Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 30 Luns, 13 de febreiro de 2023 Páx. 13471

III. Outras disposicións

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

ORDE do 7 de febreiro de 2023 pola que se modifica a Orde do 27 de decembro de 2022 pola se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas, seccións deportivas e núcleos de adestramento deportivo especializado de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento PR945C).

As actuacións de fomento do deporte teñen na concesión de subvencións ás entidades deportivas unha das súas principais e máis eficaces manifestacións. Estas actuacións, realizadas conforme baremos públicos e obxectivos véñense realizando nos últimos anos de forma que as entidades deportivas poidan acometer as actividades obxecto de subvención, da forma máis operativa e garantindo sempre a finalidade última de toda política de fomento deportivo na Comunidade Autónoma, que é o crecemento e o fortalecemento da actividade desenvolvida polos axentes deportivos de Galicia.

Segundo o disposto no artigo 39 do Decreto 165/2020, do 17 de setembro, polo que se regula o deporte de alto nivel, de alto rendemento e de rendemento deportivo de base de Galicia, enténdese por núcleo de adestramento deportivo especializado o conxunto de medios humanos e materiais xestionados por unha federación deportiva, club deportivo ou sociedade anónima deportiva inscrito no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia que teña por finalidade a preparación técnico-deportiva orientada ao alto nivel ou ao alto rendemento deportivo, e que serán recoñecidos por resolución expresa da persoa titular do órgano superior con competencias en materia de deporte da Administración xeral da Comunidade Autónoma, segundo o procedemento establecido nos artigos 41 e seguintes, tendo en conta o interese deportivo estratéxico para Galicia e consonte os requisitos establecidos nesta sección.

De conformidade cos parámetros de actuación establecidos na Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, e segundo ás atribucións que lle son conferidas polo Decreto 117/2022, do 23 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, a Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes aprobou a Orde do 27 de decembro de 2022 pola se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas, seccións deportivas e núcleos de adestramento deportivo especializado de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento PR945C) e que se publicou no DOG nº 9, do 13 de xaneiro de 2023.

No punto 3 do artigo 1 da convocatoria establécese unha distribución do crédito en función das liñas de actuación, sendo que para a Liña II, Núcleos de adestramento deportivo especializado disponse dunha contía de 89.997 €, en atención aos recoñecementos vixentes de núcleos de adestramento deportivo na data da publicación no Diario Oficial de Galicia desta convocatoria.

A comisión galega de avaliación do alto nivel deportivo, do alto rendemento deportivo e do rendemento deportivo de base, reuniuse na data do 6 de outubro de 2022 co obxecto de analizar os requisitos das solicitudes de recoñecemento como núcleo de adestramento deportivo especializado, segundo o disposto no artigo 40 do Decreto 165/2020, do 17 de setembro, e na Orde do 23 de xuño de 2021, propoñendo o recoñecemento de dous novos núcleos de adestramento deportivo especializado e que foron recoñecidos a través da resolución da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.

Co obxecto de posibilitar que todos os núcleos de adestramento deportivo especializado recoñecidos accedan á liña de subvencións específica, en prol do fomento deportivo de alto nivel na Comunidade Autónoma con base no crecemento e o fortalecemento da actividade desenvolvida polos núcleos de adestramento deportivo especializado, faise necesario modificar o punto 3 do artigo 1 da convocatoria establecendo unha nova distribución do crédito en función das liñas de actuación, así como o último parágrafo do artigo 4, atendendo aos recoñecementos vixentes de núcleos de adestramento deportivo na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes ao abeiro desta convocatoria.

Na súa virtude, no uso das facultades que teño atribuídas, polo Decreto 60/2022, do 15 de maio, polo que se nomean os titulares dos departamentos da Xunta de Galicia, no exercicio das facultades que me confire o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta de Galicia e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

Artigo 1. Modifícase a Orde do 27 de decembro de 2022 pola se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas, seccións deportivas e núcleos de adestramento deportivo especializado de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento PR945C)

Un. O punto 3 do artigo 1, obxecto e financiamento, queda redactado como segue:

«3. Para o financiamento desta convocatoria destínase, con cargo á anualidade 2023, crédito por importe total de dous millóns de euros (2.000.000 €), con cargo á aplicación orzamentaria 06.02.441A.481.0, en función das seguintes liñas de actuación subvencionables:

Liñas de actuación

Aplicación

Importe

Liña I: Desenvolvemento de actividades deportivas

04.40.441A.481.0 (modalidade 1010)

1.850.005 €

Liña II: Núcleos de adestramento deportivo especializado

04.40.441A.481.0 (modalidade 1010)

149.995 €

Para a liña de actuación I establécese a contía de axuda máxima por entidade beneficiaria en 10.000 €.

Para a liña de actuación II establécese a contía de axuda máxima por entidade beneficiaria en 29.999 €.

No caso de que o crédito dunha das liñas de actuación non se esgote, a cantidade resultante incrementará o orzamento destinado á outra liña de actuación».

Dous. O último parágrafo do artigo 4, criterios de determinación do importe da subvención, queda redactado como segue:

«No caso da liña de actuación II, atenderase aos recoñecementos vixentes de núcleos de adestramento deportivo na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes ao abeiro desta convocatoria».

Artigo 2. Prazo de presentación de solicitudes

Amplíase o prazo de presentación de solicitudes disposto no artigo 3, punto 2, e que será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Artigo 3. Recursos

Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, poderanse interpoñer os seguintes recursos, sen prexuízo de que as persoas interesadas poidan exercer calquera outro que consideren procedente:

1. Recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

2. Recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Disposición derradeira primeira. Habilitación para o desenvolvemento

Facúltase a persoa titular da Secretaría Xeral para o Deporte para ditar, no ámbito das súas competencias, cantos actos e medidas sexan precisos para o desenvolvemento desta orde.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2023

Diego Calvo Pouso
Vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes