Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 58 Xoves, 23 de marzo de 2023 Páx. 19938

III. Outras disposicións

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 6 de marzo de 2023 pola que se publica o plan de estudos de graduado ou graduada en Intelixencia Artificial.

Obtida a verificación do plan de estudos polo Consello de Universidades, logo do informe favorable da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, así como a autorización da Comunidade Autónoma de Galicia, e establecido o carácter oficial do título por Acordo do Consello de Ministros do 4 de outubro de 2022 (publicado no BOE do 21 de outubro pola Resolución do secretario xeral de Universidades do 11 de outubro de 2022).

Este reitorado, de conformidade co disposto no artigo 35 da Lei orgánica 6/2001, de universidades, na redacción dada pola Lei orgánica 4/2007, resolve publicar o plan de estudos conducente á obtención do título oficial de graduado ou graduada en Intelixencia Artificial pola Universidade de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 6 de marzo de 2023

Antonio López Díaz
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO

Graduado ou graduada en Intelixencia Artificial pola Universidade da Coruña, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo

Código RUCT: 2504532.

Rama de coñecemento: Enxeñaría e Arquitectura.

Modalidade de impartición: presencial.

5.1. Estrutura das ensinanzas.

5.1.1. Distribución do plan de estudos en créditos ECTS.

Tipo de materia

Créditos ECTS

Formación básica

60

Obrigatorias

60

Prácticas externas obligatorias

6

Optativas

102

Traballo de fin de grao

12

Créditos totais

240

5.1.2. Créditos de formación básica. Distribución en materias.

Rama de coñecemento

Materia básica

RD 1393/2007, do 29 de outubro

Materias vinculadas

ECTS

Carácter

Enxeñaría e Arquitectura

Matemáticas

Álxebra

6

FB

Cálculo e Análise Numérica

6

FB

Estatística

6

FB

Matemática Discreta

6

FB

Informática

Programación I

6

FB

Programación II

6

FB

Adquisición e Procesamento de Sinal

6

FB

Introdución aos Computadores

6

FB

Lóxica

6

FB

Empresa

Xestión de Organizacións

6

FB

Total créditos ECTS

60

5.1.3. Plan de estudos resumido (por módulos).

Módulo

Materia

Carácter

ECTS

Módulos comúns

Matemáticas

Optimización Matemática

Obrigatoria

6

Álxebra

Formación básica

6

Cálculo e Análise Numérica

Formación básica

6

Estatística

Formación básica

6

Matemática Discreta

Formación básica

6

Software e bases de datos

Algoritmos

Obrigatoria

6

Bases de Datos

Obrigatoria

6

Enxeñaría de Software

Obrigatoria

6

Programación I

Formación básica

6

Programación II

Formación básica

6

Computadores e redes

Computación Concorrente, Paralela e Distribuída

Obrigatoria

6

Redes

Obrigatoria

6

Adquisición e Procesamento de Sinal

Formación básica

6

Introdución aos Computadores

Formación básica

6

Fundamentos de IA

Algoritmos Básicos da Intelixencia Artificial

Obrigatoria

6

Autómatas e Linguaxes Formais

Obrigatoria

6

Fundamentos de Aprendizaxe Automática

Obrigatoria

6

Representación do Coñecemento e Razoamento

Obrigatoria

6

Lóxica

Formación básica

6

Empresa

Xestión de Organizacións

Formación básica

6

Prácticas externas OB e traballo de fin de grao

Prácticas externas I

Obrigatoria

6

Traballo de fin de grao

Obrigatoria

12

Itinerario Tecnoloxías Intelixentes (USC)

Intelixencia artificial centrada en persoas

Aspectos Tecnocientíficos da IA

Optativa vinculada

3

Dimensión Xurídica da IA

Optativa vinculada

3

Neurociencia Cognitiva e Afectiva

Optativa vinculada

4,5

Neurofisioloxía

Optativa vinculada

3

Psicoloxía Cognitiva

Optativa vinculada

4,5

Resolución de problemas baseada en coñecemento e razoamento

Metaheurísticas

Optativa vinculada

6

Razoamento con Incerteza

Optativa vinculada

6

Big Data e internet das cousas

Enxeñaría de Datos a Grande Escala

Optativa vinculada

4,5

Plataformas de Internet das Cousas

Optativa vinculada

4,5

Técnicas de Procesamento Masivo de Datos

Optativa vinculada

4,5

Aprendizaxe automática

Aprendizaxe Automática non Supervisada

Optativa vinculada

4,5

Aprendizaxe Automática Supervisada

Optativa vinculada

6

Aprendizaxe por Reforzo

Optativa vinculada

6

Redes Neuronais e Aprendizaxe Profunda

Optativa vinculada

6

Linguaxe e percepción

Tecnoloxías da Linguaxe

Optativa vinculada

6

Visión por Computador

Optativa vinculada

6

Profesional

Avaliación de Proxectos Empresariais

Optativa vinculada

6

Proxecto Integrador de IA I

Optativa vinculada

6

Proxecto Integrador de IA II

Optativa vinculada

6

Prácticas externas II

Optativa libre

6

Optativa aberta

Optativa libre

6

Itinerario Sociedade e Empresa Intelixentes: módulo Formación académica (UDC)

Aprendizaxe

Modelos Avanzados de Aprendizaxe Automática I

Optativa vinculada

6

Modelos Avanzados de Aprendizaxe Automática II

Optativa vinculada

6

Aprendizaxe Profunda

Optativa vinculada

6

Linguaxe natural

Fundamentos de Procesamento de Linguaxe Natural

Optativa vinculada

6

Técnicas Avanzadas de Procesamento de Linguaxe Natural

Optativa vinculada

6

Recuperación de Información e Minaría Web

Optativa vinculada

6

Sistemas intelixentes

Sistemas Multiaxente

Optativa vinculada

6

Sistemas Baseados en Coñecemento

Optativa vinculada

6

Modelado Baseado en Axentes

Optativa vinculada

4,5

Robótica

Fundamentos de Robótica Intelixente

Optativa vinculada

6

Robótica Intelixente Aplicada

Optativa vinculada

6

Visión por computador

Principios de Visión por Computador

Optativa vinculada

6

Visión por Computador Aplicada

Optativa vinculada

6

Empresa

Almacenamento, Preprocesamento e Análise Avanzada de Datos

Optativa vinculada

6

Ferramentas de Desenvolvemento e Despregamento

Optativa vinculada

6

Seguridade, Lexislación e Ética de Sistemas Intelixentes

4,5

Interacción persoa-máquina

Interacción Intelixente

Optativa libre

4,5

Sistemas de Recomendación

Optativa libre

4,5

Aplicacións

Fogar, Edificios e Cidades Intelixentes

Optativa libre

4,5

Ciberseguridade e Protección da Información

Optativa libre

4,5

Vehículos Autónomos

Optativa libre

4,5

Bioinformática e Medicina

Optativa libre

4,5

Banca e Finanzas

Optativa libre

4,5

IA a Grande Escala

Optativa libre

4,5

Itinerario Sociedade e Empresa Intelixentes: módulo Formación en empresa (UDC)

Aprendizaxe

Modelos Avanzados de Aprendizaxe Automática I

Optativa vinculada

6

Modelos Avanzados de Aprendizaxe Automática II

Optativa vinculada

6

Aprendizaxe Profunda

Optativa vinculada

6

Linguaxe natural

Fundamentos de Procesamento de Linguaxe Natural

Optativa vinculada

6

Técnicas Avanzadas de Procesamento de Linguaxe Natural

Optativa vinculada

6

Recuperación de Información e Minaría Web

Optativa vinculada

6

Sistemas intelixentes

Sistemas Multiaxente

Optativa vinculada

6

Sistemas Baseados en Coñecemento

Optativa vinculada

6

Robótica

Fundamentos de Robótica Intelixente

Optativa vinculada

6

Robótica Intelixente Aplicada

Optativa vinculada

6

Visión por computador

Principios de Visión por Computador

Optativa vinculada

6

Visión por Computador Aplicada

Optativa vinculada

6

Empresa

Almacenamento, Preprocesamento e Análise Avanzada de Datos (Formación en empresa)

Optativa vinculada

6

Ferramentas de Desenvolvemento e Despregamento (Formación en empresa)

Optativa vinculada

6

Seguridade, Lexislación e Ética de Sistemas Intelixentes (Formación en empresa)

Optativa vinculada

4,5

Prácticas externas III

Optativa libre

13,5

Itinerario Sistemas de Información Intelixentes (UVigo)

Aprendizaxe automática

Aprendizaxe Automática I

Optativa vinculada

6

Aprendizaxe Automática II

Optativa vinculada

6

Aprendizaxe Automática Bioinspirada

Optativa vinculada

6

Tecnoloxías da linguaxe

Procesamento da Linguaxe Natural

Optativa vinculada

6

Recuperación da Información

Optativa vinculada

6

Minaría de Textos

Optativa vinculada

6

Web Semántica

Optativa vinculada

6

Enxeñaría do coñecemento

Sistemas Expertos

Optativa vinculada

6

Razoamento con Incerteza

Optativa vinculada

6

Sistemas Baseados en Axentes

Optativa vinculada

6

BIG Data

Bases de Datos NoSQL

Optativa vinculada

6

Técnicas de Procesamento Masivo de Datos

Optativa vinculada

6

Aspectos profesionais

Dimensión Ética e Xurídica da IA

Optativa vinculada

6

Interacción e percepción

Plataforma de Internet das Cousas

Optativa vinculada

6

Sistemas Reactivos

Optativa vinculada

6

Interfaces Intelixentes

Optativa libre

6

Visión Artificial

Optativa libre

6

Aplicacións en IA

IA no Ámbito Empresarial e Administrativo

Optativa libre

6

IA no Ámbito Sanitario

Optativa libre

6

Ciberseguridade Intelixente

Optativa libre

6

Robótica Baseada en Comportamento

Optativa libre

6

5.1.4. Plan de estudos resumido (por curso académico).

Itinerario Tecnoloxías Intelixentes (USC)

Primeiro curso

Materia

Carácter

Créditos

Álxebra

Formación básica

6

Cálculo e Análise Numérica

Formación básica

6

Matemática Discreta

Formación básica

6

Programación I

Formación básica

6

Introdución aos Computadores

Formación básica

6

Estatística

Formación básica

6

Programación II

Formación básica

6

Adquisición e Procesamento de Sinal

Formación básica

6

Lóxica

Formación básica

6

Xestión de Organizacións

Formación básica

6

Segundo curso

Materia

Carácter

Créditos

Optimización Matemática

Obrigatoria

6

Algoritmos

Obrigatoria

6

Enxeñaría de Software

Obrigatoria

6

Bases de Datos

Obrigatoria

6

Redes

Obrigatoria

6

Computación Concorrente, Paralela e Distribuída

Obrigatoria

6

Autómatas e Linguaxes Formais

Obrigatoria

6

Fundamentos de Aprendizaxe Automática

Obrigatoria

6

Algoritmos Básicos da Intelixencia Artificial

Obrigatoria

6

Representación do Coñecemento e Razoamento

Obrigatoria

6

Terceiro curso

Materia

Carácter

Créditos

Psicoloxía Cognitiva

Optativa vinculada

4,5

Neurofisioloxía

Optativa vinculada

3

Neurociencia Cognitiva e Afectiva

Optativa vinculada

4,5

Metaheurísticas

Optativa vinculada

6

Razoamento con Incerteza

Optativa vinculada

6

Enxeñaría de Datos a Grande Escala

Optativa vinculada

4,5

Técnicas de Procesamento Masivo de Datos

Optativa vinculada

4,5

Plataformas de Internet das Cousas

Optativa vinculada

4,5

Aprendizaxe Automática Supervisada

Optativa vinculada

6

Aprendizaxe Automática non Supervisada

Optativa vinculada

4,5

Redes Neuronais e Aprendizaxe Profunda

Optativa vinculada

6

Proxecto Integrador de IA I

Optativa vinculada

6

Cuarto curso

Materia

Carácter

Créditos

Dimensión Xurídica da IA

Optativa vinculada

3

Aspectos Tecnocientíficos da IA

Optativa vinculada

3

Aprendizaxe por Reforzo

Optativa vinculada

6

Visión por Computador

Optativa vinculada

6

Tecnoloxías da Linguaxe

Optativa vinculada

6

Proxecto Integrador de IA II

Optativa vinculada

6

Avaliación de Proxectos Empresariais

Optativa vinculada

6

Optativa 1

Optativa libre

6

Traballo de fin de grao

Obrigatoria

12

Prácticas externas I

Obrigatoria

6

Optativas da USC

Prácticas externas II

Optativa libre

6

Optativa aberta

Optativa libre

6

Itinerario Sociedade e Empresa Intelixentes: módulo Formación académica (UDC)

