DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 138 Xoves, 20 de xullo de 2023 Páx. 44553

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Industria e Innovación

RESOLUCIÓN do 27 de xuño de 2023, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Vilanova de Arousa (expediente IN407A 2023/304-4).

Para os efectos previstos na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico e no título VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, sométese a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, e a urxente ocupación que leva implícita da instalación eléctrica que se describe:

Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.

Domicilio social: avenida de América, 38, 28028 Madrid.

Denominación: LTMA e substitución do apoio 9RGMC2G4 da LMT CBD804 As Sinas, 4.

Situación: Vilanova de Arousa.

Características técnicas:

Substitución do apoio 9RGMC2G4 da liña de media tensión aérea (LMTA) CBD804 por un apoio C-2000/16.

LMTA a 20 kV, con condutor LA-110, de 63 metros de lonxitude, con orixe no apoio proxectado C-2000/16 (9RGMC2G4) e final no apoio existente 9RGKT6EA.

LMTA a 20 kV, con condutor LA-56, de 23 metros de lonxitude, con orixe no apoio proxectado C-2000/16 e final no apoio existente 9RH42CIQ.

LMTA a 20 kV, con condutor LA-56, de 3 metros de lonxitude, con orixe no apoio proxectado C-2000/16 e final no apoio existente 9RGKT6CL.

Regulado do condutor existente LA-110: 126 metros entre os apoios 9RGKT6EA e 9RGE4725 e 72 metros entre os apoios 9RH4RRIO e o proxectado C-2000/16.

A instalación está situada na rúa Tarrío, Deiro, no municipio de Vilanova de Arousa (Pontevedra).

A relación concreta e individualizada dos bens ou dereitos que se van expropiar figura no anexo.

Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presentar as súas alegacións nesta xefatura territorial, avenida María Victoria Moreno, 43, 36003 Pontevedra, no prazo máximo de trinta días, a partir da última publicación ou notificación individual.

O proxecto encóntrase á disposición do público para a súa consulta no portal da Consellería de Economía, Industria e Innovación (https://economia.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica?langId=gl_ES) durante o prazo de trinta días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.

Durante o dito período calquera persoa poderá achegar, por escrito, os datos oportunos para rectificar posibles erros na relación de persoas, bens e dereitos afectados, así como formular as posibles alegacións por razón do disposto no artigo 145 do Real decreto 1955/2000 anteriormente citado.

Pontevedra, 27 de xuño de 2023

Beatriz López del Olmo
Xefa territorial de Pontevedra

ANEXO

Nº expediente: IN407A 2023/304-4.

Denominación: LTMA e substitución do apoio 9RGMC2G4 da LMT CBD804 As Sinas 4.

Concello: Vilanova de Arousa.

Lugar

Cultivo

Referencia catastral

Titular

Apoio

m2

1

Piz

Viña secaño

36061A024000540000LM

Rosa Couso

1

2,00