Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 111 Martes, 13 de xuño de 2023 Páx. 36321

I. Disposicións xerais

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ORDE do 26 de maio de 2023 pola que se desenvolve o Decreto 157/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a avaliación nesa etapa educativa.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, modificada pola Lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro, creou unha nova estrutura curricular e afectou, entre outros, varios aspectos do bacharelato, como os principios e obxectivos, a organización ou a avaliación.

O Real decreto 243/2022, do 5 de abril, polo que se establecen a ordenación e as ensinanzas mínimas do bacharelato, aprobou a nivel estatal as ensinanzas mínimas para esta etapa, determinando os aspectos básicos do currículo, establecendo os seus obxectivos, fins e principios xerais e pedagóxicos, e encomendando ás administracións educativas establecer os currículos que serán de aplicación no seu ámbito de xestión.

Nese contexto, o Decreto 157/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, concretou as intencións do Sistema educativo galego para esta etapa, establecendo a súa organización e completando as ensinanzas mínimas, e facultando a persoa titular da consellería con competencias en materia de educación para ditar cantas disposicións sexan precisas no relativo ao desenvolvemento do decreto.

No contexto deste novo marco normativo, esta orde desenvolve e concreta a regulación de aspectos referidos á organización desta etapa, o desenvolvemento do currículo, a avaliación e o procedemento de revisión e reclamación, así como aos correspondentes modelos de actas, documentos e informes de avaliación.

A presente orde adecúase aos principios de boa regulación previstos no artigo 129 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas e no artigo 37 da Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico. Respecto aos principios de necesidade e eficacia, trátase dunha norma necesaria para concretar o marco normativo autonómico establecido polo Decreto 157/2022, do 15 de setembro. Cumprindo co principio de proporcionalidade, contén a regulación imprescindible para acadar o seu obxecto e non existe ningunha alternativa reguladora menos restritiva de dereitos. Conforme o principio de seguridade xurídica, resulta coherente co ordenamento xurídico actual. Así mesmo, a orde respecta o principio de eficiencia ao permitir unha xestión máis eficiente dos recursos públicos.

Cumpre tamén cos principios de transparencia e accesibilidade, que se garantiron a través da exposición do proxecto no Portal de transparencia e goberno aberto da Xunta de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 41.5 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, e na mesa sectorial docente non universitaria.

En consecuencia, como conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, facendo uso das competencias que me confire o artigo 34.6 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia, e da habilitación contida na disposición derradeira segunda do Decreto 157/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia,

ACORDO:

CAPÍTULO I

Disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto

Esta orde ten por obxecto desenvolver o Decreto 157/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

Así mesmo, regula a avaliación da etapa educativa do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 2. Ámbito de aplicación

Esta orde será de aplicación nos centros docentes correspondentes ao ámbito de xestión da Comunidade Autónoma de Galicia que impartan as ensinanzas de bacharelato.

CAPÍTULO II

Organización

Artigo 3. Organización xeral

1. O alumnado admitido nun centro docente para cursar as ensinanzas de bacharelato matricularase nunha das modalidades ou vías ofertadas.

2. O alumnado terá que cursar en cada un dos dous cursos as materias comúns, as materias específicas da modalidade elixida, unha obrigatoria e dúas de opción, e unha das materias optativas, a que se refiren os artigos 10 e 11 do Decreto 157/2022, do 15 de setembro.

3. As alumnas e os alumnos poderán permanecer cursando bacharelato en réxime ordinario durante catro anos, consecutivos ou non.

4. As nais, os pais ou as persoas titoras legais, ou o propio alumnado no caso de ser maior de idade, poderán solicitar a anulación de matrícula á dirección do centro docente, antes do 30 de abril, cando circunstancias de doenza prolongada, de incorporación a un posto de traballo ou de obrigas de tipo familiar ou persoal impidan seguir os estudos con normalidade. A solicitude, á cal cumprirá achegar as xustificacións pertinentes, será resolta pola dirección do centro nun prazo de 10 días hábiles. No caso dos centros privados, a competencia da devandita anulación corresponderá á dirección do centro público a que estean adscritos.

5. Poderá solicitarse a simultaneidade na matrícula de ensinanzas de bacharelato coas ensinanzas de formación profesional, con autorización do Servizo Territorial de Inspección Educativa e nas condicións establecidas na normativa correspondente.

Poderán cursarse simultaneamente as ensinanzas de bacharelato e as ensinanzas de música e danza nas condicións reguladas no artigo 10.

Artigo 4. Oferta de materias no centro

1. Os centros docentes ofertarán a totalidade das materias comúns e das materias específicas das modalidades e, de ser o caso, das vías que teñan autorizadas. Ademais, concretarán a súa oferta de materias optativas que formará parte da súa concreción curricular.

Para ofertar un idioma na materia Lingua Estranxeira precisarase un mínimo de cinco alumnas e/ou alumnos, sempre que a organización e os recursos do centro o permitan.

2. A materia optativa Segunda Lingua Estranxeira ofertarase en todas as modalidades ou vías que se impartan. O resto das materias optativas, entre as que se atopan as materias de modalidade ou vía, con independencia de que a modalidade ou vía se imparta ou non no centro, poderán ser ofertadas en calquera das modalidades de bacharelato, sempre que a organización e os recursos do centro o permitan.

3. Os centros docentes poderán establecer itinerarios orientados aos diversos campos das ensinanzas superiores, que agruparán materias específicas da modalidade elixida e materias optativas, para orientar o alumnado na elección destas.

4. As materias específicas de modalidade e as materias optativas que non teñan un número suficiente de alumnado que solicite cursalas non poderán ser impartidas no centro.

As materias específicas de modalidade, obrigatorias e de opción, precisan dun mínimo de cinco alumnas e/ou alumnos para poder ser impartidas. Excepcionalmente, poderán impartirse cun número menor de alumnas ou alumnos coa autorización expresa da xefatura territorial correspondente, logo do informe do Servizo Territorial de Inspección Educativa.

As materias optativas precisan dun número mínimo de dez alumnas e/ou alumnos para poderen ser impartidas.

Coa finalidade de atender a diversidade en ámbitos rurais, pequenos núcleos de poboación e/ou outras circunstancias que así o aconsellen, as materias optativas poderán impartirse cun número menor de alumnas ou alumnos. Neste caso, precisarase a autorización expresa da xefatura territorial correspondente, logo do informe do Servizo Territorial de Inspección Educativa. En ningún caso será o número de alumnado inferior a cinco.

5. Cando nun centro docente non se poida constituír grupo dalgunha materia específica de modalidade por non ter o número suficiente de alumnado para impartila, facilitarase ao alumnado que a curse a través das ensinanzas para persoas adultas mediante a modalidade de educación a distancia ou, de non ser posible, noutros centros docentes, sempre que a organización dos horarios de ambos os dous centros o permitan. En calquera caso, contará coa autorización das nais, os pais ou as persoas titoras legais, cando se trate de alumnado menor de idade.

Artigo 5. Grupo de alumnado para as materias comúns

Os centros docentes, con carácter xeral, agruparán o alumnado á hora de impartir as materias comúns, mesmo sendo de distintas modalidades ou vías. Neste caso, o número total de alumnado que conforme cada grupo non poderá superar o establecido para cada unidade escolar na normativa de admisión.

Artigo 6. Cambio de modalidade ou vía

1. O alumnado que promocione ou que repita o segundo curso poderá solicitar á dirección do centro o cambio de modalidade ou vía antes do comezo das actividades lectivas.

Excepcionalmente, o alumnado matriculado en primeiro curso poderá solicitar á dirección do centro o cambio de modalidade ou vía antes do 15 de outubro.