Primeiro curso

Materia

Carácter

Créditos

Álxebra

Formación básica

6

Cálculo e Análise Numérica

Formación básica

6

Matemática Discreta

Formación básica

6

Programación I

Formación básica

6

Introdución aos Computadores

Formación básica

6

Estatística

Formación básica

6

Programación II

Formación básica

6

Adquisición e Procesamento de Sinal

Formación básica

6

Lóxica

Formación básica

6

Xestión de Organizacións

Formación básica

6

Segundo curso

Materia

Carácter

Créditos

Optimización Matemática

Obrigatoria

6

Algoritmos

Obrigatoria

6

Enxeñaría de Software

Obrigatoria

6

Bases de Datos

Obrigatoria

6

Redes

Obrigatoria

6

Computación Concorrente, Paralela e Distribuída

Obrigatoria

6

Autómatas e Linguaxes Formais

Obrigatoria

6

Fundamentos de Aprendizaxe Automática

Obrigatoria

6

Algoritmos Básicos da Intelixencia Artificial

Obrigatoria

6

Representación do Coñecemento e Razoamento

Obrigatoria

6

Terceiro curso

Materia

Carácter

Créditos

Modelos Avanzados de Aprendizaxe Automática

Optativa vinculada

6

Principios de Visión por Computador

Optativa vinculada

6

Aprendizaxe Profunda

Optativa vinculada

6

Recuperación de Información e Minaría Web

Optativa vinculada

6

Sistemas Baseados en Coñecemento

Optativa vinculada

6

Fundamentos de Robótica Intelixente

Optativa vinculada

6

Fundamentos de Procesamento de Linguaxe Natural

Optativa vinculada

6

Modelos Avanzados de Aprendizaxe Automática II

Optativa vinculada

6

Visión por Computador Aplicada

Optativa vinculada

6

Sistemas Multiaxente

Optativa vinculada

6

Cuarto curso

Materia

Carácter

Créditos

Técnicas Avanzadas de Procesamento de Linguaxe Natural

Optativa vinculada

6

Robótica Intelixente Aplicada

Optativa vinculada

6

Ferramentas de Desenvolvemento e Despramento (Formación académica)

Optativa vinculada

6

Almacenamento, Preprocesamento e Análise Avanzada de Datos (Formación académica)

Optativa vinculada

6

Seguridade, Lexislación e Ética de Sistemas Intelixentes (Formación académica)

Optativa vinculada

4,5

Optativa 1

Optativa libre

4,5

Optativa 2

Optativa libre

4,5

Optativa 3

Optativa libre

4,5

Traballo de fin de grao

Obrigatoria

12

Prácticas externas I

Obrigatoria

6

Itinerario Sociedade e Empresa Intelixentes: módulo Formación en empresa (UDC)

Primeiro curso

Materia

Carácter

Créditos

Álxebra

Formación básica

6

Cálculo e Análise Numérica

Formación básica

6

Matemática Discreta

Formación básica

6

Programación I

Formación básica

6

Introdución aos Computadores

Formación básica

6

Estatística

Formación básica

6

Programación II

Formación básica

6

Adquisición e Procesamento de Sinal

Formación básica

6

Lóxica

Formación básica

6

Xestión de Organizacións

Formación básica

6

Segundo curso

Materia

Carácter

Créditos

Optimización Matemática

Obrigatoria

6

Algoritmos

Obrigatoria

6

Enxeñaría de Software

Obrigatoria

6

Bases de Datos

Obrigatoria

6

Redes

Obrigatoria

6

Computación Concorrente, Paralela e Distribuída

Obrigatoria

6

Autómatas e Linguaxes Formais

Obrigatoria

6

Fundamentos de Aprendizaxe Automática

Obrigatoria

6

Algoritmos Básicos da Intelixencia Artificial

Obrigatoria

6

Representación do Coñecemento e Razoamento

Obrigatoria

6

Terceiro curso

Materia

Carácter

Créditos

Modelos Avanzados de Aprendizaxe Automática

Optativa vinculada

6

Principios de Visión por Computador

Optativa vinculada

6

Aprendizaxe Profunda

Optativa vinculada

6

Recuperación de Información e Minaría Web

Optativa vinculada

6

Sistemas Baseados en Coñecemento

Optativa vinculada

6

Fundamentos de Robótica Intelixente

Optativa vinculada

6

Fundamentos de Procesamento de Linguaxe Natural

Optativa vinculada

6

Modelos Avanzados de Aprendizaxe Automática II

Optativa vinculada

6

Visión por Computador Aplicada

Optativa vinculada

6

Sistemas Multiaxente

Optativa vinculada

6

Cuarto curso

Materia

Carácter

Créditos

Técnicas Avanzadas de Procesamento de Linguaxe Natural

Optativa vinculada

6

Robótica Intelixente Aplicada

Optativa vinculada

6

Ferramentas de Desenvolvemento e Despregamento (Formación en empresa)

