Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 111 Martes, 13 de xuño de 2023 Páx. 36369

I. Disposicións xerais

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ORDE do 30 de maio de 2023 pola que se desenvolve o Decreto 150/2022, do 8 de setembro, polo que se establece a ordenación e o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a avaliación nesa etapa educativa.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, modificada pola Lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro, creou unha nova estrutura curricular e afectou, entre outros, varios aspectos da educación infantil como son os principios e os obxectivos, a organización e a avaliación.

O Real decreto 95/2022, do 1 de febreiro, polo que se establece a ordenación e as ensinanzas mínimas da educación infantil, aprobou a nivel estatal as ensinanzas mínimas para esta etapa educativa, determinou os aspectos básicos do currículo, estableceu os seus obxectivos, fins e principios xerais e pedagóxicos, e encomendou ás administracións educativas establecer os currículos que serán de aplicación no seu ámbito de xestión.

O Decreto 150/2022, do 8 de setembro, polo que se establece a ordenación e o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia, concretou as intencións do Sistema educativo galego para esta etapa, estableceu a súa organización, completou as ensinanzas mínimas e facultou a persoa titular da consellería con competencias en materia de educación para ditar cantas disposicións sexan precisas no relativo ao desenvolvemento do decreto.

No contexto deste novo marco normativo, esta orde desenvolve e concreta a regulación de aspectos referidos á organización desta etapa, ao desenvolvemento do currículo, á avaliación e a información e á participación das nais, os pais e as persoas titoras legais, así como aos correspondentes modelos de actas, documentos e informes de avaliación.

A presente orde adecúase aos principios de boa regulación previstos no artigo 129 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e no artigo 37 da Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico. Respecto aos principios de necesidade e eficacia, trátase dunha norma necesaria para concretar o marco normativo autonómico establecido polo Decreto 150/2022, do 8 de setembro. Cumprindo co principio de proporcionalidade, contén a regulación imprescindible para acadar o seu obxecto, non existindo ningunha alternativa reguladora menos restritiva de dereitos. Conforme o principio de seguridade xurídica resulta coherente co ordenamento xurídico actual. Así mesmo, a orde respecta o principio de eficiencia ao permitir unha xestión máis eficiente dos recursos públicos.

Cumpre tamén cos principios de transparencia e accesibilidade, que se garantiron a través da exposición do proxecto no Portal de transparencia e goberno aberto da Xunta de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 41.5 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, e na mesa sectorial docente non universitaria.

En consecuencia, como conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, facendo uso das competencias que me confire o artigo 34.6 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia, e da habilitación contida na disposición derradeira segunda do Decreto 150/2022, do 8 de setembro, polo que se establece a ordenación e o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia,

ACORDO:

CAPÍTULO I

Disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto

Esta orde ten por obxecto desenvolver o Decreto 150/2022, do 15 de setembro, polo que se establece a ordenación e o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia.

Así mesmo, regula a avaliación da etapa educativa da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 2. Ámbito de aplicación

Esta orde será de aplicación nos centros docentes correspondentes ao ámbito de xestión da Comunidade Autónoma de Galicia que impartan as ensinanzas do segundo ciclo de educación infantil.

CAPÍTULO II

Organización

Artigo 3. Organización xeral

1. As ensinanzas de educación infantil organízanse en áreas correspondentes a ámbitos propios da experiencia e do desenvolvemento infantil.

2. As áreas da educación infantil son as seguintes:

a) Comunicación e Representación da Realidade.

b) Crecemento en Harmonía.

c) Descubrimento e Exploración da Contorna.

3. As actividades escolares no segundo ciclo da etapa desenvolveranse, cando menos, ao longo de vinte e cinco horas semanais, tendo en conta os seguintes aspectos:

a) Cada centro docente poderá establecer o número de sesións semanais dedicado ás áreas, respectando, en todo caso, o dereito do alumnado a recibir as ensinanzas indicadas no currículo de cada unha delas.

b) O tempo dedicado ao ensino de lingua estranxeira, incluído na área de Comunicación e Representación da Realidade, será dun período lectivo semanal en cada un dos niveis do segundo ciclo, que poderá organizarse nunha única sesión ou en dúas medias sesións.

c) O tempo de recreo diario estará comprendido entre os 20 e os 30 minutos.

