Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 84 Mércores, 3 de maio de 2023 Páx. 27424

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Ribadumia

ANUNCIO de tarefas de prevención e defensa contra incendios.

Antecedentes.

Primeiro. O día 7.7.2022, o técnico municipal elaborou un informe sobre a parcela con referencia catastral 36046F505007790000ZR, situada na rúa Mimosas, s/n, parroquia de Barrantes, e sinalou que se trata dunha parcela con presenza de maleza abundante. O informe constata que non cumpre coa lexislación en materia de prevención de incendios forestais.

Segundo. O día 20.1.2023, recadáronse da Dirección Xeral do Catastro datos sobre a titularidade da parcela obxecto de denuncia. Segundo a certificación catastral, a parcela con referencia catastral 36046F505007790000ZR figura coa titularidade en investigación ou a nome de.

Referencia catastral: 36046F505007790000ZR.

Identificación da persoa responsable: Mª Concepción Sineiro Cores.

Identificación da persoa responsable: Mª del Carmen Teixeira Vidal.

Título polo cal é considerada persoa responsable: Mª del Carmen Teixeira Vidal.

Lugar: rúa Mimosas, s/n.

Parroquia: Barrantes.

Concello: Ribadumia.

Superficie afectada encadrada en faixas secundarias: 2.160 m2.

Superficie afectada non encadrada en faixas secundarias: 0 m2.

Total de superficie afectada: 2.160 m2.

Consideracións xurídicas.

Primeira. É competencia das entidades locais a ordenación da execución das obras necesarias para conservar e manter a biomasa vexetal nas condicións precisas que eviten os incendios, en consonancia cos artigos 12 e 135 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, e de xeito máis concreto a ordenación e execución subsidiaria da xestión da biomasa nos termos da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra incendios forestais (en diante, LPDCIF).

Segunda. A LPDCIF establece no seu artigo 21 que será obrigatorio, nas redes secundarias de faixas de xestión de biomasa, xestionar a biomasa vexetal nunha franxa de 50 metros perimetral ao solo urbano, de núcleo rural e urbanizable delimitado, así como arredor de edificacións, vivendas illadas e urbanizacións, depósitos de lixo, parques e instalacións industriais situadas a menos de 400 metros do monte, de acordo cos criterios para a xestión de biomasa estipulados nesta lei e na súa normativa de desenvolvemento. Ademais, nos primeiros 50 metros non poderá haber as especies sinaladas na disposición adicional terceira desta lei. As distancias mediranse desde o límite do solo urbano ou núcleo rural, de ser o caso. As distancias no caso de edificacións, vivendas illadas ou urbanizacións mediranse desde o seu paramento.

Terceira. O artigo 22 da LPDCIF sinala que a execución da xestión da biomasa se fará antes de que finalice o mes de maio de cada ano, e que, no caso de incumprimento, os entes locais notificarán as persoas responsables para que no prazo de quince días acometan as tarefas referidas. De non se executar estes traballos, as administracións públicas poderán proceder á execución subsidiaria dos traballos de xestión da biomasa e repercutirlles os custos ás persoas responsables.

Cuarta. O artigo 22 da Ordenanza municipal reguladora da limpeza, salubridade e hixiene no termo municipal de Ribadumia (en diante, OMRLSH) sinala que os propietarios dos terreos deberán mantelos limpos, libres de restos e residuos e nas debidas condicións de hixiene, salubridade, seguridade e ornato público. Na falta destes, serán os que figuren como titulares catastrais os responsables do cumprimento das obrigas establecidas na presente ordenanza.

Quinta. O artigo 21 da OMRLSH recolle algunhas das obrigas, concretamente a de manter os predios limpos e libres de residuos (21.1), a de manter os predios libres de animais perigosos ou de focos potencialmente infecciosos, e realizar os labores preventivos que sexan necesarios (21.2), ou a de evitar o crecemento incontrolado de maleza […], así como controlar as plantacións, aínda que sexan crecementos accidentais (21.3).

Sexta. A Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (en diante, LPAC), establece que cando os interesados nun procedemento sexan descoñecidos, se ignore o lugar da notificación ou ben, cando, intentada esta, non se puidese efectuar, a notificación farase por medio dun anuncio publicado no Boletín Oficial del Estado e no Diario Oficial de Galicia.

Na mesma liña, a Instrución 1/2018, do 26 de abril, da Consellería do Medio Rural (DOG número 87, do 7 de maio), establece no seu artigo 8.1.c) que cando se trate de persoas físicas e non se poida obter un domicilio para os efectos de notificacións polos medios previstos no punto anterior ou as persoas responsables sexan descoñecidas, as notificación efectuaranse directamente mediante a publicación dun anuncio no Boletín Oficial del Estado e no Diario Oficial de Galicia, cos datos catastrais do terreo. O cómputo do prazo aplicable ás persoas destinatarias das notificacións iniciarase o día seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial del Estado e no Diario Oficial de Galicia.

En cumprimento do disposto na LPDCIF, na OMRLSH e na demais normativa de aplicación, no uso das atribucións que me confire a Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local,

RESOLVO:

Primeiro. Ordenar á/ás persoa/s responsable/s a realización das medidas de prevención de incendios forestais e xestión da biomasa na parcela da súa propiedade identificada catastralmente como 36046F505007790000ZR, situada na rúa Mimosas, s/n, parroquia de Barrantes, de acordo co previsto nos artigos 21 e 22 da LPDCIF, na parte da parcela encadrada nas faixas secundarias de protección.

Segundo. As tarefas de limpeza e prevención sinaladas no punto resolutivo primeiro faranas as persoas titulares do terreo afectado nos quince (15) días naturais seguintes ao da publicación desta resolución no Boletín Oficial del Estado e no Diario Oficial de Galicia.

Terceiro. En caso de persistencia no incumprimento transcorrido o referido prazo, o Concello de Ribadumia realizará sen máis trámites a execución subsidiaria con repercusión dos custos da xestión da biomasa e, se é o caso, o comiso das especies arbóreas prohibidas e retiradas, de acordo co establecido na lexislación referida nas consideracións xurídicas. Quen realice os traballos de execución subsidiaria terá a facultade de acceder sen consentimento da persoa titular, agás nos supostos excepcionais previstos legalmente, e a persoa titular do terreo ou dereito de aproveitamento terá a obriga legal de facilitar o acceso necesario para a realización dos traballos.

Cuarto. No caso de proceder á execución subsidiaria, o Concello realizará a liquidación provisional dos custos a que previsiblemente dará lugar, coa advertencia de que se procederá á súa exacción inmediata en caso de persistencia no incumprimento, logo do transcurso do prazo outorgado, sen prexuízo da liquidación definitiva unha vez rematados os traballos, de ser o caso.

Ribadumia, 14 de abril de 2023

David José Castro Mougán
Alcalde