Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 78 Luns, 24 de abril de 2023 Páx. 25310

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

ANUNCIO do 12 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, polo que se publica a resolución das axudas concedidas e desestimadas tramitadas ao abeiro da Orde do 16 de novembro de 2022, pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para a concesión das primas de mantemento das forestacións para o ano 2023, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MR670C).

O día 29 de novembro de 2022, a Consellería do Medio Rural publicou a Orde do 16 de novembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para a concesión das primas de mantemento das forestacións para o ano 2023, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, do programa e do crédito orzamentario a que se imputen, da finalidade da subvención, da persoa beneficiaria e a cantidade concedida.

Segundo o establecido no punto 6 do artigo 13 da Orde do 16 de novembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para a concesión das primas de mantemento das forestacións para o ano 2023, e de conformidade co establecido no artigo 45 da indicada Lei 39/2015, as notificacións das resolucións de aprobación e denegación destas axudas realizaranse mediante a publicación no Diario Oficial de Galicia. Nesta publicación especificarase a data da convocatoria, a persoa beneficiaria, a cantidade concedida e a finalidade da subvención outorgada, así como a indicación das causas da desestimación, e expresaranse, ademais, os recursos que contra a resolución procedan, o órgano administrativo ou xudicial ante o cal deben presentarse e o prazo para interpolos.

Na notificación de concesión da axuda informaranse as persoas beneficiarias de que a operación se financia en virtude dun programa cofinanciado polo Feader, medida 8.1 (establecemento e mantemento de superficies forestais) do PDR de Galicia.

En virtude do artigo 12 da Orde do 16 de novembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2023 para a concesión das primas de mantemento das forestacións e do artigo 2 da Orde do 17 de novembro de 2015 sobre delegación de competencias en diversos órganos da Consellería do Medio Rural (DOG núm. 223, do 23 de novembro), o director xeral de Planificación e Ordenación Forestal

ACORDA:

A publicación do contido da Resolución do 28 de marzo de 2023 das axudas concedidas con cargo ao código de proxecto 14.03.713B.770.0, CP 2016 00207 e tamén daquelas desestimadas, ao abeiro da Orde do 16 de novembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2023 para a concesión das primas de mantemento das forestacións, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020.

Estas axudas están recollidas no Regulamento (UE) nº 702/2014, da Comisión, do 25 de xuño, polo que se declaran determinadas categorías de axudas nos sectores agrícola e forestal e nas zonas rurais compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea, e foron comunicadas por España á Comisión Europea e publicadas na páxina web da Comisión (https://ec.europa.eu/competition/ elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43021) o 20 de outubro de 2015, coa clave SA.43021 (2015/XA).

A orde estableceu unha liña de axuda obxecto de subvención, a cal se corresponde coa medida 8.1 (establecemento e mantemento de superficies forestais ), prioridade 5 do PDR 2014-2020:

O anexo I relaciona a listaxe daquelas axudas solicitadas que foron concedidas e o anexo II presenta aquelas axudas desestimadas coa indicación das causas da desestimación. Estas listaxes atópanse na páxina web da Consellería do Medio Rural.

As axudas concedidas, dispostas no anexo I, deberán:

1. Presentar cada ano (2023, 2024 y 2025) coa solicitude única da política agraria común (orde anual pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control) a solicitude de pagamento e a xustificación dos traballos, xunto coa seguinte documentación, segundo o disposto na dita orde de axudas:

A. Os xustificantes de gasto (factura) e o pagamento (xustificante de pagamento) de acordo co indicado no anexo VII da orde.

B. No caso de cesión do dereito de cobramento da axuda cun terceiro:

– Comunicación de cesión do dereito de cobramento, conforme o modelo que figura no anexo V desta orde. No caso de que o cesionario do dereito de cobramento sexa unha CMVMC, o devandito anexo asinarao o presidente da CMVMC en nome da comunidade, pero deberá constar o certificado do/da secretario/a da comunidade en que indique que a asemblea xeral autorizou, expresamente, o presidente para asinar a dita cesión de cobramento.

– Copia do documento público ou privado no cal se formalizou a cesión. No caso de documento privado, este deberá estar asinado electronicamente; no caso de documento público, xustificación da liquidación do imposto de transmisións patrimoniais de actos xurídicos documentados (ITPAXD).

– Copia do DNI/NIF/NIE en vigor da persoa cesionaria, só no caso de denegar expresamente a súa verificación.

– Copia do NIF en vigor da entidade cesionaria, excepto autorización para a súa obtención á Administración.

C. Declaración de non ter concedidas ou solicitadas outras axudas ou, de telas, indicación de cales son.

2. A prima definitiva será a resultante da comprobación final realizada por funcionarios da consellería competente no medio rural. A raíz desa comprobación, deberase modificar á baixa a cantidade aprobada inicialmente sempre que se realizase un menor número de unidades de obra das aprobadas.

Contra a resolución que se publica cabe a interposición de recurso de reposición ante o conselleiro do Medio Rural, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, segundo o establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional competente no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da súa notificación, consonte o disposto no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren pertinente.

Santiago de Compostela, 12 de abril de 2023

José Luis Chan Rodríguez
Director xeral de Planificación e Ordenación Forestal

ANEXO I

Lista de axudas concedidas

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19150001/2023

***2911**

Asociación Comuneiros do Cha

20.224,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

5,83

1.865,60

2023

Especies do anexo II (frondosas)

12,19

4.876,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

5,83

1.865,60

2024

Especies do anexo II (frondosas)

12,19

4.876,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

5,83

1.865,60

2025

Especies do anexo II (frondosas)

12,19

4.876,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

15:37:0:0:33:1:1

2020

7,52

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

2

15:37:0:0:33:1:1

2020

2,80

B10 Carballo (Quercus robur L.)

3

15:37:0:0:33:1:1

2020

1,74

B8 Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

4

15:37:0:0:33:1:1

2020

5,83

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

15:37:0:0:33:1:1

2020

0,13

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19150007/2023

***2318**

CMVMC Erbecedo

24.055,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

19,92

6.374,40

2023

Especies do anexo II (frondosas)

4,11

1.644,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

19,92

6.374,40

2024

Especies do anexo II (frondosas)

4,11

1.644,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

19,92

6.374,40

2025

Especies do anexo II (frondosas)

4,11

1.644,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

15:29:0:0:67:353:1

2020

9,69

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

15:29:0:0:67:353:1

2020

5,22

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

15:29:0:0:67:353:1

2020

1,31

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

15:29:0:0:67:353:1

2020

0,85

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

15:29:0:0:67:353:1

2020

0,75

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

15:29:0:0:67:353:1

2020

1,04

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

15:29:0:0:67:353:1

2020

1,06

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

15:29:0:0:67:353:1

2020

1,36

B20 Carballo americano (Quercus rubra)

9

15:29:0:0:67:353:1

2020

1,58

B20 Carballo americano (Quercus rubra)

10

15:29:0:0:67:353:1

2020

1,17

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19150005/2023

***2544**

CMVMC Buía, A Capela, Carballal, A Ferrería, Foxacos, Gans, A Ermida, Os Xufreus, Os Lemos, As Miráns, Outeiro, Pousada, Rábade, O Toural e Traba

20.076,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

5,00

1.600,00

2023

Especies do anexo II (frondosas)

12,73

5.092,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

5,00

1.600,00

2024

Especies do anexo II (frondosas)

12,73

5.092,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

5,00

1.600,00

2025

Especies do anexo II (frondosas)

12,73

5.092,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

15:73:0:0:84:78:1

2020

4,30

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

15:73:0:0:84:78:1

2020

0,25

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

15:73:0:0:84:78:1

2020

0,34

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

15:73:0:0:73:121:1

2020

0,09

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

15:73:0:0:73:121:1

2020

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

15:73:0:0:84:78:1

2020

0,39

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

7

15:73:0:0:73:121:1

2020

0,08

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

8

15:73:0:0:84:78:3

2020

0,02

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

9

15:73:0:0:47:236:1

2020

0,04

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

10

15:73:0:0:47:236:1

2020

0,30

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

11

15:73:0:0:47:236:1

2020

1,16

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

12

15:73:0:0:47:236:6

2020

3,06

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

13

15:73:0:0:47:236:6

2020

0,70

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

14

15:73:0:0:47:236:6

2020

1,22

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

15

15:73:0:0:47:236:12

2020

0,11

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

16

15:73:0:0:47:236:12

2020

0,03

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

17

15:73:0:0:47:236:12

2020

0,45

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

18

15:73:0:0:47:236:13

2020

0,20

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

19

15:73:0:0:47:236:13

2020

0,01

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

20

15:73:0:0:47:236:16

2020

0,17

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

21

15:73:0:0:47:236:16

2020

0,14

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

22

15:73:0:0:47:236:17

2020

0,15

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

23

15:73:0:0:47:236:17

2020

0,20

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

24

15:73:0:0:47:236:18

2020

0,01

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

25

15:73:0:0:47:236:18

2020

0,25

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

26

15:73:0:0:47:236:6

2020

2,26

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

27

15:73:0:0:47:236:6

2020

0,39

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

28

15:73:0:0:47:236:6

2020

0,61

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

29

15:73:0:0:47:236:6

2020

0,78

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19150006/2023

***2899**

CMVMC Montañó, Montaña, Piñeiro e As Escobias

4.195,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

4,37

1.398,40

2024

Especies do anexo I (coníferas)

4,37

1.398,40

2025

Especies do anexo I (coníferas)

4,37

1.398,40

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

15:11:0:0:73:30:11

2020

0,38

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

2

15:11:0:0:73:30:11

2020

0,13

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

3

15:11:0:0:72:319:1

2020

1,14

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

4

15:11:0:0:72:319:1

2020

2,36

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

5

15:11:0:0:72:319:1

2020

0,18

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

6

15:11:0:0:72:319:1

2020

0,17

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

7

15:11:0:0:72:319:32

2020

0,01

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19150002/2023

***0282**

CMVMC Colúns

39.321,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

40,96

13.107,20

2024

Especies do anexo I (coníferas)

40,96

13.107,20

2025

Especies do anexo I (coníferas)

40,96

13.107,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

15:46:0:0:55:91:1

2019

1,04

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

15:46:0:0:55:88:1

2019

0,73

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

15:46:0:0:55:87:1

2019

0,45

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

15:46:0:0:55:92:1

2019

1,05

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

15:46:0:0:55:93:1

2019

0,93

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

15:46:0:0:52:89:1

2019

1,10

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

15:46:0:0:52:105:6

2019

12,84

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

15:46:0:0:57:47:1

2019

11,45

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

9

15:46:0:0:55:1:1

2019

11,37

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19150003/2023

***0282**

CMVMC Colúns

7.833,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

8,16

2.611,20

2024

Especies do anexo I (coníferas)

8,16

2.611,20

2025

Especies do anexo I (coníferas)

8,16

2.611,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

15:46:0:0:52:105:1

2020

8,16

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19150004/2023

***2058**

CMVMC San Xoán de Serres

3.600,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

3,75

1.200,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

3,75

1.200,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

3,75

1.200,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

15:54:0:0:13:1417:1

2020

2,86

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

15:54:0:0:13:1420:1

2020

0,89

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270010/2023

***0456**

CMVMC Frexulfe

7.804,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

8,13

2.601,60

2024

Especies do anexo I (coníferas)

8,13

2.601,60

2025

Especies do anexo I (coníferas)

8,13

2.601,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:63:0:0:70:550:9

2020

8,13

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270003/2023

***5186**

Antonio López Osorio

5.044,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

4,93

1.577,60

2023

Especies do anexo II (frondosas)

0,26

104,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

4,93

1.577,60

2024

Especies do anexo II (frondosas)

0,26

104,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

4,93

1.577,60

2025

Especies do anexo II (frondosas)

0,26

104,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:36:0:0:24:90:1

2020

4,51

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

2

27:36:0:0:24:90:2

2020

0,42

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

3

27:36:0:0:24:90:1

2020

0,26

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270004/2023

***2169**

CMVMC Castrolanzán

10.780,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

11,23

3.593,60

2024

Especies do anexo I (coníferas)

11,23

3.593,60

2025

Especies do anexo I (coníferas)

11,23

3.593,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:36:0:0:7:70:1

2019

5,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

27:36:0:0:7:70:7

2019

0,90

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

27:36:0:0:7:70:18

2019

0,15

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

27:36:0:0:7:70:25

2019

4,31

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

27:36:0:0:7:70:25

2019

0,00

B10 Carballo (Quercus robur L.)

