Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 124 Venres, 30 de xuño de 2023 Páx. 40805

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ORDE do 21 de xuño de 2023 pola que se fai pública a relación de persoal que superou os procedementos selectivos extraordinarios de estabilización para o ingreso, mediante concurso de méritos, aos corpos de profesores de ensino secundario, profesores especialistas en sectores singulares da formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos de música e artes escénicas, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño e de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001B) (Diario Oficial de Galicia número 206, do 28 de outubro; corrección de erros, Diario Oficial de Galicia número 216, do 14 de novembro).

Mediante a Resolución do 29 de maio de 2023, a Comisión de Selección aprobou e fixo pública a relación definitiva de persoas propostas para superar os procedementos selectivos extraordinarios de estabilización para o ingreso, mediante concurso de méritos, aos corpos de profesores de ensino secundario, profesores especialistas en sectores singulares da formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos de música e artes escénicas, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño e de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001B), de conformidade co apartado sétimo da base décimo terceira da Orde do 19 de outubro de 2022.

A Resolución do 16 de xuño de 2023, da Comisión de Selección, aprobou e fixo pública a relación complementaria de persoas propostas para superar os procedementos selectivos extraordinarios de estabilización para o ingreso, mediante concurso de méritos.

De conformidade co disposto na base décimo cuarta da Orde do 19 de outubro de 2022 (DOG núm. 206, do 28 de outubro; corrección de erros, DOG núm. 216, do 14 de novembro), a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades publicará no Diario Oficial de Galicia as listas de persoas que acceden, por corpos e especialidades e reservas.

Na súa virtude, esta consellería

RESOLVE:

Primeiro. Acoller, en todos os seus termos, a proposta definitiva do persoal aspirante que superou o procedemento selectivo e resulta seleccionado efectuada pola Comisión de Selección mediante a Resolución do 29 de maio de 2023 modificada mediante Resolución do 16 de xuño de 2023 pola que se aproba unha relación definitiva complementaria da proposta do persoal seleccionado.

Segundo. Aprobar e facer pública no anexo desta orde a relación de persoas aspirantes que superaron os procedementos selectivos extraordinarios de estabilización para o ingreso, mediante concurso de méritos, aos corpos de profesores de ensino secundario, profesores especialistas en sectores singulares da formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos de música e artes escénicas, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño e de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001B), por corpos, especialidades e reservas.

Terceiro. De conformidade coa base décimo sexta da Orde do 19 de outubro de 2022, as persoas aspirantes que superaron o procedemento selectivo tanto pola quenda libre como pola quenda de reserva de persoas con discapacidade quedan obrigadas a incorporarse aos destinos que a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos lles adxudique.

Con esta finalidade da adxudicación de destino de carácter provisorio para o curso académico 2023/24, o persoal aspirante que superou o procedemento selectivo está obrigado a formular unha solicitude de participación ordinaria no concurso de adxudicación de destinos provisionais (código de procedemento ED002B) no prazo de presentación de solicitudes establecido pola Resolución do 8 de xuño de 2023, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, de conformidade co establecido no artigo 37 da Orde do 7 de xuño de 2018.

No caso de non se incorporaren aos citados destinos no prazo que se estableza, entenderase que renuncian ao proceso selectivo. Pola súa vez, se se incorporan e reúnen as condicións para o ingreso no corpo respectivo, serán nomeados persoal funcionario de carreira.

Cuarto. O destino que obteña o persoal que se relaciona no anexo desta orde terá carácter provisional, polo que estará obrigado a participar, no seu momento e na forma que se determine nas convocatorias, nos concursos de traslados que se convoquen ata obter un destino definitivo dentro do ámbito de xestión directa da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

Quinto. As persoas seleccionadas que non achegaron con anterioridade a documentación, deberán presentar por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal), mediante o trámite «Achega de documentación separada da solicitude», activado para estes efectos no procedemento normalizado código ED001B, a documentación que se relaciona na base décimo quinta da Orde do 19 de outubro de 2022, no prazo de vinte (20) días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Así mesmo, as persoas seleccionadas que, dentro do prazo fixado e salvo os casos de forza maior, non presenten a documentación ou, se do exame dela, se deduce que carecen dalgún dos requisitos xerais establecidos na base segunda non poderán ser nomeadas persoal funcionario de carreira, sen prexuízo da responsabilidade en que incorresen por falsidade na solicitude inicial.

Sexto. As persoas que superaron o procedemento selectivo convocado pola citada Orde do 19 de outubro de 2022 non terán que realizar unha fase de prácticas. Logo de verificar que as persoas seleccionadas reúnen os requisitos xerais e específicos de participación establecidos nesa convocatoria, a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades aprobará o expediente do proceso selectivo e remitirá as listas do persoal ingresado no correspondente corpo e especialidade ao Ministerio de Educación e Formación Profesional, para o nomeamento e expedición dos títulos de persoal funcionario de carreira, coa efectividade do 1 de setembro de 2023.

Disposición derradeira primeira

Consonte o establecido nos artigos 112, 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e 10, 14 e 46 da Lei reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, contra a presente orde, que pon fin á vía administrativa, poderase recorrer potestativamente en reposición ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades no prazo dun (1) mes, contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, ou poderá formularse directamente recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous (2) meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Disposición derradeira segunda

A Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos adoptará todas as medidas precisas para o desenvolvemento desta orde.

Santiago de Compostela, 21 de xuño de 2023

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ANEXO

Persoas aprobadas do concurso de méritos. Orde do 19 de outubro de 2022 (DOG do 28 de outubro de 2022). Servizo primaria