Artigo 4. Incorporación gradual do alumnado

1. Os centros docentes poderán optar por unha incorporación gradual do alumnado matriculado no cuarto curso da etapa para favorecer a transición desde a familia á nova situación de ensino e de aprendizaxe.

2. Os centros docentes terán en conta, para a planificación desta incorporación gradual do alumnado, a súa escolarización previa, a existencia de irmás ou irmáns matriculados no centro, así como as necesidades familiares, garantindo, en todo caso, a atención a tempo completo do alumnado cuxas familias ou representantes legais así o soliciten.

3. As medidas organizativas e pedagóxicas adoptadas para a incorporación gradual do alumnado deberán ser aprobadas polo claustro de profesorado e incluídas na programación xeral anual.

4. A incorporación gradual do alumnado concretarase anualmente na normativa que establece o calendario escolar para cada curso académico e en ningún caso poderá superar o mes de setembro.

Artigo 5. Titoría e orientación

1. Cada grupo de alumnas e alumnos contará cunha persoa titora que se responsabilizará da atención e do seguimento personalizado do alumnado do grupo, así como da orientación da aprendizaxe e do apoio no seu proceso educativo.

Así mesmo, facilitará a participación das nais, dos pais e/ou das persoas titoras legais do alumnado nos termos establecidos na normativa correspondente.

2. Con carácter xeral, manterase a mesma persoa titora para cada grupo de alumnado durante os tres cursos do ciclo.

3. A xefatura do departamento de orientación apoiará e colaborará coas persoas titoras nos termos establecidos no plan de acción titorial.

Artigo 6. Profesorado

1. As persoas especialistas en educación infantil poderán ser apoiadas no labor docente por mestras ou mestres da mesma ou doutras especialidades cando as necesidades do grupo ou as ensinanzas impartidas o requiran e nas condicións reguladas neste artigo, sempre que a organización e os recursos do centro o permitan.

2. As mestras ou os mestres da especialidade de lingua estranxeira poderán exercer o seu labor docente no ensino de lingua estranxeira a que se refire a letra b) do artigo 3.3. Neste caso, participarán no desenvolvemento da programación didáctica da área de Comunicación e Representación da Realidade naqueles aspectos referidos á lingua estranxeira.

3. Outras mestras e outros mestres especialistas do centro poderán exercer o seu labor docente no ensino de aprendizaxes relacionadas coa súa especialidade. Neste caso, participarán no desenvolvemento da programación didáctica da área de que formen parte as ditas aprendizaxes.

4. A persoa titora e as mestras ou os mestres que interveñan no grupo coordinaranse para planificaren e desenvolveren o proceso de ensino e aprendizaxe do alumnado.

Artigo 7. Coordinación entre ciclos e con educación primaria

1. Para garantir a continuidade do proceso de formación e unha transición e unha evolución positivas de todo o alumnado, ao finalizar a etapa de educación infantil, a titora ou o titor emitirá un informe final de etapa sobre o desenvolvemento e as necesidades de cada alumna ou alumno segundo se establece no artigo 22.

2. Os centros establecerán mecanismos de coordinación entre o profesorado que imparte nesta etapa e o profesorado que imparte no primeiro ciclo da educación primaria.

Así mesmo, establecerán mecanismos de coordinación entre os equipos pedagóxicos que imparten no primeiro ciclo de educación infantil e os equipos docentes que imparten no segundo ciclo.

CAPÍTULO III

Desenvolvemento do currículo

Artigo 8. Autonomía do centro

1. Os centros docentes, no exercicio da súa autonomía, desenvolverán e completarán, de ser o caso, o currículo do segundo ciclo da educación infantil como parte da súa proposta pedagóxica, adaptándoo ás características persoais de cada alumna ou alumno, así como á súa realidade socioeducativa. A proposta pedagóxica concretarase a través da concreción curricular e das programacións didácticas.