6

27:36:0:0:7:70:26

2019

0,85

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

27:36:0:0:7:70:26

2019

0,00

B10 Carballo (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270006/2023

***2550**

CMVMC Santalla de Moutis

6.777,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

7,06

2.259,20

2024

Especies do anexo I (coníferas)

7,06

2.259,20

2025

Especies do anexo I (coníferas)

7,06

2.259,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:35:0:0:57:89:2

2020

1,40

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

27:35:0:0:57:88:1

2020

5,58

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

27:35:0:0:57:88:3

2020

0,08

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270007/2023

***1458**

CMVMC Río do Porto

3.724,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

3,88

1.241,60

2024

Especies do anexo I (coníferas)

3,88

1.241,60

2025

Especies do anexo I (coníferas)

3,88

1.241,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:35:0:0:2:21:1

2019

3,48

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

27:35:0:0:2:21:3

2019

0,40

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270008/2023

***1833**

José Lobera López

3.398,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

3,54

1.132,80

2024

Especies do anexo I (coníferas)

3,54

1.132,80

2025

Especies do anexo I (coníferas)

3,54

1.132,80

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:18:0:0:245:269:1

2020

0,84

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

27:18:0:0:245:270:1

2020

1,51

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

27:18:0:0:245:271:1

2020

1,19

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270011/2023

***2720**

CMVMC Pedrafita

9.283,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

9,67

3.094,40

2024

Especies do anexo I (coníferas)

9,67

3.094,40

2025

Especies do anexo I (coníferas)

9,67

3.094,40

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:45:0:0:11:351:1

2020

0,38

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

27:45:0:0:11:277:1

2020

4,74

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

3

27:45:0:0:11:352:6

2020

0,49

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

4

27:45:0:0:11:260:7

2020

0,00

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

5

27:45:0:0:11:260:8

2020

2,52

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

6

27:45:0:0:11:260:10

2020

0,03

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

7

27:45:0:0:11:260:11

2020

0,04

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

8

27:45:0:0:11:260:12

2020

1,47

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270015/2023

***2852**

CMVMC Vilarello da Igrexa e Vilarello do Río

10.392,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo II (frondosas)

8,66

3.464,00

2024

Especies do anexo II (frondosas)

8,66

3.464,00

2025

Especies do anexo II (frondosas)

8,66

3.464,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:12:0:0:107:1:1

2018

3,25

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

2

27:12:0:0:111:4:1

2018

5,41

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270016/2023

***7962**

Marcos Fernández Catarino

3.283,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

3,42

1.094,40

2024

Especies do anexo I (coníferas)

3,42

1.094,40

2025

Especies do anexo I (coníferas)

3,42

1.094,40

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:18:0:0:142:31:1

2020

3,42

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270017/2023

***2461**

Félix Diaz Villarmazo

2.016,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

2,10

672,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

2,10

672,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

2,10

672,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:18:0:0:61:274:1

2020

2,10

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270018/2023

***2334**

CMVMC Meda

4.627,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

4,82

1.542,40

2024

Especies do anexo I (coníferas)

4,82

1.542,40

2025

Especies do anexo I (coníferas)

4,82

1.542,40

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:34:0:0:31:60:1

2018

1,65

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

27:34:0:0:31:60:1

2018

0,00

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

3

27:34:0:0:39:1:2

2018

3,17

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270027/2023

***1652**

CMVMC Vilaluz

9.458,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

7,34

2.348,80

2023

Especies do anexo II (frondosas)

2,01

804,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

7,34

2.348,80

2024

Especies do anexo II (frondosas)

2,01

804,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

7,34

2.348,80

2025

Especies do anexo II (frondosas)

2,01

804,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:12:0:0:10:21:12

2019

1,13

B22 Cerquiño (Quercus pyrenaica Will), carballo albariño (Quercus petraea (Matts) Liebl.)

2

27:12:0:0:23:41:7

2019

1,55

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

27:12:0:0:23:41:7

2019

0,09

B10 Carballo (Quercus robur L.)

4

27:12:0:0:23:41:8

2019

3,61

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

27:12:0:0:23:41:8

2019

0,61

B10 Carballo (Quercus robur L.)

6

27:12:0:0:23:73:3

2019

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

27:12:0:0:23:74:2

2019

0,05

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

27:12:0:0:23:75:2

2019

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

9

27:12:0:0:23:76:2

2019

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

10

27:12:0:0:23:77:2

2019

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

11

27:12:0:0:23:78:3

2019

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

12

27:12:0:0:23:168:2

2019

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

13

27:12:0:0:23:169:2

2019

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

14

27:12:0:0:23:170:2

2019

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

15

27:12:0:0:23:171:2

2019

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

16

27:12:0:0:23:172:2

2019

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

17

27:12:0:0:23:173:2

2019

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

18

27:12:0:0:23:10:12

2019

1,20

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

19

27:12:0:0:23:10:12

2019

0,12

B10 Carballo (Quercus robur L.)

20

27:12:0:0:23:38:1

2019

0,70

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

21

27:12:0:0:23:38:1

2019

0,06

B10 Carballo (Quercus robur L.)

22

27:12:0:0:23:39:6

2019

0,05

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270028/2023

***6120**

Manuel Marcos Fernández

2.668,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

2,78

889,60

2024

Especies do anexo I (coníferas)

2,78

889,60

2025

Especies do anexo I (coníferas)

2,78

889,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:18:0:0:63:102:2

2020

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

27:18:0:0:63:102:1

2020

1,10

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

27:18:0:0:61:279:1

2020

1,68

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270029/2023

***2608**

CMVMC Gamalleira

26.940,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

8,05

2.576,00

2023

Especies do anexo II (frondosas)

16,01

6.404,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

8,05

2.576,00

2024

Especies do anexo II (frondosas)

16,01

6.404,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

8,05

2.576,00

2025

Especies do anexo II (frondosas)

16,01

6.404,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:35:0:0:30:40:4

2020

3,56

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

27:35:0:0:30:40:2

2020

2,82

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

3

27:35:0:0:42:161:4

2020

0,53

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

4

27:35:0:0:42:161:2

2020

0,09

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

5

27:35:0:0:30:38:1

2020

1,05

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

6

27:35:0:0:31:44:3

2020

2,80

B10 Carballo (Quercus robur L.)

7

27:35:0:0:43:40:2

2020

0,00

B10 Carballo (Quercus robur L.)

8

27:35:0:0:43:25:1

2020

2,73

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

9

27:35:0:0:42:165:1

2020

10,48

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270030/2023

***1644**

CMVMC Río

9.542,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

7,59

2.428,80

2023

Especies do anexo II (frondosas)

1,88

752,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

7,59

2.428,80

2024

Especies do anexo II (frondosas)

1,88

752,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

7,59

2.428,80

2025

Especies do anexo II (frondosas)

1,88

752,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:12:0:0:8:108:6

2020

1,69

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

27:12:0:0:8:108:6

2020

0,37

B10 Carballo (Quercus robur L.)

3

27:12:0:0:8:108:11

2020

0,07

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

27:12:0:0:8:108:11

2020

0,02

B10 Carballo (Quercus robur L.)

5

27:12:0:0:10:40:1

2020

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

27:12:0:0:10:41:1

2020

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

27:12:0:0:10:42:1

2020

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

27:12:0:0:10:43:1

2020

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

9

27:12:0:0:10:43:1

2020

0,00

B10 Carballo (Quercus robur L.)

10

27:12:0:0:10:44:1

2020

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

11

27:12:0:0:10:44:1

2020

0,00

B10 Carballo (Quercus robur L.)

12

27:12:0:0:10:47:1

2020

1,17

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

13

27:12:0:0:10:47:1

2020

0,36

B10 Carballo (Quercus robur L.)

14

27:12:0:0:10:47:2

2020

0,02

B10 Carballo (Quercus robur L.)

15

27:12:0:0:9:55:1

2020

0,59

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

16

27:12:0:0:9:55:1

2020

0,18

B10 Carballo (Quercus robur L.)

17

27:12:0:0:9:120:1

2020

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

18

27:12:0:0:9:121:1

2020

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

19

27:12:0:0:9:122:1

2020

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

20

27:12:0:0:9:123:1

2020

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

21

27:12:0:0:9:123:1

2020

0,00

B10 Carballo (Quercus robur L.)

22

27:12:0:0:9:126:1

2020

2,44

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

23

27:12:0:0:9:126:1

2020

0,64

B10 Carballo (Quercus robur L.)

24

27:12:0:0:24:59:1

2020

1,63

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

25

27:12:0:0:24:59:1

2020

0,29

B10 Carballo (Quercus robur L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270002/2023

***1711**

CMVMC Martín

7.056,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo II (frondosas)

5,88

2.352,00

2024

Especies do anexo II (frondosas)

5,88

2.352,00

2025

Especies do anexo II (frondosas)

5,88

2.352,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:8:0:0:2:432:2

2020

0,56

B8 Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

2

27:8:0:0:2:433:1

2020

0,35

B8 Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

3

27:8:0:0:2:433:1

2020

0,30

B8 Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

4

27:8:0:0:2:433:1

2020

0,25

B8 Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

5

27:8:0:0:2:433:1

2020

1,30

B8 Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

6

27:8:0:0:2:433:3

2020

0,06

B8 Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

7

27:8:0:0:31:122:1

2020

0,97

B8 Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

8

27:8:0:0:31:159:1

2020

2,09

B8 Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270009/2023

***1724**

CMVMC Quiroga

4.149,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

2,71

867,20

2023

Especies do anexo II (frondosas)

1,29

516,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

2,71

867,20

2024

Especies do anexo II (frondosas)

1,29

516,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

2,71

867,20

2025

Especies do anexo II (frondosas)

1,29

516,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:50:0:0:2:693:1

2020

2,71

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

27:50:0:0:2:680:1

2020

1,29

B24 Sobreira (Quercus suber L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270012/2023

***2506**

CMVMC Chave

12.393,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

12,91

4.131,20

2024

Especies do anexo I (coníferas)

12,91

4.131,20

2025

Especies do anexo I (coníferas)

12,91

4.131,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:58:0:1:1:20001:1

2020

0,10

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

27:58:0:0:22:5001:1

2020

0,30

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

27:58:0:0:22:49:1

2020

1,21

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

27:58:0:0:22:16:1

2020

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

27:58:0:0:22:46:1

2020

1,15

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

27:58:0:0:22:64:1

2020

8,88

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

27:58:0:0:22:47:1

2020

0,72

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

27:58:0:0:22:34:1

2020

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

9

27:58:0:0:22:43:1

2020

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

10

27:58:0:0:22:38:1

2020

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

11

27:58:0:0:22:37:1

2020

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

12

27:58:0:0:22:38:4

2020

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

13

27:58:0:0:22:48:5

2020

0,32

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

14

27:58:0:0:22:48:8

2020

0,20

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270013/2023

***3247**

CMVMC Paradapiñol e Rugando

6.902,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

7,19

2.300,80

2024

Especies do anexo I (coníferas)

7,19

2.300,80

2025

Especies do anexo I (coníferas)

7,19

2.300,80

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:50:0:0:14:1:4

2020

0,42

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

27:50:0:0:14:10:1

2020

3,40

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

3

27:50:0:0:61:178:1

2020

1,07

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

27:50:0:0:61:169:1

2020

2,30

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

27:50:0:0:61:169:1

2020

0,00

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270014/2023

***2012**

CMVMC Enciñeira

36.240,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

37,75

12.080,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

37,75

12.080,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

37,75

12.080,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:50:0:0:28:118:1

2018

25,05

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

27:50:0:0:28:117:1

2018

2,61

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

3

27:50:0:0:28:118:1

2018

4,83

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

4

27:50:0:0:28:117:1

2018

5,26

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270019/2023

***2420**

CMVMC Vilarbuxán

4.339,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

4,52

1.446,40

2024

Especies do anexo I (coníferas)

4,52

1.446,40

2025

Especies do anexo I (coníferas)

4,52

1.446,40

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:8:0:0:39:630:3

2020

2,99

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

27:8:0:0:39:630:7

2020

0,99

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

27:8:0:0:39:630:8

2020

0,31

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

27:8:0:0:39:711:3

2020

0,13

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

27:8:0:0:39:711:7

2020

0,10

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270021/2023

***2260**

CMVMC Ferreiros, agás o lugar da Veneira de Roques

5.644,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

5,88

1.881,60

2024

Especies do anexo I (coníferas)

5,88

1.881,60

2025

Especies do anexo I (coníferas)

