Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 230 Venres, 2 de decembro de 2022 Páx. 61987

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

RESOLUCIÓN do 17 de novembro de 2022, conxunta da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, pola que se adxudican as axudas da Orde do 31 de decembro de 2021, pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (códigos de procedemento ED481A e IN606A).

A Orde do 31 de decembro de 2021 (DOG núm. 20, do 31 de xaneiro de 2022), conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, establece as bases reguladoras e a convocatoria das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva.

O obxecto desta convocatoria é outorgar axudas ás universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG), aos organismos públicos de investigación de Galicia, ás fundacións de investigación sanitaria de Galicia (Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, Fundación Profesor Novoa Santos, Fundación Biomédica Galicia Sur) e aos centros do CSIC (Consello Superior de Investigacións Científicas) radicados en Galicia, que contraten persoas tituladas superiores para a súa formación como doutoras e doutores nos seus centros.

Este programa procura a formación de persoas investigadoras para a obtención do título de doutora ou doutor e a adquisición das competencias e habilidades relacionadas coa investigación dentro dun programa de doutoramento. Ademais, fináncianse estadías no estranxeiro de tres meses de duración, co obxecto de que poidan acadar a mención de doutora ou doutor internacional.

No artigo 2.1 da orde de convocatoria determínase quen pode ser beneficiario e no artigo 2.4, os requisitos que deben cumprir as persoas candidatas ás axudas.

De acordo co establecido no artigo 9 da convocatoria, unha vez analizadas as solicitudes, publicáronse as listas provisionais de solicitudes admitidas e excluídas e as entidades solicitantes tiveron un prazo de dez días hábiles para formular reclamacións para emendar erros e a falta de documentos das persoas interesadas ante a Secretaría Xeral de Universidades ou ante a Axencia Galega de Innovación, segundo a entidade solicitante. Unha vez que se recibiu e se examinou esta documentación, o 27 de abril de 2022 publicouse a lista definitiva de solicitudes admitidas excluídas.

A partir das solicitudes admitidas, realizouse a primeira fase de selección de acordo co establecido no artigo 9.7 da convocatoria. As persoas titulares da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección da Axencia Galega de Innovación ditaron unha resolución co resultado desta selección, que foi publicada na internet o día 5 de maio de 2022 nos enderezos https://www.edu.xunta.gal e https://gain.xunta.gal, e notificada ás entidades solicitantes a través da sede electrónica da Xunta de Galicia.

Unha vez notificada a relación definitiva de persoas candidatas que superaron a primeira fase, os órganos instrutores comprobaron a documentación correspondente aos méritos alegados nas solicitudes (artigo 6.4) e publicaron na internet, nos enderezos https://www.edu.xunta.gal e https://gain.xunta.gal, o 7 de xuño de 2022, a listaxe de solicitudes que alegaron méritos que non se consideraban correctamente acreditados. As entidades solicitantes dispuxeron dun prazo de 10 días hábiles para emendar os erros ou a falta de documentación das persoas interesadas.

Na segunda fase, as solicitudes foron valoradas polos servizos técnicos dos órganos instrutores, agás a valoración das epígrafes c) e d) do artigo 11.1 da convocatoria, que foi realizada por un equipo avaliador formado por persoas expertas de fóra do Sistema de I+D+i galego, coa colaboración da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), a partir da documentación indicada no artigo 6 da convocatoria e segundo o baremo que se indica no artigo 11.

A puntuación final, xunto cos seus valores desagregados, entregóuselle á Comisión de Selección definida no artigo 12 da orde de convocatoria, que elaborou un informe para os órganos instrutores en que figuran as entidades beneficiarias, xunto coa prelación das persoas candidatas a seren destinatarias das axudas e as listas de espera para posibles substitucións.

