DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 138 Xoves, 20 de xullo de 2023 Páx. 44547

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Industria e Innovación

RESOLUCIÓN do 27 de xuño de 2023, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Cerdedo-Cotobade (expediente IN407A 2023/313-4).

Para os efectos previstos na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, e no título VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, sométese a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, e a urxente ocupación que leva implícita dunha instalación eléctrica que se describe:

Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.

Domicilio social: avenida de América, 38, 28028 Madrid.

Denominación: novo CTI Limeres e substitución do apoio 22F6C2//83-6-CT da LMT SJG804.

Situación: concello de Cerdedo-Cotobade.

Caracterísitcas técnicas:

– Substitución do centro de transformación intemperie (CTI) Limeres (36AG87) e do apoio AF22F6C2//83-6-CT da liña de media tensión aérea (LMTA) SJG804 en que está situado.

– Centro de transformación intemperie, a 50 kVA, con relación de transformación de 20 kV/400 V, sobre o apoio proxectado C-2000/12 en substitución do AF22F6C2//83-6-CT, situado na parcela con referencia catastral 36011A067000320000JX, en Limeres.

– Retensado do van comprendido entre o apoio proxectado C-2000/12 e o existente AF28EORN//83-5 (49 metros de condutor LA-30).

– A instalación está situada en Limeres, Cerdedo, no concello de Cerdedo-Cotobade (Pontevedra).

A relación concreta e individualizada dos bens ou dereitos que se van expropiar figura no anexo.

Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presentar as súas alegacións nesta xefatura territorial, avenida María Victoria Moreno, 43, 36003 Pontevedra, no prazo máximo de trinta días, a partir da última publicación ou notificación individual.

O proxecto encóntrase á disposición do público para a súa consulta no portal da Consellería de Economía, Industria e Innovación (https://economia.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica?langId=gl_ES) durante o prazo de trinta días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.

Durante o dito período calquera persoa poderá achegar, por escrito, os datos oportunos para rectificar posibles erros na relación de persoas, bens e dereitos afectados, así como formular as posibles alegacións por razón do disposto no artigo 145 do Real decreto 1955/2000 anteriormente citado.

Pontevedra, 27 de xuño de 2023

Beatriz López del Olmo
Xefa territorial de Pontevedra

ANEXO

Nº expediente: IN407A 2023/313-4.

Denominación: novo CTI Limeres e substitución do apoio 22F6C2//83-6-CT da LMT SJG804.

Concello: Cerdedo-Cotobade.

Lugar

Cultivo

Referencia catastral

Titular

Apoio (m2)

1

Piñeiras

Rústico

36011A067000320000JX

Descoñecido/a

1,44