Optativa vinculada

6

Almacenamento, Preprocesamento e Análise Avanzada de Datos (Formación en empresa)

Optativa vinculada

6

Seguridade, Lexislación e Ética de Sistemas Intelixentes (Formación en empresa)

Optativa vinculada

4,5

Prácticas externas III

Optativa libre

13,5

Traballo de fin de grao

Obrigatoria

12

Prácticas externas I

Obrigatoria

6

Optativas da UDC

Interacción Intelixente

Optativa libre

4,5

Sistemas de Recomendación

Optativa libre

4,5

Fogar, Edificios e Cidades Intelixentes

Optativa libre

4,5

Ciberseguridade e Protección da Información

Optativa libre

4,5

Vehículos Autónomos

Optativa libre

4,5

Bioinformática e Medicina

Optativa libre

4,5

Banca e Finanzas

Optativa libre

4,5

IA a Grande Escala

Optativa libre

4,5

Prácticas externas III

Optativa libre

13,5

Itinerario Sistemas de Información Intelixentes (UVigo)

Primeiro curso

Materia

Carácter

Créditos

Álxebra

Formación básica

6

Cálculo e Análise Numérica

Formación básica

6

Matemática Discreta

Formación básica

6

Programación I

Formación básica

6

Introdución aos Computadores

Formación básica

6

Estatística

Formación básica

6

Programación II

Formación básica

6

Adquisición e Procesamento de Sinal

Formación básica

6

Lóxica

Formación básica

6

Xestión de Organizacións

Formación básica

6

Segundo curso

Materia

Carácter

Créditos

Optimización Matemática

Obrigatoria

6

Algoritmos

Obrigatoria

6

Enxeñaría de Software

Obrigatoria

6

Bases de Datos

Obrigatoria

6

Redes

Obrigatoria

6

Computación Concorrente, Paralela e Distribuída

Obrigatoria

6

Autómatas e Linguaxes Formais

Obrigatoria

6

Fundamentos de Aprendizaxe Automática

Obrigatoria

6

Algoritmos Básicos da Intelixencia Artificial

Obrigatoria

6

Representación do Coñecemento e Razoamento

Obrigatoria

6

Terceiro curso

Materia

Carácter

Créditos

Razoamento con incerteza

Optativa vinculada

6

Aprendizaxe automática I

Optativa vinculada

6

Bases de datos NoSQL

Optativa vinculada

6

Técnicas de Procesamento Masivo de Datos

Optativa vinculada

6

Sistemas Expertos

Optativa vinculada

6

Plataforma de Internet das Cousas

Optativa vinculada

6

Aprendizaxe Automática II

Optativa vinculada

6

Aprendizaxe Automática Bioinspirada

Optativa vinculada

6

Sistemas Reactivos

Optativa vinculada

6

Dimensión Ética e Xurídica da IA

Optativa vinculada

6

Cuarto curso

Materia

Carácter

Créditos

Sistemas Baseados en Axentes

Optativa vinculada

6

Minaría de Textos

Optativa vinculada

6

Web Semántica

Optativa vinculada

6

Recuperación da Información

Optativa vinculada

6

Procesamento da Linguaxe Natural

Optativa vinculada

6

Optativa 1

Optativa libre

6

Optativa 2

Optativa libre

6

Traballo de fin de grao

Obrigatoria

12

Prácticas externas I

Obrigatoria

6

Optativas da UVigo

Interfaces Intelixentes

Optativa libre

6

Visión Artificial

Optativa libre

6

IA no Ámbito Empresarial e Administrativo

Optativa libre

6

IA no Ámbito Sanitario

Optativa libre

6

Ciberseguridade Intelixente

Optativa libre

6

Robótica Baseada en Comportamento

Optativa libre

6

Itinerarios:

O título estrutúrase de forma que os contidos dos dous primeiros cursos son comúns ás tres universidades, e nos dous últimos cursos cada universidade desenvolve a súa propia oferta formativa ao redor dun itinerario que se desenvolve en 120 créditos e que inclúe unha serie de optativas vinculadas, propias de cada itinerario.