Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 242 Xoves, 22 de decembro de 2022 Páx. 65091

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

RESOLUCIÓN do 7 de decembro de 2022 pola que se adxudican as axudas convocadas pola Orde do 12 de setembro de 2022 destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades públicas do Sistema universitario de Galicia no curso académico 2022/23 (código de procedemento ED421A).

Pola Orde do 12 de setembro de 2022 (Diario Oficial de Galicia do 23 de setembro) aprobáronse as bases e procedeuse á convocatoria de axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia no curso académico 2022/23.

O 3 de outubro de 2022 publicouse no Diario Oficial de Galicia unha corrección de erros da dita orde.

De acordo co establecido no artigo 10 das bases da convocatoria, desde o día 14 ao 25 de novembro de 2022 expuxéronse as listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas por documentación. Durante ese mesmo prazo as persoas interesadas puideron formular reclamacións ou emendar erros e a falta de documentación a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) accedendo á Carpeta do cidadán da persoa interesada. Transcorrido este prazo, as solicitudes admitidas foron estudadas pola Comisión Avaliadora nomeada na propia orde de convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 13 das bases da convocatoria e atendendo ao informe proposta elevado pola citada Comisión Avaliadora, a través da Secretaría Xeral de Universidades, esta consellería

RESOLVE:

Artigo 1

Conceder as axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades públicas do Sistema universitario de Galicia no curso académico 2022/23 ao alumnado que se relaciona no anexo I desta orde e pola contía que en cada caso se sinala.

As axudas aboaranse na conta bancaria indicada pola persoa interesada unha vez presentada a declaración responsable do conxunto das axudas solicitadas ou concedidas, no caso de sufrir variacións nos datos do anexo I achegado dentro do prazo de presentación de instancias. De non existir variación, entenderase cumprido este requisito co documento (anexo I) xa presentado coa solicitude.

Artigo 2

Denegar esta axuda ao alumnado que se relaciona no mesmo anexo como solicitudes denegadas, pola causa que en cada caso se sinala.

Artigo 3

O incumprimento total ou parcial por parte das persoas beneficiarias de calquera das condicións establecidas na Orde de convocatoria do 12 de setembro de 2022, Diario Oficial de Galicia do 23 de setembro, e nesta orde, constituirá causa determinante de revogación da axuda e do seu reintegro, total ou parcial, pola persoa beneficiaria, segundo o disposto no artigo 33 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 4

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas afectadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de acordo co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 7 de decembro de 2022

O conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
P.D. (Orde do 29.7.2022; DOG núm.151, do 9 de agosto)
Manuel Vila López
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura,
Educación, Formación Profesional e Universidades

ANEXO I

Listaxe de axudas concedidas

Num. de expediente

Apelidos e nome

NIF

Univ.

Máster universitario

Importe adxudicado (€)

ED421A-2022-00000032-00

Afonso Campos, Adriana

***7844**

UVigo

Prevención de Riscos Laborais

835,80

ED421A-2022-00000151-00

Agraso Fuentes, Sara

***9820**

USC

Avogacía

591,00

ED421A-2022-00000164-00

Ajamil Martin, Manuel

***2998**

UDC

Edificación Sostible

835,80

ED421A-2022-00000073-00

Alonso Gayoso, Alba

***8972**

UVigo

Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos

591,00

ED421A-2022-00000145-00

Álvarez Bautista, Julio Manuel

***5952**

UVigo

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

ED421A-2022-00000134-00

Álvarez Cores, Alberto

***6140**

UVigo

Mecatrónica

835,80

ED421A-2022-00000006-00

Álvarez Fernández, Luis

***1005**

UVigo

Avogacía

591,00

ED421A-2022-00000174-00

Álvarez Fonterosa, Ester

***8062**

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

ED421A-2022-00000072-00

Álvarez Rivera, Arancha

***8884**

UVigo

Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria

591,00

ED421A-2022-00000172-00

Ameijeiras Ríos, Gaxdaly Elvira

***9275**

USC

Xestión do Patrimonio Artístico e Arquitectónico, Museos e Mercado de Arte

591,00

ED421A-2022-00000003-00

Ardid Pereira, Manuel

***4141**

UVigo

Dirección e Innovación da Cadea de Subministración

835,80

ED421A-2022-00000045-00

Arias Morales, Carolina Paz

***8953**

USC

Técnicas Estatísticas

835,80

ED421A-2022-00000176-00

Ayora González, Mario

***6808**

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

ED421A-2022-00000074-00

Balmaceda Mancino, Valeria Cynthia

***4193**

UDC

Discapacidade e Dependencia

835,80

ED421A-2022-00000054-00

Blanco Robledo, Andrea

***7647**

USC

Innovación en Nutrición, Seguridade e Tecnoloxía Alimentarias

835,80

ED421A-2022-00000143-00

Blanco Rodríguez, Noelia

***6501**

UVigo

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

ED421A-2022-00000053-00

Boullosa Martínez, Luis José

***6734**

UVigo

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

ED421A-2022-00000179-00

Bóveda Ferreiro, Marta

***6627**

UVigo

Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos

591,00

ED421A-2022-00000111-00

Braga Rodrigues, Miguel

***9159**

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

ED421A-2022-00000023-00

Carballo Pacoret, Pablo

***4470**

USC

Xenómica e Xenética

835,80

ED421A-2022-00000117-00

Carbayo Barrio, Jesús

***3684**

USC

Innovación en Nutrición, Seguridade e Tecnoloxía Alimentarias

835,80

ED421A-2022-00000026-00

Cardenal Fernández, Manuel

***6886**

UVigo

Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa

591,00

ED421A-2022-00000104-00

Casas Villaverde, Ignasi

***3174**

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

ED421A-2022-00000132-00

Castellanos Espitia, Daniela

***1594**

UDC

Enxeñaría en Deseño Industrial

835,80

ED421A-2022-00000001-00

Céspedes López, Verónica

***8891**

USC

Desenvolvemento Económico e Innovación

591,00

ED421A-2022-00000153-00

Charlín Martínez, Marta

***8613**

UDC

Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria

591,00

ED421A-2022-00000121-00

Coto Rodríguez, Nuria

***6617**

UVigo

Dirección de Arte en Publicidade

591,00

ED421A-2022-00000007-00

Cruces Troncoso, Sara

***9284**

UVigo

Prevención de Riscos Laborais

835,80

ED421A-2022-00000084-00

De Miguel Ilarri, María Luisa

***3494**

USC

Desenvolvemento Económico e Innovación

591,00

ED421A-2022-00000122-00

Del Río Ferreiro, Carmen

***0090**

USC

Tecnoloxías en Márketing e Comunicación Política

591,00

ED421A-2022-00000061-00

Diarte García, Emma

***6776**

UVigo

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

ED421A-2022-00000114-00

Díaz Rodríguez, Borja

***9734**

UDC

Estudos Avanzados sobre a Linguaxe, a Comunicación e as súas Patoloxías

591,00

ED421A-2022-00000100-00

Domínguez Fraiz, Javier

***6189**

UVigo

Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde

591,00

ED421A-2022-00000036-00

Durán Fernández, Pablo

***8186**

USC

Investigación en Educación, Diversidade Cultural e Desenvolvemento Comunitario

591,00

ED421A-2022-00000096-00

Eichelbaum Goicoechea, Beatriz

***3027**

USC

Dirección de Actividades Educativas na Natureza

295,52

ED421A-2022-00000147-00

Espejo Parrales, Erik

***8097**

UDC

Bioinformática para Ciencias da Saúde

835,80

ED421A-2022-00000079-00

Fernández Ibarra, Andrea Victoria

***4818**

UVigo

Acuicultura

835,80

ED421A-2022-00000170-00

Fernández Otero, Zoila

***8345**

UVigo

Necesidades Específicas de Apoio Educativo

591,00

ED421A-2022-00000093-00

Fernández Rey, David

***1845**

UDC

Ciberseguridade

835,80

ED421A-2022-00000101-00

Fernández Rosende, Eloy

***9051**

UDC

Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde

591,00

ED421A-2022-00000088-00

Fernández Veiga, Manuel

***5235**

UDC

Deseño, Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos

835,80

ED421A-2022-00000071-00

Fontoira Araújo, Iago

***7981**

UVigo

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

ED421A-2022-00000086-00

Francesch Domenech, María Erika

***0026**

UDC

Técnicas Estatísticas

835,80

ED421A-2022-00000018-00

Gago Muñiz, María

***6159**

UVigo

Dirección de Arte en Publicidade

591,00

ED421A-2022-00000063-00

Gallina, Giulia

***7735**

USC

Estudos Medievais Europeos. Imaxes, Textos e Contextos

591,00

ED421A-2022-00000141-00

Garabato Carbón, Carlos

***4558**

UVigo

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

ED421A-2022-00000013-00

García Arce, Gonzalo

***3651**

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

ED421A-2022-00000148-00

García Infante, Carmen María

***4381**

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

ED421A-2022-00000106-00

García López, Maryeli de los Ángeles

***7011**

USC

Psicoloxía do Traballo e as Organizacións e Psicoloxía Xurídico-Forense

591,00

ED421A-2022-00000124-00

García Rodríguez, Alba

***7422**

USC

Xestión do Patrimonio Artístico e Arquitectónico, Museos e Mercado de Arte

591,00

ED421A-2022-00000116-00

García Rodríguez, Nerea

***8350**

UVigo

Necesidades Específicas de Apoio Educativo

591,00

ED421A-2022-00000020-00

Giráldez Otero, Alba

***9342**

UVigo

Tradución Multimedia

591,00

ED421A-2022-00000014-00

Gómez Loira, Miguel

***1414**

UVigo

Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde

591,00

ED421A-2022-00000135-00

González Gómez, Lucía

***3628**

UVigo

Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos

591,00

ED421A-2022-00000049-00

Gude Torreira, Mercedes

***3442**

UVigo

Necesidades Específicas de Apoio Educativo

591,00

ED421A-2022-00000052-00

Hidalgo Gómez, Olalla

***4443**

UVigo

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

ED421A-2022-00000136-00

Janeiro Cerqueiro, María

***0539**

USC

Xornalismo e Comunicación Multimedia: Novas Tendencias en Produción, Xestión e Difusión do Coñecemento

591,00

ED421A-2022-00000080-00

Jerez del Pozo, Beatriz

***8808**

UVigo

Tradución para a Comunicación Internacional

591,00

ED421A-2022-00000059-00

Kerbrat, Amandine

***9878**

UVigo

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

ED421A-2022-00000011-00

Lago González, Andrea

***9350**

UVigo

Prevención de Riscos Laborais

835,80

ED421A-2022-00000144-00

Lago Uria, Noelia

***1351**

UDC

Dirección e Administración de Empresas (MBA)

