Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 12 Mércores, 18 de xaneiro de 2023 Páx. 6709

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social e Xuventude

RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2022, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se dá publicidade das resolucións de concesión das axudas para o desenvolvemento das fases finais das especialidades de arte urbana, cociña, deseño de xoias, moda, música e teatro, ao abeiro da Orde do 17 de xuño de 2022 pola que se establecen as bases que rexen os premios do programa Xuventude Crea e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento BS310Q).

No Diario Oficial de Galicia núm. 127, do 5 de xullo de 2022, publícase a Orde do 17 de xuño de 2022 pola que se establecen as bases que rexen os premios do programa de Xuventude Crea e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento BS310Q). O procedemento de concesión é en réxime de concorrencia competitiva.

De conformidade co referido artigo 2, os premios do programa Xuventude Crea convocados inclúen as seguintes especialidades: artes plásticas, arte urbana, banda deseñada, cociña, creación de videoxogos, danza moderna, deseño de xoias, fotografía, moda, música, novela curta, poesía, teatro e videocreación.

Cos premios do programa Xuventude Crea trátase de favorecer o traballo creativo da xuventude galega coa finalidade de fomentar a actividade creadora, facilitar a súa promoción e a difusión da súa obra.

De conformidade co artigo 4 da orde, o orzamento para estes premios é de 93.050,00 €, para o que existe crédito suficiente nos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022, no código de proxecto 2015 00536.

De conformidade co disposto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e nos artigos 15 e 19 da referida Orde do 17 de xuño de 2022, a resolución será obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia. Esta publicación producirá os efectos de notificación.

Será igualmente obxecto de publicidade a través da páxina web da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, http://xuventude.xunta.es

Polo exposto,

RESOLVO:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das resolucións de concesión das axudas para o desenvolvemento da fase final das especialidades de arte urbana, cociña, deseño de xoias, moda, música e teatro, que figuran anexadas á presente resolución.

Segundo. Comunicar que as resolucións de concesión das axudas poñen fin á vía administrativa e contra elas pódese interpor recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que as ditou, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, ou impugnalas directamente ante a orde xurisdicional contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 12 de decembro de 2022

Cristina Pichel Toimil
Directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

ANEXO I

Especialidade de arte urbana

Resolución de axudas para a fase final da especialidade de arte urbana
do programa Xuventude Crea no ano 2022 (DOG núm. 127, do 5.7.2022)

Procedemento BS310Q: Xuventude Crea.

Mediante Orde da Consellería de Política Social e Xuventude, do 17 de xuño de 2022 (DOG núm. 127, do 5 de xullo), establécense as bases que rexen os premios do programa Xuventude Crea e convócanse para o ano 2022.

No seus artigos 2 e 3 recolle a definición das especialidades deste programa e dos premios por cada especialidade:

Un primeiro premio de 3.000 €.

Un segundo premio de 1.500 €.

Un terceiro premio de 1.000 €.

Un premio especial de 1.000 € para a modalidade de música clásica da especialidade de música.

Así mesmo, no seu artigo 24, define unha axuda de 300 euros para cada unha das persoas finalistas da especialidade de arte urbana.

O artigo 15 regula a resolución destes premios, logo da proposta do órgano instrutor, á vista do expediente e do informe de valoración da Comisión de Selección de cada especialidade.

A Comisión de Selección da especialidade de arte urbana asinou a acta en que se recollen as avaliacións das solicitudes admitidas a trámite, e a dita acta foi trasladada ao órgano instrutor para facer a proposta de resolución das axudas da dita especialidade.

Con base no indicado nos anteriores parágrafos e vista a proposta de resolución da Subdirección Xeral de Programas e Asesoramento para Xuventude,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder ás persoas que se relacionan no anexo as axudas para o desenvolvemento da fase final da especialidade de arte urbana do programa Xuventude Crea no ano 2022 convocadas na dita orde con cargo á aplicación orzamentaria 13.06.313A.480.10.

