Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 116 Martes, 20 de xuño de 2023 Páx. 38447

III. Outras disposicións

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

EXTRACTO da Orde do 6 de xuño de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, de carácter plurianual e en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas a entidades deportivas para a construción, reforma, reparación, adecuación ou mellora de instalacións deportivas, e se convoca para os anos 2023 e 2024 (código de procedemento DE401D).

BDNS (Identif.): 703564.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo se pode consultar na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primeiro. Entidades beneficiarias

Poderán ser entidades beneficiarias destas subvencións as entidades deportivas inscritas no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia que, con carácter previo á resolución de concesión da axuda, teñan as súas instalacións inscritas no Rexistro de Instalacións Deportivas de Galicia

Segundo. Obxecto

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións, de carácter plurianual para os anos 2023 e 2024, en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas ás entidades deportivas de Galicia, para a construción, reforma, reparación, adecuación ou mellora de instalacións deportivas (código de procedemento DE401D).

Quedan excluídas as actuacións de mellora da eficiencia enerxética nas instalacións deportivas.

Terceiro. Bases reguladoras

As bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria de subvencións son as aprobadas a través da Orde do 6 de xuño de 2023, da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións de carácter plurianual e en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas a entidades deportivas para a construción, reforma, reparación, adecuación ou mellora de instalacións deportivas, e se procede a súa convocatoria para os anos 2023 e 2024 (código de procedemento DE401D).

Cuarto. Importe

Para conceder estas subvencións destinaranse 1.293.075,39 € € con cargo á aplicación orzamentaria 06.02.441A.781.0, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia. Na anualidade 2023 destinaranse 593.075,39 € e na anualidade 2024 destinaranse 700.000,00 €.

Quinto. Prazo para presentar as solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 6 de xuño de 2023

Diego Calvo Pouso
Vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes