Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 58 Xoves, 23 de marzo de 2023 Páx. 20040

VI. Anuncios

c) Outros anuncios

Consorcio Interuniversitario do Sistema Universitario de Galicia (CISUG)

RESOLUCIÓN do 16 de marzo do 2023 pola que se nomea o tribunal cualificador das probas selectivas para o acceso, polo sistema de ingreso libre, ás prazas de persoal laboral fixo no marco de estabilización de emprego temporal.

Unha vez convocadas as probas selectivas para cubrir unha praza de xestor/a de documentación e unha praza de técnico/a superior diplomado en informática pola quenda de acceso libre do Consorcio Interuniversitario do Sistema Universitario de Galicia (CISUG) do marco de estabilización de emprego temporal mediante Resolución do 7 de decembro de 2022 (DOG núm. 245, do 27 de decembro), de conformidade coas bases da convocatoria, e por delegación da Xunta de Goberno, o presidente do CISUG resolve nomear o seguinte tribunal cualificador:

Praza de xestor/a de documentación:

– Tribunal titular.

• Presidente: Xaquín Lores Torres, funcionario de carreira da escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos da UDC.

• Vocal: María Isabel Casal Reyes, funcionaria de carreira da escala facultativa de arquivos e bibliotecas da USC, especialidade de bibliotecas.

• Vocal: Marta Abad López, funcionaria de carreira da escala facultativa de arquivos e bibliotecas da USC, especialidade de bibliotecas.

• Vocal: Teresita del Niño Jesús Aboal Somoza, funcionaria de carreira da escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos da UVigo.

• Secretario: Gerardo Marraud González, funcionario de carreira da escala superior de técnicos facultativos de biblioteca da Universidade Carlos III de Madrid.

– Tribunal suplente.

• Presidente: Pedro Incio Piñeiro, funcionario de carreira da escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos da UDC.

• Vocal: Mª Nieves Rodríguez Díez, funcionaria de carreira da escala facultativa de arquivos e bibliotecas da USC, especialidade de bibliotecas.

• Vocal: Ana González da Costa, funcionaria de carreira da escala facultativa de arquivos e bibliotecas da USC, especialidade de bibliotecas.

• Vocal: Héctor Carlos Castro Rey, funcionario de carreira da escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos da UVigo.

• Secretaria: Carmen Barros Otero, funcionaria de carreira da escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos da UVigo.

Praza de técnico/a superior en informática:

– Tribunal titular.

• Presidente: José Manuel Velo García, persoal laboral fixo do grupo I, técnico superior en Tecnoloxías da Información e das Comunicacións da USC.

• Vocal: Alejandra María Rodríguez Fernández, funcionaria de carreira da escala técnica superior da UDC.

• Vocal: María Teresa Flores Arias, funcionaria de carreira do corpo de profesores titulares do Departamento de Física Aplicada da USC.

• Vocal: José María Fernández López, funcionario de carreira da escala técnica superior da UDC.

• Secretaria: María Isabel Casal Reyes, funcionaria de carreira da escala facultativa de arquivos e bibliotecas da USC, especialidade de bibliotecas.

– Tribunal suplente.

• Presidente: Diego Conde Pérez, persoal laboral fixo do grupo I, técnico superior en Tecnoloxías da Información e das Comunicacións da USC.

• Vocal: Alejandra Vilas Rodríguez, funcionaria de carreira da escala técnica superior de tecnoloxías da información e comunicacións da UVigo.

• Vocal: Ana Belén Moar Graña, funcionaria de carreira da escala técnica superior da UDC.

• Vocal: Francisco Pais Suárez, funcionario de carreira da escala técnica superior da UDC.

• Secretaria: Marta Abad López, funcionaria de carreira da escala facultativa de arquivos e bibliotecas da USC, especialidade de bibliotecas.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer un recurso contencioso-administrativo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Non obstante, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes ante o órgano que a ditou. Neste caso non se poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo anteriormente indicado mentres non se dite resolución expresa ou presunta do recurso administrativo de reposición, ao abeiro do artigo 123 e seguintes da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 16 de marzo de 2023

Julio E. Abalde Alonso
Presidente do Consorcio Interuniversitario do Sistema Universitario de Galicia