Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 78 Luns, 24 de abril de 2023 Páx. 24890

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 20 de abril de 2023 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 20 de abril de 2023, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo referente ao proceso de funcionarización de postos de traballo de persoal laboral da Xunta de Galicia e clasificación na agrupación profesional do persoal funcionario da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escala de persoal de limpeza e recursos naturais e forestais (especialidade de persoal de limpeza e cociña).

A disposición transitoria primeira da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, regula que o persoal laboral fixo das administracións públicas incluídas no ámbito da súa aplicación que, no momento da entrada en vigor da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público, estea a realizar funcións ou desempeñe postos de traballo de persoal funcionario, ou pase a realizar as devanditas funcións ou a desempeñar os devanditos postos en virtude de probas de selección ou promoción interna convocadas antes da data sinalada, poderá seguir a realizalas ou desempeñalas.

Así mesmo, esta disposición, no seu punto segundo, recolle que o Consello da Xunta de Galicia establecerá, a través das relacións de postos de traballo (RPT), a valoración, clasificación e determinación dos postos de traballo afectados por esta norma, na Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico.

Para dar cumprimento ao establecido na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e na disposición transitoria segunda do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, esta administración incorporou as prazas obxecto de funcionarización no anexo V do Decreto 225/2020, do 23 de decembro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario e laboral da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020 (DOG núm. 260, do 29 de decembro).

O Decreto 165/2019, do 26 de decembro, establece o procedemento para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira polo persoal laboral fixo do V Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia.

En desenvolvemento deste procedemento, a Dirección Xeral da Función Pública elaborou a presente modificación de relación de postos de traballo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, determinando previamente aqueles postos de persoal laboral da Xunta de Galicia afectados polo proceso de funcionarización.

Esta modificación de postos de traballo debe estar aprobada con anterioridade á toma de posesión do persoal que adquira a condición de funcionario de carreira, xa que serán estes postos de traballo os que figurarán na orde da Consellería de Facenda e Administración Pública pola que se regule o procedemento para o nomeamento como persoal funcionario de carreira do persoal laboral fixo de determinadas categorías profesionais que superou os procesos de funcionarización, convocado pola Resolución do director xeral da Función Pública do 12 de maio de 2021.

Cómpre sinalar que nesta relación de postos de traballo, ademais de recoller aqueles postos do persoal laboral fixo que superou os procesos de funcionarización correspondentes, figurarán outros postos de persoal laboral obxecto de funcionarización, e indícase que:

Os postos de traballo do persoal laboral fixo que non superou o proceso manteñen a ocupación como persoal laboral fixo.

O persoal laboral temporal e indefinido non fixo continuará desempeñando as súas funcións nos postos que viña ocupando, nas mesmas condicións e situación, ata que se leve a cabo o establecido na disposición transitoria primeira bis da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, logo do remate dos procesos de funcionarización que se convoquen ao abeiro das ofertas de emprego dos anos 2018, 2019, 2020 e 2021.

Para a determinación dos postos que son susceptibles de seren clasificados como de persoal funcionario tívose en conta o artigo 6 do Decreto 165/2019, do 26 de decembro, modificado o seu anexo pola Orde da Consellería de Facenda e Administración Pública do 10 de marzo de 2021 (DOG núm. 61, do 31 de marzo), que establece o seguinte:

«Clasificaranse como de persoal funcionario os postos de traballo definidos actualmente nas respectivas RPT como de adscrición de persoal laboral dalgunha das categorías recollidas no anexo desta norma.

A clasificación como de persoal funcionario realizarase no corpo, escala ou especialidade previsto como equivalente no mencionado anexo».

Así mesmo, tívose en conta o disposto na Orde da Consellería de Facenda e Administración Pública, do 10 de marzo de 2021, pola que se modifica o anexo do Decreto 165/2019, do 26 de decembro, que establece a equivalencia entre as correspondentes categorías profesionais do persoal laboral e as correspondentes escalas do persoal funcionario.

A toma de posesión como persoal funcionario de carreira, que implicará o cambio do seu vínculo xurídico coa Administración, figura prevista para o 1 de maio de 2023, por iso e co fin de que se cumpran os trámites oportunos, en canto á expedición das dilixencias de cesamento correspondentes, esta RPT entrará en vigor o 30 de abril de 2023.

En consecuencia, consultadas as organizacións sindicais presentes na Mesa de Negociación da Comunidade Autónoma e a Comisión de Persoal, o Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do 20 de abril de 2023 adoptou o seguinte

ACORDO:

Primeiro. Aprobar a modificación da relación de postos de traballo referente ao proceso de funcionarización de postos de traballo de persoal laboral da Xunta de Galicia e clasificación na agrupación profesional do persoal funcionario da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escala de persoal de limpeza e recursos naturais e forestais (especialidade de persoal de limpeza e cociña).

Segundo. Ordenar a súa publicación no Diario Oficial de Galicia para os efectos da entrada en vigor o 30 de abril de 2023.

Visto o acordo adoptado polo Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do 20 de abril de 2023, relativo á aprobación da modificación da relación de postos de traballo referente ao proceso de funcionarización de postos de traballo de persoal laboral da Xunta de Galicia e clasificación na agrupación profesional do persoal funcionario da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escala de persoal de limpeza e recursos naturais e forestais (especialidade de persoal de limpeza e cociña), coa finalidade de cumprir o dito acordo dispoño que se publique no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 20 de abril de 2023

O conselleiro de Facenda e Administración Pública
P.D. (Orde do 8.1.2020)
José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

Clasificación da terceira relación de postos de traballo derivada
da funcionarización de postos de persoal laboral na agrupación profesional
do persoal funcionario da Administración xeral da Comunidade Autónoma
de Galicia, escala de persoal de limpeza e recursos naturais e forestais
(especialidade de persoal de limpeza e cociña)

A disposición transitoria primeira da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, establece, en concordancia co contido na disposición transitoria segunda do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, a posibilidade de proceder á funcionarización do persoal laboral fixo nos corpos e escalas de persoal funcionario da Comunidade Autónoma de Galicia. Ao dito persoal garántenselle as retribucións brutas que estaba a percibir como laboral fixo, se estas son superiores ás que lle correspondan como funcionario.

En desenvolvemento do anterior publicouse o Decreto 165/2019, do 26 de decembro, que establece o procedemento para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira polo persoal laboral fixo do Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia. Referente ás cuestións retributivas establece, no seu artigo 9, que o persoal laboral fixo que supere o proceso de funcionarización, a partir da toma de posesión como funcionario de carreira, pasará a devindicar todas as súas retribucións conforme o sistema, conceptos e contías establecidos con carácter xeral para o persoal funcionario de carreira da comunidade autónoma. Garantiránselles as retribucións brutas anuais fixas na súa contía e periódicas na súa devindicación, que estaban a percibir como laboral fixo, se estas fosen superiores ás que lle correspondan como persoal funcionario de carreira.

A Dirección Xeral da Función Pública elaborou unha modificación de relación de postos de traballo co obxecto de adaptar os postos de traballo, definidos actualmente como de adscrición de persoal laboral, á condición de persoal funcionario dentro dalgunha das categorías recollidas no anexo do Decreto 165/2019.

Ao abeiro do proceso de funcionarización publicouse a Resolución do 12 de maio de 2021 que convoca procesos para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira da agrupación profesional de persoal funcionario, do persoal laboral fixo de varias categorías pertencentes ao grupo V, do V Convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia, mediante o seu cambio de vínculo xurídico (DOG núm. 94, do 21 de maio). Os postos correspondentes a estas categorías funcionarizadas son os que figuran na relación de postos de traballo a que fai referencia o parágrafo anterior.

Trátase dunha modificación derivada dun proceso de funcionarización en que, por primeira vez, se establece unha clasificación dos postos de traballo correspondente á agrupación profesional do persoal funcionario da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escala de persoal de limpeza e cociña e recursos naturais e forestais (especialidade de persoal de limpeza e cociña), recollida na disposición adicional oitava da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.

Para a determinación desta clasificación tivéronse en conta aqueles complementos salariais que figuraban na correspondente relación de postos de traballo, que retribuían as especiais dificultades materiais e técnicas que exixe o desempeño do posto de traballo. Tívose en conta tamén a situación daqueloutros en que, sen contar con complementos salariais na relación de postos, as persoas ocupantes realizan as mesmas funcións e tarefas nas mesmas circunstancias, e homoxeneízase, deste xeito, a clasificación nos centros.

Por conseguinte, consultadas as organizacións sindicais presentes na Mesa de Negociación da Comunidade Autónoma e a Comisión de Persoal, establécese a seguinte clasificación de postos de traballo na agrupación profesional do persoal funcionario da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escala de persoal de limpeza e cociña e recursos naturais e forestais (especialidade de persoal de limpeza e cociña).

Primeiro. Clasificación dos postos cos seguintes niveis:

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA.

UNIDADE ADMINISTRATIVA

DENOMINACIÓN POSTO

NIVEL

ÁREA PROVINCIAL DA CORUÑA

LIMPADOR/A

10

SECRETARÍA XERAL DA PRESIDENCIA

LIMPADOR/A

10

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES.

UNIDADE ADMINISTRATIVA

DENOMINACIÓN POSTO

NIVEL

CENTRO GALEGO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

10

COMPLEXO DEPORTIVO MONTERREI

LIMPADOR/A

14

DECANATO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCIÓN (VIGO)

LIMPADOR/A

10

EDIFICIO ADMINISTRATIVO (FERROL)

LIMPADOR/A

10

EDIFICIOS XUDICIAIS (A CORUÑA)

LIMPADOR/A

10

EDIFICIOS XUDICIAIS (LUGO)

LIMPADOR/A

10

EDIFICIOS XUDICIAIS (OURENSE)

LIMPADOR/A

10

EDIFICIOS XUDICIAIS (PONTEVEDRA)

LIMPADOR/A

10

XULGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCIÓN (A FONSAGRADA)

LIMPADOR/A

10

XULGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCIÓN (BETANZOS)

LIMPADOR/A

10

XULGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCIÓN (CAMBADOS)

LIMPADOR/A

10

XULGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCIÓN (CANGAS DE MORRAZO)

LIMPADOR/A

10

XULGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCIÓN (CORCUBIÓN)

LIMPADOR/A

10

XULGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCIÓN (LALÍN)

LIMPADOR/A

10

XULGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCIÓN (MARÍN)

LIMPADOR/A

10

XULGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCIÓN (MUROS)

LIMPADOR/A

10

XULGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCIÓN (NOIA)

LIMPADOR/A

10

XULGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCIÓN (O BARCO DE VALDEORRAS)

LIMPADOR/A

10

XULGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCIÓN (O PORRIÑO)

LIMPADOR/A

10

XULGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCIÓN (PONTEAREAS)

LIMPADOR/A

10

XULGADO DE PAZ (A CAÑIZA)

LIMPADOR/A

10

XULGADO DE PAZ (ARTEIXO)

LIMPADOR/A

10

XULGADO DE PAZ (BAIONA)

LIMPADOR/A

10

XULGADO DE PAZ (BUEU)

LIMPADOR/A

10

XULGADO DE PAZ (BURELA)

LIMPADOR/A

10

XULGADO DE PAZ (CARNOTA)

LIMPADOR/A

10

XULGADO DE PAZ (MOAÑA)

LIMPADOR/A

10

XULGADO DE PAZ (MONDARIZ)

LIMPADOR/A

10

XULGADO DE PAZ (MOS)

LIMPADOR/A

10

XULGADO DE PAZ (MUXÍA)

LIMPADOR/A

10

XULGADO DE PAZ (O GROVE)

LIMPADOR/A

10

XULGADO DE PAZ (O SAVIÑAO)

LIMPADOR/A

10

XULGADO DE PAZ (POIO)

LIMPADOR/A

10

XULGADO DE PAZ (PONTEDUME)

LIMPADOR/A

10

XULGADO DE PAZ (PORTO DO SON)

LIMPADOR/A

10

XULGADO DE PAZ (QUIROGA)

LIMPADOR/A

10

XULGADO DE PAZ (RIANXO)

LIMPADOR/A

10

XULGADO DE PAZ (SANTA COMBA)

LIMPADOR/A

10

XULGADO DE PAZ (SANXENXO)

LIMPADOR/A

10

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA.

UNIDADE ADMINISTRATIVA

DENOMINACIÓN POSTO

NIVEL

XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA

LIMPADOR/A

10

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE.

UNIDADE ADMINISTRATIVA

DENOMINACIÓN POSTO

NIVEL

XEFATURA TERRITORIAL A CORUÑA

LIMPADOR/A

10

XEFATURA TERRITORIAL OURENSE

LIMPADOR/A

10

XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA

LIMPADOR/A

10

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES.

UNIDADE ADMINISTRATIVA

DENOMINACIÓN POSTO

NIVEL

ARQUIVO DO REINO DE GALICIA

LIMPADOR/A

10

CEE A BARCIA (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

12

SERVIZO DOMÉSTICO

11

CEE INFANTA ELENA (MONFORTE DE LEMOS)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

12

SERVIZO DOMÉSTICO

11

CEE MANUEL LÓPEZ NAVALÓN (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

11

LAVANDEIRO/A

11

SERVIZO DOMÉSTICO

11

CEE MIÑO (OURENSE)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

13

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

14

CEE NOSA SEÑORA DO ROSARIO (A CORUÑA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

11

CEE O PEDROSO (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

13

CEE SALADINO CORTIZO (VIGO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

11

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

11

LIMPADOR/A

11

CEE SANTA MARÍA (LUGO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

12

LAVANDEIRO/A

11

LIMPADOR/A

11

SERVIZO DOMÉSTICO

11

CEE TERRA DE FERROL (FERROL)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

12

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

12

COSTUREIRO/A

12

PASADOR/A DE FERRO-LAVANDEIRO/A

12

SERVIZO DOMÉSTICO

12

CEE DE PANXÓN (NIGRÁN)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

12

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

12

CEE MARÍA MARIÑO (A CORUÑA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

11

CEIP A PAZ (VIGO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP A PONTE (LUGO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP ALFONSO D. RODRÍGUEZ CASTELAO (ORDES)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP ALFONSO D. RODRÍGUEZ CASTELAO (RIANXO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP ALMIRANTE JUAN DE LÁNGARA Y HUARTE (FERROL)

LIMPADOR/A

10

CEIP ÁLVARO CUNQUEIRO MORA (MONDOÑEDO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP ANTÓN INSUA BERMÚDEZ (VILALBA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP ANTONIO FERNÁNDEZ LÓPEZ CHORENTE (SARRIA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP AQUILINO IGLESIA ALVARIÑO (ABADÍN)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP ARQUITECTO CASAS NOVOA (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP AS GÁNDARAS (LUGO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP BIBEI (VIANA DO BOLO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP CABADA VÁZQUEZ (A ESTRADA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP CANOSA-RUS (CORISTANCO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP CARLOS CASARES (XINZO DE LIMIA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP DOUTOR DANIEL MONJE (NAVIA DE SUARNA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP EDUARDO PONDAL (PONTECESO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP FILOMENA DATO (BARBADÁS)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP FREI LUIS DE GRANADA (SARRIA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP GREGORIO SANZ (RIBADEO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP ISAAC PERAL (FERROL)

LIMPADOR/A

10

CEIP JOSÉ MARÍA LAGE (ORTIGUEIRA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP JUAN REY (LOURENZÁ)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP LABARTA POSE (ZAS)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP LAVERDE RUIZ (OUTEIRO DE REI)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP MANUEL MALLO MALLO (LUGO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP MANUEL MATO VIZOSO (VILALBA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP MANUEL RESPINO (A RÚA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP MANUEL SIEIRO (CRECENTE)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP MARIÑAMANSA (OURENSE)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP MARQUESA DO PAZO DA MERCÉ (AS NEVES)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP MESTRE MANUEL GARCÍA (OIA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP Nª Sª DA PIEDADE (VILA DE CRUCES)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP Nª Sª DAS DORES (FORCAREI)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP Nª Sª DE XUVENCOS (BOBORÁS)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP Nª Sª DOS REMEDIOS (PONTEAREAS)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP NICOLÁS DEL RÍO (CEDEIRA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP Nº 1 (MELIDE)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP O CANTEL (FOZ)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP O COTO (NEGREIRA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP O SALVADOR (A PASTORIZA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP OTERO PEDRAIO (RÁBADE)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PADRE CRESPO (XUNQUEIRA DE AMBÍA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PADRE FEIJÓO (ALLARIZ)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PENÍNSULA DA PAZ

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP POETA AVELINO DÍAZ

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PRAIA XARDÍN (BOIRO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PRINCESA DE ESPAÑA (VERÍN)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP RAMÓN FALCÓN (CASTRO DE REI)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP RAMÓN OTERO PEDRAIO (A LARACHA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP RAMÓN VALENZUELA (SILLEDA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP ROSALÍA DE CASTRO (PADRÓN)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP ROSALÍA DE CASTRO (XINZO DE LIMIA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP SACO E ARCE (TOÉN)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP SAN MIGUEL DE REINANTE (BARREIROS)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP SAN VICENTE (VIMIANZO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP SAN XOÁN (BECERREÁ)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP TERRA CHÁ (VILALBA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP VELEIRO-DOCAMPO (CASTRO DE REI)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP VICENTE OTERO VALCÁRCEL (CARRAL)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP VÍCTOR SÁENZ (MAZARICOS)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP VIRXE DE COVADONGA (OURENSE)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP VIRXE DO CORPIÑO (BEGONTE)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP XAQUÍN LORIGA (LALÍN)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP XESÚS GOLMAR (LALÍN)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP XOÁN DE REQUEIXO (CHANTADA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP XOSÉ LUIS TABOADA (CARBALLEDO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP A IGREXA-CALO (TEO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP A RAMALLOSA (TEO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP CASTRILLÓN-COIRO (CANGAS)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP DA GOLADA

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP DA LAMA

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP DA LOMBA (VILAGARCÍA DE AROUSA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP DAS CHANS-BEMBRIVE (VIGO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP DE ARZÚA

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP DE BARRANTES (TOMIÑO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP DE BORMOIO-AGUALADA (CORISTANCO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP DE CASÁS (LUGO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP DE CURTIS (CURTIS)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP DE FLAVIA (PADRÓN)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP DE MACEDA

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP DE MESÓN DO VENTO (ORDES)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP DE OUTES (OUTES)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP DE OZA DOS RÍOS

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP DE PALAS DE REI

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP DE QUIROGA

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP DE SÁRDOMA-MOLEDO (VIGO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP DE TEIXEIRO (CURTIS)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP DE TENORIO (COTOBADE)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP DE VILARMIDE-EDUARDO NOYA (MUXÍA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP DE XANZA (VALGA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP DO COVELO

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP DOS MUÍÑOS (MUXÍA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP FOGAR (CARBALLO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP FONDO-NOIS (FOZ)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP IGREXA-VALADARES (VIGO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE A GÁNDARA (MONFORTE DE LEMOS)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE A MAGDALENA (AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE ALBINO NÚÑEZ (OURENSE)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE ANTONIO PALACIOS (O PORRIÑO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE BARRIÉ DE LA MAZA (SANTA COMBA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE BEN-CHO-SHEY (O PEREIRO DE AGUIAR)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO (O CARBALLIÑO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE CERDEIRIÑAS (VILA DE CRUCES)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE CONDESA DE FENOSA (O BARCO DE VALDEORRAS)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE CURROS ENRÍQUEZ (CELANOVA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE ELADIA MARIÑO (CABANAS)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE ELOISA RIVADULLA (CHANTADA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE EUGENIO LÓPEZ (CEE)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE LAGOSTELLE (GUITIRIZ)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE LOPE DE VEGA (VIGO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE MANUEL BERMÚDEZ COUSO (A POBRA DE TRIVES)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE MOSTEIRO DE CAAVEIRO (A CAPELA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE PEDRO CASELLES BELTRÁN (TOMIÑO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE PEDRO CASELLES ROLLÁN (XOVE)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE PEPE DE XAN BAÑA (SANTA COMBA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE RAMÓN OTERO PEDRAYO (AMOEIRO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE RÍA DE VIGO (VIGO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE RIBADAVIA (RIBADAVIA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE SAN MARCOS (ABEGONDO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE SAN MIGUEL (PARADELA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE SAN ROQUE DARBO (CANGAS)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE SANTA EULALIA (DUMBRÍA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE SANTA MARÍA (A FONSAGRADA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE SANTA MARÍA DO VALADOURO

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE SANTA RITA (VIVEIRO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE SEIXALBO (OURENSE)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE VARELA BUXÁN (LALÍN)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE VICENTE ARIAS DE LA MAZA (LALÍN)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE VIRXE DO CARME (SOBER)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE VIRXE DO MAR (NARÓN)

LIMPADOR/A

10

CEIP PLURILINGÜE WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ (CAMBRE)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE DA PONTENOVA

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE DE ANTAS DE ULLA

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE DE CARBALLEDO (COTOBADE)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE DE CARRASQUEIRA (VIGO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE DE CASTRELO DO VAL

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE DE MONFORTE DE LEMOS

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE DE MONTERROSO

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE DE PEDROUZOS (BRIÓN)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE DE PUMAR-URDILDE (ROIS)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE DE RABADEIRA (OLEIROS)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE DE REIBÓN (MOAÑA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE DE SIGÜEIRO (OROSO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE DE SILLEDA

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE DE TARRÍO (CULLEREDO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE DE XERMADE

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE DO CORGO

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CEIP PLURILINGÜE PONTE DO PORTO (CAMARIÑAS)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CENTRO DE FORMACIÓN E RECURSOS (FERROL)

LIMPADOR/A

10

CENTRO DE FORMACIÓN E RECURSOS (LUGO)

LIMPADOR/A

10

CENTRO DE FORMACIÓN E RECURSOS (O BARCO DE VALDEORRAS)

LIMPADOR/A

10

CENTRO DE FORMACIÓN E RECURSOS (OURENSE)

LIMPADOR/A

10

CENTRO DE FORMACIÓN E RECURSOS (PONTEVEDRA)

LIMPADOR/A

10

CENTRO PÚBLICO DE EDUCACIÓN E PROMOCIÓN DE ADULTOS ALBEIROS (LUGO)

LIMPADOR/A

10

CENTRO PÚBLICO DE EDUCACIÓN E PROMOCIÓN DE ADULTOS BERBÉS (VIGO)

LIMPADOR/A

10

CENTRO PÚBLICO DE EDUCACIÓN E PROMOCIÓN DE ADULTOS EDUARDO PONDAL (A CORUÑA)

LIMPADOR/A

10

CENTRO PÚBLICO DE EDUCACIÓN E PROMOCIÓN DE ADULTOS RÍO LÉREZ (PONTEVEDRA)

LIMPADOR/A

10

CENTRO PÚBLICO DE EDUCACIÓN E PROMOCIÓN DE ADULTOS SANTA MARÍA DE CARANZA (FERROL)

LIMPADOR/A

10

CENTRO PÚBLICO DE EDUCACIÓN E PROMOCIÓN DE ADULTOS (OURENSE)

LIMPADOR/A

10

CENTRO RESIDENCIAL DOCENTE (CULLEREDO)

SERVIZO DOMÉSTICO

10

CENTRO RESIDENCIAL DOCENTE (OURENSE)

SERVIZO DOMÉSTICO

10

CENTRO RESIDENCIAL DOCENTE (VIGO)

SERVIZO DOMÉSTICO

10

CGAI (A CORUÑA)

PERSOAL DE SERVIZOS XERAIS

10

CIFP A CARBALLEIRA-MARCOS VALCÁRCEL (OURENSE)

LIMPADOR/A

10

CIFP A FARIXA (OURENSE)

LIMPADOR/A

10

CIFP A GRANXA (PONTEAREAS)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

LIMPADOR/A

10

PASADOR/A DE FERRO-LAVANDEIRO/A

10

CIFP A XUNQUEIRA (PONTEVEDRA)

LIMPADOR/A

10

CIFP ÁNXEL CASAL - MONTE ALTO (A CORUÑA)

LIMPADOR/A

10

CIFP AS MERCEDES (LUGO)

LIMPADOR/A

10

CIFP CARLOS OROZA (PONTEVEDRA)

EMPREGADO/A COCIÑA-PINCHE

10

FREGADOR/A

10

LIMPADOR/A

10

CIFP COMPOSTELA (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

EMPREGADO/A COCIÑA-PINCHE

10

LIMPADOR/A

10

SERVIZO DOMÉSTICO

10

CIFP COROSO (RIBEIRA)

LIMPADOR/A

10

CIFP FERROLTERRA (FERROL)

LIMPADOR/A

10

CIFP IMAXE E SON (A CORUÑA)

LIMPADOR/A

10

CIFP MANUEL ANTONIO (VIGO)

FREGADOR/A

10

CIFP PASEO DAS PONTES (A CORUÑA)

EMPREGADO/A COCIÑA-PINCHE

10

LIMPADOR/A

10

CIFP PORTA DA AUGA (RIBADEO)

LIMPADOR/A

10

CIFP PORTOVELLO (OURENSE)

LIMPADOR/A

10

CIFP RODOLFO UCHA PIÑEIRO (FERROL)

LIMPADOR/A

10

CIFP SOMESO (A CORUÑA)

LIMPADOR/A

10

CIFP VALENTÍN PAZ ANDRADE (VIGO)

LIMPADOR/A

10

CIFP POLITÉCNICO (LUGO)

LIMPADOR/A

10

CIFP POLITÉCNICO (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

LIMPADOR/A

10

CONSERVATORIO DE DANZA (LUGO)

LIMPADOR/A

10

CONSERVATORIO DE MÚSICA DE LUGO (LUGO)

LIMPADOR/A

10

CONSERVATORIO DE MÚSICA PROFESIONAL XAN VIAÑO (FERROL)

LIMPADOR/A

10

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA MANUEL QUIROGA (PONTEVEDRA)

LIMPADOR/A

10

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA (A CORUÑA)

LIMPADOR/A

10

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA (OURENSE)

LIMPADOR/A

10

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

LIMPADOR/A

10

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA (VIGO)

LIMPADOR/A

10

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA (A CORUÑA)

LIMPADOR/A

10

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA (VIGO)

LIMPADOR/A

10

CPI ALCALDE XOSÉ PICHEL (CORISTANCO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CPI ANTONIO FAÍLDE (COLES)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CPI ARMANDO COTARELO VALLEDOR (BOIMORTO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CPI AS MIRANDAS (ARES)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CPI AS REVOLTAS (CABANA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CPI CAMIÑO DE SANTIAGO (O PINO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CPI CURROS ENRÍQUEZ (PAZOS DE BORBÉN)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CPI DOMINGO FONTÁN (PORTAS)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CPI DOUTOR LÓPEZ SUÁREZ (FRIOL)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CPI DOUTOR LÓPEZ SUÁREZ (O SAVIÑAO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CPI LUIS DÍAZ MORENO (BARALLA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CPI PECALAMA (TORDOIA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CPI RAMÓN PIÑEIRO (LÁNCARA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CPI SANTO TOMÉ DE CARBALLO (TABOADA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

LIMPADOR/A

10

CPI TERRAS DE MASIDE (MASIDE)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CPI TOMÁS TERRÓN MENDAÑA (CARBALLEDA DE VALDEORRAS)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CPI VIRXE DA SALETA (SAN CRISTOVO DE CEA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CPI VIRXE DOS REMEDIOS (CASTRO CALDELAS)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CPI DA CAÑIZA

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CPI DE ARQUITECTO PALACIOS (NIGRÁN)

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

10

CPI DE ATIOS (VALDOVIÑO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CPI DE BEMBIBRE (VAL DO DUBRA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CPI DE CRESPOS (PADRENDA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CPI DE CRUZ DO SAR (BERGONDO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CPI DE MOSTEIRO (MEIS)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CPI DE PONTECARREIRA (FRADES)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CPI DE PROGRESO (CATOIRA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CPI DE SAN SADURNIÑO

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CPI DE SAN VICENTE (A BAÑA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CPI DE VIAÑO PEQUENO (TRAZO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CPI DE XANCEDA (MESÍA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CPI DE ZAS

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CPI PLURILINGÜE ANTONIO ORZA COUTO (BOQUEIXÓN)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CPI PLURILINGÜE CABO DA AREA (LAXE)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CPI PLURILINGÜE CERNADAS DE CASTRO (LOUSAME)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CPI PLURILINGÜE JOSÉ GARCÍA GARCÍA (OURENSE)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CPI PLURILINGÜE LAUREANO PRIETO (A GUDIÑA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CPI PLURILINGÜE O CRUCE (CERCEDA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CPI PLURILINGÜE SANTA LUCÍA (MORAÑA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CPI PLURILINGÜE TINO GRANDÍO (GUNTÍN)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CPI PLURILINGÜE VIRXE DA CELA (MONFERO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CPI PLURILINGÜE VIRXE DO MONTE (COSPEITO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CPI PLURILINGÜE DA PICOTA (MAZARICOS)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CPI PLURILINGÜE DE CASTROVERDE

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CPI PLURILINGÜE DE FONTE-DÍAZ (TOURO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CPI PLURILINGÜE DE RODEIRO

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CPI PLURILINGÜE DE VEDRA

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CPI PLURILINGÜE DOS DICES (ROIS)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

DEPARTAMENTO DE XESTIÓN

LIMPADOR/A

10

EEI NOSA SEÑORA DO CARME (MARÍN)

LIMPADOR/A

10

EQUIPO DE ORIENTACIÓN ESPECÍFICO DA PROVINCIA DA CORUÑA

LIMPADOR/A

10

ESCOLA DE ARTE ANTONIO FAÍLDE (OURENSE)

LIMPADOR/A

10

ESCOLA DE ARTE MESTRE MATEO (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

LIMPADOR/A

10

ESCOLA DE ARTE PABLO PICASSO (A CORUÑA)

LIMPADOR/A

10

ESCOLA DE ARTE RAMÓN FALCÓN (LUGO)

LIMPADOR/A

10

ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS (A CORUÑA)

LIMPADOR/A

10

ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS (FERROL)

LIMPADOR/A

10

ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS (LUGO)

LIMPADOR/A

10

ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS (MONFORTE DE LEMOS)

LIMPADOR/A

10

ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS (OURENSE)

LIMPADOR/A

10

ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS (PONTEVEDRA)

LIMPADOR/A

10

ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS (RIBADEO)

LIMPADOR/A

10

ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

LIMPADOR/A

10

ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS (VIGO)

LIMPADOR/A

10

ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS (VILAGARCÍA DE AROUSA)

LIMPADOR/A

10

ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS DE VIVEIRO LUZ POZO GARZA (VIVEIRO)

LIMPADOR/A

10

ESCOLA SUP. CONS. E. REST. BENS CULTURAIS (PONTEVEDRA)

LIMPADOR/A

10

ESCOLA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICA DE GALICIA (VIGO)

LIMPADOR/A

10

IES 12 DE OUTUBRO (OURENSE)

