Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 24 Venres, 3 de febreiro de 2023 Páx. 11571

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Vigo

ANUNCIO da oferta de emprego público do ano 2022.

A Xunta de Goberno Local, na súa sesión ordinaria do 29 de decembro de 2022, adoptou o seguinte acordo de aprobación da oferta de emprego público 2022 (expediente 39061/220).

Primeiro. Aprobar a oferta de emprego público do Concello de Vigo para o ano 2022, integrada polas seguintes prazas vacantes:

Praza

PI

L

Total

FC

Administrativo/a Admón. xeral

3 /1*

3

6

FC

Alguacil

1

1

FC

Auxiliar Admón. xeral

1

1

FC

Bombeiro

10

10

FC

Condutor-bombeiro

4

4

FC

Cabo extinción incendios

1

1

2

FC

Sarxento extinción incendios

2

2

4

FC

Oficial extinción incendios

1

1

FC

Diplomado/a en traballo social

2 (1*)

2

FC

Economista

1

1

FC

Enxeñeiro/a camiños

2

2

FC

Enxeñeiro/a industrial

1

1

FC

Operario peón

1

1

FC

Subalterno/a

4 (1 *1**)

4

FC

Policía

13 (4 MH)

13

FC

Programador/a informático/a

1

1

FC

Técnico/a Admón. xeral (r. xurídica)

1

3 (1 *)

4

FC

Técnico/a auxiliar de segur. e mobilidade

1

1

FC

Técnico/a de sistemas

1

1

FC

Técnico/a de xestión

1

1

FC

Técnico/a medio/a serv. económicos

1

1

LAB

Axudante oficios

2 (1*)

2

LAB

Capataz

1

1

LAB

Oficial albanel

2

2

LAB

Oficial almaceneiro

1

1

LAB

Oficial condutor

2

2

LAB

Oficial instalacións

2

2

LAB

Oficial instalacións-IMD

2

1

3

Total

10

58

75

(1*) Reservado diversidade funcional.

(1**) Reservado diversidade funcional intelectual.

(MH) Mobilidade horizontal.

Segundo. Ordénase a publicación desta oferta no BOP e no DOG e a notificación deste acordo ao Comité de Persoal, Intervención Xeral e ao persoal técnico da Área de Recursos Humanos e Formación, para os efectos oportunos.

Contra este acordo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da súa notificación ou publicación, ou ben recurso contencioso-administrativo, perante os xulgados do contencioso-administrativo de Vigo, no prazo de dous meses tamén desde o día seguinte ao da notificación ou publicación do acto administrativo firme, nos supostos, termos e condicións do previsto nos artigos 8, 25 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Vigo, 2 de xaneiro de 2023

O alcalde
P.D. (Decretos da Alcaldía do 16.4.2021 e do 6.9.2022
e acordos da Xunta de Goberno Local do 22.4.2021 e do 8.9.2022)
Patricia Rodríguez Calviño
Concelleira delegada da Área de Seguridade, Contratación e Xestión Municipal