A proposta de resolución da segunda fase, formulada polos órganos instrutores a partir do informe da Comisión de Selección, así como das listas de espera, elevouse aos órganos competentes para ditar resolución. De acordo co establecido no artigo 13 da convocatoria, a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a persoa titular da Presidencia da Axencia Galega de Innovación ditaron a resolución provisional da segunda fase da convocatoria das axudas de apoio á etapa predoutoral do ano 2022, o día 19 de setembro de 2022. As entidades solicitantes dispuxeron dun prazo de 10 días hábiles para formular alegacións, conforme o artigo 13.3 da convocatoria.

Unha vez rematado o prazo de alegacións, o día 14 de outubro, os órganos competentes ditaron unha segunda resolución provisional da segunda fase da convocatoria das axudas de apoio á etapa predoutoral do ano 2022 e concedéuselles un prazo de 10 días hábiles ás entidades solicitantes para remitir a documentación referida no artigo 13.4 da convocatoria.

A competencia para resolver estas axudas correspóndelles conxuntamente á persoa titular da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e á persoa titular da Presidencia da Axencia Galega de Innovación, de acordo co artigo 14 da convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido nos artigos 13 e 14 das bases da convocatoria e atendendo á proposta de concesión elevada polos órganos instrutores a partir do informe da Comisión de Selección, reunida o día 12 de setembro de 2022, a través da Secretaría Xeral de Universidades e da Axencia Galega de Innovación,

RESOLVEMOS:

Primeiro. Aceptar as renuncias, presentadas nesta fase, para continuar no proceso de selección das seguintes solicitudes:

ED481A 2022/430 Ciencias.

ED481A 2022/059 Ciencias da saúde.

ED481A 2022/412 Ciencias.

ED481A 2022/065 Ciencias sociais e xurídicas.

ED481A 2022/130 Enxeñaría e arquitectura.

ED481A 2022/420 Ciencias.

Así mesmo e en virtude do establecido no artigo 13.5 da convocatoria, danse por desistidas, por non achegar a documentación indicada no prazo, as seguintes solicitudes:

ED481A 2022/245 Ciencias da saúde.

ED481A 2022/234 Ciencias.

ED481A 2022/363 Ciencias.

ED481A 2022/274 Artes e humanidades.

ED481A 2022/487 Ciencias.

ED481A 2022/306 Artes e humanidades.

ED481A 2022/486 Ciencias.

ED481A 2022/339 Ciencias da saúde.

ED481A 2022/409 Ciencias.

ED481A 2022/092 Ciencias da saúde.

ED481A 2022/156 Ciencias.

A adxudicación das axudas correspondentes ás vacantes que ocasionarían as ditas renuncias levarase a cabo de conformidade co disposto no artigo 4.2 da convocatoria.

Segundo. Conceder parcialmente 73 das 90 axudas correspondentes ás universidades do SUG e 12 axudas correspondentes ás restantes entidades referidas no artigo 2.1 da convocatoria, de apoio á etapa predoutoral convocadas pola Orde do 31 de decembro de 2021 ás entidades que contraten as persoas seleccionadas que se relacionan no anexo I desta resolución, no cal se reflicte tamén a zona de estadía concedida para as persoas que a solicitaron.

No ámbito das universidades do SUG concédense un mínimo de 12 axudas por cada rama de coñecemento, de acordo co indicado no artigo 4.2 da convocatoria.

Terceiro. Conceder provisionalmente as restantes axudas correspondentes ás universidades do SUG (17) de apoio á etapa predoutoral convocadas pola Orde do 31 de decembro de 2021 ás entidades que contraten as persoas seleccionadas que se relacionan no anexo II desta resolución, no cal se reflicte tamén a zona de estadía concedida para as persoas que a solicitaron.