Segundo. Esta resolución, que finaliza o procedemento, esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir da súa publicación, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Santiago de Compostela, 8 de novembro de 2022. A conselleira de Política Social e Xuventude. P.D. (Orde do 17.6.2022; DOG núm. 127, do 5 de xullo); Cristina Pichel Toimil, directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

ANEXO

Relación de persoas finalistas

Especialidade de arte urbana

Programa Xuventude Crea 2022

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

Puntuación

Importe
da axuda

BS310Q-2022-00000164-00

Elvira López Rodríguez

***8224**

Egos

Elr

200

300 €

BS310Q-2022-00000240-00

Andrea Otero Vázquez

***4248**

Inés e Anís

Maldita

183

300 €

BS310Q-2022-00000024-00

Fernanda Rodríguez Miguélez

***8007**

Susi de ghato

Fercho

182

300 €

BS310Q-2022-00000077-00

Manuel Míguez Sangiao

***9112**

Guerreiro do mar

Poke

147

300 €

BS310Q-2022-00000116-00

Nilo Lozano López

***5684**

Guerra e paz

Nailo

92

300 €

ANEXO II

Especialidade de cociña

Resolución de axudas para a fase final da especialidade de cociña
do programa Xuventude Crea no ano 2022 (DOG núm. 127, do 5.7.2022)

Procedemento BS310Q: Xuventude Crea.

Mediante Orde da Consellería de Política Social e Xuventude, do 17 de xuño de 2022 (DOG núm. 127, do 5 de xullo), establécense as bases que rexen os premios do programa Xuventude Crea e convócanse para o ano 2022.

No seus artigos 2 e 3 recolle a definición das especialidades deste programa e dos premios por cada especialidade:

Un primeiro premio de 3.000 €.

Un segundo premio de 1.500 €.

Un terceiro premio de 1.000 €.

Un premio especial de 1.000 € para a modalidade de música clásica da especialidade de música.

Así mesmo, no seu artigo 27, define unha axuda de 75 euros para cada un dos participantes finalistas da especialidade de cociña.

O artigo 15 regula a resolución destes premios, logo da proposta do órgano instrutor, á vista do expediente e do informe de valoración da Comisión de Selección de cada especialidade.

A Comisión de Selección da especialidade de cociña asinou a acta en que se recollen as avaliacións das solicitudes admitidas a trámite, e a dita acta foi trasladada ao órgano instrutor para facer a proposta de resolución das axudas da dita especialidade.

Con base no indicado nos anteriores parágrafos e vista a proposta de resolución da Subdirección Xeral de Programas e Asesoramento para Xuventude,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder ás persoas que se relacionan no anexo as axudas para o desenvolvemento da fase final da especialidade de cociña do programa Xuventude Crea no ano 2022 convocados na dita orde con cargo á aplicación orzamentaria 13.06.313A.480.10.

Segundo. Esta resolución, que finaliza o procedemento, esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir da súa publicación, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Santiago de Compostela, 22 de novembro de 2022. A conselleira de Política Social e Xuventude. P.D. (Orde do 17.6.2022; DOG núm. 127, do 5 de xullo); Cristina Pichel Toimil, directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

ANEXO

Relación de persoas finalistas

Especialidade de cociña

Programa Xuventude Crea 2022

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

Importe
da axuda

BS310Q-2022-00000128-00

Andrea Maseda Prado

***6138**

Perlas de pistacho e chocolate branco, natillas de castaña e flocos de millo

A cabra sempre tira ao monte

75 €

BS310Q-2022-00000143-00

Óscar Iglesias González

***9040**

Prato combinado nº 13: zorza con patacas, ovos e pementos de Padrón

Kimchi

75 €

BS310Q-2022-00000218-00

Isabel Viveiro Acción

***0896**

Carolina

Azucre

75 €

BS310Q-2022-00000227-00

María Cristina Domínguez Queijo

***0809**

Róbalo mar e terra

Chefiños

75 €

BS310Q-2022-00000231-00

Claudia Gómez Vidal

***4479**

Todoverdébò

Claucli

75 €

BS310Q-2022-00000232-00

Tatiana Micaela Carro Molina

***3779**

Gyozas galegas

A Pota

75 €

ANEXO III

Especialidade de deseño de xoias

Resolución de axudas para a fase final da especialidade de deseño de xoias
do programa Xuventude Crea no ano 2022 (DOG núm. 127, do 5.7.2022)

Procedemento BS310Q: Xuventude Crea.

