Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 49 Venres, 10 de marzo de 2023 Páx. 17325

III. Outras disposicións

Escola Galega de Administración Pública

RESOLUCIÓN do 9 de marzo de 2023 pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da Administración institucional.

Aprobado polo Consello Reitor deste organismo o programa de actividades formativas da Escola Galega de Administración Pública (EGAP) para o ano 2023, de conformidade co artigo 6.2 da Lei 4/1987, do 27 de maio, de creación da EGAP, procede convocar as actividades de formación continua correspondentes ao primeiro semestre do ano 2023 para o persoal ao servizo da Administración xeral autonómica de Galicia, da Administración institucional e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico, enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, que se detallan nos anexos desta resolución.

RESOLVO:

Convocar as actividades formativas que figuran no anexo II, que se deberán desenvolver segundo as bases detalladas no anexo I.

Santiago de Compostela, 9 de marzo de 2023

Sonia Rodríguez-Campos González
Directora da Escola Galega de Administración Pública

ANEXO I

Bases

Primeira. Requisitos dos/das participantes

1. Poderá participar nas accións formativas convocadas nesta resolución o persoal empregado público destinado na Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, nas entidades públicas instrumentais enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, e na Administración institucional, que se encontre en situación de servizo activo (incluído o persoal que teña concedido un permiso por motivos de conciliación da vida persoal, familiar e laboral) e que reúna os requisitos establecidos nesta convocatoria e para cada un dos casos no anexo II.

Exceptúase o persoal docente da Consellería de Cultura, Educación Formación Profesional e Universidades, o persoal das escalas dos corpos da policía de Galicia e bombeiros, e o persoal do Servizo Galego de Saúde. Non se entende por tal o persoal empregado público da escala de saúde pública e Administración sanitaria creada pola Lei 17/1989, do 23 de outubro, de creación de escalas de persoal sanitario ao servizo da Comunidade Autónoma de Galicia.

2. Sen prexuízo do anterior, poderanse ofertar actividades formativas ao persoal empregado público pertencente a outras entidades, organismos e institucións públicas, cando así se estableza na epígrafe «Persoal destinatario» da actividade formativa.

Segunda. Desenvolvemento das actividades de formación

Os cursos realizaranse cos requirimentos, a duración e as condicións que para cada un deles se indiquen na convocatoria. A información relativa ao desenvolvemento das actividades, así como as súas posibles modificacións, será actualizada e ampliada na páxina web <https://egap.xunta.gal>.

Terceira. Solicitudes

1. O prazo de presentación de solicitudes será desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e ata o 20 de marzo de 2023.

As solicitudes de participación nas actividades formativas só se poderán realizar mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo <https://egap.xunta.gal/matricula> desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 23.55 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

2. O número máximo de cursos que se poden solicitar durante o prazo de presentación de solicitudes limítase a cinco.

3. Non está permitida a realización de actividades de formación que teñan simultaneidade de horarios nunha ou varias sesións presenciais ou telepresenciais das actividades. Cando a/o alumna/o teña coñecemento de que foi seleccionada/o para un curso que teña coincidencia horaria con outro en que xa foi seleccionada/o, debe renunciar a un deles. No caso de que se comprobe con posterioridade que unha persoa realizou simultaneamente varias actividades, non se lle expedirá certificación de ningunha delas e pasará ao final das listaxes de todas as actividades formativas que solicite e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado desde que se detecte o feito.

4. Serán excluídas automaticamente aquelas solicitudes que non se axusten ao formulario de solicitude, non teñan cubertos correctamente os datos precisos para a realización do proceso de selección ou sexan presentadas fóra de prazo.

5. As persoas que oculten ou falseen datos esenciais para a selección serán automaticamente excluídas das actividades solicitadas e pasarán ao final das listaxes de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado desde que se detecte o feito.

6. As persoas interesadas en recibir mensaxes sobre o proceso de selección deberán facilitar un enderezo de correo electrónico e/ou un número de teléfono móbil.

7. As persoas solicitantes de actividades impartidas na modalidade de teleformación e/ou telepresenza deberán dispor dunha conta de correo electrónico cuxo enderezo terán que indicar na solicitude, e dun equipo informático que cumpra os seguintes requisitos técnicos:

– Un ordenador con conexión á internet.

– Un navegador web actualizado.

Para as actividades impartidas na modalidade de telepresenza contarán, ademais, cun manual de usuario na páxina web da EGAP na seguinte ligazón <https://egap.xunta.gal/formulariosrecursos> onde se indica como acceder a esta plataforma de telepresenza e os compoñentes que o equipamento necesita para un funcionamento básico da plataforma.

8. As persoas que necesiten acreditar circunstancias específicas (discapacidade ou permisos de conciliación da vida persoal, familiar e laboral), de acordo cos criterios de selección, deben cubrir na sua área de matrícula todos os campos, marcando o recadro de verificación de que están nalgunha destas situacións específicas, e remitirlle á EGAP a correspondente documentación complementaria, xunto cunha copia do formulario da matrícula, ao enderezo de correo electrónico <xestion.egap@xunta.gal>, sen prexuízo do previsto no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro). A dita documentación deberase enviar por unha única das vías indicadas; no caso contrario, só serán considerados os datos achegados por correo electrónico. A documentación deberase presentar dentro do prazo sinalado no punto 1 desta base.

9. A EGAP adoptará as medidas necesarias para facilitar a presentación das solicitudes. As dúbidas, as dificultades técnicas e as peticións de información complementaria serán atendidas a través dos números de teléfono 981 54 62 57, 981 54 62 54 e 981 54 63 35 en horario de atención ao público (das 9.00 ás 14.00 horas) e do enderezo de correo electrónico <xestion.egap@xunta.gal>.

Cuarta. Comprobación de datos

1. Os datos persoais proporcionados polas persoas interesadas para a xestión das solicitudes de participación na acción formativa convocada a través desta resolución, así como aqueloutros que se recollan ou elaboren con motivo do desenvolvemento desta, serán tratados pola Escola Galega de Administración Pública (EGAP), na súa condición de responsable do tratamento, coa finalidade de levar a cabo a selección do alumnado, a impartición da formación e a xestión xeral desta.

A lexitimación para o tratamento dos datos é o cumprimento dunha misión realizada en interese público conforme o disposto no artigo 6.1.e) do Regulamento xeral de protección de datos (RXPD), con base no disposto na Lei 4/1987, do 27 de maio, de creación da Escola Galega de Administración Pública, e fundamentada nun interese público esencial (artigo 9.2.g) do RXPD). Os datos identificativos das persoas seleccionadas para participar nesta acción formativa serán publicados conforme o detallado na base sexta desta resolución. Así mesmo, os datos dos alumnos e alumnas, relativos a súa participación nesta acción formativa, poderán ser comunicados aos órganos da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia cando sexa estritamente necesario para o exercicio das súas competencias.

As sesións dos cursos impartidos na modalidade de telepresenza serán gravadas coa finalidade de ofrecerlle ao alumnado a posibilidade do seu visionamento posterior como material de estudo, así como para a resolución de posibles reclamacións. En todo caso, o alumnado, se o considera oportuno, poderá desactivar a súa cámara e/ou micrófono e participar a través do chat de acordo coas indicacións da persoa docente. As ditas gravacións conservaranse á disposición do alumnado e profesorado durante o tempo que dure a acción formativa ou, de ser o caso, ata que finalice a avaliación do alumnado. A retransmisión das sesións formativas, e a gravación destas, poderá ser accesible unicamente ao profesorado e alumnado a que van dirixidas e ao persoal da EGAP autorizado.