LIMPADOR/A

10

IES 1º DE MARZO (BAIONA)

LIMPADOR/A

10

IES A BASELLA (VILANOVA DE AROUSA)

LIMPADOR/A

10

IES A GUÍA (VIGO)

LIMPADOR/A

10

IES A PINGUELA (MONFORTE DE LEMOS)

LIMPADOR/A

10

IES A PONTEPEDRIÑA (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

LIMPADOR/A

10

IES A SANGRIÑA (A GUARDA)

LIMPADOR/A

10

IES A SARDIÑEIRA (A CORUÑA)

LIMPADOR/A

10

IES A XUNQUEIRA I (PONTEVEDRA)

LIMPADOR/A

10

IES A XUNQUEIRA II (PONTEVEDRA)

LIMPADOR/A

10

IES AGRA DE LEBORÍS (A LARACHA)

LIMPADOR/A

10

IES AGRA DE RAÍCES (CEE)

LIMPADOR/A

10

IES AGRA DO ORZÁN (A CORUÑA)

LIMPADOR/A

10

IES ALFONSO X O SABIO (CAMBRE)

LIMPADOR/A

10

IES ALFREDO BRAÑAS (CARBALLO)

LIMPADOR/A

10

IES ÁLVARO CUNQUEIRO (VIGO)

LIMPADOR/A

10

IES ANTÓN ALONSO RÍOS (TOMIÑO)

LIMPADOR/A

10

IES ANTONIO FRAGUAS FRAGUAS (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

LIMPADOR/A

10

IES ÁNXEL FOLE (LUGO)

LIMPADOR/A

10

IES AQUIS QUERQUERNIS (BANDE)

LIMPADOR/A

10

IES ARCEBISPO XELMÍREZ I (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

LIMPADOR/A

10

IES ARCEBISPO XELMÍREZ II (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

LIMPADOR/A

10

IES ARMANDO COTARELO VALLEDOR (VILAGARCÍA DE AROUSA)

LIMPADOR/A

10

IES AS BARXAS (MOAÑA)

LIMPADOR/A

10

IES AS FONTIÑAS (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

LIMPADOR/A

10

IES AS INSUAS (MUROS)

LIMPADOR/A

10

IES AS LAGOAS (OURENSE)

LIMPADOR/A

10

IES AS MARIÑAS (BETANZOS)

LIMPADOR/A

12

10

IES AS TELLEIRAS (NARÓN)

LIMPADOR/A

10

IES AUGA DA LAXE (GONDOMAR)

LIMPADOR/A

10

IES BLANCO AMOR (CULLEREDO)

LIMPADOR/A

10

IES BREAMO (PONTEDEUME)

LIMPADOR/A

10

IES CABO ORTEGAL (CARIÑO)

LIMPADOR/A

10

IES CAMILO JOSÉ CELA (PADRÓN)

LIMPADOR/A

10

IES CAMPO DE SAN ALBERTO (NOIA)

LIMPADOR/A

10

IES CANIDO (FERROL)

LIMPADOR/A

10

IES CARLOS CASARES (VIANA DO BOLO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

LIMPADOR/A

10

IES CARLOS CASARES (VIGO)

LIMPADOR/A

10

IES CASTELAO (VIGO)

LIMPADOR/A

10

IES CASTRO ALOBRE (VILAGARCÍA DE AROUSA)

LIMPADOR/A

10

IES CASTRO DE BARONCELI (VERÍN)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

LIMPADOR/A

10

IES CATABOIS (FERROL)

LIMPADOR/A

10

IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO (CELANOVA)

LIMPADOR/A

10

IES CHAN DO MONTE (MARÍN)

LIMPADOR/A

10

IES CHANO PIÑEIRO (FORCAREI)

LIMPADOR/A

10

IES CIDADE DE ANTIOQUÍA (XINZO DE LIMIA)

LIMPADOR/A

10

IES CONCEPCIÓN ARENAL (FERROL)

LIMPADOR/A

10

IES CORUXO (VIGO)

LIMPADOR/A

10

IES COSME LÓPEZ RODRÍGUEZ (A RÚA)

LIMPADOR/A

10

IES DAVID BUJÁN (CAMBRE)

LIMPADOR/A

10

IES EDUARDO BLANCO AMOR (A PONTE - OURENSE)

LIMPADOR/A

10

IES EDUARDO PONDAL (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

LIMPADOR/A

10

IES ENRIQUE MURUAIS (A PONTENOVA)

LIMPADOR/A

10

IES ESCOLAS PROVAL (NIGRÁN)

LIMPADOR/A

10

IES ESPIÑEIRA (BOIRO)

LIMPADOR/A

10

IES FARO DAS LÚAS (VILANOVA DE AROUSA)

LIMPADOR/A

10

IES FÉLIX MURIEL (RIANXO)

LIMPADOR/A

10

IES FERMÍN BOUZA BREY (VILAGARCÍA DE AROUSA)

LIMPADOR/A

10

IES FERNANDO BLANCO (CEE)

LIMPADOR/A

10

IES FERNANDO ESQUÍO (NEDA)

LIMPADOR/A

10

IES FERNANDO WIRTZ (A CORUÑA)

LIMPADOR/A

10

IES FERROL VELLO (FERROL)

LIMPADOR/A

10

IES FIN DO CAMIÑO (FISTERRA)

LIMPADOR/A

10

IES FONMIÑA (A PASTORIZA)

LIMPADOR/A

10

IES FRAGA DO EUME (PONTEDEUME)

EMPREGADO/A COCIÑA-PINCHE

10

LIMPADOR/A

10

IES FRANCISCO AGUIAR (BETANZOS)

LIMPADOR/A

10

IES FRANCISCO ASOREY (CAMBADOS)

LIMPADOR/A

10

IES FRANCISCO DAVIÑA REY (MONFORTE DE LEMOS)

LIMPADOR/A

10

IES FREI MARTÍN SARMIENTO (PONTEVEDRA)

LIMPADOR/A

10

IES GARCÍA BARBÓN (VERÍN)

LIMPADOR/A

10

IES GONZALO TORRENTE BALLESTER (PONTEVEDRA)

LIMPADOR/A

10

IES GREGORIO FERNÁNDEZ (SARRIA)

LIMPADOR/A

10

IES ILLA DE ONS (BUEU)

LIMPADOR/A

10

IES ILLA DE SAN SIMÓN (REDONDELA)

LIMPADOR/A

10

IES ILLA DE SARÓN (XOVE)

LIMPADOR/A

10

IES ILLA DE TAMBO (MARÍN)

LIMPADOR/A

10

IES INDALECIO PÉREZ TIZÓN (TUI)

LIMPADOR/A

10

IES ISAAC DÍAZ PARDO (SADA)

LIMPADOR/A

10

IES ISIDRO PARGA PONDAL (CARBALLO)

LIMPADOR/A

10

IES JOHAN CARBALLEIRA (BUEU)

LIMPADOR/A

10

IES JULIO PRIETO NESPEREIRA (OURENSE)

LIMPADOR/A

10

IES LAGOA DE ANTELA (XINZO DE LIMIA)

LIMPADOR/A

10

IES LAMA DAS QUENDAS (CHANTADA)

LIMPADOR/A

10

IES LAMAS DE ABADE (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

LIMPADOR/A

10

IES LAMAS DE CASTELO (CARNOTA)

LIMPADOR/A

10

IES LAURO OLMO (O BARCO DE VALDEORRAS)

LIMPADOR/A

10

IES LAXEIRO (LALÍN)

LIMPADOR/A

10

IES LEIXA (FERROL)

LIMPADOR/A

10

IES LELIADOURA (RIBEIRA)

LIMPADOR/A

10

IES LOIS PEÑA NOVO (VILALBA)

LIMPADOR/A

10

IES LUCUS AUGUSTI (LUGO)

LIMPADOR/A

10

IES LUÍS SEOANE (PONTEVEDRA)

LIMPADOR/A

10

IES MACÍAS O NAMORADO (PADRÓN)

LIMPADOR/A

10

IES MANUEL CHAMOSO LAMAS (O CARBALLIÑO)

LIMPADOR/A

10

IES MANUEL GARCÍA BARROS (A ESTRADA)

LIMPADOR/A

10

IES MANUEL LEIRAS PULPEIRO (LUGO)

LIMPADOR/A

10

IES MANUEL MURGUÍA (ARTEIXO)

LIMPADOR/A

10

IES MARCO DO CAMBALLÓN (VILA DE CRUCES)

LIMPADOR/A

10

IES MARÍA CASARES (OLEIROS)

LIMPADOR/A

10

IES MARÍA SARMIENTO (VIVEIRO)

LIMPADOR/A

10

IES MARÍA SOLIÑO (CANGAS)

LIMPADOR/A

10

IES MARQUÉS DE SARGADELOS (CERVO)

LIMPADOR/A

10

IES MARTAGUISELA (O BARCO DE VALDEORRAS)

LIMPADOR/A

10

IES MAXIMINO ROMERO DE LEMA (ZAS)

LIMPADOR/A

10

IES MENDIÑO (REDONDELA)

LIMPADOR/A

10

IES MESTRE LANDÍN (MARÍN)

LIMPADOR/A

10

IES MIGUEL A. GONZÁLEZ ESTÉVEZ (VILAGARCÍA DE AROUSA)

LIMPADOR/A

10

IES MIRAFLORES (OLEIROS)

LIMPADOR/A

10

IES MONCHO VALCARCE (AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ)

LIMPADOR/A

10

IES MONELOS (A CORUÑA)

LIMPADOR/A

11

10

IES MONTE CASTELO (BURELA)

LIMPADOR/A

10

IES MONTE DA VILA (O GROVE)

LIMPADOR/A

10

IES MONTE DAS MOAS (A CORUÑA)

LIMPADOR/A

10

IES MONTE NEME (CARBALLO)

LIMPADOR/A

10

IES MONTECARRASCO (CANGAS)

LIMPADOR/A

10

IES MONTECELO (PONTEVEDRA)

LIMPADOR/A

10

IES MURALLA ROMANA (LUGO)

LIMPADOR/A

10

IES Nª Sª DOS OLLOS GRANDES (LUGO)

LIMPADOR/A

10

IES Nº 1 (A ESTRADA)

LIMPADOR/A

10

IES Nº 1 (O CARBALLIÑO)

LIMPADOR/A

10

IES Nº 1 (RIBEIRA)

LIMPADOR/A

10

IES O COUTO (OURENSE)

LIMPADOR/A

10

IES O MOSTEIRÓN (SADA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

10

IES O RIBEIRO (RIBADAVIA)

LIMPADOR/A

10

IES ORDES (ORDES)

LIMPADOR/A

10

IES OS ROSAIS 2 (VIGO)

LIMPADOR/A

10

IES PAZO DA MERCÉ (AS NEVES)

LIMPADOR/A

10

IES PEDRA DA AUGA (PONTEAREAS)

LIMPADOR/A

10

IES PEDRAS RUBIAS (SALCEDA DE CASELAS)

LIMPADOR/A

10

IES PEDREGAL DE IRIMIA (MEIRA)

LIMPADOR/A

10

IES PEDRO FLORIANI (REDONDELA)

LIMPADOR/A

10

IES PERDOURO (BURELA)

LIMPADOR/A

10

IES PINO MANSO (O PORRIÑO)

LIMPADOR/A

10

IES POETA AÑÓN (OUTES)

LIMPADOR/A

10

IES POETA DÍAZ CASTRO (GUITIRIZ)

LIMPADOR/A

10

IES PRAIA DE BARRAÑA (BOIRO)

LIMPADOR/A

10

IES PUNTA CANDIEIRA (CEDEIRA)

LIMPADOR/A

10

IES RAMÓN CAAMAÑO (MUXÍA)

LIMPADOR/A

10

IES RAMÓN CABANILLAS (CAMBADOS)

LIMPADOR/A

10

IES RAMÓN Mª ALLER ULLOA (LALÍN)

LIMPADOR/A

10

IES RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL (A CORUÑA)

LIMPADOR/A

10

IES RAMÓN OTERO PEDRAIO (A CORUÑA)

LIMPADOR/A

10

IES RAMÓN OTERO PEDRAYO (OURENSE)

LIMPADOR/A

10

IES REGO DE TRABE (CULLEREDO)

LIMPADOR/A

10

IES REPÚBLICA O. DO URUGUAY (VIGO)

LIMPADOR/A

10

IES RIBEIRA DO LOURO (O PORRIÑO)

LIMPADOR/A

10

IES RICARDO CARBALLO CALERO (FERROL)

LIMPADOR/A

10

IES RICARDO MELLA (VIGO)

LIMPADOR/A

10

IES RÍO CABE (MONFORTE DE LEMOS)

LIMPADOR/A

10

IES RÍO MIÑO (RÁBADE)

LIMPADOR/A

10

IES SALVADOR DE MADARIAGA (A CORUÑA)

LIMPADOR/A

10

IES SAN CLEMENTE (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

LIMPADOR/A

10

IES SAN MAMEDE (MACEDA)

LIMPADOR/A

10

IES SAN PAIO (TUI)

LIMPADOR/A

10

IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO (VIGO)

LIMPADOR/A

10

IES SÁNCHEZ CANTÓN (PONTEVEDRA)

LIMPADOR/A

10

IES SANTA IRENE (VIGO)

LIMPADOR/A

10

IES SANTIAGO BASANTA SILVA (VILALBA)

LIMPADOR/A

10

IES SANXILLAO (LUGO)

EMPREGADO/A COCIÑA-PINCHE

10

LIMPADOR/A

10

IES SATURNINO MONTOJO (FERROL)

LIMPADOR/A

10

IES SOFÍA CASANOVA (FERROL)

LIMPADOR/A

10

IES TERRA DE SONEIRA (VIMIANZO)

LIMPADOR/A

10

IES TERRA DE TRASANCOS (NARÓN)

LIMPADOR/A

10

IES TERRA DE XALLAS (SANTA COMBA)

LIMPADOR/A

10

IES UNIVERSIDADE LABORAL (CULLEREDO)

LIMPADOR/A

10

IES URBANO LUGRÍS (A CORUÑA)

LIMPADOR/A

10

IES URBANO LUGRÍS (MALPICA DE BERGANTIÑOS)

LIMPADOR/A

10

IES VAL DO ASMA (CHANTADA)

LIMPADOR/A

10

IES VAL DO TEA (PONTEAREAS)

LIMPADOR/A

10

IES VAL MIÑOR (NIGRÁN)

LIMPADOR/A

10

IES VALADARES (VIGO)

LIMPADOR/A

10

IES VALLE INCLÁN (PONTEVEDRA)

LIMPADOR/A

10

IES VILAR PONTE (VIVEIRO)

LIMPADOR/A

10

IES VIRXE DO MAR (NOIA)

LIMPADOR/A

10

IES XERMÁN ANCOCHEA QUEVEDO (A POBRA DE TRIVES)

LIMPADOR/A

10

IES XESÚS FERRO COUSELO (OURENSE)

LIMPADOR/A

10

IES XESÚS TABOADA CHIVITE (VERÍN)

LIMPADOR/A

10

IES XOÁN MONTES (LUGO)

LIMPADOR/A

10

IES XOGRAR AFONSO GÓMEZ (SARRIA)

LIMPADOR/A

10

IES XULIÁN MAGARIÑOS (NEGREIRA)

LIMPADOR/A

10

IES AUDIOVISUAL (VIGO)

LIMPADOR/A

10

IES CURTIS (CURTIS)

