Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 20 Luns, 30 de xaneiro de 2023 Páx. 10169

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

ANUNCIO do 12 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, polo que se publica a resolución das axudas concedidas e desestimadas ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas á elaboración de instrumentos de ordenación ou xestión forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento MR462B) (Diario Oficial de Galicia número 21, do 1 de febreiro de 2022).

O día 13 de febreiro de 2020, a Consellería do Medio Rural publicou a Orde do 26 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas á elaboración de instrumentos de ordenación ou xestión forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento MR462B).

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, finalidade da subvención, beneficiario e cantidade concedida.

Segundo o establecido no punto 6 do artigo 15 da citada orde, todas as resolucións serán notificadas de acordo co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Nesta notificación os beneficiarios serán informados de que se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo Feader, medida 8.3.1 do PDR de Galicia, e a súa selección segundo os criterios establecidos no artigo 9.

De conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, a notificación realizarase mediante a publicación no Diario Oficial de Galicia. Nesta publicación especificaranse a data da convocatoria, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade da subvención outorgada, así como a indicación das causas da desestimación, e expresaranse, ademais, os recursos que contra a resolución procedan, órgano administrativo ou xudicial ante o cal deben presentarse e o prazo para interpoñelos; ademais, reflectirá que a medida se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo Feader e o eixe prioritario do programa de desenvolvemento rural de que se trata.

En virtude do artigo 2 da Orde do 17 de novembro de 2015, sobre delegación de competencias en diversos órganos da Consellería do Medio Rural (DOG núm. 223, do 23 de novembro), o director xeral de Planificación e Ordenación Forestal

ACORDA:

1. A publicación do contido da Resolución do 28 de decembro de 2022, das axudas concedidas con cargo aos códigos de proxecto 14.03.713B.770.0.2016.00209 e 14.03.713B.760.0.2016.00209, e tamén daquelas desestimadas, ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas á elaboración de instrumentos de ordenación ou xestión forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento MR462B).

Estas axudas sométense ao Regulamento (UE) nº 702/2014 da Comisión, do 25 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas nos sectores agrícola e forestal e nas zonas rurais compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea. Esta medida foi comunicada polo Estado co número de axuda SA.43021 (2015/XA) ao abeiro do Regulamento (UE) nº 702/2014, e cumpre co Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia para o período 2014-2020, no cal se inclúen as medidas 8.3 (prevención de danos causados por incendios forestais, desastres naturais e catástrofes). O PDR 2014-2020 aprobouse pola Decisión de execución da Comisión C (2015) 8144, do 18 de novembro de 2015.

2. O anexo I relaciona a lista das axudas solicitadas que foron concedidas e o anexo II, das axudas que foron desestimadas coa indicación das causas de desestimación. No anexo III figura a priorización das solicitudes segundo o artigo 9 da orde. Estas listas atópanse na páxina web da Consellería do Medio Rural.

3. Os beneficiarios das axudas concedidas indicadas no anexo I deberán presentar por escrito, antes do 30 de abril de 2023, para propietarios particulares de xeito individual, Sofor, sociedades e agrupacións de propietarios particulares, cooperativas agrícolas, pro indivisos, comunidades de bens e outras persoas xurídicas (S.A., S.L....), e antes do 30 de xuño de 2023, para CMVMC e montes de varas, abertais, de voces, de vocerío e fabeo, unha única xustificación da realización do investimento subvencionado e solicitude de pagamento, e deberán achegar a seguinte documentación, segundo o disposto no artigo 18.3 da devandita orde de axudas:

a) Unha memoria xustificativa que conterá, como mínimo, os seguintes aspectos:

1º. Contía da subvención para a que solicita o cobramento (para o cálculo desta terase en conta a superficie de inventario e superficie arborizada, segundo se indica no anexo III, Estrutura das táboas de atributos en formato shapefile).

2º. Un detalle doutros ingresos ou axudas que financiasen a actividade subvencionada, con indicación do importe e a súa procedencia e co balance final do proxecto (ingresos e gastos). E no caso de non telos, declaración expresa do beneficiario a este respecto.

3º. As diferencias existentes entre o reflectido nos shapes da solicitude de subvención e os incluídos no instrumento presentado en Xorfor, de ser o caso.

b) Para os PO, DCX e DSX, os beneficiarios deberán cargar o instrumento na aplicación Xorfor e presentar a solicitude administrativa cursada para a súa aprobación polo órgano forestal (procedementos MR627A, MR627B e MR627C). Non serán válidos aqueles que se atopen en estado «Borrador» en Xorfor na data de presentación da solicitude de cobramento; deberán figurar como «Presentado». No caso das AMS, os beneficiarios deberán facer a adhesión a través do procedemento MR627D, e deberá figurar como «Validada».

c) Xustificantes de gasto (facturas) e xustificantes de pagamento, estes últimos no caso de non ter cesión do dereito de cobramento da axuda con un terceiro. As instrucións para a presentación dos xustificantes de gasto e de pagamento indícanse no anexo VIII.

d) No caso de cesión do dereito de cobramento da axuda cun terceiro:

1º. Comunicación do dereito de cobramento, conforme o modelo que figura no anexo IX desta orde. No caso de que o cesionario do dereito de cobramento sexa unha CMVMC, o devandito anexo asinarao o presidente da CMVMC en nome da comunidade pero deberá constar o certificado do secretario da comunidade en que indique que a asemblea xeral autorizou, expresamente, o presidente a asinar a dita cesión de cobramento.

2º. Copia do documento público ou privado no cal se formalizou a cesión. No caso de documento privado, este deberá estar asinado electronicamente. No caso de documento público; xustificación da liquidación do imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados (ITPAXD).

3º. Copia do DNI/NIE da persoa cesionaria (se for o caso, e non autoriza a súa consulta).

4º. Copia do NIF da entidade cesionaria (se for o caso, e non autoriza a súa consulta).

5º. Copia do DNI/NIE da persoa representante da persoa cesionaria (se for o caso, e non autoriza a súa consulta).

4. Realizarase unha única certificación final dos expedientes aprobados unha vez que se xustifique a realización do investimento subvencionado e se solicite o cobramento da subvención.

5. No caso de PO, DCX e DSX, tramitarase o pagamento da axuda cando o informe técnico realizado polo persoal da dirección xeral competente en materia de montes sexa favorable e estea completa toda a documentación establecida no artigo 18.3 e se cumpran todos os requisitos da orde. No caso das AMS, tramitarase o pagamento no momento en que estea completa toda a documentación establecida no artigo 18.3 e se cumpran todos os requisitos da orde.

6. O titular comprométese a dispor no prazo dun ano, ou dous anos no caso de avaliación de impacto ambiental, contado desde o día seguinte ao da solicitude de pagamento, da certificación forestal mediante, cando menos, un sistema internacionalmente recoñecido.

9. O titular comprométese a manter as condicións para obter a puntuación aplicada na concorrencia competitiva para a aprobación dos expedientes durante cinco anos, contados desde a data da solicitude de pagamento final da axuda, excepto as que deriven da execución do plan especial aprobado, ou ben as debidas a causas excepcionais ou de forza maior indicadas no artigo 19.1.d) da orde de axudas.

Contra a resolución que se publica cabe interpor recurso de reposición perante o conselleiro do Medio Rural, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, segundo o establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo perante o órgano xurisdicional competente, no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da súa notificación, consonte o disposto no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren pertinente.

Santiago de Compostela, 12 de xaneiro de 2023

José Luis Chan Rodríguez
Director xeral de Planificación e Ordenación Forestal

ANEXO I

Listaxe de solicitudes de axuda concedidas ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas á elaboración de instrumentos de ordenación ou xestión forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento MR462B).

Expediente

NIF

Solicitante

Superficie arborada

Superficie inventariable

Axuda aprobada

20150001/2022

***5067**

CMVMC Razo

120,72

48,68

8.459,74

20150002/2022

***5736**

CMVMC Leiro

81,45

0,00

3.993,79

20150004/2022

***6548**

CMVMC Cures e Mouzo

158,07

12,52

5.747,73

20150005/2022

***2058**

CMVMC San Xoán de Serres

615,89

255,60

30.429,58

20150006/2022

***4953**

CMVMC A Igrexa, Pascual e Cruceiro

25,21

11,38

4.442,36

20150007/2022

***1120**

CMVMC de Taragoña

61,62

15,94

5.158,66

20150008/2022

***0810**

CMVMC Mántaras

70,64

0,00

3.895,42

20150010/2022

***6103**

CMVMC Bargo

48,90

11,10

4.634,39

20150011/2022

***6486**

CMVMC Santa María de Ordes

74,60

0,00

3.931,46

20150012/2022

***1539**

CMVMC As Penas do Son

26,69

12,29

4.532,66

20150013/2022

***2512**

CMVMC Cernán

90,35

15,00

5.340,46

20150014/2022

***6079**

CMVMC Suevos

41,43

8,62

4.357,14

20150015/2022

***4033**

CMVMC Runs, Teaño e outros

254,07

167,50

19.701,32

20150017/2022

***1911**

CMVMC San Xurxo

80,45

44,20

7.715,17

20150018/2022

***3397**

CMVMC Campelo, Vilar e Cerqueiras

138,43

5,31

4.960,47

20150019/2022

***2770**

CMVMC Lira

185,36

42,03

8.486,70

20150020/2022

***5745**

CMVMC Manda

187,49

46,62

8.893,49

20150022/2022

***2564**

CMVMC A Pedrosa, Brión e Raxeiro

90,89

53,82

8.622,10

20150023/2022

***5083**

CMVMC A Feosa

9,87

0,00

2.506,80

20150024/2022

***5365**

CMVMC Silvarredonda

13,00

0,00

3.370,90

20150026/2022

***2246**

CMVMC Lugar da Igrexa

14,86

0,00

3.387,83

20150027/2022

***1037**

CMVMC San Pedro de Muro

82,73

31,00

6.621,83

20150028/2022

***2267**

CMVMC Lagarteira, Pallarés e Escabanas

15,45

0,00

3.393,20

20150030/2022

***5363**

CMVMC Riomao

62,43

0,00

3.820,71

20150031/2022

***4530**

Beatriz Marchesi de Albi

180,09

42,73

8.497,83

20150033/2022

***4527**

CMVMC Ribasieira

200,74

65,10

10.573,79

20150034/2022

***8826**

CMVMC Santa Mariña de Esteiro

274,87

104,64

14.585,29

20150036/2022

***4209**

CMVMC Asados

108,11

38,95

7.523,50

20270002/2022

***1690**

CMVMC Barxa de Lor e Castí

100,41

59,69

9.204,16

20270003/2022

***2947**

CMVMC Cibreiro

100,89

35,98

7.207,40

20270004/2022

***1851**

CMVMC Vilalle

116,05

63,73

9.687,00

20270005/2022

***1279**

CMVMC Roca

148,49

116,70

14.453,00

20270006/2022

***3593**

CMVMC San Saturnino de Piñeiró

70,70

22,37

5.783,90

20270007/2022

***3878**

CMVMC Vilaesteva

180,24

50,40

9.146,00

20270008/2022

***1506**

CMVMC Balgos

122,02

48,87

8.487,61

20270009/2022

***3248**

CMVMC Ribas Altas

35,51

0,00

3.575,74

20270010/2022

***2607**

CMVMC Allonquiña

131,29

0,00

4.447,33

20270011/2022

***1291**

CMVMC Ousende Agás Aiaz

153,75

35,84

7.676,62

20270012/2022

***1660**

CMVMC Foxo e Vilar

48,93

0,00

3.697,86

20270013/2022

***2160**

CMVMC Naraxa

100,63

15,95

5.514,46

20270014/2022

***2615**

CMVMC San Pedro de Baños e Palleiros

60,86

21,09

5.586,42

20270015/2022

***1395**

CMVMC Guimarei

180,42

63,77

10.276,60

20270016/2022

***4986**

CMVMC Barxa de Lor

45,97

28,59

6.083,92

20270020/2022

***2619**

CMVMC Soaxe

87,46

56,65

8.829,74

20270021/2022

***1617**

CMVMC Pedreda

125,12

33,27

7.199,18

20270022/2022

***4030**

CMVMC San Pedro de Bembibre

34,97

9,93

4.408,92

20270023/2022

***3759**

CMVMC Sinada

4,25

0,00

3.291,26

20270025/2022

***1227**

CMVMC Brancio e Candelos

40,00

4,92

4.031,74

20270026/2022

***2301**

CMVMC Mao-Santa María

158,03

20,20

6.395,55

20270027/2022

***1123**

CMVMC Cuíñas e Pando

115,67

31,03

6.924,04

20270028/2022

***1571**

CMVMC Fonfría

47,01

0,00

3.680,39

20270031/2022

***2506**

CMVMC Chave

78,98

0,00

3.971,29

20270032/2022

***2720**

CMVMC Pedrafita

74,00

0,00

3.926,00

20270033/2022

***2572**

CMVMC Acevedo

85,26

13,96

5.206,69

20270034/2022

***2564**

CMVMC Alence, Cruces e Pando

108,70

0,00

4.241,77

20270036/2022

***3625**

CMVMC Parte

85,50

0,00

4.030,65

20270038/2022

***1235**

CMVMC Goo

7,00

0,00

3.316,30

20270040/2022

***1443**

CMVMC Abeledo

266,80

52,00

10.069,28

20270041/2022

***2781**

CMVMC Foxas

12,86

0,00

2.527,00

20270043/2022

***2973**

CMVMC Valboa

49,69

6,76

4.275,32

20270044/2022

***1602**

CMVMC Vilabade

89,90

66,62

9.693,42

20270047/2022

***4874**

CMVMC Eirexa

57,41

1,35

3.888,97

20270048/2022

***2135**

José Manuel Esteban Alonso

16,21

0,00

2.550,11

20270050/2022

***2283**

CMVMC Vilamor

121,13

61,40

9.537,01

20270052/2022

***1979**

CMVMC Arxemil

64,47

50,71

8.119,05

20270053/2022

***1998**

CMVMC Biduedo

99,12

84,91

11.320,96

20270054/2022

***2606**

CMVMC Santo Antolín

16,92

10,87

4.323,98

20270055/2022

***3189**

CMVMC Rebedul

32,84

0,00

3.551,40

20270056/2022

***2642**

CMVMC Requeixo

15,43

13,29

4.514,67

20270057/2022

***1279**

CMVMC Seoane

118,86

79,81

11.070,19

20270058/2022

***4475**

CMVMC Vilasol

21,25

0,00

3.445,93

20270059/2022

***1289**

CMVMC Zolle

103,06

80,49

10.983,80

20270060/2022

***1711**

CMVMC Vilaformán

47,52

31,85

6.373,17

20270061/2022

***2533**

CMVMC Frontón

218,03

112,39

14.722,30

20270062/2022

***1569**

CMVMC Covas

38,18

9,19

4.375,67

20270063/2022

***1410**

CMVMC Ribas Pequenas

46,59

15,22

4.961,13

20270064/2022

***4076**

CMVMC Peiluz

25,48

16,93

4.913,36

20270065/2022

***2344**

CMVMC Reiriz

176,46

128,34

15.690,28

20270066/2022

***2394**

CMVMC Friolfe

56,98

25,97

5.962,99

20270068/2022

***1262**

CMVMC Fonteo

275,32

57,48

10.609,32

20270071/2022

***3763**

José Luis Lodos Ferreira

21,65

0,00

3.449,59

20270072/2022

***1743**

CMVMC Berbetouros-Norte

31,17

14,73

4.779,50

20270073/2022

***2602**

CMVMC Chao de Fabeiro

34,91

0,00

2.677,71

20270075/2022

***1345**

CMVMC Devesa

85,00

20,00

5.714,10

20270076/2022

***1298**

CMVMC Vilachá

427,30

182,11

22.511,02

20270077/2022

***9569**

Lúa

152,08

127,19

15.371,12

20270078/2022

***1578**

CMVMC Outeiro

131,00

22,00

6.301,50

20270079/2022

***9797**

Comunidade Abertal Vilares

81,80

0,00

3.996,98

20270082/2022

***1336**

CMVMC Vilalvite

141,03

97,69

12.780,58

20270083/2022

***1338**

CMVMC Trasmonte

194,07

89,86

12.602,82

20270084/2022

***1333**

CMVMC Carlín

67,76

6,65

4.430,47

20270086/2022

***1225**

CMVMC Vilar de Cucos

61,78

14,98

5.079,11

20270088/2022

***1936**

Proforgal, S.L.

148,35

0,00

4.602,50

20270089/2022

***2528**

CMVMC Vallo

89,54

33,38

6.884,66

20270090/2022

***2484**

CMVMC Pol, agás o lugar de Eirón

76,90

72,98

10.100,71

20270091/2022

***2942**

CMVMC Pradela

44,14

13,50

4.793,66

20270093/2022

***2718**

CMVMC Cabanelas, Pómez e Vilardonas

82,90

22,65

5.918,55

20270094/2022

***2920**

Fincas Carballido, S.L.

67,89

52,32

8.286,19

20270095/2022

***2459**

CMVMC Vilanuide

54,77

0,00

3.751,01

20270096/2022

***1165**

CMVMC Teixeiro

541,44

49,56

12.362,57

20270097/2022

***3813**

CMVMC Vilariño

84,48

20,94

5.788,70

20270098/2022

***1629**

CMVMC Ramelle

36,65

16,87

3.252,60

20270101/2022

***4544**

CMVMC Arcón

47,26

18,93

5.280,35

20270102/2022

***3100**

CMVMC Ermidón, Ivedo e San Miguel

7,92

0,00

3.324,67

20270106/2022

***1391**

CMVMC Carballo

415,24

140,53

18.892,01

20270111/2022

***2333**

CMVMC Liñares

136,48

60,80

9.626,09

20270114/2022

***5256**

Rafael Galiana Brage

24,39

0,00

3.474,59

20270117/2022

***2746**

CMVMC Abrente, Gorgoeira e Pacio

64,81

0,00

3.842,37

20270118/2022

***3285**

Antonio Blanco Fernández

1,56

0,00

3.266,80

20270121/2022

***0387**

CMVMC Montouto

167,94

0,00

4.780,85

20270122/2022

***1657**

CMVMC San Martiño de Monte Meda

12,00

0,00

3.361,80

20270128/2022

***2115**

CMVMC Poso

195,69

12,90

6.122,27

20320001/2022

***3074*

CMVMC Tosende

152,20

20,51

6.368,63

20320002/2022

***2324**

CMVMC Parroquia de Orega (San Xoán)

101,08

19,03

5.778,00

20320003/2022

***4181**

CMVMC San Mamede de Hedrada

10,83

0,00

3.351,00

20320004/2022

***2485**

CMVMC Tabazoa de Hedroso

41,02

0,00

3.625,00

20320005/2022

***2445**

CMVMC A Abeleira

59,40

4,38

4.162,41

20320006/2022

***2808**

CMVMC San Lourenzo

168,47

168,47

19.004,55

20320007/2022

***1982**

CMVMC Fumaces

211,17

53,72

9.708,22

20320008/2022

***1970**

CMVMC Parroquia de Feás (San Miguel)

