DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 143 Venres, 28 de xullo de 2023 Páx. 46208

III. Outras disposicións

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 14 de xullo de 2023 pola que se dá publicidade aos beneficiarios das axudas concedidas durante o terceiro trimestre de 2022.

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, o Igape publicará as subvencións concedidas conforme as bases reguladoras das axudas do Igape no Diario Oficial de Galicia, expresando beneficiario, finalidade, contía e aplicación orzamentaria. Os beneficiarios das axudas cofinanciadas con fondos do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, están sometidos ás obrigas de información e difusión establecidas na regulamentación da UE, en particular as establecidas no anexo XII, punto 2.2 do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013 (DOUE L 347, do 20 de decembro).

Así mesmo, o Igape tamén publicará as subvencións concedidas en vía de recurso ao abeiro das súas bases reguladoras, unha vez vistos os recursos interpostos contra as resolucións dos expedientes instruídos ao abeiro das súas bases reguladoras e tras propoñer para concesión os proxectos aprobados nos recursos estimados.

En virtude do exposto anteriormente,

RESOLVO:

Primeiro. Dar publicidade á relación de beneficiarios das axudas concedidas polo Igape durante o terceiro trimestre de 2022, que figura como anexo I.

Segundo. Dar publicidade á relación de beneficiarios das axudas concedidas polo Igape en vía de recurso durante o terceiro trimestre de 2022, que figura como anexo II.

Santiago de Compostela, 14 de xullo de 2023

Covadonga Toca Carús
Directora xeral do Instituto Galego de Promoción Económica

Anexo I

Norma reguladora: Resolución do 19 de decembro de 2018 (DOG nº 13, do 18 de xaneiro de 2019) pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: estimular a posta en marcha de proxectos de investimento empresarial en Galicia, coa finalidade principal de dinamizar a actividade económica na comunidade autónoma e potenciar o mantemento e creación de emprego, a través do desenvolvemento e mellora das empresas existentes, así como coa creación e posta en marcha de novas iniciativas empresariais.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 05.A1-741A-7701 e 06.A1-741A-7701 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica. A presente convocatoria finánciase no marco do Programa operativo Feder Galicia 1420, que ten unha taxa de cofinanciamento Feder do 80 %, computándose como cofinanciamento nacional o investimento privado elixible dos beneficiarios polo 20 % restante. En particular: obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.04, obxectivo específico 03.04.01, actuación 3.4.1.3, campo de intervención CE001 e liña de actuación 07.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG253.2019.1.113

Routvigo, S.L.

28.7.2022

677.107,33

203.132,20

IG253.2019.1.218

Dimalnox, S.L.

28.7.2022

1.713.929,00

317.076,87

IG253.2019.1.90

Spain Plastic Process, Tbi&plasticos Reguera, S.L.

9.9.2022

614.531,00

122.906,20

Norma reguladora: Resolución do 13 de xaneiro de 2020 (DOG nº 22, do 3 de febreiro) pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: estimular a posta en marcha de proxectos de investimento empresarial en Galicia, coa finalidade principal de dinamizar a actividade económica na Comunidade Autónoma e potenciar o mantemento e creación de emprego, así como a innovación, a través do desenvolvemento e mellora das empresas existentes, así como coa creación e posta en marcha de novas iniciativas empresariais.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 06.A1-741A-7701 e 05.A1-741A-7701 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica. Esta convocatoria finánciase no marco do Programa operativo Feder Galicia 1420, que ten unha taxa de cofinanciamento Feder do 80 %, computándose como cofinanciamento nacional o investimento privado elixible dos beneficiarios polo 20 % restante. En particular: obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.04, obxectivo específico 03.04.01, actuación 3.4.1.3, campo de intervención CE001 e liña de actuación 07.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG253.2020.1.146

Colterxy, S.L.

28.7.2022

130.626,00

37.881,54

IG253.2020.1.134

Torresgal Hermanos 1945, S.L.

29.7.2022

1.270.909,46

364.242,65

IG253.2020.1.140

Setga, S.L.

29.7.2022

2.000.000,00

400.000,00

IG253.2020.1.142

Rey Bronze Castings, S.L.

29.7.2022

952.345,26

180.945,60

IG253.2020.1.147

P & J Carrasco, S.L.

29.7.2022

165.000,00

44.550,00

IG253.2020.1.149

Blanco Fernández, Antonio

29.7.2022

50.600,00

13.044,68

IG253.2020.1.150

Allgenetics&Biology, S.L.

29.7.2022

122.211,90

36.663,57

IG253.2020.1.154

Faserlar, S.L.U.