2. En todo caso, ao finalizar o segundo curso de bacharelato, o alumnado deberá ter cursadas e superadas todas as materias comúns, seis materias específicas da nova modalidade ou vía elixida, das cales unha obrigatoria e dúas de opción serán de primeiro e unha obrigatoria e dúas de opción serán de segundo, e dúas materias optativas, unha de primeiro e outra de segundo.

3. Para os efectos do cambio de modalidade, terase en conta:

a) As materias específicas de modalidade ou vía e a materia optativa de primeiro curso ou de segundo curso xa superadas que sexan coincidentes coas materias da nova modalidade ou vía pasarán a formar parte das materias requiridas da nova modalidade, no caso de que a alumna ou o alumno non solicite cursar outras materias diferentes.

b) Unha das materias específicas de modalidade ou vía, obrigatoria ou de opción, do primeiro curso ou do segundo curso xa superada que non sexa propia da nova modalidade poderá ser considerada como materia optativa do mesmo curso. Neste caso, a alumna ou o alumno deberá indicalo no momento da solicitude do cambio de modalidade ou vía.

c) As materias específicas da modalidade ou vía que abandone que non formen parte das materias requiridas para os efectos de titulación non se terán en conta para o cómputo da media de bacharelato.

d) Nos casos en que, por motivo da organización do centro, o alumnado de segundo curso non poida asistir ás clases das materias de primeiro que deba cursar como consecuencia do cambio de modalidade, estas materias trataranse de forma análoga ás materias pendentes nas condicións reguladas no artigo 11.

e) Dos cambios de modalidade ou vía deixarase constancia no expediente académico mediante unha dilixencia, que se axustará no seu contido ao modelo que se establece anexo I.

f) As novas materias de primeiro que se cursen debido ao cambio de modalidade ou vía non serán computables para os efectos de modificar as condicións en que a alumna ou o alumno promocionou ao segundo curso.

4. A autorización de cambio de modalidade ou vía para o alumnado matriculado en centros privados será realizada pola dirección do centro público ao cal estea adscrito, que deberá ter en conta o correspondente informe elaborado pola dirección do centro privado.

Artigo 7. Cambio de materias

O alumnado con avaliación negativa nalgunha materia específica de modalidade ou vía ou nalgunha materia optativa, de primeiro ou de segundo curso, no caso de promocionar ou de repetir, poderá optar por recuperala ou por substituíla por outra materia do mesmo grupo ofertada no centro. Neste caso, a alumna ou o alumno deberá solicitalo no momento da matrícula.

Artigo 8. Continuidade entre materias

1. O alumnado poderá matricularse en segundo curso das materias con relación de continuidade que figuran no anexo III do Decreto 157/2022, do 15 de setembro, sen ter cursado con anterioridade a materia de primeiro.

Neste caso, o alumnado deberá matricularse da correspondente materia de primeiro e cursala como pendente nas condicións establecidas no artigo 11. Esta materia de primeiro non será computable para os efectos de modificar as condicións en que a alumna ou o alumno promocionou ao segundo curso.

2. Non obstante, no caso das materias específicas de modalidade de opción e no caso das materias optativas, o alumnado poderá acreditar os coñecementos da correspondente materia de primeiro antes do inicio das actividades lectivas do curso académico. Esta acreditación realizarase a través das probas que decida o departamento didáctico, baseadas en criterios obxectivos e avaliables, que permitan verificar que a alumna ou o alumno reúne as condicións necesarias para poder seguir con aproveitamento a materia de segundo. En ningún caso se poderá considerar cursada ou superada a materia de primeiro curso.

No caso de non superar as probas de acreditación dos coñecementos da correspondente materia de primeiro curso, o alumnado deberá matricularse da dita materia e cursala como pendente nas condicións establecidas no artigo 11. A materia de primeiro non será computable para os efectos de modificar as condicións en que o alumnado promocionou ao segundo curso.

Deixarase constancia desta acreditación no expediente académico mediante unha dilixencia, que se axustará no seu contido ao modelo que se establece no anexo II.

Artigo 9. A materia común Lingua Estranxeira

1. Nos dous cursos do bacharelato cursarase o mesmo idioma na materia común Lingua Estranxeira.

2. O alumnado que no segundo curso de bacharelato desexe cambiar o idioma da materia común Lingua Estranxeira poderá incorporase ás ensinanzas de Lingua Estranxeira II noutro idioma coa autorización da dirección do centro e sempre que curse simultaneamente a materia de primeiro curso do novo idioma elixido.

A solicitude de cambio realizarase ante a dirección do centro no momento da matrícula e, en calquera caso, antes do inicio das actividades lectivas do segundo curso.

A correspondente materia de primeiro non será computable para os efectos de modificar as condicións en que o alumnado promocionou ao segundo curso.

3. Nos casos en que, por motivo da organización do centro, o alumnado de segundo curso non poida asistir ás clases de Lingua Estranxeira I, esta materia tratarase de forma análoga ás materias pendentes nas condicións reguladas no artigo 11.

Artigo 10. Organización do bacharelato en tres anos académicos

1. O alumnado que se atope nalgunha das seguintes circunstancias poderá solicitar a realización do bacharelato, en réxime ordinario, en tres anos académicos:

a) Se cursa a etapa de maneira simultánea ás ensinanzas profesionais de música ou de danza.

b) Se acredita a consideración de deportista de alto nivel ou de alto rendemento.

c) Se require unha atención educativa diferente á ordinaria por presentar algunha necesidade específica de apoio educativo.

2. O alumnado que se atope nalgún dos supostos das letras a) e b) do número anterior e que desexe cursar o bacharelato en tres anos académicos deberá solicitalo ao formalizar a súa matrícula. A solicitude deberá achegarse coa documentación que acredite as circunstancias a que se refiren as letras a) ou b).

3. O alumnado a que se refire a letra c) do número 1 deste artigo que desexe cursar o bacharelato en tres anos académicos deberá solicitalo á dirección do centro logo de comezado o curso académico e antes de que finalice o mes de outubro. Neste caso, seguirase este procedemento de autorización:

a) Solicitude da dirección do centro docente á xefatura territorial, xunto coa seguinte documentación:

– Informe do departamento de orientación, no cal se acredite a necesidade específica de apoio educativo e se propoña a realización do bacharelato en tres anos académicos como a medida máis adecuada para a alumna ou o alumno.

– Conformidade expresa da nai, do pai ou das persoas titoras legais, no caso de alumnado menor de idade, ou da alumna ou do alumno se é maior de idade.

– Copia do historial académico da alumna ou do alumno.

– Proposta da distribución temporal das materias para cursar o bacharelato en tres anos académicos, que en todo caso deberá respectar os criterios de distribución das materias recollidos no número 5 deste artigo.

b) A xefatura territorial solicitará un informe ao Servizo Territorial de Inspección Educativa e trasladarao, xunto co resto da documentación recibida, á Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa.

c) A Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa adoptará a decisión que proceda e comunicaralla á dirección do centro docente, que informará a alumna ou o alumno correspondente.

4. Excepcionalmente, poderá solicitarse a organización do bacharelato en tres anos académicos unha vez cursado un ano académico na etapa.

5. O alumnado decidirá a distribución das materias que compoñen o bacharelato nos tres anos académicos, cumprindo os seguintes criterios:

a) No primeiro ano, matricularase no primeiro curso de bacharelato e cursará, como mínimo, as materias comúns.

b) No segundo ano, de cumprir os criterios de promoción, matricularase no segundo curso de bacharelato e cursará, como mínimo, as materias comúns e, de ser o caso, as materias pendentes do primeiro ano. Así mesmo, poderá matricularse das materias de primeiro non cursadas.

c) No terceiro ano, matricularase no segundo curso de bacharelato e cursará as materias específicas de modalidade e optativas do primeiro e o segundo cursos do bacharelato que non cursou nos dous primeiros anos e, de ser o caso, as materias pendentes dos dous anos anteriores.

