DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 145 Martes, 1 de agosto de 2023 Páx. 46599

III. Outras disposicións

Escola Galega de Administración Pública

RESOLUCIÓN do 19 de xuño de 2023 do concurso de literatura infantil e xuvenil do Día das Letras Galegas 2023 (código de procedemento PR775A).

Mediante a Resolución da directora da Escola Galega de Administración Publica (EGAP) do 26 de decembro de 2022 aprobáronse as bases reguladoras e convocouse o Concurso de literatura infantil e xuvenil do Día das Letras Galegas 2023 (DOG núm. 11, do 17 de xaneiro de 2023).

Segundo o disposto nas bases primeira e segunda da convocatoria, existen as seguintes categorías e premios:

Categorías

De 9 a 11 anos

De 12 a 14 anos

1º premio

250 euros

250 euros

2° premio

200 euros

200 euros

3º premio

150 euros

150 euros

Segundo a base décima e décimo primeira da convocatoria, para valorar os textos constituirase un xurado que relacionará os textos presentados por orde de prelación tento en conta os seguintes criterios de valoración:

a) Calidade literaria: ata 14 puntos.

b) Orixinalidade: ata 14 puntos.

c) Valores culturais e que sustentan a democracia e os dereitos humanos: ata 10 puntos.

d) Coidado da lingua: ata 12 puntos.

Mediante a Resolución da directora da EGAP do 23 de marzo nomeouse o xurado do antedito premio. En vista dos criterios transcritos, o xurado relacionou os contos situados nos tres primeiros postos de cada unha das categorías.

En vista de todo o exposto,

RESOLVO:

Adxudicar os premios do concurso ás seguintes persoas:

Categoría 1

1° premio de 250 euros para Marea Amoedo Castaño por Código.

2° premio de 200 euros para Patricia Real Romero por O avó Antón.

3° premio de 150 euros para Leire Blanco Fernández por Don Cigarrón contra o Entroido.

Categoría 2

1° premio de 250 euros para Alejandra Landeira Rey por Historias de tardes na eira.

2° premio de 200 euros para Thalia Bolaño Cruz por O pobo deshabitado.

3° premio de 150 euros para Saleta Pérez Fernández por Estramonio.

Segundo o disposto no artigo 22 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, as persoas beneficiarias, a través dos/das respectivos representantes legais, disporán dun prazo de dez días hábiles para a aceptación do premio mediante escrito dirixido á EGAP. Transcorrido este prazo sen manifestación expresa, o premio entenderase tacitamente aceptado.

Santiago de Compostela, 19 de xuño de 2023

Sonia Rodríguez-Campos González
Directora da Escola Galega de Administración Pública