29.7.2022

54.263,32

15.193,73

IG253.2020.1.156

Asesor, S.L.

29.7.2022

50.250,00

13.567,50

IG253.2020.1.158

Ingeniería, Geotecnia y Calidad, S.L.

29.7.2022

91.377,93

24.672,04

IG253.2020.1.159

Mecapersan, S.L.

29.7.2022

103.000,00

24.720,00

IG253.2020.1.160

Yethi Carburantes, S.L.

29.7.2022

110.983,00

27.967,72

IG253.2020.1.163

Construcciones Metálicas Vigo, S.A.

29.7.2022

985.000,00

187.150,00

IG253.2020.1.164

Instalaciones Salnestec, S.L.

29.7.2022

181.103,00

54.330,90

IG253.2020.1.180

Mepronor, S.L.U.

29.7.2022

65.000,00

17.550,00

IG253.2020.1.192

Panadería Magallanes, S.L.

29.7.2022

316.671,66

95.001,50

IG253.2020.1.166

Estabiliza Geotecnia, S.L.

1.8.2022

62.299,70

16.820,91

IG253.2020.1.172

Grupo Tecnogap Atlántico, S.L.

1.8.2022

147.180,00

39.738,60

IG253.2020.1.174

Ctv, S.A.

1.8.2022

58.668,43

10.560,32

IG253.2020.1.170

Bemposta Diz, Rosa María

2.8.2022

124.077,92

37.223,38

IG253.2020.1.176

Grupo Mitra Narón, S.L.

2.8.2022

189.186,13

56.755,84

IG253.2020.1.141

Cobas Premium 2020, S.L.

4.8.2022

717.968,10

215.390,43

IG253.2020.1.161

Brigal, S.A.

4.8.2022

319.919,90

62.384,39

IG253.2020.1.165

Coliving Compostela, S.L.

4.8.2022

366.487,90

109.946,37

IG253.2020.1.167

Castreje Estévez, María Pilar

4.8.2022

171.638,12

44.625,91

IG253.2020.1.186

Maquinaria Agrícola Cancela, S.L.

4.8.2022

294.000,00

52.920,00

IG253.2020.1.187

Cristalería Ramos y Ramos, S.L.

4.8.2022

471.209,00

127.226,43

IG253.2020.1.190

Tratamientos Ecológicos del Noroeste, S.L.

4.8.2022

299.280,00

80.805,60

IG253.2020.1.196

Herramientas Sharp, S.L.

4.8.2022

86.075,00

20.658,00

IG253.2020.1.173

Naam Stores, S.L.

5.8.2022

61.679,00

18.503,70

IG253.2020.1.183

Electrónica Eutimio, S.L.

5.8.2022

624.900,37

187.470,12

IG253.2020.1.189

Robimat Sistemas, S.L.

5.8.2022

228.880,00

66.375,20

IG253.2020.1.193

Turismo M.A.R. Costa da Morte, S.L.

5.8.2022

374.961,91

112.488,57

IG253.2020.1.194

Celso Tome, S.L.

5.8.2022

99.398,00

17.891,64

Norma reguladora: Resolución do 29 de novembro de 2021 (DOG nº 236, do 10 de decembro) pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas ás agrupacións empresariais (clúster) innovadoras na Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade: fomentar a competitividade, a innovación e a cooperación empresarial en distintos sectores da actividade económica en Galicia mediante a concesión de axudas ás entidades xurídicas xestoras de agrupacións empresariais (clúster) innovadoras galegas para a realización de actividades neses eidos.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 05.A1-741A-7816 e 06.A1-741A-7816 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG193.2022.1.1

Fundación Clúster Empresas de Automoción de Galicia (Ceaga)

18.7.2022

1.173.980,95

586.990,48

IG193.2022.1.2

Clúster do Audiovisual Galego

18.7.2022

244.542,96

98.117,18

IG193.2022.1.3

Asociación Clúster Alimentario de Galicia

18.7.2022

313.770,26

156.885,13

IG193.2022.1.4

Asociación Clúster da Madeira de Galicia

18.7.2022

364.065,43

163.929,45

IG193.2022.1.6

Clúster de la Acuicultura de Galicia

18.7.2022

488.762,42

244.381,22

IG193.2022.1.7

Confederación Industrias Textiles de Galicia

18.7.2022

116.850,43

47.940,18

IG193.2022.1.8

Clúster da Comunicación de Galicia

18.7.2022

184.950,81

74.115,32

IG193.2022.1.9

Clúster Saúde de Galicia CSG

18.7.2022

61.174,40

27.588,48

IG193.2022.1.10

Asociación Clúster del Granito

18.7.2022

194.644,58

97.322,29

IG193.2022.1.11

Asociación Clúster del Naval Gallego

18.7.2022

421.775,93

210.887,97

IG193.2022.1.12

Anfaco

18.7.2022

572.781,57

286.390,79

Norma reguladora: Resolución do 17 de decembro de 2021 (DOG nº 252, do 3 de xaneiro de 2022) pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (Galicia Rural Emprende).

Finalidade: creación de emprego nas zonas rurais mediante axudas á primeira implantación de actividades económicas non agrarias viables, que deben contribuír á diversificación económica, crecemento de emprego, sustentabilidade do medio rural e equilibrio territorial, tanto en termos económicos como sociais.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 06.A1-741A-7704 e 05.A1-741A-7704 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica. Están cofinanciadas ao 75 % polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do Programa de Desenvolvemento Rural para Galicia 2014-2020 e, en particular: prioridade 6 área focal 6A; medida 06 e submedida 6.2. O restante 25 % correspóndese con cofinanciamento nacional, asumindo o 7,5 % a Administración xeral do Estado e o 17,5 % a Xunta de Galicia.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG233.2022.1.9

Pm4gov, S.L.

13.7.2022

45.000,00

45.000,00

IG233.2022.1.18

Axudo Servicios Sociosanitarios, S.L.

13.7.2022

40.000,00

40.000,00

IG233.2022.1.22

Tdj el Viaje Digital, S.L.

13.7.2022

25.000,00

25.000,00

IG233.2022.1.24

Dhais Consultoría Empresarial, S.L.

13.7.2022

45.000,00

45.000,00

IG233.2022.1.26

Inxennia Tnova, S.L.

13.7.2022

40.000,00

40.000,00

IG233.2022.1.32

English Eco Farming, Soc. Coop. Gal.

13.7.2022

45.000,00

45.000,00

IG233.2022.1.34

Noresenza, S.L.L.

13.7.2022

25.000,00

25.000,00

IG233.2022.1.41

Humara Environment, S.L.

13.7.2022

45.000,00

45.000,00

IG233.2022.1.47

Vélez Mendes Machado, Eva Priscila

13.7.2022

25.000,00

25.000,00

IG233.2022.1.48

Isberoal, S.L.

13.7.2022

20.000,00

20.000,00

IG233.2022.1.55

Pombo Rey, Francisco

13.7.2022

40.000,00

40.000,00

IG233.2022.1.56

Kalima Boutique, S.L.

13.7.2022

40.000,00

40.000,00

IG233.2022.1.59

Servicios Hoteleros 360, S.L.

13.7.2022

40.000,00

40.000,00

IG233.2022.1.60

Resines Sierra, Fermín

13.7.2022

45.000,00

45.000,00

IG233.2022.1.61

Resines Sierra, María Inmaculada

13.7.2022

45.000,00

45.000,00

IG233.2022.1.64

Rodríguez Alcalá, Santiago

13.7.2022

25.000,00

25.000,00

IG233.2022.1.65

Sistemas Técnicos Spain, Soc. Coop. Galega

13.7.2022

40.000,00

40.000,00

IG233.2022.1.68

Perruolo Montenegro, Rossmery

13.7.2022

45.000,00

45.000,00

IG233.2022.1.70

Lago González, Yolanda

13.7.2022

20.000,00

20.000,00

IG233.2022.1.72

Losada Souto, Aaron

13.7.2022

20.000,00

20.000,00

IG233.2022.1.75

Soul Bond, S.L.

13.7.2022

45.000,00

45.000,00

IG233.2022.1.76

Mtz Desarrollo y Soluciones Informáticas, S.L.

13.7.2022

40.000,00

40.000,00

IG233.2022.1.80

Toscanelli, Valerio

13.7.2022

20.000,00

20.000,00

IG233.2022.1.82

Contemporary Craft, S.L.

13.7.2022

40.000,00

40.000,00

IG233.2022.1.83

Balance de Situación, S.L.

13.7.2022

40.000,00

40.000,00

IG233.2022.1.84

Pérez Sánchez, Marlene

13.7.2022

40.000,00

40.000,00

IG233.2022.1.85

Smart Medic Solutions, S.L.

13.7.2022

40.000,00

40.000,00

IG233.2022.1.86

Envase Propio, S.L.

13.7.2022

45.000,00

45.000,00

IG233.2022.1.88

Donde Viven los Cuentos, S. Coop. Gal.

13.7.2022

40.000,00

40.000,00

IG233.2022.1.89

Lima Bolumar, Francisco Javi

13.7.2022

20.000,00

20.000,00

IG233.2022.1.90

Lorenzo López, Daniel

13.7.2022

25.000,00

25.000,00

IG233.2022.1.92

Sinerxias Profesionais de Transporte, Soc. Coop.

13.7.2022

40.000,00

40.000,00

IG233.2022.1.93

Fruit Water, S.L.

13.7.2022

40.000,00

40.000,00

IG233.2022.1.94

Díaz Díaz, Rubén

13.7.2022

25.000,00

25.000,00

IG233.2022.1.96

Quiero Nube, S.L.

13.7.2022

45.000,00

45.000,00

IG233.2022.1.100

Uav Galicia Ingeniería Técnica, S.L.

13.7.2022

40.000,00

40.000,00

IG233.2022.1.106

Forestal Andión, S.L.

13.7.2022

45.000,00

45.000,00

IG233.2022.1.107

Calleja Grande, Raquel

13.7.2022

25.000,00

25.000,00

IG233.2022.1.111

Aviation Privee Consulting Services, S.L.

13.7.2022

40.000,00

40.000,00

IG233.2022.1.118

Servizo Plus Rural, S.L.

13.7.2022

40.000,00

40.000,00

IG233.2022.1.128

Luxury Delivery, S.L.

14.7.2022

45.000,00

45.000,00

IG233.2022.1.130

Jiménez Jiménez, Julio Jesús

14.7.2022

25.000,00

25.000,00

IG233.2022.1.131

Casás Sardiña, Marta

14.7.2022

45.000,00

45.000,00

IG233.2022.1.132

Aldea Da Cima Erbedeiro, S.L.

14.7.2022

45.000,00

45.000,00

IG233.2022.1.133

Guinarte Pose, Pablo

14.7.2022

45.000,00

45.000,00

IG233.2022.1.141

Auvi Smart Electric, S.L.

14.7.2022

45.000,00

45.000,00

IG233.2022.1.149

Animalvit, S.L.U.

14.7.2022

45.000,00

45.000,00

IG233.2022.1.154

Pardo Villar, Ana María

14.7.2022

40.000,00

40.000,00

Norma reguladora: Resolución do 12 de xaneiro de 2022 (DOG nº 39, do 25 de febreiro) pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a internacionalización dixital das empresas galegas (Galicia Exporta Dixital 2022), financiadas no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19 e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: apoiar a empresa galega no desenvolvemento e implementación dun programa de internacionalización dixital da empresa.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 05.A1-741A-7700 e 06.A1-741A-7700 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica. Esta convocatoria finánciase ao 100 % no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19. En particular: obxectivo temático 13, prioridade de investimento 13.01, obxectivo específico OE 20.01.02-OE REACT-UE 2, actuación CPSO 20.1.2.7 e liña de actuación 75.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG272.2022.1.1

Jelopa, S.L.

8.7.2022

22.500,00

18.000,00

IG272.2022.1.3

Quattro Asesoría de Empresas, S.L.

8.7.2022

23.000,00

18.400,00

IG272.2022.1.4

Costa Oeste del Atlántico, S.L.

8.7.2022

60.016,00

48.012,80

IG272.2022.1.7

Importogo, S.L.

8.7.2022

25.100,00

20.080,00

IG272.2022.1.12

Hair Trendy 2017, S.L.

8.7.2022

45.200,00

36.160,00

IG272.2022.1.32

Bodegas as Laxas, S.A.

15.7.2022

53.027,00

42.421,60

IG272.2022.1.33

Rovial Gallega de Distribución, S.L.

15.7.2022

29.450,00

23.560,00

IG272.2022.1.13

Koala Internacional Hostelería, S.L.

22.7.2022

23.350,00

18.680,00

IG272.2022.1.18

Cecoagro Central de Compras, S.L.

22.7.2022

32.995,00

26.396,00

IG272.2022.1.19

Idalian Soluciones, S.L.

22.7.2022

19.964,96

15.971,97

IG272.2022.1.21

Horticolas Javier Miranda, S.L.

22.7.2022

54.000,00

43.200,00

IG272.2022.1.27

Unittas Distribución Virtual, S.A.

22.7.2022

32.000,00

25.600,00

IG272.2022.1.34

Vazva, S.L.

27.7.2022

63.650,00

50.920,00

IG272.2022.1.37

Tu Agenda Comercial, S.L.

27.7.2022

23.400,00

18.720,00

IG272.2022.1.39

Coosyshop, S.L.U.

27.7.2022

20.250,00

16.200,00

IG272.2022.1.42

A Man de Prado, S.L.

27.7.2022

43.500,00

34.800,00

IG272.2022.1.48

Torresgal Hermanos 1945, S.L.

27.7.2022

19.000,00

15.200,00

IG272.2022.1.58

Rotelpa, S.L.

27.7.2022

100.000,00

80.000,00

IG272.2022.1.60

Herramientas Sharp, S.L.

27.7.2022

20.000,00

16.000,00

IG272.2022.1.65

Recién Pescado, S.L.

27.7.2022

47.500,00

38.000,00

IG272.2022.1.67

Bermello, S.A.

27.7.2022

32.800,00

26.240,00

IG272.2022.1.72

Ucalsa Industrial Vigo, S.L.

27.7.2022

21.000,00

16.800,00

IG272.2022.1.17

Grupo Sidegal Galicia, S.L.

31.8.2022

47.700,00

38.160,00

IG272.2022.1.81

Generadores Europeos, S.A.

9.9.2022

24.000,00

19.200,00

IG272.2022.1.85

Galiwonders, S.L.

22.9.2022

39.500,00

31.600,00

IG272.2022.1.86

Mecalia-Metalúrgica y Calderería, S.L.

22.9.2022

28.000,00

22.400,00

IG272.2022.1.87

Vigo Plaza Gestur, S.L.

22.9.2022

23.000,00

18.400,00

IG272.2022.1.91

Conservas Antonio Alonso, S.A.

22.9.2022

22.700,00

18.160,00

Norma reguladora: Resolución do 14 de marzo de 2022 (DOG nº 60, do 28 de marzo) pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras dos préstamos previstos no Instrumento financeiro préstamos pemes Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: poñer á disposición das pemes liñas de financiamento directo que melloren o seu acceso ao crédito e faciliten a execución de proxectos de investimento na Comunidade Autónoma.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 05.A1-741A-8310 e 06.A1-741A-8310 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica. Esta convocatoria finánciase no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, que ten unha taxa de cofinanciamento Feder do 80 %, en particular: obxectivo temático 01, prioridade de investimento 01.b, obxectivo específico 01.02.01, actuación 1.2.1.3., campo de intervención CE064.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data de acordo

Importe préstamo (euros)

Axuda implícita (euros)

IG246.2022.1.1

10 Mets, S.L.

21.7.2022

199.080,00

35.069,23

Norma reguladora: Resolución do 13 de abril de 2022 (DOG núm. 76, do 21 de abril) pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras do marco de apoio ao acceso ao crédito das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio coas sociedades de garantía recíproca e as entidades de crédito adheridas (financiamento Igape-pemes), e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: facilitar o acceso ao financiamento por parte das pemes.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 05.A1-741A-7700 e 06.A1-741A-7700 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG257.2022.1.6

Granxa Eirexe, S.C.

12.7.2022

50.000,00

2.333,33

IG257.2022.1.38

Tresice Ingeniería y Control, S.L.

12.7.2022

200.000,00

20.233,54

IG257.2022.1.39

Antunez Fitec Consultores, S.L.

12.7.2022

25.000,00

1.166,67

IG257.2022.1.53

Filgueira Conde, Javier

12.7.2022

10.000,00

466,67

IG257.2022.1.56

A Casa da Capela, S.L.

12.7.2022

95.000,00

4.433,33

IG257.2022.1.58

Portosin Fiss, S.A.

12.7.2022

400.000,00

8.000,00

IG257.2022.1.68

Luis Álvarez Blanco, S.A.

12.7.2022

60.000,00

2.000,00

IG257.2022.1.78

Arrullos del Agua

12.7.2022

115.000,00

5.366,67

IG257.2022.1.103

Salper Import Trucks, S.L.

12.7.2022

100.000,00

4.666,67

IG257.2022.1.110

Neumáticos Melide, S.L.

12.7.2022

160.000,00

7.466,67

IG257.2022.1.113

Yanb Estructuras, S.L.

12.7.2022

50.000,00

1.666,67

IG257.2022.1.133

Villar López, María Encina

12.7.2022

50.000,00

1.666,67

IG257.2022.1.138

Ondasline Ibérica, S.L.

12.7.2022

50.000,00

2.333,33

IG257.2022.1.139

Entrenamiento y Salud Vigo, S.L.

12.7.2022

20.000,00

933,33

IG257.2022.1.153

El Foro, S.L.

12.7.2022

116.000,00

5.413,33

IG257.2022.1.33

Casa Odeón, S.L.

14.7.2022

80.000,00

3.733,33

IG257.2022.1.75

Inversiones Bicadamar, S.L.

14.7.2022

100.000,00

4.666,67

IG257.2022.1.97

Vinilos Lugo, S.L.

14.7.2022

60.000,00

2.800,00

IG257.2022.1.106

Costa Norte Ortegal, S.L.