DNI

Nome

Quenda

Baremo

Especialidade 597031 - Educación Infantil

1

***6070**

Mira Penedo, José

D

10,0000

2

***8769**

Lamas Piñón, Ania

D

10,0000

3

***2968**

Prieto Fernández, Marta

D

10,0000

1

***5113**

López Yáñez, María Carmen

L

14,0000

2

***3390**

Martínez Odriozola, Patricia

L

14,0000

3

***8443**

Mosquera Cid, Iván

L

13,7000

4

***4538**

Ruanova Valdés, Yolanda

L

13,5621

5

***2959**

Riveiro Vázquez, Mónica

L

13,5000

6

***4615**

Arias Basadre, Ana Belén

L

13,5000

7

***8726**

Barros Rodríguez, María José

L

13,1000

8

***1467**

De la Riva Iglesias, Flora

L

13,0000

9

***2707**

Ramos Fontelo, Natalia

L

13,0000

10

***4853**

Grande Outomuro, María Herminia

L

12,8664

11

***0632**

López Rodríguez, Eva

L

12,6576

12

***4570**

Carpintero Atrio, Marta

L

12,5000

13

***3122**

De Andrés Costa, Marta

L

12,5000

14

***8864**

Gómez Pérez, María

L

12,5000

15

***4958**

Álvarez López, Natalia

L

12,5000

16

***6081**

Pérez Iglesias, María Dolores

L

12,5000

17

***2102**

Saborido Lago, Bibiana

L

12,3660

18

***5293**

Fernández Méndez, María Mercedes

L

12,3000

19

***8373**

Castillo Alcaraz, Olalla

L

12,1830

20

***7846**

Carralero Marzoa, María Arantzazu

L

12,0749

21

***1612**

Bermúdez García, María Luisa

L

12,0000

22

***1566**

Chao Miño, Cristina

L

12,0000

23

***1608**

Pazo Piñeiro, María Lucía

L

12,0000

24

***7628**

Fontela Ferreiro, Mónica

L

12,0000

25

***4448**

Carreira Carreira, Laura

L

11,9498

26

***8606**

Rodríguez Cougil, Beatriz

L

11,8992

27

***4308**

Iglesias Riveiro, Noela

L

11,8915

28

***6339**

González Martínez, Eva

L

11,6996

29

***4068**

Gómez Montes, Ana María

L

11,6583

30

***7603**

López García, Isabel Emma

L

11,5749

31

***3233**

Pazos Vilas, Cristina

L

11,5413

32

***9750**

Rivadeneira Cordido, María Áurea

L

11,5081

33

***1715**

Lois Vázquez, Rosanna

L

11,5000

34

***2979**

García Piñeiro, Ana Belén

L

11,5000

35

***6514**

Seijo Novoa, Sara

L

11,5000

36

***2917**

Rodríguez Benéitez, María Aránzazu

L

11,5000

37

***7186**

Vázquez Martínez, Lucía

L

11,4583

38

***0627**

Rey Hernández, Paula

L

11,4120

39

***1578**

Blanco de la Parra, Rosa

L

11,3913

40

***9048**

Romero Pérez, María Verónica

L

11,3664

41

***0198**

Yáñez Pérez, Mireia

L

11,3496

42

***2504**

Rodríguez Yáñez, María Encina

L

11,3244

43

***9765**

Flórez Seivane, María Guadalupe

L

11,3000

44

***6514**

González García, Silvia María

L

11,2583

45

***7497**

Carbia Méndez, Ana María

L

11,2498

46

***3311**

Sande Pena, Débora María

L

11,2000

47

***2776**

Álvarez Domínguez, Sandra

L

11,1915

48

***1754**

García Blanco, Vanesa

L

11,1666

49

***2364**

Delgado Pérez, Rocío

L

11,1000

50

***3733**

Viqueira Paz, Beatriz

L

11,1000

51

***8697**

Pérez Sampedro, Silvia

L

11,0915

52

***9050**

Fernández Álvarez, Rocío

L

11,0077

53

***7091**

Trasande Silva, Beatriz

L

11,0000

54

***3114**

Diéguez Paz, Marina

L

11,0000

55

***2984**

Pérez Blanco, Rosa María

L

11,0000

56

***8125**

García Boimorto, María José

L

11,0000

57

***9979**

Aller Longueira, María Jesús

L

11,0000

58

***8217**

Lobato López, Obdulia María

L

11,0000

59

***9623**

Rodríguez Zarauza, María José

L

11,0000

60

***7715**

Rial Rial, Rosario

L

11,0000

61

***9813**

López Díaz, Eva María

L

11,0000

62

***1528**

Parga Míguez, Dolores

L

11,0000

63

***9111**

Otero Santos, Sonia

L

11,0000

64

***4612**

Fernández Vázquez, Verónica

L

11,0000

65

***2968**

Sayáns Amo, Catuxa

L

11,0000

66

***4430**

Rodríguez López, Rosa María

L

11,0000

67

***2318**

Rodríguez Fontenla, Ana María

L

11,0000

68

***9997**

Vidal Gómez, Fátima

L

11,0000

69

***4200**

Sayáns Amo, Mariña

L

11,0000

Especialidade 597032 - Lingua estranxeira: Inglés

1

***2896**

Álvarez Fernández, María Natalia

D

10,0000

1

***2688**

Fondevila Blanco, María Beatriz

L

12,5000

2

***8227**

Méndez Mejuto, María de la Cruz

L

12,5000

3

***7357**

Corveiras Otero, Pablo

L

12,3166

4

***8789**

Bendaña López, María Teresa

L

12,0912

5

***2366**

González González, María del Mar

L

11,9830

6

***1997**

González Cabaleiro, María de las Nieves

L

11,9000

7

***9736**

Leiros Barreiro, Concepción

L

11,8498

8

***3599**

Leivas Rodríguez, Norberto

L

11,7704

9

***9158**

Sande Garrote, Iria

L

11,6662

10

***4118**

Rodríguez Fernández, Verena

L

11,4412

11

***4641**

Jul Rodríguez, María de los Ángeles

L

11,1332

12

***3074**

Martínez Álvarez, Cristina

L

11,0000

13

***3159**

Hermo Armental, Ana Isabel

L

11,0000

14

***1542**

Leonardo Docanto, María

L

11,0000

15

***1324**

Anca Pena, Juan Ángel

L

10,9935

16

***9805**

Gómez Naya, Sonia

L

10,9496

17

***6541**

Vázquez Pérez, Noelia

L

10,8784

18

***4248**

Dorado Reboredo, José María

L

10,8623

19

***9074**

González Campos, María Jesús

L

10,8332

20

***2143**

Sánchez Barreiro, María del Carmen

L

10,8000

21

***1327**

Meis Veiga, María Elena

L

10,8000

22

***9874**

Pereira Barreiro, Eva María

L

10,7500

23

***2571**

Brao Gómez, Hortensia

L

10,6784

24

***5719**

Arias Rodríguez, Ana

L

10,6784

Especialidade 597033 - Lingua estranxeira: Francés

1

***4865**

Fernández Vázquez, Mónica

D

6,8000

2

***9662**

Rodríguez Eliz, María Concepción

D

6,5664

1

***3023**

Serra Cobas, Carmen Isabel

L

10,9412

2

***1612**

Regueiro Justo, Roberto Javier

L

10,0000

3

***1990**

García Subiela, María Pilar

L

10,0000

4

***9717**

García Fernández, Elena Asunción

L

10,0000

5

***4710**

Prieto Orta, Caridad

L

10,0000

6

***3315**

García Gutiérrez, María Nieves

L

10,0000

7

***5228**

Piñeiro Gómez, María Jesús

L

10,0000

8

***4914**

Vázquez Castro, María Luz

L

10,0000

9

***9393**

Rúa Fernández, María Hilda

L

9,9000

10

***6921**

Blanco Lagos, Jorge

L

9,7000

11

***8532**

Márquez Estévez, María Cristina

L

9,3000

12

***6280**

Treinta Gómez, María Cristina

L

9,1952

13

***8904**

García Rodríguez, Emilia

L

9,0368

14

***4798**

Reiriz Rodríguez, Josefa

L

9,0000

15

***5070**

Suárez Felpeto, María Clara

L

9,0000

16

***0705**

Carballeira González, María Luisa

L

9,0000

17

***6866**

Filgueira Viturro, María Selina

L

8,9120

18

***1395**

González Sobrado, María del Carmen

L

8,9000

19

***8878**

Prol Cid, Orentino

L

8,8000

20

***2575**

Paris Torres, María José

L

8,7076

21

***6106**

Rodríguez Vázquez, María José

L

8,6081

22

***6872**

Coello Carballo, Natalia

L

8,5784

23

***5415**

Vidal Gómez Travecedo, Luisa María

L

8,5498

24

***7097**

Pazos Rivero, Susana

L

8,4500

Especialidade 597034 - Educación Física

1

***0733**

Ferreiro Blanco, Francisco

L

12,0000

2

***3194**

Sánchez Carballo, Felipe

L

12,0000

3

***9057**

Prada González, Gabriel

L

11,7000

4

***4845**

Méndez Sandiánez, Óscar

L

11,5000

5

***0207**

Campos Alonso, Jorge

L

11,5000

6

***5692**

Ferrón Gómez, Santiago

L

11,1500

7

***0116**

Dacosta Salgado, Rafael

L

11,0912

8

***3909**

Sánchez Pico, José

L

11,0166

9

***4847**

Rentero Núñez, Francisco Amador

L

11,0000

10

***2084**

González Carracedo, Carlos

L

11,0000

11

***9351**

Pérez Lamela, María Remedios

L

11,0000

Especialidade 597035 - Música

1

***4929**

Muñiz Barrial, Alba

L

13,1000

2

***3628**

Prego Graña, María Rosario

L

13,0000

3

***7213**

Saldaña Villa, Luis Antonio

L

11,6500

4

***9058**

Vila Brandariz, María Luisa

L

11,3824

5

***8232**

Barreiro Sabajanes, María de los Ángeles

L

11,1500

6

***7874**

Vicente González, Laura

L

11,0000

7

***8193**

Conde Martínez, Gema

L

11,0000

8

***4604**

Fernández Muñoz, María Dolores

L

11,0000

9

***8247**

Silva Vilas, Daniel

L

10,9621

10

***4185**

Alonso Rodríguez, Enrique

L

10,6000

11

***6429**

Álvarez Areas, Santiago

L

10,5000

12

***0819**

Martínez Oseira, Tamara

L

10,5000

13

***1895**

Torres Rivadulla, Vanessa

L

10,5000

14

***4990**

Botella Nicolás, Luis

L

10,5000

15

***2880**

Constantino Fernández, Francisco José

L

10,4000

16

***2123**

Barge Carrete, Paula

L

10,3536

17

***3650**

Fernández Alonso, Begoña

L

10,2704

18

***9088**

Martínez Fernández, Isabel

L

10,2660

19

***0226**

Vázquez Otero, Sonia

L

10,2000

Especialidade 597036 - Pedagoxía Terapéutica

1

***9146**

Pena Caamaño, María Manuela

D

10,9496

2

***3475**

Ocampo Beceiro, María Isabel

D

10,0000

3

***1125**

Meira Pérez, Silvia

D

9,3996

4

***6694**

Lorenzo Castro, Eva María

D

8,6583

5

***5951**

Alonso Castro, María José

D

8,1120

1

***7038**

Sobrino Sánchez, Paula María

L

14,0000

2

***3806**

González Rodríguez, Rosa María

L

13,5000

3

***2295**

Cepeda Losada, Raquel

L

13,5000

4

***9724**

Fernández Caamaño, Guillermina

L

13,5000

5

***1976**

Rodríguez Carro, María Paloma

L

12,5000

6

***0360**

Ramudo Hermida, Belén

L

12,5000

7

***5744**

Ferreiro Negreira, Águeda María

L

12,2081

8

