Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 223 Mércores, 23 de novembro de 2022 Páx. 60648

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda e Administración Pública

ORDE do 23 de novembro de 2022 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2022, de acordo co disposto na Lei 4/2022, do 22 de novembro, e no Real decreto lei 18/2022, do 18 de outubro.

O título II da Lei 17/2021, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022, dedica o capítulo II a regular as retribucións de todo o persoal ao servizo da Comunidade Autónoma, e no artigo 11 establece que as retribucións non poderán experimentar un incremento global superior ao 2 por cento con respecto ás vixentes en 31 de decembro de 2021, en termos de homoxeneidade para os dous períodos da comparación, tanto polo que respecta a efectivos de persoal como á súa antigüidade.

A Lei 4/2022, do 22 de novembro, pola que se aproba unha retribución de carácter extraordinario para os empregados do sector público autonómico de Galicia, en aplicación do previsto no Real decreto lei 18/2022, do 18 de outubro, polo que se aproban medidas en materia de retribucións do persoal ao servicio do sector público, establece que as retribucións do persoal ao servizo da Administración autonómica experimentarán un incremento adicional do 1,5 por cento. Este incremento aplicarase con efectos do 1 de xaneiro de 2022 e calcularase sobre as retribucións vixentes en 31 de decembro de 2021, de tal xeito que o incremento global acumulado do exercicio 2022 non poderá ser superior ao 3,5 por cento.

Coa finalidade, pois, de facilitar a confección das nóminas do persoal ao servizo da Comunidade Autónoma, esta consellería dita as seguintes instrucións, que se limitan a aplicar o previsto na normativa citada anteriormente,

DISPOÑO:

Artigo único

Apróbanse as seguintes instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2022, conforme o establecido na Lei 17/2021 e en aplicación do disposto na Lei 4/2022, do 22 de novembro, e no Real decreto lei 18/2022, do 18 de outubro.

Adicionalmente ao disposto nos capítulos I e II do título II da Lei 17/2021, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022, as retribucións do persoal do sector público autonómico definido no artigo 11.Un da citada lei experimentarán un incremento adicional do 1,5 por cento respecto das vixentes en 31 de decembro de 2021.

Este incremento adicional aplicarase con efectos do 1 de xaneiro de 2022 e calcularase sobre as retribucións vixentes en 31 de decembro de 2021, de maneira que a suma deste incremento adicional do 1,5 por cento e do xa previsto na Lei 17/2021, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022, consolidará, en todo caso, un incremento retributivo global máximo para o exercicio 2022 do 3,5 por cento.

Primeira. Contía das retribucións dos altos cargos e das persoas titulares das delegacións da Xunta de Galicia no exterior

1. Con efectos do 1 de xaneiro de 2022, as contías das retribucións dos altos cargos da Administración da Comunidade Autónoma, dos membros do Consello de Contas de Galicia, dos membros do Consello da Cultura Galega, así como as dos altos cargos do Consello Consultivo de Galicia, aprobadas no artigo 18 da Lei 17/2021, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022, son as que se reflicten no anexo I desta orde, sen prexuízo da percepción da retribución por antigüidade e dunha contía equivalente á retribución adicional ao complemento de destino previstos nos Acordos do Consello da Xunta do 10 de xaneiro de 2019 (Acordo de concertación do emprego público de Galicia) e do 3 de novembro de 2022 (Acordo de desenvolvemento do sistema transitorio da progresión na carreira administrativa) que lles poida corresponder pola súa previa condición de empregados públicos.

2. De conformidade co establecido no artigo 20 da Lei 17/2021, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022, con efectos económicos do 1 de xaneiro de 2022, as retribucións das persoas titulares das delegacións da Xunta de Galicia no exterior son as que se reflicten no anexo I desta orde.

As retribucións ás que se refire o parágrafo anterior imputaranse ao concepto orzamentario 100.00 dentro do programa correspondente.

Segunda. Contía das retribucións dos/das funcionarios/as públicos/as que desempeñan postos de traballo para os cales o Consello da Xunta de Galicia aprobou a aplicación do réxime retributivo previsto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia

1. Con efectos económicos do 1 de xaneiro de 2022, os/as funcionarios/as públicos/as que desempeñen postos de traballo para os cales o Consello da Xunta de Galicia aprobou a aplicación do réxime retributivo previsto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, percibirán as retribucións básicas, o complemento de destino e as pagas extraordinarias correspondentes aos meses de xuño e decembro nas contías que se detallan nos anexos II e III desta orde.

2. A contía mensual do complemento específico, co importe que se detalla no anexo IV desta orde, incrementarase con efectos do 1 de xaneiro de 2022 nun 3,5 % respecto da vixente en 31 de decembro de 2021, do que resulta o importe que se detalla no anexo IV desta orde, e percibirase en catorce mensualidades, das cales doce serán de percepción mensual e dúas adicionais, do mesmo importe que unha mensual, nos meses de xuño e decembro.

3. Con efectos económicos do 1 de xaneiro de 2022, o persoal funcionario que teña recoñecida a retribución adicional ao complemento de destino prevista nos acordos do Consello da Xunta do 10 de xaneiro de 2019 (Acordo de concertación do emprego público de Galicia) e do 3 de novembro de 2022 (Acordo para o desenvolvemento do sistema transitorio de recoñecemento da progresión na carreira administrativa) percibirán os importes correspondentes aos ditos acordos cun incremento adicional do 1,5 %, de tal xeito que o incremento global acumulado do exercicio 2022 non poderá ser superior ao 3,5 %.

De acordo co dereito recoñecido con base nos acordos descritos anteriormente, os importes por grupo son:

Grupo/subgrupo (RDL 5/2015)

Importe mensual (€)

A1

218,93

A2

153,22

B

109,18

C1

98,81

C2

83,87

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais

67,77

Este complemento percibirase en 12 mensualidades.

4. As contías das retribucións do persoal docente non universitario establecidas polos acordos do Consello da Xunta de Galicia do 16 e do 23 de xaneiro de 1992, do 27 de xullo de 2006, do 13 de setembro de 2018 e polo Decreto 124/2007, do 28 de xuño, polo que se regula o uso e a promoción do galego no sistema educativo, son as que se reflicten no anexo V desta orde. Así mesmo, mediante o Decreto 120/2002, do 22 de marzo, regúlase a consolidación parcial do complemento específico dos directores dos centros escolares públicos. A porcentaxe de consolidación relaciónase no citado anexo V.

De igual maneira e con respecto ás pagas extraordinarias deste persoal, seralles de aplicación o establecido no punto tres desta instrución.

5. Os complementos persoais e transitorios recoñecidos en cumprimento do disposto no artigo 10.1 da Lei 13/1988, do 30 de decembro, serán absorbidos por calquera mellora retributiva, incluídas as derivadas do cambio de posto de traballo.

Para os efectos da absorción prevista no parágrafo anterior, en ningún caso se considerarán os trienios, o complemento de produtividade nin as gratificacións por servizos extraordinarios.

Terceira. Devindicación de retribucións

1. A diferenza, en cómputo mensual, entre a xornada regulamentaria de traballo e a efectivamente realizada polo/a funcionario/a dará lugar, salvo xustificación, á correspondente dedución proporcional de haberes, para o cal se terá en conta o disposto na Orde conxunta da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e da Consellería de Facenda do 20 de decembro de 2013, pola que se regula a acreditación, a xornada e o horario de traballo, a flexibilidade horaria e o teletraballo dos empregados públicos no ámbito da Administración xeral e do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia, e, se é o caso, na súa normativa de desenvolvemento.

Para o cálculo do valor hora aplicable á dita dedución tomarase como base a totalidade das retribucións íntegras mensuais que perciba o/a funcionario/a dividida entre o número de días naturais do correspondente mes e, pola súa vez, este resultado entre o número de horas que o/a funcionario/a teña obriga de cumprir, de media, cada día.

No caso de toma de posesión no primeiro destino, no de cesamento no servizo activo, no de licenzas sen dereito a retribución e, en xeral, nos supostos de dereitos económicos que normativamente deban liquidarse por días, ou con redución ou dedución proporcional de retribucións, deberá aplicarse o sistema de cálculo establecido no parágrafo anterior.

2. Cando, con suxeición á normativa vixente, o/a funcionario/a realice unha xornada inferior á normal, a contía das súas retribucións determinarase na forma prevista nas normas ditadas para a aplicación do réxime retributivo a que estea suxeito.

a) Os/as funcionarios/as que realicen unha xornada de traballo reducida conforme o artigo 106 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e o artigo 48.g) do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público, experimentarán a redución correspondente en cada caso sobre a totalidade das súas retribucións básicas e complementarias, con inclusión dos trienios e da contía adicional ao complemento de destino.

Para o cálculo do valor hora aplicable á dita redución nas pagas ordinarias, tomarase como base a totalidade das retribucións íntegras mensuais que perciba o/a funcionario/a dividida entre o número de días naturais do correspondente mes e, pola súa vez, este resultado entre o número de horas que o/a funcionario/a teña a obriga de cumprir, de media, cada día.

O importe total da paga extraordinaria afectada por un período de tempo en xornada reducida será o correspondente á suma dos respectivos importes de cada un dos dous períodos, con e sen redución de xornada, dos seis meses computables nas ditas pagas, segundo o seguinte sistema de cálculo:

Para o período, ou períodos, non afectados pola redución de xornada pero incluídos nos seis meses anteriores a súa devindicación, sobre a dita devindicación cando o número de días é inferior ao do total computable nela, dividirase a contía da paga extraordinaria que, na data do 1 de xuño ou 1 de decembro, segundo os casos, se devindicaría na xornada completa por un período de seis meses, entre cento oitenta e dous (cento oitenta e tres en anos bisestos) ou cento oitenta e tres días, respectivamente, multiplicando este resultado polo número de días en que se prestase servizo sen redución de xornada.

Para o período, ou períodos, afectados pola xornada reducida, aplicarase o mesmo sistema de cálculo anterior, pero tomando como dividendo a citada contía reducida de forma proporcional á propia redución de xornada.

b) Aos restantes tipos de xornada reducida, se é o caso, aplicaráselles a redución de retribución establecida na súa normativa específica.

3. As retribucións básicas e complementarias que se teña dereito a percibir con carácter fixo e periodicidade mensual faranse efectivas por mensualidades completas e con referencia á situación e dereitos do/da funcionario/a referidos ao primeiro día hábil do mes a que correspondan, agás nos seguintes casos, en que se liquidarán por días:

a) No mes de toma de posesión do primeiro destino na Comunidade Autónoma nun corpo ou escala, no de reingreso ao servizo activo e no de incorporación por conclusión de licenzas sen dereito a retribución.

b) No mes de inicio de licenzas sen dereito a retribución.

c) No mes en que se cese no servizo activo na Comunidade Autónoma, incluído o derivado dun cambio de corpo ou escala de pertenza, agás que sexa por motivos de falecemento, xubilación ou retiro de funcionarios/as suxeitos/as ao réxime de clases pasivas do Estado e, en xeral, a calquera réxime de pensións públicas que se devindiquen por mensualidades completas desde o primeiro día do mes seguinte ao de nacemento do dereito.

Dado que o complemento específico se percibe en catorce mensualidades, sen modificación da súa devindicación, que seguirá sendo en doce, as regras previstas neste punto son de aplicación a este complemento, polo que, en caso de cambio ou cesamento no posto de traballo, liquidarase a parte que corresponda á paga adicional, do mes de xuño ou decembro segundo o semestre en que se produza o cambio, ben referida ao primeiro día hábil do mes, ben por días, segundo as ditas regras.

De ser o caso, idéntica regra se aplicará para liquidar a cantidade correspondente respecto das citadas pagas adicionais no novo posto de traballo.

4. As pagas extraordinarias devindicaranse o primeiro día hábil dos meses de xuño e decembro e con referencia á situación e dereitos do/da funcionario/a nas ditas datas, agás nos seguintes casos:

a) Cando o tempo de servizos prestados na Administración da Comunidade Autónoma ata o día en que se devindique a paga extraordinaria non comprenda a totalidade dos seis meses inmediatos anteriores aos meses de xuño ou decembro, o importe da paga extraordinaria reducirase proporcionalmente, computando cada día de servizos prestados no importe resultante de dividir a contía da paga extraordinaria que na data da súa devindicación lle correspondese por un período de seis meses entre cento oitenta e dous (cento oitenta e tres en anos bisestos) ou cento oitenta e tres, respectivamente.

b) Os/as funcionarios/as en servizo activo que se encontren gozando de licenzas sen dereito a retribución nas datas indicadas devindicarán a correspondente paga extraordinaria, pero a súa contía experimentará a redución proporcional prevista na alínea a) anterior.

c) No caso de cesamento no servizo activo na Comunidade Autónoma, incluído o derivado dun cambio de corpo ou escala de pertenza, a última paga extraordinaria devindicarase o día de cesamento e con referencia á situación e dereitos do/da funcionario/a na dita data, pero en contía proporcional ao tempo de servizos efectivamente prestados, excepto que o cesamento sexa por xubilación, falecemento ou retiro dos/das funcionarios/as a que se refire o punto segundo 3 c); neste caso, os días do mes en que se produce o dito cesamento computaranse como un mes completo.

Para os efectos previstos nesta orde, o tempo de duración de licenzas sen dereito a retribución non terá a consideración de servizos efectivamente prestados.

Se o cesamento no servizo activo se produce durante o mes de decembro, a liquidación da parte proporcional da paga extraordinaria correspondente aos días transcorridos do dito mes farase de acordo coas contías das retribucións básicas vixentes nel.

O persoal que preste servizos na Comunidade Autónoma percibirá as pagas extraordinarias segundo os servizos efectivamente prestados nela, e para estes efectos computaranse como se todos os servizos prestados polo/a funcionario/a na Comunidade Autónoma fosen na última consellería, organismo ou centro a que estivese adscrito e en situación de activo o primeiro día hábil dos meses de xuño ou decembro.

Cuarta. Descontos

1. No ano 2022 a porcentaxe de cotización ás mutualidades que se aplicará aos mutualistas manterase no 1,69 % sobre os haberes reguladores establecidos para o ano 2021, incrementados nun 3,5 %.

No anexo VI desta orde exprésanse as cotas mensuais de cotización dos/das funcionarios/as á Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (Muface) e do persoal da Administración de xustiza (Muxexu), que corresponden ao tipo do 1,69 %.

2. As cotas de dereitos pasivos que os habilitados do persoal deben reter en nómina cada mes continuarán sendo do 3,86 % dos haberes reguladores pasivos establecidos para o ano 2021, incrementados nun 3,5 %, de modo que para todos/as os/as funcionarios/as do mesmo corpo, escala, emprego ou categoría, calquera que sexa a súa antigüidade no servizo das administracións públicas, a cota supón unha cantidade única e idéntica.

Estas cantidades, en cómputo mensual, reflíctense, así mesmo, no anexo VI desta orde.

O persoal funcionario que estea suxeito ao réxime xeral da Seguridade Social continuará cotizando de acordo con este sistema.

3. As cotas de dereitos pasivos e de cotización dos mutualistas ás mutualidades xerais de funcionarios/as correspondentes ás pagas extraordinarias reduciranse na mesma proporción en que se minoren as ditas pagas como consecuencia de aboarse estas en contía proporcional ao tempo de servizos efectivamente prestados, calquera que sexa a data da súa devindicación.

As cotas a que se refire o parágrafo anterior, o mesmo que as correspondentes ás pagas ordinarias dos períodos de tempo en que se goce dunha licenza sen dereito a retribución, non experimentarán redución na súa contía.

4. O disposto nos números anteriores enténdese sen prexuízo das reducións que deba experimentar a cota de dereitos pasivos nos supostos en que así proceda por xornada reducida ou a tempo parcial.

Quinta. Contía das retribucións do persoal ao servizo do Servizo Galego de Saúde e das institucións sanitarias

1. Con efectos económicos do 1 de xaneiro de 2022, as retribucións do persoal que desempeñe algún posto de traballo no Servizo Galego de Saúde dos dotados no seu orzamento de gastos para este ano, conforme o anexo de persoal correspondente, así como as do resto do persoal ao cal lle resulte de aplicación o sistema retributivo da Lei 55/2003, do Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde (transitoriamente Real decreto lei 3/1987) e o Decreto 226/1996, do 25 de abril, polo que se regula o réxime retributivo das unidades e servizos de atención primaria e normativa complementaria, serán as que se detallan no anexo VIII desta orde.

As retribucións do persoal residente en formación rexeranse polo establecido no Real decreto 1146/2006, do 6 de outubro, polo que se regula a relación laboral especial de residencia para a formación de especialistas en ciencias da saúde, e serán as que se detallan no anexo VIII e normas complementarias no ámbito do Servizo Galego de Saúde.

2. Complementos de carreira do persoal estatutario.

a) Os complementos de carreira do persoal estatutario (categoría de licenciados sanitarios) do Servizo Galego de Saúde, recoñecidos en anos anteriores, en execución do Decreto 155/2005, con efectos do 1 de xaneiro de 2022, incrementaranse no 3,5 % respecto das contías vixentes en 31 de decembro de 2021.

b) Os complementos de carreira do persoal estatutario (categorías de diplomados sanitarios) que se perciban no ano 2022, recoñecidos en anos anteriores, en execución da Resolución conxunta do 28 de xullo do 2006, da Secretaría Xeral do Servizo Galego de Saúde e da División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional, con efectos do 1 de xaneiro de 2022, aboaranse nas contías vixentes en 31 de decembro do ano 2021, incrementadas no 3,5 %, cos seguintes importes por grao:

Contía mensual por grao: 169,99 euros.

Contía mensual por grao persoal de cota: 168,22 euros.

c) Os complementos de carreira do persoal estatutario (categorías de xestión e sanitario de formación profesional) que se perciban no ano 2022, recoñecidos en anos anteriores, en execución da Resolución conxunta do 25 de outubro de 2007, da Secretaría Xeral do Servizo Galego de Saúde e da División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional, en aplicación do punto catro do artigo 13 da Lei 11/2011, con efectos do 1 de xaneiro de 2022, aboaranse nas contías vixentes en 31 de decembro do ano 2021, incrementadas no 3,5 %, cos seguintes importes mensuais por grao:

Grupo/subgrupo (RDL 5/2015)

Importe mensual (€)

A1

218,93

A2

153,22

C1

98,81

C2

83,87

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais

67,77

3. O persoal recollido na Orde do 28 de outubro de 2008, para o acceso á carreira profesional do persoal laboral do sector sanitario público xestionado por entidades adscritas á Consellería de Sanidade e integrado no réxime estatutario polos procesos previstos no Decreto 91/2007, percibirá como complemento de carreira, recoñecidos en anos anteriores, os seguintes importes con efectos do 1 de xaneiro de 2022:

a) Para o persoal licenciado sanitario, os importes vixentes en 31 de decembro de 2021 por complementos de carreira experimentarán un incremento do 3,5 %.

b) O persoal diplomado sanitario percibirá, como complemento de carreira no ano 2022, as mesmas contías vixentes en 31 de decembro do ano 2021, incrementadas no 3,5 %, coa contía de 163,19 euros/mes por grao.

c) O persoal de xestión e servizos e sanitario de formación profesional percibirá como complemento de carreira as contías vixentes en 31 de decembro do ano 2021, incrementadas no 3,5 %, cos seguintes importes mensuais por grao:

Grupo/subgrupo (RDL 5/2015)

Importe mensual (€)

A1

214,87

A2

150,50

C1

94,74

C2

80,69

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais

65,44

4. Os complementos de carreira previstos na Orde do 20 de xullo de 2018, pola que se publica o Acordo sobre as bases da carreira profesional no ámbito do Servizo Galego de Saúde e as entidades adscritas á Consellería de Sanidade e ao dito organismo (DOG do 30 de xullo), percibiranse en doce (12) mensualidades, cos seguintes importes con efectos do 1 de xaneiro de 2022:

a) Os complementos de carreira correspondentes á categoría de licenciados/as sanitarios/as, contía mensual con efectos do 1 de xaneiro de 2022: 271,98 euros.

b) Os complementos de carreira correspondentes á categoría de diplomados/as sanitarios/as, contía mensual con efectos do 1 de xaneiro de 2022: 169,99 euros.

c) Os complementos de carreira correspondentes as categorías de xestión e sanitario de formación profesional terán as seguintes contías mensuais con efectos do 1 de xaneiro de 2022:

Grupo/subgrupo (RDL 5/2015)

Importe mensual (€)

A1

218,93

A2

153,22

C1

98,81

C2

83,87

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais

67,77

5. O persoal estatutario, sanitario non facultativo e non sanitario, ao cal lle resulte de aplicación o Acordo sobre aspectos retributivos e outras condicións de traballo, publicado mediante a Resolución conxunta do 26 de xaneiro de 1996, da Secretaría Xeral da Consellería de Sanidade e Servizos Sociais e da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, percibirá con efectos do 1 de xaneiro de 2022 o complemento de penosidade, responsabilidade e dificultade, modalidade de quendas, conforme o réxime previsto na dita disposición e demais de desenvolvemento, nas contías vixentes en 31 de decembro de 2021, incrementadas no 3,5 %, cos importes que figuran no anexo IX.

Así mesmo, o complemento de penosidade, responsabilidade e dificultade ordinario, correspondente ás categorías sinaladas no punto segundo 3) da devandita disposición, percibirase con efectos do 1 de xaneiro de 2022 nas contías vixentes en 31 de decembro de 2021, incrementadas no 3,5 %, en función do réxime de quendas concorrente e nos importes sinalados no anexo X.

6. O persoal estatutario das unidades e servizos de atención primaria a que fai referencia o artigo 1 do Decreto 200/1993, do 29 de xullo, de ordenación da atención primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, percibirá con efectos do 1 de xaneiro de 2022, ademais das retribucións recollidas no anexo VIII, como complemento de produtividade fixa, os importes correspondentes conforme os factores e criterios recollidos na letra a) do artigo 7 do Decreto 226/1996, do 25 de abril, modificado polo Decreto 156/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o réxime retributivo do persoal das unidades e servizos de atención primaria, nas contías vixentes en 31 de decembro de 2021, incrementadas no 3,5 %, cos importes que figuran no anexo XI.

Os/as médicos/as de familia, pediatras, odontólogos/as, enfermeiros/as e fisioterapeutas das unidades e servizos do cadro de persoal que atendan a cota de pacientes adscritos a outros profesionais percibirán, con efectos do 1 de xaneiro de 2022, como contía complementaria, os importes polos conceptos retributivos que se recollen no número 2 do artigo 4 do Acordo sobre determinadas condicións de traballo e retributivas do persoal das unidades e servizos de atención primaria, publicado na Orde do 4 de xuño de 2008, pola que se publican determinados acordos sobre ordenación e provisión de postos de traballo e condicións de traballo e retributivas no ámbito de atención primaria do Servizo Galego de Saúde.

7. Os/as médicos/as de urxencias hospitalarias percibirán, con efectos do 1 de xaneiro de 2022, como retribucións complementarias, en función dos factores concorrentes no desempeño do posto de traballo, conforme o disposto no artigo 3.2 da Resolución conxunta do 17 de abril de 2007, da Secretaría Xeral do Servizo Galego de Saúde, da División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional e da División de Asistencia Sanitaria, pola que se regula a xornada, as retribucións e as condicións de traballo do persoal médico de urxencias hospitalarias deste organismo, e na Orde do 1 de decembro de 2008 pola que se publica o Acordo 2008-2012 para a mellora das condicións de traballo e retributivas do persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, en aplicación do punto catro do artigo 13 da Lei 11/2011, as contías vixentes o 31 de decembro de 2021, incrementadas no 3,5 % cos importes que se recollen no anexo XII.

8. As retribucións adicionais dos/das médicos/as dos puntos de atención continuada, conforme o disposto no Acordo sobre ordenación e provisión de postos de traballo, xornada, retribucións e condicións de traballo do persoal médico e diplomado en Enfermaría dos puntos de atención continuada, publicado na Orde do 4 de xuño de 2008, pola que se publican determinados acordos sobre ordenación e provisión de postos de traballo e condicións de traballo e retributivas no ámbito da atención primaria do Servizo Galego de Saúde, e na Orde do 1 de decembro de 2008, pola que se publica o Acordo 2008-2012 para a mellora das condicións de traballo e retributivas do persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, en aplicación do punto catro do artigo 13 da Lei 11/2011, e do Acordo do 17 de xullo de 2019, conforme os factores específicos no desempeño dos postos PAC, serán con efectos do 1 de xaneiro de 2022 e cos importes que se recollen no anexo XIII.

9. As retribucións adicionais do persoal de enfermaría dos puntos de atención continuada, conforme o disposto na normativa recollida no punto anterior, en atención ás características dos postos de traballo dos PAC e en aplicación do Acordo do 17 de xullo de 2019, serán con efectos do 1 de xaneiro de 2022 e cos importes que se recollen no anexo XIV.

10. As retribucións mensuais do persoal estatutario que percibe o seu salario polo sistema de cota incrementaranse con efectos do 1 de xaneiro de 2022 no 3,5 % respecto das contías que se viñan percibindo no mes de decembro do ano 2021. Os premios de antigüidade correspondentes ao persoal de cota e zona rexeranse pola súa normativa específica. Estes premios de antigüidade faranse efectivos a partir do 1 de xaneiro do ano seguinte á data en que se complete o período de tres anos necesarios para o seu perfeccionamento.

11. As pagas extraordinarias do persoal do Servizo Galego de Saúde, así coma as do resto do persoal ao cal lle resulte de aplicación o sistema retributivo da Lei 55/2003, do Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde (transitoriamente Real decreto lei 3/1987), e do Decreto 226/1996, do 25 de abril, polo que se regula o réxime retributivo das unidades e dos servizos de atención primaria e normativa complementaria, terán un importe de soldo e trienios que se recolle para cada unha das pagas no anexo II desta orde, e dunha mensualidade do complemento de destino, coas contías recollidas no anexo III.

12. As retribucións correspondentes ao complemento de atención continuada do persoal do Servizo Galego de Saúde, así como as do resto do persoal ao cal lle resulte de aplicación o sistema retributivo da Lei 55/2003, do Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde (transitoriamente Real decreto lei 3/1987), e do Decreto 226/1996, do 25 de abril, polo que se regula o réxime retributivo das unidades e dos servizos de atención primaria e normativa complementaria, incrementaranse con efectos do 1 de xaneiro de 2022 no 3,5 % respecto das vixentes o 31 de decembro de 2021, coas contías que se recollen no anexo XV.

13. A retribución correspondente a cada módulo de actividade, de catro horas en réxime de presenza física, efectivamente realizado polo persoal facultativo de atención hospitalaria exento de gardas, queda establecida na contía de 179,24 euros.

14. O importe das pagas extraordinarias do persoal pertencente á clase de sanitarios locais (APD), do persoal que se retribúe polo sistema de cota e zona, do persoal residente en formación, así como do persoal laboral das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde non suxeito ao V Convenio colectivo único da Xunta de Galicia, incorporará unha retribución adicional no importe que resulte de aplicar o 3,62 % das súas retribucións anuais fixas na súa contía e periódicas na súa devindicación, excluídos, de ser o caso, os conceptos derivados de antigüidade e carreira profesional, distribuída nos meses de xuño e decembro.

15. O importe da paga extraordinaria do persoal non recollido nos puntos anteriores incorporará unha retribución adicional no importe que resulte de aplicar o 3,62 % das súas retribucións anuais fixas na súa contía e periódicas na súa devindicación, excluídos, de ser o caso, os conceptos derivados de antigüidade e carreira profesional, distribuída nos meses de xuño e decembro.

No caso de que se perciban máis de dúas pagas extraordinarias, a contía adicional resultante, definida no parágrafo anterior, distribuirase entre estas pagas, de modo que o importe, en termos anuais, sexa idéntico ao do resto de persoal.

16. O persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, así como o resto de persoal a que lle resulte de aplicación o sistema retributivo da Lei 55/2003, do Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde (transitoriamente Real decreto lei 3/1987), e do Decreto 226/1996, do 25 de abril, polo que se regula o réxime retributivo das unidades e dos servizos de atención primaria e normativa complementaria, percibirá adicionalmente nos meses de xuño e decembro os importes de complemento específico, produtividade fixa e PRD que se recollen no anexo XVI.

O persoal a que fai referencia o primeiro parágrafo do punto 5 da instrución quinta desta orde percibirá adicionalmente, ademais dos importes recollidos no anexo XVI, no mes de xuño a media mensual de produtividade fixa que perciba entre os meses de xaneiro e xuño, conforme os factores e criterios recollidos na letra a) do artigo 7 do Decreto 226/1996, do 25 de abril, modificado polo Decreto 156/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o réxime retributivo do persoal das unidades e dos servizos de atención primaria; e no mes de decembro, a media mensual que perciba entre os meses de xullo a decembro.

Sexta. Retribucións do persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza en Galicia

1. De acordo co disposto no artigo 24 da Lei 17/2021, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022, os/as funcionarios/as dos corpos ao servizo da Administración de xustiza que desempeñen as súas funcións no ámbito competencial da Comunidade Autónoma de Galicia percibirán as retribucións previstas na Lei 22/2021, do 28 de decembro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2022, actualizadas conforme o establecido no Real decreto lei 18/2022, do 18 de outubro.

2. No anexo XVII recóllense as contías das retribucións establecidas na Lei 22/2021, do 28 de decembro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2022, así como as contías dos complementos recoñecidos en virtude de normativa específica e as actualizadas segundo o Real decreto lei 18/2022, do 18 de outubro.

3. Con efectos económicos do 1 de xaneiro de 2022, os/as funcionarios/as ao servizo da Administración de xustiza que teñan recoñecido o complemento adicional da traxectoria profesional previsto no Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 25 de xuño de 2020 e no do 3 de novembro de 2022 percibirán os importes correspondentes a tales acordos cun incremento adicional do 1,5 %, de tal xeito que o incremento global acumulado do exercicio 2022 non poderá ser superior ao 3,5 %.

De acordo co dereito recoñecido con base nos acordos descritos anteriormente, os importes por grupo son:

Grupo

Corpo

Importe mensual (€)

A1

Médicos/as forenses

218,93

A2

Xestión procesual e administrativa

153,22

C1

Tramitación procesual e administrativa

98,81

C2

Auxilio xudicial

83,87

Este complemento percibirase en 12 mensualidades.

4. Os importes das retribucións do persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza que non figuren incluídos no anexo XVII, pero que estean recoñecidos expresamente na normativa aplicable, experimentarán con efectos do 1 de xaneiro de 2022 un incremento do 3,5 % respecto das vixentes o 31 de decembro de 2021.

Sétima. Contía das retribucións do persoal laboral incluído no ámbito de aplicación do V Convenio colectivo único

1. Con efectos económicos do 1 de xaneiro de 2022, o persoal laboral incluído no ámbito de aplicación do V Convenio colectivo único percibirá o salario base, complementos, antigüidade, pagas extraordinarias e contías adicionais nos importes que se detallan no anexo VII.

O complemento de singularidade corresponderá aos postos en que figure, se é o caso, nas relacións de postos de traballo aprobadas polos respectivos acordos do Consello da Xunta de Galicia.

2. Con efectos económicos do 1 de xaneiro de 2022, o persoal laboral incluído no ámbito de aplicación do V Convenio colectivo único percibirá, ademais do salario base, complementos, antigüidade, pagas extraordinarias e contías adicionais nos importes que se detallan no anexo VII, a retribución adicional que teña recoñecida segundo o previsto no Acordo do Consello da Xunta do 10 de xaneiro de 2019 (Acordo de concertación do emprego público de Galicia) e no do 3 de novembro de 2022 (Acordo para o establecemento do complemento de desempeño do posto de traballo do persoal laboral), cun incremento adicional do 1,5 %, de tal xeito que o incremento global acumulado do exercicio 2022 non poderá ser superior ao 3,5 %.

Este complemento percibirase en 12 mensualidades e imputarase ao subconcepto 130.43.

3. Con efectos económicos do 1 de xaneiro de 2022, o persoal laboral do Convenio colectivo único da Xunta de Galicia que teña recoñecido o dereito á percepción dun complemento equivalente á retribución adicional prevista no Acordo do Consello da Xunta do 10 de xaneiro de 2019 (Acordo de concertación do emprego público de Galicia) e no do 3 de novembro de 2022 (Acordo para o establecemento do complemento de desempeño do posto de traballo do persoal laboral), agás os casos en que este recoñecemento só teña efectos administrativos, percibirá, ademais do salario base, complementos, antigüidade, pagas extraordinarias e contías adicionais nos importes que se detallan no anexo VII, e incrementará o dito complemento adicionalmente co 1,5 %, de tal xeito que o incremento global acumulado do exercicio 2022 non poderá ser superior ao 3,5 %.

De acordo co dereito recoñecido con base nos acordos descritos anteriormente, os importes por grupo son:

Grupo

Importe mensual (€)

I. Titulados/as superiores

218,93

II. Titulados/a de grao medio

153,22

III. Especialista e encargados/as (categorías 1 á 59)

98,81

III. Especialistas e encargados/as (categoría 60 en adiante)

98,81

IV. Oficiais/las de 2ª administrativos/as e oficiais/las de 2ª

83,87

V. Persoal subalterno, de vixilancia e de servizos específicos no titulados

67,77

Este complemento denominarase «complemento de carreira de persoal laboral non funcionarizado», percibirase en 12 mensualidades e imputarase ao subconcepto 130.43.

4. Segundo o previsto no Acordo entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais CC.OO. e UGT para a implantación do réxime extraordinario de acceso ao grao I do sistema de carreira profesional do persoal funcionario de carreira da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e do persoal laboral fixo do V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia, aprobado polo Consello da Xunta o 28 de marzo de 2019, a non presentación da solicitude de participación no correspondente proceso de funcionarización que se convoque ou a non presentación, ou a non superación do correspondente proceso de funcionarización, implicará o decaemento do encadramento no grao I.

Oitava. Outras instrucións

1. Os complementos persoais e transitorios e as demais retribucións que teñan análogo carácter rexeranse pola súa normativa específica e polo disposto na Lei 17/2021, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022.

2. Os/as funcionarios/as interinos/as incluídos no ámbito de aplicación do artigo 10 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, percibirán as retribucións básicas, incluídos os trienios e as pagas extraordinarias, e as retribucións complementarias que correspondan ao posto de traballo para o cal sexan nomeados, excluídas as que, se é o caso, estean vinculadas á condición de funcionario/a de carreira.

As pagas extraordinarias dos/das funcionarios/as interinos/as aos cales resulte de aplicación o réxime retributivo da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, terán un importe, cada unha delas, de soldo e trienios recollido no anexo II e complemento de destino mensual que perciban, e seralles de aplicación o establecido no punto catro da instrución terceira.

O complemento de produtividade poderáselles atribuír, se é o caso, aos/ás funcionarios/as interinos/as aos cales se refire o parágrafo anterior, así como ao persoal eventual e aos/ás funcionarios/as en prácticas, cando estas se realicen desempeñando un posto de traballo e estea autorizada a aplicación do dito complemento aos/ás funcionarios/as de carreira que desempeñen análogos postos de traballo, agás que o dito complemento estea vinculado á condición de funcionario/a de carreira.

3. As retribucións do persoal contratado administrativo a que se refire a disposición transitoria oitava do Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, experimentarán, con efectos do 1 de xaneiro de 2022, un incremento do 3,5 % respecto das que viñan percibindo o 31 de decembro de 2021.

4. De conformidade co disposto no artigo 25 da Lei 17/2021, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022, cando non sexan de aplicación as retribucións establecidas no artigo 22 da mencionada lei, estas experimentarán, con efectos do 1 de xaneiro de 2022, un incremento do 3,5 % respecto das que viñan percibindo o 31 de decembro de 2021.

5. Os/as funcionarios/as de carreira que cambien de posto de traballo na Comunidade Autónoma, excepto nos casos previstos na letra a) do artigo 15 da Lei 13/1988, terán dereito durante o prazo de toma de posesión á totalidade das retribucións, tanto básicas como complementarias, de carácter fixo e periodicidade mensual.

Para a aplicación do disposto nesta orde, no caso de que a finalización do prazo se produza dentro do mesmo mes en que se efectuou o cesamento, as citadas retribucións faraas efectivas a dependencia que dilixencie o cesamento e, de conformidade co disposto no referido artigo 15, por mensualidade completa e de acordo coa situación e cos dereitos do/da funcionario/a referidos ao primeiro día hábil do mes en que se produza o cesamento. Se, polo contrario, o dito termo recae en mes distinto ao de cesamento, as retribucións do primeiro mes faranse efectivas da forma indicada e as do segundo aboaraas a dependencia correspondente ao posto de traballo ao cal se accede, así mesmo por mensualidade completa e na contía correspondente ao posto en que se tomou posesión, sen prexuízo do disposto nas letras b) e c) do citado artigo 15 da Lei 13/1988.

6. Os/as titulares de postos de traballo que se supriman nas relacións de postos continuarán percibindo, ata que sexan nomeados/as para desempeñar outros postos de traballo e durante un prazo máximo de tres meses contados a partir da data en que produciu efectos económicos a citada supresión, co carácter á conta do que lles corresponda polo novo posto de traballo, as retribucións complementarias correspondentes ao posto suprimido, sen que proceda ningún reintegro, no caso de que as cantidades percibidas á conta fosen superiores.

7. As referencias contidas na normativa vixente relativas a haberes líquidos para os efectos do cálculo dos anticipos reintegrables a funcionarios/as entenderanse sempre feitas ás retribucións básicas e complementarias que estes perciban nos seus importes líquidos.

8. No caso de adscrición, durante o ano 2022, dun/dunha funcionario/a suxeito a un réxime retributivo distinto do correspondente ao posto de traballo a que se adscriba, este percibirá as retribucións que correspondan ao posto de traballo que desempeñe, logo da oportuna asimilación que deberá autorizar a Consellería de Facenda e Administración Pública por proposta da consellería interesada.

Só para os efectos da asimilación a que se refire o parágrafo anterior, a Consellería de Facenda e Administración Pública poderá autorizar que a contía da retribución por antigüidade sexa a que proceda de acordo co réxime retributivo de orixe do/da funcionario/a.

9. A provisión de postos de traballo que desempeñará o persoal funcionario ou a formalización de novos contratos de persoal laboral fixo, así como a modificación da categoría profesional destes últimos, requirirá que os ditos postos figuren detallados nas respectivas relacións de postos de traballo e que o seu custo en cómputo anual estea dotado orzamentariamente ou, na súa falta, o autorice a Consellería de Facenda e Administración Pública.

En calquera caso, a provisión de postos de traballo do persoal funcionario requirirá a plena observancia do disposto na normativa vixente sobre incompatibilidades.

10. A alta en nómina do persoal laboral temporal e persoal funcionario interino deberá contar, de ser o caso, coa autorización prevista nos artigos 12, 13, 15 e 16 da Lei 17/2021, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022.

A alta en nómina do persoal laboral indefinido estará condicionada á existencia de crédito no concepto 133 e no subconcepto 160.33 en proxección anual. Estas altas deberán comunicarse con carácter mensual á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos.

11. A alta en nómina do persoal contratado ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2021, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao financiamento do Programa de primeira experiencia profesional nas administracións públicas, de contratación de persoas mozas desempregadas no seo dos servizos prestados pola Administración pública galega, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2022, deberá contar, de ser o caso, coa autorización prevista nos artigos 12, 13 e 16 da Lei 17/2021, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022.

As retribucións do/da traballador/a, de conformidade co artigo 4 da sinalada Orde do 29 de decembro de 2021, non poderán ser inferiores ao 60 % das retribucións asignadas no V Convenio único para o persoal laboral da Xunta de Galicia, para o posto que desempeñe e, en todo caso, non poderá ser inferior ao salario mínimo interprofesional vixente.

Estas retribucións imputaranse ao subconcepto 131.18 e as cotas sociais ao subconcepto 160.18.

12. Os postos de traballo do persoal que se acolla ao previsto no acordo que regula o paso á segunda actividade do persoal das categorías de bombeiro/a forestal do Servizo de Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais, para realizar tarefas preventivas ou de apoio loxístico ao Servizo de Prevención e Defensa Contra Incendios, non estarán recollidos na relación de postos de traballo.

As retribucións do/da traballador/a serán as mesmas retribucións asignadas ao posto de traballo que tivese con carácter definitivo antes do paso á nova situación, sen que en ningún caso teña tal consideración a produtividade, nocturnidade ou calquera outro concepto retributivo ligado á efectiva prestación dos servizos efectivos que dan dereito á súa percepción.

Estas retribucións imputaranse ao subconcepto 130.10.

13. Durante o ano 2022 os/as traballadores/as en situación de licenza por enfermidade ou incapacidade temporal percibirán un complemento retributivo desde o primeiro día da situación que, sumado á prestación do réxime da Seguridade Social ou do réxime de mutualismo administrativo, acade o 100 % das retribucións fixas do mes do inicio da incapacidade temporal.

As retribucións dos/das traballadores/as que se atopen na situación de licenzas por enfermidade ou incapacidade temporal, pola contía correspondente a prestacións económicas que se vaian compensar, deberán imputarse aos seguintes subconceptos, segundo corresponda a cada tipo de persoal: 100.16, 110.16, 121.16, 130.16, 131.16, 132.16, 133.16 e 134.16.

As retribucións dos/das traballadores/as que se atopen na situación de licenzas por enfermidade ou incapacidade temporal, pola parte non imputable no subconcepto anterior, e os que se atopen en situación de permiso por parto, nacemento, acollemento ou adopción dun fillo/a deberán imputarse aos seguintes subconceptos, segundo corresponda a cada tipo de persoal: 100.17, 110.17, 121.17, 130.17, 131.17, 132.17, 133.17 e 134.17.

14. As referencias relativas ás retribucións contidas nesta orde entenderanse sempre feitas a retribucións íntegras, agás no previsto no número sete deste punto oitavo.

15. A contía das retribucións anuais do persoal laboral non incluído no ámbito de aplicación do V Convenio colectivo único e do persoal non recollido nos puntos anteriores experimentará, con efectos do 1 de xaneiro de 2022, un incremento do 3,5 % respecto das que viñan percibindo o 31 de decembro de 2021.

16. Nas equiparacións retributivas derivadas de acordos de adhesión ao V Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia, o persoal percibirá:

• As retribucións establecidas no anexo VII desta orde.

• E, de ser o caso, un complemento persoal transitorio que se denominará «complemento de equiparación convenio Xunta».

Este complemento poderá ser positivo ou negativo, segundo resulte da diferenza entre as retribucións establecidas con anterioridade, excluídos os complementos de antigüidade e os demais complementos persoais, e as establecidas no dito convenio.

Este complemento percibirase en catorce mensualidades e imputarase ao subconcepto 130.00 ou 131.00, segundo corresponda.

Este complemento experimentará unha redución dun 20 % cada ano ata a súa total extinción, segundo o establecido nos acordos de integración.

17. O persoal laboral fixo procedente das entidades instrumentais do sector público autonómico de Galicia que, mediante o procedemento establecido no Decreto 129/2012, do 31 de maio, polo que se regula o réxime xurídico aplicable ao persoal das entidades instrumentais integrantes do sector público autonómico de Galicia que sexan obxecto de creación, adaptación ou extinción, se integre como persoal laboral fixo da Xunta de Galicia e que, en virtude do seu convenio colectivo de orixe, perciba en concepto de antigüidade unhas cantidades superiores ás establecidas polo mesmo concepto no Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia, terá dereito a un complemento adicional e independente do complemento persoal de integración establecido na disposición transitoria primeira do dito Decreto 129/2012, do 31 de maio. Este complemento consistirá na diferenza positiva entre a cantidade percibida por antigüidade no momento anterior á dita integración e a cantidade resultante de aplicar o establecido no número 5 do artigo 12 do devandito decreto.

Este complemento permanecerá coa mesma contía independentemente das variacións nos restantes conceptos retributivos e manterase incluso no caso de funcionarización deste persoal laboral integrado.

Este complemento percibirase en 12 mensualidades e imputarase ao subconcepto 130.01, e no caso de funcionarización, imputarase ao subconcepto 121.01.

18. O persoal laboral fixo que, a consecuencia do proceso de funcionarización previsto no Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 10 de xaneiro de 2019 (Acordo de concertación do emprego público de Galicia), e en virtude do procedemento establecido no Decreto 165/2019, do 26 de decembro, adquira a condición de funcionario/a de carreira e continúe no mesmo posto de traballo obxecto de funcionarización percibirá, mentres permaneza nese destino ou pase mediante calquera procedemento de mobilidade a un posto de traballo da mesma tipoloxía cun mesmo réxime de prestación de servizos e con iguais complementos retributivos, un complemento persoal de funcionarización.

Este complemento dividirase en dúas epígrafes:

Alínea a) funcionarización-persoal: comprende a diferenza de retribucións brutas anuais fixas na súa contía e periódicas na súa devindicación, percibidas como persoal laboral fixo, excluídos os complementos de antigüidade e os demais complementos persoais, e as percibidas como persoal funcionario. Este complemento non é compensable nin absorbible, salvo que se incrementen as retribucións complementarias deste persoal por algunha causa que non derive dos incrementos anuais que, con carácter xeral, establezan as correspondentes leis de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia.

Este complemento percibirase en 12 mensualidades e imputarase ao subconcepto 121.02.

Alínea b) funcionarización-antigüidade: recollerá a diferenza de retribucións entre a contía dos trienios recoñecidos como persoal laboral e a súa equivalencia como trienios do persoal funcionario. Este complemento percibirase en 14 mensualidades e non será compensable nin absorbible.

O complemento persoal de funcionarización será de aplicación logo do recoñecemento polo órgano competente da Consellería de Facenda e Administración Pública.

19. O persoal laboral fixo que teña recoñecido o complemento persoal de integración regulado nas disposicións transitorias primeira e segunda do Decreto 129/2012, do 31 de maio, polo que se regula o réxime aplicable ao persoal de entidades instrumentais integrantes do sector público autonómico de Galicia que sexan obxecto de creación, adaptación ou extinción e que, antes de que o devandito complemento fose absorbido, adquirise a condición de persoal funcionario de carreira como consecuencia de ter superado o proceso de funcionarización manterá ese complemento nas mesmas condicións reguladas no citado Decreto 129/2012, integrándose como parte do complemento de funcionarización que, de ser o caso, puider corresponderlle consonte o disposto no Decreto 165/2019, do 26 de decembro, polo que se establece o procedemento para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira polo persoal laboral fixo do Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia, ata o momento da súa absorción.

20. Segundo o establecido no Acordo para a efectividade e acomodación da primeira relación de postos de traballo derivada da funcionarización de postos de persoal laboral e a equiparación de categorías laborais con postos funcionariais de Administración xeral, o persoal funcionarizado que realice quendas nocturnas seguiraas percibindo na cantidade que lle correspondería segundo as estaba a percibir como persoal laboral do V Convenio colectivo único, aplicando para o cálculo as retribucións que estaba a percibir como persoal laboral e non as que percibe na súa condición de persoal funcionario.

Este complemento de nocturnidade imputarase ao subconcepto 150.00.

21. O persoal que estea a percibir a cantidade establecida no artigo 35 do Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia e que como consecuencia dos procesos de funcionarización tome posesión como funcionario de carreira seguirá a percibir a dita contía en cómputo mensual durante a presente anualidade.

No suposto derivado dalgún proceso de mobilidade deste persoal, seguirá percibindo a dita cantidade por parte da nova consellería de destino.

Este concepto de axuda por discapacitado a cargo do artigo 35 non se poderá percibir por duplicado respecto ao mesmo exercicio económico polo concepto do Fondo de Acción Social para persoal funcionario.

22. A contía das retribucións anuais do persoal eventual de gabinete experimentará, con efectos do 1 de xaneiro de 2022, un incremento do 3,5 % respecto das que viñan percibindo o 31 de decembro de 2021.

Santiago de Compostela, 23 de novembro de 2022

Miguel Corgos López-Prado
Conselleiro de Facenda e Administración Pública

ANEXO I

Retribucións dos altos cargos

a) Administración da Xunta de Galicia:

 

Contía mensual soldo

Contía adicional disposición adic. décimo segunda da Lei 6/2002, do 27 de decembro

Contía adicional artigos 12.dous, 15 e 21 da Lei 16/2007, do 26 de decembro

Xuño/Decembro

Xuño/Decembro

Presidente/a

6.735,25

 

 

Vicepresidente/a e conselleiros/as

5.878,30

 

 

Secretarios/as xerais, directores/as xerais, delegados/as territoriais e asimilados/as

4.826,93

1.288,56

948,85

 

Contía mensual soldo

Delegado/a da Xunta de Galicia en Bos Aires

5.199,83

Delegado/a da Xunta de Galicia en Montevideo

4.417,03

b) Consello de Contas de Galicia:

 

Contía mensual soldo

Conselleiro/a maior

6.255,59

Conselleiros/as

5.878,30

c) Consello Consultivo de Galicia:

Contía mensual soldo

Presidente/a

6.255,59

Conselleiros/as

5.878,30

d) Consello da Cultura Galega:

Contía mensual soldo

Presidente/a

6.255,59

ANEXO II

Funcionarios/as que desempeñan postos de traballos para os cales
o Consello da Xunta de Galicia aprobou a aplicación do réxime retributivo
previsto na Lei 2/2015, do emprego público de Galicia

Retribucións básicas

Grupo/subgrupo de clasificación

Contía mensual

Paga extraordinaria mes de xuño
e decembro

Soldo

Trienio

Soldo

Trienio

A1

1.256,89

48,38

775,61

29,86

A2

1.086,81

39,45

792,63

28,76

B

950,02

34,61

821,10

29,93

C1

816,01

29,86

705,28

25,78

C2

679,15

20,33

672,96

20,12

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais

621,60

15,30

621,60

15,30

As pagas extraordinarias dos meses de xuño e decembro aboaranse nunha contía igual á suma dunha mensualidade de soldo e trienios fixada para a paga extraordinaria e o complemento de destino mensual, e devindicaranse conforme o disposto no número 4 da instrución terceira desta orde.

ANEXO III

Funcionarios/as que desempeñan postos de traballo para os cales
o Consello da Xunta de Galicia aprobou a aplicación do réxime retributivo
previsto na Lei 2/2015, do emprego público de Galicia

Complemento de destino

Nivel de complemento de destino

Contía mensual

30

1.097,90

29

984,76

28

943,38

27

901,93

26

791,30

25

702,05

24

660,63

23

619,27

22

577,82

21

536,47

20

498,33

19

472,90

18

447,45

17

421,99

16

396,60

15

371,11

14

345,71

13

320,23

12

294,77

11

269,31

10

243,90

Complemento de destino. Agrupacións profesionais (RDL 5/2015)

Nivel de complemento de destino

Contía mensual

15

386,69

14

360,22

13

333,65

12

307,14

11

280,62

10

254,12

No ámbito da docencia universitaria, a contía do complemento de destino fixada neste anexo será modificada nos casos en que así proceda de acordo coa normativa vixente, sen que iso implique variación do nivel de complemento de destino asignado ao posto de traballo.

ANEXO IV

Complemento específico

Nivel de complemento de destino

Contía mensual

30

1.702,30

29

1.498,01

28(A)

1.293,70

28(B)

1.182,22

27

1.124,47

26

1.066,71

25

953,24

24

862,40

23

782,97

22

703,51

21

639,02

20

574,53

19

548,21

18

521,93

17

514,17

16

506,43

15

495,08

14

483,71

13

472,36

12

461,02

11

449,67

10

438,30

Complemento específico. Agrupacións profesionais (RDL 5/2015)

Nivel de complemento de destino

Contía mensual

14

498,81

12

475,43

10

452,01

O complemento específico percibirase en catorce mensualidades, das cales doce serán de percepción mensual e dúas adicionais, do mesmo importe ca unha mensual, nos meses de xuño e decembro.

Os complementos específicos que non teñan a súa contía relacionada neste anexo aboaranse con efectos do 1 de xaneiro de 2022 nas mesmas contías mensuais ca as percibidas o 31 de decembro de 2021, incrementadas no 3,5 %.

O Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 17 de decembro de 2009 non será de aplicación aos niveis 14, 16 e 20 que teñan un complemento específico superior acadado mediante acordos anteriores, será de aplicación a seguinte táboa:

Nivel de complemento de destino

Contía mensual

20

567,34

16

499,24

14

476,52

ANEXO V

Inspectores/as de educación, profesorado dos centros de ensino básico, bacharelato, formación profesional, ensinanzas artísticas e idiomas

1º. Grupos de clasificación, niveis de complemento de destino e importes mensuais do compoñente xeral do complemento específico:

 

Grupo/subgrupo

Nivel do complemento de destino

Compoñente xeral do complemento específico euros/mes

Inspectores/as de educación

A1

26

825,93

Catedráticos/as de música e artes escénicas e catedráticos/as de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas e de artes plásticas e deseño

A1

26

762,71

Profesores/as de ensino secundario, de escolas oficiais de idiomas, de artes plásticas e deseño e de música e artes escénicas

A1

24

706,06

Profesores/as técnicos/as de formación profesional e mestres/as de taller de artes plásticas e deseño

A2

24

706,06

Mestres/as

A2

21

706,06

2º. Compoñente singular do complemento específico pola titularidade de órganos unipersoais de goberno e polo desempeño de postos de traballo docentes singulares. Os importes mensuais do dito compoñente son os seguintes:

Un. Desempeño de órganos de goberno unipersoais.

Cargos académicos

Tipo de centros

Centros de educación secundaria, formación profesional e asimilados euros/mes

Centros de educación infantil, primaria, especial e asimilados euros/mes

Director/a

A

719,50

589,66

B

619,74

533,77

C

561,01

386,30

D

507,88

285,62

Vicedirector/a

A

316,52

 

B

310,39

 

C

223,73

 

D

192,79

 

Xefe/a de estudos

A

316,52

205,18

B

310,39

192,79

C

223,73

186,61

D

192,79

137,11

Secretario/a

A

316,52

205,18

B

310,39

192,79

C

223,73

186,61

D

192,79

137,11

Dous. Desempeño de postos de traballo docentes singulares.

Posto

Euros/mes

Institutos de educación secundaria e centros públicos integrados:

– Xefatura de departamento

75,20

– Coordinador/a de formación en centros de traballo

75,20

Centros Integrados de formación profesional:

– Xefatura de departamento

75,20

– Coordinador/a de formación en centros de traballo

75,20

– Coordinador/a de emprendemento

75,20

– Coordinador/a de programas internacionais

75,20

– Coordinador/a de tecnoloxías da información e comunicación

75,20

– Coordinador/a de innovación e formación do profesorado

75,20

– Coordinador/a de biblioteca de centro integrado

75,20

– Coordinador/a de residencia

75,20

Centros de educación infantil e primaria e centros de primaria:

– Xefatura de departamento de orientación

75,20

Escolas oficiais de idiomas, escolas de artes aplicadas e conservatorios de música e danza:

– Xefatura de departamento

75,20

Centros residenciais docentes:

– Xefatura de residencias

316,52

– Director/a de residencias

75,20

Responsable de menos de 3 unidades en centros de educación infantil e primaria

75,20

Membros dos equipos de orientación específicos

316,52

CAFI e Cefore:

– Dirección

619,74

– Asesor/a

316,52

Asesor/a técnico/a docente

316,52

Profesor/a de colexios rurais agrupados:

75,20

Profesorado que imparte docencia en centros específicos de ensinanzas de adultos

75,20

Coordinador/a do equipo de dinamización da lingua galega

75,20

Tres. Por función de inspección educativa.

