Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 236 Mércores, 14 de decembro de 2022 Páx. 63320

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

RESOLUCIÓN do 5 de decembro de 2022 pola que se adxudican as axudas convocadas pola Orde do 12 de setembro de 2022 destinadas ao alumnado das universidades públicas do Sistema universitario de Galicia que participa en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2022/23.

Mediante a Orde do 12 de setembro de 2022, Diario Oficial de Galicia do 22 de setembro, convocáronse as axudas destinadas ao alumnado das universidades públicas do Sistema universitario de Galicia que participa en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2022/23.

O 3 de outubro de 2022 publicouse no Diario Oficial de Galicia unha corrección de erros da dita orde.

De acordo co establecido no artigo 11 da convocatoria, desde o día 10 ao 23 de novembro de 2022, expuxéronse as listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas por documentación, e as persoas interesadas, durante ese mesmo prazo, puideron emendar erros e a falta de documentación a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (http://sede.xunta.gal) accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada e achegando, se for o caso, a documentación necesaria. Transcorrido ese prazo, as solicitudes admitidas foron estudadas pola comisión avaliadora.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 14 das bases da convocatoria, e atendendo ao informe-proposta elevado pola citada Comisión Avaliadora a través da Secretaría Xeral de Universidades, esta consellería

RESOLVE:

Artigo 1

Conceder as axudas destinadas ao alumnado das universidades públicas do Sistema universitario de Galicia que participa en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2022/23 ao alumnado que se relaciona no anexo I desta orde e pola contía que en cada caso se sinala.

As axudas aboaranse na conta bancaria indicada pola persoa interesada unha vez presentada a declaración responsable do conxunto das axudas solicitadas ou concedidas, no caso de sufrir variación nos datos do anexo I achegado dentro do prazo de presentación de instancias. De non existir variación, entenderase cumprido este requisito co documento (anexo I) xa presentado coa solicitude.

Artigo 2

Denegar estas axudas ao alumnado que se relaciona no mesmo anexo como solicitudes denegadas, pola causa que en cada caso se sinala.

Artigo 3

O incumprimento total ou parcial por parte das persoas beneficiarias de calquera das condicións establecidas na orde de convocatoria do 12 de setembro de 2022, Diario Oficial de Galicia do 22 de setembro, e nesta orde constituirá causa determinante de revogación da axuda e do seu reintegro, total ou parcial, pola persoa beneficiaria, segundo o disposto nos artigos 33 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 4

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas afectadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición, ante o conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no DOG, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 5 de decembro de 2022

O conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
P.D. (Orde do 29.7.2022)
Manuel Vila López
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura, Educación,
Formación Profesional e Universidades

ANEXO I

Listaxe de axudas concedidas

Número de expediente

Apelidos

Nome

NIF

Importe

Universidade

ED441B-2022-00000016-00

Álvarez Moyano

David

***5956**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2022-00000053-00

Álvarez Troncoso

María del Carmen

***8751**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2022-00000040-00

Bachiller Domínguez

Aida

***2597**

1.700,00 €

UDC

ED441B-2022-00000050-00

Bárcena Martín

Alejandra

***5710**

1.700,00 €

USC

ED441B-2022-00000032-00

Barral Gude

Leila

***9592**

1.700,00 €

UDC

ED441B-2022-00000023-00

Barriuso Álvarez

Rubén

***0351**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2022-00000020-00

Barros Borelli

Katryna Mariam

***6671**

1.700,00 €

USC

ED441B-2022-00000007-00

Bravo Besada

Xosé

***7197**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2022-00000046-00

Cabaco Martínez

Lara Gisella

***7927**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2022-00000069-00

Calvache Barbosa

Marina

***6753**

1.700,00 €

USC

ED441B-2022-00000059-00

Calvo Álvarez

David

***7375**

1.700,00 €

UDC

ED441B-2022-00000041-00

Calvo Travieso

Xoán

***3492**

1.700,00 €

USC

ED441B-2022-00000030-00

Capeáns Pérez

Karen

***7332**

1.700,00 €

USC

ED441B-2022-00000054-00

Carbajo Pérez

Sergio

***4912**

1.700,00 €

USC

ED441B-2022-00000021-00

Carrera Alonso

Xiana

***8282**

1.700,00 €

USC

ED441B-2022-00000004-00

Castro Álvarez

Paula

***3272**

1.700,00 €

USC

ED441B-2022-00000070-00

Chas Martínez

Marta

***2315**

1.700,00 €

UDC

ED441B-2022-00000006-00

Comesaña González

Marcelo

***9211**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2022-00000013-00

Conde Franco

Iria

***4385**

1.700,00 €

USC

ED441B-2022-00000051-00

Costas Castro

Ana María

***9065**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2022-00000042-00

Creo Mariño

Aldán

***5623**

1.700,00 €

USC

ED441B-2022-00000065-00

De Benito Rodríguez

Julia Cibeles

***9350**

1.700,00 €

USC

ED441B-2022-00000061-00

De León Outerelo

Elvis Daniel

***9343**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2022-00000033-00

De Matías Gil

Ana

***7953**

1.700,00 €

USC

ED441B-2022-00000011-00

Deaño Guerra

Lucía

***6401**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2022-00000037-00

Dias Gomes

Lorena

***4003**

1.700,00 €

USC

ED441B-2022-00000071-00

Díaz Moure

Andrea

***7860**

1.700,00 €

USC

ED441B-2022-00000057-00

Domínguez Domínguez

Carlota

***6302**

1.700,00 €

USC

ED441B-2022-00000012-00

Durán Pereira

Estela

***6616**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2022-00000019-00

Eguizabal Lorenzo

Sara

***2029**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2022-00000076-00

Évora Neves

Ana Filipa

***8101**

1.700,00 €

USC

ED441B-2022-00000014-00

Faro Rodríguez

Xián

***1105**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2022-00000002-00

Fernández Agulla

Marta

***7351**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2022-00000072-00

Fernández Rial

Claudia

***0057**

1.700,00 €

UDC

ED441B-2022-00000044-00

Fernández Teijeiro

Yago

***7790**

1.700,00 €

UDC

ED441B-2022-00000024-00

Fernández Vicente

Antía

***7467**

1.700,00 €

UDC

ED441B-2022-00000005-00

García Álvarez

Loreto

***0925**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2022-00000018-00

García Calvo

Elisa

***7401**

1.700,00 €

UDC

ED441B-2022-00000074-00

González Adán

Carla

***6034**

1.700,00 €

USC

ED441B-2022-00000003-00

González Alcalde

Mauro

***6323**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2022-00000034-00

González Rodríguez

David

***7620**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2022-00000026-00

Grela Lado

Carlos

***5348**

1.700,00 €

USC

ED441B-2022-00000038-00

Guillán Sumay

Natalia

***0250**

1.700,00 €

USC

ED441B-2022-00000068-00

Juiz Díaz

Álvaro

***7844**

1.700,00 €

USC

ED441B-2022-00000009-00

López Amado

Cristina

***0705**

1.700,00 €

USC

ED441B-2022-00000035-00

Lorenzo Medina

Sergio

***9637**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2022-00000008-00

Martínez Abalo

Jaime

***9094**

1.700,00 €

UDC

ED441B-2022-00000043-00

Martínez Rodríguez

Julia

***3096**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2022-00000075-00

Mendoza Míguez

Bedilú

***4482**

1.700,00 €

USC

ED441B-2022-00000039-00

Montalvo Zapico

Gloria

***3698**

1.700,00 €

USC

ED441B-2022-00000062-00

Olañeta Lorenzo

María

***7310**

1.700,00 €

UDC

ED441B-2022-00000022-00

Parra Fernández

Lucía

***8917**

1.700,00 €

USC

ED441B-2022-00000063-00

Pazo Conde

Lorena

***8102**

1.700,00 €

USC

ED441B-2022-00000052-00

Pérez Rubinos

Ángela

***8319**

1.700,00 €

UDC

ED441B-2022-00000067-00

Prada Iglesias

Miguel

***9695**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2022-00000028-00

Randulfe Pérez

Candela

***3618**

1.700,00 €

UDC

ED441B-2022-00000036-00

Riba Cos

Teresa

***3586**

1.700,00 €

UDC

ED441B-2022-00000055-00

Segovia Ruíz

Gabriel

***2591**

1.700,00 €

USC

ED441B-2022-00000048-00

Silva Seara

Antonio

***3897**

1.700,00 €

UDC

ED441B-2022-00000001-00

Tejada Aracena

Smerlyn Soribel

***8045**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2022-00000031-00

Torrontegui González

Etxahun

***9853**

1.700,00 €

USC

ED441B-2022-00000027-00

Varela Castelo

Andrés

***0874**

1.700,00 €

USC

ED441B-2022-00000066-00

Vázquez Freire

África

***1459**

1.700,00 €

USC

ED441B-2022-00000056-00

Vázquez Suárez

Marcos

***0098**

1.700,00 €

USC

ED441B-2022-00000049-00

Villarino García

Iago

***2083**

1.700,00 €

UVIGO

Listaxe de axudas denegadas

Número de expediente

Apelidos

Nome

NIF

Universidade

Estado

Motivos de exclusión

ED441B-2022-00000015-00

Alonso Gayoso

Alba

***8972**

UVIGO

Exclusión

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED441B-2022-00000025-00

Carnero Cid

Selene

***6401**

UVIGO

Exclusión

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED441B-2022-00000047-00

Costas Lorenzo

Sara

***4407**

UDC

Exclusión

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED441B-2022-00000045-00

García Pereira

Francisco

***7709**

UVIGO

Exclusión

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED441B-2022-00000060-00

Gómez Fueyo

Carlos

***2942**

USC

Exclusión

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED441B-2022-00000064-00

Lage Rey

Martín

***4589**

USC

Exclusión

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED441B-2022-00000017-00

Martínez Martínez

Antón

***1043**

Exclusión

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED441B-2022-00000073-00

Sánchez Gil

Lara

***1061**

UDC

Exclusión

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED441B-2022-00000010-00

Vakili

Amin

***7898**

USC

Exclusión

Non se axusta ás bases da convocatoria