6. No caso de cursar simultaneamente materias de primeiro e de segundo, se por motivo da organización do centro, o alumnado de segundo curso non pode asistir ás actividades lectivas da materia de primeiro, esta materia tratarase de forma análoga ás materias pendentes nas condicións reguladas no artigo 11.

7. Os departamentos de orientación dos centros docentes informarán e orientarán o alumnado interesado en cursar o bacharelato en tres anos académicos na selección das materias que cursar en cada ano, procurando unha adecuada planificación da selección de materias con continuidade curricular.

8. Este alumnado terá as mesmas condicións de permanencia e de promoción que o resto do alumnado.

9. O alumnado que curse o bacharelato de maneira simultánea ás ensinanzas profesionais de música ou de danza poderá obter o título de bacharel na modalidade de artes, sen necesidade de ter cursados os tres anos académicos, ao termo do curso académico en que supere as materias comúns se acredita que superou as ditas ensinanzas de música ou de danza.

Artigo 11. Materias pendentes

1. O alumnado que acade a promoción a segundo curso con materias pendentes deberá matricularse delas e cursalas ao longo do curso.

2. As programacións didácticas deberán recoller os procedementos de seguimento, recuperación e avaliación do alumnado con materias pendentes.

3. O departamento didáctico programará actividades e/ou probas de avaliación para verificar ao longo das avaliacións a superación desas materias.

4. O seguimento e a avaliación das materias pendentes será realizado polo profesorado con atribución docente na materia, elixido polo departamento didáctico.

Nas materias de continuidade, será elixido, preferentemente, o profesorado que lle imparta a materia no segundo curso. No resto de materias, será elixido, preferentemente, o profesorado que teña coñecemento do proceso de aprendizaxe e da realidade educativa da alumna ou do alumno por terlle impartido docencia no curso anterior ou por impartirlle docencia no curso actual.

5. A avaliación final das materias pendentes terá que ser anterior á das materias de segundo curso.

Artigo 12. Validación e exención de materias

1. A alumna ou o alumno ou a nai, o pai ou a persoa titora legal, no caso de menores de idade, poderá solicitar a validación e/ou a exención de materias nos termos establecidos na normativa de aplicación.

2. Con carácter xeral, a solicitude realizarase ante a dirección do centro durante o período de matrícula no curso académico e durante o mes de setembro. Coa solicitude achegarase a documentación que acredite as circunstancias que xustifiquen a posible validación e/ou exención.

3. As materias obxecto de validación e/ou exención consideraranse como materias superadas para efectos do número de materias requiridas para a obtención do título.

Estas materias non terán cualificación numérica e non computarán para efectos do cálculo da nota media.

4. A validación dunha materia poderá solicitarse con independencia de que o centro docente a imparta. Para isto, solicitará a matrícula da materia obxecto de validación só para efectos administrativos, polo que este alumnado non computará en relación ao número mínimo de alumnas e alumnos que se precisan para a súa impartición segundo o establecido no artigo 4.

5. Das validacións e/ou exencións de materias deixarase constancia no expediente académico mediante unha dilixencia, que se axustará no seu contido ao modelo que se establece no anexo III.

Estas materias consignaranse nos documentos de avaliación co termo «Validada» (CV) e/ou o termo «Exenta/o» (EX).

Artigo 13. Titoría e orientación

1. Cada grupo de alumnas e alumnos contará cunha persoa titora de entre as que desempeñan docencia nel, preferentemente que imparta docencia a todo o grupo, que se responsabilizará, en colaboración co equipo docente, da atención e do seguimento personalizado do alumnado do grupo, así como da orientación da aprendizaxe e do apoio no seu proceso educativo.

Así mesmo facilitará, no caso de alumnado menor de idade, a participación das nais, dos pais e das persoas titoras legais nos termos establecidos na normativa correspondente.

2. A xefatura do departamento de orientación apoiará e colaborará coas persoas titoras nos termos establecidos no plan de acción titorial.

3. A xefatura do departamento de orientación, en colaboración coa persoa titora, informará o alumnado das posibles vías relacionadas coa modalidade elixida para a continuación da súa formación e das vías profesionais polas que poida optar. Neste proceso incorporarase a perspectiva de xénero, e fomentarase a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre mulleres e homes.

CAPÍTULO III

Desenvolvemento do currículo

Artigo 14. Autonomía dos centros

1. Os centros docentes, no uso da súa autonomía, desenvolverán e completarán, de ser o caso, o currículo do bacharelato adaptándoo ás características do alumnado e á súa realidade educativa, e fixarán a súa concreción e incorporarana ao seu proxecto educativo e funcional, que impulsará e desenvolverá os principios, os obxectivos e a metodoloxía propios dunha aprendizaxe competencial orientada ao exercicio dunha cidadanía activa.

2. A concreción do currículo que realicen os centros docentes nos seus proxectos educativos e funcionais terá como referente os descritores operativos das competencias clave recollidos no anexo I do Decreto 157/2022, do 15 de setembro.

Artigo 15. Concreción curricular

1. A concreción curricular, que se incorporará ao proxecto educativo e funcional do centro, establece os criterios e as decisións que orientan o desenvolvemento do currículo e a coordinación interdisciplinaria por parte dos órganos de coordinación didáctica.

2. O claustro de profesorado garantirá mediante a concreción curricular a coherencia na actuación docente.

3. A concreción curricular, que será única para cada centro, incluirá, como mínimo, os aspectos recollidos no artigo 16 do Decreto 157/2022, do 15 de setembro.

4. Os centros docentes sostidos con fondos públicos utilizarán a aplicación informática de programacións que pon á disposición a consellería con competencias en materia de educación para a elaboración e, de ser o caso, para a modificación da concreción curricular. Esta aplicación informática tamén se utilizará a súa supervisión por parte da Inspección educativa.

5. Os centros docentes farán pública a concreción curricular co obxecto de facilitar o seu coñecemento polo conxunto da comunidade educativa.

Artigo 16. Programacións didácticas

1. A programación didáctica é o instrumento de planificación curricular específico e necesario para desenvolver o proceso de ensino e aprendizaxe do alumnado de maneira coordinada entre o profesorado integrante do departamento didáctico.

2. A programación didáctica de cada materia elaborarase por nivel educativo e será a mesma para todos os grupos do nivel.

3. O profesorado, baixo a coordinación das xefaturas dos departamentos didácticos, terá en conta para o deseño ou a modificación das programacións didácticas os seguintes aspectos:

a) O disposto no Decreto 157/2022, do 15 de setembro, e na normativa que o desenvolve.

b) O disposto nos correspondentes regulamentos orgánicos.

c) O dereito do alumnado a unha avaliación obxectiva.

d) As decisións e os criterios xerais establecidos na concreción curricular do centro.

e) A información recollida no seguimento da programación e na memoria final do curso anterior.

4. A programación didáctica incluirá, como mínimo, os aspectos recollidos no artigo 17 do Decreto 157/2022, do 15 de setembro.

5. O profesorado realizará o seguimento das programacións didácticas nos seus grupos de alumnado reflectindo o grao de cumprimento respecto ao planificado, a xustificación razoada no caso de producirse algunha desviación e as propostas de modificación e/ou mellora.

Esta información será valorada e analizada polo departamento didáctico cunha frecuencia mínima mensual do que se deixará constancia nas correspondentes actas de reunión.

6. Os centros docentes sostidos con fondos públicos utilizarán a aplicación informática de programacións que pon á disposición a consellería con competencias en materia de educación para a elaboración e o seguimento das programacións didácticas. Esta aplicación informática tamén se utilizará para a súa supervisión por parte das xefaturas de departamento, dos equipos directivos e da Inspección educativa.

7. Os centros docentes farán públicas as programacións didácticas co obxecto de facilitar o seu coñecemento polo conxunto da comunidade educativa. Así mesmo, nos primeiros días de actividade lectiva de cada curso académico o profesorado, coordinado pola xefatura de departamento ou polas persoas responsables nos centros privados, e conforme o procedemento establecido no centro, informará sobre os aspectos da programación didáctica o alumnado e, de ser o caso, as nais, os pais ou as persoas titoras legais.

Así mesmo, informarase dos criterios de promoción e/ou de titulación regulados nos artigos 30 e 31, respectivamente, e establecidos na concreción curricular do centro.

Artigo 17. Métodos pedagóxicos

1. A metodoloxía didáctica favorecerá o traballo individual e en grupo, o pensamento autónomo, crítico e rigoroso, o uso de técnicas e hábitos de investigación en distintos campos do saber, a capacidade do alumnado de aprender por si mesmo, así como a transferencia e a aplicación do aprendido.

Para estes efectos, no deseño das actividades de cada materia, o profesorado terá que considerar a relación existente entre os obxectivos da materia e as competencias clave a través dos descritores operativos e as liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que se establecen nas orientacións pedagóxicas para cada materia no anexo II do Decreto 157/2022, do 15 de setembro, e seleccionar aqueles criterios de avaliación do currículo que se axusten á finalidade buscada, así como empregalos para verificar as aprendizaxes do alumnado e o seu nivel de desempeño.

2. As tecnoloxías da información e da comunicación serán unha ferramenta necesaria para a aprendizaxe en todas as materias, tanto polo seu carácter imprescindible na educación superior como pola súa utilidade e relevancia para a vida cotiá e a inserción laboral.

3. Tamén será de especial relevancia o desenvolvemento de estratexias de comprensión de lectura de todo tipo de textos e imaxes, en calquera soporte e formato, e de habilidades de uso da información, de expresión escrita e de se expresar correctamente en público.

4. Os centros docentes impartirán de xeito integrado o currículo de todas as linguas da súa oferta educativa, co fin de favorecer que todos os coñecementos e as experiencias lingüísticas do alumnado contribúan ao desenvolvemento da súa competencia comunicativa plurilingüe. No proxecto lingüístico do centro concretaranse as medidas tomadas para a impartición do currículo integrado das linguas. Estas medidas incluirán, polo menos, acordos sobre criterios metodolóxicos básicos de actuación en todas as linguas, acordos sobre a terminoloxía que se vaia empregar, e o tratamento que se lles dará aos contidos e aos criterios de avaliación similares nas distintas materias lingüísticas, de xeito que se evite a repetición dos aspectos comúns á aprendizaxe de calquera lingua.

5. As linguas oficiais utilizaranse só como apoio no proceso de aprendizaxe das linguas estranxeiras. No devandito proceso priorizaranse a comprensión, a expresión e a interacción oral.

Artigo 18. Plans educativos

1. Os centros docentes deberán incluír dentro do seu proxecto educativo e funcional un plan de lectura, un plan de biblioteca, un plan dixital e un plan de actividades físicas e hábitos saudables, de acordo cos artigos 34, 35 e 36 do Decreto 157/2022, do 15 de setembro.

2. Estes plans serán únicos para cada centro docente e deberán desenvolver aspectos concretos da etapa de bacharelato, así como das outras etapas educativas que se ofertan no dito centro, de ser o caso.

3. Estes plans elaboraranse a partir dun diagnóstico da situación do centro, que permita a definición de obxectivos de cara á mellora. Para o logro dos ditos obxectivos desenvolveranse en cada curso académico diferentes accións.

Os plans orientaranse a reforzar e complementar a aprendizaxe curricular do alumnado, así como o desenvolvemento das competencias clave.

4. Promoverase o uso das tecnoloxías da información e da comunicación na elaboración e no seguimento destes plans.

Artigo 19. O plan de lectura

O plan de lectura no bacharelato terá por finalidade a promoción e o fomento da lectura, a escritura e as habilidades no uso, no tratamento e na produción da información, en apoio da adquisición das competencias clave, e incluirá, como mínimo, os seguintes elementos:

a) Introdución, cunha breve contextualización do plan no centro e unha xustificación deste.

b) Análise do contexto, que recollerá, como mínimo, a situación de partida no centro en relación coa lectura e co fomento desta.

c) Obxectivos, dos que se especificarán indicadores.

d) Procedemento de seguimento, avaliación e modificación do plan e, de ser o caso, de difusión.

Artigo 20. O plan de biblioteca

O plan de biblioteca terá por finalidade a promoción da biblioteca escolar como centro de referencia de recursos da lectura, da información e da aprendizaxe, e incluirá, como mínimo, os seguintes elementos:

a) Introdución, cunha breve contextualización do plan no centro e unha xustificación deste.

b) Análise do contexto, que recollerá, como mínimo, a situación de partida no centro en relación coa organización e a xestión da biblioteca, a formación de persoas usuarias, a contribución ao desenvolvemento das competencias do alumnado e o fomento da lectura.

c) Obxectivos, dos que se especificarán indicadores.

d) Procedemento de seguimento, avaliación e modificación do plan e, de ser o caso, de difusión.

Artigo 21. O plan dixital

O plan dixital concíbese como un instrumento para mellorar o desenvolvemento da competencia dixital da comunidade educativa, o uso das tecnoloxías dixitais no proceso de ensino e aprendizaxe e a transformación dos centros en organizacións educativas dixitalmente competentes, e incluirá, como mínimo, os seguintes elementos:

a) Introdución, cunha breve contextualización do plan no centro e unha xustificación deste.

b) Análise do contexto, que recollerá, como mínimo, a situación de partida no centro respecto do uso das tecnoloxías dixitais.

c) Obxectivos, dos que se especificarán indicadores.

d) Procedemento de seguimento, avaliación e modificación do plan e, de ser o caso, de difusión.

Artigo 22. O plan de actividades físicas e hábitos saudables

O plan de actividades físicas e hábitos saudables terá por finalidade a práctica diaria de deporte, e de exercicio físico e actividade física durante a xornada escolar e a promoción dunha vida activa, saudable e autónoma, e incluirá, como mínimo, os seguintes elementos:

a) Introdución, cunha breve contextualización do plan no centro e unha xustificación deste.

b) Análise do contexto, que recollerá, como mínimo, a situación de partida no centro coa relación á práctica diaria de deporte e de exercicio físico e de actividade física, a alimentación e os hábitos de vida saudable, a hixiene persoal e o descanso.

c) Obxectivos, dos que se especificarán indicadores.

d) Procedemento de seguimento, avaliación e modificación do plan e, de ser o caso, de difusión.

Artigo 23. A concreción anual dos plans educativos

1. Os plans educativos a que se refire este capítulo concretaranse anualmente na programación xeral anual a través de accións enfocadas ao logro daqueles obxectivos establecidos en cada plan que se pretendan desenvolver no correspondente curso académico.

2. Para cada unha das accións a que se refire o número anterior concretaranse, como mínimo, a súa temporalización, as persoas responsables da súa execución e, de ser o caso, os indicadores que permitan avaliar o nivel de logro acadado.

Así mesmo, na concreción anual de cada un dos plans indicaranse as persoas responsables ou coordinadoras.

3. Promoverase o uso das tecnoloxías da información e da comunicación na elaboración e no seguimento da concreción anual destes plans.

CAPÍTULO IV

Avaliación e procedemento de revisión e reclamación

Sección 1ª. Avaliación

Artigo 24. Carácter da avaliación

1. A avaliación constituirá unha práctica habitual e permanente do profesorado dirixida a obter e rexistrar datos relevantes que faciliten a toma de decisións encamiñadas á mellora dos procesos de ensino e aprendizaxe do alumnado, tanto no ámbito individual como no colectivo.

2. A avaliación no bacharelato será continua, formativa e diferenciada segundo as distintas materias:

a) Continua: o profesorado debe ser coñecedor do progreso e das dificultades de aprendizaxe que presenta cada alumna e alumno durante todo o proceso educativo.

b) Formativa: o profesorado debe empregar a información sobre a evolución da aprendizaxe do alumnado para reorientar, axustar e mellorar o proceso de aprendizaxe adaptándoo ás características persoais de cada alumna e alumno.

c) Diferenciada segundo as distintas materias: xa que o profesorado de cada materia decidirá, ao termo do curso, se a alumna ou o alumno logrou os obxectivos da materia.

3. Os referentes para a valoración do grao de adquisición das competencias clave e o logro dos obxectivos das materias e da etapa na avaliación das materias serán os criterios de avaliación que figuran no anexo II do Decreto 157/2022, do 15 de setembro.

4. Promoverase o uso xeneralizado de técnicas e instrumentos de avaliación variados, diversos, flexibles e adaptados ás distintas situacións de aprendizaxe, que permitan a valoración obxectiva de todo o alumnado e que garantan, así mesmo, que as condicións de realización dos procesos asociados á avaliación se adapten ás necesidades do alumnado con necesidade específica de apoio educativo.

5. Se en calquera momento do curso, como consecuencia do proceso de avaliación continua, se detectase que o progreso dunha alumna ou dun alumno non é o axeitado, estableceranse as medidas máis adecuadas dirixidas a garantir a adquisición das aprendizaxes imprescindibles para continuar o seu proceso educativo.

Artigo 25. Sesións de avaliación

1. As sesións de avaliación son as reunións que mantén o equipo docente de cada grupo, co obxecto de analizar o proceso de aprendizaxe de cada alumna e alumno, así como de tomar as decisións que adapten a intervención educativa ás características individuais do alumnado e ás do grupo.

2. Para os efectos desta orde, o equipo docente do grupo estará constituído polo profesorado responsable da avaliación das materias en que estea matriculado o alumnado do dito grupo. Neste sentido, terase en conta que as materias pendentes forman parte da matrícula do alumnado.

Porén, cando o equipo docente teña que tomar decisións respecto dunha alumna ou dun alumno, participará unicamente o profesorado responsable da avaliación das materias en que estea matriculada ou matriculado a alumna ou o alumno.

3. Ao longo do curso realizaranse unha avaliación inicial, como mínimo tres avaliacións parciais, unha avaliación final ordinaria e unha avaliación final extraordinaria.

4. As sesións de avaliación serán coordinadas pola persoa titora do grupo e nelas participará o seu equipo docente. Analizarase a información sobre as características xerais do grupo ou sobre as circunstancias académicas ou persoais, con incidencia educativa, de cantas alumnas e alumnos o compoñan.

Nestas sesións de avaliación, con carácter xeral, contarase co asesoramento da xefatura do departamento de orientación e co apoio do equipo directivo.

5. En cada sesión a avaliación de cada materia é competencia do profesorado que a imparta ou, de ser o caso, realice o seguimento e avaliación das materias pendentes.

6. As decisións adoptadas polo equipo docente irán referidas á promoción, á titulación, e a todo aquilo que incida no proceso educativo de cada alumna ou alumno. De non existir unanimidade no equipo docente, a toma de decisións requirirá o acordo favorable da maioría simple dos seus membros.

7. A titora ou o titor redactará a correspondente acta de desenvolvemento de cada unha das sesións de avaliación, na cal se farán constar a asistencia do profesorado, os asuntos tratados e as decisións e os acordos acadados e motivados referidos a cada alumna e a cada alumno, e ao grupo no seu conxunto, especificando aqueles que se refiran á valoración das aprendizaxes das alumnas ou dos alumnos e da práctica docente e as propostas de mellora.

Artigo 26. Avaliación inicial

1. A avaliación inicial realizarase en consonancia co establecido no artigo 12 da Orde do 8 de setembro de 2021 pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia en que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

2. O equipo docente do grupo realizará unha sesión de avaliación inicial para analizar os datos e a información obtida durante as primeiras sesións lectivas do curso académico, así como outra información relevante de que se dispoña, coa finalidade de adecuar as ensinanzas de cada materia ao alumnado e facilitar a progresión satisfactoria do seu proceso de aprendizaxe. Nesta sesión adoptaranse, de forma coordinada, aquelas medidas de apoio, reforzo e recuperación que se consideren oportunas para cada alumna ou alumno, así como as relativas ao axuste do desenvolvemento do currículo.

Esta avaliación inicial en ningún caso implicará cualificación para o alumnado.

Artigo 27. Avaliacións parciais

1. Ao longo do curso realizaranse, cando menos, tres sesións de avaliación parciais para cada grupo. Nestas sesións farase tamén o seguimento do proceso de recuperación das materias pendentes do alumnado do grupo, de ser o caso. A derradeira destas sesións deberá coincidir coa avaliación final ordinaria.

2. O profesorado, incluído o encargado do seguimento e a avaliación das materias pendentes, deberá consignar nas actas de avaliación as cualificacións das materias das que sexa responsable.

3. As datas para a realización destas sesións parciais concretaranse procurando unha repartición equilibrado na duración dos períodos.

Artigo 28. Avaliación final ordinaria e extraordinaria

1. O equipo docente, coordinado pola titora ou polo titor do grupo, levará a cabo a avaliación final ordinaria do alumnado. Así mesmo, realizará unha avaliación final extraordinaria para o alumnado que logo da avaliación final ordinaria non supere algunha materia.

A avaliación final ordinaria e a avaliación final extraordinaria realizaranse nas datas que se determinen para cada curso escolar.

2. O profesorado, incluído o encargado do seguimento e a avaliación das materias pendentes, deberá consignar nas actas de avaliación final as cualificacións das materias das que sexa responsable.

Artigo 29. Cualificacións

Os resultados da avaliación das materias expresaranse mediante cualificacións numéricas de cero a dez sen decimais, e consideraranse negativas as cualificacións inferiores a cinco. Cando o alumnado non se presente ás probas extraordinarias consignarase «Non presentada/o» (NP).

Artigo 30. Promoción

1. As alumnas e os alumnos conseguirán a promoción do primeiro ao segundo curso de bacharelato cando superen todas as materias cursadas ou teñan avaliación negativa en dúas materias como máximo. Para estes efectos, só se computarán as materias en que estea matriculada a alumna ou o alumno.

2. O alumnado que acade a promoción ao segundo curso con materias pendentes deberá matricularse delas e cursalas ao longo do curso, nas condicións reguladas no artigo 11.

3. As alumnas e os alumnos do primeiro curso de bacharelato que non cumpran as condicións de promoción establecidas deberán matricularse de todas as materias e repetir o curso na súa totalidade. Neste caso, non se manterán as cualificacións das materias do devandito curso que a alumna ou o alumno superase previamente.

4. O alumnado que ao termo do segundo curso tivese avaliación negativa nunha ou máis materias poderá:

a) Matricularse delas sen necesidade de cursar de novo as materias superadas. Neste caso poderá solicitarlle á dirección do centro educativo a asistencia ás clases das materias xa superadas de segundo curso, quedando unicamente exento da súa avaliación e debendo cumprir coas mesmas obrigas que o resto do alumnado do grupo.

b) Repetir o curso completo. Neste caso non se manterán as cualificacións das materias do devandito curso que a alumna ou o alumno superase previamente.

Artigo 31. Titulación

1. Será necesaria a avaliación positiva en todas as materias dos dous cursos de bacharelato para a obtención do título de bacharel.