5,88

1.881,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:47:0:0:87:331:1

2020

5,87

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

27:47:0:0:87:331:7

2020

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270022/2023

***2548**

CMVMC Penela

25.670,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

26,74

8.556,80

2024

Especies do anexo I (coníferas)

26,74

8.556,80

2025

Especies do anexo I (coníferas)

26,74

8.556,80

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:31:0:0:128:244:1

2020

0,19

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

27:31:0:0:128:259:1

2020

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

27:31:0:0:128:261:1

2020

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

27:31:0:0:128:262:1

2020

6,38

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

27:31:0:0:143:96:2

2020

2,51

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

27:31:0:0:143:151:1

2020

2,95

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

27:31:0:0:143:227:1

2020

0,23

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

27:31:0:0:145:75:7

2020

0,25

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

9

27:31:0:0:145:162:1

2020

9,07

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

10

27:31:0:0:155:20:1

2020

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

11

27:31:0:0:155:25:1

2020

5,11

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270023/2023

***1465**

CMVMC Pacios da Veiga

11.702,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

12,19

3.900,80

2024

Especies do anexo I (coníferas)

12,19

3.900,80

2025

Especies do anexo I (coníferas)

12,19

3.900,80

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:47:0:0:3:475:1

2020

8,54

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

27:47:0:0:3:475:9

2020

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

27:47:0:0:90:413:2

2020

3,62

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

27:47:0:0:90:413:3

2020

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270024/2023

***1350**

CMVMC Xián

6.038,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

6,29

2.012,80

2024

Especies do anexo I (coníferas)

6,29

2.012,80

2025

Especies do anexo I (coníferas)

6,29

2.012,80

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:60:0:0:136:100:1

2020

0,08

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

27:60:0:0:136:100:7

2020

0,12

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

27:60:0:0:136:101:1

2020

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

27:60:0:0:136:101:3

2020

0,31

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

27:60:0:0:136:107:5

2020

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

27:60:0:0:136:107:22

2020

2,64

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

27:60:0:0:139:306:1

2020

1,85

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

27:60:0:0:140:229:1

2020

0,79

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

9

27:60:0:0:140:229:2

2020

0,46

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270025/2023

***3878**

CMVMC Vilaesteva

8.155,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

8,22

2.630,40

2023

Especies do anexo II (frondosas)

0,22

88,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

8,22

2.630,40

2024

Especies do anexo II (frondosas)

0,22

88,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

8,22

2.630,40

2025

Especies do anexo II (frondosas)

0,22

88,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:58:0:0:21:3:2

2021

0,98

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

27:58:0:0:21:4:1

2021

0,27

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

27:58:0:0:21:6:1

2021

2,29

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

27:58:0:0:21:8:1

2021

0,38

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

27:58:0:0:21:82:1

2021

0,14

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

27:58:0:0:21:83:1

2021

0,11

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

27:58:0:0:59:67:1

2021

1,37

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

27:58:0:0:60:309:1

2021

2,68

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

9

27:58:0:0:60:309:1

2021

0,22

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270032/2023

***2718**

CMVMC Cabanelas, A Pómez e Vilardonas

9.456,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

9,20

2.944,00

2023

Especies do anexo II (frondosas)

0,52

208,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

9,20

2.944,00

2024

Especies do anexo II (frondosas)

0,52

208,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

9,20

2.944,00

2025

Especies do anexo II (frondosas)

0,52

208,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:52:0:0:23:1:1

2020

9,20

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

2

27:52:0:0:23:1:1

2020

0,52

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270033/2023

***2306**

CMVMC Carballal

8.976,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

9,35

2.992,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

9,35

2.992,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

9,35

2.992,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:17:0:0:37:871:1

2020

9,16

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

27:17:0:0:37:871:1

2020

0,19

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270001/2023

***1979**

CMVMC Arxemil

3.895,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

3,72

1.190,40

2023

Especies do anexo II (frondosas)

0,27

108,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

3,72

1.190,40

2024

Especies do anexo II (frondosas)

0,27

108,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

3,72

1.190,40

2025

Especies do anexo II (frondosas)

0,27

108,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:57:0:0:18:489:2

2019

0,07

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

2

27:57:0:0:18:456:5

2019

0,16

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

3

27:57:0:0:18:456:6

2019

3,49

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

4

27:57:0:0:18:456:5

2019

0,01

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

5

27:57:0:0:18:456:6

2019

0,26

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270026/2023

***2361**

CMVMC Santa Mariña

26.352,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

27,45

8.784,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

27,45

8.784,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

27,45

8.784,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:55:0:0:19:4926:1

2020

0,04

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

27:55:0:0:19:4926:10

2020

0,23

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

3

27:55:0:0:19:4930:1

2020

3,08

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

4

27:55:0:0:19:4930:1

2020

0,52

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

5

27:55:0:0:19:4930:1

2020

3,55

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

6

27:55:0:0:19:4930:10

2020

3,41

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

7

27:55:0:0:19:4930:29

2020

1,88

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

8

27:55:0:0:19:4930:29

2020

4,22

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

9

27:55:0:0:19:4930:60

2020

9,88

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

10

27:55:0:0:19:4930:62

2020

0,64

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

11

27:55:0:0:19:4930:93

2020

0,00

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270005/2023

***3067**

CMVMC Duarría

8.409,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

8,76

2.803,20

2024

Especies do anexo I (coníferas)

8,76

2.803,20

2025

Especies do anexo I (coníferas)

8,76

2.803,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:10:0:0:204:46:1

2020

7,24

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

2

27:10:0:0:204:46:1

2020

0,78

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

3

27:10:0:0:204:46:1

2020

0,16

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

4

27:10:0:0:204:46:1

2020

0,00

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

5

27:10:0:0:204:46:1

2020

0,00

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

6

27:10:0:0:204:46:1

2020

0,00

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

7

27:10:0:0:204:46:1

2020

0,07

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

8

27:10:0:0:204:46:21

2020

0,51

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270020/2023

***1331**

CMVMC Trasparga

3.436,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

3,58

1.145,60

2024

Especies do anexo I (coníferas)

3,58

1.145,60

2025

Especies do anexo I (coníferas)

3,58

1.145,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:22:0:0:121:110:1

2020

1,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

27:22:0:0:121:111:1

2020

2,30

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

27:22:0:0:121:111:6

2020

0,09

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

27:22:0:0:121:111:3

2020

0,18

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270031/2023

***7112**

Estrella Fernández Pereira

8.020,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

8,08

2.585,60

2023

Especies do anexo II (frondosas)

0,22

88,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

8,08

2.585,60

2024

Especies do anexo II (frondosas)

0,22

88,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

8,08

2.585,60

2025

Especies do anexo II (frondosas)

0,22

88,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:18:0:0:47:325:1

2020

4,38

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

27:18:0:0:47:325:1

2020

0,09

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

3

27:18:0:0:48:476:1

2020

0,13

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

4

27:18:0:0:48:476:1

2020

1,77

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

27:18:0:0:48:476:8

2020

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

27:18:0:0:48:476:3

2020

0,99

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

27:18:0:0:48:476:7

2020

0,60

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

27:18:0:0:48:476:5

2020

0,34

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19270034/2023

***2619**

CMVMC Soaxe

5.894,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

6,14

1.964,80

2024

Especies do anexo I (coníferas)

6,14

1.964,80

2025

Especies do anexo I (coníferas)

6,14

1.964,80

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

27:65:0:0:144:189:1

2020

5,82

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

27:65:0:0:144:189:10

2020

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

27:65:0:0:144:307:1

2020

0,32

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320014/2023

***3311**

CMVMC O Tellado e Viña

48.432,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

48,20

15.424,00

2023

Especies do anexo II (frondosas)

1,80

720,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

48,20

15.424,00

2024

Especies do anexo II (frondosas)

1,80

720,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

48,20

15.424,00

2025

Especies do anexo II (frondosas)

1,80

720,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:77:0:0:45:1:1

2019

0,51

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

2

32:77:0:0:45:2:1

2019

0,21

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

3

32:77:0:0:45:3:1

2019

0,09

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

4

32:77:0:0:45:4:1

2019

0,17

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

5

32:77:0:0:45:5:1

2019

0,18

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

6

32:77:0:0:45:6:1

2019

0,16

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

7

32:77:0:0:45:7:1

2019

0,03

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

8

32:77:0:0:45:8:1

2019

0,13

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

9

32:77:0:0:45:9:1

2019

0,04

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

10

32:77:0:0:45:10:1

2019

0,08

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

11

32:77:0:0:45:11:1

2019

0,04

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

12

32:77:0:0:45:201:1

2019

0,07

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

13

32:77:0:0:45:202:1

2019

0,06

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

14

32:77:0:0:45:203:1

2019

0,15

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

15

32:77:0:0:45:204:1

2019

0,02

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

16

32:77:0:0:45:205:1

2019

0,04

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

17

32:77:0:0:45:206:1

2019

0,04

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

18

32:77:0:0:45:207:1

2019

0,05

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

19

32:77:0:0:92:331:1

2019

0,01

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

20

32:77:0:0:92:332:1

2019

0,11

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

21

32:77:0:0:92:336:1

2019

1,57

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

22

32:77:0:0:92:337:1

2019

0,86

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

23

32:77:0:0:92:338:1

2019

0,44

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

24

32:77:0:0:92:339:1

2019

0,03

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

25

32:77:0:0:92:445:1

2019

36,23

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

26

32:77:0:0:92:445:1

2019

1,80

B6 Freixo (Fraxinus excelsior L., Fraxinus angustifolia Vahl.)

27

32:77:0:0:92:445:3

2019

1,59

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

28

32:77:0:0:95:1:1

2019

5,29

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320015/2023

***3311**

CMVMC O Tellado e Viña

37.785,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

39,36

12.595,20

2024

Especies do anexo I (coníferas)

39,36

12.595,20

2025

Especies do anexo I (coníferas)

39,36

12.595,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:77:0:0:92:445:1

2020

33,54

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

2

32:77:0:0:92:447:1

2020

0,99

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

3

32:77:0:0:92:447:3

2020

2,01

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

4

32:77:0:0:92:447:5

2020

1,22

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

5

32:77:0:0:92:908:1

2020

1,60

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320021/2023

***2427**

CMVMC Parroquia da Cidá (Santa Mariña)

4.848,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

5,05

1.616,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

5,05

1.616,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

5,05

1.616,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:36:0:0:62:815:1

2019

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

32:36:0:0:62:816:1

2019

0,06

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:36:0:0:62:817:1

2019

0,16

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

32:36:0:0:62:818:1

2019

0,09

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

32:36:0:0:62:819:1

2019

0,29

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

32:36:0:0:62:820:1

2019

0,27

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

32:36:0:0:62:821:1

2019

0,75

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

32:36:0:0:62:822:1

2019

0,33

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

9

32:36:0:0:62:823:1

2019

0,35

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

10

32:36:0:0:62:824:1

2019

0,24

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

11

32:36:0:0:62:825:1

2019

0,04

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

12

32:36:0:0:62:826:1

2019

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

13

32:36:0:0:62:829:1

2019

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

14

32:36:0:0:62:906:1

2019

0,22

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

15

32:36:0:0:62:907:1

2019

0,25

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

16

32:36:0:0:62:908:1

2019

0,25

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

17

32:36:0:0:62:909:1

2019

0,41

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

18

32:36:0:0:62:910:1

2019

0,41

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

19

32:36:0:0:62:911:1

2019

0,23

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

20

32:36:0:0:62:912:1

2019

0,22

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

21

32:36:0:0:62:955:1

2019

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

22

32:36:0:0:62:956:1

2019

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

23

32:36:0:0:62:957:1

2019

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

24

32:36:0:0:62:958:1

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

25

32:36:0:0:62:959:1

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

26

32:36:0:0:62:960:1

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

27

32:36:0:0:62:961:1

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

28

32:36:0:0:62:962:1

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

29

32:36:0:0:62:963:1

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

30

32:36:0:0:62:964:1

2019

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

31

32:36:0:0:62:965:1

2019

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

32

32:36:0:0:62:966:1

2019

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

33

32:36:0:0:62:967:1

2019

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

34

32:36:0:0:62:968:1

2019

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

35

32:36:0:0:62:969:1

2019

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

36

32:36:0:0:62:970:1

2019

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

37

32:36:0:0:62:971:1

2019

0,05

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

38

32:36:0:0:62:972:1

2019

0,05

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

39

32:36:0:0:62:973:1

2019

0,07

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

40

32:36:0:0:62:974:1

2019

0,04

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

41

32:36:0:0:62:975:1

2019

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320024/2023

***3678**

CMVMC Froufe

9.600,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo II (frondosas)

8,00

3.200,00

2024

Especies do anexo II (frondosas)

8,00

3.200,00

2025

Especies do anexo II (frondosas)

8,00

3.200,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:36:0:0:62:1:1

2019

8,00

B10 Carballo (Quercus robur L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320025/2023

***2785**

CMVMC Parroquia de Parada de Labiote (San Xulián)

6.700,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

6,98

2.233,60

2024

Especies do anexo I (coníferas)

6,98

2.233,60

2025

Especies do anexo I (coníferas)

6,98

2.233,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:36:0:0:62:2:1

2019

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

32:36:0:0:62:498:1

2019

0,11

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:36:0:0:62:499:1

2019

0,26

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

32:36:0:0:62:500:1

2019

0,26

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

32:36:0:0:62:501:1

2019

0,35

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

32:36:0:0:62:514:1

2019

0,14

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

32:36:0:0:62:580:1

2019

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

32:36:0:0:62:581:1

2019

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

9

32:36:0:0:62:582:1

2019

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

10

32:36:0:0:62:583:1

2019

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

11

32:36:0:0:62:584:1

2019

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

12

32:36:0:0:62:586:1

2019

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

13

32:36:0:0:62:935:1

2019

0,06

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

14

32:36:0:0:62:936:1

2019

0,04

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

15

32:36:0:0:62:937:1

2019

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

16

32:36:0:0:62:938:1

2019

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

17

32:36:0:0:62:939:1

2019

0,11

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

18

32:36:0:0:62:940:1

2019

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

19

32:36:0:0:62:941:1

2019

0,07

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

20

32:36:0:0:62:942:1

2019

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

21

32:36:0:0:62:943:1

2019

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

22

32:36:0:0:62:944:1

2019

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

23

32:36:0:0:62:945:1

2019

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

24

32:36:0:0:62:946:1

2019

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

25

32:36:0:0:62:947:1

2019

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

26

32:36:0:0:62:948:1

2019

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

27

32:36:0:0:62:949:1

2019

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

28

32:36:0:0:62:951:1

2019

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

29

32:36:0:0:62:952:1

2019

0,13

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

30

32:36:0:0:62:953:1

2019

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

31

32:36:0:0:62:954:1

2019

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

32

32:36:0:0:62:955:1

2019

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

33

32:36:0:0:62:956:1

2019

0,04

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

34

32:36:0:0:62:957:1

2019

0,04

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

35

32:36:0:0:62:958:1

2019

0,05

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

36

32:36:0:0:62:959:1

2019

0,04

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

37

32:36:0:0:62:960:1

2019

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

38

32:36:0:0:62:961:1

2019

0,05

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

39

32:36:0:0:62:962:1

2019

0,06

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

40

32:36:0:0:62:963:1

2019

0,12

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

41

32:36:0:0:62:964:1

2019

0,07

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

42

32:36:0:0:62:965:1

2019

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

43

32:36:0:0:62:966:1

2019

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

44

32:36:0:0:62:967:1

2019

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

45

32:36:0:0:62:968:1

2019

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

46

32:36:0:0:62:969:1

2019

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

47

32:36:0:0:62:970:1

2019

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

48

32:36:0:0:62:971:1

2019

0,07

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

49

32:36:0:0:62:972:1

2019

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

50

32:36:0:0:62:975:1

2019

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

51

32:36:0:0:62:976:1

2019

0,17

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

52

32:36:0:0:62:977:1

2019

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

53

32:36:0:0:62:978:1

2019

0,05

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

54

32:36:0:0:62:979:1

2019

0,05

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

55

32:36:0:0:62:980:1

2019

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

56

32:36:0:0:62:981:1

2019

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

57

32:36:0:0:62:982:1

2019

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

58

32:36:0:0:62:983:1

2019

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

59

32:36:0:0:62:1149:1

2019

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

60

32:36:0:0:62:1395:1

2019

0,24

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

61

32:36:0:0:62:1410:1

2019

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

62

32:36:0:0:62:1411:1

2019

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

63

32:36:0:0:62:1412:1

2019

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

64

32:36:0:0:62:1413:1

2019

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

65

32:36:0:0:62:1414:1

2019

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

66

32:36:0:0:62:1415:1

2019

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

67

32:36:0:0:62:1424:1

2019

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

68

32:36:0:0:62:1425:1

2019

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

69

32:36:0:0:62:1426:1

2019

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

70

32:36:0:0:62:1427:1

2019

0,07

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

71

32:36:0:0:62:1428:1

2019

0,07

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

72

32:36:0:0:62:1429:1

2019

0,05

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

73

32:36:0:0:62:1430:1

2019

0,15

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

74

32:36:0:0:62:1431:1

2019

0,14

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

75

32:36:0:0:62:1432:1

2019

0,11

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

76

32:36:0:0:62:1433:1

2019

0,10

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

77

32:36:0:0:62:1434:1

2019

0,14

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

78

32:36:0:0:62:1435:1

2019

0,09

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

79

32:36:0:0:62:1436:1

2019

0,06

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

80

32:36:0:0:62:1437:1

2019

0,07

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

81

32:36:0:0:62:1438:1

2019

0,16

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

82

32:36:0:0:62:1439:1

2019

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

83

32:36:0:0:62:1440:1

2019

0,08

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

84

32:36:0:0:62:1441:1

2019

0,08

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

85

32:36:0:0:62:1442:1

2019

0,08

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

86

32:36:0:0:62:1443:1

2019

0,06

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

87

32:36:0:0:62:1444:1

2019

0,13

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

88

32:36:0:0:62:1445:1

2019

0,13

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

89

32:36:0:0:62:1446:1

2019

0,09

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

90

32:36:0:0:62:1447:1

2019

0,08

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

91

32:36:0:0:62:1448:1

2019

0,17

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

92

32:36:0:0:62:1449:1

2019

0,20

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

93

32:36:0:0:62:1450:1

2019

0,17

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

94

32:36:0:0:62:1451:1

2019

0,07

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

95

32:36:0:0:62:1452:1

2019

0,06

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

96

32:36:0:0:62:1453:1

2019

0,11

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

97

32:36:0:0:62:1454:1

2019

0,17

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

98

32:36:0:0:62:1455:1

2019

0,51

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320028/2023

***2832**

CMVMC Vecoña de Abaixo

7.228,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

7,53

2.409,60

2024

Especies do anexo I (coníferas)

7,53

2.409,60

2025

Especies do anexo I (coníferas)

7,53

2.409,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:14:0:0:60:1128:1

2019

5,94

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

32:14:0:0:60:1128:5

2019

1,59

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320030/2023

***1410**

CMVMC Parroquia de Avión (Santos Xusto e Pastor)

16.435,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

11,52

3.686,40

2023

Especies do anexo II (frondosas)

4,48

1.792,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

11,52

3.686,40

2024

Especies do anexo II (frondosas)

4,48

1.792,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

11,52

3.686,40

2025

Especies do anexo II (frondosas)

4,48

1.792,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:5:0:0:20:698:1

2020

0,52

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

32:5:0:0:22:316:4

2020

7,13

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:5:0:0:22:316:4

2020

3,87

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

32:5:0:0:97:431:1

2020

0,42

B8 Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

5

32:5:0:0:97:431:1

2020

1,64

B8 Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

6

32:5:0:0:97:431:1

2020

0,32

B20 Carballo americano (Quercus rubra)

7

32:5:0:0:113:106:2

2020

0,16

B20 Carballo americano (Quercus rubra)

8

32:5:0:0:113:106:3

2020

0,01

B20 Carballo americano (Quercus rubra)

9

32:5:0:0:113:116:1

2020

0,32

B20 Carballo americano (Quercus rubra)

10

32:5:0:0:120:324:1

2020

1,24

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

11

32:5:0:0:120:324:1

2020

0,37

B20 Carballo americano (Quercus rubra)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320041/2023

***2445**

CMVMC A Abeleira

18.412,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

17,58

5.625,60

2023

Especies do anexo II (frondosas)

1,28

512,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

17,58

5.625,60

2024

Especies do anexo II (frondosas)

1,28

512,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

17,58

5.625,60

2025

Especies do anexo II (frondosas)

1,28

512,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:12:0:0:37:169:1

2019

1,21

B20 Carballo americano (Quercus rubra)

2

32:12:0:0:37:174:1

2019

0,07

B20 Carballo americano (Quercus rubra)

3

32:12:0:0:37:166:1

2019

0,39

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

32:12:0:0:37:167:1

2019

0,66

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

32:12:0:0:37:167:2

2019

0,68

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

32:12:0:0:37:167:3

2019

0,93

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

32:12:0:0:37:178:1

2019

5,35

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

32:12:0:0:37:178:2

2019

0,11

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

9

32:12:0:0:37:178:1

2019

3,05

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

10

32:12:0:0:32:931:1

2019

5,15

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

11

32:12:0:0:32:931:2

2019

0,49

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

12

32:12:0:0:32:931:3

2019

0,04

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

13

32:12:0:0:32:931:1

2019

0,73

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320042/2023

***2445**

CMVMC A Abeleira

5.388,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

4,05

1.296,00

2023

Especies do anexo II (frondosas)

1,25

500,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

4,05

1.296,00

2024

Especies do anexo II (frondosas)

1,25

500,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

4,05

1.296,00

2025

Especies do anexo II (frondosas)

1,25

500,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:12:0:0:37:167:1

2020

0,75

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

32:12:0:0:37:167:3

2020

1,44

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:12:0:0:37:169:1

2020

1,25

B20 Carballo americano (Quercus rubra)

4

32:12:0:0:37:178:1

2020

1,86

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320052/2023

***2731**

CMVMC Pazos e Biduedo

15.369,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

14,31

4.579,20

2023

Especies do anexo II (frondosas)

1,36

544,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

14,31

4.579,20

2024

Especies do anexo II (frondosas)

1,36

544,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

14,31

4.579,20

2025

Especies do anexo II (frondosas)

1,36

544,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:77:0:0:48:42:1

2020

1,33

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

32:77:0:0:48:52:1

2020

0,06

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:77:0:0:92:447:5

2020

1,05

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

32:77:0:0:92:447:3

2020

0,67

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

32:77:0:0:92:712:1

2020

0,56

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

32:77:0:0:92:713:1

2020

0,21

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

32:77:0:0:92:787:1

2020

1,36

B1 Amieiro (Alnus g lutinosa (L.) Gaertn)

8

32:77:0:0:92:787:1

2020

9,80

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

9

32:77:0:0:92:796:1

2020

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

10

32:77:0:0:92:797:1

2020

0,30

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

11

32:77:0:0:92:798:1

2020

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

12

32:77:0:0:92:899:1

2020

0,31

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320055/2023

***2893**

CMVMC Covelo

12.403,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

12,92

4.134,40

2024

Especies do anexo I (coníferas)

12,92

4.134,40

2025

Especies do anexo I (coníferas)

12,92

4.134,40

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

2

32:47:0:0:2:3091:9

2018

12,92

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320056/2023

***1826**

CMVMC Melón

3.552,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

3,70

1.184,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

3,70

1.184,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

3,70

1.184,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:47:0:0:27:1466:1

2020

0,20

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

32:47:0:0:27:1468:1

2020

0,41

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:47:0:0:27:1469:1

2020

1,58

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

32:47:0:0:27:1469:2

2020

0,10

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

32:47:0:0:40:4347:1

2020

0,80

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

32:47:0:0:40:4349:3

2020

0,54

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

32:47:0:0:40:4349:7

2020

0,07

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320001/2023

***2417**

CMVMC Parroquia de Vilar de Cerreda (Santa Baia)

41.181,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

40,66

13.011,20

2023

Especies do anexo II (frondosas)

1,79

716,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

40,66

13.011,20

2024

Especies do anexo II (frondosas)

1,79

716,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

40,66

13.011,20

2025

Especies do anexo II (frondosas)

1,79

716,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:53:0:0:107:437:1

2019

0,38

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

32:53:0:0:107:650:1

2019

0,73

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:53:0:0:107:674:1

2019

0,19

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

32:53:0:0:107:745:1

2019

0,19

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

32:53:0:0:107:938:1

2019

6,25

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

32:53:0:0:107:938:3

2019

3,10

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

32:53:0:0:107:938:4

2019

0,75

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

32:53:0:0:107:939:1

2019

3,98

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

9

32:53:0:0:112:315:1

2019

4,82

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

10

32:53:0:0:112:773:1

2019

3,27

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

11

32:53:0:0:112:773:1

2019

6,39

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

12

32:53:0:0:112:802:1

2019

0,14

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

13

32:53:0:0:112:910:1

2019

7,28

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

14

32:53:0:0:112:910:2

2019

0,22

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

15

32:53:0:0:112:938:1

2019

2,97

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

16

32:53:0:0:107:650:1

2019

0,01

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

17

32:53:0:0:107:674:1

2019

0,02

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

18

32:53:0:0:107:938:1

2019

0,11

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

19

32:53:0:0:107:938:3

2019

0,05

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

20

32:53:0:0:107:938:4

2019

0,07

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

21

32:53:0:0:107:939:1

2019

0,19

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

22

32:53:0:0:112:910:1

2019

0,05

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

23

32:53:0:0:112:938:1

2019

0,00

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

24

32:53:0:0:112:773:1

2019

0,11

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

25

32:53:0:0:112:773:1

2019

0,83

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

26

32:53:0:0:112:315:1

2019

0,35

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320002/2023

***2395**

CMVMC Parroquia de Bangueses (San Miguel)

42.748,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

44,53

14.249,60

2024

Especies do anexo I (coníferas)

44,53

14.249,60

2025

Especies do anexo I (coníferas)

44,53

14.249,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:85:0:0:92:340:1

2018

6,52

A5 Piñeiro negro (Pinus nigra)

2

32:85:0:0:92:340:1

2018

9,22

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

3

32:85:0:0:92:340:1

2018

0,50

A5 Piñeiro negro (Pinus nigra)

4

32:85:0:0:92:340:1

2018

0,75

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

5

32:85:0:0:92:340:4

2018

2,65

A5 Piñeiro negro (Pinus nigra)

6

32:85:0:0:92:340:5

2018

2,52

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

7

32:85:0:0:92:340:5

2018

8,25

A5 Piñeiro negro (Pinus nigra)

8

32:85:0:0:92:340:5

2018

0,48

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

9

32:85:0:0:92:340:5

2018

1,35

A5 Piñeiro negro (Pinus nigra)

10

32:85:0:0:92:342:1

2018

0,90

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

11

32:85:0:0:92:1000:1

2018

2,20

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

12

32:85:0:0:91:316:1

2018

2,98

A5 Piñeiro negro (Pinus nigra)

13

32:85:0:0:91:317:1

2018

1,83

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

14

32:85:0:0:91:317:1

2018

4,38

A5 Piñeiro negro (Pinus nigra)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320003/2023

***2395**

CMVMC Parroquia de Bangueses (San Miguel)

33.648,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

35,05

11.216,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

35,05

11.216,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

35,05

11.216,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:85:0:0:88:294:1

2019

2,80

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:85:0:0:89:240:6

2019

1,60

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

3

32:85:0:0:89:240:7

2019

1,20

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

4

32:85:0:0:89:240:11

2019

0,25

A4 Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

5

32:85:0:0:89:325:4

2019

23,35

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

6

32:85:0:0:90:207:1

2019

4,35

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

7

32:85:0:0:90:232:1

2019

1,05

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

8

32:85:0:0:90:232:4

2019

0,45

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320005/2023

***2399**

CMVMC Parroquia de Domés (San Martiño)

12.271,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

12,27

3.926,40

2023

Especies do anexo II (frondosas)

0,41

164,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

12,27

3.926,40

2024

Especies do anexo II (frondosas)

0,41

164,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

12,27

3.926,40

2025

Especies do anexo II (frondosas)

0,41

164,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:25:0:0:93:39:1

2020

11,22

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:25:0:0:93:39:1

2020

0,29

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

3

32:25:0:0:107:49:1

2020

1,05

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

4

32:25:0:0:107:49:1

2020

0,12

B10 Carballo (Quercus robur L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320023/2023

***2765**

CMVMC Estrumil, Pazos de Monte e Regueiros

4.118,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

4,29

1.372,80

2024

Especies do anexo I (coníferas)

4,29

1.372,80

2025

Especies do anexo I (coníferas)

4,29

1.372,80

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:88:0:0:72:468:1

2019

0,05

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

32:88:0:0:72:468:2

2019

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:88:0:0:72:480:3

2019

0,11

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

32:88:0:0:72:483:1

2019

0,48

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

32:88:0:0:72:485:1

2019

0,14

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

32:88:0:0:72:495:1

2019

0,97

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

32:88:0:0:72:496:1

2019

2,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

32:88:0:0:72:496:2

2019

0,38

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

9

32:88:0:0:72:497:1

2019

0,12

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320053/2023

***4975**

CMVMC Augalevada, Doniz, Muntián e Aúlfe

12.748,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

13,28

4.249,60

2024

Especies do anexo I (coníferas)

13,28

4.249,60

2025

Especies do anexo I (coníferas)

13,28

4.249,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:21:0:0:187:512:1

2020

7,88

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

32:21:0:0:187:512:3

2020

0,05

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:21:0:0:192:6:1

2020

1,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

32:21:0:0:193:141:1

2020

4,35

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320054/2023

***2417**

CMVMC Laioso e Carballo

10.147,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

10,57

3.382,40

2024

Especies do anexo I (coníferas)

10,57

3.382,40

2025

Especies do anexo I (coníferas)

10,57

3.382,40

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:85:0:0:73:65:1

2019

0,05

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

32:85:0:0:73:70:1

2019

0,07

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:85:0:0:73:67:1

2019

0,18

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

32:85:0:0:73:68:1

2019

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

32:85:0:0:73:69:1

2019

0,06

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

32:85:0:0:73:71:1

2019

0,07

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

32:85:0:0:73:72:1

2019

0,27

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

32:85:0:0:73:73:2

2019

0,05

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

9

32:85:0:0:73:74:2

2019

0,04

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

10

32:85:0:0:73:75:1

2019

0,04

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

11

32:85:0:0:73:76:2

2019

0,07

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

12

32:85:0:0:73:77:2

2019

0,09

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

13

32:85:0:0:73:14:16

2019

0,16

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

14

32:85:0:0:73:14:6

2019

1,18

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

15

32:85:0:0:73:14:1

2019

0,62

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

16

32:85:0:0:74:1000:1

2019

7,10

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

17

32:85:0:0:74:1000:5

2019

0,50

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320006/2023

***3326**

CMVMC Parroquias de Casoio (San Xulián), A Portela do Trigal (Santa Ana), Pusmazán (San Mateo), Riodolas (Santa María) e Soutadoiro (Santa Isabel)

38.188,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

39,78

12.729,60

2024

Especies do anexo I (coníferas)

39,78

12.729,60

2025

Especies do anexo I (coníferas)

39,78

12.729,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:18:0:0:46:1981:1

2020

0,83

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:18:0:0:46:1983:1

2020

3,75

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

3

32:18:0:0:46:1984:1

2020

6,26

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

4

32:18:0:0:46:1992:1

2020

26,94

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

5

32:18:0:0:46:2157:1

2020

2,00

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320007/2023

***4131**

CMVMC As Escadas e Rebodepó

9.504,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

9,90

3.168,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

9,90

3.168,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

9,90

3.168,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:45:0:0:8:124:1

2020

9,90

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320008/2023

***2905**

CMVMC O Robledo

49.152,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

44,70

14.304,00

2023

Especies do anexo II (frondosas)

5,20

2.080,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

44,70

14.304,00

2024

Especies do anexo II (frondosas)

5,20

2.080,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

44,70

14.304,00

2025

Especies do anexo II (frondosas)

5,20

2.080,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:89:0:0:27:3748:5

2019

7,08

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:89:0:0:27:3750:1

2019

6,31

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

3

32:89:0:0:27:3751:1

2019

11,23

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

4

32:89:0:0:27:3751:1

2019

2,23

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

5

32:89:0:0:27:3772:1

2019

2,25

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

6

32:89:0:0:27:4447:1

2019

17,83

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

7

32:89:0:0:27:4447:1

2019

2,97

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320009/2023

***1550**

CMVMC Parroquia de Santigoso (San Miguel)

47.678,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

43,04

13.772,80

2023

Especies do anexo II (frondosas)

5,30

2.120,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

43,04

13.772,80

2024

Especies do anexo II (frondosas)

5,30

2.120,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

43,04

13.772,80

2025

Especies do anexo II (frondosas)

5,30

2.120,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:10:0:0:42:1575:2

2020

2,17

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:10:0:0:42:1709:1

2020

25,85

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

3

32:10:0:0:42:1741:1

2020

2,36

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

4

32:10:0:0:42:1709:1

2020

5,30

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

5

32:10:0:0:39:558:5

2020

3,92

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

6

32:10:0:0:39:558:5

2020

8,74

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320016/2023

***2012**

CMVMC Candeda, Carballeda, Casoio, Domiz, Pusmazán, Riodolas, O Robledo, Santa Cruz, Soutadoiro, Ricosende e Viladequinta, Alixo, Raxoá e Millarouso

49.471,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

43,87

14.038,40

2023

Especies do anexo II (frondosas)

6,13

2.452,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

43,87

14.038,40

2024

Especies do anexo II (frondosas)

6,13

2.452,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

43,87

14.038,40

2025

Especies do anexo II (frondosas)

6,13

2.452,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:18:0:0:42:419:1

2018

3,31

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:18:0:0:42:419:1

2018

2,33

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

3

32:18:0:0:42:420:1

2018

7,45

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

4

32:18:0:0:42:420:1

2018

0,28

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

5

32:18:0:0:42:421:1

2018

0,18

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

6

32:18:0:0:42:432:1

2018

15,21

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

7

32:18:0:0:42:432:1

2018

1,97

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

8

32:18:0:0:42:433:1

2018

0,25

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

9

32:18:0:0:42:436:1

2018

12,11

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

10

32:18:0:0:42:436:1

2018

1,30

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

11

32:18:0:0:42:437:1

2018

4,74

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

12

32:18:0:0:46:2155:1

2018

0,87

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320017/2023

***2012**

CMVMC Candeda, Carballeda, Casoio, Domiz, Pusmazán, Riodolas, O Robledo, Santa Cruz, Soutadoiro, Ricosende e Viladequinta, Alixo, Raxoá e Millarouso

48.134,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

43,89

14.044,80

2023

Especies do anexo II (frondosas)

5,00

2.000,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

43,89

14.044,80

2024

Especies do anexo II (frondosas)

5,00

2.000,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

43,89

14.044,80

2025

Especies do anexo II (frondosas)

5,00

2.000,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:18:0:0:46:1904:1

2019

15,74

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:18:0:0:46:1904:1

2019

1,78

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

3

32:18:0:0:46:1928:1

2019

27,47

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

4

32:18:0:0:46:1928:1

2019

3,22

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

5

32:18:0:0:46:2169:1

2019

0,68

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320018/2023

***2012**

CMVMC Candeda, Carballeda, Casoio, Domiz, Pusmazán, Riodolas, O Robledo, Santa Cruz, Soutadoiro, Ricosende e Viladequinta, Alixo, Raxoá e Millarouso

47.544,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

42,90

13.728,00

2023

Especies do anexo II (frondosas)

5,30

2.120,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

42,90

13.728,00

2024

Especies do anexo II (frondosas)

5,30

2.120,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

42,90

13.728,00

2025

Especies do anexo II (frondosas)

5,30

2.120,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:18:0:0:41:728:1

2020

10,25

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:18:0:0:41:728:1

2020

1,88

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

3

32:18:0:0:41:731:1

2020

8,29

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

4

32:18:0:0:41:733:1

2020

11,33

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

5

32:18:0:0:41:733:1

2020

3,42

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

6

32:18:0:0:42:420:1

2020

10,51

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

7

32:18:0:0:42:421:1

2020

2,52

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320029/2023

***2334**

CMVMC Parroquias de Casaio (Santa María) e Lardeira (San Tirso)

50.966,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

31,24

9.996,80

2023

Especies do anexo II (frondosas)

17,48

6.992,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

31,24

9.996,80

2024

Especies do anexo II (frondosas)

17,48

6.992,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

31,24

9.996,80

2025

Especies do anexo II (frondosas)

17,48

6.992,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:18:0:0:47:23:1

2020

8,68

B23 Aciñeira (Quercus ilex L. ss. Ballota (Desf.) Samp.)

2

32:18:0:0:47:23:1

2020

0,43

B10 Carballo (Quercus robur L.)

3

32:18:0:0:47:23:1

2020

0,01

B27 Érbedo (Arbutus unedo L.)

4

32:18:0:0:47:77:1

2020

7,62

B10 Carballo (Quercus robur L.)