Prohíbese expresamente a descarga, a difusión, a distribución ou a divulgación das gravacións e, particularmente, a súa compartición en redes sociais, xa que estes usos poden conculcar o dereito á protección de datos, o dereito á propia imaxe e os dereitos de propiedade intelectual, e poderían xerar responsabilidade disciplinaria, administrativa ou civil. As gravacións non poderán ser usadas para outros fins fóra do ámbito docente.

As persoas interesadas poderán solicitar, ante a persoa responsable do tratamento, o acceso, rectificación, limitación e supresión dos seus datos, así como opoñerse ao seu tratamento por motivos relacionados coa súa situación particular, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Contacto delegado/a de protección de datos e información adicional en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

2. Conforme o disposto no artigo 28.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, para a tramitación do procedemento de selección consultaranse automaticamente os datos das persoas solicitantes desta acción formativa, necesarios para realizar o proceso de selección, salvo que a persoa interesada se opoña a iso.

3. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberano indicar expresamente incluíndo os motivos de oposición relacionados coa súa situación particular e deberán achegar os documentos que indiquen a súa situación administrativa, tipo de persoal e antigüidade na Administración, a través do seguinte enderezo electrónico <xestion.egap@xunta.gal>

4. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos citados datos, poderáselles solicitar ás persoas interesadas que presenten os dos documentos correspondentes.

5. A EGAP poderá pedir as certificacións necesarias para realizar a selección de acordo cos criterios recollidos nesta convocatoria.

Quinta. Criterios de selección

1. Os criterios que serán empregados son os sinalados con carácter xeral na páxina web da EGAP e poderán ser consultados na seguinte ligazón https://egap.xunta.gal/ecloud/s/eBXtEfnF8MGqCJB, sen prexuízo dos criterios específicos establecidos na epígrafe «persoal destinatario» de cada actividade formativa incluída no anexo II desta resolución.

Os empates desfaranse de acordo co resultado do sorteo a que se refire o artigo 9 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, aprobado polo Decreto 95/1991, do 20 de marzo (DOG núm. 58, do 25 de marzo). Para o ano 2023, segundo a Resolución da Consellería de Facenda e Administración Pública do 23 de xaneiro (DOG núm. 18, do 26 de xaneiro), comezarase pola letra V.

2. No caso de que non haxa un suficiente número de solicitantes que cumpran os requisitos do curso, poderase completar o número de alumnos/as asignado mediante a apertura dun novo prazo público na páxina web da EGAP.

Sexta. Publicación das relacións do alumnado seleccionado

1. A EGAP publicará no enderezo <https://egap.xunta.gal> unha relación das persoas seleccionadas para participaren en cada curso, así como un número adecuado de reservas, de acordo co disposto no artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

O prazo de presentación de alegacións será de dez días desde a súa publicación.

Entenderase que as persoas que non figuren na relación foron excluídas por algunha das razóns expresadas nas bases da convocatoria ou ocupan un posto máis afastado na lista de espera.

2. Logo de transcorrer o prazo de alegacións, a EGAP publicará no enderezo
<https://egap.xunta.gal> a listaxe definitiva de persoas admitidas no curso. Contra esta listaxe poderase interpor recurso de alzada, no prazo dun mes desde a dita publicación, de acordo co disposto polos artigos 112.1, 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Sétima. Cambios ou substitucións na selección. A renuncia. A asistencia e o seguimento das actividades formativas

1. En ningún caso serán admitidos cambios ou substitucións entre as persoas seleccionadas.

2. A renuncia.

a) As persoas seleccionadas poderán renunciar á actividade formativa. A renuncia debe ser comunicada por escrito á EGAP cunha antelación de tres días ao do inicio da actividade formativa. Na páxina web da Escola está dispoñible un modelo de renuncia.

Para isto poderase utilizar, ademais do previsto no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro), o enderezo de correo electrónico <xestion.egap@xunta.gal>.

b) As persoas que incumpran o prazo previsto pasarán ao final das listas de espera de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade, agás que a renuncia teña algunha das seguintes causas:

1. Por causa de forza maior suficientemente acreditada.

2. Por necesidades do servizo debidamente motivadas por parte dos/das responsables dos centros directivos.

3. Por razóns de conciliación familiar.

4. Por outras causas xustificadas documentalmente.

3. A asistencia e o seguimento das actividades formativas:

3.1. Seguimento das actividades presenciais e telepresenciais:

a) Son obrigatorias a asistencia ás sesións da actividade formativa e a puntualidade.

b) Durante a actividade formativa terá lugar un control permanente de asistencia e puntualidade, incluídos controis extraordinarios.

c) As faltas de asistencia:

1. Non poden superar en ningún caso o 10 % das horas lectivas presenciais ou telepresenciais. En todo caso, as faltas de asistencia deberanse xustificar documentalmente ante as persoas responsables da actividade formativa nun prazo máximo de (10) días contados a partir do día da finalización desta actividade. As persoas que incumpran isto perderán o dereito ao certificado de participación na actividade formativa.

2. Aquelas persoas cuxas faltas de asistencia superen o 50 % das horas lectivas presenciais ou telepresenciais pasarán ao final das listas de espera de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

3.2. Seguimento das actividades de teleformación:

As persoas que non completen o 50 % das actividades e tarefas propostas pola titoría pasarán ao final das listas de espera de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

Oitava. Superación da actividade formativa

Para poder superar as actividades formativas será necesario cumprir os seguintes requisitos:

a) Para as actividades presenciais e telepresenciais: cumprir coa porcentaxe de asistencia indicada no punto 3.1, alínea c), e superar a proba de avaliación que se realizará ao final delas.

b) Para as actividades de teleformación:

– A adecuada realización de todas as actividades que o/a titor/a propoña. Estas deben constar debidamente presentadas nos prazos estipulados na programación didáctica do curso. A non superación das actividades obrigatorias suporá a perda automática do dereito a participar no exame final.

– A superación dunha proba de avaliación final.

Ao inicio da actividade formativa publicarase o correspondente programa na Plataforma de teleformación e indicaranse as probas de avaliación previstas, así como as datas en que estas terán lugar. Nestas actividades as probas de avaliación finais serán en liña. A EGAP informará a través da súa páxina web e tamén a través da Plataforma de teleformación, das datas concretas e das horas da proba final.

Novena. Certificados

Para a obtención do certificado de aproveitamento o alumnado deberá obter a avaliación positiva do seu profesorado, o cal emitirá un informe en que declare apto/a ou non apto/a cada alumno/a en función do resultado da proba de avaliación.

Décima. Facultades da EGAP

1. A EGAP resolverá aquelas incidencias que se poidan producir no desenvolvemento e na xestión das actividades formativas e pode suprimir algunha, ampliar novas edicións da programación ou programar outras actividades diferentes cando así o exixan as circunstancias que afecten a súa organización ou docencia. Tamén lle corresponde á EGAP prover canto sexa necesario para a execución e o cumprimento desta resolución.

2. A execución material das actividades queda condicionada á existencia de crédito orzamentario adecuado e dispoñible e á autorización correspondente do gasto.

3. No suposto de que o número de admitidos/as sexa inferior ao 50 % das prazas convocadas, a EGAP reseva para si o dereito a suspender, cancelar ou agrupar varias edicións das actividades, caso en que empregará os medios de notificación ás persoas interesadas, previstos na normativa vixente.

4. A EGAP poderá modificar os contidos, o desenvolvemento, as datas e os lugares das actividades formativas, así como resolver todas as continxencias que poidan xurdir. Todas as modificacións que afecten o desenvolvemento das actividades serán anunciadas na páxina web da Escola.