LIMPADOR/A

10

IES DA CAÑIZA

LIMPADOR/A

10

IES DA ILLA DE AROUSA

LIMPADOR/A

10

IES DA POBRA DO CARAMIÑAL

LIMPADOR/A

10

IES DA TERRA CHA JOSÉ TRAPERO (CASTRO DE REI)

LIMPADOR/A

10

IES DE ALFOZ-VALADOURO

LIMPADOR/A

10

IES DE ALLARIZ

LIMPADOR/A

10

IES DE ARZÚA

LIMPADOR/A

10

IES DE BARRO

LIMPADOR/A

10

IES DE BEADE (VIGO)

LIMPADOR/A

10

IES DE BECERREÁ

LIMPADOR/A

10

IES DE BRIÓN

LIMPADOR/A

10

IES DE CACHEIRAS (TEO)

LIMPADOR/A

10

IES DE CARRAL

LIMPADOR/A

10

IES DE CHAPELA (REDONDELA)

LIMPADOR/A

10

IES DE COTOBADE

LIMPADOR/A

10

IES DE FENE

LIMPADOR/A

10

IES DE FOZ

EMPREGADO/A COCIÑA-PINCHE

10

LIMPADOR/A

10

IES DE MEAÑO

LIMPADOR/A

10

IES DE MELIDE

LIMPADOR/A

10

IES DE MONTERROSO

LIMPADOR/A

10

IES DE MOS

LIMPADOR/A

10

IES DE MUGARDOS

LIMPADOR/A

10

IES DE OROSO

LIMPADOR/A

10

IES DE ORTIGUEIRA

LIMPADOR/A

10

IES DE PASTORIZA (ARTEIXO)

LIMPADOR/A

10

IES DE POIO

LIMPADOR/A

10

IES DE PONTE CALDELAS

LIMPADOR/A

10

IES DE PORTO DO SON

LIMPADOR/A

10

IES DE QUIROGA

LIMPADOR/A

10

IES DE RIBADEO DIONISIO GAMALLO (RIBADEO)

LIMPADOR/A

10

IES DE RODEIRA (CANGAS)

LIMPADOR/A

10

IES DE SABÓN (ARTEIXO)

LIMPADOR/A

11

IES DE SALVATERRA DE MIÑO

LIMPADOR/A

10

IES DE SANXENXO

LIMPADOR/A

10

IES DE SAR (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

LIMPADOR/A

10

IES DE SOUTOMAIOR

LIMPADOR/A

10

IES DE TEIS (VIGO)

LIMPADOR/A

10

IES DE VALGA

LIMPADOR/A

10

IES DE VILALONGA (SANXENXO)

LIMPADOR/A

10

IES DE VILAMARÍN

EMPREGADO/A COCIÑA-PINCHE

10

LIMPADOR/A

10

IES DO BARRAL (PONTEAREAS)

LIMPADOR/A

10

IES DO CAMIÑO (PALAS DE REI)

LIMPADOR/A

10

IES DO CASTRO (VIGO)

LIMPADOR/A

10

IES DO MILLADOIRO (AMES)

LIMPADOR/A

10

IES EDUARDO PONDAL (PONTECESO)

LIMPADOR/A

10

IES PLURILINGÜE A CACHADA (BOIRO)

LIMPADOR/A

10

IES PLURILINGÜE A PARALAIA (MOAÑA)

LIMPADOR/A

10

IES PLURILINGÜE ADORMIDERAS (A CORUÑA)

LIMPADOR/A

10

IES PLURILINGÜE ANTÓN LOSADA DIÉGUEZ (A ESTRADA)

LIMPADOR/A

10

IES PLURILINGÜE AQUIS CELENIS (CALDAS DE REIS)

LIMPADOR/A

10

IES PLURILINGÜE AS BIZOCAS (O GROVE)

LIMPADOR/A

10

IES PLURILINGÜE CASTRO DA UZ (AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ)

LIMPADOR/A

10

IES PLURILINGÜE ELVIÑA (A CORUÑA)

LIMPADOR/A

10

IES PLURILINGÜE EUSEBIO DA GUARDA (A CORUÑA)

LIMPADOR/A

10

IES PLURILINGÜE FONTEM ALBEI (A FONSAGRADA)

LIMPADOR/A

10

IES PLURILINGÜE FONTEXERÍA (MUROS)

LIMPADOR/A

10

IES PLURILINGÜE MARUXA MALLO (ORDES)

LIMPADOR/A

10

IES PLURILINGÜE PEDRA DA AGUIA (CAMARIÑAS)

LIMPADOR/A

10

IES PLURILINGÜE PINTOR COLMEIRO (SILLEDA)

LIMPADOR/A

10

IES PLURILINGÜE RAFAEL DIESTE (A CORUÑA)

LIMPADOR/A

10

IES PLURILINGÜE ROSALÍA DE CASTRO (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

LIMPADOR/A

10

IES PLURILINGÜE SAN ROSENDO (MONDOÑEDO)

LIMPADOR/A

10

IES PLURILINGÜE TERRA DE TURONIO (GONDOMAR)

LIMPADOR/A

10

IES PLURILINGÜE XOSÉ NEIRA VILAS (OLEIROS)

LIMPADOR/A

10

IES PLURILINGÜE DE AMES (AMES)

LIMPADOR/A

10

IES POLITÉCNICO (VIGO)

LIMPADOR/A

10

IES VIÓNS (ABEGONDO)

LIMPADOR/A

10

INSPECCIÓN EDUCATIVA (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

LIMPADOR/A

10

XEFATURA TERRITORIAL A CORUÑA

LIMPADOR/A

10

XEFATURA TERRITORIAL OURENSE

LIMPADOR/A

10

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE.

UNIDADE ADMINISTRATIVA

DENOMINACIÓN POSTO

NIVEL

CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL (OURENSE)

LIMPADOR/A

10

CENTRO TERRITORIAL DO ISSGA EN LUGO

LIMPADOR/A

10

OFICINA DE EMPREGO DAS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ

LIMPADOR/A

10

OFICINA DE EMPREGO DE CHANTADA

LIMPADOR/A

10

CONSELLERÍA DE SANIDADE.

UNIDADE ADMINISTRATIVA

DENOMINACIÓN POSTO

NIVEL

XEFATURA TERRITORIAL DA CORUÑA

LIMPADOR/A

10

XEFATURA TERRITORIAL DE PONTEVEDRA

LIMPADOR/A

10

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE.

UNIDADE ADMINISTRATIVA

DENOMINACIÓN POSTO

NIVEL

CASA DA XUVENTUDE DE NOIA

LIMPADOR/A

10

CASA DA XUVENTUDE DE VILALBA

LIMPADOR/A

10

CASA DO MAR DA CORUÑA

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

10

CASA DO MAR DA GUARDA

LIMPADOR/A

10

CASA DO MAR DE VIGO

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

10

CENTRO DE ATENCIÓN A PERSOAS CON DISCAPACIDADES (A CORUÑA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

14

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

14

CENTRO DE ATENCIÓN A PERSOAS CON DISCAPACIDADES (REDONDELA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

14

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

14

CENTRO DE ATENCIÓN A PERSOAS CON DISCAPACIDADES (SARRIA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

14

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

14

CENTRO DE MENORES A CARBALLEIRA

AXUDANTE/A DE COCIÑA

14

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

14

PASADOR/A DE FERRO-LAVANDEIRO/A

14

CENTRO DE MENORES AVELINO MONTERO

AXUDANTE/A DE COCIÑA

14

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

14

CENTRO DE MENORES SAN JOSÉ DE CALASANZ

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

14

CENTRO DE MENORES SANTO ANXO DA GARDA

AXUDANTE/A DE COCIÑA

14

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

14

CENTRO OCUPACIONAL O SAIAR (CALDAS DE REIS)

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

13

CENTRO SOCIOCOMUNITARIO (A CORUÑA)

LIMPADOR/A

10

CENTRO SOCIOCOMUNITARIO (OURENSE)