Excepcionalmente, o equipo docente poderá decidir que unha alumna ou un alumno obteña o título de bacharel cando supere todas as materias agás unha, sempre que se cumpran todas as condicións seguintes:

a) Que o equipo docente considere que a alumna ou o alumno alcanzou as competencias clave e os obxectivos vinculados a ese título.

b) Que non se produciu unha inasistencia continuada e non xustificada por parte da alumna ou do alumno na materia.

c) Que a alumna ou o alumno se presentou ás probas e realizou as actividades necesarias para a súa avaliación, incluídas as da convocatoria extraordinaria.

d) Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias da etapa cursadas que, como mínimo, se requiran para a obtención do título pola modalidade ou vía pola que se remata sexa igual ou superior a cinco. Para os efectos deste cálculo, considerarase a nota numérica obtida na materia non superada.

2. O título de bacharel será único e expedirase con expresión da modalidade cursada e da nota media obtida, que se obterá calculando a media aritmética das cualificacións de todas as materias cursadas, expresada nunha escala de 0 a 10 con dous decimais, redondeada á centésima.

Para os efectos do cálculo da nota media para o alumnado que cambia de modalidade, de vía ou de materias, só se terán en conta as cualificacións das materias cursadas que, como mínimo, se requiran para a obtención do título pola modalidade pola que se remata.

3. Nas actas de avaliación final ordinaria ou extraordinaria de segundo curso, no expediente académico e no historial académico farase constar ademais unha media normalizada, calculada sen ter en conta a cualificación das ensinanzas de relixión, co fin de garantir o principio de igualdade e a libre concorrencia entre todo o alumnado para os efectos de acceso a outros estudos, a obtención da mención de matrícula de honra e as convocatorias para a obtención de bolsas e axudas ao estudo.

Artigo 32. Titulación desde outras ensinanzas

1. O alumnado que teña o título de técnica ou técnico en formación profesional poderá obter o título de bacharel na modalidade xeral mediante a superación das materias comúns.

2. O alumnado que teña o título de técnica ou técnico en Artes Plásticas e Deseño, e o alumnado que superara as ensinanzas profesionais de música ou de danza, poderá obter o título de bacharel na modalidade de Artes mediante a superación das materias comúns.

3. A nota que figurará no título de bacharel deste alumnado deducirase da seguinte ponderación:

a) O 60 % da media das cualificacións obtidas nas materias comúns do bacharelato.

b) O 40 % da nota media obtida nas ensinanzas mediante as que se accede á obtención do título, calculada conforme o establecido na súa normativa de ordenación correspondente.

Artigo 33. Titulación polo réxime de persoas adultas

1. As alumnas e os alumnos que cursen o bacharelato no réxime para persoas adultas obterán o título sempre que obtivesen avaliación positiva en todas as materias dos dous cursos de bacharelato, ou en todas as materias agás unha. Neste último caso, deberanse reunir as condicións seguintes:

a) Que o equipo docente considere que a alumna ou o alumno alcanzou as competencias clave e os obxectivos vinculados a ese título.

b) Que non se produciu un abandono da materia por parte da alumna ou do alumno, conforme os criterios establecidos por parte dos centros.

c) Que a alumna ou o alumno se presentou ás probas e realizou as actividades necesarias para a súa avaliación, incluídas as da convocatoria extraordinaria.

d) Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias da etapa cursadas que, como mínimo, se requiran para a obtención do título pola modalidade pola que se remata sexa igual ou superior a cinco. Neste caso, para os efectos do cálculo da cualificación final da etapa, considerarase a nota numérica obtida na materia non superada.

2. Así mesmo, o alumnado que curse estas ensinanzas e se atope en posesión dalgún dos títulos a que se refire o artigo 32 poderá obter o título de bacharel mediante o procedemento previsto no devandito artigo.

3. Tamén poderán obter directamente o título de bacharel as persoas maiores de vinte anos que, a través das probas organizadas en cada curso académico pola consellería con competencias en materia de educación, demostren alcanzar os obxectivos e as competencias clave do bacharelato.

Artigo 34. Matrícula de honra

1. O alumnado que, logo da avaliación final ordinaria do segundo curso, obtivese unha nota media do segundo curso igual ou superior a nove puntos poderá recibir a mención de matrícula de honra. A devandita mención poderá concederse, como máximo, a un número de alumnas ou alumnos igual ao enteiro máis próximo ao 5 % do total de alumnado matriculado no centro docente no segundo curso.

Para este cálculo e o outorgamento da mención, no caso de que o centro oferte o bacharelato en distintos réximes, contarase para cada réxime de xeito independente. No caso do réxime para persoas adultas, contará soamente o alumnado matriculado en ensino de adultos cuxa matrícula lle permita obter o título de bacharel ao finalizar o curso.

En todo caso, cando no centro docente o total de alumnado matriculado no segundo curso de bacharelato sexa inferior a vinte, poderá concederse unha mención de matrícula de honra.

2. Os criterios xerais de outorgamento de matrícula de honra ao alumnado serán previamente acordados e establecidos na concreción curricular do centro, e deben ser obxectivos e públicos.

3. A obtención da mención de matrícula de honra será consignada nos correspondentes documentos oficiais de avaliación da alumna ou do alumno.

Artigo 35. Avaliación do proceso de ensino e da práctica docente

1. A avaliación do proceso de ensino e da propia práctica docente ten como fin analizar e valorar a intervención educativa que ten lugar nas aulas para adaptala progresivamente ás características e necesidades do alumnado.

2. Nas programacións didácticas estableceranse indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente que versarán, como mínimo, sobre os seguintes aspectos:

a) A adecuación da programación didáctica e da súa propia planificación ao longo do curso académico.

b) A metodoloxía empregada.

c) A organización xeral da aula e o aproveitamento dos recursos.

d) As medidas de atención á diversidade.

e) O clima de traballo na aula.

f) A coordinación co resto do equipo docente e coas familias ou as persoas titoras legais.

3. Os indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente teranse en conta para realizar o seguimento das programacións didácticas.

Artigo 36. Información da avaliación

1. As persoas titoras informarán regularmente as nais, os pais ou as persoas titoras legais sobre o proceso educativo das súas fillas, dos seus fillos ou das persoas que tutelen, ou o propio alumnado no caso de ser maior de idade. Esta información proporcionarase, como mínimo, en cada avaliación e incluirá as cualificacións obtidas en cada materia.

2. O informe da avaliación final ordinaria poderá substituír o informe da última avaliación parcial.

3. A persoa titora e o profesorado das distintas materias manterán, no relativo ao proceso de aprendizaxe, unha comunicación fluída co alumnado e, de ser o caso, coas súas nais, os seus pais ou as súas persoas titoras legais.

Artigo 37. Documentos e informes de avaliación

1. Os documentos de avaliación axustaranse no seu contido aos seguintes modelos:

a) As actas de avaliación reguladas no artigo 29 do Decreto 157/2022, do 15 de setembro, axustaranse no seu contido ao modelo que se establece no anexo IV.

b) O expediente académico regulado no artigo 30 do Decreto 157/2022, do 15 de setembro, axustarase no seu contido ao modelo que se establece no anexo V.

c) O historial académico regulado no artigo 31 do Decreto 157/2022, do 15 de setembro, axustarase no seu contido ao modelo que se establece no anexo VI.

d) O informe persoal por traslado regulado no artigo 32 do Decreto 157/2022, do 15 de setembro, axustarase no seu contido ao modelo que se establece no anexo VII.

2. Os centros sostidos con fondos públicos que impartan a etapa de bacharelato cubrirán os documentos de avaliación a través da aplicación de xestión académica do ensino (XADE).

Sección 2ª. Procedemento de revisión e reclamación

Artigo 38. Dereito do alumnado a unha avaliación obxectiva

1. Co fin de garantir o dereito do alumnado a unha avaliación obxectiva e a que o seu rendemento sexa valorado e recoñecido con obxectividade, os centros docentes concretarán nas súas normas de organización, funcionamento e convivencia:

a) Os procedementos para facer públicas a concreción curricular e as programacións didácticas.

b) O procedemento mediante o cal o alumnado, as súas nais, os seus pais ou as persoas titoras legais poderán solicitar aclaracións, á persoa titora e ao profesorado, acerca das informacións e valoracións que reciban sobre o seu proceso de aprendizaxe, e sobre as cualificacións ou decisións que se adopten como resultado do devandito proceso.

Neste procedemento tamén se incluirá a forma de acceso e, de ser o caso, a obtención de copia dos instrumentos de avaliación aplicados.

c) O procedemento de revisión de cualificacións finais das materias e da decisión de titulación do alumnado.

2. As direccións dos centros responsabilizaranse de que a información a que se refire o número 1 sexa accesible e se lle dea publicidade para toda a comunidade educativa.

Artigo 39. Solicitude de revisión no centro

1. A alumna ou o alumno ou, de ser o caso, as súas nais, os seus pais ou as persoas titoras legais que non estean de acordo coas cualificacións ou decisións adoptadas na avaliación final ordinaria ou extraordinaria, poderán solicitar cantas aclaracións consideren precisas á persoa titora ou ao profesorado, de acordo co procedemento establecido nas normas de organización, funcionamento e convivencia do centro.

2. No caso de que persista o desacordo, a alumna ou o alumno ou a súa nai, o seu pai ou as persoas titoras legais poderán solicitar por escrito á dirección do centro a revisión da devandita cualificación ou decisión, no prazo de dous días hábiles contados a partir do día seguinte a aquel en que se produciu a súa comunicación.

3. As persoas interesadas no procedemento terán dereito a acceder e a obter copia dos documentos contidos no expediente de revisión, que se lle remitirán, preferentemente, en formato dixital.

4. Nos centros privados, as solicitudes de revisión tramitaranas os órganos na forma que determinen as súas normas de funcionamento, sen prexuízo de que os prazos se deberán axustar ao disposto na presente orde.

Artigo 40. Procedemento de revisión de cualificacións finais

1. A dirección do centro trasladará ao departamento didáctico responsable da materia a solicitude de revisión da cualificación final, e comunicarao á persoa titora.

2. No primeiro día hábil seguinte a aquel en que finalice o prazo de solicitude de revisión, cada departamento didáctico analizará a solicitude de revisión recibida e o informe motivado elaborado pola persoa docente que impartiu a materia obxecto de revisión e elaborará o correspondente informe que recolla a descrición de feitos e actuacións previas que tivesen lugar, e a decisión adoptada de ratificación ou modificación da cualificación final obxecto de revisión.

3. O departamento didáctico contrastará as actuacións seguidas no proceso de avaliación da alumna ou do alumno co establecido na programación didáctica, que deberán recollerse no informe, con especial referencia aos seguintes aspectos:

a) A adecuación dos criterios de avaliación e dos contidos sobre os que se levou a cabo a avaliación do proceso de aprendizaxe da alumna ou do alumno cos recollidos na correspondente programación didáctica.

b) A adecuación dos procedementos e instrumentos de avaliación aplicados co sinalado na programación didáctica.

c) A correcta aplicación dos criterios de cualificación establecidos na programación didáctica para a superación da materia.

d) A decisión debidamente motivada da ratificación ou modificación da cualificación final obxecto de revisión.

4. O departamento didáctico trasladará o informe elaborado á dirección do centro, quen emitirá resolución coa decisión razoada de ratificación ou modificación da cualificación revisada. Esta resolución comunicarase por escrito á alumna ou ao alumno ou, de ser o caso, á súa nai, ao seu pai ou ás persoas titoras legais, como máximo, no día hábil seguinte. Así mesmo, a dirección do centro informará da decisión a persoa titora facéndolle entrega dunha copia da resolución. Esta resolución porá fin ao procedemento de revisión de cualificacións finais.

5. Se, tras o proceso de revisión, procede a modificación dalgunha cualificación final, a secretaría, co visto e prace da dirección do centro, anotará a oportuna dilixencia nas actas de avaliación e, de ser o caso, no expediente e no historial académico.

6. Á vista do informe elaborado polo departamento didáctico, da resolución da dirección do centro e en función dos criterios de promoción e titulación regulados nos artigos 30 e 31, respectivamente, e establecidos na concreción curricular do centro, a xefatura de estudos e a persoa titora poderán reunir en sesión extraordinaria o equipo docente para revisar as decisións adoptadas.

Artigo 41. Procedemento de revisión da decisión de titulación

1. A dirección do centro trasladará á persoa titora da alumna ou do alumno a solicitude de revisión da decisión de titulación.

2. Nun máximo de dous días hábiles desde a finalización do prazo de solicitude de revisión, o equipo docente reunirase en sesión extraordinaria para revisar a decisión adoptada sobre a titulación da alumna ou do alumno.

Na acta da sesión extraordinaria recollerase a descrición de feitos e actuacións previas que tivesen lugar, os puntos principais das deliberacións do equipo docente e a ratificación ou a modificación da decisión obxecto de revisión, razoada e motivada conforme os criterios para a titulación das alumnas e os alumnos establecidos con carácter xeral na concreción curricular.

3. A persoa titora da alumna ou do alumno trasladará a acta á dirección do centro, quen emitirá resolución de ratificación ou modificación razoada da decisión de titulación. Esta resolución porá fin ao procedemento de revisión da decisión de titulación.

4. Se tras o proceso de revisión, procede a modificación da decisión de titulación adoptada, a secretaría, co visto e prace da dirección do centro, anotará a oportuna dilixencia nas actas de avaliación e, se é o caso, no expediente e no historial académico.

Artigo 42. Solicitude de reclamación ante as xefaturas territoriais

1. Se tras o procedemento de revisión no centro persiste o desacordo coa cualificación final dunha materia ou coa decisión sobre a titulación, o alumnado ou, de ser o caso, a súa nai, o seu pai ou as persoas titoras legais poderán presentar por escrito á dirección do centro docente unha reclamación ante a xefatura territorial correspondente, no prazo de dous días hábiles contados a partir do día seguinte ao da comunicación sobre a decisión adoptada.

2. A dirección do centro docente, no prazo máis breve posible e, en todo caso, non superior a dous días hábiles, remitirá por sede electrónica o expediente á xefatura territorial.

O expediente de revisión de cualificacións finais incorporará o informe motivado elaborado pola persoa docente que impartiu a materia, o informe elaborado polo departamento didáctico, a copia fiel dos instrumentos de avaliación que xustifiquen as informacións acerca do proceso de avaliación da alumna ou do alumno, a resolución da dirección do centro, así como, se é o caso, as novas alegacións da persoa reclamante e, se procede, o informe da dirección sobre estas.

O expediente de revisión da decisión de titulación incorporará a acta da sesión extraordinaria do equipo docente, a resolución da dirección do centro, as novas alegacións da persoa reclamante de telas presentado e, se procede, o informe da dirección sobre estas.

Artigo 43. Procedemento de reclamación

1. No caso de solicitude de reclamación a unha cualificación final, o Servizo Territorial de Inspección Educativa analizará o expediente e as alegacións que nel se conteñan á vista da programación didáctica do departamento didáctico correspondente e da concreción curricular do centro, e emitirá o seu informe favorable ou desfavorable á reclamación en función dos seguintes criterios:

a) A adecuación dos criterios de avaliación e dos contidos sobre os que se levou a cabo a avaliación do proceso de aprendizaxe da alumna ou o alumno cos recollidos na correspondente programación didáctica.

b) A adecuación dos procedementos e instrumentos de avaliación aplicados co sinalado na programación didáctica.

c) A correcta aplicación dos criterios de cualificación establecidos na programación didáctica para a superación da materia.

d) O cumprimento por parte do centro do disposto na presente orde.