5. A EGAP garantirá, na totalidade das actividades derivadas desta convocatoria, a promoción da igualdade real e efectiva entre mulleres e homes, a eliminación de calquera tipo de discriminación e o fomento dos dereitos de conciliación.

ANEXO II

Código

Denominación

Prazas

Horas

Persoal destinatario

Cualificación

Localidade/Modalidade

Data de inicio

Data de fin

Data e horas do exame final

Réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas

FC23005

A accesibilidade universal

50

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

17.4.2023

11.5.2023

15.5.2023, ás 18.30 horas

FC23006

A axilidade na contratación pública: contratación menor e procedemento aberto simplificado

30

15

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Telepresenza

3, 4, 9, 10 e 11 de maio

Das 16.30 ás 19.30 horas

11.5.2023, ás 19.00 horas

FC23007

Aplicación práctica da Lei de contratos do sector público. A integridade e bo goberno na contratación pública

50

24

Subgrupos A1, A2 e C1 da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

24.5.2023

18.6.2023

22.6.2023, ás 16.30 horas

FC23008

Aplicacións prácticas da Lei de subvencións de Galicia e o seu regulamento

50

35

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Mixto Teleformación + Telepresenza

17.4.2023

16.5.2023

23.5.2023, ás 16.30 horas

FC23014

Básico de subvencións e normativa aplicable

50

30

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

28.3.2023

27.4.2023

2.5.2023, ás 17.30 horas

FC23014

Básico de subvencións e normativa aplicable

50

30

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

12.9.2023

11.10.2023

17.10.2023, ás 17.30 horas

FC23022

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia

50

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

23.5.2023

12.6.2023

16.6.2023, ás 16.30 horas

FC23022

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia

50

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

3.10.2023

23.10.2023

26.10.2023, ás 16.30 horas

FC23026

Gasto público, sustentabilidade e control

50

15

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

1.6.2023

14.6.2023

19.6.2023, ás 17.30 horas

FC23027

Incompatibilidades do persoal empregado público de Galicia

50

18

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

24.5.2023

10.6.2023

15.6.2023, ás 16.30 horas

FC23028

Incorporación de cláusulas sociais e de xénero na contratación pública

50

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

22.5.2023

9.6.2023

14.6.2023, ás 18.30 horas

FC23029

Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia

50

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

28.3.2023

24.4.2023

28.4.2023, ás 17.30 horas

FC23029

Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia

50

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

20.9.2023

11.10.2023

17.10.2023, ás 19.30 horas

FC23030

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

50

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

27.4.2023

23.5.2023

26.5.2023, ás 16.30 horas

FC23030

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

50

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

27.4.2023

23.5.2023

26.5.2023, ás 16.30 horas

FC23030

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

50

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

31.10.2023

24.11.2023

28.11.2023, ás 16.30 horas

FC23031

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público

50

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

1.6.2023

23.6.2023

28.6.2023, ás 17.30 horas

FC23031

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público

50

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

2.10.2023

27.10.2023

31.10.2023, ás 16.30 horas

FC23032

Lei 5/2021, do 2 de febreiro, de impulso demográfico de Galicia

50

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

13.4.2023

8.5.2023

12.5.2023, ás 18.30 horas

FC23033

Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social

50

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

22.5.2023

9.6.2023

14.6.2023, ás 17.30 horas

FC23034

Mellora da calidade dos servizos públicos

50

20

Persoal designado como responsable de coordinación da xestión da calidade e da transparencia-Persoal integrante dos órganos responsables da integridade e prevención de riscos de xestión

Aproveitamento

Teleformación

30.5.2023

18.6.2023

22.6.2023, ás 17.30 horas

FC23037

O exercicio da competencia administrativa na Lei 40/2015, do 1 de outubro

50

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

11.5.2023

6.6.2023

9.6.2023, ás 18.30 horas

FC23038

O funcionamento do sector público por medios electrónicos: perspectiva xurídica

30

21

Subgrupos A1, A2 e C1 da administración da Comunidade Autónoma e os seus organismos autónomos e entes de dereito público dependentes.

Aproveitamento

Telepresenza

10, 13, 17, 20, 24, 26 e 27 de abril

Das 16.30 ás 19.30 horas

27.4.2023, ás 19.00 horas

FC23039

O procedemento de contratación. Problemáticas actuais e doutrina vixente dos tribunais de contratación pública

30

21

Subgrupos A1, A2 e C1 da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional e das administracións locais.

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

11, 12, 13, 17, 18, 24 e 25 de abril

Das 16.30 ás 19.30 horas

25.4.2023, ás 19.00 horas

FC23039

O procedemento de contratación. Problemáticas actuais e doutrina vixente dos tribunais de contratación pública

30

21

Subgrupos A1, A2 e C1 da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional e das administracións locais.

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

7, 8, 9, 14, 15, 21 e 22 de novembro

Das 16.30 ás 19.30 horas

22.11.2023, ás 19.00 horas

FC23040

O procedemento sancionador tras a Lei 39/2015 e a Lei 40/2015, do 1 de outubro

50

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

4.5.2023

24.5.2023

29.5.2023, ás 16.30 horas

FC23042

Permisos e licenzas do persoal empregado público. Réxime xurídico e tramitación

50

12

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

29.5.2023

8.6.2023

13.6.2023, ás 19.30 horas

FC23042

Permisos e licenzas do persoal empregado público. Réxime xurídico e tramitación

50

12

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

25.9.2023

6.10.2023

10.10.2023, ás 19.30 horas

FC23043

Prestacións da Seguridade Social e cotizacións

50

30

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

10.4.2023

10.5.2023

15.5.2023, ás 17.30 horas

FC23045

Revisión dos actos en vía administrativa

50

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

2.5.2023

27.5.2023

1.6.2023, ás 16.30 horas

FC23045

Revisión dos actos en vía administrativa

50

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

26.9.2023

20.10.2023

24.10.2023, ás 16.30 horas

FC23046

Réxime disciplinario do persoal empregado público de Galicia

50

15

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

1.6.2023

14.6.2023

19.6.2023, ás 18.30 horas

FC23048

Transparencia: acceso á información pública e publicidade activa

50

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

10.4.2023

5.5.2023

9.5.2023, ás 16.30 horas

FC23051

Xestión de listas de contratación temporal. Novo sistema de citacións electrónicas

50

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

30.5.2023

18.6.2023

22.6.2023, ás 18.30 horas

FC23052

Xestión dos pagamentos para xustificar

50

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Mixto Teleformación + Telepresenza

Do 6.6.2023 ao 26.6.2023

Sesións telepresenza: 12 e 19 de xuño

Das 17.00 ás 19.30 horas

29.6.2023, ás 19.30 horas

FC23060

Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia

50

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

2.5.2023

27.5.2023

1.6.2023, ás 17.30 horas

FC23060

Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia

50

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

26.9.2023

20.10.2023

24.10.2023, ás 17.30 horas

FC23086

Normativa autonómica: procedemento de elaboración, técnica normativa e control xudicial

25

12

Persoal funcionario dos subgrupos A1 e A2 e persoal laboral dos grupos I e II ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

17, 19, 24 e 26 de abril Das 16.30 ás 19.30 horas

26.4.2023, ás 19.00 horas

FC23099

Tramitación de expedientes de contratación na Administración autonómica

50

30

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

3.5.2023

2.6.2023

7.6.2023, ás 16.30 horas

FC23099

Tramitación de expedientes de contratación na Administración autonómica

50

30

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

18.9.2023

16.10.2023

20.10.2023, ás 16.30 horas

FC23099

Tramitación de expedientes de contratación na Administración autonómica

50

30

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

26.10.2023

26.11.2023

30.11.2023, ás 17.30 horas

FC23100

Prescrición, caducidade do procedemento sancionador e principios de boa administración

30

10

Funcionarios dos grupos A1, A2 e C1 e persoal laboral dos grupos I, II e III que teñan responsabilidades en materia de tramitación, informe e instrución de procedementos sancionadores.

Aproveitamento

Telepresenza

10, 11, 12 e 13 de abril

Das 16.30 ás 19.00 horas

13.4.2023, ás 18.30 horas

FC23118

A transformación e evolución do emprego público desde a Lei 2/2015

50

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

12.4.2023

3.5.2023

8.5.2023, ás 18.30 horas

FC23118

A transformación e evolución do emprego público desde a Lei 2/2015

50

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

23.5.2023

12.6.2023

15.6.2023, ás 17.30 horas

FC23118

A transformación e evolución do emprego público desde a Lei 2/2015

50

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

2.10.2023

22.10.2023

26.10.2023, ás 19.30 horas

FC23123

A regulación da intelixencia artificial na Administración pública

50

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

4.5.2023

29.5.2023

2.6.2023, ás 18.30 horas

FC23123

A regulación da intelixencia artificial na Administración pública

50

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

12.9.2023

5.10.2023

11.10.2023, ás 16.30 horas

FC23015

Boas prácticas ambientais nas administracións públicas

50

30

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

10.4.2023

8.5.2023

12.5.2023, ás 17.30 horas

FC23015

Boas prácticas ambientais nas administracións públicas

50

30

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

10.10.2023

11.11.2023

15.11.2023, ás 17.30 horas

Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades

FC23009

Atención á cidadanía

50

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

8.5.2023

1.6.2023

5.6.2023, ás 17.30 horas

FC23009

Atención á cidadanía

50

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

17.10.2023

10.11.2023

15.11.2023, ás 16.30 horas

FC23010

Atención plena e xestión do estrés

35

15

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Telepresenza

12, 17, 19, 24 e 26 de abril Das 16.30 ás 19.30 horas

26.4.2023, ás 19.00 horas

FC23013

Avaliación de políticas públicas

50

30

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

10.5.2023

9.6.2023

14.6.2023, ás 16.30 horas

FC23016

Cambio e motivación nas organizacións

50

15

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

1.6.2023

14.6.2023

19.6.2023, ás 16.30 horas

FC23017

Coidado da saúde: actividade física e alimentación

25

16

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

5, 7, 12 e 14 de xuño

Das 16.30 ás 20.30 horas

14.6.2023, ás 20.00 horas

FC23018

Como empregar metodoloxías áxiles no meu posto de traballo

25

12

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Telepresenza

20 e 27 de abril; e 4 e 11 de maio

Das 16.30 ás 19.30 horas

11.5.2023, ás 19.00 horas

FC23019

Comunicación interpersoal e asertividade. Escoita activa e empatía

35

12

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Telepresenza

10, 11, 12 e 13 de abril Das 16.30 ás 19.30 horas

13.4.2023, ás 19.00 horas

FC23021

Das ideas ao texto: técnicas de expresión escrita

30

15

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

11, 13, 17, 18 e 20 de abril Das 16.30 ás 19.30 horas

20.4.2023, ás 19.00 horas

FC23023

Destrezas persoais e xestión do cambio en situacións de crise

50

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

18.4.2023

5.5.2023

9.5.2023, ás 18.30 horas

FC23024

Diagnóstico do clima organizacional. A optimización do recurso humano

50

30

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

10.4.2023

9.5.2023

12.5.2023, ás 16.30 horas

FC23025

Exercicio físico saudable e estilos de vida activos

20

12

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

22, 23, 24 e 25 de maio Das 16.30 ás 19.30 horas

25.5.2023, ás 19.00 horas

FC23036

Correo electrónico corporativo

50

12

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional con correo electrónico Outlook Web (OWA) corporativo e acceso á internet.

Aproveitamento

Teleformación

29.5.2023

8.6.2023

13.6.2023, ás 17.30 horas

FC23041

Organización e simplificación do traballo administrativo

50

12

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

29.5.2023

8.6.2023

13.6.2023, ás 18.30 horas

FC23041

Organización e simplificación do traballo administrativo

50

12

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

25.9.2023

6.10.2023

10.10.2023, ás 18.30 horas

FC23044

Prevención e xestión de conflitos

50

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

13.4.2023

8.5.2023

11.5.2023, ás 16.30 horas

FC23044

Prevención e xestión de conflitos

50

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

19.9.2023

13.10.2023

17.10.2023, ás 16.30 horas

FC23047

Técnicas elementais de arquivos

50

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

2.5.2023

27.5.2023

1.6.2023, ás 18.30 horas

FC23047

Técnicas elementais de arquivos

50

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

26.9.2023

20.10.2023

24.10.2023, ás 18.30 horas

FC23061

Coaching para un traballo colaborativo eficaz e motivador

30

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

17, 1 9, 24 e 26 de abril; e 3 de maio

Das 16.30 ás 20.00 horas

8 de maio

Das 16.30 ás 19.00 horas

8.5.2023, ás 18.30 horas

FC23112

Básico de protocolo e organización de eventos

50

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

8.5.2023

30.5.2023

2.6.2023, ás 17.30 horas

FC23116

Técnicas e habilidades para a organización de reunións produtivas

30

16

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Telepresenza

8, 9, 10 e 11 de maio Das 16.30 ás 19.30 horas

12 de maio

Das 16.30 ás 20.30 horas

12.5.2023, ás 20.00 horas

FC23117

Técnicas para falar en público

25

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

22, 23, 24, 29, 30 e 31 de maio

Das 16.30 ás 19.30 horas 5 de xuño

Das 16.30 ás 18.30 horas

5.6.2023, ás 18.00 horas

FC23124

Técnicas efectivas para preparar presentacións

50

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

14.4.2023

4.5.2023

10.5.2023, ás 18.30 horas

FC23129

Traballo por obxectivos na función pública

35

15

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Telepresenza

24, 29 e 31 de maio; e 5 e 7 de xuño

Das 16.30 ás 19.30 horas

7.6.2023, ás 19.00 horas

FC23132

Discursos eficientes: unha ferramenta clave para acadar os obxectivos desexados

35

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Telepresenza

11, 12, 13, 17, 18, 19, 20 e 24 de abril

Das 17.00 ás 19.30 horas

24.4.2023, ás 19.00 horas

FC23139

Xestión do estrés no contexto laboral

30

15

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

9, 11, 16, 23 e 25 de maio Das 16.30 ás 19.30 horas

25.5.2023, ás 19.00 horas

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa

FC23011

Autocad 2016-Nivel básico

25

35

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Telepresenza

18, 19, 20, 25, 26 e 27 de abril; e 2, 3, 4, 9 e 10 de maio

Das 17.00 ás 20.00 horas 11 de maio

Das 17.00 ás 19.00 horas

11.5.2023, ás 18.30 horas

FC23012

Autocad 2016-Nivel avanzado

25

35

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional con coñecemento básico de entrada de ordes e uso do programa AutoCAD de calquera versión.

• Uso básico do sistema operativo Windows, tal como organizar arquivos nas carpetas do usuario.

• Nocións simples de xeometría descritiva e debuxo.

Aproveitamento

Telepresenza

23, 24, 25, 30 e 31 de maio; e 1, 6, 7, 8, 13 e 14 de xuño

Das 17.00 ás 20.00 horas

15 de xuño

Das 17.00 ás 19.00 horas

15.6.2023, ás 18.30 horas

FC23020

Creación e edición de arquivos dixitais con Acrobat XI Pro

50

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

30.3.2023

22.4.2023

27.4.2023, ás 16.30 horas

FC23049

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)

50

50

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional que teña coñecementos de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc).

Aproveitamento

Teleformación

26.4.2023

16.6.2023

21.6.2023, ás 16.30 horas

FC23049

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)

50

50

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional que teña coñecementos de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc).

Aproveitamento

Teleformación

4.10.2023

24.11.2023

28.11.2023, ás 18.30 horas

FC23050

Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)

50

50

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional que teña coñecementos de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer).

Aproveitamento

Teleformación

26.4.2023

16.6.2023

21.6.2023, ás 17.30 horas

FC23050

Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)

50

50

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional que teña coñecementos de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer).

Aproveitamento

Teleformación

4.10.2023

24.11.2023

28.11.2023, ás 17.30 horas

FC23059

Avanzado en comunicación e colaboración dixital. Enfoque e uso creativo das tecnoloxías dixitais

50

30

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

10.5.2023

11.6.2023

15.6.2023, ás 18.30 horas

FC23059

Avanzado en comunicación e colaboración dixital. Enfoque e uso creativo das tecnoloxías dixitais

50

30

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

14.9.2023

14.10.2023

18.10.2023, ás 19.30 horas

FC23128

Certificación de Feder, FSE e POEX nos sistemas de información

30

12

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Telepresenza

11, 13, 18, 20, 25, 27 de abril

Das 16.30 ás 18.30 horas

27.4.2023, ás 18.00 horas

FC23137

Sistema de información contable e de tesouraría (Xumco2). Descrición e funcionamento básico

30

12

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Telepresenza

2, 4, 9, 11, 23 e 25 de maio

Das 16.30 ás 18.30 horas

25.5.2023, ás 18.00 horas

FC23137

Sistema de información contable e de tesouraría (Xumco2). Descrición e funcionamento básico

30

12

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Telepresenza

7, 9, 14, 16, 21 e 23 de novembro

Das 16.30 ás 18.30 horas

23.11.2023, ás 18.00 horas

FC23138

Xefres- Xestión, seguimento e control de fondos do Mecanismo de recuperación e resiliencia (MRR)

30

24

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional, relacionado directamente coa xestión de actuacións financiadas co Fondo de Recuperación e Resiliencia.

Aproveitamento

Telepresenza

22, 25 e 31 de maio; e 1, 7, 8, 14 , 15, 21, 22, 27 e 29 de xuño

Das 16.30 ás 18.30 horas

29.6.2023, ás 18.00 horas

FC23138

Xefres- Xestión, seguimento e control de fondos do Mecanismo de recuperación e resiliencia (MRR)

30

24

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional, relacionado directamente coa xestión de actuacións financiadas co Fondo de Recuperación e Resiliencia.

Aproveitamento

Telepresenza

12, 14, 19, 21, 26 e 29 de setembro; e 3, 10, 17, 19, 24 e 26 de outubro

Das 16.30 ás 18.30 horas

26.10.2023, ás 18.00 horas

Lingua galega

FC23120

A normativa do galego estándar: actualización gramatical, ortográfica e léxica

30

40

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Mixto Teleformación + Telepresenza

Do 23.5.2023 ao 22.6.2023

Sesións de telepresenza: 25 e 30 de maio; 1, 6, 8, 13, 15 e 20 de xuño

Das 16.30 ás 18.30 horas

26.6.2023, ás 16.30 horas

FC23120

A normativa do galego estándar: actualización gramatical, ortográfica e léxica

30

40

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Mixto Teleformación + Telepresenza

Do 11.9.2023 ao 11.10.2023

Sesións de telepresenza: 12, 14, 19, 21, 26, 28 de setembro; e 3 e 5 de outubro

Das 16.30 ás 18.30 horas

17.10.2023, ás 18.30 horas

FC23122

Redacción de documentos técnico-xurídicos en galego

50

15

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

1.6.2023

14.6.2023

19.6.2023, ás 19.30 horas

FC23122

Redacción de documentos técnico-xurídicos en galego

50

15

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

21.9.2023

5.10.2023

10.10.2023, ás 16.30 horas

FC23121

A calidade da redacción administrativa. Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos

50

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

10.5.2023

1.6.2023

5.6.2023, ás 19.30 horas

FC23121

A calidade da redacción administrativa. Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos

50

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

18.9.2023

6.10.2023

10.10.2023, ás 17.30 horas

Unión Europea: políticas públicas e procedementos comunitarios

FC23035

Deseño e xestión de proxectos europeos

50

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional e persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo).

Aproveitamento

Teleformación

24.4.2023

24.5.2023

29.5.2023, ás 18.30 horas

FC23084

O plan de recuperación, transformación e resiliencia: principios básicos. A súa xestión, execución e control

50

30

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional; das entidades locais e persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo).

Aproveitamento

Teleformación

25.4.2023

25.5.2023

29.5.2023, ás 17.30 horas

FC23084

O plan de recuperación, transformación e resiliencia: principios básicos. A súa xestión, execución e control

50

30

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional; das entidades locais e persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo).

Aproveitamento

Teleformación

20.9.2023

20.10.2023

25.10.2023, ás 17.30 horas

FC23113

Introdución ao dereito ambiental europeo

50

30

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional; das entidades locais; da Administración de xustiza e persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo).

Aproveitamento

Teleformación

22.5.2023

21.6.2023

26.6.2023, ás 17.30 horas

FC23114

Introdución ao dereito da Unión Europea para os xestores públicos

50

30

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional; das entidades locais; da Administración de xustiza e persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo).

Aproveitamento

Teleformación

19.4.2023

18.5.2023

23.5.2023, ás 18.30 horas

FC23115

Introdución á Unión Europea e ao seu dereito

50

24

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional; das entidades locais; da Administración de xustiza e persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo).

Aproveitamento

Teleformación

22.5.2023

13.6.2023

16.6.2023, ás 17.30 horas

FC23115

Introdución á Unión Europea e ao seu dereito

50

24

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional; das entidades locais; da Administración de xustiza e persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo).

Aproveitamento

Teleformación

27.9.2023

21.10.2023

25.10.2023, ás 16.30 horas

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación

FC23062

A protección das persoas consumidoras e o control de mercado

25

12

Persoal ao servizo do Instituto Galego do Consumo e da Competencia, así como persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

10, 11 e 12 de maio

Das 10.00 ás 14.00 horas

12.5.2023, ás 13.30 horas

FC23063

Aspectos técnicos e normativos relevantes en instalacións fotovoltaicas

30

21

Persoal ao servizo do Instituto Enerxético de Galicia (Inega), enxeñeiros/as da Consellería de Economía, Industria e Innovación, así como persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

9, 11, 16 e 18 de maio

Das 9.00 ás 12.00 horas

23, 25 e 30 de maio

Das 16.00 ás 19.00 horas

30.5.2023, ás 18.30 horas

FC23064

Sistemas de almacenamento enerxético a media e grande escala

25

21

Persoal ao servizo do Instituto Enerxético de Galicia (Inega), enxeñeiros/as da Consellería de Economía, Industria e Innovación, así como persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

6, 8, 13, 15, 20, 22 e 27 de xuño

Das 9.00 ás 12.00 horas

27.6.2023, ás 11.30 horas

FC23065

Como entender a factura eléctrica

25

12

Persoal ao servizo do Instituto Galego do Consumo e da Competencia, así como persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

29, 30 e 31 de maio

Das 10.00 ás 14.00 horas

31.5.2023, ás 13.30 horas

FC23066

Sistemas extraxudiciais de resolución de conflitos: a arbitraxe de consumo

25

12

Persoal ao servizo do Instituto Galego do Consumo e da Competencia, así como persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

19, 20 e 21 de abril

Das 10.00 ás 14.00 horas

21.4.2023, ás 13.30 horas

FC23110

Aspectos técnicos e normativos relevantes en infraestruturas de recarga para vehículos eléctricos

25

21

Persoal ao servizo do Instituto Enerxético de Galicia (Inega), enxeñeiros/as da Consellería de Economía, Industria e Innovación, así como persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

21, 23, 28 e 30 de marzo Das 9.00 ás 12.00 horas

11, 13 e 18 de abril

Das 16.00 ás 19.00 horas

18.4.2023, ás 18.30 horas

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

FC23067

Actualización en materia de tráfico e seguridade viaria

15

12

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional que preste servizos de condución. Terá prioridade no proceso de selección o persoal adscrito á unidade do Parque Móbil da Xunta de Galicia.

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

17, 18 e 19 de abril de

Das 16.30 ás 20.30 horas

19.4.2023, ás 20.00 horas

FC23068

Asociacións sen ánimo de lucro e fundacións de interese galego

50

30

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional; das entidades locais e persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo). Terán un especial interese no curso aqueles empregados públicos que traballen no ámbito xurídico, así como no ámbito das subvencións e a contratación pública.

Aproveitamento

Teleformación

3.4.2023

3.5.2023

8.5.2023, ás 18.00 horas

FC23068

Asociacións sen ánimo de lucro e fundacións de interese galego

50

30

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional; das entidades locais e persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo). Terán un especial interese no curso aqueles empregados públicos que traballen no ámbito xurídico, así como no ámbito das subvencións e a contratación pública.

Aproveitamento

Teleformación

2.10.2023

2.11.2023

6.11.2023, ás 17.30 horas

FC23069

Condución segura

24

9

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional. Terán preferencia aquelas persoas que non realizasen o curso nos dous últimos anos.

Aproveitamento

Mixto

(A Pastoriza)

Lugo

27.4.2023

(Véxese ficha)

27.4.2023, ás 19.30 horas

FC23069

Condución segura

24

9

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional. Terán preferencia aquelas persoas que non realizasen o curso nos dous últimos anos.

Aproveitamento

Mixto

(A Pastoriza)

Lugo

28.4.2023

(Véxese ficha)

28.4.2023, ás 19.30 horas

FC23070

Elaboración e implantación de plans de emerxencia exterior (PEE)

25

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

11, 18 e 25 de abril; e 2 de maio

Das 9.00 ás 14.00 horas

2.5.2023, ás 13.30 horas

FC23071

Oficina de Atención á Cidadanía en materia de rexistro

50

20

Persoal de Administración xeral con destino nalgunha Oficina de rexistro e atención á cidadanía ou que polo grupo ao que pertenece sexa susceptible de ocupar posto de traballo nestas oficinas.

Aproveitamento

Mixto Teleformación+

Presencial

Do 22.5.2023 ao 30.5.2023

Sesión presencial: 30 de maio

Das 9.00 ás 14.00 horas

30.5.2023, ás 13.30 horas

FC23072

Vehículos eléctricos e estacións de recarga

15

16

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

8, 9, 10 e 11 de maio

Das 16.30 ás 20.30 horas

11.5.2023, ás 20.00 horas

Prevención de Riscos Laborais

FC23053

Básico en prevención de riscos laborais

50

50

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

8.5.2023

23.6.2023

26.6.2023, ás 17.30 horas

FC23053

Básico en prevención de riscos laborais

50

50

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

18.9.2023

2.11.2023

6.11.2023, ás 16.30 horas

FC23054

Os primeiros auxilios

50

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

8.5.2023

26.5.2023

26.5.2023, ás 10.00 horas

Clase presencial/exame das 10.00 ás 13.00 horas na EGAP

FC23054

Os primeiros auxilios

50

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

2.10.2023

20.10.2023

20.10.2023, as 10.00 horas

Clase presencial/exame das 10.00 ás 13.00 horas na EGAP

FC23055

Prácticas preventivas ante agresións para o persoal de atención ao público

50

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

8.5.2023

1.6.2023

5.6.2023, ás 16.30 horas

FC23055

Prácticas preventivas ante agresións para o persoal de atención ao público

50

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

17.10.2023

9.11.2023

13.11.2023, ás 16.30 horas

FC23056

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos

50

15

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

18.4.2023

4.5.2023

8.6.2023, ás 16.30 horas

FC23057

Prevención de riscos laborais nas actividades agroforestais, mantemento e conservación de infraestruturas en espazos abertos

50

20

Persoal das consellerías de Medio Rural, do Mar e de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que realizan traballos ao aire libre.

Aproveitamento

Teleformación

12.4.2023

4.5.2023

8.5.2023, ás 17.30 horas

FC23058

Prevención de riscos psicosociais: o estrés laboral

50

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

17.4.2023

5.5.2023

9.5.2023, ás 17.30 horas

FC23058

Prevención de riscos psicosociais: o estrés laboral

50

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

6.11.2023

24.11.2023

28.11.2023, ás 17.30 horas

Consellería de Facenda e Administración Pública

FC23074

Imposto sobre sucesións e doazóns

50

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

13.4.2023

7.5.2023

11.5.2023, ás 17.30 horas

FC23125

Xestión e control do FSE+ 2021-2027, peche do FSE e POEX 2014-2020 e medidas antifraude

20

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

2, 4, 9, 11 e 16 de maio Das 9.00 ás 14.00 horas

16.5.2023, ás 13.30 horas

FC23126

Certificación dos fondos FSE e POEX 2014-2020 nos sistemas de información

30

45

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Mixto Teleformación + Telepresenza

Do 22.5.2023 ao 20.6.2023

Sesións de telepresenza: 23 e 30 de maio; e 6, 13 e 20 de xuño

Das 17.00 ás 20.00 horas

23.6.2023, ás 16.30 horas

FC23127

Xestión e control do programa operativo Feder Galicia: directrices de peche do período 14-20 e posta en marcha do PO Feder Galicia 21-27. Especial atención as medidas antifraude

30

30

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional que prestan os seus servizos en órganos xestores do PO Feder Galicia 2014-2020 ou do PO Feder Galicia 2021-2027

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

17, 19, 21, 24, 26 e 28 de abril

Das 8.30 ás 13.30 horas

28.4.2023, ás 13.00 horas

FC23133

Análise de datos estatísticos con novas ferramentas de Big Data

30

30

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Telepresenza

29 e 30 de marzo, 10, 12, 13, 17, 19 e 20 de abril, e 3, 4, 8, 10, 11, 15 e 22 de maio

Das 17.00 ás 19.00 horas

22.5.2023, ás 18.30 horas

FC23134

A Lei xeral tributaria e os seus procedementos tras a Lei de prevención e loita contra a fraude

50

30

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

10.4.2023

12.5.2023

16.5.2023, ás 16.30 horas

FC23135

Prestación de servizos públicos e o seu financiamento

50

50

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

28.3.2023

20.5.2023

25.5.2023, ás 17.30 horas

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

FC23075

Prevención de riscos laborais en traballos de campo de subinspectores urbanísticos

40

8

Subinspectores urbanísticos da APLU e persoas responsables da prevención.

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

15 e 22 de maio

Das 9.00 ás 13.00 horas

22.5.2023, ás 12.30 horas

FC23076

Básico de sistemas de información xeográfica (SIX)

50

30

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

28.3.2023

28.4.2023

2.5.2023, ás 18.30 horas

FC23077

ArcXis para persoal técnico urbanístico. Nivel básico

25

30

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional. Terá preferencia o persoal técnico da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

12, 17, 19, 24 e 26 de abril Das 10.00 ás 12.00 horas, Das 12.30 ás 14.30 horas e das 16.00 ás 18.00 horas

26.4.2023, ás 17.30 horas

FC23078

Formación específica para o persoal da escala de gardas de recursos naturais

30

25

Vixilantes de Recursos Naturais da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda (grupo V, cat. 009).

Aproveitamento

Telepresenza

22, 23, 29 e 30 de maio Das 9.00 ás 14.00 horas

5 de xuño

Das 9.00 ás 13.30 horas

5.6.2023, ás 13.30 horas

FC23079

Emprego de Menfis para persoal técnico urbanístico. Medicións e orzamentos

25

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional. Terá preferencia o persoal técnico da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

5 e 7 de xuño

Das 9.30 ás 12.00 horas, Das 12.30 ás 14.30 horas e das 16.00 a 18.00 horas

13 de xuño

Das 9.30 ás 12.00 horas, Das 12.30 ás 14.30 horas e das 16.00 ás 18.30 horas

13.6.2023, ás 18.00 horas

FC23080

Plans de acción da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda: técnicas para afrontar condutas agresivas e solución de conflitos

50

25

Persoal da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda que desenvolve funcións inspectoras e/ou de denuncia.

Aproveitamento

Mixto Teleformación + Telepresenza

Do 8.5.2023 ao 30.5.2023

Sesións de telepresenza: 11, 18 e 25 de maio

Das 16.00 ás 18.00 horas

2.6.2023, ás 16.30 horas

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

FC23081

Exercicio da potestade inspectora e sancionadora en materia de transportes

30

12

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Terán preferencia os axentes auxiliares de inspección do transportes e persoal habilitado para o exercicio das ditas funcións e persoal responsable da tramitación de expedientes sancionadores en materia de transportes e os seus recursos, dependente da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.

Aproveitamento

Telepresenza

28 de marzo; 11, 18 e 25 de abril, e 2 e 9 de maio Das 10.00 ás 12.00 horas

9.5.2023, ás 11.30 horas

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade: Emprego

FC23082

Técnicas e sistema de seguridade no uso de escadas e en traballos en altura

20

10

Persoal técnico do Issga e técnicos dos servizos de prevención de riscos laborais da Administración autonómica de Galicia, e outro persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Presencial

Ourense

26 e 27 de abril

Das 9.00 ás 14.00 horas

27.4.2023, ás 13.30 horas

FC23082

Técnicas e sistema de seguridade no uso de escadas e en traballos en altura

20

10

Persoal técnico do Issga e técnicos dos servizos de prevención de riscos laborais da Administración autonómica de Galicia, e outro persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Presencial

Ourense

19 e 20 de abril

Das 9.00 ás 14.00 horas

20.4.2023, ás 13.30 horas

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades: Cultura

FC23083

A xestión documental na Xunta de Galicia

35

15

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

22.5.2023

6.6.2023

9.6.2023, ás 19.30 horas

FC23085

Proxectos de dixitalización documental e a súa divulgación

35

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

10.4.2023

5.5.2023

9.5.2023, ás 19.30 horas

FC23119

Sácalles partido aos datos da túa biblioteca

25

25

Persoal bibliotecario, técnico e auxiliar da Rede de bibliotecas públicas de Galicia ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais, da Administración institucional e das entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia.

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

17 de abril

Das 10.00 ás 14.00 horas e das 16.00 ás 20.00 horas

18 de abril

Das 9.00 ás 14.00 horas

24 de abril

Das 10.00 ás

14.00 horas e das

16.00 ás 20.00 horas

25 de abril

Das 10.00 ás 14.00 horas

25.4.2023, ás 13.30 horas

FC23119

Sácalles partido aos datos da túa biblioteca

25

25

Persoal bibliotecario, técnico e auxiliar da Rede de bibliotecas públicas de Galicia ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais, da Administración institucional e das entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia.

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

2 de maio

Das 10.00 ás 14.00 horas e das 16.00 ás

20.00 horas

3 de maio

Das 9.00 ás 14.00 horas

8 de maio

Das 10.00 ás 14.00 horas e das 16.00 ás

20.00 horas

9 de maio

Das 10.00 ás 14.00 horas

9.5.2023, ás 13.30 horas

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades: Educación

FC23087

Prevención de riscos laborais nos centros de ensino non universitario

50

40

Persoal non docente dos centros educativos (ensino non universitario).

Aproveitamento

Teleformación

22.5.2023

29.6.2023

5.7.2023, ás 19.30 horas

FC23088

Ordenación e aspectos normativos dos centros docentes na atención á diversidade

30

15

Persoal laboral que desenvolva o seu labor en centros de ensino da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, persoal educador, auxiliar coidador e intérpretes da lingua de signos española.

Aproveitamento

Telepresenza

11, 12, 14, 17, 18 e 20 de abril

Das 16.30 ás 19.00 horas

20.4.2023, ás 18.30 horas

FC23089

A atención ao alumnado con discapacidade auditiva nas diferentes modalidades de ensino

30

15

Persoal laboral que desenvolva o seu labor en centros de ensino da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, persoal educador, auxiliar coidador e intérpretes da lingua de signos española.

Aproveitamento

Telepresenza

2, 3, 5, 8, 9 e 11 de maio Das 16.30 ás 19.00 horas

11.5.2023, ás 18.30 horas

FC23090

A atención ao alumnado con discapacidade física nas diferentes modalidades de ensino.

30

15

Persoal laboral que desenvolva o seu labor en centros de ensino da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, persoal educador e auxiliar coidador.

Aproveitamento

Telepresenza

23, 24, 26, 29, 30 de maio e 1 de xuño

Das 16.30 ás 19.00 horas

1.6.2023, ás 18.30 horas

FC23091

A atención e o coidado do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo nas diferentes modalidades de ensino

30

15

Persoal educador e auxiliar coidador da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

Aproveitamento

Telepresenza

11, 12, 14, 18 e 20 de abril

Das 16.30 ás 19.00 horas

20.4.2023, ás 18.30 horas

FC23091

A atención e o coidado do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo nas diferentes modalidades de ensino

30

15

Persoal educador e auxiliar coidador da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

Aproveitamento

Telepresenza

4, 5, 7, 12, 13 e 15 de setembro

Das 16.30 ás 19.00 horas

15.9.2023, ás 18.30 horas

FC23092

Trastornos da alimentación e da deglutición no ámbito educativo

30

10

Persoal auxiliar coidador e de cociña da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

Aproveitamento

Telepresenza

24, 25, 26 e 27 de abril Das 16.30 ás 19.00 horas

27.4.2023, ás 18.30 horas

Consellería de Política Social e Xuventude

FC23093

Os novos modelos de atención residencial

30

15

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional, con preferencia para o persoal da Consellería de Política Social e Xuventude que preste servizos vinculados aos centros residenciais.

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

9, 16 e 23 de maio

Das 9.00 ás 14.00 horas

23.5.2023, ás 13.30 horas

FC23094

Aproximación ao acollemento familiar de persoas menores de idade

30

30

Persoal de Servizos Sociais, especializado en protección á infancia, e preferentemente quen desenvolve o seu labor en programas ou servizos de acollemento familiar e adopción.

Aproveitamento

Telepresenza

24, 25, 26, 29, 30 e 31 de maio

Das 9.00 ás 14.00 horas

31.5.2023, ás 13.30 horas

FC23095

Acollemento familiar especializado

35

30

Técnicos dos equipos técnicos do menor. Psicólogos, pedagogos, traballadores sociais, educadores sociais e titulados en dereito dos equipos técnicos dos servizos de protección de menores das xefaturas territoriais.

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

12, 13, 14 de xuño

Das 9.00 ás 14.00 horas e das 15.30 ás 19.00 horas

15 de xuño

Das 9.00 ás 13.30 horas

15.6.2023, ás 13.00 horas

FC23096

Traballo en rede e actualización de competencias dixitais para a mocidade

50

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

11.4.2023

3.5.2023

8.5.2023, ás 17.00 horas

FC23097

Xestión da comunicación dixital cara á xuventude na Administración pública

50

30

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Teleformación

15.5.2023

5.6.2023

9.6.2023, ás 19.30 horas

FC23098

Problemas de conduta e patoloxía dual en nenos, nenas e adolescentes

30

30

Persoal de intervención socioeducativa (educadores/as sociais, traballadores/as sociais, psicólogos/as, pedagogos/as, ...) que traballa con poboación infantil e adolescente que presenta importantes trastornos de conduta, e en protección de menores e de xustiza penal xuvenil.

Aproveitamento

Telepresenza

10, 11, 12, 17, 18 e 19 de abril

Das 9.00 ás 14.00 horas

19.4.2023, ás 13.30 horas

Consellería do Medio Rural

FC23130

Iniciación a QGIS para reestruturación parcelaria e polígonos agroforestais

30

30

Técnicos/as, delineantes e topógrafos/as dos servizos de Infraestruturas Agrarias e da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural.

Aproveitamento

Teleformación

18.4.2023

22.5.2023

26.5.2023, ás 17.30 horas

FC23131

Sistemas construtivos en madeira: armazón lixeira e CLT

30

24

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Aproveitamento

Mixto Telepresenza+

Presencial

Telepresenza: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 e 28 de xuño Das 17.30 ás 19.30 horas

Visitas: 16 de xuño

Das 10.00 ás 14.00 horas e 23 de xuño

Das 16.00 ás 20.00 horas

28.6.2023, ás 19.00 horas

FC23136

As axudas directas da PAC no período 2023-2027

50

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Con prioridade para o persoal do Fogga e para os xestores de fondos europeos agrícolas Feaga ou Feader.

Aproveitamento

Teleformación

10.6.2023

30.6.2023

5.7.2023, ás 18.30 horas

Consellería do Mar

FC23101

Identificación de especies: peixes

20

30

Terá preferencia o persoal técnico da Consellería do Mar priorizado do seguinte xeito: 1. Persoal técnico coñecido como biólogos de zona e técnicos da UTPB. 2. Persoal de Gardacostas. 3. Resto de persoal técnico da Consellería do Mar. 4. Persoal técnico doutras consellerías.

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

21, 22, 23, 26 e 27 de xuño na EGAP

28 de xuño no Igafa

Das 9.00 ás 14.00 horas

28.6.2023, ás 13.30 horas

FC23102

Identificación de especies: macroalgas e a súa explotación

20

30

Persoal técnico que ocupe prazas de biólogo/a de zona ou técnico/a en zonas e instalacións de produción, ou nos centros de investigación da Consellería do Mar, persoal técnico da Consellería do Mar e resto do persoal técnico doutras consellerías.

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

29, 30 e 31 de maio

Das 9.00 ás 14.00 horas

Saídas ao intermareal:

5 e 6 de xuño

Clase no laboratorio da UDC: 7 de xuño

7.6.2023, ás 13.30 horas

FC23103

Patoloxía de moluscos: diagnose microscópica

10

25

Persoal técnico e investigador priorizado do seguinte xeito: 1. Persoal técnico e investigador do Cima 2. Persoal técnico e investigador do Intecmar.

Aproveitamento

Presencial

Vilanova de Arousa

Do 17 ao 21 de abril de Das 8.30 ás 13.30 horas

21.4.2023, ás 13.00 horas

FC23104

Teoría e práctica da loita contra a contaminación mariña accidental

20

25

Persoal do Servizo de Gardacostas de Galicia.

Aproveitamento

Presencial Cambados

Do 5 ao 9 de xuño

Das 9.00 ás 14.00 horas

9.6.2023, ás 13.30 horas

FC23105

Formación en inspección pesqueira

30

15

Persoal do Servizo de Inspección e Control dos Recursos da Subdirección Xeral de Gardacostas e outros corpos de Inspección e persoal técnico da Consellería do Mar; terán preferencia os recentemente incorporados.

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

13, 14, 15 de xuño

Das 9.00 ás 14.00 horas

15.6.2023, ás 13.30 horas

FC23106

Medición de artes de pesca e de especies con tamaño ou peso mínimo de captura e comercialización

20

20

1º. Persoal do Servizo de Gardacostas de Galicia. 2º. Persoal veterinario da Subdirección Xeral de Gardacostas de Galicia

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

2, 3, 8 e 9 de maio

Das 10.00 ás 13.00 horas

(EGAP)

4 e 5 de maio

Das 9.00 ás 13.00 horas

Almacén Gardacostas Eirapedriña (Brión)

9.5.2023, ás 12.30 horas

FC23107

QXIS iniciación aplicado ao medio mariño e á xestión dos recursos mariños

13

30

Persoal técnico que ocupe prazas e realice as funcións de biólogo/a de zona ou técnico/a en zonas e instalación de produción, así como persoal técnico do Cima que teña relación directa coa investigación e seguimento de recursos mariños, resto do persoal técnico da Consellería do Mar e do resto das consellerías cuxo traballo teña relación directa cos recursos mariños obxecto deste curso.

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

29, 30 e 31 de marzo; e 12, 13 e 14 de abril

Das 9.00 ás 14.00 horas

14.4.2023, ás 13.30 horas

FC23108

QXIS avanzado aplicado ao medio mariño e á xestión dos recursos mariños

13

30

Persoal técnico que ocupe prazas e realice as funcións de biólogo/a de zona ou técnico/a en zonas e instalación de produción, así como persoal técnico do Cima que teña relación directa coa investigación e seguimento de recursos mariños, resto do persoal técnico da Consellería do Mar e do resto das consellerías cuxo traballo teña relación directa cos recursos mariños obxecto do curso.

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

26, 27 e 28 de abril; e 10 11 e 12 de maio

Das 9.00 ás 14.00 horas

12.5.2023, ás 13.30 horas

FC23111

Identificación de especies: moluscos (avanzado)

20

30

Persoal técnico que ocupe prazas e/ou realice as funcións de biólogo/a de zona ou técnico/a en zonas e instalación de produción e persoal técnico da área de recursos mariños do Cima. Resto do persoal técnico da Consellería do Mar e do resto das consellerías cuxo traballo teña relación directa cos recursos mariños obxecto do curso e que xa realizase previamente o curso inicial.

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

29, 30 e 31 de maio; e 1 de xuño na EGAP

Das 9.00 ás 14.00 horas

Sesións prácticas: saídas intermareal e laboratorio 5 e 6 xuño no Igafa

6.6.2023, ás 13.30 horas

Consellería de Sanidade

FC23109

Principios de control de tratamento térmico en alimentos de baixa acidez e acidificados. Validación do tratamento térmico e control de peches

24

20

Inspectores/as veterinarios de saúde pública por orde preferente: 1º) Directores/as técnicos/as sanitarios/as de industrias alimentarias, especialmente da pesca. 2º) Inspectores/as veterinarios con especial dedicación á industria conserveira. 3º) Inspectores/as veterinarios con dedicación ao sector da cocción de moluscos e procesos de pasteurización.

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

8, 9, 10 e 11 de maio

Das 9.30 ás 14.30 horas

11.5.2023, ás 14.00 horas