***5315**

Trigo Rodríguez, Laura

L

12,2000

9

***8401**

Fontán Ces, Andrea

L

12,0247

10

***2926**

Téllez Martínez, Sonia

L

12,0000

11

***5659**

Fernández Rodríguez, Ana Isabel

L

12,0000

12

***8073**

Dukart Aranzadi, Graciela Beatriz

L

12,0000

13

***0034**

Cousido Martínez, Roberto

L

12,0000

14

***8197**

Fernández Casasnovas, Ángel Javier

L

12,0000

15

***3653**

Cociña Míguez, Lucía

L

11,8081

16

***0786**

Sánchez Rodríguez, Concepción Dolores

L

11,5000

17

***2720**

Beloso Chaves, Olalla

L

11,5000

18

***4490**

López Ramudo, María José

L

11,5000

19

***3792**

Teijeiro Álvarez, Patricia

L

11,5000

20

***7392**

Covelo Fernández, Karina Mariel

L

11,2539

21

***8790**

Gómez Rodríguez, María

L

11,2498

22

***1433**

Pino Pérez, Rocío

L

11,2000

23

***3617**

Lombardero Díaz, Cristina Vanessa

L

11,1537

24

***2467**

Fernández Dobarro, María Nieves

L

11,1206

25

***2308**

Fernández Carballo, María del Carmen Pilar

L

11,1000

26

***7002**

Sanz Lago, Ana María

L

11,0000

27

***9396**

Montero Torreiro, María José

L

11,0000

28

***0937**

Gesto Parga, Lucía

L

11,0000

29

***1435**

García Valiño, Olga

L

11,0000

30

***0871**

Crespo García, Manuel

L

11,0000

31

***7060**

Alén Barja, Noelia

L

11,0000

32

***3413**

Mosquera Trigo, Reyes

L

11,0000

33

***7577**

Cancio Rego, José Ramón

L

11,0000

34

***2183**

Tacón Fernández, Margarida

L

11,0000

35

***0749**

Parada Pinos, Susana

L

11,0000

36

***1415**

Eirís Guillín, María José

L

11,0000

37

***8805**

Méndez Castro, María del Carmen

L

11,0000

38

***9143**

Tenreiro Ramírez, Bibiana

L

11,0000

39

***3608**

Díaz Piñeira, Patricia

L

11,0000

40

***1498**

Valiño Andrade, María África

L

11,0000

41

***8629**

Tapia Fernández, María Josefa

L

11,0000

42

***4381**

Rosende Vázquez, Begoña

L

11,0000

43

***9170**

Castro Roa, Mónica

L

11,0000

44

***9889**

Expósito Enes, Nadia Mercedes

L

11,0000

45

***3568**

Quintana Álvarez, Patricia

L

11,0000

46

***2555**

Mato Abad, Sara

L

10,9583

47

***6073**

López Pájaro, Marta

L

10,9204

48

***8665**

Lorenzo Conde, Josefa

L

10,9000

Especialidade 597037 - Audición e Linguaxe

1

***3415**

Vázquez Grela, María Sagrario

D

10,0000

1

***0899**

Mariño Santiago, Ana

L

12,0000

2

***4871**

De Andrés Rubio, Ana Catalina

L

11,8000

3

***6765**

Canosa Castiñeira, Ramón

L

11,7000

4

***2867**

González Martínez, Lucía

L

11,0000

5

***7878**

González Granja, Alexandra

L

11,0000

6

***1828**

López Calvete, Rebeca

L

11,0000

7

***6682**

Borines Ferreira, Elvira

L

11,0000

8

***5146**

Oliveira Álvarez, Ramón

L

11,0000

9

***7904**

Casas Vázquez, Lucas

L

11,0000

10

***8876**

Valiñas Rivas, María Vanesa

L

11,0000

11

***0597**

Vázquez Vázquez, Marta

L

11,0000

12

***7738**

Vila Rodríguez, Susana

L

11,0000

13

***3892**

Carpente Freire, Elena

L

11,0000

14

***2429**

Pérez Carrera, Alberto José

L

10,8496

15

***4859**

Lago Aller, Laura

L

10,7000

16

***5812**

López Fernández, Monserrat

L

10,6913

17

***8768**

Franco Soto, María

L

10,5000

18

***3599**

Pérez López, María del Carmen

L

10,4664

19

***3632**

Roca Rodríguez, Marta Otilia

L

10,4247

20

***6443**

Rodríguez Vázquez, Ana María

L

10,3204

21

***7436**

Otero García, Nerea

L

10,2749

22

***3104**

Asteinza Sánchez, Luis Ramón

L

10,2579

23

***6364**

Gragera López, Sara

L

10,2413

24

***3070**

Mitchell Mosteiro, Marta

L

10,2328

25

***2436**

Abelleira Castro, Lino

L

10,2000

26

***2932**

Domínguez Fernández, María Jesús

L

10,0000

27

***7782**

Lista Neira, María Lourdes

L

10,0000

28

***7993**

Cabo Pérez, Marta

L

10,0000

29

***7674**

Pouso Fustes, Sara

L

10,0000

30

***7807**

Lerones Herrero, María Victoria

L

10,0000

31

***0073**

Rubido Janeiro, Paula

L

10,0000

32

***2532**

Alonso Brito, Ana Belén

L

10,0000

33

***8944**

Otero Jeremías, Concepción María

L

10,0000

34

***4265**

Iglesias Rodríguez, Raquel

L

10,0000

35

***8798**

González Hermida, Silvia Alba

L

10,0000

36

***2393**

Ballón Marey, Ana María

L

10,0000

37

***6452**

Balseiro Rodríguez, Xulia

L

10,0000

38

***9988**

Sánchez Pérez, Felipe

L

10,0000

39

***1682**

Grela Táboas, Eva María

L

10,0000

40

***8344**

Gesto Álvarez, María Jesús

L

10,0000

41

***7174**

Reboredo Nogueira, María Beatriz

L

10,0000

42

***0459**

Vila da Vila, Rosa Ana

L

10,0000

43

***8096**

Pérez Bermúdez, María Teresa

L

10,0000

44

***5658**

Rodríguez Guimarey, Iria

L

10,0000

45

***1123**

García Corbacho, Pilar

L

10,0000

46

***8018**

Trelles Martínez, Pamela

L

10,0000

47

***0374**

Taboada Dopazo, Leticia

L

10,0000

48

***1621**

Martínez Cacabelos, Ana María

L

10,0000

49

***4821**

Rodríguez Macía, María Yolanda Magdalena

L

10,0000

50

***7401**

Rivas Villanueva, Vanessa

L

9,9583

51

***3939**

Teodoro García, María Carmen

L

9,9081

52

***2555**

Iglesias Souto, Alicia

L

9,8000

53

***5784**

Seoane Lameiro, Susana

L

9,6583

54

***3921**

Méndez López, Tamara

L

9,6498

Especialidade 597038 - Educación Primaria

1

***1533**

Ferro Íñiguez, Susana

D

10,4000

2

***7133**

Valencia García, María Yolanda

D

9,9120

1

***9767**

Rey Insua, María Carmen

L

13,6830

2

***5632**

Paz Alonso, María Cinta

L

13,5000

3

***6894**

Docampo Cantón, Leticia

L

12,9247

4

***6090**

Rodríguez Vázquez, Juan Manuel

L

12,8830

5

***0946**

Pereiras Filloy, Verónica

L

12,8583

6

***8056**

López Ramudo, Lorena

L

12,8081

7

***2768**

Reinaldo Pereira, Sabrina

L

12,5000

8

***7048**

Pestonit Lorenzo, Marta

L

12,1915

9

***8404**

Fernández Rodríguez, Jennifer

L

12,0000

10

***7953**

Abraila Mateo, Raquel

L

12,0000

11

***8217**

Díaz Pérez, Lúa Branca

L

12,0000

12

***2943**

Pérez Medina, María Sonia

L

12,0000

13

***3734**

Tobío Chapela, Paula

L

11,9413

14

***9412**

Paredes Pérez, Sergio

L

11,8868

15

***5546**

Lafuente López, María Carmen

L

11,8830

16

***7925**

Chantada Gómez, Silvia

L

11,8247

17

***3223**

Docampo Pérez, Miriam

L

11,7915

18

***7517**

Martínez Otero, Laura

L

11,6498

19

***6448**

Ferro Dios, Manuel

L

11,5244

20

***9692**

Pérez Tomé, Ana Isabel

L

11,5000

21

***1683**

García Pérez, Cristian

L

11,5000

22

***1120**

Graña Solla, Raquel

L

11,5000

23

***9330**

Mojón Gómez, Cristina

L

11,5000

24

***4149**

Costa Polo, María Soledad

L

11,5000

25

***8856**

Abeijón Abal, Paula

L

11,4873

26

***1417**

Gago Portela, Ángel Antonio

L

11,2000

27

***8694**

Camblor Quirós, Miguel

L

11,1204

28

***8724**

Dafonte Docampo, Leticia

L

11,1081

29

***7603**

Méndez Rodríguez, María Belén

L

11,0952

30

***1477**

Álvarez Pérez, Margarita

L

11,0000

31

***3148**

Iglesias Rega, Sonia

L

11,0000

32

***0197**

Pardiño Anello, Jéssica

L

11,0000

33

***0787**

Otero Moledo, Adolfina

L

11,0000

34

***6176**

Salgado Sampedro, Pedro Pablo

L

11,0000

35

***5647**

Rivas Fernández, José Antonio

L

11,0000

36

***7351**

Tenreiro Martínez, Cristina

L

11,0000

37

***6789**

Torres Ayaso, María Dolores

L

11,0000

38

***6089**

Reigosa Fernández, Cristina

L

10,9412

39

***9515**

González Martínez, Adriana

L

10,8830

40

***3433**

Pérez Luaces, Juncal

L

10,8536

41

***0106**

Iglesias Loures, Ana Belén

L

10,7998

42

***3552**

Fajardo Fernández, Ángela María

L

10,7166

43

***5028**

Romero Azpitarte, Miguel

L

10,7076

44

***6517**

García Romero, Gonzalo

L

10,7000

45

***8514**

Arango Díaz, Andrea

L

10,6915

46

***2720**

Rodríguez Vázquez, Tatiana

L

10,6583

47

***1180**

Pereiras Álvarez, Tania

L

10,6000

48

***8906**

Sabucedo Castro, Óscar Manuel

L

10,6000

49

***4004**

Díaz Vázquez, Nathalie

L

10,5915

50

***5085**

Domínguez Lama, Antonio Luis

L

10,5120

51

***8758**

González Menor, Noemi

L

10,5000

52

***0269**

Carballo Touriño, Paula

L

10,5000

53

***9331**

Millán Montero, Miguel Ángel

L

10,5000

54

***7938**

Pérez Arosa, María Belén

L

10,4452

55

***3811**

Bretal González, Cristina

L

10,4166

56

***3226**

Rodríguez Verísimo, María Judit

L

10,4000

57

***9969**

Trillo Leis, José Manuel

L

10,3830

58

***8096**

Abalo Nogueira, Beatriz

L

10,3830

59

***5057**

Novo Vázquez, Patricia

L

10,3664

60

***2948**

Fernández Riádigos, Vicente Eliseo

L

10,3536

61

***9672**

Casas Vázquez, Lucía

L

10,3284

62

***4902**

Riestra Meire, María Patricia

L

10,3284

63

***3088**

Papa Rodríguez, Jessica

L

10,3247

64

***8946**

Domínguez Fernández, Raquel

L

10,3208

65

***1797**

Dobarro Rubido, Luis

L

10,2494

66

***9225**

Refojos Álvarez, Ana Isabel

L

10,2328

67

***1639**

Cases de Orozco, Miguel

L

10,2284

68

***7017**

Pereiro Casas, Miguel

L

10,2102

69

***6549**

Andrade Baliño, José

L

10,2000

70

***0462**

Malvar Pazos, María Esperanza

L

10,2000

Persoas aprobadas do concurso de méritos. Orde do 19 de outubro de 2022 (DOG do 28 de outubro de 2022). Servizo secundaria

DNI

Nome

Quenda

Baremo

Especialidade 590001 - Filosofía

1

***4892**

Alonso Fernández, José

D

9,0000

1

***5033**

Rodríguez Diéguez, Carlos Víctor

L

11,6500

2

***3038**

Mariño Amor, Eva

L

11,0000

3

***1075**

Alonso García, Estrella María

L

10,5000

4

***4379**

Rodríguez Fandiño, María Teresa

L

10,5000

5

***1693**

Franco Blanco, Araceli

L

10,3000

Especialidade 590002 - Grego

1

***4052**

Fernández García, Rocío

L

11,0000

2

***6538**

Rodríguez Díaz, Blanca María

L

9,0000

3

***5387**

Tato Bonome, Margarita

L

9,0000

4

***7940**

Gil Pereira, Ana Rosa

L

7,5784

Especialidade 590003 - Latín

1

***5614**

Fernández Carreira, María del Carmen

D

10,0000

1

***5865**

Silva Rodríguez, María del Carmen

L

10,8000

2

***2723**

Galego Guitián, Carlos

L

10,6000

3

***2844**

Rodríguez Álvarez, María Georgina

L

10,2123

4

***6092**

García Diéguez, María Carmen

L

10,0000

5

***5319**

Soba Tomás, María Yolanda

L

10,0000

6

***6020**

Alonso Álvarez, Laureano

L

10,0000

7

***4777**

García Seijas, María Rita

L

9,8996

8

***0744**

Carballido Rodríguez, María Teresa

L

9,8536

9

***5504**

Vázquez Hermida, María del Pilar

L

9,7951

10

***2352**

Couselo Fernández, María del Carmen

L

9,4329

Especialidade 590004 - Lingua Castelá e Literatura

1

***5820**

Montenegro Fernández, Lucía

L

13,5000

2

***4813**

Fernández Castro, Ana

L

13,0000

3

***6040**

Fernández Fernández, María Sara

L

12,0000

4

***8311**

Rey Somoza, Antonio

L

12,0000

5

***9841**

López Mella, Rafael

L

12,0000

6

***3585**

Corral Soilán, Cristina

L

12,0000

7

***7497**

Rodríguez Domínguez, Xoán Xosé

L

11,6059

8

***4868**

Iglesias Garrido, Ana Belén

L

11,6000

9

***7495**

Alonso Leivas, Eva Inés

L

11,5000

10

***0460**

Riádigos Hermida, Lucía

L

11,5000

11

***9849**

Sánchez Arias, Yolanda

L

11,5000

12

***7527**

Rey Kochinke, Ana

L

11,4000

13

***4096**

Villar Corral, María José

L

11,0000

14

***3507**

Quicler Román, Gloria María

L

11,0000

15

***8895**

Cid Vila, Katia

L

11,0000

16

***4899**

Santiago Portas, Rodrigo

L

11,0000

17

***1254**

Costas Coya, Lourdes

L

10,8000

18

***3867**

Fontela López, Nieves

L

10,5000

19

***9386**

Ledo Ares, María

L

10,5000

20

***1029**

Pedre Lorenzo, María Luisa

L

10,4166

21

***0051**

Ramilo Varela, Raquel

L

10,1830

22

***8959**

Millos Castro, Javier

L

10,1413

23

***1666**

Abuín Abel, Susana

L

10,0000

24

***1960**

Núñez Pertejo, María Celia

L

10,0000

25

***1191**

De Novoa Fernández, Esther

L

10,0000

26

***8986**

Pazos Otero, Alicia

L

10,0000

27

***8854**

Prieto González, María del Carmen

L

10,0000

28

***9721**

Cruz Fernández, María Cristina

L

10,0000

29

***7042**

Parada Pereira, Andrés

L

10,0000

Especialidade 590005 - Xeografía e Historia

1

***2444**

Portas Iglesias, Diego

L

12,5000

2

***1968**

Méndez Fonte, Rosa María de las Nieves

L

12,0000

3

***0160**

Castro Blanco, María de los Ángeles

L

12,0000

4

***5841**

Conde Fernández, Sonia

L

12,0000

5

***6898**

Seoane Guerra, Ánxela

L

11,9915

6

***1640**

Fernández Pérez, Íñigo

L

11,5000

7

***6836**

Túñez Pérez, María Verónica

L

11,5000

8

***5608**

García Méndez, Susana

L

11,5000

9

***7970**

Pérez González, Santiago

L

11,2000

10

***1521**

Prieto Méndez, María Lidia

L

11,0000

11

***6990**

Lema Martínez, Sonia

L

11,0000

12

***5203**

Álvarez Canella, Alfonso

L

11,0000

13

***7784**

Pérez Rodríguez, María Carmen

L

11,0000

14

***7783**

Ben Paz, Felipe

L

11,0000

15

***0977**

Sanz Freire, Román

L

11,0000

16

***9908**

Baldomir Cabanas, María Carmen

L

11,0000

17

***7904**

González Puga, María Isabel

L

11,0000

18

***1433**

López Taboada, Manuel

L

11,0000

19

***3899**

Alonso Pérez, Ángela

L

10,6583

20

***3687**

Gómez Fernández, Antolín

L

10,5413

21

***3804**

García González, Sofía

L

10,5000

22

***8981**

Cardona Filgueira, Enrique

L

10,5000

23

***5022**

Rubio de la Fuente, Almudena

L

10,5000

24

***2616**

Estévez Barreiro, Andrea

L

10,5000

25

***7069**

López Pérez, Juan Luis

L

10,3284

26

***9663**

Pino Fernández, Javier

L

10,3000

27

***0707**

Costa Giráldez, David Alejandro

L

10,1494

28

***9704**

Gómez Mourelle, Ramón

L

10,0000

29

***0063**

Hermida Castro, Lourenzo

L

10,0000

30

***2610**

Durán Rivas, María Esther

L

10,0000

31

***8689**

Cagide Pereiro, Jesús

L

10,0000

32

***2600**

Beceiro Rifón, María Dolores

L

10,0000

Especialidade 590006 - Matemáticas

1

***8879**

Iglesias Suárez, Isabel

D

7,2500

1

***6463**

Vázquez López, Luis

L

10,6284

2

***0482**

Basante Fernández, Raquel

L

10,5000

3

***8097**

Iglesias Vicente, Julio Antonio

L

10,0000

4

***8817**

Gándara Pastrana, Manuel

L

10,0000

5

***8273**

De Malet Pintos-Fonseca, Marina María

L

10,0000

6

***7244**

Martínez Fernández, Yolanda

L

10,0000

7

***7862**

Arufe Formoso, Bárbara

L

10,0000

8

***5753**

Rodríguez García, Javier

L

10,0000

9

***7016**

Fernández Silva, Daniel

L

10,0000

10

***8789**

Suárez Fernández, Jorge

L

10,0000

11

***9172**

Montero Santoveña, María Isabel

L

10,0000

12

***5182**

Saavedra González, José Manuel

L

10,0000

13

***1047**

Calleja Meilán, Rita

L

9,9500

14

***2294**

Arcos Méndez, María Jesusa

L

9,7996

15

***2855**

Taboada Costas, Isabel

L

9,6036

16

***8522**

García-Rodeja Gayoso, Juan

L

9,2830

17

***5234**

Noguerol Villamarín, Marta

L

9,2000

18

***1050**

Arias Conde, Yolanda

L

9,1830

19

***1290**

Rey Fernández, María Jesús

L

9,0664

20

***4198**

Rodríguez Sánchez, José Carlos

L

9,0000

21

***6314**

Vázquez Lema, José Manuel

L

9,0000

22

***0448**

Pena Hevia, María Marta

L

9,0000

23

***6878**

Sorribas Chaves, María del Rosario

L

9,0000

24

***7673**

Mosquera Longueira, Xosé Antón

L

9,0000

25

***8734**

Fernández Regueiro, María Jesús

L

9,0000

26

***2721**

Silva González, Beatriz

L

9,0000

27

***5836**

Fraga Sánchez, Olga

L

9,0000

28

***4852**

Lamas Blanco, María Gloria

L

9,0000

29

***9217**

Calaza Eiras, Jesús Eliseo

L

9,0000

30

***9625**

Rodríguez Varela, María Nieves

L

9,0000

31

***6943**

Méndez Paleo, María Jesús

L

9,0000

32

***3084**

Iglesias Maseda, Florencio

L

9,0000

33

***6543**

Romero Pernas, Alicia

L

9,0000

34

***3477**

Mira Reymúndez, Laura

L

9,0000

35

***7511**

Varela Fernández, Rosa María

L

9,0000

36

***7476**

Doval González, Susana

L

8,9830

37

***7332**

Castedo Dorado, María del Carmen

L

8,8496

38

***5536**

Saavedra López, Jacinto Antonio

L

8,8000

39

***8830**

Santiago Hermida, Rebeca Inés

L

8,7330

40

***7843**

Paradela Aradas, María José

L

8,7000

41

***5580**

Vilar Paz, Miguel

L

8,5000

42

***4538**

Lago Núñez, Águeda

L

8,4583

43

***8674**

Pena Framiñán, Manuel

L

8,4000

Especialidade 590007 - Física e Química

1

***7983**

Lamas Castro, Elvira María

D

7,0520

1

***7251**

Rey Liste, María de los Ángeles

L

11,2000

2

***5595**

López Fernández, Ramón

L

11,0000

3

***8265**

Ferrón Novais, Mónica

L

11,0000

4

***4348**

Alcaraz Prieto, María José

L

11,0000

5

***6421**

Mella Louzao, María Luisa

L

11,0000

6

***3681**

Feter Morán, María Rosario

L

11,0000

7

***4398**

González Lorenzo, Marina

L

11,0000

8

***0810**

García Vega, Manuel

L

11,0000

9

***9482**

Díaz Doutón, José Manuel

L

10,0000

10

***6371**

Gómez Vicos, María Cristina

L

10,0000

11

***0970**

Chouza Fernández, María Teresa

L

9,8496

12

***0921**

Collazo Ageitos, María

L

9,6996

13

***2454**

Fernández Agusti, María Belén

L

9,5452

14

***6222**

Martí González, Iago

L

9,5199

15

***6393**

Alonso Iglesias, María Amelita

L

9,5000

16

***0791**

López Muñoz, Pablo

L

9,4000

17

***7830**

Cabaleiro Barroso, Alfonso Manuel

L

9,2830

18

***6504**

Pérez Rodríguez, María del Carmen

L

9,2000

19

***6782**

Fuentes Vázquez, Verónica

L

9,1704

20

***3980**

Baluja Araújo, María Pilar

L

9,0000

21

***4462**

Álvarez López, María Cristina

L

9,0000

22

***1153**

Rico Fernández, Susana

L

9,0000

23

***9765**

Pazos Montes, Luis Antonio

L

9,0000

24

***7579**

Bandín Matos, Raquel María

L

9,0000

25

***1685**

García González, José Luis

L

9,0000

26

***0844**

Salgado Díaz, María Sofía

L

9,0000

27

***8882**

Vázquez Freire, Montserrat

L

9,0000

28

***7325**

Barreiro Martínez, Manuela Susana

L

9,0000

Especialidade 590008 - Bioloxía e Xeoloxía

1

***8459**

Silva Gómez, Margarita Candelaria

D

9,0000

2

***1688**

Gesto Domínguez, Iria

D

8,0496

1

***7682**

Munín Fernández, Estrella

L

15,0000

2

***0463**

López Prada, María Inmaculada

L

12,0000

3

***9074**

Quintela Sende, Manuela Jazmín

L

11,7081

4

***7256**

Pérez Polín, Sandra María

L

11,5000

5

***2065**

Varela Otero, Elías

L

11,5000

6

***1484**

Souto Alonso, María

L

11,5000

7

***2651**

Bendamio González, Guadalupe Beatriz

L

11,4749

8

***6091**

Acosta Álvarez, Laura

L

11,2497

9

***9085**

Fernández Verdía, María de los Ángeles

L

11,2166

10

***0881**

Rodeiro Meijido, Antonio José

L

11,0996

11

***8344**

Feliz Villamarín, Javier

L

11,0413

12

***3345**

Villar Freire, María Victoria

L

11,0000

13

***1842**

Valero Arijón, María Victoria

L

11,0000

14

***2213**

Ponte Iglesias, David

L

11,0000

15

***6229**

Sánchez Ansia, María Elena

L

11,0000

16

***9139**

Gómez Suárez, María José

L

11,0000

17

***0082**

Valverde Viqueira, Ignacio

L

11,0000

18

***2078**

San Martín Outeiral, Sara

L

10,9332

19

***9521**

Beltrán Olarte, Marcos José

L

10,9000

20

***7925**

Abadín Campañó, Josefa

L

10,6000

21