5

32:18:0:0:47:77:1

2020

0,32

B23 Aciñeira (Quercus ilex L. ss. Ballota (Desf.) Samp.)

6

32:18:0:0:47:77:1

2020

0,42

B27 Érbedo (Arbutus unedo L.)

7

32:18:0:0:48:413:1

2020

0,66

A5 Piñeiro negro (Pinus nigra)

8

32:18:0:0:48:413:4

2020

0,11

A5 Piñeiro negro (Pinus nigra)

9

32:18:0:0:48:440:1

2020

2,84

A5 Piñeiro negro (Pinus nigra)

10

32:18:0:0:48:440:3

2020

0,15

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

11

32:18:0:0:48:465:1

2020

11,28

A5 Piñeiro negro (Pinus nigra)

12

32:18:0:0:48:472:1

2020

0,06

A5 Piñeiro negro (Pinus nigra)

13

32:18:0:0:48:472:1

2020

5,88

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

14

32:18:0:0:48:477:7

2020

0,27

A5 Piñeiro negro (Pinus nigra)

15

32:18:0:0:48:480:1

2020

2,59

A5 Piñeiro negro (Pinus nigra)

16

32:18:0:0:48:480:1

2020

0,29

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

17

32:18:0:0:48:487:1

2020

3,32

A5 Piñeiro negro (Pinus nigra)

18

32:18:0:0:48:489:1

2020

3,18

A5 Piñeiro negro (Pinus nigra)

19

32:18:0:0:48:490:1

2020

0,61

A5 Piñeiro negro (Pinus nigra)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320032/2023

***2230**

CMVMC Vilanova

40.675,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

42,37

13.558,40

2024

Especies do anexo I (coníferas)

42,37

13.558,40

2025

Especies do anexo I (coníferas)

42,37

13.558,40

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:84:0:0:85:279:1

2020

8,00

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:84:0:0:86:240:1

2020

34,37

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320004/2023

***1962**

CMVMC Arzádegos

9.175,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

8,62

2.758,40

2023

Especies do anexo II (frondosas)

0,75

300,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

8,62

2.758,40

2024

Especies do anexo II (frondosas)

0,75

300,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

8,62

2.758,40

2025

Especies do anexo II (frondosas)

0,75

300,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:92:0:0:108:705:1

2019

5,86

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

32:92:0:0:108:705:3

2019

2,34

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:92:0:0:108:705:4

2019

0,42

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

32:92:0:0:108:705:5

2019

0,00

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

5

32:92:0:0:108:705:1

2019

0,33

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

6

32:92:0:0:108:705:3

2019

0,42

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320011/2023

***2576**

CMVMC Cerdedelo e O Pereiro

6.000,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

6,25

2.000,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

6,25

2.000,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

6,25

2.000,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:40:0:0:53:274:1

2018

2,93

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:40:0:0:124:246:1

2018

3,32

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320012/2023

***2525**

CMVMC Veiga de Nostre e Sanguñedo

34.675,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

36,12

11.558,40

2024

Especies do anexo I (coníferas)

36,12

11.558,40

2025

Especies do anexo I (coníferas)

36,12

11.558,40

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:22:0:0:111:238:1

2018

27,30

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:22:0:0:111:238:1

2018

0,13

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

3

32:22:0:0:111:238:1

2018

0,95

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

4

32:22:0:0:111:238:1

2018

0,18

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

5

32:22:0:0:111:238:1

2018

0,33

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

6

32:22:0:0:111:238:1

2018

0,68

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

7

32:22:0:0:111:238:1

2018

1,13

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

8

32:22:0:0:111:238:1

2018

1,40

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

9

32:22:0:0:111:238:1

2018

4,02

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320013/2023

***3430**

CMVMC Parroquia de Veigas de Camba

34.435,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

35,87

11.478,40

2024

Especies do anexo I (coníferas)

35,87

11.478,40

2025

Especies do anexo I (coníferas)

35,87

11.478,40

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:93:0:0:18:1148:1

2018

12,83

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:93:0:0:18:1173:1

2018

20,79

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

3

32:93:0:0:18:1148:1

2018

2,25

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320020/2023

***1815**

CMVMC Castromil

8.937,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

9,31

2.979,20

2024

Especies do anexo I (coníferas)

9,31

2.979,20

2025

Especies do anexo I (coníferas)

9,31

2.979,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:49:0:0:14:2404:1

2020

9,31

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320022/2023

***2724**

CMVMC Sever

9.379,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

9,77

3.126,40

2024

Especies do anexo I (coníferas)

9,77

3.126,40

2025

Especies do anexo I (coníferas)

9,77

3.126,40

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:87:0:0:109:807:1

2020

2,54

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:87:0:0:109:758:1

2020

2,85

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

3

32:87:0:0:110:450:2

2020

0,10

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

4

32:87:0:0:108:730:1

2020

4,28

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320027/2023

***1692**

CMVMC Portocamba

46.128,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

48,05

15.376,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

48,05

15.376,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

48,05

15.376,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:22:0:0:116:463:1

2020

23,42

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:22:0:0:117:363:1

2020

16,80

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

3

32:22:0:0:117:367:1

2020

1,96

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

4

32:22:0:0:94:502:2

2020

4,07

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

5

32:22:0:0:94:501:4

2020

1,11

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

6

32:22:0:0:94:504:1

2020

0,47

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

7

32:22:0:0:94:501:1

2020

0,22

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320031/2023

***1969**

CMVMC Pradocabalos

32.188,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

33,53

10.729,60

2024

Especies do anexo I (coníferas)

33,53

10.729,60

2025

Especies do anexo I (coníferas)

33,53

10.729,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:87:0:0:136:438:6

2020

0,00

A5 Piñeiro negro (Pinus nigra)

2

32:87:0:0:136:438:2

2020

9,83

A5 Piñeiro negro (Pinus nigra)

3

32:87:0:0:136:438:2

2020

10,72

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

32:87:0:0:136:449:4

2020

7,22

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

32:87:0:0:136:460:1

2020

5,76

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

32:87:0:0:136:437:1

2020

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

32:87:0:0:136:437:31

2020

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

32:87:0:0:136:437:33

2020

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320033/2023

***2023**

CMVMC Espiño

29.920,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

27,28

8.729,60

2023

Especies do anexo II (frondosas)

3,11

1.244,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

27,28

8.729,60

2024

Especies do anexo II (frondosas)

3,11

1.244,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

27,28

8.729,60

2025

Especies do anexo II (frondosas)

3,11

1.244,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:54:0:1:505:30:1

2018

20,76

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

32:54:0:1:505:61:1

2018

2,79

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:54:0:1:505:61:1

2018

3,11

B8 Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

4

32:54:0:1:505:62:1

2018

1,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

32:54:0:1:505:462:1

2018

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

32:54:0:1:505:463:1

2018

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

32:54:0:1:505:464:1

2018

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

32:54:0:1:505:465:1

2018

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

9

32:54:0:1:505:472:1

2018

2,65

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

10

32:54:0:1:505:474:1

2018

0,08

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320034/2023

***2108**

CMVMC Soutochao

11.558,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

12,04

3.852,80

2024

Especies do anexo I (coníferas)

12,04

3.852,80

2025

Especies do anexo I (coníferas)

12,04

3.852,80

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:92:0:0:145:614:5

2020

3,71

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

32:92:0:0:145:614:6

2020

1,96

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:92:0:0:145:614:8

2020

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

32:92:0:0:144:120:1

2020

2,16

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

32:92:0:0:144:121:1

2020

4,09

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

32:92:0:0:144:121:3

2020

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

32:92:0:0:144:56:1

2020

0,08

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320044/2023

***4488**

CMVMC Fornelos de Filloás e Fradelo

48.410,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

47,29

15.132,80

2023

Especies do anexo II (frondosas)

2,51

1.004,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

47,29

15.132,80

2024

Especies do anexo II (frondosas)

2,51

1.004,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

47,29

15.132,80

2025

Especies do anexo II (frondosas)

2,51

1.004,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:87:0:0:126:160:1

2020

2,10

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

32:87:0:0:126:292:1

2020

10,84

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:87:0:0:126:293:1

2020

5,36

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

32:87:0:0:126:329:1

2020

2,58

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

32:87:0:0:127:12:1

2020

26,41

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

6

32:87:0:0:127:12:1

2020

2,51

B20 Carballo americano (Quercus rubra)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320048/2023

***1985**

CMVMC Sandín

12.372,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

11,95

3.824,00

2023

Especies do anexo II (frondosas)

0,75

300,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

11,95

3.824,00

2024

Especies do anexo II (frondosas)

0,75

300,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

11,95

3.824,00

2025

Especies do anexo II (frondosas)

0,75

300,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:51:0:0:94:697:1

2018

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

32:51:0:0:94:696:1

2018

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:51:0:0:94:703:1

2018

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

32:51:0:0:94:698:1

2018

0,05

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

32:51:0:0:94:700:1

2018

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

32:51:0:0:94:701:1

2018

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

32:51:0:0:94:705:1

2018

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

32:51:0:0:94:702:1

2018

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

9

32:51:0:0:94:747:1

2018

11,78

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

10

32:51:0:0:94:747:1

2018

0,75

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320049/2023

***1985**

CMVMC Sandín

17.918,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

16,74

5.356,80

2023

Especies do anexo II (frondosas)

1,54

616,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

16,74

5.356,80

2024

Especies do anexo II (frondosas)

1,54

616,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

16,74

5.356,80

2025

Especies do anexo II (frondosas)

1,54

616,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:51:0:0:143:198:1

2019

0,30

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

2

32:51:0:0:143:199:1

2019

0,68

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

3

32:51:0:0:143:199:2

2019

0,11

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

4

32:51:0:0:143:200:1

2019

0,02

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

5

32:51:0:0:143:203:2

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

32:51:0:0:143:203:3

2019

0,14

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

7

32:51:0:0:143:203:5

2019

0,29

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

8

32:51:0:0:143:198:1

2019

1,27

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

9

32:51:0:0:143:199:1

2019

6,04

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

10

32:51:0:0:143:203:3

2019

8,07

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

11

32:51:0:0:143:203:5

2019

1,36

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320050/2023

***1729**

CMVMC Fontefría

13.555,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

14,12

4.518,40

2024

Especies do anexo I (coníferas)

14,12

4.518,40

2025

Especies do anexo I (coníferas)

14,12

4.518,40

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:22:0:0:91:274:1

2018

0,00

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

2

32:22:0:0:91:274:1

2018

9,22

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:22:0:0:94:502:2

2018

0,00

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

4

32:22:0:0:94:502:2

2018

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

32:22:0:0:94:503:1

2018

0,00

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

6

32:22:0:0:94:503:1

2018

4,90

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

32:22:0:0:94:503:5

2018

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

32:22:0:0:94:508:1

2018

0,00

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

9

32:22:0:0:94:508:1

2018

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

10

32:22:0:0:92:683:1

2018

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320051/2023

***2216**

CMVMC Carzoá

31.248,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

32,55

10.416,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

32,55

10.416,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

32,55

10.416,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:29:0:0:134:200:1

2018

4,65

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

32:29:0:0:134:284:1

2018

5,70

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:29:0:0:162:1:9

2018

7,63

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

32:29:0:0:200:137:1

2018

7,20

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

32:29:0:0:200:137:2

2018

4,07

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

32:29:0:0:200:137:5

2018

2,80

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

32:29:0:0:200:137:9

2018

0,50

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320057/2023

***4659**

CMVMC Florderrei Vello

11.817,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

12,31

3.939,20

2024

Especies do anexo I (coníferas)

12,31

3.939,20

2025

Especies do anexo I (coníferas)

12,31

3.939,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:92:0:0:86:6:1

2018

1,12

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

32:92:0:0:86:6:2

2018

1,53

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:92:0:0:86:11:1

2018

9,66

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320010/2023

***2736**

CMVMC Baltar

23.692,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

24,68

7.897,60

2024

Especies do anexo I (coníferas)

24,68

7.897,60

2025

Especies do anexo I (coníferas)

24,68

7.897,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:6:0:0:111:254:1

2018

8,77

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

32:6:0:0:122:114:10

2018

9,70

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:6:0:0:122:114:12

2018

4,49

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

32:6:0:0:504:722:1

2018

0,61

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

32:6:0:0:110:92:1

2018

0,13

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

32:6:0:0:111:254:1

2018

0,98

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320019/2023

***4991**

CMVMC As Maus

6.672,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo II (frondosas)

5,56

2.224,00

2024

Especies do anexo II (frondosas)

5,56

2.224,00

2025

Especies do anexo II (frondosas)

5,56

2.224,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:7:0:0:61:92:1

2020

0,39

B10 Carballo (Quercus robur L.)