14.7.2022

100.000,00

3.333,33

IG257.2022.1.144

Transportes y Servicios S. Antelo, S.L.

14.7.2022

25.000,00

1.166,67

IG257.2022.1.74

García Fernández, María Eugenia

22.7.2022

25.000,00

1.166,67

IG257.2022.1.80

Vergara Castro, Aurelio

22.7.2022

15.000,00

500,00

IG257.2022.1.170

Novo Pereira, Lorenzo

22.7.2022

70.000,00

3.266,67

IG257.2022.1.174

The Painter´s Wife, S.L.

22.7.2022

50.000,00

1.666,67

IG257.2022.1.178

Do Artesanato, C.A.C., S.L.

22.7.2022

500.000,00

23.333,33

IG257.2022.1.185

Grupo Costera Mx, S.L.

22.7.2022

30.000,00

1.400,00

IG257.2022.1.44

R de Lorenzo Cordelería, S.L.

27.7.2022

60.000,00

2.800,00

IG257.2022.1.50

Riveiro Andrade, Javier

27.7.2022

30.000,00

1.400,00

IG257.2022.1.82

Seijas Méndez, Marcos

27.7.2022

24.000,00

800,00

IG257.2022.1.91

La Sala del Sumiller, S.L.U.

27.7.2022

20.000,00

933,33

IG257.2022.1.109

Lamas Fernández, José Ignacio

27.7.2022

17.000,00

793,33

IG257.2022.1.116

Montero Coello, Silvia

27.7.2022

25.000,00

833,33

IG257.2022.1.118

Grupo Sustanza, S.L.

27.7.2022

100.000,00

3.333,33

IG257.2022.1.119

Saneamiento Avanzado, S.L.

27.7.2022

40.000,00

1.866,67

IG257.2022.1.123

Pumpernickel Artisan Bakery, S.L.

27.7.2022

60.000,00

2.800,00

IG257.2022.1.134

Rodríguez Trigo, Francisco

27.7.2022

64.000,00

2.986,67

IG257.2022.1.149

Estévez Fernández, Fortunato

27.7.2022

50.000,00

1.666,67

IG257.2022.1.186

Zb Sport Horses, Ear

27.7.2022

52.000,00

2.426,67

IG257.2022.1.193

Castreje Pérez, Laura

27.7.2022

80.000,00

3.733,33

IG257.2022.1.156

Transportes Torreleite, S.L.

29.7.2022

50.000,00

5.415,13

IG257.2022.1.171

Martínez Maceiras, Hector Miguel

29.7.2022

50.000,00

1.666,67

IG257.2022.1.192

Villanueva Pérez, María Aurora

29.7.2022

85.000,00

3.966,67

IG257.2022.1.210

Valle de Rumbo, S.L.

29.7.2022

32.278,00

1.506,31

IG257.2022.1.88

Forox Innovación, S.L.U.

1.8.2022

135.000,00

2.700,00

IG257.2022.1.121

Bit Telecom Solutions, S.L.

1.8.2022

30.000,00

1.400,00

IG257.2022.1.160

Pele Design And Retail, S.L.

1.8.2022

75.000,00

3.500,00

IG257.2022.1.208

Playa de Razo, S.L.

1.8.2022

447.000,00

20.860,00

IG257.2022.1.214

Ruíz Fernández, María Belén

1.8.2022

4.000,00

80,00

IG257.2022.1.215

Castellani Interiores Vigo, S.L.

1.8.2022

70.000,00

3.266,67

IG257.2022.1.77

Pérez Vega, José Ángel

31.8.2022

40.000,00

1.866,67

IG257.2022.1.104

Top Ventana, S.L.

31.8.2022

100.000,00

10.830,28

IG257.2022.1.111

Alimentación Carral 24h, S.L.

31.8.2022

20.000,00

933,33

IG257.2022.1.125

Maldita Sed, S.L.

31.8.2022

90.000,00

4.200,00

IG257.2022.1.140

Campo Base 360 Valdoviño, S.L.

31.8.2022

60.000,00

2.800,00

IG257.2022.1.167

Gagotrans Lalín, S.L.

31.8.2022

80.000,00

6.062,17

IG257.2022.1.177

Dishector, S.L.

31.8.2022

80.000,00

3.733,33

IG257.2022.1.180

Lievito&vermut, S.L.

31.8.2022

125.000,00

5.833,33

IG257.2022.1.182

Ferreiros Mareque, Gonzalo

31.8.2022

15.000,00

700,00

IG257.2022.1.190

Silva Herencia, David

31.8.2022

15.000,00

700,00

IG257.2022.1.206

Ramón Santos, S.L.