***6269**

Lamas Antón, Francisco José

L

10,5000

22

***2629**

Vázquez Cordero, Belén

L

10,5000

23

***0264**

Santaolalla Bejarano, Eva

L

10,5000

24

***3592**

Vázquez del Prisco, Andrés Ramón

L

10,5000

Especialidade 590009 - Debuxo

1

***7013**

Porto Taboada, Antonio

D

8,2000

1

***5400**

Iglesias Fernández, César Manuel

L

11,8000

2

***3486**

Pequeño González, Mirta

L

11,2000

3

***1959**

Lista Cabral, Liliana María

L

11,1000

4

***6269**

Dopazo Abal, Sonia

L

11,0000

5

***9424**

García García, Rodrigo

L

11,0000

6

***7874**

Mirabal Montero, María del Carmen Ozema

L

11,0000

Especialidade 590010 - Francés

1

***1452**

Seoane Vieira, Marisol

D

9,0000

2

***2994**

Chouli Rodríguez, Nathalie

D

8,5852

1

***2737**

Jove Prendes, Manuel

L

12,0000

2

***1648**

Gil Presas, Fátima

L

10,0000

3

***6527**

García Gómez, María Teresa

L

10,0000

4

***7663**

Vidal Arias, María Teresa

L

10,0000

5

***9414**

Anido Doeijo, Sonia María

L

10,0000

6

***2822**

Calvo Vigo, Elisa

L

10,0000

7

***3449**

Lage Marco, María Cruz

L

10,0000

8

***5979**

Fernández Varela, María Estefanía

L

9,8914

9

***8078**

Villar Otero, Natividad

L

9,7956

10

***9223**

Figueiras Lestón, María Dolores

L

9,6000

Especialidade 590011 - Inglés

1

***0303**

Presas Vázquez, Cristina

L

14,5000

2

***3163**

Rey Álvarez, Marta María

L

13,5000

3

***2571**

Pérez Vázquez, María

L

13,0000

4

***9240**

Remesal Fernández, María de las Nieves

L

12,5000

5

***9600**

González Marcos, Susana

L

12,4727

6

***2674**

Martínez Alonso, María Luisa

L

12,0000

7

***8928**

Álvarez Martínez, Miguel

L

11,9915

8

***7480**

Calvo Fernández, Emma María

L

11,6101

9

***0899**

García Vila, Inmaculada

L

11,5000

10

***2431**

Garrido Álvarez, Olimpia

L

11,5000

11

***5864**

Casal Ferre, María Pilar

L

11,0000

12

***5682**

Casais Fernández, María José

L

11,0000

13

***2704**

Casal Couto, Elisa

L

10,9915

14

***8446**

Sevilla Gómez, María José

L

10,9520

15

***0577**

Fernández de Aguirre García, Patricia

L

10,9038

16

***3174**

Montes López, María Elena

L

10,8228

17

***6778**

Díaz López, Cristina

L

10,6000

18

***5681**

Beceiro Pérez, María Mercedes

L

10,5000

19

***3387**

Álvarez Torneiro, María Emilia

L

10,5000

20

***2030**

Magariños Moa, María Isabel

L

10,5000

21

***7021**

Pimentel Ocampo, Eva

L

10,1935

22

***1678**

Iglesias Gómez, Teresa

L

10,1309

23

***7824**

Roca Varela, María Luisa

L

10,0685

24

***6349**

Barro Eiroa, Marta

L

10,0000

25

***6426**

Paz Maneiro, María Rocío

L

10,0000

26

***0287**

Pita Vilasánchez, Tamara

L

10,0000

27

***1137**

López Sánchez, María Lourdes

L

10,0000

28

***5441**

Taboada Carral, Luisa

L

10,0000

29

***5624**

Seco Pérez, Milagros

L

10,0000

30

***6036**

Pérez López, Eva María

L

10,0000

31

***6902**

Gil Torrejón, Andrea

L

9,9583

Especialidade 590012 - Alemán

1

***5956**

Besada Falque, Isidoro Germán

L

11,5000

2

***6162**

Da Conceiçao Bahamonde, Susana

L

11,0000

Especialidade 590016 - Música

1

***7447**

Fernández Crecente, Roberto

L

12,0000

2

***3966**

Pérez González, María del Carmen

L

12,0000

Especialidade 590017 - Educación Física

1

***6946**

Ramos Anca, Antonio José

D

9,0000

2

***6939**

Caruncho García, Joaquín Alejandro

D

7,2000

1

***5446**

Cagiao Seijo, Mónica

L

13,4496

2

***3646**

Roca Rábade, Félix

L

12,4517

3

***3438**

Quinteiro López, Luis Miguel

L

12,1498

4

***5114**

Bermúdez Salinas, María

L

12,0000

5

***2392**

García Maquieira, Félix Ángel

L

11,9000

6

***6636**

Escudero Pelayo, Elena

L

11,5000

7

***9193**

Varela Caínzos, Paula

L

11,4000

8

***7053**

Domínguez Soutullo, Carlos

L

11,0000

9

***2054**

Calvelo Vázquez, Eva

L

10,9000

10

***3972**

Lozano González, Manuel

L

10,7664

11

***1641**

Ferreiro Liñares, Lucía

L

10,2000

12

***9501**

García Míguez, Raquel

L

10,0000

13

***0209**

Rodríguez González, Alberto

L

10,0000

14

***5894**

Dopico García, Roberto

L

10,0000

Especialidade 590018 - Orientación Educativa

1

***7721**

Rivera Rozada, Ana María

D

10,0000

2

***5094**

García Saavedra, Sonia

D

6,1677

1

***7971**

Soto Riádigos, Paula

L

12,5664

2

***0082**

López González, Laura

L

12,0000

3

***6477**

Rodríguez Martínez, José

L

12,0000

4

***6843**

Sánchez Pérez, Ana María

L

12,0000

5

***0793**

Mozas Estévez, María Dolores

L

11,0000

6

***8802**

Sanluis Tejado, María Oliva

L

11,0000

7

***9937**

Quián Roig, Ana Isabel

L

11,0000

8

***7804**

Rodríguez Camino, Natalia María

L

11,0000

9

***1038**

García Taboada, María Jesús

L

10,8830

10

***9356**

Paredes Quintas, Marta

L

10,5332

11

***2881**

Rodríguez Silva, María Belén

L

10,5000

12

***6642**

Álvarez Rodríguez, Manuela

L

10,5000

13

***1700**

Sánchez Moreno, Sagrario

L

10,0000

14

***1469**

Portela Silvestre, Ana María

L

10,0000

15

***4224**

Vilar Martínez, María Begoña

L

10,0000

16

***9096**

García Conde, María Luz

L

10,0000

Especialidade 590019 - Tecnoloxía

1

***3934**

Pérez Álvarez, Consuelo

D

9,0000

2

***0752**

Martínez Pérez, Antonio

D

6,7120

1

***5148**

Freiría Gándara, María Josefa

L

11,4000

2

***7693**

Gómez Noya, María Guadalupe

L

11,0000

3

***8471**

Omil Villaverde, María Dolores

L

11,0000

4

***0865**

Rego Sanmartín, María Teresa

L

11,0000

5

***0630**

Fontoira Fernández, Alberto

L

10,0000

6

***0247**

Tejedo Rodríguez, Jesús

L

10,0000

7

***1443**

Bello Lorenzo, María Celia

L

10,0000

8

***0708**

Montes Pedreira, Carlos

L

9,6744

9

***4850**

González Meijide, Julia María

L

9,5000

10

***3866**

Veiguela Martíns, Crisanto

L

9,5000

11

***0902**

Blanco Alonso, Daniel José

L

9,4247

12

***5659**

Amigo Romero, Avelino

L

9,0000

13

***9781**

Ponte Pereira, José Antonio

L

9,0000

14

***4205**

Martínez Ameneiro, Ramiro

L

9,0000

15

***2027**

Vázquez Carballal, Mónica

L

9,0000

16

***3491**

Álvarez Álvarez, Juan José

L

9,0000

17

***5635**

Río Reboredo, María del Carmen

L

9,0000

18

***7991**

García Pérez, José

L

9,0000

19

***9542**

Salgueiro Aquino, José Antonio

L

9,0000

20

***7907**

Oliveira Davila, Ana Isabel

L

9,0000

Especialidade 590053 - Lingua e Literatura Galega

1

***7571**

Lourido Santiso, Mónica

L

12,0000

2

***8102**

Veiga Tuimil, María Erundina

L

11,5000

3

***4312**

Paños Rodríguez, Isabel

L

11,0000

4

***1332**

Arce Méndez, Miguel

L

10,6082

5

***1468**

González Anseras, Selena

L

10,5000

6

***6504**

Zapico Barbeito, María del Pilar

L

10,2000

7

***7087**

Novo Breijo, María

L

10,2000

8

***1848**

Arias López, María Beatriz

L

10,0000

9

***1894**

Suárez Baltasar, María Dolores

L

10,0000

10

***0676**

Campos López, María Elena

L

10,0000

11

***9655**

Couto González, María Belén

L

10,0000

12

***0661**

Groba Bouza, Fernando

L

9,1517

13

***0418**

López Rejo, Teresa

L

9,0000

14

***5724**

González Alonso, Áurea

L

9,0000

15

***1750**

Díaz Sixto, Alfonso

L

9,0000

Especialidade 590061 - Economía

1

***1656**

Tomé López de Silanes, Eugenio Luis

D

8,8393

1

***0749**

Mato Fernández, Antonio José

L

10,0000

2

***5274**

Núñez Ceide, Ana María

L

10,0000

3

***6028**

Sande Vidal, María

L

9,6140

4

***8087**

Álvarez Azevedo, María Mónica

L

9,5036

5

***0957**

Fernández Rodríguez Crespi, Luis Jesús

L

9,4557

6

***0368**

Peña Ferreiro, Sandra

L

9,4284

7

***1041**

Fernández Parada, María

L

9,3868

8

***6555**

Castelao Iglesias, Victoria Eugenia

L

9,2120

9

***7100**

Posse Arenas, María Manuela

L

9,0076

10

***3918**

Vázquez Domínguez, María Pilar

L

9,0000

11

***6088**

Gil Robles, Eva Mercedes

L

9,0000

12

***5094**

Alonso Díaz, María Josefa

L

9,0000

13

***4972**

Pérez Blanco, Raquel

L

8,6500

14

***0713**

Tasende Cotelo, Patricia

L

8,4160

Especialidade 590101 - Administración de Empresas

1

***1988**

Pérez Carracedo, Catalina

L

10,3000

2

***3371**

López González, María del Carmen

L

10,0000

3

***1132**

Gómez Fernández, María Rosa

L

10,0000

4

***9761**

González Fernández, Eva Agustina

L

9,0368

5

***8001**

Blanco González, María Fe

L

9,0055

6

***2295**

López Vilas, José Luis

L

9,0000

7

***0449**

Sáez Jorge, Miguel Ángel

L

9,0000

8

***5486**

Carricoba Armesto, María Concepción

L

8,9000

9

***8262**

Agrafojo Fernández, María Jesús

L

8,5000

10

***8413**

Serén Álvarez, Dina María

L

8,2197

11

***2188**

Martínez Hidalgo, Francisco

L

8,0910

Especialidade 590102 - Análise e Química Industrial

1

***3816**

Souto Muñoz, Óscar

L

11,5000

2

***3272**

Fernández Hermida, Nuria

L

10,2306

3

***9398**

Longarela Varela, María Ana

L

9,0000

4

***8207**

Balo Villanueva, María del Carmen

L

8,8784

5

***5631**

Vázquez Vázquez, María del Carmen

L

8,6476

6

***3148**

Gil Piñeiro, Laura

L

8,0000

7

***9795**

Areán Buján, José Carlos

L

7,3618

8

***3905**

Rodríguez Rigueiro, María Teresa

L

7,0468

9

***9323**

Facal Centeno, Eva María

L

6,8704

Especialidade 590103 - Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal

1

***5642**

Cortiñas Rodríguez, José Antonio

L

10,2784

2

***9680**

Rey Vila, Ana Vera

L

9,0000

3

***7513**

De la Cruz Casalderrey, María Cristina

L

9,0000

4

***2987**

Otero Lamas, María Carmen

L

9,0000

5

***6259**

Piñón Cobelo, José María

L

8,2915

6

***7464**

Martínez Nieto, María Aránzazu

L

8,0166

7

***4743**

Rodríguez Romero, Xoana

L

7,2824

8

***6100**

Machado Castro, María del Carmen

L

7,2583

9

***1132**

Rodríguez Gómez, Luís

L

7,1496

Especialidade 590104 - Construcións Civís e Edificacións