591,00

ED421A-2022-00000005-00

Liboreiro Gómez, Noelia

***6760**

UVigo

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

ED421A-2022-00000118-00

López Prieto, Iris

***2281**

UDC

Enxeñaría en Deseño Industrial

835,80

ED421A-2022-00000142-00

López Vázquez, Carla

***0714**

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

ED421A-2022-00000138-00

Lorenzo Rodríguez, Celia

***5832**

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

ED421A-2022-00000034-00

Martínez Castejón, Lujan

***9494**

UDC

Psicoloxía Aplicada

591,00

ED421A-2022-00000028-00

Méndez Blanco, Sergio

***6229**

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

ED421A-2022-00000146-00

Méndez Iglesias, Leticia

***7672**

UVigo

Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social

591,00

ED421A-2022-00000157-00

Muñoz Castaño, Alejandra

***8847**

UDC

Eficiencia Enerxética e Sustentabilidade

835,80

ED421A-2022-00000128-00

Negro Rilo, Danel

***6200**

USC

Servizos Culturais

591,00

ED421A-2022-00000140-00

Nogueira Crespo, María

***8924**

UVigo

Tradución Multimedia

591,00

ED421A-2022-00000125-00

Nogueira Míguez, Cristina

***9276**

UVigo

Xestión e Dirección Laboral

591,00

ED421A-2022-00000031-00

Olivera Martínez, Roberto

***1117**

UVigo

Prevención de Riscos Laborais

835,80

ED421A-2022-00000051-00

Ortega Sánchez, Rocío

***0258**

UVigo

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

ED421A-2022-00000097-00

Otero Caetano, Ana

***2281**

USC

Servizos Culturais

591,00

ED421A-2022-00000107-00

Otero Otero, María

***8615**

UVigo

Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos

591,00

ED421A-2022-00000035-00

Otero Vidal, David

***1009**

UVigo

Finanzas

591,00

ED421A-2022-00000042-00

Oubel Castro, Idalia Mariña

***0009**

UVigo

Dirección de Arte en Publicidade

591,00

ED421A-2022-00000081-00

Pampín Andrade, Sonia María

***0346**

USC

Psicoloxía do Traballo e as Organizacións e Psicoloxía Xurídico-Forense

591,00

ED421A-2022-00000177-00

Parada Ortega, Nuria

***9951**

UDC

Psicoloxía Aplicada

591,00

ED421A-2022-00000131-00

Paramio Sanz, Raquel

***7148**

USC

Psicoloxía Xeral Sanitaria

835,80

ED421A-2022-00000060-00

Paramos Vicente, Estrella

***6880**

UVigo

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

ED421A-2022-00000068-00

Pérez Armada, Claudia

***2805**

USC

Innovación en Nutrición, Seguridade e Tecnoloxía Alimentarias

835,80

ED421A-2022-00000064-00

Pérez Domínguez, Andrea

***9346**

UVigo

Comercio Internacional

591,00

ED421A-2022-00000077-00

Pintor Labandeira, Sabela

***0908**

UVigo

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

ED421A-2022-00000025-00

Puga Conde, Sergio

***6871**

USC

Enxeñaría Ambiental

835,80

ED421A-2022-00000168-00

Ramírez Valbuena, Nathalie

***5380**

USC

Estudos da Literatura e da Cultura

591,00

ED421A-2022-00000102-00

Ramiro Taboada, Lucía

***8162**

USC

Estudos da Literatura e da Cultura

591,00

ED421A-2022-00000050-00

Rey Díaz, Camila

***9364**

UVigo

Biotecnoloxía Avanzada

835,80

ED421A-2022-00000016-00

Rodríguez Álvarez, Carmela

***6144**

UDC

Rehabilitación Arquitectónica

835,80

ED421A-2022-00000078-00

Rodríguez Cañás, Iván

***4527**

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

ED421A-2022-00000105-00

Rodríguez de la Peña, Yair

***3031**

UDC

Biotecnoloxía Avanzada

835,80

ED421A-2022-00000015-00

Rodríguez Rodríguez, Ladislao

***6362**

UVigo

Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos

591,00

ED421A-2022-00000044-00

Rodríguez Vila, Carla

***8632**

UVigo

Tradución para a Comunicación Internacional

591,00

ED421A-2022-00000039-00

Rodríguez Villamayor, Uxía

***9443**

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

ED421A-2022-00000085-00

Silva Castromil, Pedro

***6863**

UVigo

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

ED421A-2022-00000070-00

Tajuelo Real, Alberto

***9139**

UDC

Deseño, Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos

835,80

ED421A-2022-00000099-00

Tobío Mouriño, Mar

***0772**

UVigo

Dirección de Arte en Publicidade

591,00

ED421A-2022-00000165-00

Torres Baúlo, Andrea

***0203**

UVigo

Necesidades Específicas de Apoio Educativo

591,00

ED421A-2022-00000010-00

Toucedo Vila, Miriam

***7961**

UVigo

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

295,52

ED421A-2022-00000126-00

Ucha Bouzada, Andrea

***7845**

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

ED421A-2022-00000065-00

Valeiras Fernández, Adrián

***8523**

UVigo

Prevención de Riscos Laborais

835,80

ED421A-2022-00000067-00

Valeiras Fernández, Iago

***8523**

UVigo

Prevención de Riscos Laborais

835,80

ED421A-2022-00000029-00

Varela Garabal, Icía

***9254**

USC

Xestión e Dirección Laboral

591,00

ED421A-2022-00000017-00

Varela Vázquez, Marcos Edmundo

***5772**

UDC

Deseño, Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos

835,80

ED421A-2022-00000161-00

Vázquez Folgar, Marcos

***7051**

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

ED421A-2022-00000103-00

Vidal Fragueiro, Carlos

***9234**

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

Listaxe de axudas denegadas

Num. de expediente

Apelidos e nome

NIF

UNIV.

Máster universitario

Motivo de denegación

ED421A-2022-00000167-00

Aido Vázquez, Ana María

***9460**

UVigo

Avogacía

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000130-00

Alonso Caride, Fátima

***5077**

UVigo

Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000150-00

Álvarez Martínez, Raquel

***1242**

UVigo

Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000123-00

Álvarez Olcina, Serxio

***6135**

UVigo

Enxeñaría Biomédica

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000175-00

Antón Cameselle, Abraham

***8102**

UVigo

Biotecnoloxía Avanzada

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000040-00

Arias Álvarez, Enma

***5659**

USC

 

Falta documentación

ED421A-2022-00000012-00

Aurrecoechea Arguinchona, Alexander

***9021**

UVigo

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000127-00

Baanante Pozo, Ana Isabel

***1636**

UVigo

Xestión e Desenvolvemento Sostible

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000082-00

Baleato Fraga, Miriam

***6725**

USC

Enxeñaría Química e Bioprocesos

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000024-00

Barallobre Balado, Jorge

***3179**

UDC

 

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000069-00

Barral Figueiras, Tania

***6021**

UVigo

Dirección de Arte en Publicidade

Renuncia á axuda

ED421A-2022-00000092-00

Barreiro Cal, Borja

***3317**

UVigo

Enxeñaría de Minas

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000152-00

Blanco Vieira, Sara

***4207**

USC

Estudos Ingleses Avanzados e as súas Aplicacións

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000162-00

Calo Sampedro, Antía

***8493**

UDC

 

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000109-00

Carballal Febreiro, María

***9128**

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000058-00

Carril Miguéns, Belén

***1012**

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000112-00

Casas Rodríguez, Diego

***9211**

UVigo

Avogacía

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000027-00

Castro Diéguez, Jonathan

***9718**

USC

Dirección e Xestión Contable e Financeira

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000090-00

Cobas Cornide, Yolanda

***7649**

UDC

Técnicas Estatísticas

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000139-00

Conti Sánchez, David

***3580**

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000075-00

Couce Morales, Lorena

***0123**

USC

Avogacía

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000149-00

Curras Barreiro, Leyre

***1483**

UVigo

Investigación Química e Química Industrial

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000137-00

Domínguez Escola, Raquel

***6244**

UVigo

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000009-00

Dos Santos Merencio, Lorena

***3045**

USC

Desenvolvemento Económico e Innovación

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000133-00

Estévez Díaz, Iria

***6148**

UVigo

Tradución para a Comunicación Internacional

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000087-00

Fernández López, Raquel

***8772**

UVigo

Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000091-00

Fernández Rodríguez, Rubén

***1005**

USC

Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000041-00

Fernández Suárez, Nerea

***6596**

UVigo

Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000178-00

Ferreira Fraga, Anxo

***0191**

USC

Enxeñaria Agronómica

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000156-00

García Vázquez, Ignacio

***6863**

UVigo

Enxeñaría Industrial

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000057-00

Gesto Louro, Paula

***3953**

UDC

Psicoloxía Xeral Sanitaria

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000022-00

Gómez Noya, Uxía

***5664**

USC

Psicoloxía

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000160-00

González Soñora, Raquel

***5310**

UVigo

Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da Pesca

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000159-00

González-Redondo Rodríguez, Carlos

***6614**

UVigo

Necesidades Específicas de Apoio Educativo

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000110-00

Iglesias Pereiro, Tamara

***0894**

USC

Investigación Química e Química Industrial

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000076-00

Insua Amigo, Noa

***0113**

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000055-00

Insua Nimo, Elisa

***8631**

UVigo

Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da Pesca

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000173-00

Izman, Selin

***0740**

USC

Psicoloxía Xeral Sanitaria

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000037-00

Jacome Galván, Judit Daniela

***8571**

USC

Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000033-00

Longa Iglesias, Mariña

***0031**

UDC

Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000119-00

Losada Gómez, Helena

***3414**

USC

Estudos Ingleses Avanzados e as súas Aplicacións

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000083-00

Malga Díaz, José Manuel

***6298**

USC

Química na Fronteira coa Bioloxía e a Ciencia de Materiais

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000154-00

Martínez Pastor, Juan Vicente

***4167**

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000108-00

Mera Amoedo, Paula

***6302**

UDC

 

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000113-00

Mera González, Irene

***2200**

UDC

Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000129-00

Moure Castro, Zeltia

***0990**

UDC

Dereito Dixital e da Intelixencia Artificial

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000056-00

Otero Vilamarín, María

***6202**

UVigo

Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000047-00

Pais Saborido, Xián

***9311**

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000019-00

Pardo Fernández, Natalia

***1614**

UDC

Psicopedagoxía

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000021-00

Pasantes Campaña, Mateo

***8870**

UDC

Biodiversidade Terrestre: Caracterización, Conservación e Xestión

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000089-00

Pastoriza Cancelas, Sara

***1237**

UVigo

Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000094-00

Pazos Español, Patricia

***7459**

USC

Técnicas Estatísticas

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000046-00

Pico Amado, Iria

***5866**

UDC

Psicopedagoxía

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000004-00

Piñeiro Barreiro, Jana

***2414**

UVigo

Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da Pesca

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000038-00

Rebolo García, Fernando

***0141**

UDC

Técnicas Estatísticas

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000030-00

Recouso Díaz, Andrea

***2869**

USC

Avogacía

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000062-00

Requeijo Castro, Victoria

***3264**

UDC

Estudos Avanzados en Museos, Arquivos e Bibliotecas

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000066-00

Rodríguez Chiarroni, Cristina

***1397**

UVigo

Dirección de Arte en Publicidade

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000169-00

Rodríguez Pérez, David

***6389**

USC

Química Orgánica

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000158-00

Rodríguez Segarra, Luciana Belén

***3908**

USC

Desenvolvemento Económico e Innovación

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000008-00

Rojo Suárez, José Carlos

***7957**

UVigo

Economía

Renuncia á axuda

ED421A-2022-00000043-00

Salgado Abalde, David

***9024**

UVigo

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000171-00

San Martín Alonso, AlIcia

***7997**

USC

Innovación en Nutrición, Seguridade e Tecnoloxía Alimentarias

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000155-00

Sandoval Sara, Guerra

***3213**

USC

Estudos Ingleses Avanzados e as súas Aplicacións

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000002-00

Temes Cuevas, Sarai

***9948**

USC

Igualdade, Xénero e Educación

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000163-00

Vázquez Amado, Cinthia

***3578**

UDC

Estudos Avanzados en Museos, Arquivos e Bibliotecas

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000048-00

Vázquez Feijóo, Juan Francisco

***8345**

UVigo

Economía

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000120-00

Vérez Lareo, José Manuel

***8973**

UVigo

Investigación Química e Química Industrial

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000115-00

Victorero Domínguez, Alejandro

***2886**

USC

Matemática Industrial

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000166-00

Vidal Fernández, Almudena

***6977**

UVigo

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED421A-2022-00000095-00

Vilamarín Freire, Gabriel

***4369**

UVigo

Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social

Non se axusta ás bases da convocatoria