Mediante Orde da Consellería de Política Social e Xuventude, do 17 de xuño de 2022 (DOG núm. 127, do 5 de xullo), establécense as bases que rexen os premios do programa Xuventude Crea e convócanse para o ano 2022.

No seus artigos 2 e 3 recolle a definición das especialidades deste programa e dos premios por cada especialidade:

Un primeiro premio de 3.000 €.

Un segundo premio de 1.500 €.

Un terceiro premio de 1.000 €.

Un premio especial de 1.000 € para a modalidade de música clásica da especialidade de música.

Así mesmo, no seu artigo 33, define unha axuda de 75 euros para cada un dos participantes finalistas da especialidade de deseño de xoias.

O artigo 15 regula a resolución destes premios, logo da proposta do órgano instrutor, á vista do expediente e do informe de valoración da Comisión de Selección de cada especialidade.

A Comisión de Selección da especialidade de deseño de xoias asinou a acta en que se recollen as avaliacións das solicitudes admitidas a trámite, e a dita acta foi trasladada ao órgano instrutor para facer a proposta de resolución das axudas da dita especialidade.

Con base no indicado nos anteriores parágrafos, e vista a proposta de resolución da Subdirección Xeral de Programas e Asesoramento para Xuventude,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder ás persoas que se relacionan no anexo as axudas para o desenvolvemento da fase final da especialidade de deseño de xoias do programa Xuventude Crea no ano 2022 convocados na dita orde con cargo á aplicación orzamentaria 13.06.313A.480.10.

Segundo. Esta resolución, que finaliza o procedemento, esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir da súa publicación, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Santiago de Compostela, 21 de decembro de 2022. A conselleira de Política Social e Xuventude. P.D. (Orde do 17.6.2022; DOG núm. 127, do 5 de xullo); Cristina Pichel Toimil, directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

ANEXO

Relación de persoas finalistas

Especialidade de deseño de xoias

Programa Xuventude Crea 2022

Nº exp.

Nome

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

Importe
da axuda

BS310Q-2022-00000052-00

Carla Souto Rodríguez

***3178**

Debaixo do ciprés, cara arriba

Rascarla

75 €

BS310Q-2022-00000060-00

Evelyn Lores Cacabelos

***0285**

La chica del espejo

La chica del espejo

75 €

BS310Q-2022-00000063-00

Aldara Hernaiz Sánchez

***0520**

Una Vuelta Más

Huracán

75 €

BS310Q-2022-00000086-00

Eduardo Toribio-Rodríguez Redondo

***4985**

Enredo

Bellota

75 €

BS310Q-2022-00000196-00

Noemí Domínguez André

***2863**

A luz que esquecemos

Mareo

75 €

BS310Q-2022-00000245-00

Rebeca García Martínez

***8784**

Tick-Tock Collection

Rebeca García

75 €

ANEXO IV

Especialidade de moda

Resolución de axudas para a fase final da especialidade de moda
do programa Xuventude Crea no ano 2022 (DOG núm. 127, do 5.7.2022)

Procedemento BS310Q: Xuventude Crea.

Mediante Orde da Consellería de Política Social e Xuventude, do 17 de xuño de 2022 (DOG núm. 127, do 5 de xullo), establécense as bases que rexen os premios do programa Xuventude Crea e convócanse para o ano 2022.

No seus artigos 2 e 3 recolle a definición das especialidades deste programa e dos premios por cada especialidade:

Un primeiro premio de 3.000 €.

Un segundo premio de 1.500 €.

Un terceiro premio de 1.000 €.

Un premio especial de 1.000 € para a modalidade de música clásica da especialidade de música.

Así mesmo, no seu artigo 24, define unha axuda de 500 euros para cada unha das persoas finalistas da especialidade de moda.

O artigo 15 regula a resolución destes premios, logo da proposta do órgano instrutor, á vista do expediente e do informe de valoración da Comisión de Selección de cada especialidade.

A Comisión de Selección da especialidade de moda asinou a acta en que se recollen as avaliacións das solicitudes admitidas a trámite, e a dita acta foi trasladada ao órgano instrutor para facer a proposta de resolución das axudas da dita especialidade.

Con base no indicado nos anteriores parágrafos, e vista a proposta de resolución da Subdirección Xeral de Programas e Asesoramento para Xuventude,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder ás persoas que se relacionan no anexo as axudas para o desenvolvemento da fase final da especialidade de moda do programa Xuventude Crea no ano 2022 convocados na dita orde con cargo á aplicación orzamentaria 13.06.313A.480.10.