2

32:7:0:0:61:94:1

2020

0,60

B10 Carballo (Quercus robur L.)

3

32:7:0:0:61:102:1

2020

0,07

B10 Carballo (Quercus robur L.)

4

32:7:0:0:62:1178:1

2020

2,97

B10 Carballo (Quercus robur L.)

5

32:7:0:0:62:1179:1

2020

0,46

B10 Carballo (Quercus robur L.)

6

32:7:0:0:62:1180:1

2020

1,07

B10 Carballo (Quercus robur L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320035/2023

***2720**

CMVMC Parroquia de Piñeira de Arcos (San Xoán)

25.147,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

24,67

7.894,40

2023

Especies do anexo II (frondosas)

1,22

488,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

24,67

7.894,40

2024

Especies do anexo II (frondosas)

1,22

488,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

24,67

7.894,40

2025

Especies do anexo II (frondosas)

1,22

488,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:78:0:0:1:156:1

2019

1,38

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

32:78:0:0:1:157:1

2019

2,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:78:0:0:1:158:1

2019

0,87

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

32:78:0:0:1:159:1

2019

0,75

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

32:78:0:0:1:160:1

2019

1,15

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

32:78:0:0:1:161:1

2019

0,86

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

32:78:0:0:1:162:1

2019

1,19

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

32:78:0:0:1:189:1

2019

5,38

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

9

32:78:0:0:1:9002:1

2019

0,10

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

10

32:78:0:0:2:112:1

2019

0,11

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

11

32:78:0:0:3:258:1

2019

0,43

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

12

32:78:0:0:3:259:1

2019

0,21

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

13

32:78:0:0:3:260:1

2019

1,19

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

14

32:78:0:0:3:261:1

2019

0,18

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

15

32:78:0:0:3:262:1

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

16

32:78:0:0:3:263:1

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

17

32:78:0:0:169:648:1

2019

3,69

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

18

32:78:0:0:169:885:1

2019

1,12

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

19

32:78:0:0:1:189:1

2019

0,50

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

20

32:78:0:0:163:1:1

2019

0,14

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

21

32:78:0:0:169:491:1

2019

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

22

32:78:0:0:169:648:1

2019

2,13

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

23

32:78:0:0:169:885:1

2019

0,11

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

24

32:78:0:0:169:885:5

2019

0,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

25

32:78:0:0:169:962:1

2019

1,12

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

26

32:78:0:0:1:189:1

2019

0,85

B8 Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

27

32:78:0:0:1:189:1

2019

0,37

B8 Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320036/2023

***3824**

CMVMC Parroquia de Sandiás (Santo Estevo)

17.491,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

18,22

5.830,40

2024

Especies do anexo I (coníferas)

18,22

5.830,40

2025

Especies do anexo I (coníferas)

18,22

5.830,40

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:78:0:0:150:149:3

2019

0,07

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

32:78:0:0:162:392:1

2019

1,24

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:78:0:0:165:143:1

2019

3,88

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

32:78:0:0:165:145:3

2019

0,36

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

32:78:0:0:165:145:4

2019

2,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

32:78:0:0:165:146:1

2019

0,12

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

32:78:0:0:167:275:1

2019

1,39

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

32:78:0:0:167:325:2

2019

0,05

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

9

32:78:0:0:150:149:3

2019

0,87

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

10

32:78:0:0:150:150:3

2019

0,07

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

11

32:78:0:0:151:413:2

2019

0,33

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

12

32:78:0:0:151:413:4

2019

0,46

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

13

32:78:0:0:162:392:1

2019

0,84

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

14

32:78:0:0:162:392:4

2019

0,05

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

15

32:78:0:0:164:147:1

2019

0,04

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

16

32:78:0:0:165:143:1

2019

2,50

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

17

32:78:0:0:165:145:4

2019

0,80

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

18

32:78:0:0:165:146:1

2019

0,05

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

19

32:78:0:0:167:205:1

2019

0,08

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

20

32:78:0:0:167:211:2

2019

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

21

32:78:0:0:167:275:1

2019

1,66

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

22

32:78:0:0:167:279:1

2019

0,96

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

23

32:78:0:0:167:280:1

2019

0,17

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

24

32:78:0:0:167:325:2

2019

0,18

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320037/2023

***2261**

CMVMC Baldemir

6.868,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

5,78

1.849,60

2023

Especies do anexo II (frondosas)

1,10

440,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

5,78

1.849,60

2024

Especies do anexo II (frondosas)

1,10

440,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

5,78

1.849,60

2025

Especies do anexo II (frondosas)

1,10

440,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:42:0:0:27:60:1

2020

0,92

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

32:42:0:0:27:85:7

2020

0,81

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:42:0:0:27:85:1

2020

2,28

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

32:42:0:0:27:255:1

2020

0,52

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

32:42:0:0:27:256:1

2020

0,11

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

32:42:0:0:27:257:1

2020

1,14

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

32:42:0:0:27:60:1

2020

0,23

B24 Sobreira (Quercus suber L.)

8

32:42:0:0:27:85:7

2020

0,15

B24 Sobreira (Quercus suber L.)

9

32:42:0:0:27:85:1

2020

0,42

B24 Sobreira (Quercus suber L.)

10

32:42:0:0:27:255:1

2020

0,04

B24 Sobreira (Quercus suber L.)

11

32:42:0:0:27:256:1

2020

0,07

B24 Sobreira (Quercus suber L.)

12

32:42:0:0:27:257:1

2020

0,19

B24 Sobreira (Quercus suber L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320038/2023

***2261**

CMVMC Torneiros

9.686,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

8,09

2.588,80

2023

Especies do anexo II (frondosas)

1,60

640,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

8,09

2.588,80

2024

Especies do anexo II (frondosas)

1,60

640,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

8,09

2.588,80

2025

Especies do anexo II (frondosas)

1,60

640,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:42:0:0:27:253:1

2020

2,99

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

32:42:0:0:26:261:1

2020

3,94

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:42:0:0:27:274:1

2020

1,16

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

32:42:0:0:27:253:1

2020

0,66

B24 Sobreira (Quercus suber L.)

5

32:42:0:0:26:261:1

2020

0,58

B24 Sobreira (Quercus suber L.)

6

32:42:0:0:27:274:1

2020

0,36

B24 Sobreira (Quercus suber L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320039/2023

***2261**

CMVMC Sabariz

5.680,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

4,78

1.529,60

2023

Especies do anexo II (frondosas)

0,91

364,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

4,78

1.529,60

2024

Especies do anexo II (frondosas)

0,91

364,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

4,78

1.529,60

2025

Especies do anexo II (frondosas)

0,91

364,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:42:0:0:27:60:1

2020

4,78

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

32:42:0:0:27:255:1

2020

0,11

B10 Carballo (Quercus robur L.)

3

32:42:0:0:27:60:1

2020

0,80

B10 Carballo (Quercus robur L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320043/2023

***2213**

CMVMC Parroquias da Fraga (San Bartolomeu), Parada (Santa Eufemia) e San Xes de Vilariño (San Xes)

46.416,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

44,70

14.304,00

2023

Especies do anexo II (frondosas)

2,92

1.168,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

44,70

14.304,00

2024

Especies do anexo II (frondosas)

2,92

1.168,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

44,70

14.304,00

2025

Especies do anexo II (frondosas)

2,92

1.168,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:42:0:0:2:1:1

2020

0,97

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:42:0:0:2:1:1

2020

1,30

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

3

32:42:0:0:2:3:1

2020

1,65

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

4

32:42:0:0:3:385:12

2020

0,26

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

5

32:42:0:0:3:385:26

2020

6,16

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

6

32:42:0:0:3:385:27

2020

22,49

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

7

32:42:0:0:4:40:1

2020

1,03

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

8

32:42:0:0:4:40:1

2020

0,41

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

9

32:42:0:0:4:43:1

2020

11,49

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

10

32:42:0:0:4:43:1

2020

1,21

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

11

32:42:0:0:4:43:2

2020

0,65

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320045/2023

***2049**

CMVMC Parroquia de Lobeira (San Vicente)

13.850,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

3,54

1.132,80

2023

Especies do anexo II (frondosas)

8,71

3.484,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

3,54

1.132,80

2024

Especies do anexo II (frondosas)

8,71

3.484,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

3,54

1.132,80

2025

Especies do anexo II (frondosas)

8,71

3.484,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:42:0:0:36:123:6

2020

5,84

B8 Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

2

32:42:0:0:23:256:1

2020

2,87

B8 Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

3

32:42:0:0:19:1300:56

2020

0,05

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

4

32:42:0:0:19:1300:1

2020

3,49

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320046/2023

***3360**

CMVMC Meaus

21.302,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

14,84

4.748,80

2023

Especies do anexo II (frondosas)

5,88

2.352,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

14,84

4.748,80

2024

Especies do anexo II (frondosas)

5,88

2.352,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

14,84

4.748,80

2025

Especies do anexo II (frondosas)

5,88

2.352,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:6:0:0:24:281:4

2019

4,92

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:6:0:0:24:281:6

2019

0,66

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

3

32:6:0:0:24:281:6

2019

0,00

B10 Carballo (Quercus robur L.)

4

32:6:0:0:24:281:8

2019

1,85

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

5

32:6:0:0:24:281:8

2019

0,23

B10 Carballo (Quercus robur L.)

6

32:6:0:0:25:246:1

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

32:6:0:0:25:506:1

2019

1,55

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

32:6:0:0:25:506:1

2019

3,27

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

9

32:6:0:0:25:507:1

2019

0,59

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

10

32:6:0:0:25:507:1

2019

0,00

B10 Carballo (Quercus robur L.)

11

32:6:0:0:26:394:1

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

12

32:6:0:0:26:606:2

2019

0,30

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

13

32:6:0:0:26:606:2

2019

0,12

B10 Carballo (Quercus robur L.)

14

32:6:0:0:26:607:1

2019

4,97

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

15

32:6:0:0:26:607:1

2019

0,03

B10 Carballo (Quercus robur L.)

16

32:6:0:0:26:607:1

2019

2,23

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320047/2023

***4806**

CMVMC Gustomeao, A Regada e Sa

27.043,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

18,92

6.054,40

2023

Especies do anexo II (frondosas)

7,40

2.960,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

18,92

6.054,40

2024

Especies do anexo II (frondosas)

7,40

2.960,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

18,92

6.054,40

2025

Especies do anexo II (frondosas)

7,40

2.960,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:43:0:0:76:284:1

2020

4,28

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

32:43:0:0:76:286:1

2020

1,99

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:43:0:0:85:418:1

2020

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

32:43:0:0:85:571:1

2020

0,55

B8 Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

5

32:43:0:0:85:572:1

2020

0,65

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

32:43:0:0:85:573:1

2020

0,88

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

32:43:0:0:85:573:1

2020

1,28

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

32:43:0:0:85:573:1

2020

0,64

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

9

32:43:0:0:85:574:1

2020

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

10

32:43:0:0:85:574:1

2020

0,17

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

11

32:43:0:0:85:575:1

2020

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

12

32:43:0:0:85:575:1

2020

2,34

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

13

32:43:0:0:85:575:1

2020

0,12

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

14

32:43:0:0:85:582:1

2020

2,77

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

15

32:43:0:0:85:582:1

2020

0,30

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

16

32:43:0:0:85:582:1

2020

0,59

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

17

32:43:0:0:85:582:1

2020

2,43

B9 Cerdeiras silvestres e híbridos de produción madeireira (Prunus avium L.)

18

32:43:0:0:85:582:1

2020

0,26

B7 Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

19

32:43:0:0:85:582:1

2020

2,51

B9 Cerdeiras silvestres e híbridos de produción madeireira (Prunus avium L.)