1

***7445**

López Dosil, Miguel Ángel

L

11,1784

2

***9703**

De Medrano Iglesias, Joaquín

L

9,0000

3

***8973**

Carro Erias, Luis Alberto

L

9,0000

4

***4895**

Sanmartín Fernández, Manuel

L

9,0000

Especialidade 590105 - Formación e Orientación Laboral

1

***4461**

Fernández Rodríguez, José Ramón

D

8,3000

1

***5521**

Ferreiro Díaz, María del Pilar

L

11,5000

2

***0757**

Porral Novis, María Meritxell

L

11,0666

3

***2336**

Colmenero Ruiz, María de los Ángeles

L

11,0000

4

***9257**

Trías Sánchez, Carlos

L

11,0000

5

***1642**

García Seijo, Rosalía

L

10,9413

6

***9356**

Rodríguez Lomba, Ana María

L

10,9413

7

***3520**

Donesteve Varela de Limia, Javier Ignacio Juan José

L

10,5000

8

***6280**

González Guerra, Patricia

L

10,5000

9

***8434**

Bolaño Ferradáns, Adrián

L

10,3583

10

***2514**

Araújo Prieto, Silvia

L

10,1247

11

***5035**

Philippon de Arriba, Francisco Javier Renato

L

10,0000

12

***8370**

Areán Taboada, Luisa

L

10,0000

13

***8061**

Senande Trabazo, Paz

L

10,0000

14

***2292**

Alonso Álvarez, Bernardo

L

10,0000

15

***8115**

Abilleira Freijeiro, Miguel

L

10,0000

16

***1471**

Vivero Regueiro, Miriam

L

10,0000

Especialidade 590106 - Hostalaría e Turismo

1

***6275**

Lorenzo Díaz, María del Pilar

L

11,0000

2

***7726**

Couce Vidal, María

L

10,5081

3

***0855**

López Carballo, María Esther

L

10,5000

4

***6214**

De la Torre Vázquez, Mónica

L

10,5000

5

***5386**

López Santos, María Cristina

L

10,0000

Especialidade 590107 - Informática

1

***9482**

Corbacho Lorenzo, Eulogio

L

10,0000

2

***5387**

Urcera López, Luis

L

10,0000

3

***8855**

Cuervo Miguélez, Olga

L

10,0000

4

***7561**

Muñoz Sánchez, María Rosa

L

9,5000

5

***7677**

Otero Álvarez, Roberto

L

9,1247

Especialidade 590108 - Intervención Sociocomunitaria

1

***1415**

López Fernández, José María

L

11,0000

2

***5685**

Rey Eibe, Francisco José

L

10,8247

3

***9037**

Ferrín Brocos, Francisco Javier

L

10,0000

Especialidade 590109 - Navegación e Instalacións Mariñas

1

***1494**

Lobelos Méndez, Mónica Mercedes

L

10,0000

2

***1789**

Nogueira Vilar, Alberto

L

10,0000

3

***2351**

Peinó Carballés, Beatriz

L

8,3557

4

***7790**

Cerdido Fachal, María Ana

L

7,3267

5

***3798**

Painceira Germade, Francisco José

L

7,3227

Especialidade 590110 - Organización e Xestión Comercial

1

***2262**

Fraga Castro, Mónica

D

6,5000

2

***7951**

Gil Fernández, Ana

D

5,2600

1

***8972**

Campoamor Aller, Ana Olga

L

8,4139

2

***6150**

Fernández Ferrón, Sonia

L

7,1369

3

***8830**

Piñeiro Torres, Blanca

L

7,1291

4

***9055**

García Miranda, Carmen María

L

7,0833

5

***5468**

Sánchez García, Roberto

L

6,9704

6

***2971**

Folgosa Rodríguez, Isabel

L

6,7846

7

***8798**

Méndez Amado, Beatriz

L

6,7036

8

***0459**

Longarela Santamarina, Francisco José

L

6,5784

Especialidade 590111 - Organización e Proc. de Mantenemento de Vehículos

1

***7508**

Rodríguez Gutiérrez, José Javier

D

6,2727

1

***4462**

López Rodríguez, Guadalupe

L

10,2000

2

***2354**

Páez Pérez, José Antonio

L

9,3284

3

***7308**

Rivero Fuentes, Emiliano

L

7,8791

4

***4359**

Vázquez Díaz, José Ángel

L

7,4560

5

***7076**

Sánchez Muñoz, Emiliano

L

7,2008

Especialidade 590112 - Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica

1

***2458**

Alvar López, Francisco

L

9,0000

2

***5906**

Fojo Pérez, Fernando

L

9,0000

3

***6590**

Isla González, José Antonio

L

9,0000

4

***1053**

Rodríguez Facal, María Yolanda

L

9,0000

5

***0307**

Campo Antón, Antonio

L

8,2935

Especialidade 590113 - Organización e Proxectos Sistemas Enerxéticos

1

***2695**

Blanco Blanco, María Emérita

L

11,0000

2

***0615**

Fernández Garea, Miguel

L

10,3748

3

***5177**

Díaz Romero, Juan José

L

9,3284

4

***2935**

Mourenza Díaz, María del Camino

L

9,0000

5

***6430**

Díaz Castañeira, Miguel

L

9,0000

6

***3117**

Arias Rivas, Sonia

L

9,0000

7

***9718**

Lado Figueiras, Manuel Ángel

L

8,6000

8

***3103**

Puga Díaz, Mónica

L

7,0623

Especialidade 590115 - Procesos de Produción Agraria

1

***1884**

Rodríguez Fernández, Verónica

L

10,2000

2

***2804**

Maciñeiras Cedrón, M. Inés

L

10,0000

3

***9955**

Rodríguez López, Javier

L

10,0000

4

***6218**

Rosón González, Iago

L

10,0000

5

***7007**

Iglesias Arbor, Emma

L

9,6498

6

***1097**

Taboada Díaz, Francisco Javier

L

9,1822

Especialidade 590116 - Procesos na Industria Alimentaria

1

***3015**

Rodríguez Caeiro, María José

L

12,0000

2

***1552**

Zafra González, María José

L

11,0000

3

***5621**

Vázquez Durán, Francisco

L

11,0000

4

***5162**

Ferreiro Franco, María Concepción

L

11,0000

5

***9646**

Quintáns Riveiro, Lourdes Consuelo

L

10,2387

6

***1363**

Vázquez Rodríguez, José Luis

L

10,0000

7

***5990**

Fernández Méndez, María Mercedes

L

10,0000

Especialidade 590117 - Procesos Diagnósticos Clínicos e Produtos Ortoprotésicos

1

***4334**

Piña Puñal, María de los Ángeles

L

9,0000

2

***0906**

de la Santísima Trinidad Gómez, Beatriz

L

8,3076

3

***6005**

Cifuentes Riquelme, Cristina

L

8,1915

4

***2130**

Martín Santa Cecilia, Francisco Javier

L

6,8583

5

***9338**

César Aldariz, Javier

L

6,6600

Especialidade 590118 - Procesos Sanitarios

1

***8730**

Palomo Campos, Francisco Javier

L

10,6000

2

***7530**

Yáñez Sánchez, María Isabel

L

9,9413

3

***5318**

Rodríguez Deán, Eduardo

L

9,0000

4

***5010**

Vidal Álvarez, Ruth María

L

8,6076

5

***3623**

Martínez Pérez, Bruno

L

8,5081

6

***2374**

Carro González, Pablo

L

8,5000

7

***2257**

Sánchez Mata, Patricia Atenea

L

7,9935

8

***0550**

Vidal Juviño, José Ramón

L

7,6288

9

***5805**

Moure Muíños, Alejandro

L

7,3784

10

***3879**

Pena Dorado, Suevia

L

7,3309

11

***2938**

López Pita, Estíbaliz

L

7,3166

Especialidade 590119 - Procesos e Medios de Comunicación

1

***7137**

Bermejo Rubio, Arturo

L

12,0000

2

***2153**

González Álvarez, Xacobe

L

11,6000

3

***2893**

Romero Fernández, Sira

L

10,9912

4

***6526**

Alonso Álvarez, María Eva

L

10,0000

5

***6587**

Naya Izaguirre, Iván

L

9,0893

6

***8945**

Bouzas Caamaño, Vicente

L

9,0000

7

***7260**

Sío Lomba, Olalla Nazaret

L

6,2500

Especialidade 590120 - Procesos e Produtos de Téxtil, Confección e Pel

1

***0401**

García Robles, María Isabel

L

9,0000

2

***7223**

Gándara Lorenzo, María Jesús

L

8,8536

Especialidade 590122 - Procesos e Produtos en Artes Gráficas

1

***6235**

Graña Fernández, María José

L

10,6204

2

***7112**

Saa Merino, José

L

10,2579

3

***4414**

Oubiña Rial, Benito

L

10,0000

Especialidade 590123 - Procesos e Produtos en Madeira e Moble

1

***0347**

Fernández Lorenzo, Marcos

L

12,0000

2

***6086**

Magariños Maceiras, Xosé

L

12,0000

3

***8855**

López Álvarez, Paula María

L

11,0000

4

***1501**

Alonso Suárez, María José

L

11,0000

5

***1204**

Garrido Álvarez, Juan Carlos

L

10,0000

6

***1027**

Diz Santaclara, José María

L

9,2415

7

***4943**

Brañas Porto, María Jesús

L

9,0000

8

***2389**

Mariño Castro, María Cecilia

L

7,5000

9

***3155**

Castro Prado, María Inmaculada

L

7,4936

10

***3624**

Ferreiro Lorenzo, Pablo

L

7,3583

11

***6100**

Álvarez Rodríguez, José Carlos

L

6,8000

12

***9999**

Villaveirán Fernández, Susana

L

6,7657

Especialidade 590124 - Sistemas Electrónicos

1

***7948**

Rivera Crespo, Francisco José

L

10,5000

2

***4183**

Rodríguez Casanova, María de los Ángeles

L

10,5000

3

***3554**

Souto Cruz, Fernando

L

9,0000

4

***7277**

Pena Ramil, Patricia

L

9,0000

5

***3585**

Mora García, Sofía

L

8,9517

6

***7878**

López Serra, Óscar

L

8,6914

7

***7567**

González del Río, José Jaime

L

8,5206

8

***6789**

Paradelo Carracedo, Joaquín

L

8,4727

9

***2836**

Martín Álvarez, Jorge

L

8,0000

10

***3965**

Suárez Cuenca, Jorge Juan

L

7,2348

11

***9214**

Méndez Gómez, Xan Emilio

L

6,8704

12

***0725**

Blanco Mantiñán, Daniel

L

6,3951

13

***8448**

Fernández García, Daniel

L

5,7309

14

***4902**

Labrador Briceño, Josmary

L

5,6161

Especialidade 590125 - Sistemas Electrotécnicos e Automáticos

1

***4688**

Fernández Pedrosa, Fernando José

L

10,3080

2

***0027**

Estalote Bouzas, Carmen Yolanda

L

10,0000

3

***9558**

García Allegue, Miguel de Cervantes

L

10,0000

4

***6768**

Guerra Silva, Francisco Javier

L

10,0000

5

***8040**

Díaz Posada, Enrique

L

9,2704

6

***5211**

Gómez Villar, José Ángel

L

9,0000

7

***9563**

González Fernández, María Verónica

L

9,0000

Especialidade 590205 - Instalacións e Mantemento de Equipos Térmicos e de Fluídos

1

***6833**

Fandiño Fins, María Esmeralda

D

5,7413

1

***6715**

Piñeiro Iglesias, Inés

L

9,7830

2

***4491**

Caride González, María del Carmen

L

8,2291

3

***4125**

Vázquez Barreiro, Eva Carolina

L

8,0665

Especialidade 590206 - Instalacións Electrotécnicas

1

***8239**

Bernárdez Ríos, Emilio

L

11,0000

2

***8655**

Rodríguez Vila, María José

L

9,0000

3

***1251**

Rodríguez Arosa, José Manuel

L

8,6576

4

***8021**

Sánchez Fuente, Bernabé

L

7,5177

Especialidade 590208 - Laboratorio

1

***7769**

Vigo Sueiras, Cecilia

L

8,3583

2

***9620**

Rodríguez Testa, María Belén

L

7,6784

3

***3656**

Longarela Rodríguez, Olaia

L

7,1870

4

***3517**

Freire Rodríguez, Rocío

L

6,7891

Especialidade 590210 - Máquinas, Servizos e Produción

1

***7446**

Rodríguez Vidal, Carlos Gervasio

L

9,2083

2

***8062**

Iradi Mateo, María Guadalupe

L

7,0000

3

***2994**

Hermida Castro, María José

L

6,5895

Especialidade 590214 - Operacións e Equipos de Elaboración de Produtos Alimentarios