31.8.2022

183.400,00

8.558,67

IG257.2022.1.207

Adegas Morgadio, S.L.

31.8.2022

180.000,00

8.400,00

IG257.2022.1.209

Santaclara Amoedo, Marta

31.8.2022

15.000,00

500,00

IG257.2022.1.211

Explotaciones Forestales Rubio, S.L.

31.8.2022

150.000,00

7.000,00

IG257.2022.1.213

Sigilfar, S.L.

31.8.2022

20.900,00

836,00

IG257.2022.1.217

Ganadería A Pena, S.L.

31.8.2022

50.000,00

1.666,67

IG257.2022.1.218

Dessco Galicia, S.L.

31.8.2022

55.000,00

2.566,67

IG257.2022.1.219

Matriceria Galega, S.L.

31.8.2022

100.000,00

3.333,33

IG257.2022.1.226

Talleres Apr Miño, S.L.U.

31.8.2022

35.000,00

1.633,33

IG257.2022.1.227

Sánchez López, Yeray

31.8.2022

40.000,00

1.866,67

IG257.2022.1.230

Prieto Pérez, Diego

31.8.2022

110.000,00

5.133,33

IG257.2022.1.231

Malte Hostelería y Eventos, S.L.

31.8.2022

55.000,00

2.566,67

IG257.2022.1.233

Gula Galega, S.L.

31.8.2022

40.000,00

1.866,67

IG257.2022.1.236

Norasel Elefont, S.L.

31.8.2022

60.000,00

2.800,00

IG257.2022.1.242

Industrias Céspedes e Hijos, S.L.

31.8.2022

100.000,00

10.472,83

IG257.2022.1.245

Engineering Rinosteel, S.L.

31.8.2022

120.000,00

4.000,00

IG257.2022.1.250

Pereira Novo, José Luis

31.8.2022

50.000,00

2.333,33

IG257.2022.1.254

López Amado, José Manuel

31.8.2022

6.000,00

260,77

IG257.2022.1.87

Ecsolla Multiservicios, S.L.

9.9.2022

30.000,00

1.400,00

IG257.2022.1.96

Majarete, S.L.

9.9.2022

40.000,00

1.866,67

IG257.2022.1.168

Lippe, S.L.

9.9.2022

50.000,00

2.333,33

IG257.2022.1.202

Galiasadores, S.L.

9.9.2022

52.000,00

2.426,67

IG257.2022.1.216

Almeida Bautista, Marta

9.9.2022

40.000,00

1.866,67

IG257.2022.1.228

Oposiciones & Cualificaciones, S.L.U.

9.9.2022

30.000,00

1.400,00

IG257.2022.1.249

Hernández Barrul, Isabel

9.9.2022

18.000,00

600,00

IG257.2022.1.270

Ameneiros Vilasanchez, Miguel Ángel

9.9.2022

30.000,00

1.400,00

IG257.2022.1.273

Mama Vieja, S.L.

9.9.2022

60.000,00

2.800,00

IG257.2022.1.64

Rodsport Lss, S.L. (En constitución)

20.9.2022

25.000,00

1.166,67

IG257.2022.1.148

Comercial Hugo y Chao, S.L.

20.9.2022

35.000,00

1.633,33

IG257.2022.1.151

Parga Mosqueira, Ernesto

20.9.2022

120.000,00

5.600,00

IG257.2022.1.152

San Rían, S. Cooop. Galega

20.9.2022

90.000,00

4.200,00

IG257.2022.1.184

Rivtalclinic, S.L.

20.9.2022

106.915,60

4.989,39

IG257.2022.1.196

Gallega de Gases y Soldadura, S.L.

20.9.2022

71.000,00

3.313,33

IG257.2022.1.198

Cofer Equipamiento Industrial, S.L.

20.9.2022

22.300,00

743,33

IG257.2022.1.199

Facosa Equipamiento Industrial, S.L.

20.9.2022

50.000,00

2.333,33

IG257.2022.1.222

Zen Business Solutions, S.L.

20.9.2022

75.000,00

3.500,00

IG257.2022.1.262

Moblepark Tecno, S.L.U.

20.9.2022

150.000,00

7.000,00

IG257.2022.1.263

Clínica Alameda, S.L.U.

20.9.2022

175.000,00

8.166,67

IG257.2022.1.266

Bodegas Eidosela, SCG

20.9.2022

100.000,00

4.666,67

IG257.2022.1.269

Smarttek Devices, S.L.

20.9.2022

100.000,00

3.333,33

IG257.2022.1.274

Abelleira Méndez, Isabel

20.9.2022

30.000,00

1.400,00

IG257.2022.1.277

Lodamel, S.L.