255,58

149,19

18.170,08

20320009/2022

***2152**

CMVMC Feás, Lomear e Rioseco

76,16

46,84

7.898,93

20320010/2022

***2453**

CMVMC A Veiga, O Regueiro e outros

81,62

75,50

10.367,21

20320011/2022

***2514**

CMVMC Requeixo

73,37

64,58

9.370,82

20320012/2022

***2414**

CMVMC Arruás

49,68

12,63

4.770,64

20320013/2022

***3363**

CMVMC Penalonga

30,91

0,00

3.533,85

20320014/2022

***4488**

CMVMC Fornelos de Filloás e Fradelo

91,98

0,00

4.089,00

20320015/2022

***2570**

CMVMC Penavaqueira

178,42

13,23

5.992,00

20320016/2022

***2405**

CMVMC As Laceiras

32,58

23,97

5.572,00

20320017/2022

***2736**

CMVMC Baltar

502,70

0,00

7.827,17

20320018/2022

***3566**

CMVMC Parroquia de Güín (Santiago)

10,08

0,00

3.344,33

20320020/2022

***1991**

CMVMC Rebordondo

48,69

7,00

4.286,21

20320021/2022

***1940**

CMVMC San Lourenzo

461,36

20,98

9.221,55

20320022/2022

***1682**

CMVMC Laza, Souteliño e Cimadevila

1.546,85

262,96

39.522,39

20320024/2022

***1486**

CMVMC Tioira e O Batán

191,08

93,92

12.917,88

20320025/2022

***2957**

CMVMC Carguizoi

44,13

23,50

5.637,57

20320030/2022

***4060**

CMVMC Parroquia de Pardavedra (Santiago)

18,49

0,00

3.420,82

20320032/2022

***2332**

CMVMC As Maus

15,93

0,00

3.397,56

20320033/2022

***2267**

CMVMC Carballeda, Munín e Subirol

100,36

15,47

5.471,54

20320034/2022

***2653**

CMVMC Parroquia de Almoite (Santa María)

26,20

0,00

3.491,06

20320035/2022

***4417**

CMVMC Xinzo da Costa

10,48

0,00

3.347,96

20320036/2022

***3384**

CMVMC A Ermida

42,24

0,00

3.636,98

20320037/2022

***2313**

CMVMC Santiso

0,05

0,00

3.253,06

20320038/2022

***2312**

CMVMC Parroquia de Ordes (Santa María)

202,78

0,00

5.097,89

20320039/2022

***1884**

CMVMC Pereira

206,49

167,22

19.245,44

20320040/2022

***1346**

CMVMC Nogueira

134,79

17,00

5.913,79

20320041/2022

***2506**

CMVMC Vilar de Barrio

27,57

0,00

3.503,48

20320042/2022

***1687**

CMVMC Mormentelos

13,29

0,00

3.373,50

20320044/2022

***2680**

CMVMC Carbuíz, A Celareira e outros

33,77

9,27

4.342,28

20320046/2022

***1781**

CMVMC de Torneiros e San Martiño de Pazó

171,28

46,95

8.773,82

20320047/2022

***3661**

José Fraiz Conde

24,27

0,00

3.473,45

20320048/2022

***3783**

CMVMC A Lama e Zafra

27,36

1,33

3.612,98

20320049/2022

***1967**

CMVMC Ábedes

129,67

16,75

5.846,15

20320050/2022

***3078**

CMVMC Souto e Valeiras

23,58

11,46

4.434,14

20320051/2022

***2832**

CMVMC Vecoña de Abaixo

77,72

36,62

7.050,58

20320052/2022

***1225**

CMVMC Parroquia de Lobios (San Miguel)

143,96

30,81

7.163,00

20320054/2022

***2409**

CMVMC A Quinta, A Abeleira e Chan do Forno

112,20

0,00

4.273,61

20320055/2022

***3051**

CMVMC Prencibe e O Reguengo

50,71

2,95

3.963,04

20320056/2022

***1895**

CMVMC Buxán

44,30

0,00

3.655,72

20320057/2022

***3273**

CMVMC A Fraira, Santa María e Traseirexa

116,65

8,52

5.033,20

20320058/2022

***1867**

CMVMC Bouza

65,00

0,00

3.844,10

20320062/2022

***4174**

CMVMC Pousa, Fondo Vila e outros

34,04

0,00

3.562,36

20320063/2022

***1747**

CMVMC Vilar e Paredes

64,87

0,00

3.842,92

20320066/2022

***2148**

CMVMC Parroquia de Zaparín (San Martiño)

51,36

13,91

4.893,98

20320067/2022

***2358**

CMVMC Pías

44,20

0,00

3.654,82

20320068/2022

***1863**

CMVMC Parroquia de Seoane (San Xoán)

50,96

22,17

5.587,76

20320071/2022

***3902**

CMVMC Randín e Vilar

227,02

0,00

5.318,48

20320074/2022

***3336**

CMVMC A Lama, As Campiñas e outros

56,85

6,90

4.351,90

20320078/2022

***2021**

CMVMC Cualedro

64,89

0,00

3.843,10

20320079/2022

***2395**

CMVMC A Alberguería

117,22

26,76

6.577,83

20320080/2022

***2029**

CMVMC Santiago

335,70

0,00

6.307,47

20320083/2022

***2258**

CMVMC Esgueva

26,76

0,00

3.496,12

20320086/2022

***2618**

CMVMC Fervenza e O Meiral

52,44

0,00

3.729,80

20320087/2022

***1224**

CMVMC Parroquia de Río Caldo (Santa María)

1.487,58

224,34

35.723,87

20320089/2022

***2142**

CMVMC Castro de Valdeorras, Forcadela e outros

161,79

0,00

4.724,87

20320090/2022

***1550**

CMVMC Parroquia de Santigoso (San Miguel)

193,97

0,00

5.017,73

20320091/2022

***3412**

CMVMC Parroquia de Corvillón (Sta. María)

69,39

0,00

3.884,04

20320093/2022

***2720**

CMVMC Parroquia de Piñeira de Arcos

36,71

0,00

3.586,66

20320094/2022

***4913**

CMVMC A Ventela

1,76

0,00

3.268,52

20320097/2022

***2747**

CMVMC Silvaboa e Mosteirón

98,36

4,36

4.514,82

20320100/2022

***2166**

CMVMC Aldea do Muíño

37,74

7,38

4.218,90

20320101/2022

***1986**

CMVMC Vilariño (da parroquia de Monte Longo)

80,00

6,25

4.507,91

20320102/2022

***2227**

CMVMC Ramirás

130,20

108,57

13.600,73

20320103/2022

***2261**

CMVMC Vilariño (da parroquia de San Xes)

50,09

0,00

3.708,42

20320104/2022

***2334**

CMVMC Ermille

59,02

0,00

3.789,64

20320105/2022

***2669**

CMVMC Fradalvite

19,38

0,00

3.428,95

20320107/2022

***1729**

CMVMC Fontefría

413,09

0,00

7.011,72

20320108/2022

***3927**

CMVMC Ameá

12,10

0,00

3.362,71

20320109/2022

***4745**

CMVMC Rioseco

67,05

0,00

3.862,76

20320110/2022

***3780**

CMVMC Bouzas, Briñidelo e outros

67,86

0,00

3.870,13

20320111/2022

***1625**

CMVMC Parada do Monte e Taboazas

88,03

0,00

4.053,67

20320114/2022

***2720**

CMVMC Manzalvos

53,15

0,00

3.736,27

20320117/2022

***2416**

CMVMC A Derrasa, Santa Marta e outros

149,27

85,73

11.846,57

20320118/2022

***3362**

CMVMC Xurenzás e Destro de Xurenzás

18,32

0,00

3.419,30

20320119/2022

***3951**

CMVMC Gueral de Abaixo

35,16

35,16

6.540,06

20320120/2022

***2152**

CMVMC Parroquia de Puga (San Mamede)

412,11

109,09

16.210,00

20320121/2022

***2727**

CMVMC Piñoi

23,26

0,00

3.464,25

20320122/2022

***2921**

CMVMC San Cibrao

6,16

0,00

3.308,65

20320124/2022

***4654**

CMVMC Guimarás e Nanín

50,92

50,92

8.000,12

20320126/2022

***2261**

CMVMC Torneiros

58,40

22,75

5.704,10

20320131/2022

***3883**

CMVMC Albos

23,43

0,00

3.465,81

20320132/2022

***1370*

CMVMC Parroquia de Xestosa (Santa María)

565,82

6,71

8.967,77

20320133/2022

***2399**

CMVMC Bustelo

95,59

0,00

4.122,43

20320138/2022

***3188**

CMVMC Vilar de Cervos

271,42

1,83

5.876,97

20320139/2022

***4477**

CMVMC Cerdeira, Os Cuquexos e outros

71,13

0,00

3.899,88

20320141/2022

***4514**

CMVMC Pol

13,64

1,08

3.467,86

20320142/2022

***2707**

CMVMC Cebral

256,96

102,81

14.268,10

20360001/2022

***1847**

CMVMC Casteláns

76,31

10,19

4.806,72

20360002/2022

***1077**

CMVMC Amorín

30,23

0,00

3.527,69

20360003/2022

***1615**

CMVMC Nogueiro

81,99

5,36

4.450,98

20360004/2022

***3138**

CMVMC Santabaia

76,72

28,01

6.314,79

20360005/2022

***0364**

CMVMC Randufe

134,08

75,00

10.800,00

20360006/2022

***1904**

CMVMC Lourido

25,60

7,53

4.120,80

20360007/2022

***1038**

CMVMC Vide

28,98

10,48

4.400,00

20360008/2022

***1668**

CMVMC Barcela

43,33

6,84

4.223,93

20360009/2022

***2718**

CMVMC Carballeira de Abaixo

15,47

0,00

2.545,03

20360012/2022

***1225**

CMVMC Celeiros

50,35

14,38

4.924,00

20360016/2022

***2656**

CMVMC Prado

15,53

2,27

3.585,00

20360018/2022

***2384**

CMVMC Rebordechán

69,13

37,48

7.044,84

20360020/2022

***1810**

CMVMC Mosende

13,06

2,16

3.553,75

20360025/2022

***0000**

Entidade local menor de Pazos de Reis

312,23

99,91

14.420,50

20360026/2022

***0574**

CMVMC Barcia de Mera

146,41

67,37

10.270,91

20360027/2022

***3018**

CMVMC Trabanca-Badiña

9,79

3,59

3.644,69

20360029/2022

***1292**

CMVMC Arnoso

12,01

5,85

3.855,00

20360031/2022

***0401**

CMVMC Ribeira

47,79

18,59

5.255,00

20360032/2022

***1208**

CMVMC Vilar

33,08

0,00

3.553,66

20360033/2022

***1408**

CMVMC Filgueira

436,64

87,53

14.613,54

20360036/2022

***1483**

CMVMC Lamas

61,06

0,00

3.808,24

20360041/2022

***6824**

CMVMC Camos

165,83

42,26

8.328,29

20360042/2022

***0000**

Entidade local menor de Vilasobroso

3,37

1,88

3.441,94

20360050/2022

***1326**

CMVMC Freixo

45,94

7,57

4.309,17

20360051/2022

***2955**

CMVMC Quintela

12,72

6,30

3.899,62

20360053/2022

***1062**

CMVMC Tomiño

305,18

173,03

20.633,47

20360057/2022

***0217**

CMVMC Xinzo

400,00

94,00

14.800,00

20360058/2022

***1233**

CMVMC Laxoso

311,86

86,69

13.407,58

20360059/2022

***1045**

CMVMC András

158,07

34,22

7.579,21

20360060/2022

***0342**

CMVMC Areas

62,90

28,05

6.192,41

20360061/2022

***0593**

CMVMC Pedornes

126,03

16,24

5.770,13

20360064/2022

***1465**

CMVMC Arcos

81,43

18,87

5.586,65

20360065/2022

***1773**

CMVMC Vilar

48,30

32,98

6.475,66

20360069/2022

***6894**

CMVMC Baredo

143,36

59,68

9.594,17

20360072/2022

***1784**

CMVMC Valeixe

71,82

6,00

4.412,53

20360076/2022

***1012**

CMVMC Loureiro

309,71

45,94

9.948,28

20360077/2022

***2454**

CMVMC Madriñán

46,76

0,00

3.678,12

20360078/2022

***1074**

CMVMC San Xurxo

41,39

24,02

5.656,58

20360081/2022

***1045**

CMVMC Santa Mariña

222,93

83,21

12.303,85

20360084/2022

***2662**

CMVMC Corredoira

115,01

6,42

4.840,91

20360085/2022

***0577**

CMVMC Paredes

8,35

4,76

3.730,67

20360087/2022

***1266**

CMVMC Crecente

70,85

28,93

6.338,98

ANEXO II

Axudas desestimadas coa indicación das causas da desestimación

Expediente

NIF

Titular

Motivo de arquivo

20150003/2022

***4716**

CMVMC Morono

Actuacións do expediente en zona consorciada e non solicitaron rescisión do consorcio

20150009/2022

***3623**

CMVMC Vilardante e Vilafabeiro

Incumpre obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e/ou coa Xunta de Galicia

20150016/2022

***4346**

Endesa Generación, S.A.

Incumpre obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e/ou coa Xunta de Galicia

20150021/2022

***2515**

CMVMC Vistabós

Incumpre obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e/ou coa Xunta de Galicia

20150025/2022

***3230**

CMVMC Igrexa (Eigres)

Non cumprir co disposto no artigo 125 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia

20150029/2022

***2003**

CMVMC Carreira

Non cumprir co disposto no artigo 125 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia

20150032/2022

***2236**

Molina Martínez, Braulio

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20150035/2022

***9887**

CMVMC O Enxilde

Actuacións do expediente en zona consorciada e non solicitaron rescisión do consorcio

20270001/2022

***2548**

CMVMC Ouviaño

Non acada a puntuación mínima establecida no artigo 9.3

20270017/2022

***2557**

Comunidade Monte Abertal de Ernes

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20270018/2022

***8015**

Restrumeiro

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20270019/2022

***1292**

CMVMC Mendreiras

Artigo 19.1.g) Solicitou axuda na convocatoria anterior e non executou as accións previstas

20270024/2022

***0264**

Seijas Iglesias, Segundo José

Non acada a puntuación mínima establecida no artigo 9.3

20270029/2022

***1374**

CMVMC Eirexalba

Artigo 19.1.g) Solicitou axuda na convocatoria anterior e non executou as accións previstas

20270030/2022

***2140**

CMVMC Vilarxoán

Artigo 19.1.g) Solicitou axuda na convocatoria anterior e non executou as accións previstas

20270035/2022

***2081**

CMVMC Escuadra de Aldea

Artigo 19.1.g) Solicitou axuda na convocatoria anterior e non executou as accións previstas

20270037/2022

***1290**

CMVMC Muro

Non acada a puntuación mínima establecida no artigo 9.3

20270039/2022

***1795**

CMVMC Vilaesteva

Non acada a puntuación mínima establecida no artigo 9.3

20270042/2022

***1404**

CMVMC Coedo, Seoane, Vilacorbe e Coto

Artigo 19.1.g) Solicitou axuda na convocatoria anterior e non executou as accións previstas

20270045/2022

***1012**

CMVMC Ourol

Incumpre obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e/ou coa Xunta de Galicia

20270046/2022

***2177**

CMVMC Requeixo

Incumpre obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e/ou coa Xunta de Galicia

20270049/2022

***2830**

CMVMC Vilar

Artigo 19.1.g) Solicitou axuda na convocatoria anterior e non executou as accións previstas

20270051/2022

***2237**

CMVMC Ferramulin

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20270067/2022

***1367**

CMVMC Casas do Río

Incumpre obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e/ou coa Xunta de Galicia

20270069/2022

***2547**

CMVMC Pieiga

Incumpre obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e/ou coa Xunta de Galicia

20270070/2022

***3763**

Lodos Ferreira, José Luis

Non acada a puntuación mínima establecida no artigo 9.3

20270074/2022

***2031**

CMVMC Baílle

Non acada a puntuación mínima establecida no artigo 9.3

20270080/2022

***5152**

Monte de Vilamaior de Arroxo

Incumpre obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e/ou coa Xunta de Galicia

20270081/2022

***3489**

Monte Veciñal de Riodebangos CB

Incumpre obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e/ou coa Xunta de Galicia

20270085/2022

***7313**

Reques López, Abraham

Os IOXF aplicaranse á totalidade do monte. O monte abertal non se ordena na súa totalidade

20270087/2022

***2868**

CMVMC Puñago

Non acada a puntuación mínima establecida no artigo 9.3

20270092/2022

***1577**

CMVMC Lagoa de Táboas

Incumpre obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e/ou coa Xunta de Galicia

20270099/2022

***3080**

CMVMC San Simón da Costa

Artigo 19.1.g) Solicitou axuda na convocatoria anterior e non executou as accións previstas

20270100/2022

***2623**

CMVMC Piñeira de Abaixo e Piñeira de Arriba

Incumpre obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e/ou coa Xunta de Galicia

20270103/2022

***1804**

CMVMC Vilarello

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20270104/2022

***2412**

CMVMC Arxiz

Artigo 19.1.g) Solicitou axuda na convocatoria anterior e non executou as accións previstas

20270105/2022

***5099**

Monte Teixeda Novio de Arroxo

Incumpre obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e/ou coa Xunta de Galicia

20270107/2022

***1348**

CMVMC Nodar

Artigo 19.1.g) Solicitou axuda na convocatoria anterior e non executou as accións previstas

20270108/2022

***2415**

CMVMC Escuadra de Penarredonda

Artigo 19.1.g) Solicitou axuda na convocatoria anterior e non executou as accións previstas

20270109/2022

***2930**

CMVMC Leixazós

Artigo 19.1.g) Solicitou axuda na convocatoria anterior e non executou as accións previstas

20270110/2022

***3566**

CMVMC Campodola

Artigo 19.1.g) Solicitou axuda na convocatoria anterior e non executou as accións previstas

20270112/2022

***2145**

CMVMC Corvelle

Artigo 19.1.g) Solicitou axuda na convocatoria anterior e non executou as accións previstas

20270113/2022

***1915**

CMVMC Vilachá de Mera

Artigo 19.1.g) Solicitou axuda na convocatoria anterior e non executou as accións previstas

20270115/2022

***1346**

CMVMC Vilachambre

Artigo 19.1.g) Solicitou axuda na convocatoria anterior e non executou as accións previstas

20270116/2022

***4693**

López González, Mónica

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20270119/2022

***1784**

CMVMC Vilaverde

Xunta reitora caducada e non cumpre co disposto no artigo 125 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia

20270120/2022

***0382**

CMVMC Chavín, Rubial e Outros

Non acada a puntuación mínima establecida no artigo 9.3

20270123/2022

***9974**

CMVMC Pobra de San Xiao

Non acada a puntuación mínima establecida no artigo 9.3

20270124/2022

***1443**

CMVMC Pradeda

Artigo 19.1.g) Solicitou axuda na convocatoria anterior e non executou as accións previstas

20270125/2022

***2530**

CMVMC Ousá

Artigo 19.1.g) Solicitou axuda na convocatoria anterior e non executou as accións previstas

20270126/2022

***1399**

CMVMC Robledo

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20270127/2022

***2019**

CMVMC Santa Eulalia de Vilar de Cabalos

Artigo 19.1.g) Solicitou axuda na convocatoria anterior e non executou as accións previstas

20270129/2022

***1400**

CMVMC Barcela e Vilauxín

Documentación incorrecta despois do requirimento. Monte en consorcio que non solicitou o cambio a convenio en prazo