De acordo co disposto no artigo 13.4 da convocatoria, as entidades solicitantes disporán dun prazo de 10 días hábiles, que contarán a partir do día seguinte ao da recepción da notificación da resolución provisional, para remitir a seguinte documentación:

a) Escrito de aceptación da axuda da entidade con indicación expresa das persoas candidatas seleccionadas que formalizarán o correspondente contrato.

b) Certificación da universidade correspondente, asinada pola persoa titular da vicerreitoría competente en materia de investigación ou persoa en que delegue, na que se fagan constar os seguintes aspectos:

1º. Programa de doutoramento no que está matriculada a persoa seleccionada no curso 2022/23.

2º. Aprobación do proxecto de tese pola comisión académica do programa de doutoramento correspondente.

c) Declaración da persoa candidata de ter ou non ter gozado doutras axudas, públicas ou privadas, dirixidas á súa formación predoutoral. Os órganos instrutores poderán, en todo caso, requirir información adicional para resolver a duración da axuda que se vai conceder.

Cuarto. Establecer dúas listas de espera (unha para cada órgano instrutor) de acordo co artigo 12.7, que se inclúen como anexo III, para determinar posibles substitucións, segundo os criterios de valoración establecidos no artigo 11. Nesta lista figuran por orde decrecente de puntuación as solicitudes que non acadaron a puntuación suficiente para seren adxudicatarias da axuda pero que teñen unha puntuación igual ou superior á mínima establecida pola Comisión de Selección, unha vez modificadas e actualizadas tendo en conta as renuncias e desistencias producidas durante o prazo de alegacións.

Quinto. Todas as solicitudes que figuran no anexo I desta resolución cumpren os requisitos establecidos nas bases da convocatoria.

Sexto. A data de comezo dos contratos será o día 1 de decembro de 2022, agás para as persoas non comunitarias, que poderán asinar o contrato ata o 28 de febreiro de 2023.

Sétimo. As axudas concedidas financiaranse con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022 e anos sucesivos, de acordo coa seguinte distribución segundo a estrutura de pagamento recollida no artigo 19 das bases da convocatoria.

Universidades do SUG: 73 axudas.

O importe das axudas das universidades do SUG imputarase ao Plan galego de financiamento universitario para o período 2022-2026 (aprobado polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 16 de decembro de 2021, DOG número 248, do 28 de decembro). As anualidades de 2027 integraranse no novo plan de financiamento para os anos seguintes, sempre que así o permitan as dispoñibilidades orzamentarias.

Aplicación orzamentaria

Universidade

Nº axudas

Crédito (en euros)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total

10.20.561B.444.0

UDC

9

9.000

180.000

261.000

225.000

270.000

45.000

990.000

10.20.561B.444.0

USC

51

51.000

1.020.000

1.541.000

1.275.000

1.530.000

255.000

5.672.000

10.20.561B.444.0

Uvigo

13

13.000

260.000

389.000

325.000

390.000

65.000

1.442.000

73

73.000

1.460.000

2.191.000

1.825.000

2.190.000

365.000

8.104.000

Demais entidades: 12 axudas.

Aplicación

orzamentaria

Entidade

axudas

Crédito (en euros)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total

06.A2.561A.403.0

Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC

1

1.000

20.000

31.000

25.000

30.000

5.000

112.000

06.A2.561A.481.0

Fundación Biomédica Galicia Sur

2

2.000

40.000

60.000

50.000

60.000

10.000

222.000

06.A2.561A.481.0

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

4

4.000

80.000

120.000

100.000

120.000

20.000

444.000

06.A2.561A.481.0

Fundación Profesor Novoa Santos

5

5.000

100.000

147.000

125.000

150.000

25.000

552.000

12

12.000

240.000

358.000

300.000

360.000

60.000

1.330.000

Oitavo. As entidades beneficiarias deberán vincular as persoas seleccionadas aos seus organismos mediante a formalización do correspondente contrato.

Noveno. O artigo 19 da orde de convocatoria establece que as entidades beneficiarias e contratantes das persoas seleccionadas serán as encargadas de presentar as xustificacións correspondentes adecuadas á normativa comunitaria e nacional de aplicación e serán as perceptoras dos fondos para o pagamento dos contratos.

Segundo o establecido no artigo 45.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, transcorrido o prazo establecido de xustificación sen que se presentase esta ante o órgano administrativo competente, este requirirá o beneficiario para que, no prazo improrrogable de dez días, a presente. A falta de presentación da xustificación comportará a perda do dereito ao cobramento parcial ou total da subvención, a exixencia do reintegro e demais responsabilidades establecidas na Lei de subvencións de Galicia.

Décimo. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, no caso de solicitudes pertencentes ao SUG, e ante a persoa titular da Presidencia da Axencia Galega de Innovación nos restantes casos, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade cos artigos 19 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 17 de novembro de 2022

O conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
P.D. (Orde do 29.7.2022)
Manuel Vila López
Secretario xeral técnico da Consellería
de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Francisco José Conde López
Vicepresidente primeiro e conselleiro
de Economía, Industria e Innovación
e presidente da Axencia Galega
de Innovación

ANEXO I

Axudas concedidas (resolución parcial)

Universidade da Coruña.

Núm. expediente

Apelido 1

Apelido 2

Nome

Rama de coñecemento

Zona de estadía

Puntuación

ED481A 2022/067

Castellanos

Rodríguez

Óscar

Enxeñaría e arquitectura

2

88,1400

ED481A 2022/219

Díaz

Pita

Lucía

Ciencias sociais e xurídicas

2

71,4720

ED481A 2022/090

Eijo

Mejuto

Antía

Ciencias sociais e xurídicas

2

81,7920

ED481A 2022/215

Estévez

Pereira

Julio Jairo

Enxeñaría e arquitectura

3

75,5140

ED481A 2022/056

González

Eiroa

Irene

Ciencias da saúde

2

76,8904

ED481A 2022/165

Michelena

Grandío

Álvaro

Enxeñaría e arquitectura

3

85,8600

ED481A 2022/132

Nogueira

Prieto

Natalia María

Ciencias

2

83,2708

ED481A 2022/011

Pociña

Sánchez

Brais

Ciencias sociais e xurídicas

2

75,8040

ED481A 2022/189

Rey

Gayoso

Raúl

Ciencias sociais e xurídicas

-

77,5468

Universidade de Santiago de Compostela.

Núm. expediente

Apelido 1

Apelido 2

Nome

Rama de coñecemento

Zona de estadía

Puntuación

ED481A 2022/239

Álvarez

Voces

María

Ciencias da saúde

3

78,7588

ED481A 2022/184

Barreiro

Rozados

Manuel

Ciencias sociais e xurídicas

1

76,5000

ED481A 2022/042

Berenguer

Mimó

Martí

Ciencias

2

80,3104

ED481A 2022/491

Betancor

Rivero

Yoel Zacarías

Ciencias

3

81,6352

ED481A 2022/116

Brito

Tavares

Kateline de Jesús

Ciencias sociais e xurídicas

3

79,8480

ED481A 2022/362

Cabana

Freire

Sergio

Ciencias

3

90,5876

ED481A 2022/212

Canabal

Juanatey

Mariña

Enxeñaría e arquitectura

2

83,1200

ED481A 2022/241

Cardama

Santiago

Francisco Javier

Enxeñaría e arquitectura

2

88,3324

ED481A 2022/290

Conde

Torres

Daniel

Ciencias

2

85,7976

ED481A 2022/147

Conde-Pumpido

Zubizarreta

Sabela

Ciencias da saúde

2

89,8976

ED481A 2022/155

Crugeiras

Ríos

María

Ciencias

3

85,3960

ED481A 2022/066

Fernández

Blanco

Alfonso

Ciencias

3

86,0880

ED481A 2022/232

Fernández

Gómez

Miguel

Ciencias

2

91,6136

ED481A 2022/470

Fernández

López

Antía

Ciencias sociais e xurídicas

3

77,0176

ED481A 2022/106

Fernández

Pérez

Pablo

Artes e humanidades

3

76,6728

ED481A 2022/291

Fernández-Pedrera

Garbayo

Lucía

Ciencias

3

86,3236

ED481A 2022/110

Fidalgo

Garra

Estela

Artes e humanidades

3

75,4880

ED481A 2022/390

Funes

Hernando

Samuel

Ciencias

3

80,8256

ED481A 2022/109

Garea

Garrido

Lúa Blanca

Artes e humanidades

2

80,4300

ED481A 2022/257

Goldar

Dieste

Álvaro

Enxeñaría e arquitectura

2

88,1752

ED481A 2022/062

González

Rodríguez

Silvia

Artes e humanidades

2

78,7128

ED481A 2022/209

Gutiérrez

Caneda

Beatriz

Ciencias sociais e xurídicas

2

71,1848

ED481A 2022/402

Hernández

Gamarra

Miguel

Ciencias

3

82,5320

ED481A 2022/240

Hombre

Iglesias

Julia

Artes e humanidades

3

73,1480

ED481A 2022/422

Kotrulev

Martin

Enxeñaría e arquitectura

3

81,5200

ED481A 2022/383

Lago

Vallejo

Belinda María

Ciencias

2

80,4600

ED481A 2022/366

Landesa

Gómez

Clara

Ciencias

3

93,9664

ED481A 2022/237

Lapuhs

Philipp

Ciencias da saúde

3

82,2600

ED481A 2022/094

López

Cabaleiro

Alba

Ciencias

2

84,1064

ED481A 2022/286

López

Pardo

Víctor

Ciencias

3

87,7304

ED481A 2022/419

Lozano

González

Miguel

Ciencias

3

86,9976

ED481A 2022/416

Martínez

Campelo

Raquel

Ciencias da saúde

3

82,5720

ED481A 2022/045

Martínez

Crespo

Pablo

Ciencias

3

83,4660

ED481A 2022/364

Mayo

López

Xoán

Ciencias

2

95,1256

ED481A 2022/102

Novoa

Domínguez

Jennifer

Artes e humanidades

2

80,8440

ED481A 2022/308

Nóvoa

Fernández

Julio

Ciencias

2

85,1984

ED481A 2022/236

Otero

Lema

Martín

Ciencias

3

90,2212

ED481A 2022/374

Pacín

Salvador

María do Carme

Ciencias

3

88,7380

ED481A 2022/076

Parracho

Martínez

Tamara

Ciencias

3

84,0600

ED481A 2022/096

Piñeiro

Dosil

Sara

Ciencias da saúde

3

77,2904

ED481A 2022/432

Prados

Sánchez

Miguel Ángel

Ciencias

3

87,4200

ED481A 2022/064

Ramos

Soriano

Mario

Artes e humanidades

2

76,9720

ED481A 2022/401

Recarey

Ponte

Lidia

Artes e humanidades

2

76,1200

ED481A 2022/213

Rivas

Fiel

Andrea

Artes e humanidades

2

76,3052

ED481A 2022/350

Sanabria

Fernandes

Stefany Marian

Ciencias sociais e xurídicas

3

74,4240

ED481A 2022/093

Suárez

Rodríguez

Berta

Ciencias da saúde

3

85,5240

ED481A 2022/379

Varela

Dopico

Alejandro David

Ciencias

3

84,5764

ED481A 2022/476

Varela

López

Benxamín

Ciencias da saúde

3

77,0008

ED481A 2022/195

Vázquez

Ramos

José Javier

Ciencias sociais e xurídicas

3

72,4280

ED481A 2022/205

Veiga

Rilo

Clara

Artes e humanidades

3

75,5160

ED481A 2022/389

Vijande

Álvarez de Linera

Carlota

Ciencias

3

80,5376

Universidade de Vigo.

Núm. expediente

Apelido 1

Apelido 2

Nome

Rama de coñecemento

Zona de estadía

Puntuación

ED481A 2022/198

Bergamo

Jacopo Nicola

Artes e humanidades

3

81,0180

ED481A 2022/138

Busto

Castiñeira

Andrea

Enxeñaría e arquitectura

3

87,2400

ED481A 2022/128

Coll

Hidalgo

Patricia

Ciencias

2

83,2800

ED481A 2022/078

Galiña

Lorenzo

Juan Manuel

Artes e humanidades

2

43,9520

ED481A 2022/317

Gamallo

Carballude

Paula

Ciencias sociais e xurídicas

3

72,3904

ED481A 2022/107

García

Luis

Uxía

Enxeñaría e arquitectura

-

83,4564

ED481A 2022/229

Giráldez

Martínez

Jesús

Ciencias

3

89,1912

ED481A 2022/294

González

Cabaleiro

Lara

Ciencias

3

83,4000

ED481A 2022/441

López

Fernández

Iago

Ciencias

3

90,6400

ED481A 2022/433

Núñez

González

Carmen

Ciencias

2

81,3300

ED481A 2022/407

Rivas

Costa

Miguel

Enxeñaría e arquitectura

3

83,5912

ED481A 2022/289

Rodríguez

Castañeda

Manuela

Ciencias

3

82,3560

ED481A 2022/391

Vilas

Iglesias

Ana María

Enxeñaría e arquitectura

2

86,8752

Outras entidades.

Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC.

Núm. expediente

Apelido 1

Apelido 2

Nome

Rama de coñecemento

Zona de estadía

Puntuación

IN606A-2022/025

Cameselle

Vázquez

Sara

Ciencias

3

80,1252

Fundación Biomédica Galicia Sur.

Núm. expediente

Apelido 1

Apelido 2

Nome

Rama de coñecemento

Zona de estadía

Puntuación

IN606A-2022/019

Gallego

Rodríguez

María

Ciencias da saúde

3

80,6000

IN606A-2022/033

Marty

Lobo

Jaime

Ciencias da saúde

2

81,0836

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela.

Núm. expediente

Apelido 1

Apelido 2

Nome

Rama de coñecemento

Zona de estadía

Puntuación

IN606A-2022/018

Arias

Díaz

Andrea Estrella

Ciencias

3

81,9524

IN606A-2022/030

Del Pozo

Filíu

Lucía

Ciencias da saúde

3

84,5600

IN606A-2022/032

Galego

Carro

Javier Manuel

Ciencias

2

81,4836

IN606A-2022/013

Sánchez

Carmona

Estrella del Rocío

Ciencias

2

83,0000

Fundación Profesor Novoa Santos.

Núm. expediente

Apelido 1

Apelido 2

Nome

Rama de coñecemento

Zona de estadía

Puntuación

IN606A-2022/038

Carneiro

Figueira

Alexander

Ciencias

2

78,9840

IN606A-2022/028

García

Domínguez

Christian

Ciencias

3

78,7760

IN606A-2022/036

López

Díaz

Iñaki

Ciencias

2

80,4120

IN606A-2022/039

Núñez

Carro

Carmen

Ciencias

3

85,7400

IN606A-2022/048

Vázquez

García

Jorge

Ciencias da saúde

1

80,5020

ANEXO II

Axudas concedidas (resolución provisional)

Universidades do SUG.

Núm. expediente

Univ.

Apelido 1

Apelido 2

Nome

Comunitario

Zona de estadía

Rama de coñecemento

Puntuacións desagregadas

Total

a)

b)

c)

d)

e)

f)

ED481A 2022/279

USC

Barrera

Cabodevila

Sergio

Si

2

Ciencias

32,4960

15,00

20,00

12,00

0,00

0,00

79,4960

ED481A 2022/475

USC

Basanta

Torres

Sara

Si

3

Ciencias da saúde

33,2580

10,00

11,30

15,00

4,00

0,00

73,5580

ED481A 2022/338

USC

Cambón

Bouzas

Jose Iván

Si

2

Ciencias

31,8560

15,00

20,00

13,00

0,00

0,00

79,8560

ED481A 2022/497

UVigo

Castro

Surís

Elena

Si

2

Ciencias sociais e xurídicas

33,4152

5,00

14,90

10,00

4,00

3,00

70,3152

ED481A 2022/480

USC

Fernández

Cores

Tamara

Si

3

Ciencias da saúde

32,5812

5,00

17,50

13,00

4,00

3,00

75,0812

ED481A 2022/461

USC

García

Paleo

Elena

Si

3

Artes e humanidades

34,9548

10,00

18,50

10,00

2,00

0,00

75,4548

ED481A 2022/260

UDC

González

Tabernero

Víctor

Si

3

Ciencias

35,1260

15,00

12,30

14,00

2,00

0,00

78,4260

ED481A 2022/351

UDC

González

Casal

Alejandro

Si

2

Enxeñaría e arquitectura

33,4172

10,00

16,70

13,00

2,00

0,00

75,1172

ED481A 2022/392

USC

Groba

de Antas

Soraya

Si

3

Ciencias

33,7760

15,00

15,10

11,00

2,00

3,00

79,8760

ED481A 2022/173

USC

López

Ferreiro

Míriam

Si

3

Ciencias

34,2640

15,00

13,90

13,00

4,00

0,00

80,1640

ED481A 2022/325

USC

Mosquera

Castro

Tania

Si

1

Artes e humanidades

33,3400

10,00

19,10

13,00

0,00

0,00

75,4400

ED481A 2022/207

USC

Paz

Martín

José

Si

2

Ciencias

32,7652

10,00

20,00

15,00

2,00

0,00

79,7652

ED481A 2022/228

UVigo

Pérez

Barcia

Álvaro

Si

3

Ciencias

35,2024

10,00

16,75

10,00

4,00

3,00

78,9524

ED481A 2022/423

USC

Pérez

Herrero

Adrián

Si

3

Ciencias

35,7564

15,00

16,60

9,00

2,00

0,00

78,3564

ED481A 2022/326

USC

Ramos

Carro

María

Si

3

Ciencias da saúde

32,1460

5,00

18,00

15,00

4,00

0,00

74,1460

ED481A 2022/060

USC

Roncero

dos Santos

Javier

Si

2

Ciencias da saúde

33,0400

10,00

15,50

12,00

0,00

3,00

73,5400

ED481A 2022/276

USC

Salgado

Barca

Jesús Fernando

Si

3

Ciencias

33,2624

15,00

18,00

10,00

4,00

0,00

80,2624

ANEXO III

Listas de agarda

Universidades do SUG.

Orde

Núm. expediente

Universidade

Apelido 1

Apelido 2

Nome

Zona de

estadía

Total

01

ED481A 2022/496

UVigo

Núñez

González

Noa

3

78,0300

02

ED481A 2022/159

UVigo

Fernández

Román

Daniel

2

77,8932

03

ED481A 2022/181

USC

Morcillo

Gómez

Ángel

2

77,8532

04

ED481A 2022/243

USC

Sendón

Blanco

Alba

2

77,7416

05

ED481A 2022/221

USC

Lema

Capeáns

Yago

3

77,5000

06

ED481A 2022/388

USC

Justo

Vega

Ana

3

77,4496

07

ED481A 2022/160

UDC

Vázquez

García

David

2

77,3152

08

ED481A 2022/434

USC

Gómez

García

Fernando

3

77,0440

09

ED481A 2022/483

USC

Mojón

Álvarez

Diego

3

76,8780

10

ED481A 2022/134

UDC

Rey

Souto

Cora

2

76,6876

11

ED481A 2022/057

USC

Silva

Bea

Sergio

3

76,2152

12

ED481A 2022/041

UDC

Iglesias

Fente

Alba

2

75,6596

13

ED481A 2022/216

USC

Castiñeira

Landeira

Ana

3

75,5524

14

ED481A 2022/154

UDC

Freire

García

Antía

3

75,2292

15

ED481A 2022/321

USC

Gómez

Roncal

Saioa

2

75,0288

16

ED481A 2022/048

USC

Herrero

Vila

Sergio

2

74,8660

17

ED481A 2022/426

USC

Cabezón

Vizoso

Alfonso

3

74,6872

18

ED481A 2022/127

UDC

Rivera

Dourado

Martiño

3

74,6556

19

ED481A 2022/324

UDC

Díaz

Abellás

Mauro

3

74,5324

20

ED481A 2022/183

UDC

Suárez

Marcote

Samuel

2

74,3300

21

ED481A 2022/493

USC

Bermello

Corominas

Xaquín

2

74,2504

22

ED481A 2022/400

USC

Suárez

Lustres

Alejandro

3

74,0880

23

ED481A 2022/365

UVigo

López

Alonso

Luís

2

74,0464

24

ED481A 2022/049

USC

Cela

Álvarez

Brais

2

73,7456

25

ED481A 2022/463

UDC

Paz

Ruza

Jorge

2

73,7100

26

ED481A 2022/262

UDC

Lejo

Santiago

Jorge

3

73,2468

27

ED481A 2022/414

UVigo

Martín

Salazar

Jesús Eduardo

3

73,148

28

ED481A 2022/186

UDC

Fernández

Labandeira

Natalia

3

73,114

29

ED481A 2022/297

USC

Folgar

Cameán

Yeray

3

73,0344

30

ED481A 2022/428

USC

Corrales

Díaz-Flores

Sagrario

3

72,8828

31

ED481A 2022/026

Uvigo

Rodríguez

Martínez

Beatriz

2

72,818

32

ED481A 2022/482

USC

Serrano

Cruz

Valentina

3

72,7332

33

ED481A 2022/098

USC

Cea

Núñez

Abraham Roberto

2

72,5600

34

ED481A 2022/203

USC

Raposo

García

Sandra

3

72,3688

35

ED481A 2022/081

USC

Pérez

Rodríguez

Andrés

3

72,2224

36

ED481A 2022/131

USC

González

Pinto

Lucía

3

72,0348

37

ED481A 2022/166

UDC

Fouz

Penas

Uxía

2

71,9048

38

ED481A 2022/285

UDC

Royer

Ana Caroline

1

71,8268

39

ED481A 2022/348

USC

Rodríguez

Acevedo

Iria

3

71,7744

40

ED481A 2022/342

USC

Pérez

Martínez

Noelia

2

71,7440

41

ED481A 2022/139

USC

Díaz

Parga

César

3

71,5400

42

ED481A 2022/310

UDC

Lorenzo

Catoira

Lidia

3

71,4700

43

ED481A 2022/335

USC

Prieto

Campo

Ángela

2

71,3508

44

ED481A 2022/349

USC

Losada

Castro

Pablo

3

71,1820

45

ED481A 2022/332

USC

Santiago

Alonso

Antía

2

71,0352

Outras entidades.

Orde

Núm. expediente

Entidade

Apelido 1

Apelido 2

Nome

Zona de estadía

Total

1

IN606A-2022/007

Fundación Profesor Novoa Santos

Quiroga

Fernández

Macarena

2

77,0920

2

IN606A-2022/002

Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC

Pico

Calvo

Alejandro

3

77,0648

3

IN606A-2022/003

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

Jácome

Ferrer

Pablo

3

76,7700

4

IN606A-2022/011

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

López

Valverde

Laura

2

76,5120

5

IN606A-2022/006

Fundación Profesor Novoa Santos

Alfonsín

Rey

María Gloria

3

75,9988

6

IN606A-2022/010

Misión Biolóxica de Galicia do CSIC

Gunturiz

Paradela

Sofía

3

75,6052