2. Así mesmo, os centros docentes, entre outras medidas reguladas no artigo 12 do Decreto 150/2022, do 8 de setembro, poderán establecer agrupamentos mixtos con alumnado de diferentes niveis tendo en conta a riqueza das interaccións e situacións positivas de aprendizaxe que nelas se producen, cando non supoñan modificación de unidades.

Artigo 9. Concreción curricular

1. A concreción curricular, que se incorporará ao proxecto educativo e funcional do centro, establece os criterios e as decisións que orientan o desenvolvemento do currículo e a coordinación interdisciplinaria por parte dos órganos de coordinación didáctica.

2. O claustro de profesorado garantirá mediante a concreción curricular a coherencia na actuación docente.

3. A concreción curricular, que será única para cada centro, incluirá, como mínimo, os aspectos recollidos no artigo 13 do Decreto 150/2022, do 8 de setembro.

4. Os centros docentes sostidos con fondos públicos utilizarán a aplicación informática de programacións que pon á disposición a consellería con competencias en materia de educación para a elaboración e, de ser o caso, para a modificación da concreción curricular. Esta aplicación informática tamén se utilizará para a súa supervisión por parte da Inspección educativa.

5. Os centros docentes farán pública a concreción curricular co obxecto de facilitar o seu coñecemento polo conxunto da comunidade educativa.

Artigo 10. Programacións didácticas

1. A programación didáctica é o instrumento de planificación curricular específico e necesario para desenvolver o proceso de ensino e aprendizaxe do alumnado de maneira coordinada entre o profesorado integrante dos equipos docentes do ciclo.

2. A programación didáctica elaborarase por nivel educativo para cada unha das áreas e será a mesma para todos os grupos do nivel.

3. O profesorado, baixo a coordinación da persoa responsable da coordinación do ciclo, terá en conta para o deseño e a modificación das programacións didácticas os seguintes aspectos:

a) O disposto no Decreto 150/2022, do 8 de setembro, e na normativa que o desenvolve.

b) O disposto nos correspondentes regulamentos orgánicos.

c) O dereito do alumnado a unha avaliación obxectiva.

d) As decisións e os criterios xerais establecidos na concreción curricular do centro.

e) A información recollida no seguimento da programación e na memoria final do curso anterior.

4. Poderanse establecer, nun mesmo nivel, programacións didácticas combinando as áreas recollidas no número 2 do artigo 3, que incluirán os seus obxectivos, os seus criterios de avaliación e os seus contidos.

5. A programación didáctica incluirá, como mínimo, os aspectos recollidos no artigo 14 do Decreto 150/2022, do 8 de setembro.

6. O profesorado realizará o seguimento das programacións didácticas nos seus grupos de alumnado reflectindo o grao de cumprimento respecto ao planificado, a xustificación razoada no caso de producirse algunha desviación e as propostas de modificación e/ou mellora.

Esta información será valorada e analizada polo equipo de ciclo cunha frecuencia mínima mensual e deixarase constancia nas correspondentes actas de reunión.

7. Os centros docentes sostidos con fondos públicos utilizarán a aplicación informática de programacións que pon á disposición a consellería con competencias en materia de educación para a elaboración e o seguimento das programacións didácticas. Esta aplicación informática tamén se utilizará para a súa supervisión por parte das coordinacións de ciclo, dos equipos directivos e da Inspección educativa.

8. Os centros docentes farán públicas as programacións didácticas co obxecto de facilitar o seu coñecemento polo conxunto da comunidade educativa. Así mesmo, nos primeiros días de actividade lectiva de cada curso académico o equipo docente, conforme o procedemento establecido no centro, informará sobre os aspectos da programación didáctica as nais, os pais ou as persoas titoras legais e, de ser o caso, o alumnado.

Artigo 11. Métodos pedagóxicos

1. A metodoloxía didáctica basearase en experiencias de aprendizaxe significativas e emocionalmente positivas e na experimentación e o xogo. Nese sentido, as áreas deben entenderse como ámbitos de experiencia intrinsecamente relacionados entre si, polo que se requirirá unha formulación educativa que promova a configuración de propostas globalizadas de aprendizaxe, estimulantes e que teñan interese e significado para as nenas e os nenos.

Para estes efectos, teranse en conta as orientacións pedagóxicas establecidas para cada unha das áreas no anexo II do Decreto 150/2022, do 8 de setembro, e os principios pedagóxicos regulados no artigo 15 do dito decreto.

2. Os centros docentes fomentarán o desenvolvemento de todas as linguaxes e os modos de percepción específicos destas idades para desenvolver o conxunto das súas potencialidades, respectando a específica cultura da infancia, que definen a Convención sobre os dereitos do neno e as observacións xerais do seu comité.

3. De igual modo, sen que resulte exixible para afrontar a educación primaria, poderase favorecer unha primeira aproximación á lectura e á escritura, así como experiencias de iniciación temperá en habilidades numéricas básicas, nas tecnoloxías da información e da comunicación, na expresión visual e musical, e en calquera outra que a consellería con competencias en materia de educación determine.

4. Prestarase especial atención ao principio de igualdade, poñendo o foco na eliminación dos contidos sexistas e estereotipos que supoñan discriminación entre mulleres e homes, con especial atención nos materiais educativos.

Artigo 12. Plans educativos

1. Os centros docentes deberán incluír dentro do seu proxecto educativo e funcional un plan de lectura, un plan de biblioteca, un plan dixital e un plan de actividades físicas e hábitos saudables, de acordo cos artigos 29, 30 e 31 do Decreto 150/2022, do 8 de setembro.

2. Estes plans serán únicos para cada centro docente e deberán desenvolver aspectos concretos do segundo ciclo da etapa de educación infantil, así como das outras etapas educativas que se ofertan no dito centro, de ser o caso.

3. Estes plans elaboraranse a partir dun diagnóstico da situación do centro, que permita a definición de obxectivos de cara á mellora. Para o logro dos ditos obxectivos desenvolveranse en cada curso académico diferentes accións.

Os plans orientaranse a reforzar e complementar a aprendizaxe curricular do alumnado, así como o desenvolvemento das competencias clave.

4. Promoverase o uso das tecnoloxías da información e da comunicación na elaboración e no seguimento destes plans.

Artigo 13. O plan de lectura

O plan de lectura na etapa de educación infantil terá por finalidade a promoción e o fomento dunha primeira aproximación á lectura e á escritura, e das habilidades no uso, no tratamento e na produción da información, en apoio da adquisición das competencias clave, e incluirá, como mínimo, os seguintes elementos:

a) Introdución, cunha breve contextualización do plan no centro e unha xustificación deste.

b) Análise do contexto, que recollerá como mínimo a situación de partida no centro en relación coa lectura e co fomento desta.

c) Obxectivos, dos cales se especificarán indicadores.

d) Procedemento de seguimento, avaliación e modificación do plan e, de ser o caso, de difusión.

Artigo 14. O plan de biblioteca

O plan de biblioteca terá por finalidade a promoción da biblioteca escolar como centro de referencia de recursos da lectura, da información e da aprendizaxe, e incluirá, como mínimo, os seguintes elementos:

a) Introdución, cunha breve contextualización do plan no centro e unha xustificación deste.

b) Análise do contexto, que recollerá como mínimo a situación de partida no centro en relación coa organización e a xestión da biblioteca, coa formación de persoas usuarias, coa contribución ao desenvolvemento das competencias do alumnado e co fomento da lectura.

c) Obxectivos, dos que se especificarán indicadores.

d) Procedemento de seguimento, avaliación e modificación do plan e, de ser o caso, de difusión.

Artigo 15. O plan dixital

O plan dixital concíbese como un instrumento para mellorar o desenvolvemento da competencia dixital da comunidade educativa, o uso das tecnoloxías dixitais no proceso de ensino e aprendizaxe e a transformación dos centros en organizacións educativas dixitalmente competentes, e incluirá, como mínimo, os seguintes elementos:

a) Introdución, cunha breve contextualización do plan no centro e unha xustificación deste.

b) Análise do contexto, que recollerá como mínimo a situación de partida no centro respecto do uso das tecnoloxías dixitais.

c) Obxectivos, dos cales se especificarán indicadores.

d) Procedemento de seguimento, avaliación e modificación do plan e, de ser o caso, de difusión.

Artigo 16. O plan de actividades físicas e hábitos saudables

O plan de actividades físicas e hábitos saudables terá por finalidade a práctica diaria de deporte e de exercicio físico e actividade física durante a xornada escolar e a promoción dunha vida activa, saudable e autónoma, e incluirá, como mínimo, os seguintes elementos:

a) Introdución, cunha breve contextualización do plan no centro e unha xustificación deste.

b) Análise do contexto, que recollerá como mínimo, a situación de partida no centro en relación coa práctica diaria de deporte e de exercicio físico e actividade física, coa alimentación e os hábitos de vida saudable, coa hixiene persoal e o descanso.

c) Obxectivos, dos cales se especificarán indicadores.

d) Procedemento de seguimento, avaliación e modificación do plan e, de ser o caso, de difusión.

Artigo 17. A concreción anual dos plans educativos

1. Os plans educativos a que se refire este capítulo concretaranse anualmente na programación xeral anual a través de accións enfocadas ao logro daqueles obxectivos establecidos en cada plan que se pretendan desenvolver no correspondente curso académico.

2. Para cada unha das accións a que se refire o número anterior concretarase, como mínimo, a súa temporalización, as persoas responsables da súa execución e, de ser o caso, os indicadores que permitan avaliar o nivel de logro acadado.

Así mesmo, na concreción anual de cada un dos plans indicaranse as persoas responsables ou coordinadoras.

3. Promoverase o uso das tecnoloxías da información e da comunicación na elaboración e no seguimento da concreción anual destes plans.

CAPÍTULO IV

Avaliación, información e participación

Sección 1ª. Avaliación

Artigo 18. Carácter da avaliación

1. A avaliación constituirá unha práctica habitual e permanente do profesorado dirixida a obter e rexistrar datos relevantes que faciliten a toma de decisións encamiñadas á mellora dos procesos de ensino e de aprendizaxe do alumnado, tanto no ámbito individual como no colectivo.

2. A avaliación no segundo ciclo de educación infantil será global, continua e formativa:

a) Global: a valoración da aprendizaxe debe referirse ao grao de adquisición das competencias clave e o logro dos obxectivos.

b) Continua: o profesorado debe ser coñecedor do progreso e das dificultades de aprendizaxe que presenta cada alumna e alumno durante todo o proceso educativo.

c) Formativa: o profesorado debe empregar a información sobre a evolución da aprendizaxe do alumnado para reorientar, axustar e mellorar o proceso de aprendizaxe adaptándoo ás características persoais de cada alumna e alumno.

3. Os referentes para a valoración do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos das áreas da etapa serán os criterios de avaliación que figuran para cada unha das áreas no anexo II do Decreto 150/2022, do 8 de setembro.

4. Promoverase o uso xeneralizado de técnicas e instrumentos de avaliación variados, diversos e adaptados ás distintas situacións de aprendizaxe que permitan a valoración obxectiva de todo o alumnado. Nese sentido, a observación directa e sistemática constituirá a principal técnica do proceso de avaliación, sen prexuízo do posible emprego, xunto a esta técnica principal, doutras técnicas cun carácter accesorio como a análise das producións das alumnas e dos alumnos, e as entrevistas coas familias ou coas persoas titoras legais.

5. Se en calquera momento do curso, como consecuencia do proceso de avaliación continua, se detecta que o progreso dunha alumna ou dun alumno non é o axeitado, estableceranse as medidas máis adecuadas dirixidas a garantir a adquisición das aprendizaxes imprescindibles para continuar o seu proceso educativo.

Artigo 19. Sesións de avaliación

1. As sesións de avaliación son as reunións que mantén o equipo docente de cada grupo co obxecto de analizar o proceso de aprendizaxe de cada alumna e alumno, así como de tomar as decisións que adapten a intervención educativa ás características individuais do alumnado e ás do grupo.

2. Para os efectos desta orde, o equipo docente do grupo estará constituído polo profesorado responsable da avaliación das áreas que curse o alumnado do dito grupo.

3. Ao longo do curso realizaranse unha sesión de avaliación inicial, como mínimo tres sesións de avaliación parcial e unha sesión de avaliación final.

4. As sesións de avaliación serán coordinadas pola persoa titora de grupo e nelas participará o equipo docente deste. Analizarase a información sobre as características xerais do grupo e sobre as circunstancias académicas ou persoais, con incidencia educativa, de cantas alumnas e alumnos o compoñan.

O profesorado especialista en pedagoxía terapéutica, en audición e linguaxe, así como outro profesorado que realice funcións de apoio, asistirá ás sesións de avaliación do alumnado que atende, con voz e sen voto.

Nestas sesións de avaliación, con carácter xeral, contarase co asesoramento da xefatura do departamento de orientación e co apoio do equipo directivo.

5. A titora ou o titor levantará a correspondente acta de desenvolvemento de cada unha das sesións de avaliación, na cal se fará constar a asistencia do profesorado, os asuntos tratados e as decisións e os acordos acadados e motivados referidos a cada alumna e a cada alumno, e ao grupo no seu conxunto, especificando aqueles que se refiran á valoración das aprendizaxes das alumnas ou dos alumnos e da práctica docente e as propostas de mellora.

6. A valoración do proceso de aprendizaxe recollerá os progresos efectuados polas alumnas e os alumnos e expresarase cos seguintes termos cualitativos: sen dificultade (SD), en proceso (EP) ou con dificultade (CD).

Artigo 20. Avaliación inicial

1. A avaliación inicial na etapa de educación infantil realizarase en consonancia co establecido no artigo 12 da Orde do 8 de setembro de 2021 pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia en que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

2. O equipo docente do grupo realizará unha sesión de avaliación inicial para analizar os datos e a información obtida durante as primeiras sesións lectivas do curso académico, así como outra información relevante de que se dispoña, coa finalidade de adecuar as ensinanzas de cada área ao alumnado e facilitar a progresión satisfactoria do seu proceso de aprendizaxe. Nesta sesión adoptaranse, de forma coordinada, aquelas medidas de apoio e reforzo que se consideren oportunas para cada alumna ou alumno, así como as relativas ao axuste do desenvolvemento do currículo.

Artigo 21. Avaliacións parciais

1. Ao longo do curso realizaranse, cando menos, tres sesións de avaliación parciais para cada grupo. A derradeira destas sesións deberá coincidir coa avaliación final.

2. O profesorado deberá consignar nas actas de avaliación a valoración das áreas das cales sexa responsable.

3. As datas para a realización destas sesións de avaliación parcial concretaranse procurando unha repartición equilibrada na duración dos períodos.

Artigo 22. Avaliación final

1. O equipo docente, coordinado pola titora ou polo titor do grupo, levará a cabo a avaliación final do alumnado de forma colexiada nunha única sesión, que terá lugar ao finalizar o período lectivo do curso académico.

2. O profesorado deberá consignar na acta de avaliación final as cualificacións das áreas das cales sexa responsable.

3. A persoa titora elaborará un informe final de curso de cada alumna ou alumno, no cal se reflectirán os datos máis relevantes do proceso de avaliación continua. O dito informe recollerá a valoración global de cada área, a valoración do nivel de desempeño dos criterios de avaliación de cada área seleccionados nese curso académico, as dificultades atopadas no proceso de ensino e aprendizaxe e a valoración, de ser o caso, das medidas aplicadas.

4. Ademais, ao finalizar o sexto curso, co fin de garantir unha atención individualizada e continuada, a persoa titora elaborará un informe final de etapa sobre o progreso global de cada alumna e cada alumno. O dito informe recollerá a apreciación do grao de adquisición dos obxectivos da etapa e das competencias clave, así como as dificultades atopadas no proceso de ensino e aprendizaxe e a valoración, de ser o caso, das medidas de apoio aplicadas.

Artigo 23. Avaliación do proceso de ensino e da práctica docente

1. A avaliación do proceso de ensino e da propia práctica docente ten como fin analizar e valorar a intervención educativa que ten lugar nas aulas para adaptala progresivamente ás características e necesidades do alumnado.

2. Nas programacións didácticas estableceranse indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente que versarán, como mínimo, sobre os seguintes aspectos:

a) A adecuación da programación didáctica e da súa propia planificación ao longo do curso académico.

b) A metodoloxía empregada.

c) A organización xeral da aula e o aproveitamento dos recursos.

d) As medidas de atención á diversidade.

e) O clima de traballo na aula.

f) A coordinación co resto do equipo docente e coas familias ou as persoas titoras legais.

3. Os indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente teranse en conta para realizar o seguimento das programacións didácticas.

Artigo 24. Documentos e informes de avaliación

1. Os documentos de avaliación axustaranse no seu contido aos seguintes modelos:

a) As actas de avaliación reguladas no artigo 23 do Decreto 150/2022, do 8 de setembro, axustaranse no seu contido ao modelo que se establece no anexo I.

b) O informe final de curso regulado no artigo 22 axustarase no seu contido ao modelo recollido no anexo II.

c) O informe final de etapa regulado no artigo 26 do Decreto 150/2022, do 8 de setembro, axustarase no seu contido ao modelo que se establece no anexo III.

d) O expediente académico regulado no artigo 24 do Decreto 150/2022, do 8 de setembro, axustarase no seu contido ao modelo que se establece no anexo IV.

e) O historial académico regulado no artigo 25 do Decreto 150/2022, do 8 de setembro, axustarase no seu contido ao modelo que se establece no anexo V.

f) O informe persoal por traslado regulado no artigo 27 do Decreto 150/2022, do 8 de setembro, axustarase no seu contido ao modelo que se establece no anexo VI.

2. Os centros sostidos con fondos públicos que impartan o segundo ciclo de educación infantil cubrirán os documentos e informes de avaliación a través da aplicación de xestión académica do ensino (XADE).

3. No caso dos centros que impartan as etapas de educación infantil e de educación primaria, o informe final de etapa e o informe final do 6º curso serán postos á disposición da persoa titora da nova etapa.

Cando unha alumna ou un alumno se traslade a outro centro do ámbito de xestión da Comunidade Autónoma de Galicia, o centro de orixe remitirá xunto coa copia do historial académico e o informe persoal por traslado, de ser o caso, o informe final de etapa e o derradeiro informe final de curso.

Artigo 25. Dereito do alumnado a unha avaliación obxectiva

1. Co fin de garantir o dereito do alumnado a unha avaliación obxectiva e a que o seu rendemento sexa valorado e recoñecido con obxectividade, os centros docentes concretarán nas súas normas de organización, funcionamento e convivencia:

a) Os procedementos para facer públicas a concreción curricular e as programacións didácticas.

b) O procedemento mediante o cal as nais, os pais ou as persoas titoras legais poderán solicitar aclaracións, á persoa titora e ao profesorado, acerca das informacións e valoracións que reciban sobre o proceso de aprendizaxe das súas fillas, dos seus fillos ou das persoas que tutelen ou decisións que se adopten como resultado do devandito proceso.

c) O procedemento de revisión das decisións adoptadas no proceso de aprendizaxe do alumnado na avaliación final.

2. As direccións dos centros responsabilizaranse de que a información a que se refire o número 1 sexa accesible e se lle dea publicidade para toda a comunidade educativa.

3. As nais, os pais ou as persoas titoras legais poderán solicitar no centro a revisión das decisións adoptadas no proceso de aprendizaxe da súa filla, do seu fillo ou da persoa que tutelen na avaliación final e, no caso de continuar o desacordo, poderán presentar unha solicitude de reclamación ante a xefatura territorial correspondente.

Sección 2ª. Información e participación

Artigo 26. Información da avaliación

1. A información recollida da avaliación continua trasladarase ás nais, aos pais ou ás súas persoas titoras legais nun informe que analizará os progresos realizados polas alumnas e polos alumnos, como mínimo, en cada avaliación parcial.

2. Este informe recollerá a valoración global de cada área, así como a valoración do nivel de desempeño dos criterios de avaliación de cada área seleccionados en cada avaliación parcial do curso.

O informe axustarase no seu contido ao modelo recollido no anexo VII.

3. Os centros sostidos con fondos públicos que impartan o segundo ciclo de educación infantil cubrirán o informe de información ás familias a través da aplicación de xestión académica do ensino (XADE).

Artigo 27. Participación e colaboración coas nais, os pais ou as persoas titoras legais

1. As persoas titoras manterán unha relación permanente coas nais, os pais ou as persoas titoras legais das nenas e dos nenos, facilitando situacións e canles de comunicación e colaboración; promoverán a súa presenza e participación na vida dos centros, e, en todo caso, realizarán unha reunión conxunta ao inicio de curso.

Para favorecer a educación integral, as persoas titoras coordinaranse coas familias para levar á práctica, cadaquén no seu contexto, modelos compartidos de intervención educativa.

2. O profesorado que atende o alumnado promoverá a participación e a colaboración das nais, dos pais ou das persoas titoras legais, ofrecéndolles o apoio necesario para contribuír a que coñezan e valoren as actividades que realizan no centro educativo as súas fillas, os seus fillos ou as persoas que tutelan.

Disposición adicional primeira. Atención educativa e ensinanza de relixión

1. Os centros docentes disporán as medidas organizativas para que as alumnas e os alumnos cuxas nais, pais ou persoas titoras legais non optasen por que cursen ensinanzas de relixión reciban a debida atención educativa.

2. O tempo dedicado ás ensinanzas de relixión a que se refire a disposición adicional primeira do Decreto 150/2022, do 8 de setembro, será dun período lectivo semanal.

3. A ensinanza de relixión será impartida por profesorado coa cualificación correspondente. Esta persoa docente será a responsable de elaborar a programación didáctica destas ensinanzas.

Disposición adicional segunda. Abreviaturas da denominación das áreas nos documentos e informes de avaliación

1. As abreviaturas da denominación das áreas que se empreguen nos documentos e informes de avaliación serán as seguintes:

– Comunicación e Representación da Realidade: CRR.

– Crecemento en Harmonía: CH.

– Descubrimento e Exploración da Contorna: DEC.

2. No caso das ensinanzas de relixión a forma abreviada será REL e engadiranse, sen empregar espazos, as dúas primeiras letras da relixión correspondente, a primeira en maiúscula e a segunda en minúscula.

Disposición transitoria única. Aplicabilidade normativa

As normas a que se refiren os números 1 e 2 da disposición derrogatoria única serán de aplicación durante o curso académico 2022/23, sen prexuízo do disposto no Decreto 150/2022, do 8 de setembro.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa

1. Queda derrogada a Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia.

2. Queda derrogada a Orde do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato, en todo o que se refira á educación infantil.

3. Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou inferior rango se opoñan ao disposto nesta orde.

Disposición derradeira primeira. Calendario de aplicación

O contido da presente orde aplicarase a partir do curso escolar 2023/24.

Disposición derradeira segunda. Habilitación para o desenvolvemento normativo

Autorízase a Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa para ditar as medidas precisas para a execución desta orde.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor aos vinte días da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 30 de maio de 2023

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file