Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 113 Xoves, 15 de xuño de 2023 Páx. 37107

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

RESOLUCIÓN do 9 de xuño de 2023 pola que se modifica parcialmente a Resolución do 17 de novembro de 2022, conxunta da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, pola que se adxudican as axudas da Orde do 31 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (códigos de procedemento ED481A e IN606A).

A Orde do 31 de decembro de 2021 (DOG núm. 20, do 31 de xaneiro de 2022), conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, establece as bases reguladoras e a convocatoria das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva.

Estas axudas foron adxudicadas pola Resolución parcial do 17 de novembro de 2022 (DOG núm. 230, do 2 de decembro).

A Orde do 31 de decembro de 2022 establece no seu artigo 23 que se poderá adxudicar unha nova axuda de acordo coa prelación sinalada na lista de espera, sempre e cando a renuncia se produza antes do 31 de decembro de 2022.

No mesmo artigo 23 establécese que para cubrir estas renuncias se seguirá a prelación das listas de espera definidas no artigo 12.7, tendo en conta que soamente poderán ser cubertas coas solicitudes da lista de espera do órgano instrutor en que se produza a renuncia. A persoa substituta quedará suxeita ás mesmas condicións e polo tempo restante de aproveitamento da axuda.

RESOLVO:

Primeiro. Aceptar as renuncias presentadas polas universidades do SUG ás axudas de apoio á etapa predoutoral da Resolución parcial do 17 de novembro de 2022 que se indican a continuación:

Nº de exp.

Univ.

1º apelido

2º apelido

Nome

ED481A 2022/011

UDC

Pociña

Sánchez

Brais

Segundo. Aceptar as renuncias presentadas polas universidades do SUG ás axudas de apoio á etapa predoutoral da Resolución provisional do 31 de marzo de 2023 que se indican a seguir:

Nº de exp.

Univ.

1º apelido

2º apelido

Nome

ED481A 2022/496

UVigo

Núñez

González

Noa

ED481A 2022/159

UVigo

Fernández

Román

Daniel

ED481A 2022/243

USC

Sendón

Blanco

Alba

ED481A 2022/483

USC

Mojón

Álvarez

Diego

ED481A 2022/134

UDC

Rey

Souto

Cora

ED481A 2022/057

USC

Silva

Bea

Sergio

Terceiro. Conceder parcialmente 7 das 90 axudas correspondentes ás universidades do SUG, de apoio á etapa predoutoral convocadas pola Orde do 31 de decembro de 2021:

Nº de exp.

Univ.

1º apelido

2º apelido

Nome

Zona estadía

Puntuación

ED481A 2022/181

USC

Morcillo

Gómez

Ángel

2

77,8532

ED481A 2022/221

USC

Lema

Capeáns

Yago

3

77,5000

ED481A 2022/388

USC

Justo

Vega

Ana

3

77,4496

ED481A 2022/160

UDC

Vázquez

García

David

2

77,3152

ED481A 2022/434

USC

Gómez

García

Fernando

3

77,0440

ED481A 2022/041

UDC

Iglesias

Fente

Alba

2

75,6596

ED481A 2022/216

USC

Castiñeira

Landeira

Ana

3

75,5524

Cuarto. A distribución resultante por universidades é a seguinte:

Aplic. orzam.

Univ.

Nº axudas

Crédito (en euros)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total

10.03.561B.444.0

UDC

7

6.000,00

116.000,00

199.000,00

175.000,00

203.500,00

67.500,00

767.000,00

10.03.561B.444.0

USC

64

48.000,00

1.132.000,00

1.934.000,00

1.600.000,00

1.879.000,00

525.000,00

7.118.000,00

10.03.561B.444.0

Uvigo

12

10.000,00

224.000,00

358.000,00

300.000,00

355.500,00

82.500,00

1.330.000,00

Total SUG

 

83

64.000,00

1.472.000,00

2.491.000,00

2.075.000,00

2.438.000,00

675.000,00

9.215.000,00

Quinto. Pechar a lista de espera

Sexto.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade cos artigos 19 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 9 de xuño de 2023

O conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
P.D. (Orde do 29.7.2022)
Manuel Vila López
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura,
Educación, Formación Profesional e Universidades