20.9.2022

20.000,00

933,33

IG257.2022.1.280

Bastos Gómez, María Cruz

20.9.2022

15.000,00

500,00

IG257.2022.1.285

Belmonte Crespo, Xesús Antón

20.9.2022

95.000,00

4.433,33

IG257.2022.1.287

Rodríguez Ares, Laura

20.9.2022

30.000,00

1.400,00

IG257.2022.1.161

Gamote Calvo, Antonio

26.9.2022

7.000,00

140,00

IG257.2022.1.169

Ferdousi Roni, Jannatul

26.9.2022

40.000,00

1.866,67

IG257.2022.1.175

Fs Fit, S.L.

26.9.2022

100.000,00

4.666,67

IG257.2022.1.195

Pontecorrea, S.L.

26.9.2022

120.000,00

5.600,00

IG257.2022.1.203

La Bodega del Suido, S.L.

26.9.2022

35.000,00

1.633,33

IG257.2022.1.229

Requena Araújo, Patricio

26.9.2022

50.000,00

2.333,33

IG257.2022.1.268

Sánchez Penedo, María Marlen

26.9.2022

36.000,00

1.680,00

IG257.2022.1.276

Trans Armesto Arango, S.L.U.

26.9.2022

70.000,00

2.800,00

IG257.2022.1.286

Pescaderia Gloria, Espj (En constitución)

26.9.2022

55.000,00

2.566,67

IG257.2022.1.299

Arias Seijas, Miguel Ángel

26.9.2022

22.000,00

1.026,67

IG257.2022.1.301

Gandeiria Casa da Pena, S.C.

26.9.2022

80.000,00

3.733,33

Norma reguladora: Resolución do 28 de xullo de 2022 (DOG nº 144, do 29 de xullo) pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán a concesión das axudas destinadas a sufragar os danos sufridos en establecementos comerciais, industriais, turísticos e mercantís, derivados dos incendios que se produciron en Galicia durante o mes de xullo de 2022, segundo o Decreto 130/2022, do 21 de xullo, de medidas urxentes de axuda para a reparación dos danos causados polos incendios que se produciron en Galicia durante o mes de xullo de 2022, e se procede a súa convocatoria.

Finalidade: sufragar os danos sufridos en establecementos comerciais, industriais, turísticos e mercantís, derivados dos incendios que se produciron en Galicia durante o mes de xullo de 2022.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 06.A1-741A-7701 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG290.2022.1.2

Piedras Rabal, S.L.

29.9.2022

39.714,71

39.714,71

IG290.2022.1.3

Construcciones Cameluca, S.L.

29.9.2022

26.560,00

26.560,00

Anexo II

Norma reguladora: Resolución do 15 de xuño de 2020 (DOG nº 120, do 19 de xuño) pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos dos comercios ao retallo galegos para contribuír á reactivación do comercio galego garantindo a seguridade laboral e a xeración de confianza no consumidor, susceptibles de financiamento polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: contribuír a xerar confianza nos consumidores mediante a adopción de medidas para crear espazos seguros, e introducir cambios na práctica comercial que faciliten unha adecuada reactivación das actividades económica tras o confinamento consecuencia da crise sanitaria provocada pola COVID-19.

Aplicación orzamentaria: Estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 06.A1-741A-7701 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica. Esta convocatoria de axudas é susceptible de financiamento no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, que en aplicación das medidas excepcionais para a utilización dos Fondos EIE en resposta ao gromo de COVID-19, ten unha taxa de cofinanciamento do Feder do 100 %, en particular: obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.04, obxectivo específico 03.04.01, campo de intervención CE001 e liña de actuación 07.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG279.2020.1.177

Fra Rico, María Perfecta

29.9.2022

333,34

333,34

Norma reguladora: Resolución do 18 de maio de 2021 (DOG núm. 101, do 1 de xuño) pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras dos obradoiros á dixitalización Industria 4.0, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade: os obradoiros incentivan a creación de espazos de colaboración entre empresas (mínimo 6) para explorar solucións tecnolóxicas e vías de colaboración na implementación de ferramentas dixitais colaborativas, así como oportunidades de hibridación intersectorial e deben funcionar como xeradores de proxectos que, máis tarde, poden presentarse ás axudas.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 06.A1-741A-7700 e 05.A1-741A-7700 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica. Estas axudas son susceptibles de ser financiadas ao 100 % no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia de COVID-19.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG240.2021.1.54

Saec-Data, S.A.

29.9.2022

14.090,51

7.045,26

IG240.2021.1.427

Setga, S.L.

29.9.2022

151.756,66

78.378,33