20

32:43:0:0:85:582:6

2020

0,20

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

21

32:43:0:0:85:20575:1

2020

0,95

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

22

32:43:0:0:85:20575:1

2020

3,40

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19320058/2023

***2152**

CMVMC Feás, Lomear e Rioseco

17.332,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

12,78

4.089,60

2023

Especies do anexo II (frondosas)

4,22

1.688,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

12,78

4.089,60

2024

Especies do anexo II (frondosas)

4,22

1.688,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

12,78

4.089,60

2025

Especies do anexo II (frondosas)

4,22

1.688,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

32:17:0:0:20:1200:1

2020

1,78

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

2

32:17:0:0:20:1200:1

2020

3,21

A5 Piñeiro negro (Pinus nigra)

3

32:17:0:0:20:1200:2

2020

1,25

A5 Piñeiro negro (Pinus nigra)

4

32:17:0:0:20:1200:4

2020

0,38

A5 Piñeiro negro (Pinus nigra)

5

32:17:0:0:502:327:1

2020

4,57

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

32:17:0:0:502:327:1

2020

1,12

B20 Carballo americano (Quercus rubra)

7

32:17:0:0:502:327:2

2020

2,84

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

32:17:0:0:502:327:2

2020

0,14

B20 Carballo americano (Quercus rubra)

9

32:17:0:0:502:327:3

2020

0,49

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

10

32:17:0:0:502:327:7

2020

0,04

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

11

32:17:0:0:502:334:1

2020

0,75

B20 Carballo americano (Quercus rubra)

12

32:17:0:0:502:334:2

2020

0,43

B20 Carballo americano (Quercus rubra)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360002/2023

***0754**

CMVMC Moa

3.590,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

3,09

988,80

2023

Especies do anexo II (frondosas)

0,52

208,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

3,09

988,80

2024

Especies do anexo II (frondosas)

0,52

208,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

3,09

988,80

2025

Especies do anexo II (frondosas)

0,52

208,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

36:24:0:0:295:1050:37

2020

2,61

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

36:24:0:0:295:1050:37

2020

0,48

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

36:24:0:0:295:1050:37

2020

0,08

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

4

36:24:0:0:295:1050:37

2020

0,44

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360008/2023

***1844**

CMVMC Zudreiro

16.370,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

15,49

4.956,80

2023

Especies do anexo II (frondosas)

1,25

500,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

15,49

4.956,80

2024

Especies do anexo II (frondosas)

1,25

500,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

15,49

4.956,80

2025

Especies do anexo II (frondosas)

1,25

500,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

36:16:0:0:353:488:1

2020

6,12

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

36:16:0:0:353:488:20

2020

1,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

36:16:0:0:353:488:20

2020

0,00

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

4

36:16:0:0:353:507:1

2020

5,25

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

36:16:0:0:353:507:1

2020

1,25

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

6

36:16:0:0:253:757:10

2020

0,64

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

36:16:0:0:253:757:1

2020

1,44

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

36:16:0:0:253:757:5

2020

1,02

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360018/2023

***3702**

CMVMC A Graña

22.627,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

8,57

2.742,40

2023

Especies do anexo II (frondosas)

12,00

4.800,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

8,57

2.742,40

2024

Especies do anexo II (frondosas)

12,00

4.800,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

8,57

2.742,40

2025

Especies do anexo II (frondosas)

12,00

4.800,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

36:18:0:0:52:462:1

2018

0,68

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

2

36:18:0:0:53:84:1

2018

0,93

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

3

36:18:0:0:53:84:1

2018

3,00

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

4

36:18:0:0:54:443:1

2018

0,24

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

5

36:18:0:0:54:444:1

2018

0,17

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

6

36:18:0:0:54:445:2

2018

2,57

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

7

36:18:0:0:54:536:1

2018

1,83

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

8

36:18:0:0:54:536:1

2018

1,04

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

9

36:18:0:0:54:888:1

2018

6,37

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

10

36:18:0:0:54:888:1

2018

3,74

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360001/2023

***1323**

CMVMC Angudes

9.840,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

10,25

3.280,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

10,25

3.280,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

10,25

3.280,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

36:14:0:0:22:317:1

2020

9,89

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

36:14:0:0:22:317:2

2020

0,03

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

36:14:0:0:22:317:4

2020

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

36:14:0:0:22:335:1

2020

0,32

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360010/2023

***1095**

CMVMC Santa Eulalia de Batalláns

39.969,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

37,46

11.987,20

2023

Especies do anexo II (frondosas)

3,34

1.336,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

37,46

11.987,20

2024

Especies do anexo II (frondosas)

3,34

1.336,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

37,46

11.987,20

2025

Especies do anexo II (frondosas)

3,34

1.336,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

36:34:0:0:125:15:1

2020

2,76

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

36:34:0:0:125:16:1

2020

0,31

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

36:34:0:0:125:16:1

2020

1,57

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

36:34:0:0:125:16:1

2020

1,33

B10 Carballo (Quercus robur L.)

5

36:34:0:0:125:47:1

2020

0,05

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

36:34:0:0:125:48:1

2020

4,71

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

36:34:0:0:140:22:1

2020

2,65

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

36:34:0:0:140:22:1

2020

0,81

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

9

36:34:0:0:140:22:1

2020

0,71

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

10

36:34:0:0:140:24:2

2020

0,13

B10 Carballo (Quercus robur L.)

11

36:34:0:0:140:24:2

2020

0,14

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

12

36:34:0:0:140:25:1

2020

8,92

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

13

36:34:0:0:140:25:1

2020

0,35

B10 Carballo (Quercus robur L.)

14

36:34:0:0:140:25:1

2020

0,46

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

15

36:34:0:0:140:27:1

2020

7,31

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

16

36:34:0:0:140:28:1

2020

0,83

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

17

36:34:0:0:140:29:1

2020

5,35

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

18

36:34:0:0:140:36:1

2020

0,82

B2 Bidueiro (Bétula Sp.)

19

36:34:0:0:140:36:1

2020

1,59

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360011/2023

***1266**

CMVMC Crecente

3.561,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

3,71

1.187,20

2024

Especies do anexo I (coníferas)

3,71

1.187,20

2025

Especies do anexo I (coníferas)

3,71

1.187,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

36:14:0:0:27:882:1

2019

1,83

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

36:14:0:0:27:886:2

2019

1,88

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360013/2023

***2192**

CMVMC Prado

5.078,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

5,29

1.692,80

2024

Especies do anexo I (coníferas)

5,29

1.692,80

2025

Especies do anexo I (coníferas)

5,29

1.692,80

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

36:13:0:0:99:1041:1

2018

5,29

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360014/2023

***2192**

CMVMC Prado

16.300,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

16,23

5.193,60

2023

Especies do anexo II (frondosas)

0,60

240,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

16,23

5.193,60

2024

Especies do anexo II (frondosas)

0,60

240,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

16,23

5.193,60

2025

Especies do anexo II (frondosas)

0,60

240,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

36:13:0:0:101:932:3

2019

16,23

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

36:13:0:0:101:932:3

2019

0,60

B6 Freixo (Fraxinus excelsior L., Fraxinus angustifolia Vahl.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360015/2023

***2192**

CMVMC Prado

3.225,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

3,36

1.075,20

2024

Especies do anexo I (coníferas)

3,36

1.075,20

2025

Especies do anexo I (coníferas)

3,36

1.075,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

36:13:0:0:606:10116:1

2020

2,08

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

36:13:0:0:606:20116:1

2020

0,40

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

36:13:0:0:607:10001:1

2020

0,88

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360016/2023

***2384**

CMVMC Rebordechán

4.464,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

4,65

1.488,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

4,65

1.488,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

4,65

1.488,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

36:14:0:0:29:1190:1

2019

2,53

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

36:14:0:0:29:1190:2

2019

2,11

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

36:14:0:0:29:1108:1

2019

0,01

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360003/2023

***1109**

CMVMC Paradela de Bemil

16.027,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

11,67

3.734,40

2023

Especies do anexo II (frondosas)

4,02

1.608,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

11,67

3.734,40

2024

Especies do anexo II (frondosas)

4,02

1.608,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

11,67

3.734,40

2025

Especies do anexo II (frondosas)

4,02

1.608,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

36:5:0:0:100:1:2

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

36:5:0:0:100:1:2

2019

0,00

B24 Sobreira (Quercus suber L.)

3

36:5:0:0:100:1:5

2019

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

36:5:0:0:100:1:5

2019

0,00

B24 Sobreira (Quercus suber L.)

5

36:5:0:0:100:1:1

2019

9,04

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

36:5:0:0:100:1:1

2019

4,02

B24 Sobreira (Quercus suber L.)

7

36:5:0:0:71:1:1

2019

2,63

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

36:5:0:0:71:1:1

2019

0,00

B24 Sobreira (Quercus suber L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360004/2023

***1841**

CMVMC A Lama

14.349,57

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

12,34

3.948,80

2023

Especies do anexo II (frondosas)

2,10

834,39

2024

Especies do anexo I (coníferas)

12,34

3.948,80

2024

Especies do anexo II (frondosas)

2,10

834,39

2025

Especies do anexo I (coníferas)

12,34

3.948,80

2025

Especies do anexo II (frondosas)

2,10

834,39

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

36:25:0:0:5:1051:1

2018

12,34

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

36:25:0:0:5:1051:1

2018

2,10

B10 Carballo (Quercus robur L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360005/2023

***1841**

CMVMC A Lama

8.740,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

7,58

2.425,60

2023

Especies do anexo II (frondosas)

1,22

488,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

7,58

2.425,60

2024

Especies do anexo II (frondosas)

1,22

488,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

7,58

2.425,60

2025

Especies do anexo II (frondosas)

1,22

488,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

36:25:0:0:5:1051:1

2020

7,58

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

36:25:0:0:5:1051:1

2020

1,22

B20 Carballo americano (Quercus rubra)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360006/2023

***1470**

CMVMC Xende

15.456,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

16,10

5.152,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

16,10

5.152,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

16,10

5.152,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

36:25:0:0:11:690:1

2019

16,10

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360007/2023

***3086**

CMVMC Xesta

27.240,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

27,55

8.816,00

2023

Especies do anexo II (frondosas)

0,66

264,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

27,55

8.816,00

2024

Especies do anexo II (frondosas)

0,66

264,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

27,55

8.816,00

2025

Especies do anexo II (frondosas)

0,66

264,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

36:25:0:0:36:1089:1

2020

5,26

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

36:25:0:0:36:1089:1

2020

0,58

B20 Carballo americano (Quercus rubra)

3

36:25:0:0:36:1089:1

2020

4,76

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

36:25:0:0:36:1089:1

2020

4,79

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

36:25:0:0:36:1089:1

2020

0,02

B20 Carballo americano (Quercus rubra)

6

36:25:0:0:8:920:2

2020

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

36:25:0:0:10:516:1

2020

0,06

B20 Carballo americano (Quercus rubra)

8

36:25:0:0:10:516:1

2020

5,80

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

9

36:25:0:0:8:920:2

2020

0,00

B20 Carballo americano (Quercus rubra)

10

36:25:0:0:8:920:10

2020

0,00

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

11

36:25:0:0:8:920:10

2020

0,00

B20 Carballo americano (Quercus rubra)

12

36:25:0:0:36:1088:1

2020

0,35

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

13

36:25:0:0:36:1089:1

2020

6,59

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

19360009/2023

***2340**

CMVMC Insua

6.667,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2023

Especies do anexo I (coníferas)

5,72

1.830,40

2023

Especies do anexo II (frondosas)

0,98

392,00

2024

Especies do anexo I (coníferas)

5,72

1.830,40

2024

Especies do anexo II (frondosas)

0,98

392,00

2025

Especies do anexo I (coníferas)

5,72

1.830,40

2025

Especies do anexo II (frondosas)

0,98

392,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie de actuación

Especie

1

36:43:0:0:36:172:1

2020

0,38

B10 Carballo (Quercus robur L.)

2

36:43:0:0:36:172:1

2020

4,44

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

36:43:0:0:36:172:1

2020

0,32

B10 Carballo (Quercus robur L.)

4

36:43:0:0:36:172:1

2020

0,24

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

36:43:0:0:36:172:1

2020

0,20

B10 Carballo (Quercus robur L.)

6

36:43:0:0:36:172:1

2020

1,04

A1 Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

36:43:0:0:36:172:1

2020

0,08

B10 Carballo (Quercus robur L.)

ANEXO II

Lista de axudas desestimadas

Expediente

CIF/NIF

Solicitante

Motivo desestimación

19270035/2023

***5248**

José Antonio Couso Fernández

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento (artigo 12.3)

19320026/2023

***3051**

CMVMC Prencibe e O Reguengo

Documentación incorrecta ou incompleta despois do requirimento (artigo 12.3)

19320040/2023

***1224**

CMVMC Parroquia de Río Caldo (Santa María)

Non cumpre os requisitos como beneficiaria para a súa tramitación (artigo 3.1)

19360012/2023

***7892**

CMVMC As Estacas

Non cumpre os requisitos como beneficiaria para a súa tramitación (artigo 3.1)

19360017/2023

***3313**

CMVMC Lerce

Non cumprir co disposto no artigo 125 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia