Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 10 Luns, 16 de xaneiro de 2023 Páx. 4712

III. Outras disposicións

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

ORDE do 9 de xaneiro de 2023 pola que se amplía o crédito existente para a concesión das axudas previstas na Orde 30 do marzo de 2022 pola que se convocan subvencións para a transformación de frotas de transporte de viaxeiros e mercadorías de empresas privadas prestadoras de servizos de transporte por estrada, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, no marco do compoñente 1 do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, xestionado polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana para os anos 2022, 2023 e 2024 (códigos de procedemento IF318B, IF318C, IF318D, IF318E e IF318F).

O día 1 de abril de 2022 publicouse no Diario Oficial de Galicia a Orde do 30 de marzo de 2022 pola que se convocan subvencións para a transformación de frotas de transporte de viaxeiros e mercadorías de empresas privadas prestadoras de servizos de transporte por estrada, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, no marco do compoñente 1 do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, xestionado polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana para os anos 2022, 2023 e 2024 (códigos de procedemento IF318B, IF318C, IF318D, IF318E e IF318F).

A finalidade da devandita orde é convocar as axudas na Comunidade Autónoma de Galicia, en desenvolvemento das bases reguladoras recollidas no Real decreto 983/2021, do 16 de novembro, que aproba a concesión directa ás comunidades autónomas e ás cidades de Ceuta e Melilla de axudas para a transformación de frotas de transporte de viaxeiros e mercadorías de empresas privadas prestadoras de servizos de transporte por estrada, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia (BOE núm. 275, do 17 de novembro).

Este programa de incentivos busca acelerar os investimentos clave para a sustentabilidade do transporte, co fin de impulsar melloras no sector. Desta maneira, pretende favorecer a descarbonización e a mellora do aire nas cidades mediante a renovación das frotas de vehículos.

As axudas obxecto desta orde están financiadas polo Mecanismo europeo de recuperación e resiliencia establecido no Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021, a través das contías asignadas nos orzamentos xerais de cada ano ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, ao estar este programa incluído no compoñente 1 do PRTR.

De conformidade co anexo II do Real decreto 983/2021, do 16 de novembro, mediante a Resolución da Secretaría de Estado de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, do 11 de decembro de 2021 concedeuse á Comunidade Autonóma de Galicia unha subvención por importe de 12.818.438 €, e reserváronse 384.553,14 € para custos indirectos imputables, segundo se prevé no artigo 7 do citado real decreto.

En consecuencia, a dotación orzamentaria inicial distribuíuse do seguinte modo:

Actividade

Partida orzamentaria

Crédito inicial 2022 (€)

Actividade 1

09.02.512A.770.0

5.595.248,19

Actividade 2

09.02.512A.770.0

5.470.909,34

Actividade 3

09.02.512A.770.0

621.694,24

Actividade 4

09.02.512A.770.0

621.694,24

Actividade 5

09.02.512A.770.0

124.338,85

Ao financiamento destas actuacións destínanse 12.433.884,86 €, con cargo á aplicación orzamentaria 09.02.512A.770.0 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para os exercicios 2022, 2023 e 2024, que poderá ser ampliado mediante resolución da persoa titular da Secretaría de Estado do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, de acordo co previsto no artigo 7.8 do Real decreto 983/2021, do 16 de novembro.

O artigo 9 da Orde do 30 de marzo de 2022 establece que o prazo para a presentación de solicitudes remata o 30 de abril de 2024, fóra da actividade 4, cuxa vixencia finalizará o 31 de decembro de 2023. Non obstante, o 8 de agosto de 2022 xa se superara amplamente o número de solicitudes para a actividade 1, para as cales existía cobertura orzamentaria suficiente polo que, con esa data, a Comunidade Autónoma de Galicia solicitou mediante escrito do director xeral de Mobilidade unha ampliación do orzamento do programa de axudas para a transformación de frotas de transporte de viaxeiros e mercadorías de empresas privadas prestadoras de servizos de transporte por estrada, así como de empresas que realicen transporte privado complementario polo importe de 7.574.288,47 €.

Mediante a Resolución do 17 de novembro de 2022, da Secretaría de Estado de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, concedeuse á Comunidade Autónoma de Galicia a ampliación da subvención regulada no Real decreto 983/2021, do 16 de novembro.

Por outra banda, o artigo 7.2 do Real decreto 983/2021, dispón que, conforme o establecido no artigo 31.9 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, prevese un máximo do 3 % do orzamento dispoñible como custos indirectos imputables ás actuacións subvencionadas.

De conformidade co exposto, do importe total da xeración, que ascende a 7.574.288,47 €, xeraranse 7.347.059,81 €, que representa o 97 %, na aplicación orzamentaria 09.02.512A.770.0 do orzamento de gastos da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, e 227.228,65 €, que representa o 3 % restante, destinaranse a custos indirectos.

O artigo 4.3 da Orde do 30 de marzo de 2022 dispón que no caso de que o orzamento do programa sexa ampliado, as cantidades inicialmente orzadas poderanse incrementar en función das solicitudes presentadas e de acordo coa dispoñibilidade do orzamento. Nestes casos, publicarase a ampliación do orzamento polos mesmos medios que a convocatoria, isto é, no Diario Oficial de Galicia e na páxina web da Dirección Xeral de Mobilidade: https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/recursos/axudas-subvencions

De acordo co exposto, e de conformidade coa Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e o Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento,

DISPOÑO:

Artigo único. Ampliación de crédito

Ampliar o importe total do crédito das axudas establecidas na Orde do 30 do marzo de 2022 pola que se convocan subvencións para a transformación de frotas de transporte de viaxeiros e mercadorías de empresas privadas prestadoras de servizos de transporte por estrada, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, no marco do compoñente 1 do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, xestionado polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana para os anos 2022, 2023 e 2024 (códigos de procedemento IF318B, IF318C, IF318D, IF318E e IF318F), publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 64, do 1 de abril, por un importe de 7.574.288,47 €, que se distribuirá por actividades do seguinte modo:

Actividade

Partida orzamentaria

Crédito inicial 2022 (€)

Actividade 1

09.02.512A.770.0

3.408.429,81 €

Actividade 2

09.02.512A.770.0

3.332.686,93 €

Actividade 3

09.02.512A.770.0

378.714,42 €

Actividade 4

09.02.512A.770.0

378.714,42 €

Actividade 5

09.02.512A.770.0

75.742,88 €

O 3 % do importe destinarase a custos indirectos, polo que o saldo restante, 7.347.059,81 €, se xerará na aplicación orzamentaria 09.02.512A.770.0 do orzamento de gastos da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade para o ano 2023.

Unha vez efectuada esta ampliación, o importe total destas axudas ascende a 20.392.726,47 €, de acordo coa repartición orzamentaria inicial entre as actuacións subvencionables establecida nas bases reguladoras desta convocatoria.

O prazo de presentación de solicitudes continúa aberto nos mesmos termos establecidos na orde de convocatoria destas axudas.

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2023

Ethel María Vázquez Mourelle
Conselleira de Infraestruturas e Mobilidade