2. O Servizo Territorial de Inspección Educativa poderá solicitar a colaboración de persoal docente especialista nas materias a que faga referencia a reclamación para a elaboración do seu informe, así como solicitar aqueles documentos que considere pertinentes para a resolución do expediente.

3. No caso de solicitude de reclamación da decisión de titulación, o Servizo Territorial de Inspección Educativa analizará o expediente e as alegacións que nel se conteñan á vista da regulación do artigo 31 e da concreción curricular do centro, e emitirá o seu informe favorable ou desfavorable á reclamación en función dos seguintes criterios:

a) A adecuación dos criterios sobre os que se levou a cabo a decisión de titulación.

b) O cumprimento por parte do centro do disposto na presente orde.

4. No prazo de quince días hábiles a partir da recepción do expediente, a xefatura territorial emitirá resolución motivada considerando a proposta incluída no informe que elabore o Servizo Territorial de Inspección Educativa.

Esta resolución comunicarase de forma inmediata á dirección do centro para a súa aplicación e traslado á persoa interesada e consignarase nos correspondentes documentos oficiais de avaliación. A resolución da xefatura territorial porá fin á vía administrativa.

5. Se tras o proceso de reclamación procede a modificación dalgunha cualificación final e/ou da decisión titulación para a alumna ou o alumno, a secretaría, co visto e prace da dirección do centro, expedirá a correspondente dilixencia nas actas, no expediente académico e no historial académico, facendo referencia á dita resolución.

Cando, á vista da resolución adoptada pola xefatura territorial, poida ser necesario modificar algunha das decisións previas adoptadas, o equipo docente reunirase en sesión extraordinaria.

6. De conformidade co artigo 119.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, o exercicio do dereito á revisión e reclamación de cualificacións non pode resolverse cunha cualificación menor da inicialmente obtida.

7. Tendo en conta que o segundo curso de bacharelato é un curso terminal que posibilita iniciar estudos superiores a través dunha proba de acceso, e coa finalidade de permitir a revisión das reclamacións ás cualificacións finais co tempo suficiente para que a alumna ou o alumno coñeza a súa situación académica antes do inicio da proba, a consellería con competencias en materia de educación ditará as instrucións específicas para cada curso académico, en que se establecerán o procedemento e os prazos que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións.

Disposición adicional primeira. Adquisición doutra modalidade no bacharelato

As persoas que obtivesen o título de bacharel por unha das modalidades ou vías reguladas no artigo 9 do Decreto 157/2022, do 15 de setembro, poderán obter outra das modalidades ou vías mediante a superación, polo réxime de adultos, das materias específicas de modalidade de primeiro e de segundo curso que se requiren para a modalidade elixida.

As materias obxecto de validación ou exención consideraranse como materias superadas para efectos das materias requiridas para a obtención doutra modalidade.

Disposición adicional segunda. Atención educativa

1. Os centros, en cada un dos cursos de bacharelato, disporán a debida atención educativa en horario coincidente coas ensinanzas de relixión ao alumnado que non curse as ditas ensinanzas.

2. Esta atención educativa en ningún caso poderá concretarse en forma de materia nin levará asociada unha cualificación.

Disposición adicional terceira. Abreviaturas das denominacións das materias nos documentos e informes de avaliación

As abreviaturas das denominacións das materias que se empreguen nos documentos e informes de avaliación cumprirán, con carácter xeral, os seguintes criterios:

a) As materias cuxa denominación sexa unha única palabra abreviaranse empregando as tres primeiras letras da palabra, a primeira delas en maiúscula e as outras dúas en minúscula.

b) As materias cuxa denominación sexa de dúas palabras abreviaranse empregando as dúas primeiras letras de cada unha delas, a primeira de cada unha delas en maiúscula e a segunda en minúscula, e sen empregar espazos.

c) As materias cuxa denominación sexa de tres ou máis palabras abreviaranse empregando a inicial de cada unha delas, todas elas en maiúscula, e sen empregar espazos.

d) As materias Lingua Estranxeira e Segunda Lingua Estranxeira abreviaranse como LE e SLE, respectivamente, e engadiranse sen empregar espazos as dúas primeiras letras do idioma correspondente, a primeira en maiúscula e a segunda en minúscula.

e) No caso de materias que incorporen I ou II, unirase cun espazo á abreviatura da materia que corresponda segundo as alíneas anteriores.

2. No caso das ensinanzas de relixión, a forma abreviada será REL e engadiranse, sen empregar espazos, as dúas primeiras letras da relixión correspondente, a primeira en maiúscula e a segunda en minúscula.

3. Para os efectos do regulado no número 1, non se terán en conta as preposicións, as conxuncións e os artigos.

Disposición transitoria única. Aplicabilidade normativa

As normas a que se refiren os números 1, 2, 3, 4 e 5 da disposición derrogatoria única serán de aplicación durante o curso académico 2022/23, sen prexuízo do disposto no Decreto 157/2022, do 15 de setembro.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa

1. Queda derrogada a Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se desenvolven a organización e o currículo das ensinanzas de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

2. Queda derrogada a Orde do 5 de maio de 2011 pola que se regulan determinados aspectos relativos ao desenvolvemento do bacharelato e se complementa a normativa sobre esta etapa.

3. Queda derrogada a Orde do 19 de abril de 2018 pola que se regulan aspectos relativos á organización das materias do bacharelato establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, para os centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

4. Queda derrogada a Orde do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato.

5. Queda derrogada a Orde do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no Sistema educativo de Galicia.

6. Queda derrogado o artigo 44 da Orde do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C).

7. Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou inferior rango se opoñan ao disposto nesta orde.

Disposición derradeira primeira. Calendario de aplicación

O disposto na presente orde aplicarase a partir do curso 2023/24.

Disposición derradeira segunda. Habilitación para o desenvolvemento normativo

Autorízase a Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa para ditar as medidas precisas para a execución desta orde.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor aos vinte días da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 26 de maio de 2023

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación,
Formación Profesional e Universidades

ANEXO I

Modelo de dilixencia para facer constar o cambio de modalidade ou vía

Dilixencia para facer constar que o día ............, a/o alumna/o............ abandonou a modalidade ou vía de ............. para incorporarse á modalidade ou vía de ..............

ANEXO II

Modelo de dilixencia para facer constar a acreditación
dos coñecementos previos

Dilixencia para facer constar que, o día .............., a/o alumna/o ........... queda autorizada/o, para todos os efectos, a cursar a materia ......... do segundo curso sen necesidade de cursar a materia ...... do primeiro curso coa cal se vincula, por ter acreditados os coñecementos previos mediante o procedemento de ............, segundo o disposto en ................... (indíquese a normativa de aplicación).

ANEXO III

Modelos de dilixencia para facer constar a validación
ou a exención de materias

a) Dilixencia para facer constar que o día ..................., a materia ................................ foi motivo de validación por ter superada a materia ......................................... das ensinanzas profesionais de música/de danza, segundo o disposto en................... (indíquese a normativa de aplicación).

b) Dilixencia para facer constar que o día ..................., a materia ............................... foi motivo de exención por..... (indíquese a opción que corresponda: acreditar estudos das ensinanzas profesionais de danza/ser deportista de alto nivel ou rendemento/outros motivos), segundo o disposto en .......... (indíquese a normativa de aplicación).

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file