1

***8123**

Arias Arias, Berta

L

10,2413

2

***7274**

Lago Núñez, Laura

L

9,2767

3

***1996**

Novoa García, Justa

L

9,2704

4

***9162**

Veiga Dou, María Cecilia

L

8,8368

5

***2873**

Martínez Pérez, Emma María

L

8,8040

6

***2231**

León Rodríguez, Laureano Carlos

L

8,1992

7

***6051**

Martínez Meréns, Natividad

L

8,1583

8

***1942**

Laíño Gallegos, Minia Dolores

L

8,1310

9

***4101**

Gómez Rodríguez, Eva María

L

8,0833

10

***6719**

Puente Salvado, Xoán Manoel

L

7,7083

11

***9791**

Pan Sande, María del Rocío

L

7,2784

12

***1218**

Suárez Vázquez, María Mercedes

L

6,7617

13

***2928**

Mojardín Vázquez, María Isabel

L

6,5000

Especialidade 590215 - Operación de Procesos

1

***5084**

Iglesias Seivane, Carina

L

8,0000

2

***3000**

García Fernández, David

L

6,3082

Especialidade 590216 - Operacións de Produción Agraria

1

***7934**

López Villarreal, Milagros de Jesús

L

11,0000

2

***0456**

Álvarez García, Paula

L

10,0000

3

***6395**

Otero Domínguez, Beatriz

L

9,7166

4

***9138**

Fernández Lema, Emilio

L

9,2664

Especialidade 590219 - Procedementos de Diagnóstico Clínico e Ortoprotésico

1

***5247**

Vázquez Gayoso, María Pilar

L

11,0000

2

***7146**

Varela Caamiña, María Peregrina

L

10,6767

3

***6571**

Ríos Dalama, Laura

L

8,5206

Especialidade 590220 - Procedementos Sanitarios e Asistenciais

1

***9768**

Iglesias Castro, Mónica

D

10,5000

1

***4628**

Rúa Fontarigo, Rosa María

L

10,2000

2

***8214**

Suárez Iglesias, José Luis

L

9,9498

3

***0894**

Pin Quiroga, María Pilar

L

9,8559

4

***4236**

Lomba Lorenzo, María Teresa

L

9,8310

5

***5071**

Rubín Paz, José Raúl

L

9,6500

6

***8896**

Rey Nimo, María Belén

L

9,4727

7

***1141**

Pereiro Rivas, Diana

L

9,2000

Especialidade 590221 - Procesos Comerciais

1

***1295**

Espiño Rosende, María Jesús

L

9,4249

2

***4219**

Pampillón Grandal, Franco

L

8,4623

3

***8669**

Orjales Somoza, Almudena

L

8,3138

4

***5701**

Núñez Barros, María Rosa

L

6,5601

5

***6047**

Sánchez Sánchez, Noelia

L

6,5476

6

***2577**

Somoza López, María Mercedes

L

6,5000

7

***5185**

Domínguez García, Rubén Alfonso

L

6,4870

8

***9936**

Martínez Fernández, Rosa María

L

6,3874

9

***8069**

Señoráns Crespo, Natividad

L

6,3308

10

***0140**

Cacheda Cajaraville, Alberto

L

6,1867

11

***8186**

Barreira da Cuña, Mónica

L

6,0851

12

***0039**

Montenegro Moldes, Marina

L

6,0746

Especialidade 590222 - Procesos de Xestión Administrativa

1

***5108**

Presas González, María Esther

L

9,9583

2

***4540**

Patiño Vieites, Nuria

L

9,5202

3

***7628**

Pérez Dacal, Diana

L

9,2950

4

***3015**

Rodríguez Caeiro, Eva María

L

9,2767

5

***0660**

Carral González, María Teresa

L

9,0000

6

***5089**

Ayaso Costoya, María José

L

9,0000

7

***3224**

Blanco Méndez, María Josefa

L

8,2000

8

***8478**

López Mato, Roi

L

8,1517

9

***5209**

Fernández Caloto, Cristina

L

7,9456

10

***1007**

Trigo García, Josefa Victoria

L

7,6583

11

***6163**

Ebra Dacal, María Sol

L

7,3497

12

***9730**

Oubel Campos, María del Carmen

L

7,1643

13

***2803**

Testa Fernández, César Andrés

L

7,0000

14

***2934**

López Rodríguez, María Begoña

L

6,9957

15

***8924**

Fernández Abadín, Sara Tatiana

L

6,8122

16

***8790**

García Novo, Carmen

L

6,7767

17

***0707**

Pedregosa García, Antonio

L

6,7555

Especialidade 590225 - Servizos á Comunidade

1

***7538**

Pera Grasa, José Telmo

L

12,0000

2

***2388**

Conde Valladares, Margarita

L

11,7000

3

***9915**

Pardavila Rojo, Marta

L

11,5000

4

***9231**

Rodríguez Cid, Ana Rosa

L

11,0000

5

***7588**

Dios Rial, María Luisa

L

10,2000

6

***1361**

Paz Combarro, María Sara

L

10,1166

7

***9463**

Villamarín Taboada, Guadalupe del Pino

L

10,0000

8

***9012**

Vázquez Guisán, Sara

L

10,0000

Especialidade 590227 - Sistemas e Aplicacións Informáticas

1

***6276**

Conde Loureiro, Antonio

L

11,5000

2

***6768**

Ceñal Gutiérrez, Rubén

L

10,5000

3

***9241**

Andrade Lousas, Xosé Ramón

L

9,8828

4

***6442**

Souto Sánchez, Santiago

L

9,6536

5

***6927**

López Pena, Lara

L

9,5784

Especialidade 590229 - Técnicas e Procedementos de Imaxe e Son

1

***8599**

Pérez Rodríguez, Roberto Santiago

D

10,8000

1

***0748**

Martínez Martínez, María Isabel

L

12,0000

2

***5791**

Trinchant Legido, Blanca

L

9,7664

3

***3921**

López González, Elena

L

9,0250

4

***9388**

Carracedo González, María Belén

L

8,6517

5

***3538**

Pequeño Salgueiro, Sara

L

8,5498

6

***8919**

Pernas Soto, Sabela

L

8,4120

7

***5143**

Iglesias Araújo, Óscar

L

8,4000

Especialidade 590231 - Equipos Electrónicos

1

***6094**

Abal Abal, Beatriz

L

9,5704

2

***8961**

Pena Rodríguez, Belén

L

9,0894

3

***5797**

Vidueira Franjo, Emilio

L

9,0000

4

***0869**

Rodríguez Ramos, Gerardo

L

9,0000

5

***6046**

Deive Rey, Elena

L

9,0000

6

***7428**

Beltrán Bastos, Santiago

L

8,6000

7

***5771**

Prado Expósito, Manuel

L

8,1330

8

***1273**

Fernández Gómez, Lucía Margarita

L

7,6500

Especialidade 592001 - Alemán

1

***8541**

Martín Montáñez, Ana Lucía

L

11,1413

2

***1514**

Lago Schramm, María Isabel

L

11,0000

Especialidade 592002 - Árabe

1

***9296**

Seoane Míguez, Celeste

L

12,0000

2

***6393**

Rodríguez Cabana, María de Fátima

L

11,0000

3

***8112**

Hajjaj Lahsen, Hayach Muhammad

L

7,9247

Especialidade 592004 - Chinés

1

***3275**

Alonso García, Pino

L

12,0000

2

***0376**

Rodríguez Álvarez, Míriam

L

11,4000

3

***6675**

Rodríguez Veiga, María Cristina

L

10,9413

4

***2591**

Gastaminza Franco, Santiago

L

9,9497

5

***8557**

Alonso Barreiro, Pablo

L

9,1915

6

***7213**

Corderí Novoa, Modesto

L

8,5583

7

***0687**

Quesada Herrero, Salvador

L

8,4934

8

***3238**

Padín Novas, Marola

L

5,3498

9

***1467**

López Figueiras, Alma

L

4,4081

10

***4881**

García Rodríguez, Marta Elena

L

3,5247

Especialidade 592006 - Español

1

***4146**

Busta Varela, Carmela

L

7,3517

Especialidade 592008 - Francés

1

***4757**

Fernández Fernández, José Miguel

L

8,9000

2

***8482**

García López, Silvia

L

8,4457

3

***1281**

De la Torre Sotelo, Moisés

L

7,4538

Especialidade 592009 - Galego

1

***4021**

Membiela Santoro, Jaime

L

8,5000

Especialidade 592011 - Inglés

1

***9328**

Mariño Pego, Ana María

L

10,5000

2

***9683**

Becerra Pintos, Concepción

L

10,5000

3

***6186**

Iturralde Caballero, Antonio Alberto

L

10,5000

4

***9419**

Monteserín García, Antonio José

L

10,3893

5

***3931**

Saldaña López, Tatiana Aránzazu

L

10,1204

6

***7591**

Roger Quiroga, Enrique

L

10,0000

7

***7968**

Carcacia Aparicio, María Sonia

L

9,8017

8

***5752**

Martínez Rivas, María Esther

L

9,6101

9

***6995**

Lendoiro Esmoris, Margarita

L

9,5685

10

***5375**

Cagigao Losada, María Alicia

L

9,5000

11

***0603**

Freire Besteiro, María Begoña

L

9,4536

12

***9209**

Fernández Parratt, Tanya

L

9,4000

13

***6095**

Fernández Pérez, Maricel

L

9,0893

14

***2980**

Currás López, Jesús

L

9,0000

15

***4445**

Fernández Otero, Rosa María

L

9,0000

16

***4057**

Blanco Fernández, Elisa

L

9,0000

17

***3480**

Serén Bouzas, Cristina

L

8,9664

18

***4298**

Andrade Pena, María Mercedes

L

8,8581

19

***5424**

Montes Rodríguez, María Raquel

L

8,8500

20

***3643**

Lestegás Pérez, Cristina

L

8,8312

21

***1678**

Iglesias Gómez, Teresa

L

8,5893

22

***0531**

Delgado Delgado, Lucía

L

8,5580

23

***9683**

González Pérez, Marcos

L

8,4746

24

***8680**

Gesto Quiñoy, Marta

L

8,3498

25

***2726**

Otero Villamarín, Juan Bosco

L

8,3038

26

***0582**

Costoya Pérez, Esther María

L

8,1038

27

***2908**

Baena Nieto, María Marina

L

8,0974

28

***0577**

Fernández de Aguirre García, Patricia

L

7,9809

29

***7992**

Gómez Seoane, Almudena María

L

7,9727

30

***0024**

Rodríguez Lamas, María Luisa

L

7,8017

31

***0600**

Hernández Bruña, María Belén

L

7,6329

Especialidade 592012 - Italiano

1

***9964**

Lista Rodríguez, Mónica Sandra

L

12,0000

2

***9064**

Pérez-Carrillo López, María Inmaculada

L

11,0000

3

***4295**

Fernández Vilar, María del Carmen

L

10,5000

4

***6455**

Santiago Lago, Berta María

L

10,0000

Especialidade 592013 - Xaponés

1

***2761**

Alonso Harada, Yerma Hortensia

L

10,5000

2

***4222**

Maseda Muíño, Francisco

L

10,3081

3

****5059*

Koiso Koiso, Mayumi

L

10,2000

4

****5186*

Nozaki, Mika

L

10,0000

5

****2218*

Miyajima, Chikako

L

9,6000

6

***6684**

Hashimoto Maeda, Mari

L

8,4000

7

***8281**

Sobral Santiago, Suevia

L

7,7247

Especialidade 592015 - Portugués

1

***1506**

Fernández Martínez, Mónica

L

10,5000

Especialidade 593010 - Composición

1

***2135**

Baldomir Fernández, José

L

7,5572

Especialidade 593023 - Dirección de Orquestra

1

***3562**

López Briones, Fernando

L

7,1055

Especialidade 593035 - Guitarra

1

***2586**

Eiras Tojo, Francisco Javier

L

8,0227

Especialidade 593051 - Musicoloxía

1

***7155**

Abal Pulleiro, Iván

L

8,0227

Especialidade 593066 - Saxofón

1

***6988**

Coello Rodríguez, Pablo Miguel

L

7,4500

Especialidade 593090 - Gaita

1

***1955**

Freijeiro Alonso, Lorena

L

7,4267

Especialidade 593091 - Guitarra Eléctrica

1

***1495**

Galán Pérez, Marcelino

L

4,7227

Especialidade 593092 - Instrumentos de Corda Pulsada do Renacemento e Barroco

1

***2329**

Muñoz Rodríguez, Rafael Luis

L

8,0227

Especialidade 593102 - Viola de Gamba

1

***8187**

Ruiz Martínez, Sara

L

7,4060

Especialidade 594007 - Caracterización

1

***7569**

Bajo Izquierdo, Vanesa

L

8,4910

Especialidade 594118 - Dramaturxia e Escritura Dramática

1

***7376**

Becerra Arrojo, Afonso

L

12,0000

2

***9716**

Chiralt Bailach, Joan Josep

L

11,1000

Especialidade 594120 - Estética e Historia da Arte

1

***2522**

Álvarez Villalain, Damián Francisco

L

7,8000

Especialidade 594124 - Interpretación no Teatro do Texto

1

***5032**

Magaña Rodríguez, Olga

L

12,0000

2

***9039**

Llera Rodríguez, Fernando Ángel

L

12,0000

3

***6092**

Morales Ramón, Ermel

L

11,5000

4

***6814**

Codesido Breijo, Óscar

L

11,4000

5

***5714**

Crespo Méndez, María Francelina

L

10,7000

Especialidade 594129 - Técnicas Gráficas para a Escena

