Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 123 Xoves, 29 de xuño de 2023 Páx. 40459

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social e Xuventude

RESOLUCIÓN do 15 de xuño de 2023, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 13 de xuño de 2023 de concesión das axudas convocadas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2023 (código de procedemento BS306B).

En virtude do Decreto 59/2023, do 14 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia, esta estará integrada polas vicepresidencias e consellerías, entre elas a Consellería de Política Social e Xuventude.

No Diario Oficial de Galicia número 130, do 8 de xullo de 2022, publicouse o Decreto 124/2022, do 23 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Política Social e Xuventude, que entrou en vigor o mesmo día da dita publicación.

No dito marco competencial, no Diario Oficial de Galicia número 22, do 1 de febreiro de 2023, publicouse a Orde do 31 de decembro de 2022, pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2023 (código de procedemento BS306B). Convocouse así o procedemento para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove para a posta en marcha de iniciativas xuvenís durante o ano 2023.

De conformidade co artigo 19 da citada orde, o órgano competente para resolver, por delegación da persoa titular da Consellería de Política Social e Xuventude, será a persoa titular da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

Así mesmo, o artigo 12 establece que se publicarán no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co previsto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os actos administrativos e as correspondentes resolucións deste procedemento. Esta publicación producirá os efectos de notificación.

Polo exposto, tras a presentación das solicitudes, a instrución e fiscalización, e ditada o 13 de xuño de 2023 a resolución que finaliza o procedemento,

RESOLVO:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia do contido íntegro da Resolución do 13 de xuño de 2023 de concesión das axudas convocadas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2023 (código de procedemento BS306B), que se recolle no anexo á resolución.

Segundo. Comunicar que a resolución de concesión das axudas que finaliza este procedemento esgota a vía administrativa e contra ela poderase interpor potestativamente recurso de reposición ante o mesmo órgano que a ditou no prazo dun mes, que se contará a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Esta resolución tamén poderá ser impugnada directamente ante o Tribunal Superior de Xustiza, o órgano contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 15 de xuño de 2023

Cristina Pichel Toimil
Directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

ANEXO

Resolución do 13 de xuño de 2023, de concesión das axudas convocadas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2023 (código de procedemento BS306B)

Pola Orde do 31 de decembro de 2022 (Diario Oficial de Galicia núm. 22, do 1 de febreiro de 2023) establecéronse as bases reguladoras e convocouse o procedemento para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove para a posta en marcha de iniciativas xuvenís durante o ano 2023.

Unha vez comprobadas as solicitudes polo órgano instrutor, examinadas pola Comisión de Avaliación as admitidas a trámite e emitido por esta o informe referido no artigo 16.7, á vista da proposta de resolución formulada polo dito órgano instrutor, tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias e atribuída a competencia para resolver, por delegación da conselleira titular con competencia en materia de Política Social, segundo o disposto no artigo 19.1 e na disposición adicional segunda,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder a axuda ás asociacións, federacións e grupos informais de mozas e mozos recollidas no anexo I, na contía sinalada para cada entidade ou grupo e en aplicación dos criterios de avaliación e prelación establecidos nos artigos 16 e 17, por un importe total de 397.235,98 €.

Segundo. Establecer a lista de reserva que se recolle no anexo II, de acordo co artigo 18.2 e coa orde de prelación establecida no artigo 16.7.

Terceiro. Denegar a axuda ás asociacións e grupos informais de mozas e mozos recollidas no anexo III, por non acadar o proxecto presentado a puntuación mínima de 50 puntos exixida no artigo 17.

Cuarto. Desestimación e inadmisión das solicitudes das asociacións e grupos informais de mozas e mozos recollidas no anexo IV, con indicación da causa concreta que a motiva.

Quinto. Dar por desistidas as solicitudes das asociacións e grupos informais de mozas e mozos recollidas no anexo V, por non atender o requirimento de emenda, tal e como establece o artigo 13.1.