20270130/2022

***2368**

CMVMC Lagúa

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20320019/2022

***2632**

CMVMC Rubiás

Artigo 19.1.g) Solicitou axuda na convocatoria anterior e non executou as accións previstas

20320023/2022

***2415**

CMVMC Cabaleiros, a Santa Cruz e Tedós

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20320026/2022

***2079**

CMVMC Parroquia de Requiás (Santiago)

Artigo 19.1.g) Solicitou axuda na convocatoria anterior e non executou as accións previstas

20320027/2022

***2720**

CMVMC Pazos

Artigo 19.1.g) Solicitou axuda na convocatoria anterior e non executou as accións previstas

20320028/2022

***2429**

CMVMC San Lourenzo

Artigo 19.1.g) Solicitou axuda na convocatoria anterior e non executou as accións previstas

20320029/2022

***3805**

CMVMC Pazos e Codosedo

Artigo 19.1.g) Solicitou axuda na convocatoria anterior e non executou as accións previstas

20320031/2022

***2042**

CMVMC San Martiño dos Peros

Incumpre obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e/ou coa Xunta de Galicia

20320043/2022

***2852**

CMVMC Meizo

Non acada a puntuación mínima establecida no artigo 9.3

20320045/2022

***2408**

CMVMC Parroquia de Cerreda (Santiago)

Artigo 19.1.g) Solicitou axuda na convocatoria anterior e non executou as accións previstas

20320053/2022

***2711**

CMVMC As Casas dos Montes

Actualmente en consorcio coa Administración

(OR-3036-2)

20320059/2022

***3218**

CMVMC Barxa

Artigo 19.1.g) Solicitou axuda na convocatoria anterior e non executou as accións previstas

20320060/2022

***1717**

CMVMC Parroquia de Alais (San Pedro)

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20320061/2022

***2175**

CMVMC A Veiga do Seixo

A petición propia do beneficiario

20320064/2022

***2397**

CMVMC Gontán

Artigo 19.1.g) Solicitou axuda na convocatoria anterior e non executou as accións previstas

20320065/2022

***2439**

CMVMC Cexo

Artigo 19.1.g) Solicitou axuda na convocatoria anterior e non executou as accións previstas

20320069/2022

***2273**

CMVMC Barxela

Xunta reitora ou censo caducado ou non actualizado

20320070/2022

***3849**

CMVMC Parroquia de Garabelos (San Xoán)

Incumpre obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e/ou coa Xunta de Galicia

20320072/2022

***1733**

CMVMC Alén

Xunta reitora ou censo caducado ou non actualizado

20320073/2022

***2712**

CMVMC A Fenteira

Artigo 19.1.g) Solicitou axuda na convocatoria anterior e non executou as accións previstas

20320075/2022

***1407**

CMVMC Trado

Artigo 19.1.g) Solicitou axuda na convocatoria anterior e non executou as accións previstas

20320076/2022

***1831**

CMVMC Xunqueiroá, O San Martiño e A Siota

Incumpre obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e/ou coa Xunta de Galicia

20320077/2022

***2292**

CMVMC Zapeaus

Artigo 19.1.g) Solicitou axuda na convocatoria anterior e non executou as accións previstas

20320081/2022

***2710**

CMVMC Baldariz

Incumpre obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e/ou coa Xunta de Galicia

20320082/2022

***3392**

CMVMC A Bouza

Incumpre obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e/ou coa Xunta de Galicia

20320084/2022

***2439**

CMVMC Parroquia de Santa María de Cexo (Santa María)

Incumpre obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e/ou coa Xunta de Galicia

20320085/2022

***1811**

CMVMC Trasverea

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20320088/2022

***2572**

CMVMC Meda

Incumpre obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e/ou coa Xunta de Galicia

20320092/2022

***4105**

CMVMC Sonelle

Falta documentación imprescindible para a súa tramitación

20320095/2022

***3708**

CMVMC Zacarade

Por petición propia do beneficiario

20320096/2022

***2441**

CMVMC Parroquia de Faramontaos (San Cosmede)

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20320098/2022

***2144**

CMVMC Progo

Artigo 19.1.g) Solicitou axuda na convocatoria anterior e non executou as accións previstas

20320099/2022

***2045**

CMVMC A Pedrosa

Incumpre obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e/ou coa Xunta de Galicia

20320106/2022

***2672**

CMVMC Chaos

Actuacións do expediente en zona consorciada e non solicitaron rescisión do consorcio.

20320112/2022

***2437**

CMVMC Parroquia de Cardelle (San Silvestre)

Incumpre obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e/ou coa Xunta de Galicia

20320113/2022

***4991**

CMVMC As Maus

Non acada a puntuación mínima establecida no artigo 9.3

20320113/2022

***4991**

CMVMC As Maus

Incumpre obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e/ou coa Xunta de Galicia

20320115/2022

***3824**

CMVMC Parroquia de Sandiás (Santo Estevo)

Artigo 19.1.g) Solicitou axuda na convocatoria anterior e non executou as accións previstas

20320116/2022

***2229**

CMVMC Parroquia de Toén (Santa María)

Artigo 19.1.g) Solicitou axuda na convocatoria anterior e non executou as accións previstas

20320123/2022

***3108**

Cdade. MV de Vilar en Man Común

Por petición propia do beneficiario

20320125/2022

***3372**

CMVMC San Fiz

Non cumprir co disposto no artigo 125 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia

20320127/2022

***2629**

CMVMC Parroquia de Forcas (San Mamede)

Non acada a puntuación mínima establecida no artigo 9.3

20320128/2022

***2565**

CMVMC Picós e O Agrelo

Por petición propia do beneficiario

20320129/2022

***3086**

CMVMC Baños, Corzos e Valdín

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20320130/2022

***2678**

CMVMC Nogueira

A petición propia do beneficiario

20320134/2022

***4605**

CMVMC Moialde

Incumpre obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e/ou coa Xunta de Galicia

20320135/2022

***2083**

CMVMC Parroquia de Tronceda (Santiago)

Por petición propia do beneficiario

20320136/2022

***2083**

CMVMC Parroquia de Tronceda (Santiago)

Por petición propia do beneficiario

20320137/2022

***3575**

CMVMC A Pereira

Artigo 19.1.g) Solicitou axuda na convocatoria anterior e non executou as accións previstas

20320140/2022

***3223**

CMVMC Santo Antoíño

Incumpre obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e/ou coa Xunta de Galicia

20360010/2022

***2166**

CMVMC Vilapouca

Non acada a puntuación mínima establecida no artigo 9.3

20360011/2022

***3313**

CMVMC Lerce

Non acada a puntuación mínima establecida no artigo 9.3

20360013/2022

***1200**

CMVMC Calvos

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20360014/2022

***1320**

CMVMC Redonde

Artigo 19.1.g) Solicitou axuda na convocatoria anterior e non executou as accións previstas

20360015/2022

***2099**

CMVMC Cequeril

Artigo 19.1.g) Solicitou axuda na convocatoria anterior e non executou as accións previstas

20360017/2022

***1706**

CMVMC San Vicente

Artigo 19.1.g) Solicitou axuda na convocatoria anterior e non executou as accións previstas

20360019/2022

***1056**

CMVMC Loureiro

Non acada a puntuación mínima establecida no artigo 9.3

20360021/2022

***1115**

CMVMC Alxán de Arriba

Artigo 19.1.g) Solicitou axuda na convocatoria anterior e non executou as accións previstas

20360022/2022

***1532**

CMVMC Rebordelo

Non acada a puntuación mínima establecida no artigo 9.3

20360023/2022

***0632**

CMVMC Sixto

Artigo 19.1.g) Solicitou axuda na convocatoria anterior e non executou as accións previstas

20360024/2022

***3760**

CMVMC Parada

Ten consorcio activo e non solicitou o cambio a convenio antes do prazo de finalización da solicitude de subvención

20360028/2022

***0547**

CMVMC Catoira

Non acada a puntuación mínima establecida no artigo 9.3

20360030/2022

***1207**

CMVMC Salaceda, Fontáns, San Xoán e Pazos

Non cumpre co disposto no artigo 125 da Lei 7/2012, de 28 de xuño, de montes de Galicia

20360034/2022

***0902**

CMVMC Monte do Carrio

Non acada a puntuación mínima establecida no artigo 9.3

20360035/2022

***2653**

CMVMC Regodobargo

Non acada a puntuación mínima establecida no artigo 9.3

20360037/2022

***2623**

CMVMC Devesa

Artigo 19.1.g) Solicitou axuda na convocatoria anterior e non executou as accións previstas

20360038/2022

***1598**

CMVMC Codesás

Non acada a puntuación mínima establecida no artigo 9.3

20360039/2022

***2413**

CMVMC Liñariños

Non cumpre co disposto no artigo 125 da Lei 7/2012, de 28 de xuño, de montes de Galicia

20360040/2022

***1053**

CMVMC Cedeira

No momento de presentar a solicitude a CM non estaba legalmente constituída

20360043/2022

***4072**

CMVMC San Martiño

Artigo 19.1.g) Solicitou axuda na convocatoria anterior e non executou as accións previstas

20360044/2022

***0514**

CMVMC Paradela

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento

20360045/2022

***1162**

CMVMC Valga

Non acada a puntuación mínima establecida no artigo 9.3

20360046/2022

***1069**

CMVMC Covelo

Artigo 19.1.g) Solicitou axuda na convocatoria anterior e non executou as accións previstas

20360047/2022

***1971**

CMVMC Magán

Non acada a puntuación mínima establecida no artigo 9.3

20360048/2022

***1056**

CMVMC Paradela, Souto e Outros

Non acada a puntuación mínima establecida no artigo 9.3

20360049/2022

***2516**

CMVMC Silvoso

Non acada a puntuación mínima establecida no artigo 9.3

20360052/2022

***2510**

CMVMC Silván

Artigo 19.1.g) Solicitou axuda na convocatoria anterior e non executou as accións previstas