LIMPADOR/A

10

CENTRO SOCIOCOMUNITARIO (VIGO)

LIMPADOR/A

10

CENTRO SOCIOCOMUNITARIO A POBRA DO CARAMIÑAL

LIMPADOR/A

10

CENTRO SOCIOCOMUNITARIO DE VERÍN

LIMPADOR/A

10

CENTRO SOCIOCOMUNITARIO O BARCO

LIMPADOR/A

10

CENTRO SOCIOCOMUNITARIO O PORRIÑO

LIMPADOR/A

10

CENTRO SOCIOCOMUNITARIO PONTE PELAMIOS (OURENSE)

LIMPADOR/A

10

CENTRO SOCIOCOMUNITARIO TUI

LIMPADOR/A

10

CENTRO SOCIOCOMUNITARIO VILAGARCÍA DE AROUSA

LIMPADOR/A

10

COMPLEXO DE ATENCIÓN DE MENORES DE FERROL

AXUDANTE/A DE COCIÑA

14

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

14

COMPLEXO RESIDENCIAL DE ATENCIÓN A PERSOAS DEPENDENTES (VIGO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

14

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

14

COMPLEXO RESIDENCIAL XUVENIL LUG.

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

10

ESCOLA INFANTIL A FARIXA

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

10

ESCOLA INFANTIL ANTELA

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

10

ESCOLA INFANTIL AS MARIÑAS

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

10

ESCOLA INFANTIL BOUZAS

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

10

ESCOLA INFANTIL CAMPOLONGO

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

10

ESCOLA INFANTIL CATABOIS

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

10

ESCOLA INFANTIL COMPLEXO ADMINISTRATIVO DE VIGO

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

10

ESCOLA INFANTIL DE CABRAL

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

10

ESCOLA INFANTIL DE CELEIRO

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

10

ESCOLA INFANTIL DE COIA

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

10

ESCOLA INFANTIL DE MARÍN

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

10

ESCOLA INFANTIL DE REDONDELA

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

10

ESCOLA INFANTIL ELVIÑA

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

10

ESCOLA INFANTIL Nª Sª DO CAMPO

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

10

ESCOLA INFANTIL Nª Sª PURIFICACIÓN

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

10

ESCOLA INFANTIL Nª Sª SGDO. CORAZÓN

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

10

ESCOLA INFANTIL O TOXO

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

10

ESCOLA INFANTIL O VENTORRILLO

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

10

ESCOLA INFANTIL PARADAI

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

10

ESCOLA INFANTIL RELFAS

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

10

ESCOLA INFANTIL SANTA Mª DE OZA

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

10

ESCOLA INFANTIL SANTA SUSANA

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

10

ESCOLA INFANTIL VIRXE DE COVADONGA

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

10

ESCOLA INFANTIL VIRXE DE CHAMORRO

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

10

ESCOLA INFANTIL VITE

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

10

RESIDENCIA ASISTIDA DE MAIORES VOLTA DO CASTRO (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

14

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

14

RESIDENCIA ASISTIDA DE MAIORES (OLEIROS)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

14

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

14

RESIDENCIA DE MAIORES (A ESTRADA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

12

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

12

RESIDENCIA DE MAIORES (A POBRA DO CARAMIÑAL)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

12

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

12

RESIDENCIA DE MAIORES (BURELA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

12

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

12

RESIDENCIA DE MAIORES (CARBALLO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

12

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

12

LIMPADOR/A

12

RESIDENCIA DE MAIORES (CASTRO CALDELAS)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

12

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

12

RESIDENCIA DE MAIORES (FERROL)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

12

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

12

RESIDENCIA DE MAIORES (MARÍN)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

12

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

12

RESIDENCIA DE MAIORES (MONFORTE DE LEMOS)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

12

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

12

RESIDENCIA DE MAIORES (O CARBALLIÑO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

12

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

12

RESIDENCIA DE MAIORES (PONTEVEDRA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

12

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

12

RESIDENCIA DE MAIORES (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

12

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

12

RESIDENCIA DE MAIORES A MILAGROSA (LUGO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

12

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

12

RESIDENCIA DE MAIORES AS GÁNDARAS (LUGO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

12

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

12

RESIDENCIA DE MAIORES Nª Sª MIRAGRES (OURENSE)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

12

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

12

RESIDENCIA DE MAIORES TORRENTE BALLESTER (A CORUÑA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

12

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

12

RESIDENCIA XUVENIL ALTAMAR

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

10

RESIDENCIA XUVENIL FLORENTINO LÓPEZ CUEVILLAS (OURENSE)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

10

COSTUREIRO/A

10

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL.

UNIDADE ADMINISTRATIVA

DENOMINACIÓN POSTO

NIVEL

CENTRO DE FORMACIÓN E EXPERIMENTACIÓN AGROFORESTAL PEDRO MURIAS (RIBADEO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CENTRO DE FORMACIÓN E EXPERIMENTACIÓN AGROFORESTAL DE BECERREÁ (LUGO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

LIMPADOR/A

10

CENTRO DE FORMACIÓN E EXPERIMENTACIÓN AGROFORESTAL DE LOURIZÁN (PONTEVEDRA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

10

CENTRO DE FORMACIÓN E EXPERIMENTACIÓN AGROFORESTAL DE SERGUDE (A CORUÑA)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CENTRO DE INVESTIGACIÓNS AGRARIAS DE MABEGONDO (A CORUÑA)

LIMPADOR/A

11

CENTRO DE RECURSOS ZOOXENÉTICOS DE GALICIA

LIMPADOR/A

14

ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRÍCOLA DO BAIXO MIÑO (SALCEDA DE CASELAS-PONTEVEDRA)

LIMPADOR/A

10

OFICINA DA FONSAGRADA

LIMPADOR/A (A FONSAGRADA)

10

OFICINA DA RÚA

LIMPADOR/A (A RÚA)

10

OFICINA DE BETANZOS

LIMPADOR/A (BETANZOS)

10

OFICINA DE RIBADAVIA

LIMPADOR/A (RIBADAVIA)

10

OFICINA DE SARRIA

LIMPADOR/A (SARRIA)

10

XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA

LIMPADOR/A

10

LIMPADOR/A (PARQUE)

10

CONSELLERÍA DO MAR.

UNIDADE ADMINISTRATIVA

DENOMINACIÓN POSTO

NIVEL

CENTRO DE FORMACIÓN E EXPERIMENTACIÓN AGROFORESTAL PEDRO MURIAS (RIBADEO)

AXUDANTE/A DE COCIÑA

10

CENTRO CULTIVOS MARIÑOS (RIBADEO)

LIMPADOR/A-FREGADOR/A

10

CENTRO DE INVESTIGACIÓNS MARIÑAS CORÓN-VILANOVA DE AROUSA

LIMPADOR/A-FREGADOR/A

10

ESCOLA OFICIAL NÁUTICO-PESQUEIRA DE FERROL

AXUDANTE/A DE COCIÑA

12

LIMPADOR/A-FREGADOR/A

10

INSTITUTO POLITÉCNICO MARÍTIMO-PESQUEIRO DO ATLÁNTICO DE VIGO

AXUDANTE/A DE COCIÑA

12

CAMAREIRO/A-LIMPADOR/A

10

LIMPADOR/A-FREGADOR/A

10

PASADOR/A DE FERRO-LAVANDEIRO/A

11

Segundo. Constituirase unha comisión de seguimento presidida polo director xeral da Función Pública e constituída por un membro vogal de cada organización sindical asinante e iguais membros por parte da Dirección Xeral da Función Pública que, ademais do establecido no punto anterior, será a encargada da vixilancia, interpretación e seguimento do establecido nesta clasificación.

Esta comisión será consultada sobre os complementos de funcionarización que se establezan aos laborais fixos con posto nesta RPT que se funcionaricen con posterioridade á súa entrada en vigor.

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file