Sexto. De conformidade co artigo 19.3, as entidades ou grupos beneficiarios disporán dun prazo de dez días, desde a publicación da resolución de concesión, para realizar algún dos seguintes trámites mediante a presentación do anexo V:

a) Renunciar á subvención concedida se, por calquera circunstancia, non pode realizar o proxecto subvencionado, tendo en conta o establecido no artigo 5.4.

b) Solicitar o anticipo previsto no artigo 26.2. Para iso deberá presentar, ademais:

1º. O anexo X debidamente cuberto. No caso dos grupos informais, todas as persoas que o compoñen deberán ser titulares da conta bancaria e asinar este anexo.

2º. Os certificados de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e no pagamento das débedas coa Administración pública da comunidade autónoma, só no caso de que se tivesen oposto expresamente á súa consulta automática no trámite de solicitude.

3º. O certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa Axencia Estatal de Administración Tributaria, só no caso de que non tivesen dado o consentimento expreso para realizar a consulta no trámite de solicitude.

Transcorrido o prazo de dez días, non se admitirán máis solicitudes de anticipo.

Sétimo. O período subvencionable termina o 15 de outubro de 2023 e a data límite para presentar a xustificación da subvención é o 30 de outubro de 2023.

Xustificarase a totalidade do proxecto subvencionado, para o cal deberá achegarse a documentación relacionada no artigo 20.

Oitavo. A presente resolución esgota a vía administrativa e contra ela poderase interpor potestativamente recurso de reposición ante o mesmo órgano que a ditou no prazo dun mes, que se contará a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Esta resolución tamén poderá ser impugnada directamente ante o Tribunal Superior de Xustiza, o órgano contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Noveno. A publicación desta resolución producirá os efectos de notificación, nos termos establecidos no artigo 12 da orde de convocatoria e no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 13 de xuño de 2023

A conselleira de Política Social e Xuventude. P.D. (Artigo 19 da Orde do 31.12.2022). Cristina Pichel Toimil. Directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

ANEXO I

Axudas concedidas

Orde de prelación

Expediente

Solicitante

Representante do grupo informal

NIF

Puntos

Importe concedido

1

2023/087

Asociación Recreativa e

Cultural Marexada

G36980605

90

5.000,00 €

2

2023/086

Iniciativas Culturais e Deportivas Universitarias

G15411648

87,5

5.000,00 €

3

2023/099

Grupo Informal Barullo

Jorge Moral Vidal

***3578**

85

4.850,00 €

4

2023/032

Asociación Cultural Rebulir Escola de Baile e Música Tradicional

G32378960

82,5

4.980,00 €

5

2023/058

Asociación Cultural Jóvenes Científicos y Emprendedores Atlantic

G32407611

82,5

5.000,00 €

6

2023/067

Asociación Colectivo Espazo 16

G94155298

80

5.000,00 €

7

2023/056

Grupo Informal AiVídeo

Elena Rey García

***0137**

80

4.700,00 €

8

2023/027

Asociación Simbiose

G70592985

80

5.000,00 €

9

2023/029

Federación de Escolas

Familiares Agrarias de Galicia

G15299357

80

5.000,00 €

10

2023/007

Asociación Íntegro para la Diversidad Funcional de las Comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira e Fisterra

G15173263

80

5.000,00 €

11

2023/108

Grupo Informal 7 menos 2

Alma Varga Vizoso

***3594**

80

5.000,00 €

12

2023/005

Grupo Informal Implícate

Andrea Piñeiro Puente

***9362**

77,5

5.000,00 €

13

2023/092

Grupo Informal As Segundas

Rocío López López

***0415**

77,5

5.000,00 €

14

2023/104

Grupo Informal

La 10 Producciones

Alejandro Vargas Vizoso

***7411**

77,5

5.000,00 €

15

2023/043

ONG Mestura para la Integración Social de las Personas Inmigrantes y Emigrantes

G15940414

77,5

5.000,00 €

16

2023/055

Grupo Informal Cangas Diversa

Rosalía Paredes Cobas

***9855**

77,5

5.000,00 €

17

2023/107

Asociación Cultural Pesquedellas

G42985846

77,5

5.000,00 €

18

2023/064

Centro Xuvenil Don Bosco de Santiago de Compostela

G15071566

75

5.000,00 €

19

2023/103

Asociación Musical Cultura Tirante

G94081809

75

5.000,00 €

20

2023/006

Asociación Escuela Familiar Agraria Fonteboa de Coristanco

G15059876

75

4.970,00 €

21

2023/049

Escola de Tempo e Aire Libre Néboa

G15409063

75

3.600,00 €

22

2023/079

Grupo Informal Monitorado Activo

Uxía González Martínez

***6367**

75

5.000,00 €

23

2023/015

Asociación Medioambiental Amabul

G15925209

75

5.000,00 €

24

2023/081

Asociación de Nenos e Nenas con Diabetes de Galicia

G94079050

75

4.948,00 €

25

2023/078

Cruz Roja Española

Q2866001G

72,5

5.000,00 €

26

2023/019

Asociación para a Prevención e a Educación Social

G32383549

72,5

4.320,87 €

27

2023/013

Asociación Limisi

G32302671

72,5

5.000,00 €

28

2023/088

Asociación Clean Energy Ship Uvigo

G09819533

72,5

5.000,00 €

29

2023/069

Asociación Sustinea

G32422834

72,5

5.000,00 €

30

2023/001

Censea

G70529920

72,5

5.000,00 €

31

2023/008

Down Vigo Asociación para el Síndrome de Down

G36697324

72,5

5.000,00 €

32

2023/038

Asociación Acción Solidaria Galicia (Asdegal)

G27727593

72,5

4.980,00 €

33

2023/044

Federación Scouts de Galicia

R1500317A

72,5

3.258,86 €

34

2023/016

Asociación Xeración

G70385091

72,5

5.000,00 €

35

2023/041

Club Montañeiros Celtas

G36637890

72,5

4.999,00 €

36

2023/082

Asociación Ocionautas

G94114022

72,5

5.000,00 €

37

2023/021

Asociación Cultural e Deportiva Vella Escola

G36597714

72,5

4.950,00 €

38

2023/012

Cáritas Diocesana de Santiago

R1500053B

72,5

5.000,00 €

39

2023/089

Asociación Xuvenil Arousa Moza

G94157963

70

5.000,00 €

40

2023/076

Asociación de Estudiantes de Intercambio de Santiago de Compostela

G70521240

70

5.000,00 €

41

2023/062

Federación Galega de Bandas de Música Populares

G15110893

70

5.000,00 €

42

2023/074

Asociación Escola Familiares Agrarias Piñeiral (EFA Piñeiral)

G15058977

70

5.000,00 €

43

2023/071

Asociación Sociocultural ASCM

G15161573

70

4.950,00 €

44

2023/113

Asociación Noia Limpa

G44662880

70

5.000,00 €

45

2023/070

Asociación Altair Galiza

G27439124

70

5.000,00 €

46

2023/014

ADO Asociación de Personas con Discapacidad de Ourense

G32410797

70

5.000,00 €

47

2023/114

Asociación Cultural Xaquedrum

G27336353

70

5.000,00 €

48

2023/004

Asociación CIMO Entidad Prestadora de Servicios

G32010449

67,5

4.397,70 €

49

2023/009

Asociación Cultural e Xuvenil Río Gallo de Cuntis

G36405769

67,5

5.000,00 €

50

2023/017

Arelas Asociación de Familias de Menores Trans

G27820182

67,5

5.000,00 €

51

2023/046

Grupo Informal Xuventude do Navia

Xalo López Álvarez

***9011**

67,5

5.000,00 €

52

2023/073

Asociación Xuvenil Xuntanza Xuvenil

G36744951

67,5

5.000,00 €

53

2023/075

Asociación Cultural, Deportiva e Xuvenil de Ser

G70300736

67,5

5.000,00 €

54

2023/077

Asociación Xuvenil Tir Na Nog

G27383785

67,5

4.950,00 €

55

2023/057

Grupo Informal Mocidade Activa para o Fomento da Inclusión

Andrés Vilas Villamarín

***5937**

67,5

4.800,00 €

56

2023/039

Asociación Síndrome de Down Lugo

G27202043

67,5

5.000,00 €

57

2023/010

Federación ASDE Scouts de Galicia Exploradores de Galicia

G70305008

67,5

5.000,00 €

58

2023/023

Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual, Aspas

G15031537

67,5

5.000,00 €

59

2023/048

Asociación Grupo Scout Semente

G70283353

67,5

5.000,00 €

60

2023/111

Sociedade Cultural e Deportiva Palaestra

G15217896

67,5

5.000,00 €

61

2023/026

Asociación Xuvenil Os Gaiteiros

G32270423

67,5

4.990,00 €

62

2023/098

Asociación Agrupación Musical do Rosal

G36027928

67,5

5.000,00 €

63

2023/037

Organización Juvenil Española (OJE)

G28556728

67,5

5.000,00 €

64

2023/059

Asociación Ourensana de

Esclerosis Múltiple, ELA, Párkinson y otras Enfermedades Neurodegenerativas

G32209983

67,5

3.727,00 €

65

2023/090

Asociación Nós Mesmas

G27718907

67,5

1.858,00 €

66

2023/109

Asociación Xuvenil Galiza Nova

G15221252

67,5

5.000,00 €

67

2023/112

Asociación Grupo Scout ILEX

G32466187

67,5

5.000,00 €

68

2023/101

Grupo Informal Alquitrán

Ana Rodríguez-Corredoyra Bouza

***0706**

65

3.600,00 €

69

2023/052

Asociación Cultural Break Inclán

G70468616

65

4.840,00 €

70

2023/065

Asociación Down Compostela

G15587355

65

4.788,00 €

71

2023/102

Grupo Informal Grupo 12

Gabriel Labrada Fernández

***9041**

65

5.000,00 €

72

2023/011

Down Pontevedra Xuntos Asociación Síndrome de Down

G36164887

65

5.000,00 €

73

2023/051

Asociación Érguete de Prevención e Educación

G36124279

65

5.000,00 €

74

2023/035

Asociación Compostelana de Niñas y Niños Hiperactivos

G70228895

65

4.111,68 €

75

2023/083

Asociación Centro Xuvenil Abeiro

G15456700

62,5

5.000,00 €

76

2023/085

Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia

G15450828

65

4.900,00 €

77

2023/025

Agrupación Xuvenil Brigantium

G15404403

62,5

5.000,00 €

78

2023/066

Asociación de Movilidad

Humana para la Colaboración y el Desarrollo

G70464334

62,5

5.000,00 €

79

2023/063

Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG)

G15068091

62,5

5.000,00 €

80

2023/042

Asociación Sociocultural Entropía

G05462312

62,5

4.869,00 €

81

2023/050

Centro de Desenvolvemento Rural O Viso

G32122376

62,5

4.897,87 €

82

2023/106

Asociación Xurés Xoven

G06813703

62,5

5.000,00 €

ANEXO II

Lista de reserva

Orde de prelación

Expediente

Solicitante

Representante do grupo informal

NIF

Puntos

Orzamento

1

2023/020

Solidariedade Internacional de Galicia

G36833648

62,5

4.084,00 €

2

2023/018

Asociación Cultural InGalicia

G70143342

62,5

5.000,00 €

3

2023/034

Asociación de Padres y Amigos de Deficientes Mentales de la Escuela de Reoga (Apader)

G15051741

62,5

3.015,00 €

4

2023/060

Asociación Síndrome de Down da Coruña

G15731466

62,5

5.000,00 €

5

2023/096

Asociación Sociocultural e Educativa Bule Bule Xove

G27431543

62,5

5.000,00 €

6

2023/024

Asociación Xuvenil Atlántica

G70563663

60

2.000,00 €

7

2023/031

Escuela Familiar Agraria A Cancela

G36060341

60

5.000,00 €

8

2023/045

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

60

5.000,00 €

9

2023/036

Asociación de Padres o Tutores de Personas con Discapacidad Intelectual de Lugo (Aspnais)

G27018365

60

3.929,73 €

10

2023/084

Asociación Juvenil Abertal

G36633394

60

5.000,00 €

11

2023/047

Asociación Cultural Deportiva e Ecoloxista Treze Catorze

G36578078

57,5

4.940,00 €

12

2023/100

Asociación Xuvemprende

G32469694

57,5

5.000,00 €

13

2023/030

Asociación Cultural Banda de Música de Silleda

G36266682

57,5

4.908,81 €

14

2023/061

Grupo Informal Rolegas

Rocío Varela Veloso

***7831**

57,5

5.000,00 €

15

2023/053

Grupo Informal O Teatro de Artemisa

Diana García Gómez

***4714**

57,5

5.000,00 €

16

2023/003

Asociación Xuvenil Amencer

G32025405

57,5

4.140,00 €

17

2023/095

Asociación Cultural Xuvenil Ateibo

G27013309

57,5

5.000,00 €

18

2023/072

Asociación Xuvenil Pragma

G72716723

52,5

5.000,00 €

19

2023/002

Asociación Cultural Os Tres Reinos

G32345274

52,5

5.000,00 €

20

2023/115

Asociación Xuvenil Conexión Europa

G44706679

50

5.000,00 €

21

2023/022

Grupo Informal Newou

Jaime López Arias

***4661**

50

4.999,00 €

ANEXO III

Solicitudes denegadas por non acadar o proxecto a puntuación mínima de 50 puntos

Expediente

Solicitante

NIF

Puntos

2023/097

Asociación Veciñal As Termas

G32334989

47,5

ANEXO IV

Solicitudes denegadas e non admitidas a trámite

Expediente

Solicitante

Representante do grupo informal

NIF

Causa

2023/028

Pegadas Culturais Podcast

Sandra Martínez Martínez

***2038**

Incumprimento do artigo 5.2

2023/033

Acruz

Alicia Úbeda Suárez

***0515**

Incumprimento do artigo 6.1

2023/040

Asociación Cultural Deportiva e Xuvenil Acuxuve

G70481221

Incumprimento do artigo 6.5

2023/068

Grupo Informal Xuntanza

Andrés Sanjurjo García

***5167**

Incumprimento do artigo 13.2

2023/093

Asociación de Innovación Socioeducativa

G44655181

Incumprimento do artigo 5.1

2023/094

Asociación Esgaia Inserta

G16918641

Incumprimento do artigo 13.2

2023/105

Asociación Xuvenil Erguer. Estudantes da Galiza

G10872281

Incumprimento do artigo 5.1

2022/110

Asociación Banda de Música Popular de Tui

G36153344

Incumprimento dos artigos 5.1 e 6.1

2022/116

Mozas Emprendedoras do Rural

Raquel Yanguas Ferreiro

***1753**

Inadmisión en virtude dos artigos 9.1 e 9.2

ANEXO V

Solicitudes desistidas por non atender o requirimento de emenda

Expediente

Solicitante

Representante do grupo informal

NIF

2023/054

Grupo Informal Mocidade Retornada

Camila Pérez Senande

***6177**

2023/080

2023/080 Asociación Xuvenil de Estudantes do IES Núm. 1 do Carballiño (Asesgal)

G32498826

2023/091

Asociación Xuvenil Imaxina e Axuda

G94192960