Segundo. Esta resolución, que finaliza o procedemento, esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir da súa publicación, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Santiago de Compostela, 18 de novembro de 2022. A conselleira de Política Social e Xuventude. P.D. (Orde do 17.6.2022; DOG núm. 127, do 5 de xullo); Cristina Pichel Toimil, directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

ANEXO

Relación de persoas finalistas

Especialidade de moda

Programa Xuventude Crea 2022

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

Puntuación

Importe
da axuda

BS310Q-2022-00000085-00

Julia Lameiro Hermida

***0302**

Diploria

Sen pseudónimo

280

500 €

BS310A-2022-00000023-00

Lucía Tuset Riotorto

***4550**

Xiada

Sen pseudónimo

280

500 €

BS310Q-2022-00000134-00

Brais Albor Rodríguez

***5630**

Touro Galego

Pichón

280

500 €

BS310Q-2022-00000139-00

Antía Vieiro Fernández

***5308**

¡Vaya huevos!

Antika

280

500 €

BS310Q-2022-00000179-00

Laura Carro Lago

***2974**

Priority

Arual Ecology

280

500 €

BS310Q-2022-00000209-00

María Pampín Lorenzo

***0642**

Odiseo

Javiota

280

500 €

BS310Q-2022-00000223-00

Laura Barrós Chans

***2746**

Novo Pentaerion

Sen pseudónimo

280

500 €

ANEXO V

Especialidade de música

Resolución de axudas para a fase final da especialidade de música
do programa Xuventude Crea no ano 2022 (DOG núm. 127, do 5.7.2022)

Procedemento BS310Q: Xuventude Crea.

Mediante Orde da Consellería de Política Social e Xuventude, do 17 de xuño de 2022 (DOG núm. 127, do 5 de xullo), establécense as bases que rexen os premios do programa Xuventude Crea e convócanse para o ano 2022.

No seus artigos 2 e 3 recolle a definición das especialidades deste programa e dos premios por cada especialidade:

Un primeiro premio de 3.000 €.

Un segundo premio de 1.500 €.

Un terceiro premio de 1.000 €.

Un premio especial de 1.000 € para a modalidade de música clásica da especialidade de música.

Así mesmo, no seu artigo 39, define unha axuda de 500 € no caso de grupos ou de 300 € no caso de solistas para cada unha das solicitudes finalistas da especialidade de música.

O artigo 15 regula a resolución destes premios, logo da proposta do órgano instrutor, á vista do expediente e do informe de valoración da Comisión de Selección de cada especialidade.

A Comisión de Selección da especialidade de música asinou a acta en que se recollen as avaliacións das solicitudes admitidas a trámite, e a dita acta foi trasladada ao órgano instrutor para facer a proposta de resolución das axudas da dita especialidade.

Con base no indicado nos anteriores parágrafos, e vista a proposta de resolución da Subdirección Xeral de Programas e Asesoramento para Xuventude,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder ás persoas que se relacionan no anexo as axudas para o desenvolvemento da fase final da especialidade de música do programa Xuventude Crea no ano 2022 convocados na dita orde con cargo á aplicación orzamentaria 13.06.313A.480.10.

Segundo. Denegar a axuda para o financiamento dos gastos da actuación para o desenvolvemento da fase final da especialidade de música do programa Xuventude Crea no ano 2022 á persoa que se relaciona no anexo II por non acudir de xeito presencial.

Terceiro. Esta resolución, que finaliza o procedemento, esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir da súa publicación, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Santiago de Compostela, 21 de novembro de 2022. A conselleira de Política Social e Xuventude. P.D. (Orde do 17.6.2022; DOG núm. 127, do 5 de xullo); Cristina Pichel Toimil, directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