20360054/2022

***2501**

CMVMC Figueroa

Non acada a puntuación mínima establecida no artigo 9.3

20360055/2022

***0553**

CMVMC Santa María de Caldas

Artigo 19.1.g) Solicitou axuda na convocatoria anterior e non executou as accións previstas

20360056/2022

***2961**

CMVMC Santa Mariña de Presqueiras

Non acada a puntuación mínima establecida no artigo 9.3

20360062/2022

***2207**

CMVMC Caneda

Non acada a puntuación mínima establecida no artigo 9.3

20360063/2022

***4315**

CMVMC Liñares

Non acada a puntuación mínima establecida no artigo 3

20360066/2022

***1073**

CMVMC Reboreda

Non cumpre co disposto no artigo 125 da Lei 7/2012, de 28 de xuño, de montes de Galicia

20360067/2022

***2438**

CMVMC Forzáns

Non acada a puntuación mínima establecida no artigo 9.3

20360068/2022

***4687**

CMVMC Xunqueiras

Non cumpre co disposto no artigo 125 da Lei 7/2012, de 28 de xuño, de montes de Galicia

20360070/2022

***1233**

CMVMC Godos

Por petición propia do solicitante

20360071/2022

***1547**

CMVMC San Bernabé

Non acada a puntuación mínima establecida no artigo 9.3

20360073/2022

***2454**

CMVMC A Lagoa

Artigo 19.1.g) Solicitou axuda na convocatoria anterior e non executou as accións previstas

20360074/2022

***5328**

CMVMC Abelaindo

Non acada a puntuación mínima establecida no artigo 9.3

20360075/2022

***2014**

CMVMC Covas

Artigo 19.1.g) Solicitou axuda na convocatoria anterior e non executou as accións previstas

20360079/2022

***2162**

CMVMC de Luneda

Non cumpre co disposto no artigo 125 da Lei 7/2012, de 28 de xuño, de montes de Galicia

20360080/2022

***2889**

CMVMC Praderrei

Artigo 19.1.g) Solicitou axuda na convocatoria anterior e non executou as accións previstas

20360082/2022

***2663**

CMVMC Cans

Por petición propia do solicitante

20360083/2022

***3106**

CMVMC Calvo

Non acada a puntuación mínima establecida no artigo 9.3

20360086/2022

***2616**

CMVMC Meilide

Non acada a puntuación mínima establecida no artigo 9.3

20360088/2022

***1844**

CMVMC Zudreiro

Non acada a puntuación mínima establecida no artigo 9.3

ANEXO III

Priorización das solicitudes

Posto priorización

Expediente

NIF

Solicitante

Puntuación

Subvención

Motivo non aprobación

1

20320022/2022

***1682**

CMVMC Laza, Souteliño e Cimadevila

50,00

39.522,39

2

20320021/2022

***1940**

CMVMC San Lourenzo

50,00

9.221,55

3

20320017/2022

***2736**

CMVMC Baltar

50,00

7.827,17

4

20360033/2022

***1408**

CMVMC Filgueira

50,00

14.613,54

5

20360057/2022

***0217**

CMVMC Xinzo

50,00

14.800,00

6

20320001/2022

***3074*

CMVMC Tosende

50,00

6.368,63

7

20320080/2022

***2029**

CMVMC Santiago

50,00

6.307,47

8

20320008/2022

***1970**

CMVMC Parroquia de Feás (San Miguel)

50,00

18.170,08

9

20360069/2022

***6894**

CMVMC Baredo

50,00

9.594,17

10

20360053/2022

***1062**

CMVMC Tomiño

50,00

20.633,47

11

20320007/2022

***1982**

CMVMC Fumaces

50,00

9.708,22

12

20360081/2022

***1045**

CMVMC Santa Mariña

50,00

12.303,85

13

20320084/2022

***2439**

CMVMC Parroquia de Santa María de Cexo (Santa María)

50,00

Incumpre obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e/ou coa Xunta de Galicia

14

20320018/2022

***3566**

CMVMC Parroquia de Güín (Santiago)

50,00

3.344,33

15

20360026/2022

***0574**

CMVMC Barcia de Mera

50,00

10.270,91

16

20360001/2022

***1847**

CMVMC Casteláns

50,00

4.806,72

17

20360041/2022

***6824**

CMVMC Camos

50,00

8.328,29

18

20360061/2022

***0593**

CMVMC Pedornes

50,00

5.770,13

19

20360018/2022

***2384**

CMVMC Rebordechán

50,00

7.044,84

20

20360005/2022

***0364**

CMVMC Randufe

50,00

10.800,00

21

20320134/2022

***4605**

CMVMC Moialde

50,00

Incumpre obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e/ou coa Xunta de Galicia

22

20320103/2022

***2261**

CMVMC Vilariño (da parroquia de San Xes)

50,00

3.708,42

23

20360087/2022

***1266**

CMVMC Crecente

50,00

6.338,98

24

20320013/2022

***3363**

CMVMC Penalonga

50,00

3.533,85

25

20360003/2022

***1615**

CMVMC Nogueiro

50,00

4.450,98

26

20320078/2022

***2021**

CMVMC Cualedro

50,00

3.843,10

27

20360072/2022

***1784**

CMVMC Valeixe

50,00

4.412,53

28

20320020/2022

***1991**

CMVMC Rebordondo

50,00

4.286,21

29

20360064/2022

***1465**

CMVMC Arcos

50,00

5.586,65

30

20360078/2022

***1074**

CMVMC San Xurxo

50,00

5.656,58

31

20360004/2022

***3138**

CMVMC Santabaia

50,00

6.314,79

32

20320062/2022

***4174**

CMVMC Pousa, Fondo Vila e Outros

50,00

3.562,36

33

20320009/2022

***2152**

CMVMC Feás, Lomear e Rioseco

50,00

7.898,93

34

20320063/2022

***1747**

CMVMC Vilar e Paredes

50,00

3.842,92

35

20360050/2022

***1326**

CMVMC Freixo

50,00

4.309,17

36

20320104/2022

***2334**

CMVMC Ermille

50,00

3.789,64

37

20360060/2022

***0342**

CMVMC Areas

50,00

6.192,41

38

20360012/2022

***1225**

CMVMC Celeiros

50,00

4.924,00

39

20360007/2022

***1038**

CMVMC Vide

50,00

4.400,00

40

20360031/2022

***0401**

CMVMC Ribeira

50,00

5.255,00

41

20360002/2022

***1077**

CMVMC Amorín

50,00

3.527,69

42

20360065/2022

***1773**

CMVMC Vilar

50,00

6.475,66

43

20360008/2022

***1668**

CMVMC Barcela

50,00

4.223,93

44

20320121/2022

***2727**

CMVMC Piñoi

50,00

3.464,25

45

20360020/2022

***1810**

CMVMC Mosende

50,00

3.553,75

46

20360032/2022

***1208**

CMVMC Vilar

50,00

3.553,66

47

20360029/2022

***1292**

CMVMC Arnoso

50,00

3.855,00

48

20320105/2022

***2669**

CMVMC Fradalvite

50,00

3.428,95

49

20360016/2022

***2656**

CMVMC Prado

50,00

3.585,00

50

20360085/2022

***0577**

CMVMC Paredes

50,00

3.730,67

51

20360051/2022

***2955**

CMVMC Quintela

50,00

3.899,62

52

20360025/2022

***0000**

Entidade local menor de Pazos de Reis

50,00

14.420,50

53

20360042/2022

***0000**

Entidade local menor de Vilasobroso

50,00

3.441,94

54

20320082/2022

***3392**

CMVMC A Bouza

49,00

Incumpre obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e/ou coa Xunta de Galicia

55

20320081/2022

***2710**

CMVMC Baldariz

49,00

Incumpre obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e/ou coa Xunta de Galicia

56

20320119/2022

***3951**

CMVMC Gueral de Abaixo

49,00

6.540,06

57

20320087/2022

***1224**

CMVMC Parroquia de Río Caldo (Santa María)

48,00

35.723,87

58

20150005/2022

***2058**

CMVMC San Xoán de Serres

47,00

30.429,58

59

20150015/2022

***4033**

CMVMC Runs, Teaño e outros

46,00

19.701,32

60

20320071/2022

***3902**

CMVMC Randín e Vilar

45,00

5.318,48

61

20320111/2022

***1625**

CMVMC Parada do Monte e Taboazas

41,00

4.053,67

62

20320097/2022

***2747**

CMVMC Silvaboa e Mosteirón

41,00

4.514,82

63

20320052/2022

***1225**

CMVMC Parroquia de Lobios (San Miguel)

41,00

7.163,00

64

20270106/2022

***1391**

CMVMC Carballo

40,00

18.892,01

65

20150023/2022

***5083**

CMVMC A Feosa

40,00

2.506,80

66

20320090/2022

***1550**

CMVMC Parroquia de Santigoso (San Miguel)

39,00

5.017,73

67

20270096/2022

***1165**

CMVMC Teixeiro

39,00

12.362,57

68

20320039/2022

***1884**

CMVMC Pereira

39,00

19.245,44

69

20150033/2022

***4527**

CMVMC Ribasieira

38,00

10.573,79

70

20320138/2022

***3188**

CMVMC Vilar de Cervos

38,00

5.876,97

71

20320142/2022

***2707**

CMVMC Cebral

38,00

14.268,10

72

20320107/2022

***1729**

CMVMC Fontefria

38,00

7.011,72

73

20320003/2022

***4181**

CMVMC San Mamede de Hedrada

38,00

3.351,00

74

20150034/2022

***8826**

CMVMC Santa Mariña de Esteiro

38,00

14.585,29

75

20360084/2022

***2662**

CMVMC Corredoira

38,00

4.840,91

76

20320033/2022

***2267**

CMVMC Carballeda, Munín e Subirol

38,00

5.471,54

77

20150004/2022

***6548**

CMVMC Cures e Mouzo

36,00

5.747,73

78

20320110/2022

***3780**

CMVMC Bouzas, Briñidelo e outros

36,00

3.870,13

79

20150027/2022

***1037**

CMVMC San Pedro de Muro

36,00

6.621,83

80

20320055/2022

***3051**

CMVMC Prencibe e O Reguengo

36,00

3.963,04

81

20320067/2022

***2358**

CMVMC Pías

36,00

3.654,82

82

20270013/2022

***2160**

CMVMC Naraxa

36,00

5.514,46

83

20320051/2022

***2832**

CMVMC Vecoña de Abaixo

36,00

7.050,58

84

20360058/2022

***1233**

CMVMC Laxoso

35,00

13.407,58

85

20270083/2022

***1338**

CMVMC Trasmonte

34,00

12.602,82

86

20150018/2022

***3397**

CMVMC Campelo, Vilar e Cerqueiras

34,00

4.960,47

87

20320049/2022

***1967**

CMVMC Ábedes

34,00

5.846,15

88

20320024/2022

***1486**

CMVMC Tioira e O Batán

34,00

12.917,88

89

20270005/2022

***1279**

CMVMC Roca

34,00

14.453,00

90

20270004/2022

***1851**

CMVMC Vilalle

34,00

9.687,00

91

20360076/2022

***1012**

CMVMC Loureiro

33,00

9.948,28

92

20320089/2022

***2142**

CMVMC Castro de Valdeorras, Forcadela e outros

33,00

4.724,87

93

20270128/2022

***2115**

CMVMC Poso

33,00

6.122,27

94

20320014/2022

***4488**

CMVMC Fornelos de Filloás e Fradelo

33,00

4.089,00

95

20320099/2022

***2045**

CMVMC A Pedrosa

33,00

Incumpre obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e/ou coa Xunta de Galicia

96

20270007/2022

***3878**

CMVMC Vilaesteva

33,00

9.146,00

97

20320054/2022

***2409**

CMVMC A Quinta, A Abeleira e Chan do Forno

33,00

4.273,61

98

20320038/2022

***2312**

CMVMC Parroquia de Ordes (Santa María)

33,00

5.097,89

99

20320046/2022

***1781**

CMVMC de Torneiros e San Martiño de Pazó

33,00

8.773,82

100

20270065/2022

***2344**

CMVMC Reiriz

33,00

15.690,28

101

20270012/2022

***1660**

CMVMC Foxo e Vilar

33,00

3.697,86

102

20320042/2022

***1687**

CMVMC Mormentelos

33,00

3.373,50

103

20270097/2022

***3813**

CMVMC Vilariño

33,00

5.788,70

104

20320079/2022

***2395**

CMVMC A Alberguería

33,00

6.577,83

105

20150019/2022

***2770**

CMVMC Lira

33,00

8.486,70

106

20320002/2022

***2324**

CMVMC Parroquia de Orega (San Xoán)

33,00

5.778,00

107

20150017/2022

***1911**

CMVMC San Xurxo

33,00

7.715,17

108

20270011/2022

***1291**

CMVMC Ousende agás Aiaz

33,00

7.676,62

109

20270026/2022

***2301**

CMVMC Mao-Santa María

33,00

6.395,55

110

20320015/2022

***2570**

CMVMC Penavaqueira

33,00

5.992,00

111

20320086/2022

***2618**

CMVMC Fervenza e O Meiral

33,00

3.729,80

112

20270031/2022

***2506**

CMVMC Chave

33,00

3.971,29

113

20320035/2022

***4417**

CMVMC Xinzo da Costa

33,00

3.347,96

114

20320057/2022

***3273**

CMVMC A Fraira, Santa María e Traseirexa

33,00

5.033,20

115

20270014/2022

***2615**

CMVMC San Pedro de Baños e Palleiros

33,00

5.586,42

116

20270117/2022

***2746**

CMVMC Abrente, Gorgoeira e Pacio

33,00

3.842,37

117

20150020/2022

***5745**

CMVMC Manda

33,00

8.893,49

118

20320058/2022

***1867**

CMVMC Bouza

33,00

3.844,10

119

20270010/2022

***2607**

CMVMC Allonquiña

33,00

4.447,33

120

20320112/2022

***2437**

CMVMC Parroquia de Cardelle (San Silvestre)

33,00

Incumpre obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e/ou coa Xunta de Galicia

121

20270008/2022

***1506**

CMVMC Balgos

33,00

8.487,61

122

20320004/2022

***2485**

CMVMC Tabazoa de Hedroso

33,00

3.625,00

123

20320117/2022

***2416**

CMVMC A Derrasa, Santa Marta e outros

33,00

11.846,57

124

20150021/2022

***2515**

CMVMC Vistabós

33,00

Incumpre obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e/ou coa Xunta de Galicia

125

20150002/2022

***5736**

CMVMC Leiro

32,00

3.993,79

126

20270093/2022

***2718**

CMVMC Cabanelas, Pómez e Vilardonas

32,00

5.918,55

127

20270100/2022

***2623**

CMVMC Piñeira de Abaixo e Piñeira de Arriba

32,00

Incumpre obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e/ou coa Xunta de Galicia

128

20270073/2022

***2602**

CMVMC Chao de Fabeiro

32,00

2.677,71

129

20360009/2022

***2718**

CMVMC Carballeira de Abaixo

32,00

2.545,03

130

20150007/2022

***1120**

CMVMC de Taragoña

31,00

5.158,66

131

20360059/2022

***1045**

CMVMC András

30,00

7.579,21

132

20150036/2022

***4209**

CMVMC Asados

30,00

7.523,50

133

20320113/2022

***4991**

CMVMC As Maus

30,00

Incumpre obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e/ou coa Xunta de Galicia

134

20270082/2022

***1336**

CMVMC Vilalvite

29,00

12.780,58

135

20320012/2022

***2414**

CMVMC Arruás

29,00

4.770,64

136

20270046/2022

***2177**

CMVMC Requeixo

29,00

Incumpre obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e/ou coa Xunta de Galicia

137

20150030/2022

***5363**

CMVMC Riomao

29,00

3.820,71

138

20270048/2022

***2135**

José Manuel Esteban Alonso

29,00

2.550,11

139

20150016/2022

***4346**

Endesa Generación, S.A.

29,00

Incumpre obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e/ou coa Xunta de Galicia

140

20270121/2022

***0387**

CMVMC Montouto

29,00

4.780,85

141

20150031/2022

***4530**

Beatriz Marchesi de Albi

28,00

8.497,83

142

20270057/2022

***1279**

CMVMC Seoane

28,00

11.070,19

143

20150013/2022

***2512**

CMVMC Cernán

28,00

5.340,46

144

20270089/2022

***2528**

CMVMC Vallo

28,00

6.884,66

145

20320006/2022

***2808**

CMVMC San Lourenzo

28,00

19.004,55

146

20270021/2022

***1617**

CMVMC Pedreda

28,00

7.199,18

147

20320031/2022

***2042**

CMVMC San Martiño dos Peros

28,00

Incumpre obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e/ou coa Xunta de Galicia

148

20270002/2022

***1690**

CMVMC Barxa de Lor e Castí

28,00

9.204,16

149

20150001/2022

***5067**

CMVMC Razo

28,00

8.459,74

150

20150009/2022

***3623**

CMVMC Vilardante e Vilafabeiro

28,00

Incumpre obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e/ou coa Xunta de Galicia

151

20320114/2022

***2720**

CMVMC Manzalvos

28,00

3.736,27

152

20320133/2022

***2399**

CMVMC Bustelo

28,00

4.122,43

153

20320016/2022

***2405**

CMVMC As Laceiras

28,00

5.572,00

154

20270086/2022

***1225**

CMVMC Vilar de Cucos

28,00

5.079,11

155

20270016/2022

***4986**

CMVMC Barxa de Lor

28,00

6.083,92

156

20270059/2022

***1289**

CMVMC Zolle

28,00

10.983,80

157

20270006/2022

***3593**

CMVMC San Saturnino de Piñeiró

28,00

5.783,90

158

20270020/2022

***2619**

CMVMC Soaxe

28,00

8.829,74

159

20270111/2022

***2333**

CMVMC Liñares

28,00

9.626,09

160

20320109/2022

***4745**

CMVMC Rioseco

28,00

3.862,76

161

20150026/2022

***2246**

CMVMC Lugar da Igrexa

28,00

3.387,83

162

20270025/2022

***1227**

CMVMC Brancio e Candelos

28,00

4.031,74

163

20150022/2022

***2564**

CMVMC A Pedrosa, Brión e Raxeiro

28,00

8.622,10

164

20320068/2022

***1863**

CMVMC Parroquia de Seoane (San Xoán)

28,00

5.587,76

165

20270027/2022

***1123**

CMVMC Cuíñas e Pando

28,00

6.924,04

166

20270036/2022

***3625**

CMVMC Parte

28,00

4.030,65

167

20270081/2022

***3489**

Monte veciñal de Riodebangos CB

28,00

Incumpre obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e/ou coa Xunta de Galicia

168

20320126/2022

***2261**

CMVMC Torneiros

28,00

5.704,10

169

20270101/2022

***4544**

CMVMC Arcón

28,00

5.280,35

170

20270075/2022

***1345**

CMVMC Devesa

28,00

5.714,10

171

20150010/2022

***6103**

CMVMC Bargo

28,00

4.634,39

172

20320131/2022

***3883**

CMVMC Albos

28,00

3.465,81

173

20270102/2022

***3100**

CMVMC Ermidón, Ivedo e San Miguel

28,00

3.324,67

174

20320037/2022

***2313**

CMVMC Santiso

28,00

3.253,06

175

20270023/2022

***3759**

CMVMC Sinada

28,00

3.291,26

176

20270091/2022

***2942**

CMVMC Pradela

28,00

4.793,66

177

20320070/2022

***3849**

CMVMC Parroquia de Garabelos (San Xoán)

28,00

Incumpre obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e/ou coa Xunta de Galicia

178

20270095/2022

***2459**

CMVMC Vilanuide

27,00

3.751,01

179

20320132/2022

***1370*

CMVMC Parroquia de Xestosa (Santa María)

27,00

8.967,77

180

20150006/2022

***4953**

CMVMC A Igrexa, Pascual e Cruceiro

26,00

4.442,36

181

20320094/2022

***4913**

CMVMC A Ventela

26,00

3.268,52

182

20270076/2022

***1298**

CMVMC Vilachá

26,00

22.511,02

183

20270068/2022

***1262**

CMVMC Fonteo

25,00

10.609,32

184

20320025/2022

***2957**

CMVMC Carguizoi

24,00

5.637,57

185

20320120/2022

***2152**

CMVMC Parroquia de Puga (San Mamede)

24,00

16.210,00

186

20270040/2022

***1443**

CMVMC Abeledo

24,00

10.069,28

187

20270045/2022

***1012**

CMVMC Ourol

24,00

Incumpre obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e/ou coa Xunta de Galicia

188

20270061/2022

***2533**

CMVMC Frontón

24,00

14.722,30

189

20270015/2022

***1395**

CMVMC Guimarei

24,00

10.276,60

190

20270050/2022

***2283**

CMVMC Vilamor

24,00

9.537,01

191

20320100/2022

***2166**

CMVMC Aldea do Muíño

23,00

4.218,90

192

20270084/2022

***1333**

CMVMC Carlín

23,00

4.430,47

193

20320139/2022

***4477**

CMVMC Cerdeira, Os Cuquexos e outros

23,00

3.899,88

194

20320011/2022

***2514**

CMVMC Requeixo

23,00

9.370,82

195

20320122/2022

***2921**

CMVMC San Cibrao

23,00

3.308,65

196

20320101/2022

***1986**

CMVMC Vilariño (da parroquia de Monte Longo)

23,00

4.507,91

197

20150011/2022

***6486**

CMVMC Santa María de Ordes

23,00

3.931,46

198

20270052/2022

***1979**

CMVMC Arxemil

23,00

8.119,05

199

20360036/2022

***1483**

CMVMC Lamas

23,00

3.808,24

200

20150014/2022

***6079**

CMVMC Suevos

23,00

4.357,14

201

20270047/2022

***4874**

CMVMC Eirexa

23,00

3.888,97

202

20320091/2022

***3412**

CMVMC Parroquia de Corvillón (Sta. María)

23,00

3.884,04

203

20320034/2022

***2653**

CMVMC Parroquia de Almoite (Santa María)

23,00

3.491,06

204

20320124/2022

***4654**

CMVMC Guimarás e Nanín

23,00

8.000,12

205

20270094/2022

***2920**

Fincas Carballido, S.L.

23,00

8.286,19

206

20320074/2022

***3336**

CMVMC A Lama, As Campinas e outros

23,00

4.351,90

207

20270080/2022

***5152**

Monte de Vilamaior de Arroxo

23,00

Incumpre obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e/ou coa Xunta de Galicia

208

20270063/2022

***1410**

CMVMC Ribas Pequenas

23,00

4.961,13

209

20270067/2022

***1367**

CMVMC Casas do Río

23,00

Incumpre obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e/ou coa Xunta de Galicia

210

20270122/2022

***1657**

CMVMC San Martiño de Monte Meda

23,00

3.361,80

211

20320066/2022

***2148**

CMVMC Parroquia de Zaparín (San Martiño)

23,00

4.893,98

212

20320076/2022

***1831**

CMVMC Xunqueiroá, O San Martiño e A Siota

23,00

Incumpre obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e/ou coa Xunta de Galicia

213

20320044/2022

***2680**

CMVMC Carbuíz, A Celareira e outros

23,00

4.342,28

214

20360077/2022

***2454**

CMVMC Madriñán

23,00

3.678,12

215

20270038/2022

***1235**

CMVMC Goo

23,00

3.316,30

216

20270022/2022

***4030**

CMVMC San Pedro de Bembibre

23,00

4.408,92

217

20320056/2022

***1895**

CMVMC Buxán

23,00

3.655,72

218

20270041/2022

***2781**

CMVMC Foxas

23,00

2.527,00

219

20270066/2022

***2394**

CMVMC Friolfe

21,00

5.962,99

220

20270077/2022

***9569**

Lúa

20,00

15.371,12

221

20270060/2022

***1711**

CMVMC Vilaformán

20,00

6.373,17

222

20270064/2022

***4076**

CMVMC Peiluz

19,00

4.913,36

223

20270098/2022

***1629**

CMVMC Ramelle

19,00

3.252,60

224

20270072/2022

***1743**

CMVMC Berbetouros-Norte

19,00

4.779,50

225

20270033/2022

***2572**

CMVMC Acevedo

19,00

5.206,69

226

20270034/2022

***2564**

CMVMC Alence, Cruces e Pando

19,00

4.241,77

227

20150008/2022

***0810**

CMVMC Mántaras

19,00

3.895,42

228

20320088/2022

***2572**

CMVMC Meda

19,00

Incumpre obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e/ou coa Xunta de Galicia

229

20320102/2022

***2227**

CMVMC Ramirás

19,00

13.600,73

230

20270003/2022

***2947**

CMVMC Cibreiro

19,00

7.207,40

231

20270044/2022

***1602**

CMVMC Vilabade

19,00

9.693,42

232

20270088/2022

***1936**

Proforgal, S.L.

19,00

4.602,50

233

20320040/2022

***1346**

CMVMC Nogueira

19,00

5.913,79

234

20270032/2022

***2720**

CMVMC Pedrafita

19,00

3.926,00

235

20270079/2022

***9797**

Comunidade Abertal Vilares

19,00

3.996,98

236

20270028/2022

***1571**

CMVMC Fonfría

19,00

3.680,39

237

20270053/2022

***1998**

CMVMC Biduedo

19,00

11.320,96

238

20320005/2022

***2445**

CMVMC A Abeleira

19,00

4.162,41

239

20320108/2022

***3927**

CMVMC Ameá

19,00

3.362,71

240

20270090/2022

***2484**

CMVMC Pol, agás o lugar de Eirón

19,00

10.100,71

241

20320093/2022

***2720**

CMVMC Parroquia de Piñeira de Arcos

19,00

3.586,66

242

20270092/2022

***1577**

CMVMC Lagoa de Táboas

19,00

Incumpre obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e/ou coa Xunta de Galicia

243

20270069/2022

***2547**

CMVMC Pieiga

19,00

Incumpre obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e/ou coa Xunta de Galicia

244

20270058/2022

***4475**

CMVMC Vilasol

19,00

3.445,93

245

20270078/2022

***1578**

CMVMC Outeiro

18,00

6.301,50

246

20270105/2022

***5099**

Monte Teixeda Novio de Arroxo

18,00

Incumpre obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e/ou coa Xunta de Galicia

247

20270009/2022

***3248**

CMVMC Ribas Altas

18,00

3.575,74

248

20320036/2022

***3384**

CMVMC A Ermida

18,00

3.636,98

249

20320041/2022

***2506**

CMVMC Vilar de Barrio

18,00

3.503,48

250

20320140/2022

***3223**

CMVMC Santo Antoíño

18,00

Incumpre obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e/ou coa Xunta de Galicia

251

20270071/2022

***3763**

José Luis Lodos Ferreira

18,00

3.449,59

252

20150024/2022

***5365**

CMVMC Silvarredonda

18,00

3.370,90

253

20320118/2022

***3362**

CMVMC Xurenzás e Destro de Xurenzás

18,00

3.419,30

254

20150012/2022

***1539**

CMVMC As Penas do Son

18,00

4.532,66

255

20360006/2022

***1904**

CMVMC Lourido

18,00

4.120,80

256

20320032/2022

***2332**

CMVMC As Maus

18,00

3.397,56

257

20320048/2022

***3783**

CMVMC A Lama e Zafra

18,00

3.612,98

258

20320083/2022

***2258**

CMVMC Esgueva

18,00

3.496,12

259

20320050/2022

***3078**

CMVMC Souto e Valeiras

18,00

4.434,14

260

20270118/2022

***3285**

Antonio Blanco Fernández

18,00

3.266,80

261

20320047/2022

***3661**

José Fraiz Conde

18,00

3.473,45

262

20270054/2022

***2606**

CMVMC Santo Antolín

18,00

4.323,98

263

20320030/2022

***4060**

CMVMC Parroquia de Pardavedra (Santiago)

18,00

3.420,82

264

20270056/2022

***2642**

CMVMC Requeixo

18,00

4.514,67

265

20150028/2022

***2267**

CMVMC Lagarteira, Pallarés e Escabanas

18,00

3.393,20

266

20320141/2022

***4514**

CMVMC Pol

18,00

3.467,86

267

20360027/2022

***3018**

CMVMC Trabanca-Badiña

18,00

3.644,69

268

20270114/2022

***5256**

Rafael Galiana Brage

17,00

3.474,59

269

20320010/2022

***2453**

CMVMC A Veiga, O Regueiro e outros

15,00

10.367,21

270

20270062/2022

***1569**

CMVMC Covas

15,00

4.375,67

271

20270043/2022

***2973**

CMVMC Valboa

15,00

4.275,32

272

20270055/2022

***3189**

CMVMC Rebedul

15,00

3.551,40