Posto

Euros/mes

Inspector/a xefe/a provincial

1.062,03

Inspector/a coordinador/a de sector

828,89

Inspector/a de educación

794,84

3º. O importe mensual do compoñente do complemento específico por formación permanente dos/das funcionarios/as de carreira docentes é o seguinte:

 

Euros/mes

1º período

67,11

2º período

86,28

3º período

115,06

4º período

162,97

5º período

47,92

4º. O importe mensual do compoñente do complemento específico por función titorial e outras funcións docentes é o seguinte:

 

Euros/mes

Titoría e outras funcións docentes

49,44

5º. Consolidación parcial do complemento específico dos/das directores/as dos centros escolares públicos.

A porcentaxe de consolidación con referencia ao importe do compoñente singular por tarefas de dirección segundo o período de tempo de permanencia no posto será, de forma acumulativa, a seguinte:

– Primeiros catro anos de permanencia: 25 %.

– Segundos catro anos de permanencia: 15 %.

– Terceiros catro anos de permanencia: 20 %.

O total acumulado destas porcentaxes non poderá exceder o 60 %.

6º. Profesorado e conceptos retributivos non incluídos nos puntos precedentes:

As retribucións do profesorado e dos conceptos retributivos non incluídos nos puntos precedentes deste anexo, recoñecidos expresamente pola normativa vixente aplicable en 31 de decembro de 2021, serán as mesmas que en 31 de decembro de 2021 incrementadas no 3,5 %.

ANEXO VI

Cotas mensuais de cotización á Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado e á Mutualidade Xeral Xudicial, correspondentes ao tipo do 1,69 %.

Grupo/subgrupo (ou asimilados)

Cota mensual

A1

50,42

A2

39,69

B

34,74

C1

30,48

C2

24,11

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais

20,56

Nos meses de xuño e decembro aboarase para todos/as os/as funcionarios/as cota dobre, agás nos casos previstos no punto terceiro, número 3, desta orde.

Cotas mensuais de dereitos pasivos dos/das funcionarios/as civís do Estado e do persoal ao servizo da Administración de xustiza, correspondentes ao 3,86 % do haber regulador.

Grupo/subgrupo (ou asimilados)

Cota mensual

A1

115,17

A2

90,64

B

79,37

C1

69,62

C2

55,07

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais

46,95

Nos meses de xuño e decembro aboarase para todos/as os/as funcionarios/as cota dobre, agás nos casos previstos no punto cuarto, número 3, desta orde.

ANEXO VII

Táboa salarial por grupos:

Grupo

Contía soldo mensual

Contía adicional paga extraordinaria equivalente ao complemento de destino artigo 12.un da Lei 16/2008, do 23 de decembro

Contía adicional equivalente ao complemento específico

Xuño/Decembro

Xuño/Decembro

I. Titulados/as superiores

2.023,87

498,33

555,92

II. Titulados/as de grao medio

1.689,75

396,60

490,02

III. Especialistas e encargados/as (categorías 1 a 59)

1.419,63

396,60

490,02

III. Especialistas e encargados/as (categorías 60 en diante)

1.356,73

345,71

468,03

IV. Oficiais/las de 2ª administrativos/as e oficiais/las de 2ª

1.149,64

294,77

446,10

V. Persoal subalterno, de vixilancia e de servizos específicos non titulados/as

1.030,44

243,90

424,10

Complementos salariais:

Complemento

€/mes

Trienio

32,34

Especial dedicación

47,40

Complemento de perigosidade

89,02

Complemento de toxicidade

89,02

Complemento de penosidade

89,02

Complemento de dispoñibilidade horaria

445,12

Complemento de funcións

175,46

Persoal directivo: retribucións mensuais fixas máximas por niveis.

 

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Grupo 1

6.760,73

5.900,55

5.219,48

4.670,57

4.036,03

Grupo 2

5.900,55

5.219,48

4.670,57

4.036,03

 

Grupo 3

5.219,48

4.670,57

4.036,03

 

 

Grupo 4

4.670,57

4.036,03

 

 

 

ANEXO VIII

Categoría

Grupo

Nivel

Soldo

Compl.
de destino

Compl. específico

Produtividade

PRD

Compl.
de grao

Persoal directivo

D-A1-56

Director/a asistencial do 061

A1

28

1.256,89

943,38

2.705,71

0,00

0,00

0

D-A1-57

Director/a xestión e SS.XX. 061

A1

27

1.256,89

901,93

2.254,65

0,00

0,00

0

D-A1-58

Director/a coordinación 061

A1

28

1.256,89

943,38

2.704,38

0,00

0,00

0

D-A1-59

Director/a do 061

A1

29

1.256,89

984,76

2.893,81

0,00

0,00

0

D-A1-63

Xerente/a da Axencia

A1

29

1.256,89

984,76

2.337,49

0,00

0,00

0

D-A1-64

Director/a de área

A1

27

1.256,89

901,93

1.930,90

0,00

0,00

0

D-A1-65

Director/a da Axencia

A1

29

1.256,89

984,76

2.337,49

0,00

0,00

0

DA-A1-01

Xerente de xestión integrada

A1

29

1.256,89

984,76

2.364,58

0,00

0,00

0

DA-A1-02

Xerente executivo/a

A1

27

1.256,89

901,93

1.853,15

0,00

0,00

0

DA-A1-03

Xerente/a da área sanitaria

A1

29

1.256,89

984,76

2.364,58

0,00

0,00

0

DA-A1-04

Director/a do distrito sanitario

A1

27

1.256,89

901,93

1.853,15

0,00

0,00

0

DA-A1-05

Director/a asistencial

A1

28

1.256,89

943,38

2.196,87

0,00

0,00

0

DA-A1-06

Director/a de atención primaria

A1

28

1.256,89

943,38

2.100,02

0,00

0,00

0

DA-A1-07

Director/a de atención hospitalaria

A1

28

1.256,89

943,38

2.100,02

0,00

0,00

0

DA-A1-10

Director/a de procesos asistenciais

A1

28

1.256,89

943,38

2.196,87

0,00

0,00

0

DA-A1-11

Director/a de recursos económicos

A1

27

1.256,89

901,93

2.196,87

0,00

0,00

0

DA-A1-12

Director/a de recursos humanos

A1

27

1.256,89

901,93

2.196,87

0,00

0,00

0

DA-A1-14

Director/a de procesos sen ingreso e urxencias

A1

28

1.256,89

943,38

2.100,02

0,00

0,00

0

DA-A1-15

Director/a de procesos con ingreso

A1

28

1.256,89

943,38

2.100,02

0,00

0,00

0

DA-A1-16

Director/a de procesos de soporte

A1

28

1.256,89

943,38

2.100,02

0,00

0,00

0

DA-A1-26

Subdirector/a de sistemas de información

A1

26

1.256,89

791,30

1.853,15

0,00

0,00

0

DA-A1-27

Subdirector/a de calidade, atención ao paciente e admisión

A1

27

1.256,89

901,93

1.853,15

0,00

0,00

0

DA-A1-29

Subdirector/a de proc. asistenciais área médica

A1

27

1.256,89

901,93

1.853,15

0,00

0,00

0

DA-A1-30

Subdirector/a área RR.EE.

A1

26

1.256,89

791,30

1.853,15

0,00

0,00

0

DA-A1-31

Subdirector/a área RR.HH.

A1

26

1.256,89

791,30

1.853,15

0,00

0,00

0

DA-A1-32

Subdirector/a médico/a

A1

27

1.256,89

901,93

1.153,76

0,00

0,00

0

DA-A1-34

Subdirector/a de xestión

A1

26

1.256,89

791,30

1.129,03

0,00

0,00

0

DA-A1-40

Subdirector /a de humanización, calidade e atención á cidadanía

A1

27

1.256,89

901,93

1.853,15

0,00

0,00

0

DA-A1-41

Subdir. médico/a de procesos sen ingreso e atenc. á cronicidade

A1

27

1.256,89

901,93

1.853,15

0,00

0,00

0

DA-A1-42

Subdirección de programación cirúrxica

A1

27

1.256,89

901,93

1.853,15

0,00

0,00

0

DA-A1-43

Subdir. de hospitalización e urxencias

A1

27

1.256,89

901,93

1.853,15

0,00

0,00

0

DA-A1-44

Subdir. de calidade asistencial

A1

27

1.256,89

901,93

1.853,15

0,00

0,00

0

DA-A1-45

Subdirección de prestación farmacéutica

A1

27

1.256,89

901,93

1.853,15

0,00

0,00

0

DA-A1-46

Subdirector/a de sistemas e tecnoloxías da información

A1

26

1.256,89

791,30

1.853,15

0,00

0,00

0

DA-A1-48

Subdirector/a de humanización e atención á cidadanía

A1

27

1.256,89

901,93

1.853,15

0,00

0,00

0

DA-A1-49

Subdirección asistencial área médica

A1

27

1.256,89

901,93

1.853,15

0,00

0,00

0

DA-A2-13

Director/a procesos de enfermaría

A2

26

1.086,81

791,30

1.754,89

0,00

0,00

0

DA-A2-26

Subdirector/a de humanización, calidade e atención á cidadanía

A2

26

1.086,81

791,30

1.853,15

0,00

0,00

0

DA-A2-28

Subdirector/a de procesos asistenciais área de enfermaría

A2

25

1.086,81

702,05

1.411,20

0,00

0,00

0

DA-A2-33

Subdirector/a enfermaría

A2

25

1.086,81

702,05

732,91

0,00

0,00

0

DA-A2-35

Subdirector/a de sistemas de información

A2

26

1.086,81

791,30

1.853,15

0,00

0,00

0

DA-A2-36

Subdirector/a área RR.EE.

A2

26

1.086,81

791,30

1.853,15

0,00

0,00

0

DA-A2-37

Subdirector/a área RR.HH.

A2

26

1.086,81

791,30

1.853,15

0,00

0,00

0

DA-A2-38

Subdirector/a de xestión

A2

26

1.086,81

791,30

1.129,03

0,00

0,00

0

DA-A2-39

Subdirector/a calidade, atención ao paciente e admisión

A2

26

1.086,81

791,30

1.754,89

0,00

0,00

0

DA-A2-47

Subdirector/a de sistemas e tecnoloxías da información

A2

26

1.086,81

791,30

1.853,15

0,00

0,00

0

DA-A2-50

Director/a de enfermaría

A2

26

1.086,81

791,30

1.754,89

0,00

0,00

0

DA-A2-51

Subdirector/a de enfermaría

A2

25

1.086,81

702,05

1.411,20

0,00

0,00

0

Persoal residente en formación

M-A1-01

Per. residente en formación subgrupo A1-1º

A1

Sn

1.250,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0

M-A1-02

Per. residente en formación subgrupo A1-2º

A1

Sn

1.250,25

0,00

0,00

0,00

0,00

100,02

M-A1-03

Per. residente en formación subgrupo A1-3º

A1

Sn

1.250,25

0,00

0,00

0,00

0,00

225,06

M-A1-04

Per. residente en formación subgrupo A1-4º

A1

Sn

1.250,25

0,00

0,00

0,00

0,00

350,08

M-A1-05

Per. residente en formación subgrupo A1-5º

A1

Sn

1.250,25

0,00

0,00

0,00

0,00

475,09

M-A2-01

Per. residente en formación subgrupo A2-1º

A2

Sn

1.061,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0

M-A2-02

Per. residente en formación subgrupo A2-2º

A2

Sn

1.061,09

0,00

0,00

0,00

0,00

84,88

Persoal estatutario de xestión e servizos

N-A1-01

Xefe/a de servizo-subgrupo A1

A1

26

1.256,89

791,30

798,18

197,30

0,00

0

N-A1-02

Xefe/a de sección-subgrupo A1

A1

24

1.256,89

660,63

656,76

177,55

0,00

0

N-A1-03

Persoal técnico superior

A1

23

1.256,89

619,27

499,69

167,69

0,00

0

N-A1-04

Enxeñeiro/a superior

A1

23

1.256,89

619,27

535,05

167,69

0,00

0

N-A1-05

Grupo técnico da función admtva.

A1

23

1.256,89

619,27

499,69

167,69

0,00

0

N-A1-06

Psicólogo/a

A1

23

1.256,89

619,27

499,69

167,69

0,00

0

N-A1-07

Bibliotecario/a

A1

23

1.256,89

619,27

499,69

167,69

0,00

0

N-A1-08

Tco./a. superior de sistemas e tecnoloxías da información

A1

23

1.256,89

619,27

499,69

167,69

0,00

0

N-A1-09

Persoal técnico superior en prevención de riscos laborais

A1

23

1.256,89

619,27

499,69

167,69

0,00

0

N-A2-01

Xefe/a de servizo-subgrupo A2

A2

26

1.086,81

791,30

798,18

241,18

0,00

0

N-A2-02

Xefe/a de sección-subgrupo A2

A2

24

1.086,81

660,63

656,76

221,45

0,00

0

N-A2-07

Traballador/a social hospital

A2

21

1.086,81

536,47

267,87

133,17

0,00

0

N-A2-08

Enxeñeiro/a técnico/a

A2

21

1.086,81

536,47

267,87

133,17

0,00

0

N-A2-09

Grupo de xestión da función admtva.

A2

21

1.086,81

536,47

267,87

133,17

0,00

0

N-A2-10

Enxeñeiro/a técnico/a-xefe/a de grupo

A2

21

1.086,81

536,47

503,56

143,62

0,00

0

N-A2-11

Mestre/a industrial-xefe/a de equipo

A2

21

1.086,81

536,47

444,60

143,62

0,00

0

N-A2-12

Profesor/a de educación primaria

A2

21

1.086,81

536,47

267,87

133,17

0,00

0

N-A2-14

Persoal técnico de grao medio

A2

21

1.086,81

536,47

267,87

133,17

0,00

0

N-A2-15

Tco/a. de xestión de sistemas e tecnoloxías da información

A2

21

1.086,81

536,47

267,87

133,17

0,00

0

N-A2-16

Tco/a. de grao medio en prevención de riscos laborais

A2

21

1.086,81

536,47

267,87

133,17

0,00

0

N-A2-201

Traballador/a social a.p. A1 E1

A2

21

1.086,81

536,47

0,00

317,93

0,00

0

N-A2-202

Traballador/a social a.p. A1 E2

A2

21

1.086,81

536,47

0,00

317,93

0,00

0

N-A2-203

Traballador/a social a.p. A1 E3

A2

21

1.086,81

536,47

0,00

317,93

0,00

0

N-A2-204

Taballador/a social a.p. A2 E1

A2

21

1.086,81

536,47

0,00

234,85

0,00

0

N-A2-205

Traballador/a social a.p. A2 E2

A2

21

1.086,81

536,47

0,00

234,85

0,00

0

N-A2-206

Traballador/a social a.p. A2 E3

A2

21

1.086,81

536,47

0,00

234,85

0,00

0

N-A2-207

Traballador/a social a.p. A3 E1

A2

21

1.086,81

536,47

0,00

193,30

0,00

0

N-A2-208

Traballador/a social a.p. A3 E2

A2

21

1.086,81

536,47

0,00

193,30

0,00

0

N-A2-209

Traballador/a social a.p. A3 E3

A2

21

1.086,81

536,47

0,00

193,30

0,00

0

N-A2-210

Traballador/a social a.p. A4 E1

A2

21

1.086,81

536,47

0,00

151,75

0,00

0

N-A2-211

Traballador/a social a.p. A4 E2

A2

21

1.086,81

536,47

0,00

151,75

0,00

0

N-A2-212

Traballador/a social a.p. A4 E3

A2

21

1.086,81

536,47

0,00

151,75

0,00

0

N-A2-213

Coordinador/a de área a.p.

A2

22

1.086,81

577,82

0,00

140,12

0,00

0

N-AP-01

Auxiliar de autopsias (celador/a)

Ap

14

621,60

360,21

404,32

106,80

0,00

0

N-AP-02

Celador/a aux. animalario

Ap

14

621,60

360,21

321,31

106,80

0,00

0

N-AP-03

Celador/a at. directa ao/a enfermo/a

Ap

14

621,60

360,21

262,70

106,80

0,00

0

N-AP-04

Celador/a de quirófano

Ap

14

621,60

360,21

278,19

106,80

0,00

0

N-AP-05

Encargado/a de quenda de celadores/as

Ap

15

621,60

386,69

316,67

98,25

0,00

0

N-AP-06

Celador/a enc. de lavandaría

Ap

13

621,60

333,65

329,14

152,60

0,00

0

N-AP-07

Celador/a sen at. directa ao/á enfermo/a

Ap

13

621,60

333,65

236,95

106,80

0,00

0

N-AP-08

Fogueiro/a

Ap

13

621,60

333,65

236,95

106,80

0,00

0

N-AP-09

Lavandeiro/a

Ap

13

621,60

333,65

236,95

106,80

0,00

0

N-AP-10

Limpador/a

Ap

13

621,60

333,65

236,95

106,80

0,00

0

N-AP-11

Peón/peoa

Ap

13

621,60

333,65

236,95

106,80

0,00

0

N-AP-12

Pinche

Ap

13

621,60

333,65

236,95

106,80

0,00

0

N-AP-13

Pasador/a de ferro

Ap

13

621,60

333,65

236,95

106,80

0,00

0

N-C1-01

Xefe/a de sección-subgrupo C1

C1

24

816,01

660,63

578,98

221,45

0,00

0

N-C1-02

Xefe/a de grupo-subgrupo C1

C1

20

816,01

498,33

390,44

147,98

0,00

0

N-C1-04

Controlador/a de subministracións

C1

19

816,01

472,90

337,21

118,37

0,00

0

N-C1-05

Grupo administrativo función admtva.

C1

18

816,01

447,45

180,12

118,37

0,00

0

N-C1-06

Xefe/a de equipo-subgrupo C1

C1

18

816,01

447,45

364,27

147,98

0,00

0

N-C1-07

Cociñeiro/a

C1

18

816,01

447,45

180,12

177,55

0,00

0

N-C1-09

Técnico/a ortopédico/a

C1

18

816,01

447,45

265,55

118,37

0,00

0

N-C1-10

Xefe/a de taller

C1

18

816,01

447,45

356,88

147,98

0,00

0

N-C1-11

Persoal técnico non titulado

C1

18

816,01

447,45

180,12

118,37

0,00

0

N-C1-12

Tco/a. especialista en sistemas e tecnoloxías da información

C1

18

816,01

447,45

180,12

118,37

0,00

0

N-C1-13

Xefe/a de cociña

C1

24

816,01

660,63

578,98

221,45

0,00

0

N-C1-14

Promotor/a de doazón

C1

20

816,01

498,33

375,00

147,98

0,00

0

N-C2-01

Xefe/a de grupo-subgrupo C2

C2

20

679,15

498,33

366,48

147,98

0,00

0

N-C2-02

Xefe/a de persoal subalterno hospital

C2

19

679,15

472,90

335,35

177,55

0,00

0

N-C2-03

Gobernante/a

C2

19

679,15

472,90

293,94

108,51

0,00

0

N-C2-04

Xefe/a de equipo-subgrupo C2

C2

18

679,15

447,45

340,27

147,98

0,00

0

N-C2-05

Xefe/a de equipo hosp. e servizo de urxencias

C2

18

679,15

447,45

340,27

147,98

0,00

0

N-C2-06

Xefe/a de persoal subalterno II.AA.

C2

17

679,15

421,99

299,73

177,55

0,00

0

N-C2-07

Albanel

C2

16

679,15

396,60

181,03

108,51

0,00

0

N-C2-08

Grupo auxiliar da función admtva.

C2

16

679,15

396,60

181,03

108,51

0,00

0

N-C2-09

Grupo auxiliar da función admtva. equipo mecanizado

C2

16

679,15

396,60

218,37

108,51

0,00

0

N-C2-10

Aux. ortopédico/a

C2

16

679,15

396,60

181,03

108,51

0,00

0

N-C2-11

Calefactor/a

C2

16

679,15

396,60

181,03

108,51

0,00

0

N-C2-12

Calefactor/a de forno crematorio

C2

16

679,15

396,60

249,01

108,51

0,00

0

N-C2-13

Carpinteiro/a

C2

16

679,15

396,60

181,03

108,51

0,00

0

N-C2-14

Condutor/a de vehículos especiais

C2

16

679,15

396,60

244,14

108,51

0,00

0

N-C2-15

Condutor/a

C2

16

679,15

396,60

181,03

108,51

0,00

0

N-C2-16

Condutor/a de instalacións

C2

16

679,15

396,60

285,93

108,51

0,00

0

N-C2-17

Condutor/a enc. de parque móbil

C2

16

679,15

396,60

269,27

108,51

0,00

0

N-C2-18

Costureiro/a

C2

16

679,15

396,60

181,03

108,51

0,00

0

N-C2-19

Electricista

C2

16

679,15

396,60

181,03

108,51

0,00

0

N-C2-20

Fontaneiro/a

C2

16

679,15

396,60

181,03

108,51

0,00

0

N-C2-21

Fotógrafo/a

C2

16

679,15

396,60

181,03

108,51

0,00

0

N-C2-22

Monitor/a

C2

16

679,15

396,60

204,37

108,51

0,00

0

N-C2-24

Peiteador/a

C2

16

679,15

396,60

181,03

108,51

0,00

0

N-C2-25

Pintor/a

C2

16

679,15

396,60

181,03

108,51

0,00

0

N-C2-27

Telefonista

C2

16

679,15

396,60

181,03

108,51

0,00

0

N-C2-28

Xardineiro/a

C2

16

679,15

396,60

181,03

108,51

0,00

0

N-C2-29

Mecánico/a

C2

16

679,15

396,60

181,03

108,51

0,00

0

N-C2-30

Encargado/a equipo persoal oficios

C2

18

679,15

447,45

278,55

147,98

0,00

0

N-C2-31

Azafato/a

C2

16

679,15

396,60

181,03

108,51

0,00

0

N-C2-35

Persoal de servizos xerais

C2

16

679,15

396,60

218,37

108,51

0,00

0

N-C2-36

Condutor/a de vehículos esp. transp. enf.

C2

16

679,15

396,60

320,60

108,51

0,00

0

(*) A cantidade que resulte de minorar en 39,23 euros a produtividade que lle correspondería polo posto asistencial que desempeña

Persoal estatutario sanitario non facultativo

S-A2-01

Dtor./a. tco./a. de escola de enfermaría

A2

24

1.086,81

660,63

521,69

177,55

0,00

0

S-A2-02

Supervisor/a de área funcional

A2

24

1.086,81

660,63

586,18

177,55

0,00

0

S-A2-03

Supervisor/a de unidade

A2

23

1.086,81

619,27

497,16

172,61

0,00

0

S-A2-10

Enfermeiro/a-xefe/a A.E.

A2

23

1.086,81

619,27

462,78

172,61

0,00

0

S-A2-12

Matrón/oa hospital

A2

23

1.086,81

619,27

297,40

167,69

0,00

0

S-A2-13

Secretario/a de estudos escola de enfermaría

A2

23

1.086,81

619,27

462,78

177,55

0,00

0

S-A2-18

Enfermeiro/a de servizo normal urxencias

A2

22

1.086,81

577,82

299,03

152,89

0,00

0

S-A2-19

Enfermeiro/a de servizos centrais

A2

22

1.086,81

577,82

287,73

152,89

0,00

0

S-A2-20

Enfermeiro/a de unidade de hospital

A2

22

1.086,81

577,82

287,73

152,89

0,00

0

S-A2-205

Enfermeiro/a a.p. A1 B1 E2 F1 G1

A2

22

1.086,81

577,82

0,00

49,35

0,00

0

S-A2-206

Enfermeiro/a a.p. A1 B1 E2 F1 G2

A2

22

1.086,81

577,82

0,00

49,35

0,00

0

S-A2-21

Fisioterapeuta de área

A2

22

1.086,81

577,82

266,71

195,90

0,00

0

S-A2-210

Enfermeiro/a a.p. A1 B1 E3 F1 G2

A2

22

1.086,81

577,82

0,00

49,35

0,00

0

S-A2-212

Enfermeiro/a a.p. A1 B1 E3 F2 G2

A2

22

1.086,81

577,82

0,00

49,35

0,00

0

S-A2-22

Profesor/a de escola de enfermaría

A2

22

1.086,81

577,82

287,73

172,61

0,00

0

S-A2-23

Terapeuta ocupacional

A2

22

1.086,81

577,82

287,73

152,89

0,00

0

S-A2-235

Enfermeiro/a a.p. A4 B2 E2 F1 G1

A2

22

1.086,81

577,82

0,00

49,35

0,00

0

S-A2-237

Enfermeiro/a a.p. A2 B1 E1 F1 G1

A2

22

1.086,81

577,82

0,00

49,35

0,00

0

S-A2-238

Enfermeiro/a a.p. A2 B1 E1 F1 G2

A2

22

1.086,81

577,82

0,00

49,35

0,00

0

S-A2-24

Enfermeiro/a consulta II.A.A.

A2

22

1.086,81

577,82

203,61

152,89

0,00

0

S-A2-241

Enfermeiro/a a.p. A2 B1 E2 F1 G1

A2

22

1.086,81

577,82

0,00

49,35

0,00

0

S-A2-242

Enfermeiro/a a.p. A2 B1 E2 F1 G2

A2

22

1.086,81

577,82

0,00

49,35

0,00

0

S-A2-244

Enfermeiro/a a.p. A2 B1 E2 F2 G2

A2

22

1.086,81

577,82

0,00

49,35

0,00

0

S-A2-245

Enfermeiro/a a.p. A2 B1 E3 F1 G1

A2

22

1.086,81

577,82

0,00

49,35

0,00

0

S-A2-246

Enfermeiro/a a.p. A2 B1 E3 F1 G2

A2

22

1.086,81

577,82

0,00

49,35

0,00

0

S-A2-247

Enfermeiro/a a.p. A2 B1 E3 F2 G1

A2

22

1.086,81

577,82

0,00

49,35

0,00

0

S-A2-248

Enfermeiro/a a.p. A2 B1 E3 F2 G2

A2

22

1.086,81

577,82

0,00

49,35

0,00

0

S-A2-25

Enfermeiro/a de consulta externa hospital

A2

22

1.086,81

577,82

218,48

152,89

0,00

0

S-A2-253

Enfermeiro/a a.p. A2 B2 E2 F1 G1

A2

22

1.086,81

577,82

0,00

49,35

0,00

0

S-A2-254

Enfermeiro/a a.p. A2 B2 E2 F1 G2

A2

22

1.086,81

577,82

0,00

49,35

0,00

0

S-A2-255

Enfermeiro/a a.p. A2 B2 E2 F2 G1

A2

22

1.086,81

577,82

0,00

49,35

0,00

0

S-A2-257

Enfermeiro/a a.p. A2 B2 E3 F1 G1

A2

22

1.086,81

577,82

0,00

49,35

0,00

0

S-A2-258

Enfermeiro/a a.p. A2 B2 E3 F1 G2

A2

22

1.086,81

577,82

0,00

49,35

0,00

0

S-A2-259

Enfermeiro/a a.p. A2 B2 E3 F2 G1

A2

22

1.086,81

577,82

0,00

49,35

0,00

0

S-A2-26

Matrón/oa área, zona básica 1

A2

23

1.086,81

619,27

286,56

118,49

0,00

0

S-A2-260

Enfermeiro/a a.p. A2 B2 E3 F2 G2

A2

22

1.086,81

577,82

0,00

49,35

0,00

0

S-A2-27

Matrón/oa de área, zona básica 2

A2

23

1.086,81

619,27

406,94

163,35

0,00

0

S-A2-273

Enfermeiro/a a.p. A3 B1 E1 F1 G1

A2

22

1.086,81

577,82

0,00

49,35

0,00

0

S-A2-277

Enfermeiro/a a.p. A3 B1 E2 F1 G1

A2

22

1.086,81

577,82

0,00

49,35

0,00

0

S-A2-28

Matrón/oa área, zona básica 3

A2

23

1.086,81

619,27

531,44

163,35

0,00

0

S-A2-285

Enfermeiro/a a.p. A3 B2 E1 F1 G1

A2

22

1.086,81

577,82

0,00

49,35

0,00

0

S-A2-289

Enfermeiro/a a.p. A3 B2 E2 F1 G1

A2

22

1.086,81

577,82

0,00

49,35

0,00

0

S-A2-29

Fisioterapeuta hospital

A2

22

1.086,81

577,82

309,69

152,89

0,00

0

S-A2-290

Enfermeiro/a a.p. A3 B2 E2 F1 G2

A2

22

1.086,81

577,82

0,00

49,35

0,00

0

S-A2-293

Enfermeiro/a a.p. A3 B2 E3 F1 G1

A2

22

1.086,81

577,82

0,00

49,35

0,00

0

S-A2-294

Enfermeiro/a a.p. A3 B2 E3 F1 G2

A2

22

1.086,81

577,82

0,00

49,35

0,00

0

S-A2-295

Enfermeiro/a a.p. A3 B2 E3 F2 G1

A2

22

1.086,81

577,82

0,00

49,35

0,00

0

S-A2-296

Enfermeiro/a a.p. A3 B2 E3 F2 G2

A2

22

1.086,81

577,82

0,00

49,35

0,00

0

S-A2-301

Enfermeiro/a a.p. A3 B3 E2 F1 G1

A2

22

1.086,81

577,82

0,00

49,35

0,00

0

S-A2-302

Enfermeiro/a a.p. A3 B3 E2 F1 G2

A2

22

1.086,81

577,82

0,00

49,35

0,00

0

S-A2-306

Enfermeiro/a a.p. A3 B3 E3 F1 G2

A2

22

1.086,81

577,82

0,00

49,35

0,00

0

S-A2-308

Enfermeiro/a a.p. A3 B3 E3 F2 G2

A2

22

1.086,81

577,82

0,00

49,35

0,00

0

S-A2-32

Fisioterapeuta área 1

A2

22

1.086,81

577,82

286,56

176,01

0,00

0

S-A2-325

Enfermeiro/a a.p. A4 B2 E2 F1 G1

A2

22

1.086,81

577,82

0,00

49,35

0,00

0

S-A2-33

Enfermeiro/a especialista en saúde mental

A2

23

1.086,81

619,27

297,40

167,69

0,00

0

S-A2-345

Fisioterapeuta a.p. A1 E1

A2

22

1.086,81

577,82

0,00

379,49

0,00

0

S-A2-346

Fisioterapeuta a.p. A1 E2

A2

22

1.086,81

577,82

0,00

379,49

0,00

0

S-A2-347

Fisioterapeuta a.p. A1 E3

A2

22

1.086,81

577,82

0,00

379,49

0,00

0

S-A2-348

Fisioterapeuta a.p. A2 E1

A2

22

1.086,81

577,82

0,00

296,40

0,00

0

S-A2-349

Fisioterapeuta a.p. A2 E2

A2

22

1.086,81

577,82

0,00

296,40

0,00

0

S-A2-350

Fisioterapeuta a.p. A2 E3

A2

22

1.086,81

577,82

0,00

296,40

0,00

0

S-A2-351

Fisioterapeuta a.p. A3 E1

A2

22

1.086,81

577,82

0,00

254,86

0,00

0

S-A2-352

Fisioterapeuta a.p. A3 E2

A2

22

1.086,81

577,82

0,00

254,86

0,00

0

S-A2-353

Fisioterapeuta a.p. A3 E3

A2

22

1.086,81

577,82

0,00

254,86

0,00

0

S-A2-354

Fisioterapeuta a.p. A4 E1

A2

22

1.086,81

577,82

0,00

213,31

0,00

0

S-A2-355

Fisioterapeuta a.p. A4 E2

A2

22

1.086,81

577,82

0,00

213,31

0,00

0

S-A2-356

Fisioterapeuta a.p. A4 E3

A2

22

1.086,81

577,82

0,00

213,31

0,00

0

S-A2-357

Coordinador/a de servizo

A2

23

1.086,81

619,27

176,77

49,35

0,00

0

S-A2-358

Coordinador/a de área

A2

23

1.086,81

619,27

0,00

245,18

0,00

0

S-A2-361

Enfermeiro/a de urxencias extrahospitalarias E2

A2

22

1.086,81

577,82

0,00

49,35

0,00

0

S-A2-37

Enfermeiro/a especialista do traballo

A2

23

1.086,81

619,27

297,40

167,69

0,00

0

S-A2-38

Enfermeiro/a especialista

A2

23

1.086,81

619,27

297,40

167,69

0,00

0

S-A2-381

Enfermeiro/a especialista a.p.

A2

23

1.086,81

619,27

0,00

49,35

0,00

0

S-A2-50

Enfermeiro/a de base simple 061

A2

22

1.086,81

577,82

294,40

219,63

0,00

0

S-A2-51

Enfermeiro/a de base dobre 061

A2

22

1.086,81

577,82

493,71

219,63

0,00

0

S-A2-52

Enfermeiro/a de unidade CTG

A2

22

1.086,81

577,82

309,00

152,89

0,00

0

S-A2-53

Enfermeiro/a de consulta sanitaria 061

A2

22

1.086,81

577,82

294,40

219,63

0,00

0

S-A2-95

Enfermeiro/a PAC

A2

22

1.086,81

577,82

299,04

49,35

0,00

0

S-A2-99

Logopeda

A2

22

1.086,81

577,82

287,73

152,89

0,00

0

S-C1-01

Técnico/a superior sanitario/a

C1

18

816,01

447,45

188,85

118,37

0,00

0

S-C1-02

Coordinador/a técnico/a superior sanitario/a

C1

19

816,01

472,90

188,85

175,85

0,00

0

S-C2-01

Tco/a. en coidados aux. de enfermaría en funcións tco. especialista

C2

18

679,15

447,45

185,65

108,51

0,00

0

S-C2-02

Tco/a. en coidados aux. de enfermaría en II.AA.

C2

16

679,15

396,60

181,03

108,51

0,00

0

S-C2-03

Tco/a. en coidados aux. de enfermaría unidade hospital

C2

16

679,15

396,60

204,37

108,51

0,00

0

S-C2-04

Tco/a. en coidados aux. de enfermaría servizos centrais

C2

16

679,15

396,60

204,37

108,51

0,00

0

S-C2-05

Tco/a. en coidados aux. de enfermaría consulta externa hospital

C2

16

679,15

396,60

181,03

108,51

0,00

0

S-C2-06

Tco/a. en coidados aux. de enfermaría funcións saúde mental

C2

16

679,15

396,60

204,37

108,51

0,00

0

S-C2-07

Coordinador/a tco./a. en coidados aux. de enfermaría

C2

17

679,15

421,99

204,37

166,07

0,00

0

S-C2-08

Persoal técnico en farmacia

C2

16

679,15

396,60

204,37

108,51

0,00

0

(**) A cantidade que resulte de minorar en 39,30 euros a produtividade que lle correspondería polo posto asistencial que desempeña

Persoal estatutario facultativo

SF-A1-01

Coordinador/a de admisión

A1

28

1.256,89

943,38

1.080,29

1.389,73

97,06

0

SF-A1-02

Coordinador/a de urxencias

A1

28

1.256,89

943,38

1.080,29

1.389,73

97,06

0

SF-A1-04

Xefe/a de servizo con c.e.

A1

28

1.256,89

943,38

1.080,29

1.389,73

97,06

0

SF-A1-05

Xefe/a de servizo sen c.e.

A1

28

1.256,89

943,38

0,00

1.389,73

97,06

0

SF-A1-06

Xefe/a de área

A1

28

1.256,89

943,38

1.080,29

1.389,73

97,06

0

SF-A1-10

Xefe/a de unidade de admisión

A1

26

1.256,89

791,30

982,08

1.092,26

95,25

0

SF-A1-11

Xefe/a de unidade de urxencias

A1

26

1.256,89

791,30

982,08

1.092,26

95,25

0

SF-A1-12

Xefe/a de sección con c.e.

A1

26

1.256,89

791,30

982,08

1.092,26

95,25

0

SF-A1-13

Xefe/a de sección sen c.e.

A1

26

1.256,89

791,30

0,00

1.092,26

95,25

0

SF-A1-14

Adxunto/a especialista de área con c.e.

A1

24

1.256,89

660,63

883,89

777,13

90,72

0

SF-A1-15

Adxunto/a especialista de área sen c.e.

A1

24

1.256,89

660,63

0,00

777,13

90,72

0

SF-A1-16

Médico/a de urxencias hospitalarias con c.e.

A1

24

1.256,89

660,63

883,89

777,13

90,72

0

SF-A1-17

Médico/a de urxencias hospitalarias sen c.e.

A1

24

1.256,89

660,63

0,00

777,13

90,72

0

SF-A1-18

Médico/a de admisión e documentación con c.e.

A1

24

1.256,89

660,63

883,89

777,13

90,72

0

SF-A1-19

Médico/a de admisión e documentación sen c.e.

A1

24

1.256,89

660,63

0,00

777,13

90,72

0

SF-A1-201

Médico/a de familia a.p. C1 E1 F1 G1

A1

24

1.256,89

660,63

883,89

310,70

0,00

0

SF-A1-202

Médico/a de familia a.p. C1 E1 F1 G2

A1

24

1.256,89

660,63

883,89

310,70

0,00

0

SF-A1-203

Médico/a de familia a.p. C1 E1 F1 G3

A1

24

1.256,89

660,63

883,89

310,70

0,00

0

SF-A1-207

Médico/a de familia a.p. C1 E2 F1 G1

A1

24

1.256,89

660,63

883,89

310,70

0,00

0

SF-A1-208

Médico/a de familia a.p. C1 E2 F1 G2

A1

24

1.256,89

660,63

883,89

310,70

0,00

0

SF-A1-210

Médico/a de familia a.p. C1 E2 F2 G1

A1

24

1.256,89

660,63

883,89

310,70

0,00

0

SF-A1-213

Médico/a de familia a.p. C1 E3 F1 G1

A1

24

1.256,89

660,63

883,89

310,70

0,00

0

SF-A1-214

Médico/a de familia a.p. C1 E3 F1 G2

A1

24

1.256,89

660,63

883,89

310,70

0,00

0

SF-A1-216

Médico/a de familia a.p. C1 E3 F2 G1

A1

24

1.256,89

660,63

883,89

310,70

0,00

0

SF-A1-219

Médico/a de familia a.p. C2 E1 F1 G1

A1

24

1.256,89

660,63

883,89

310,70

0,00

0

SF-A1-220

Médico/a de familia a.p. C2 E1 F1 G2

A1

24

1.256,89

660,63

883,89

310,70

0,00

0

SF-A1-225

Médico/a de familia a.p. C2 E2 F1 G1

A1

24

1.256,89

660,63

883,89

310,70

0,00

0

SF-A1-226

Médico/a de familia a.p. C2 E2 F1 G2

A1

24

1.256,89

660,63

883,89

310,70

0,00

0

SF-A1-227

Médico/a de familia a.p. C2 E2 F1 G3

A1

24

1.256,89

660,63

883,89

310,70

0,00

0

SF-A1-228

Médico/a de familia a.p. C2 E2 F2 G1

A1

24

1.256,89

660,63

883,89

310,70

0,00

0

SF-A1-230

Médico/a de familia a.p. C2 E2 F2 G3

A1

24

1.256,89

660,63

883,89

310,70

0,00

0

SF-A1-231

Médico/a de familia a.p. C2 E3 F1 G1

A1

24

1.256,89

660,63

883,89

310,70

0,00

0

SF-A1-232

Médico/a de familia a.p. C2 E3 F1 G2

A1

24

1.256,89

660,63

883,89

310,70

0,00

0

SF-A1-233

Médico/a de familia a.p. C2 E3 F1 G3

A1

24

1.256,89

660,63

883,89

310,70

0,00

0

SF-A1-234

Médico/a de familia a.p. C2 E3 F2 G1

A1

24

1.256,89

660,63

883,89

310,70

0,00

0

SF-A1-235

Médico/a de familia a.p. C2 E3 F2 G2

A1

24

1.256,89

660,63

883,89

310,70

0,00

0

SF-A1-236

Médico/a de familia a.p. C2 E3 F2 G3

A1

24

1.256,89

660,63

883,89

310,70

0,00

0

SF-A1-237

Pediatra a.p. E1 F1

A1

24

1.256,89

660,63

883,89

310,70

0,00

0

SF-A1-239

Pediatra a.p. E2 F1

A1

24

1.256,89

660,63

883,89

310,70

0,00

0

SF-A1-240

Pediatra a.p. E2 F2

A1

24

1.256,89

660,63

883,89

310,70

0,00

0

SF-A1-241

Pediatra a.p. E3 F1

A1

24

1.256,89

660,63

883,89

310,70

0,00

0

SF-A1-242

Pediatra a.p. E3 F2

A1

24

1.256,89

660,63

883,89

310,70

0,00

0

SF-A1-243

Odontoestomatólogo/a a.p.

A1

24

1.256,89

660,63

883,89

310,70

0,00

0

SF-A1-250

Xefe/a de servizo a.p.

A1

26

1.256,89

791,30

982,08

310,70

0,00

0

SF-A1-251

Xefe/a de unidade a.p.

A1

24

1.256,89

660,63

883,89

310,70

0,00

0

SF-A1-252

Coordinador/a de área a.p.

A1

24

1.256,89

660,63

883,89

310,70

0,00

0

SF-A1-262

Facultativo/a especialista s.p.

A1

24

1.256,89

660,63

883,89

310,70

90,72

0

SF-A1-30

Xefe/a de base simple 061

A1

26

1.256,89

791,30

1.733,39

310,70

0,00

0

SF-A1-31

Xefe/a de base dobre 061

A1

26

1.256,89

791,30

2.071,13

310,70

0,00

0

SF-A1-32

Médico/a asistencial de base simple 061

A1

24

1.256,89

660,63

1.287,79

310,70

0,00

0

SF-A1-33

Médico/a asistencial de base dobre 061

A1

24

1.256,89

660,63

1.625,53

310,70

0,00

0

SF-A1-34

Xefe/a de sa 061

A1

26

1.256,89

791,30

2.302,72

310,70

0,00

0

SF-A1-35

Médico/a coordinador/a 061

A1

26

1.256,89

791,30

1.549,36

310,70

0,00

0

SF-A1-36

Médico/a xeral do CTG

A1

24

1.256,89

660,63

794,00

310,70

0,00

0

SF-A1-40

Médico/a de hospitalización a domicilio con c.e.

A1

24

1.256,89

660,63

883,89

777,13

90,72

0

SF-A1-41

Médico/a de hospitalización a domicilio sen c.e.

A1

24

1.256,89

660,63

883,89

777,13

90,71

0

SF-A1-81

Técnico/a de saúde pública

A1

24

1.256,89

660,63

883,89

310,70

90,72

0

SF-A1-82

Médico/a de servizo normal de urxencias

A1

24

1.256,89

660,63

0,00

561,56

90,72

0

SF-A1-83

Médico/a de servizo especial de urxencias

A1

24

1.256,89

660,63

0,00

561,56

90,72

0

SF-A1-87

Facultativo/a xerarquizado medicina xeral con c.e.

A1

24

1.256,89

660,63

883,89

777,13

90,72

0

SF-A1-89

Farmacéutico/a de a.p.

A1

24

1.256,89

660,63

883,89

310,70

90,72

0

SF-A1-95

Médico/a PAC con c.e.

A1

24

1.256,89

660,63

883,89

310,70

0,00

0

SF-A1-96

Médico/a PAC sen c.e.

A1

24

1.256,89

660,63

0,00

310,70

0,00

0

V/9

Médico/a de familia a.p. C2 E2 F1 G1

A1

24

1.256,89

660,63

883,89

310,70

90,72

0

ANEXO IX

PRD quendas

Grupo/subgrupo Lei 7/2007

Quenda rot. simple

Quenda rot. complexa

A2

30,08 €/mes

60,16 €/mes

C1

26,62 €/mes

47,24 €/mes

C2

21,50 €/mes

43,00 €/mes

Prof.

17,74 €/mes

35,48 €/mes

ANEXO X

Código

Denominación

Quenda

PRD

S-A2-25

Enfermeiro/a de consulta ext. hospital

R. simple

30,08 €/mes

S-A2-24

Enfermeiro/a de consulta II.AA.

R. simple

30,08 €/mes

ANEXO XI

Modalidade

Factores

Médico/a xeral

Pediatra

Odontólogo/a

Enfermeiro/a

Fisioterapeuta

Asistente/a social

A

Ordinaria

0,340658 euros/mes/aseg.

 

 

 

 

 

De 0 a 500 aseg.

 

 

 

83,08 euros/mes

 

 

De 501 a 1.500 aseg.

 

 

 

249,27 euros/mes

 

 

De 1.501 a 2.500 aseg.

 

 

 

332,36 euros/mes

 

 

Máis de 2.500 aseg.

 

 

 

415,45 euros/mes

 

 

Menos de 20.000 hab.

 

 

 

 

83,08 euros/mes

83,08 euros/mes

De 20.000 a 25.000 hab.

 

 

 

 

166,18 euros/mes

166,18 euros/mes

De 25.000 a 30.000 hab.

 

 

 

 

207,71 euros/mes

207,71 euros/mes

Máis de 30.000 hab.

 

 

 

 

249,27 euros/mes

249,27 euros/mes

B

Ordinaria

0,340658 euros/mes/aseg.

 

 

 

 

 

De 0 a 500 aseg.

 

 

 

166,18 euros/mes

 

 

De 501 a 1.000 aseg.

 

 

 

207,71 euros/mes

 

 

Máis de 1.000 aseg.

 

 

 

249,27 euros/mes

 

 

C

 

0,124600 euros/mes/aseg.

 

 

 

 

 

D

 

(Dif. con 1.050×0,3406588 euros/mes/aseg.)

 

 

 

 

 

 

 

 

E

I

40 % da mod. A

174,12 euros/mes

 

40 % da mod. A

 

 

II

50 % da mod. A

325,16 euros/mes

 

50 % da mod. A

 

 

III

60 % da mod. A

409,76 euros/mes

 

60 % da mod. A

 

 

1 municipio

 

 

 

 

41,54 euros/mes

74,77 euros/mes

De 2 a 3 municipios

 

 

 

 

83,08 euros/mes

116,32 euros/mes

Máis de 3 municipios

 

 

 

166,18 euros/mes

199,41 euros/mes

F

249,27 euros/mes

249,27 euros/mes

 

124,62 euros/mes

 

 

G

 

373,90 euros/mes

 

 

186,95 euros/mes

 

 

H

Xefe de unidade

83,08 euros/mes

83,08 euros/mes

 

 

 

 

Xefe de servizo

249,27 euros/mes

249,27 euros/mes

249,27 euros/mes

 

 

 

Coord. de área

207,71 euros/mes

207,71 euros/mes

207,71 euros/mes

83,08 euros/mes

83,08 euros/mes

83,08 euros/mes

Coord. de servizo

 

 

 

124,63 euros/mes

124,63 euros/mes

 

I

 

249,27 euros/mes

98,42 euros/mes

 

 

 

J

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

 

(*) En función do disposto no Decreto 156/2005, do 9 de xuño, e no Acordo sobre determinadas condicións de traballo e retributivas do persoal das unidades e servizos de atención primaria, publicado pola Orde do 4 de xuño de 2008, pola que se publican determinados acordos sobre a ordenación e previsión de postos de traballo e retributivas no ámbito da atención primaria do Servizo Galego de Saúde.

ANEXO XII

Retribucións complementarias dos/das médicos/as
de urxencias hospitalarias

Traballo a quendas

81,88 €/mes

Nocturnidade

5,40 €/hora

Festividade

12,85 €/hora

Xornada complementaria

29,51 €/hora

Atención urxente

179,06 €/mes

ANEXO XIII

Retribucións adicionais dos/das médicos/as dos puntos
de atención continuada

Nocturnidade

5,40 €/hora

Festividade

12,85 €/hora

Xornada complementaria

27,22 €/hora

ANEXO XIV

Retribucións adicionais do persoal de enfermaría dos puntos
de atención continuada

Nocturnidade

4,34 €/hora

Nocturnidade de sábado e véspera de festivo

10,32 €/hora

Festividade

10,32 €/hora

Xornada complementaria

17,82 €/hora

ANEXO XV

(Atención continuada)

Gardas médicas servizos xerarquizados

Modalidade prest. de servizo

Módulo horario

Valor módulo euros

Euros/hora

Presenza física

17 horas

430,44

25,32

Presenza física

24 horas

607,68

25,32

Localizada

17 horas

215,22

12,66

Localizada

24 horas

303,84

12,66

Enfermeiro/a equipos transpl. perfusión, hemod. e his.

Modalidade prest. de servizo

Módulo horario

Valor módulo
euros/mes

Valor hora

Presenza física

67 horas/mes

754,42

11,26

Localizada

134 horas/mes

754,42

5,63

Módulo horario de presenza localizada

Enfermeiro/a

Servizo/unidade

Módulo horario localizada

Valor módulo
euros/mes

Valor hora

Radioloxía intervencionista

134 horas/mes

754,42

5,63

Diálise

134 horas/mes

754,42

5,63

Cirurxía cardíaca

134 horas/mes

754,42

5,63

Endoscopias dixestivas

134 horas/mes

754,42

5,63

Técnico/a coidados auxiliares de enfermaría

Servizo/unidade

Módulo horario localizada

Valor módulo
euros/mes

Valor hora

Radioloxía intervencionista

134 horas/mes

507,86

3,79

Diálise

134 horas/mes

507,86

3,79

Cirurxía cardíaca

134 horas/mes

507,86

3,79

Endoscopias dixestivas

134 horas/mes

507,86

3,79

Hemodinámica

134 horas/mes

507,86

3,79

Técnico/a superior sanitario/a

Especialidade/servizo/unidade

Módulo horario localizada

Valor módulo
euros/mes

Valor hora

Anatomía patolóxica para autopsias

134 horas/mes

568,16

4,24

Imaxe para o diagnóstico en resonancia magnética

134 horas/mes

568,16

4,24

Atención continuada urxencias extrahospitalarias

Modalidade prest. de servizo

Valor módulo euros/hora

Presenza física persoal facultativo

25,32

Localizada persoal facultativo

12,66

Presenza física enfermeiro/a

20,14

Localizada enfermeiro/a

10,07

Atención continuada residentes en formación

Persoal residente licenciado

Modalidade prest. de servizo

Módulo horario

Importe en euros

Presenza física:

Primeiro ano

Hora garda

13,94

17 horas

236,98

24 horas

334,56

Segundo ano

Hora garda

15,97

17 horas

271,49

24 horas

383,28

Terceiro ano

Hora garda

17,98

17 horas

305,66

24 horas

431,52

Cuarto e quinto anos

Hora garda

19,90

17 horas

338,30

24 horas

477,60

Persoal residente diplomado

Modalidade prest. de servizo

Módulo horario

Importe en euros

Enfermeira/o en formación 1º ano

Hora garda

11,37

17 horas

193,29

24 horas

272,88

Enfermeira/o en formación 2º ano

Hora garda

12,56

17 horas

213,52

24 horas

301,44

Atención continuada persoal non facultativo

Modalidade prest. de servizo

Grupo/subgrupo RDL 5/2015

Valor módulo en euros

Euros/hora

A: serv. de noite (10 horas)

A2

43,40

4,34

A: serv. de noite (10 horas)

C1

35,30

3,53

A: serv. de noite (10 horas)

C2 e a. prof.

31,10

3,11

B: serv. de domingos e festivos (7 horas)

A2

72,24

10,32

B: serv. de domingos e festivos (7 horas)

C1

56,63

8,09

B: serv. de domingos e festivos (7 horas)

C2 e a. prof.

51,52

7,36

C: serv. de noite de sábados e véspera de festivos (10 horas)

A2

72,10

7,21

C: serv. de noite de sábados e véspera de festivos (10 horas)

C1

56,90

5,69

C: serv. de noite de sábados e véspera de festivos (10 horas)

C2 e a. prof.

51,60

5,16

Módulos de atención continuada facultativos exentos de gardas
de atención especializada

Modalidade de prest. de servizo

Módulo horario

Valor módulo

importe euros

Presenza física

4 horas

179,24

ANEXO XVI

Categoría

Grupo

Nivel

Compl. específico

Produtividade

PRD

Persoal directivo

D-A1-56

Director/a asistencial do 061

A1

28

2.705,71

0,00

0,00

D-A1-57

Director/a de xestión e SS.XX. 061

A1

27

2.254,65

0,00

0,00

D-A1-58

Director/a coordinación 061

A1

28

2.704,38

0,00

0,00

D-A1-59

Director/a do 061

A1

29

2.893,81

0,00

0,00

D-A1-63

Xerente/a da Axencia

A1

29

2.337,49

0,00

0,00

D-A1-64

Director/a de área

A1

27

1.930,90

0,00

0,00

D-A1-65

Director/a da Axencia

A1

29

2.337,49

0,00

0,00

DA-A1-01

Xerente de xestión integrada

A1

29

2.364,58

0,00

0,00

DA-A1-02

Xerente executivo/a

A1

27

1.853,15

0,00

0,00

DA-A1-03

Xerente/a da área sanitaria

A1

29

2.364,58

0,00

0,00

DA-A1-04

Director/a do distrito sanitario

A1

27

1.853,15

0,00

0,00

DA-A1-05

Director/a asistencial

A1

28

2.196,87

0,00

0,00

DA-A1-06

Director/a de atención primaria

A1

28

2.100,02

0,00

0,00

DA-A1-07

Director/a de atención hospitalaria

A1

28

2.100,02

0,00

0,00

DA-A1-10

Director/a de procesos asistenciais

A1

28

2.196,87

0,00

0,00

DA-A1-11

Director/a de recursos económicos

A1

27

2.196,87

0,00

0,00

DA-A1-12

Director/a de recursos humanos

A1

27

2.196,87

0,00

0,00

DA-A1-14

Director/a de procesos sen ingreso e urxencias

A1

28

2.100,02

0,00

0,00

DA-A1-15

Director/a de procesos con ingreso

A1

28

2.100,02

0,00

0,00

DA-A1-16

Director/a de procesos de soporte

A1

28

2.100,02

0,00

0,00

DA-A1-26

Subdirector/a de sistemas de información

A1

26

1.853,15

0,00

0,00

DA-A1-27

Subdirector/a de calidade, atención ao paciente e admisión

A1

27

1.853,15

0,00

0,00

DA-A1-29

Subdirector/a de proc. asistenciais área médica

A1

27

1.853,15

0,00

0,00

DA-A1-30

Subdirector/a de área RR.EE.

A1

26

1.853,15

0,00

0,00

DA-A1-31

Subdirector/a de área RR.HH.

A1

26

1.853,15

0,00

0,00

DA-A1-32

Subdirector/a médico/a

A1

27

1.153,76

0,00

0,00

DA-A1-34

Subdirector/a de xestión

A1

26

1.129,03

0,00

0,00

DA-A1-40

Subdirector/a de humanización, calidade e atención á cidadanía

A1

27

1.853,15

0,00

0,00

DA-A1-41

Subdir. médico/a de procesos sen ingreso e atenc. á cronicidade

A1

27

1.853,15

0,00

0,00

DA-A1-42

Subdirección de programación cirúrxica

A1

27

1.853,15

0,00

0,00

DA-A1-43

Subdir. de hospitalización e urxencias

A1

27

1.853,15

0,00

0,00

DA-A1-44

Subdir. de calidade asistencial

A1

27

1.853,15

0,00

0,00

DA-A1-45

Subdirección de prestación farmacéutica

A1

27

1.853,15

0,00

0,00

DA-A1-46

Subdirector/a de sistemas e tecnoloxías da información

A1

26

1.853,15

0,00

0,00

DA-A1-48

Subdirector/a de humanización e atención á cidadanía

A1

27

1.853,15

0,00

0,00

DA-A1-49

Subdirección asistencial área médica

A1

27

1.853,15

0,00

0,00

DA-A2-13

Director/a de procesos de enfermaría

A2

26

1.754,89

0,00

0,00

DA-A2-26

Subdirector/a de humanización, calidade e atención á cidadanía

A2

26

1.853,15

0,00

0,00

DA-A2-28

Subdirector/a de procesos asistenciais área de enfermaría

A2

25

1.411,20

0,00

0,00

DA-A2-33

Subdirector/a de enfermaría

A2

25

732,91

0,00

0,00

DA-A2-35

Subdirector/a de sistemas de información

A2

26

1.853,15

0,00

0,00

DA-A2-36

Subdirector/a de área RR.EE.

A2

26

1.853,15

0,00

0,00

DA-A2-37

Subdirector/a de área RR.HH.

A2

26

1.853,15

0,00

0,00

DA-A2-38

Subdirector/a de xestión

A2

26

1.129,03

0,00

0,00

DA-A2-39

Subdirector/a de calidade, atención ao paciente e admisión

A2

26

1.754,89

0,00

0,00

DA-A2-47

Subdirector/a de sistemas e tecnoloxías da información

A2

26

1.853,15

0,00

0,00

DA-A2-50

Director/a de enfermaría

A2

26

1.754,89

0,00

0,00

DA-A2-51

Subdirector/a de enfermaría

A2

25

1.411,20

0,00

0,00

LD-5-02

Axudante/a de xestión e servizos comúns

5

SN

0,00

0,00

0,00

Persoal estatutario de xestión e servizos

N-A1-01

Xefe/a de servizo-subgrupo A1

A1

26

798,18

197,30

0,00

N-A1-02

Xefe/a de sección-subgrupo A1

A1

24

656,76

177,55

0,00

N-A1-03

Persoal técnico superior

A1

23

499,69

167,69

0,00

N-A1-04

Enxeñeiro/a superior

A1

23

535,05

167,69

0,00

N-A1-05

Grupo técnico da función admtva.

A1

23

499,69

167,69

0,00

N-A1-06

Psicólogo/a

A1

23

499,69

167,69

0,00

N-A1-07

Bibliotecario/a

A1

23

499,69

167,69

0,00

N-A1-08

Tco/a. superior de sistemas e tecnoloxías da información

A1

23

499,69

167,69

0,00

N-A1-09

Persoal técnico superior en prevención de riscos laborais

A1

23

499,69

167,69

0,00

N-A2-01

Xefe/a de servizo-subgrupo A2

A2

26

798,18

241,18

0,00

N-A2-02

Xefe/a de sección-subgrupo A2

A2

24

656,76

221,45

0,00

N-A2-07

Traballador/a social de hospital

A2

21

267,87

133,17

0,00

N-A2-08

Enxeñeiro/a técnico/a

A2

21

267,87

133,17

0,00

N-A2-09

Grupo de xestión da función admtva.

A2

21

267,87

133,17

0,00

N-A2-10

Enxeñeiro/a técnico-xefe/a de grupo

A2

21

503,56

143,62

0,00

N-A2-11

Mestre/a industrial-xefe/a de equipo

A2

21

444,60

143,62

0,00

N-A2-12

Profesor/a de educación primaria

A2

21

267,87

133,17

0,00

N-A2-14

Persoal técnico de grao medio

A2

21

267,87

133,17

0,00

N-A2-15

Tco./a. de xestión de sistemas e tecnoloxías da información

A2

21

267,87

133,17

0,00

N-A2-16

Tco./a. de grao medio en prevención de riscos laborais

A2

21

267,87

133,17

0,00

N-A2-201

Traballador/a social a.p. A1 E1

A2

21

0,00

317,93

0,00

N-A2-202

Traballador/a social a.p. A1 E2

A2

21

0,00

317,93

0,00

N-A2-203

Traballador/a social a.p. A1 E3

A2

21

0,00

317,93

0,00

N-A2-204

Taballador/a social a.p. A2 E1

A2

21

0,00

234,85

0,00

N-A2-205

Traballador/a social a.p. A2 E2

A2

21

0,00

234,85

0,00

N-A2-206

Traballador/a social a.p. A2 E3

A2

21

0,00

234,85

0,00

N-A2-207

Traballador/a social a.p. A3 E1

A2

21

0,00

193,30

0,00

N-A2-208

Traballador/a social a.p. A3 E2

A2

21

0,00

193,30

0,00

N-A2-209

Traballador/a social a.p. A3 E3

A2

21

0,00

193,30

0,00

N-A2-210

Traballador/a social a.p. A4 E1

A2

21

0,00

151,75

0,00

N-A2-211

Traballador/a social a.p. A4 E2

A2

21

0,00

151,75

0,00

N-A2-212

Traballador/a social a.p. A4 E3

A2

21

0,00

151,75

0,00

N-A2-213

Coordinador/a de área a.p.

A2

22

0,00

140,12

0,00

N-AP-01

Auxiliar de autopsias (celador/a)

AP

14

404,32

106,80

0,00

N-AP-02

Celador/a aux. animalario

AP

14

321,31

106,80

0,00

N-AP-03

Celador/a at. directa ao/á enfermo/a

AP

14

262,70

106,80

0,00

N-AP-04

Celador/a de quirófano

AP

14

278,19

106,80

0,00

N-AP-05

Encargado/a de quenda de celadores/as

AP

15

316,67

98,25

0,00

N-AP-06

Celador/a enc. de lavandaria

AP

13

329,14

152,60

0,00

N-AP-07

Celador/a sen at. directa ao/á enfermo/a

AP

13

236,95

106,80

0,00

N-AP-08

Fogueiro/a

AP

13

236,95

106,80

0,00

N-AP-09

Lavandeiro/a

AP

13

236,95

106,80

0,00

N-AP-10

Limpador/a

AP

13

236,95

106,80

0,00

N-AP-11

Peón/peoa

AP

13

236,95

106,80

0,00

N-AP-12

Pinche

AP

13

236,95

106,80

0,00

N-AP-13

Pasador/a de ferro

AP

13

236,95

106,80

0,00

N-C1-01

Xefe/a de sección-subgrupo C1

C1

24

578,98

221,45

0,00

N-C1-02

Xefe/a de grupo-subgrupo C1

C1

20

390,44

147,98

0,00

N-C1-04

Controlador/a de subministracións

C1

19

337,21

118,37

0,00

N-C1-05

Grupo administrativo da función admtva.

C1

18

180,12

118,37

0,00

N-C1-06

Xefe/a de equipo-subgrupo C1

C1

18

364,27

147,98

0,00

N-C1-07

Cociñeiro/a

C1

18

180,12

177,55

0,00

N-C1-09

Técnico/a ortopédico/a

C1

18

265,55

118,37

0,00

N-C1-10

Xefe/a de taller

C1

18

356,88

147,98

0,00

N-C1-11

Persoal técnico non titulado

C1

18

180,12

118,37

0,00

N-C1-12

Tco/a. especialista en sistemas e tecnoloxías da información

C1

18

180,12

118,37

0,00

N-C1-13

Xefe/a de cociña

C1

24

578,98

221,45

0,00

N-C1-14

Promotor/a de doazón

C1

20

375,00

147,98

0,00

N-C2-01

Xefe/a de grupo-subgrupo C2

C2

20

366,48

147,98

0,00

N-C2-02

Xefe/a de persoal subalterno hospital

C2

19

335,35

177,55

0,00

N-C2-03

Gobernante/a

C2

19

293,94

108,51

0,00

N-C2-04

Xefe/a de equipo-subgrupo C2

C2

18

340,27

147,98

0,00

N-C2-05

Xefe/a de equipo hosp. e servizo de urxencias

C2

18

340,27

147,98

0,00

N-C2-06

Xefe/a de persoal subalterno II.AA.

C2

17

299,73

177,55

0,00

N-C2-07

Albanel

C2

16

181,03

108,51

0,00

N-C2-08

Grupo auxiliar da función admtva.

C2

16

181,03

108,51

0,00

N-C2-09

Grupo auxiliar da función admtva. equipo mecanizado

C2

16

218,37

108,51

0,00

N-C2-10

Aux. ortopédico/a

C2

16

181,03

108,51

0,00

N-C2-11

Calefactor/a

C2

16

181,03

108,51

0,00

N-C2-12

Calefactor/a de forno crematorio

C2

16

249,01

108,51

0,00

N-C2-13

Carpinteiro/a

C2

16

181,03

108,51

0,00

N-C2-14

Condutor/a de vehículos especiais

C2

16

244,14

108,51

0,00

N-C2-15

Condutor/a

C2

16

181,03

108,51

0,00

N-C2-16

Condutor/a de instalacións

C2

16

285,93

108,51

0,00

N-C2-17

Condutor/a enc. de parque móbil

C2

16

269,27

108,51

0,00

N-C2-18

Costureiro/a

C2

16

181,03

108,51

0,00

N-C2-19

Electricista

C2

16

181,03

108,51

0,00

N-C2-20

Fontaneiro/a

C2

16

181,03

108,51

0,00

N-C2-21

Fotógrafo/a

C2

16

181,03

108,51

0,00

N-C2-22

Monitor/a

C2

16

204,37

108,51

0,00

N-C2-24

Peiteador/a

C2

16

181,03

108,51

0,00

N-C2-25

Pintor/a

C2

16

181,03

108,51

0,00

N-C2-27

Telefonista

C2

16

181,03

108,51

0,00

N-C2-28

Xardineiro/a

C2

16

181,03

108,51

0,00

N-C2-29

Mecánico/a

C2

16

181,03

108,51

0,00

N-C2-30

Encargado/a de equipo de persoal de oficios

C2

18

278,55

147,98

0,00

N-C2-31

Azafato/a

C2

16

181,03

108,51

0,00

N-C2-35

Persoal de servizos xerais

C2

16

218,37

108,51

0,00

N-C2-36

Condutor/a de vehículos esp. transp. de enf.

C2

16

320,60

108,51

0,00

(*) Nos meses de xuño e decembro, a mesma cantidade que perciba no dito mes de produtividade

Persoal estatutario sanitario non facultativo

S-A2-01

Dtor./a. tco./a. de escola de enfermaría

A2

24

521,69

177,55

0,00

S-A2-02

Supervisor/a de área funcional

A2

24

586,18

177,55

0,00

S-A2-03

Supervisor/a de unidade

A2

23

497,16

172,61

0,00

S-A2-10

Enfermeiro/a-xefe/a a.e.

A2

23

462,78

172,61

0,00

S-A2-12

Matrón/oa de hospital

A2

23

297,40

167,69

0,00

S-A2-13

Secretario/a de estudos de escola de enfermaría

A2

23

462,78

177,55

0,00

S-A2-18

Enfermeiro/a de servizo normal de urxencias

A2

22

299,03

152,89

0,00

S-A2-19

Enfermeiro/a de servizos centrais

A2

22

287,73

152,89

0,00

S-A2-20

Enfermeiro/a de unidade de hospital

A2

22

287,73

152,89

0,00

S-A2-205

Enfermeiro/a a.p. A1 B1 E2 F1 G1

A2

22

0,00

49,35

0,00

S-A2-206

Enfermeiro/a a.p. A1 B1 E2 F1 G2

A2

22

0,00

49,35

0,00

S-A2-21

Fisioterapeuta de área

A2

22

266,71

195,90

0,00

S-A2-210

Enfermeiro/a a.p. A1 B1 E3 F1 G2

A2

22

0,00

49,35

0,00

S-A2-212

Enfermeiro/a a.p. A1 B1 E3 F2 G2

A2

22

0,00

49,35

0,00

S-A2-22

Profesor/a de escola de enfermaría

A2

22

287,73

172,61

0,00

S-A2-23

Terapeuta ocupacional

A2

22

287,73

152,89

0,00

S-A2-235

Enfermeiro/a a.p. A4 B2 E2 F1 G1

A2

22

0,00

49,35

0,00

S-A2-237

Enfermeiro/a a.p. A2 B1 E1 F1 G1

A2

22

0,00

49,35

0,00

S-A2-238

Enfermeiro/a a.p. A2 B1 E1 F1 G2

A2

22

0,00

49,35

0,00

S-A2-24

Enfermeiro/a consulta II.A.A.

A2

22

203,61

152,89

0,00

S-A2-241

Enfermeiro/a a.p. A2 B1 E2 F1 G1

A2

22

0,00

49,35

0,00

S-A2-242

Enfermeiro/a a.p. A2 B1 E2 F1 G2

A2

22

0,00

49,35

0,00

S-A2-244

Enfermeiro/a a.p. A2 B1 E2 F2 G2

A2

22

0,00

49,35

0,00

S-A2-245

Enfermeiro/a a.p. A2 B1 E3 F1 G1

A2

22

0,00

49,35

0,00

S-A2-246

Enfermeiro/a a.p. A2 B1 E3 F1 G2

A2

22

0,00

49,35

0,00

S-A2-247

Enfermeiro/a a.p. A2 B1 E3 F2 G1

A2

22

0,00

49,35

0,00

S-A2-248

Enfermeiro/a a.p. A2 B1 E3 F2 G2

A2

22

0,00

49,35

0,00

S-A2-25

Enfermeiro/a de consulta externa de hospital

A2

22

218,48

152,89

0,00

S-A2-253

Enfermeiro/a a.p. A2 B2 E2 F1 G1

A2

22

0,00

49,35

0,00

S-A2-254

Enfermeiro/a a.p. A2 B2 E2 F1 G2

A2

22

0,00

49,35

0,00

S-A2-255

Enfermeiro/a a.p. A2 B2 E2 F2 G1

A2

22

0,00

49,35

0,00

S-A2-257

Enfermeiro/a a.p. A2 B2 E3 F1 G1

A2

22

0,00

49,35

0,00

S-A2-258

Enfermeiro/a a.p. A2 B2 E3 F1 G2

A2

22

0,00

49,35

0,00

S-A2-259

Enfermeiro/a a.p. A2 B2 E3 F2 G1

A2

22

0,00

49,35

0,00

S-A2-26

Matrón/oa de área, zona básica 1

A2

23

286,56

118,49

0,00

S-A2-260

Enfermeiro/a a.p. A2 B2 E3 F2 G2

A2

22

0,00

49,35

0,00

S-A2-27

Matrón/oa de área, zona básica 2

A2

23

406,94

163,35

0,00

S-A2-273

Enfermeiro/a a.p. A3 B1 E1 F1 G1

A2

22

0,00

49,35

0,00

S-A2-277

Enfermeiro/a a.p. A3 B1 E2 F1 G1

A2

22

0,00

49,35

0,00

S-A2-28

Matrón/oa de área, zona básica 3

A2

23

531,44

163,35

0,00

S-A2-285

Enfermeiro/a a.p. A3 B2 E1 F1 G1

A2

22

0,00

49,35

0,00

S-A2-289

Enfermeiro/a a.p. A3 B2 E2 F1 G1

A2

22

0,00

49,35

0,00

S-A2-29

Fisioterapeuta de hospital

A2

22

309,69

152,89

0,00

S-A2-290

Enfermeiro/a a.p. A3 B2 E2 F1 G2

A2

22

0,00

49,35

0,00

S-A2-293

Enfermeiro/a a.p. A3 B2 E3 F1 G1

A2

22

0,00

49,35

0,00

S-A2-294

Enfermeiro/a a.p. A3 B2 E3 F1 G2

A2

22

0,00

49,35

0,00

S-A2-295

Enfermeiro/a a.p. A3 B2 E3 F2 G1

A2

22

0,00

49,35

0,00

S-A2-296

Enfermeiro/a a.p. A3 B2 E3 F2 G2

A2

22

0,00

49,35

0,00

S-A2-301

Enfermeiro/a a.p. A3 B3 E2 F1 G1

A2

22

0,00

49,35

0,00

S-A2-302

Enfermeiro/a a.p. A3 B3 E2 F1 G2

A2

22

0,00

49,35

0,00

S-A2-306

Enfermeiro/a a.p. A3 B3 E3 F1 G2

A2

22

0,00

49,35

0,00

S-A2-308

Enfermeiro/a a.p. A3 B3 E3 F2 G2

A2

22

0,00

49,35

0,00

S-A2-32

Fisioterapeuta de área 1

A2

22

286,56

176,01

0,00

S-A2-325

Enfermeiro/a a.p. A4 B2 E2 F1 G1

A2

22

0,00

49,35

0,00

S-A2-33

Enfermeiro/a especialista en saúde mental

A2

23

297,40

167,69

0,00

S-A2-345

Fisioterapeuta a.p. A1 E1

A2

22

0,00

379,49

0,00

S-A2-346

Fisioterapeuta a.p. A1 E2

A2

22

0,00

379,49

0,00

S-A2-347

Fisioterapeuta a.p. A1 E3

A2

22

0,00

379,49

0,00

S-A2-348

Fisioterapeuta a.p. A2 E1

A2

22

0,00

296,40

0,00

S-A2-349

Fisioterapeuta a.p. A2 E2

A2

22

0,00

296,40

0,00

S-A2-350

Fisioterapeuta a.p. A2 E3

A2

22

0,00

296,40

0,00

S-A2-351

Fisioterapeuta a.p. A3 E1

A2

22

0,00

254,86

0,00

S-A2-352

Fisioterapeuta a.p. A3 E2

A2

22

0,00

254,86

0,00

S-A2-353

Fisioterapeuta a.p. A3 E3

A2

22

0,00

254,86

0,00

S-A2-354

Fisioterapeuta a.p. A4 E1

A2

22

0,00

213,31

0,00

S-A2-355

Fisioterapeuta a.p. A4 E2

A2

22

0,00

213,31

0,00

S-A2-356

Fisioterapeuta a.p. A4 E3

A2

22

0,00

213,31

0,00

S-A2-357

Coordinador/a de servizo

A2

23

176,77

49,35

0,00

S-A2-358

Coordinador/a de área

A2

23

0,00

245,18

0,00

S-A2-361

Enfermeiro/a de urxencias extrahospitalarias E2

A2

22

0,00

49,35

0,00

S-A2-37

Enfermeiro/a especialista do traballo

A2

23

297,40

167,69

0,00

S-A2-38

Enfermeiro/a especialista

A2

23

297,40

167,69

0,00

S-A2-381

Enfermeiro/a especialista de a.p.

A2

23

0,00

49,35

0,00

S-A2-50

Enfermeiro/a de base simple 061

A2

22

294,40

219,63

0,00

S-A2-51

Enfermeiro/a de base dobre 061

A2

22

493,71

219,63

0,00

S-A2-52

Enfermeiro/a de unidade CTG

A2

22

309,00

152,89

0,00

S-A2-53

Enfermeiro/a de consulta sanitaria 061

A2

22

294,40

219,63

0,00

S-A2-95

Enfermeiro/a PAC

A2

22

299,04

49,35

0,00

S-A2-99

Logopeda

A2

22

287,73

152,89

0,00

S-C1-01

Técnico/a superior sanitario/a

C1

18

188,85

118,37

0,00

S-C1-02

Coordinador/a técnico/a superior sanitario/a

C1

19

188,85

175,85

0,00

S-C2-01

Tco/a. en coidados aux. de enfermaría en funcións de tco. especialista

C2

18

185,65

108,51

0,00

S-C2-02

Tco/a. en coidados aux. de enfermaría en II.AA.

C2

16

181,03

108,51

0,00

S-C2-03

Tco/a. en coidados aux. de enfermaría de unidade de hospital

C2

16

204,37

108,51

0,00

S-C2-04

Tco/a. en coidados aux. de enfermaría de servizos centrais

C2

16

204,37

108,51

0,00

S-C2-05

Tco/a. en coidados aux. de enfermaría de consulta externa hospital

C2

16

181,03

108,51

0,00

S-C2-06

Tco/a. en coidados aux. de enfermaría funcións de saúde mental

C2

16

204,37

108,51

0,00

S-C2-07

Coordinador/a tco/a. en coidados aux. de enfermaría

C2

17

204,37

166,07

0,00

S-C2-08

Persoal técnico en farmacia

C2

16

204,37

108,51

0,00

(**) Nos meses de xuño e decembro, a mesma cantidade que perciba no dito mes de produtividade

Persoal estatutario facultativo

SF-A1-01

Coordinador/a de admisión

A1

28

1.080,29

1.389,73

97,06

SF-A1-02

Coordinador/a de urxencias

A1

28

1.080,29

1.389,73

97,06

SF-A1-04

Xefe/a de servizo con c.e.

A1

28

1.080,29

1.389,73

97,06

SF-A1-05

Xefe/a de servizo sen c.e.

A1

28

0,00

1.389,73

97,06

SF-A1-06

Xefe/a de área

A1

28

1.080,29

1.389,73

97,06

SF-A1-10

Xefe/a de unidade de admisión

A1

26

982,08

1.092,26

95,25

SF-A1-11

Xefe/a de unidade de urxencias

A1

26

982,08

1.092,26

95,25

SF-A1-12

Xefe/a de sección con c.e.

A1

26

982,08

1.092,26

95,25

SF-A1-13

Xefe/a de sección sen c.e.

A1

26

0,00

1.092,26

95,25

SF-A1-14

Adxunto/a especialista de área con c.e.

A1

24

883,89

777,13

90,72

SF-A1-15

Adxunto/a especialista de área sen c.e.

A1

24

0,00

777,13

90,72

SF-A1-16

Médico/a de urxencias hospitalarias con c.e.

A1

24

883,89

777,13

90,72

SF-A1-17

Médico/a de urxencias hospitalarias sen c.e.

A1

24

0,00

777,13

90,72

SF-A1-18

Médico/a de admisión e documentación con c.e.

A1

24

883,89

777,13

90,72

SF-A1-19

Médico/a de admisión e documentación sen c.e.

A1

24

0,00

777,13

90,72

SF-A1-201

Médico/a de familia a.p. C1 E1 F1 G1

A1

24

883,89

310,70

0,00

SF-A1-202

Médico/a de familia a.p. C1 E1 F1 G2

A1

24

883,89

310,70

0,00

SF-A1-203

Médico/a de familia a.p. C1 E1 F1 G3

A1

24

883,89

310,70

0,00

SF-A1-207

Médico/a de familia a.p. C1 E2 F1 G1

A1

24

883,89

310,70

0,00

SF-A1-208

Médico/a de familia a.p. C1 E2 F1 G2

A1

24

883,89

310,70

0,00

SF-A1-210

Médico/a de familia a.p. C1 E2 F2 G1

A1

24

883,89

310,70

0,00

SF-A1-213

Médico/a de familia a.p. C1 E3 F1 G1

A1

24

883,89

310,70

0,00

SF-A1-214

Médico/a de familia a.p. C1 E3 F1 G2

A1

24

883,89

310,70

0,00

SF-A1-216

Médico/a de familia a.p. C1 E3 F2 G1

A1

24

883,89

310,70

0,00

SF-A1-219

Médico/a de familia a.p. C2 E1 F1 G1

A1

24

883,89

310,70

0,00

SF-A1-220

Médico/a de familia a.p. C2 E1 F1 G2

A1

24

883,89

310,70

0,00

SF-A1-225

Médico/a de familia a.p. C2 E2 F1 G1

A1

24

883,89

310,70

0,00

SF-A1-226

Médico/a de familia a.p. C2 E2 F1 G2

A1

24

883,89

310,70

0,00

SF-A1-227

Médico/a de familia a.p. C2 E2 F1 G3

A1

24

883,89

310,70

0,00

SF-A1-228

Médico/a de familia a.p. C2 E2 F2 G1

A1

24

883,89

310,70

0,00

SF-A1-230

Médico/a de familia a.p. C2 E2 F2 G3

A1

24

883,89

310,70

0,00

SF-A1-231

Médico/a de familia a.p. C2 E3 F1 G1

A1

24

883,89

310,70

0,00

SF-A1-232

Médico/a de familia a.p. C2 E3 F1 G2

A1

24

883,89

310,70

0,00

SF-A1-233

Médico/a de familia a.p. C2 E3 F1 G3

A1

24

883,89

310,70

0,00

SF-A1-234

Médico/a de familia a.p. C2 E3 F2 G1

A1

24

883,89

310,70

0,00

SF-A1-235

Médico/a de familia a.p. C2 E3 F2 G2

A1

24

883,89

310,70

0,00

SF-A1-236

Médico/a de familia a.p. C2 E3 F2 G3

A1

24

883,89

310,70

0,00

SF-A1-237

Pediatra a.p. E1 F1

A1

24

883,89

310,70

0,00

SF-A1-239

Pediatra a.p. E2 F1

A1

24

883,89

310,70

0,00

SF-A1-240

Pediatra a.p. E2 F2

A1

24

883,89

310,70

0,00

SF-A1-241

Pediatra a.p. E3 F1

A1

24

883,89

310,70

0,00

SF-A1-242

Pediatra a.p. E3 F2

A1

24

883,89

310,70

0,00

SF-A1-243

Odontoestomatólogo/a a.p.

A1

24

883,89

310,70

0,00

SF-A1-250

Xefe/a de servizo a.p.

A1

26

982,08

310,70

0,00

SF-A1-251

Xefe/a de unidade a.p.

A1

24

883,89

310,70

0,00

SF-A1-252

Coordinador/a de área a.p.

A1

24

883,89

310,70

0,00

SF-A1-262

Facultativo/a especialista s.p.

A1

24

883,89

310,70

90,72

SF-A1-30

Xefe/a de base simple 061

A1

26

1.733,39

310,70

0,00

SF-A1-31

Xefe/a de base dobre 061

A1

26

2.071,13

310,70

0,00

SF-A1-32

Médico/a asistencial de base simple 061

A1

24

1.287,79

310,70

0,00

SF-A1-33

Médico/a asistencial de base dobre 061

A1

24

1.625,53

310,70

0,00

SF-A1-34

Xefe/a de sa 061

A1

26

2.302,72

310,70

0,00

SF-A1-35

Médico/a coordinador/a 061

A1

26

1.549,36

310,70

0,00

SF-A1-36

Médico/a xeral do CTG

A1

24

794,00

310,70

0,00

SF-A1-40

Médico/a de hospitalización a domicilio con c.e.

A1

24

883,89

777,13

90,72

SF-A1-41

Médico/a de hospitalización a domicilio sen c.e.

A1

24

883,89

777,13

90,71

SF-A1-81

Técnico/a saúde pública

A1

24

883,89

310,70

90,72

SF-A1-82

Médico/a de servizo normal de urxencias

A1

24

0,00

561,56

90,72

SF-A1-83

Médico/a de servizo especial de urxencias

A1

24

0,00

561,56

90,72

SF-A1-87

Facultativo/a xerarquizado de medicina xeral con c.e.

A1

24

883,89

777,13

90,72

SF-A1-89

Farmacéutico/a de a.p.

A1

24

883,89

310,70

90,72

SF-A1-95

Médico/a PAC con c.e.

A1

24

883,89

310,70

0,00

SF-A1-96

Médico/a PAC sen c.e.

A1

24

0,00

310,70

0,00

V/9

Médico/a de familia a.p. C2 E2 F1 G1

A1

24

883,89

310,70

90,72

ANEXO XVII

Funcionarios/as dos corpos ao servizo da Administración de xustiza

1. Soldo.

Soldo

Corpo ou escala

Contía mensual

Médicos/as forenses

1.454,98

Xestión procesual e administrativa

1.256,39

Tramitación procesual e administrativa

1.032,66

Auxilio xudicial

936,66

2. Antigüidade.

a) Os trienios do corpo de médicos/as forenses devindicados con anterioridade ao 1 de xaneiro de 1995 quedan establecidos na contía mensual de 60,67 €.

b) Os trienios perfeccionados nos corpos ao servizo da Administración de xustiza declarados para extinguir pola Lei orgánica 19/2003, do 23 de decembro, pola que se modifica a Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, teñen establecida a contía mensual que se indica a continuación:

Trienios

Corpo ou escala

Contía mensual

Oficiais/las

50,32

Auxiliares

38,79

Axentes xudiciais

33,51

Secretarios/as de xulgados de paz de municipios con máis de 7.000 habitantes

56,61

c) O importe mensual dos trienios perfeccionados en datas posteriores ás anteriores queda fixado como se indica a continuación:

Trienios

Corpo ou escala

Contía mensual

Médicos/as forenses

72,77

Xestión procesual e administrativa

62,82

Tramitación procesual e administrativa

51,63

Auxilio xudicial

46,83

3. Complemento xeral de posto.

c

Subtipo

Posto de traballo

Complemento xeral de posto

Pagas extraordinarias

Contía mensual

Contía de cada paga

III

-

Director/a do Imelga

1.730,44

889,52

Subdirector/a do Imelga

1.730,44

806,10

Xefatura de servizo do Imelga

1.730,44

806,10

Xefatura de sección do Imelga

1.730,44

764,32

Médico/a forense

1.730,44

639,13

III

A

Xestor/a procesual

331,47

413,39

IV

C

Xestor/a procesual de xulgados de paz

316,58

398,55

D

Xestor/a procesual secretarios/as xulgados de paz

331,50

398,55

III

A

Tramitador/a procesual

281,81

373,54

B

Tramitador/a procesual Imelga

354,98

373,54

IV

C

Tramitador/a xulgado de paz

266,93

358,65

III

A

Auxilio xudicial

211,75

313,67

B

Auxilio xudicial Imelga

284,97

313,67

IV

C

Auxilio xudicial xulgado de paz

196,87

298,74

IV

-

Escala para extinguir xestión procesual e administrativa procedentes de secretarios/as de paz de municipios con máis de 7.000 habitantes

480,34

498,10

4. Paga adicional complementaria.

O importe da contía complementaria que se aboa xunto con cada paga extraordinaria é o que se reflicte a seguir para cada corpo ou tipo de posto:

Corpo ou tipo de posto

Contía de cada paga

Director/a do Imelga

802,17

Subdirector/a do Imelga

773,51

Xefatura de servizo do Imelga

773,51

Xefatura de sección do Imelga

773,51

Médico/a forense

716,20

Xestión procesual e administrativa

452,65

Tramitación procesual e administrativa

395,36

Auxilio xudicial

369,58

Secretarios/as de xulgados de paz de municipios con máis de 7.000 habitantes

452,65

5. Complemento específico e complemento autonómico transitorio.

a) A contía mensual do complemento específico, referido a 12 mensualidades, é a que se reflicte para cada tipo de posto na seguinte táboa:

Tipo de posto

Complemento específico mensual

Director/a do Imelga (III)

1.054,48

Subdirector/a do Imelga (III)

933,72

Xefatura de servizo do Imelga (III)

903,53

Xefatura de sección do Imelga (III)

843,15

Médico/a forense (III)

700,95

Coordinador/a responsable I (A2)

921,05

Coordinador/a responsable II (A2)

896,85

Coordinador/a responsable III (A2)

872,64

Responsable de estatística, rexistro e calidade I (A2)

848,42

Responsable de estatística, rexistro e calidade I (C1)

816,45

Responsable de estatística, rexistro e calidade III (A2)

800,00

Responsable de estatística, rexistro e calidade III (C1)

768,04

Xestor/a procesual fiscalía (III-A)

654,78

Tramitador/a procesual fiscalía (III-A)

622,80

Tramitador/a procesual e adm. Imelga (III-B)

622,80

Auxilio xudicial fiscalía (III-A)

617,34

Auxilio xudicial Imelga (III-B)

617,34

b) A contía mensual do complemento autonómico transitorio é a que se especifica a continuación para cada tipo de posto:

Tipo de posto

Importe mensual

Secretarios/as de xulgados de paz de municipios con máis de 7.000 habitantes (IV)

654,78

Xestor/a procesual (III-A)

654,78

Xestor/a procesual de servizo común de apoio (III-A)

760,45

Xestor/a procesual s.c.n.e. (III-A)

805,72

Xestor/a procesual de xulgado de violencia sobre a muller (III-A)

676,54

Xestor/a procesual secretario/a xulgado de paz (IV-D)

654,78

Xestor/a procesual de xulgado de paz (IV-C)

654,78

Tramitador/a procesual (III-A)

622,80

Tramitador/a procesual servizo común de apoio local (III-A)

728,47

Tramitador/a procesual s.c.n.e. (III-A)

683,19

Tramitador/a procesual de xulgado de violencia sobre a muller (III-A)

644,55

Tramitador/a procesual de xulgado de paz (IV-C)

622,80

Auxilio xudicial (III-A)

617,34

Auxilio xudicial de servizo común de apoio local (III-A)

723,00

Auxilio xudicial s.c.n.e. (III-A)

768,27

Auxilio xudicial de xulgado de violencia sobre a muller (III-A)

639,09

Auxilio xudicial de xulgado de paz (IV-C)

617,34

Adicionalmente ao complemento autonómico transitorio, o persoal con destino no posto de xestor/a procesual secretario/a xulgados de paz (IV-D) que desempeñe funcións de secretaría de xulgado de paz percibirá un punto adicional por importe de 29,89 €.

6. Contía das retribucións complementarias de natureza variable.

a) Servizos de garda.

Partido xudicial/Órgano

Concepto

Importe
da garda

Servizos de garda en partidos xudiciais que conten con 8 ou máis xulgados de instrución (art. 5.1 da Orde PRE/1417/2003)

Garda ordinaria de permanencia semanal

268,31

Servizos de garda en partidos xudiciais que conten con 8 ou máis xulgados de instrución (art. 5.2 da Orde PRE/1417/2003)

Garda de permanencia para axuizamento inmediato de faltas

158,97

Partidos xudiciais con separación de xurisdición ou que conten con 4 ou máis xulgados de primeira instancia e instrución (art.7.1 da Orde PRE/1417/2003)

Garda de permanencia de 8 días

327,84

Partidos xudiciais con separación de xurisdición ou que conten con 4 ou máis xulgados de primeira instancia e instrución (art.7.1 da Orde PRE/1417/2003)

Garda de permanencia de 8 días nos partidos xudiciais onde non haxa sede da fiscalía

163,92

Partidos xudiciais con separación de xurisdición ou que conten con 4 ou máis xulgados de primeira instancia e instrución (art. 7.2, parágrafo 1, da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade fiscalía de 8 días

238,56

Partidos xudiciais con 4 ou máis xulgados de primeira instancia e instrución (art. 7.2, parágrafo 2, da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade de 8 días apoio á fiscalía nos partidos xudiciais onde non haxa sede da fiscalía

119,28

Partidos xudiciais con 2 ou 3 xulgados de primeira instancia e instrución (art. 8.1, parágrafo 1, da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade 8 días

149,04

Partidos xudiciais con 2 ou 3 xulgados de primeira instancia e instrución (art. 8.1, parágrafo, 2 da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade de 8 días apoio á fiscalía nos partidos xudiciais onde non haxa sede da fiscalía

74,64

Partidos xudiciais cun único xulgado de primeira instancia e instrución (art. 9, parágrafo 1, da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade semanal

59,64

Asistencia a fiscal en partidos xudiciais cun único xulgado de primeira instancia e instrución (art. 9, parágrafo 2, da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade semanal nos partidos xudiciais onde non haxa sede da fiscalía

29,82

Fiscalías de menores en capitais de provincia (art. 12.b) da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade semanal para atender incidencias que deriven da Lei orgánica reguladora da responsabilidade penal dos menores

119,35

b) Programa de actuación de fomento da produtividade.

Corpo

Contía mensual

Médicos/as forenses

10,88

Xestión procesual e administrativa

10,88

Tramitación procesual e administrativa

10,88

Auxilio xudicial

10,88

c) Penosidade por saídas habituais a centros penitenciarios.

Corpo

Contía mensual

Xestión procesual e administrativa

73,22

Tramitación procesual e administrativa

64,25

Auxilio xudicial

55,29

d) Penosidade do persoal do servizo común de apoio territorial que preste servizos fóra da sede do Tribunal Superior de Xustiza.

Corpo

Contía mensual

Xestión procesual e administrativa

298,85

Tramitación procesual e administrativa

239,07

Auxilio xudicial

179,31

e) Retribución compensatoria pola realización de quendas en rexistros civís da Coruña, Vigo, Santiago de Compostela, Ferrol, Lugo, Ourense e Pontevedra.

Xornada

Contía diaria

Vespertina de luns a venres

52,23

Sábado

87,03

f) Retribución compensatoria pola realización de quendas de dispoñibilidade para o desempeño conxunto de funcións por parte do persoal funcionario do corpo de auxilio xudicial: 108,75 € por cada período de 15 días.

7. Complemento retributivo por obxectivos ao persoal funcionario destinado nos xulgados con competencias en materia de violencia sobre a muller:

a) Xulgados exclusivos de violencia sobre a muller: 109,18 euros/mes.

b) Xulgados de instrución que asumen a materia de violencia sobre a muller: 81,90 euros/mes.

c) Xulgados de primeira instancia e instrución do resto dos partidos xudiciais que asumen a materia de violencia sobre a muller (que incoasen polo menos 75 dilixencias no ano anterior): 54,60 euros/mes.