1

***8325**

Sarmiento Rivas, María

L

6,6749

Especialidade 594130 - Teoría das Artes do Espectáculo

1

***0819**

López Silva, Inmaculada

L

12,0000

2

***7269**

Pascual Rodríguez, Roberto

L

12,0000

3

***5756**

Prego Cabeza, Santiago Fernando

L

12,0000

4

***5515**

Míguez Escudero, Laura

L

7,6247

Especialidade 594401 - Acordeón

1

***7427**

Ramos Martínez, Javier

L

12,0000

Especialidade 594403 - Canto

1

***7844**

Alonso Díaz, María Luz

L

10,0000

2

***6184**

Santos Sanz, María Lourdes

L

9,4000

3

***8661**

Rodríguez Fariña, María Concepción

L

9,0000

Especialidade 594406 - Contrabaixo

1

***6472**

Martínez Fernández, Araceli

L

11,0000

2

***1356**

Barcia González, Gustavo Adolfo

L

11,0000

Especialidade 594411 - Frauta de Bico

1

***6239**

Alvar Vázquez, Antonio

L

10,5000

Especialidade 594412 - Fundamentos de Composición

1

***3043**

Queiruga Martín, Pablo

L

12,0000

2

***9617**

Montero Rodríguez, Julio César

L

12,0000

Especialidade 594414 - Guitarra

1

***9282**

Fragas Román, Esteban

L

10,5000

2

***9500**

Mangas Sánchez, Ignacio

L

10,5000

Especialidade 594417 - Instrumentos de Corda Pulsada do Renacemento e do Barroco

1

***2329**

Muñoz Rodríguez, Rafael Luis

L

11,9517

Especialidade 594420 - Órgano

1

***8491**

Blanco Moreno, María del Mar

L

6,6929

Especialidade 594422 - Percusión

1

***1473**

López Leiras, Óscar

L

10,0000

2

***0219**

Domenech Rodríguez, Martirio Dolores

L

9,0000

Especialidade 594423 - Piano

1

***4160**

Moares Lameiro, Jesús

L

12,0000

2

***8342**

Fontenla Portas, Miguel

L

11,8000

3

***7635**

Dueñas Roca, Mauro Abel

L

11,0000

4

***9317**

Veloso Álvarez, Aine

L

10,7994

5

***0164**

Fernández García, Roberto

L

10,7000

Especialidade 594424 - Saxofón

1

***8044**

Fernández Sánchez, Antonio

L

12,0000

Especialidade 594426 - Trombón

1

***1793**

Soto Sobrado, Carlos

L

10,5000

2

***3227**

Gómez Gómez, Antonio

L

10,0000

Especialidade 594427 - Trompa

1

***9659**

Gimeno Tomás, Adolfo

L

10,0000

Especialidade 594428 - Trompeta

1

***0794**

López Sánchez, Francisco Javier

L

10,0000

2

***8200**

Magdalena Calvo, Sebastián

L

9,7000

Especialidade 594431 - Viola

1

***2620**

Franco Ruiz, Sara

L

9,8788

Especialidade 594432 - Viola de Gamba

1

***9837**

Artal Moreno, Pablo Arquímedes

L

11,4000

Especialidade 594433 - Violín

1

***5187**

Fernández Places, Francisco Javier

L

12,0000

2

***5307**

Varela Arrojo, María Carmen

L

11,5000

Especialidade 594434 - Violoncello

1

***8380**

Ramón Rico, Fernando Jesús

L

11,0000

2

***3175**

Nogueira Pérez, Cristina

L

11,0000

Especialidade 594435 - Danza Española

1

***7543**

Gamborino Caramés, Beatriz

L

8,8000

Especialidade 594436 - Danza Clásica

1

***4127**

Matos Patiño, Nuria

L

12,0000

2

***0151**

Gil Martínez, María

L

12,0000

Especialidade 594437 - Danza Contemporánea

1

***2981**

González Canda, María Reyes

L

11,0000

Especialidade 594441 - Canto Aplicado á Arte Dramática

1

***6547**

Groba Lorenzo, Mónica

L

11,3284

Especialidade 594443 - Danza Aplicada á Arte Dramática

1

***1645**

Gayoso Diz, María de los Ángeles

L

8,4000

Especialidade 594444 - Dicción e Expresión Oral

1

***9333**

Montero Gullón, Nuria

L

11,0000

2

***0324**

Domínguez Dapena, María Cristina

L

10,7000

3

***5979**

Fernández Varela, María Estefanía

L

6,2500

Especialidade 594445 - Dirección Escénica

1

***3624**

González Salgado, Daniel

L

11,5000

2

***3290**

Castiñeira Blanco, Xavier

L

11,0000

3

***0213**

Moreira Fontán, Irene

L

8,2498

4

***4276**

Vidal Ponte, Roi

L

5,1541

Especialidade 594448 - Espazo Escénico

1

***0142**

Mortol Moreno, David

L

10,5000

2

***7251**

Ramos Calvelo, María Jesús

L

8,2000

3

***1196**

Fernández Arteaga, Ana María

L

5,6867

Especialidade 594449 - Expresión Corporal

1

***7705**

Fernández Fernández, Ana María

D

10,0000

1

***8332**

Solveira Díaz, Ricardo

L

11,5000

2

***6882**

Blanco Dorrego, Alba

L

8,2247

3

***5114**

Bermúdez Salinas, María

L

6,2500

Especialidade 594450 - Iluminación

1

***4743**

Montemayor Suárez, Alejandra

L

10,1784

Especialidade 594455 - Literatura Dramática

1

***0432**

Abizanda Losada, Carmen

L

12,0000

2

***3333**

Pérez de Oliveira, Almudena

L

10,0000

Especialidade 594456 - Técnicas Escénicas

1

***2738**

Romero Rodríguez, María del Carmen

L

9,0000

Especialidade 594460 - Linguaxe Musical

1

***3666**

Rouco López, María Belén

D

10,5000

1

***7722**

de Lozar Benéitez, Ainhoa

L

11,5000

2

***7729**

Paz Alonso, Diego

L

11,0000

3

***1486**

Álvarez Gómez, Reneé

L

11,0000

4

***3025**

Rubio Lera, María de los Ángeles

L

10,5000

5

***0651**

Beiro Crespo, María Pilar

L

10,5000

6

***6322**

Mesías Farias, Emilio

L

10,5000

7

***7526**

Couce Freire, Marta

L

10,5000

Especialidade 595503 - Conservación e Restauración de Obras Escultóricas

1

***7539**

Conde Álvarez, Alberto Santiago

L

11,0000

2

***3146**

López Díaz, María Rosario

L

10,0247

Especialidade 595504 - Conservación e Restauración de Obras Pictóricas

1

***7692**

Seco Lanzós, Sonia

L

8,5000

Especialidade 595507 - Debuxo Artístico e Cor

1

***2042**

Arias Pérez, Nilo Héctor

L

10,8559

Especialidade 595509 - Deseño de Interiores

1

***1230**

Orosa Paz, Francisco Javier

L

10,0000

2

***6781**

Rojo Vázquez, María Sol

L

9,6784

3

***2655**

Rodríguez Núñez, Lucía

L

9,5206

Especialidade 595510 - Deseño de Moda

1

***4763**

Vega Cerqueiro, María de las Mercedes

L

7,5000

2

***3068**

Fernández Rodríguez, Mónica

L

7,2408

3

***2326**

Tojeiro Ramil, Noelia

L

7,1749

Especialidade 595512 - Deseño Gráfico

1

***7260**

Sío Lomba, Olalla Nazaret

L

12,0000

2

***8662**

Gaiteiro Pérez, Francisco José

L

11,7368

3

***9388**

Carracedo González, María Belén

L

9,8977

4

***6147**

Teijeiro López, Luis

L

9,0000

Especialidade 595515 - Fotografía

1

***5163**

Fernández González, María del Carmen

L

9,5413

2

***5292**

Barros Angueira, María Virginia

L

9,5000

Especialidade 595516 - Historia da Arte

1

***4039**

Alonso Rodríguez, Catalina

L

10,5000

Especialidade 595517 - Xoiaría e Ourivaría

1

***1602**

Gómez García, María

L

8,2245

Especialidade 595520 - Materiais e Tecnoloxía: Deseño

1

***7349**

Díaz Ocampo, María Beatriz

L

10,0000

2

***4592**

Álvarez García, Julio

L

9,4727

Especialidade 595521 - Medios Audiovisuais

1

***7121**

Anta Barragán, Raquel

L

12,0000

2

***2105**

Méndez Moreira, Marcos

L

11,5000

Especialidade 595522 - Medios Informáticos

1

***8416**

Pérez Teijeiro, Emma

L

11,0000

2

***1010**

Arizaga Castro, Álvaro Ramón

L

8,5000

3

***6463**

Vázquez López, Luis

L

6,2500

Especialidade 595525 - Volume

1

***9214**

Cousiño Gómez, Marta María

L

11,7000

Especialidade 596604 - Dourado e Policromía

1

***3401**

Isla Fernández, Carlos

L

11,2000

2

***1013**

Fernández Núñez, Marta María

L

9,1747

Especialidade 596608 - Fotografía e Procesos de Reprodución

1

***9462**

Rial Verde, María Nelly

L

10,0000

Especialidade 596612 - Talla en Pedra e Madeira

1

***7342**

Delgado-Gambino Rodríguez, Manuel

L

10,2000

2

***0167**

Aldonza Torres, Óscar

L

7,2990

Especialidade 596614 - Técnicas de Gravado e Estampación

1

***1517**

Manchón González, Faina

L

9,0000

2

***3549**

Somoza García, María Isabel

L

5,6583

Especialidade 596618 - Técnicas de Metal

1

***4535**

Míguez Losada, Antonio

L

8,2000

Especialidade 598001 - Cociña e Pastelaría

1

***3689**

Garabana García, Josefa

L

10,5000

2

***9756**

Carreiras Val, María Isabel

L

10,0000

Especialidade 598002 - Estética

1

***5843**

Cristobo Rodríguez, Paula María

L

10,1498

2

***7706**

Calvo Salgueiro, María Teresa

L

10,0000

3

***4481**

Montenegro Rodal, María Paz

L

9,9038

4

***9175**

Pérez Álvarez, María Luisa

L

9,5206

5

***8855**

Caneda Raviña, Montserrat

L

8,1309

6

***0279**

Fernández Fernández, Josefa

L

7,9872

7

***0346**

Pérez Loureiro, Eva María

L

7,7830

8

***4237**

Lorenzo Lage, Rosana

L

7,2583

9

***9633**

Trastoy Bello, Cristina

L

7,2583

Especialidade 598003 - Fabricación e Instalación de Carpintaría e Moble

1

***5244**

Traseira Quintas, Juan José

D

8,8000

1

***6616**

Fidalgo Pérez, José Andrés

L

10,0000

2

***5679**

Villar García, Marta

L

10,0000

3

***7097**

Miranda Soto, Daniel

L

9,0000

4

***0995**

Piñeiro Guerra, María del Puerto

L

8,2000

Especialidade 598004 - Mantemento de Vehículos

1

***0614**

Ansedes Domínguez, Francisco

L

10,0000

2

***0725**

Blanco Mantiñán, Daniel

L

9,3894

3

***5519**

Digón Quiroga, José Luis

L

9,0000

Especialidade 598005 - Mecanizado e Mantemento de Máquinas

1

***4689**

Seijo Luaces, Juan José

L

10,0000

2

***1901**

Sánchez Redondo, José Ángel

L

10,0000

Especialidade 598006 - Patronaxe e Confección

1

***3730**

Freire San Luis, María Olimpia

L

10,0000

2

***6772**

Ramallal Mosquera, María José

L

10,0000

3

***9612**

Iglesias Viqueira, María Cruz

L

10,0000

4

***1564**

De Acevedo Pedro, Mónica

L

9,2749

5

***8906**

Vidal Diz, María Montserrat

L

8,5749

Especialidade 598007 - Peiteado

1

***0013**

Teruel Molina, Montserrat

D

9,0000

1

***2155**

Mira Mata, Estela María

L

10,2000

2

***8163**

Alvarellos Fisteus, Guadalupe

L

10,0000

3

***0173**

Rúa Santomé, Jesusa

L

10,0000

4

***3839**

Valiñas Castelo, Amparo

L

10,0000

5

***8760**

Pensado Pampín, Josefa

L

10,0000

Especialidade 598008 - Produción de Artes Gráficas

1

***0347**

Viéitez Ferradáns, José

D

10,0000

2

***5094**

García Saavedra, Sonia

D

5,2228

1

***3394**

Martínez Suárez, Yolanda

L

10,9413

2

***5898**

Corujo Pereiro, María Soledad

L

10,0000

3

***9640**

Rodríguez Ferraces, Vanesa

L

9,1247

4

***6558**

Fernández Teijeiro, Francisco Antonio

L

9,0000

5

***0561**

Otero Pérez, Orestes

L

8,7166

6

***3496**

Blanco Ruiz, Cristina

L

8,1598

Especialidade 598009 - Servizos de Restauración

1

***5611**

Vidal Salgado, Susana María

L

9,9496

Especialidade 598010 - Soldadura

1

***1266**

Estévez Diéguez, Javier

L

9,6000

2

***7034**

Gómez Montiel, César

L

9,0000

3

***3113**

Saborido Otero, Xenaro

L

8,8000