ANEXO

Relación de persoas finalistas

Especialidade de música

Programa Xuventude Crea 2022

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

Puntuación

Importe
da axuda

BS310Q-2022-00000027-00

Miguel Pérez Ramudo

***8200**

A escuridade chama

A Noria

Fada

222

300 €

BS310Q-2022-00000120-00

Daniel Valladares Otero

***7573**

Hai sede na nova Galicia

Retorno a Tagen Ata

Dioivo

228,5

500 €

BS310Q-2022-00000127-00

Xavier Simón Montero

***8716**

Brisa

Estilo amorodo II

Amorodo

216,5

300 €

BS310Q-2022-00000154-00

Iria Vilas Iglesias

***3004**

Hvergelmir

Gjoll

Xa´lum

219

300 €

BS310Q-2022-00000176-00

Lara Álvarez Álvarez

***6384**

A flor

Vals de Trapielas

Faíscas

216,5

500 €

BS310Q-2022-00000187-00

Marina Fernández Vigo

***5004**

Maios

Manuel do Campo

Cantometrics

216

500 €

BS310Q-2022-00000255-00

Iago Galego Ferreiro

***9940**

Mediocre

Galicia

Filloas

227,5

300 €

ANEXO

Denegación da axuda para o financiamento dos gastos de actuación

Especialidade de música

Programa Xuventude Crea 2022

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

Puntuación

Causa

BS310Q-2022-00000056-00

Martín Castro Tubio

***9734**

Piece en forma de Habanera

Sonata I for Viola

Martín

234

Non acudiu de xeito presencial

ANEXO VI

Especialidade de teatro

Resolución de axudas para a fase final da especialidade de teatro
do programa Xuventude Crea no ano 2022 (DOG núm. 127, do 5.7.2022)

Procedemento BS310Q: Xuventude Crea.

Mediante Orde da Consellería de Política Social e Xuventude, do 17 de xuño de 2022 (DOG núm. 127, do 5 de xullo), establécense as bases que rexen os premios do programa Xuventude Crea e convócanse para o ano 2022.

No seus artigos 2 e 3 recolle a definición das especialidades deste programa e dos premios por cada especialidade:

Un primeiro premio de 3.000 €.

Un segundo premio de 1.500 €.

Un terceiro premio de 1.000 €.

Un premio especial de 1.000 € para a modalidade de música clásica da especialidade de música.

Así mesmo, no seu artigo 43, define unha axuda de 600 € para cada un dos grupos finalistas da especialidade de teatro.

O artigo 15 regula a resolución destes premios, logo da proposta do órgano instrutor, á vista do expediente e do informe de valoración da Comisión de Selección de cada especialidade.

A Comisión de Selección da especialidade de teatro asinou a acta en que se recollen as avaliacións das solicitudes admitidas a trámite, e a dita acta foi trasladada ao órgano instrutor para facer a proposta de resolución das axudas da dita especialidade.

Con base no indicado nos anteriores parágrafos, e vista a proposta de resolución da Subdirección Xeral de Programas e Asesoramento para Xuventude,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder ás persoas que se relacionan no anexo as axudas para o desenvolvemento da fase final da especialidade de teatro do programa Xuventude Crea no ano 2022 convocados na dita orde con cargo á aplicación orzamentaria 13.06.313A.480.10.

Segundo. Esta resolución, que finaliza o procedemento, esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir da súa publicación, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Santiago de Compostela, 24 de novembro de 2022. A conselleira de Política Social e Xuventude. P.D. (Orde do 17.6.2022; DOG núm. 127, do 5 de xullo); Cristina Pichel Toimil, directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

ANEXO

Relación de persoas finalistas

Especialidade de teatro

Programa Xuventude Crea 2022

Nº exp.

Nome e apelidos

NIF/NIE

Título da obra

Pseudónimo

Puntuación

Importe
da axuda

BS310Q-2022-00000105-00

Andrea Peiteado Iglesias

***1191**

Agullas: a princesa mocosa

Patochada teatro

206

600 €

BS310Q-2022-00000117-00

Ana Raquel García Pedreira

***6660**

Cartas a ningures

Ara García

206

600 €

BS310Q-2022-00000184-00

Asociación Palimoco Teatro

***2621**

E se todo se reducise ao amor

Palimoco

230

600 €

BS310Q-2022-00000214-00

Javier Castiñeira García

***1028**

Brazaletes

Valume

187

600 €

BS310Q-2022-00000244-00

Jacobo Mo Caeiro

***8649**

Só se aplaude ao final

DWD

226

600 €

BS310Q-2022-00000259-00

Ana Fernández Sánchez

***3788**

Asfixia

Vórtice escénico

223

600 €