DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 147 Xoves, 3 de agosto de 2023 Páx. 46896

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

RESOLUCIÓN do 21 de xullo de 2023, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se conceden subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios, ao abeiro da convocatoria regulada na Orde do 18 de abril de 2023.

Antecedentes:

1. Mediante a Orde do 18 de abril de 2023 (DOG núm. 82, do 28 de abril) establecéronse as bases reguladoras e anunciouse a convocatoria de subvención para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios.

2. Transcorrido o prazo para a presentación das solicitudes de axuda, leváronse a cabo os requirimentos de emenda daquelas solicitudes que non reunían os requisitos previstos na convocatoria.

3. Rematado o prazo de emenda, a Comisión de Valoración, como órgano colexiado encargado de informar e valorar as solicitudes emitiu a proposta de resolución de acordo cos criterios establecidos no artigo 15 da convocatoria.

Consideracións legais e técnicas:

1. A Subdirección Xeral de Planificación e Dinamización Lingüística é o órgano competente para instruír o procedemento administrativo e correspóndelle ao seu titular formular o informe proposta das subvencións e a súa contía que, xunto co informe da Comisión, elevará á persoa titular da Secretaría Xeral de Política Lingüística, quen resolverá, por delegación do conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, segundo o estipulado na disposición adicional da Orde do 29 de xullo de 2022 (DOG núm. 151, do 9 de agosto).

2. No artigo 18 das bases establécese que o prazo máximo para resolver a concesión de axudas non poderá exceder os cinco meses, contados a partir da publicación da orde de subvencións no Diario Oficial de Galicia do 28 de abril de 2023.

De acordo co anterior, dentro do prazo fixado pola norma reguladora da convocatoria, esta secretaría

RESOLVE:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas con cargo a aplicación orzamentaria 10.02.151A.470.1 que figuran no anexo I desta resolución.

Segundo. Desestimar os títulos que se relacionan no anexo II, polos motivos que aparecen citados na epígrafe correspondente.

Terceiro. De conformidade co artigo 4.2.b) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno da Comunidade Autónoma de Galicia, e co previsto no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, a Secretaría Xeral fará públicos os datos relevantes referidos ás axudas e subvencións concedidas, así como as sancións impostas aos beneficiarios.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, os interesados poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Secretaría Xeral de Política Lingüística, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, quen resolverá por delegación do conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades, de acordo co establecido na disposición adicional primeira da Orde do 18 de abril de 2023, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2023

Valentín García Gómez
Secretario xeral de Política Lingüística

ANEXO I

Nº de expediente

Solicitante

Título

Importe

2023/0004

Editorial Vicens Vives, S.A.

Filosofía 1. Comunidade en Rede

2.456,77 €

2023/0005

Editorial Vicens Vives, S.A.

Historia do Mundo Contemporáneo. Comunidade en Rede

2.400,29 €

2023/0006

Editorial Vicens Vives, S.A.

Bioloxía e Xeoloxía e Ciencias Ambientais 1. Comunidade En Rede

2.357,92 €

2023/0007

Editorial Vicens Vives, S.A.

Bioloxía e Xeoloxía 3. Comunidade en Rede

2.357,92 €

2023/0008

Editorial Vicens Vives, S.A.

Xeografía e Historia 3. Comunidade en Rede

2.823,86 €

2023/0009

Editorial Vicens Vives, S.A.

Ciencias Sociais 1 e Actividades de Benvida. Comunidade Zoom

2.612,07 €

2023/0010

Editorial Vicens Vives, S.A.

Ciencias Sociais 3. Comunidade Zoom

2.668,55 €

2023/0011

Editorial Vicens Vives, S.A.

Ciencias da Natureza 1 e Actividades de Benvida. Comunidade Zoom

2.357,92 €

2023/0012

Editorial Vicens Vives, S.A.

Ciencias da Natureza 3. Comunidade Zoom

2.428,52 €

2023/0013

Editorial Vicens Vives, S.A.

Ciencias da Natureza 5. Comunidade Zoom

2.315,57 €

2023/0014

Editorial Vicens Vives, S.A.

Educación en Valores Cívicos e Éticos. Comunidade en Rede

2.456,76 €

2023/0015

Editorial Vicens Vives, S.A.

Lingua Galega e Literatura 1.1, 1.2, 1.3 e actividades de benvida. Comunidade Zoom

2.499,12 €

2023/0016

Editorial Vicens Vives, S.A.

Lingua Galega e Literatura 3.1, 3.2, 3.3 e actividades de benvida. Comunidade Zoom

2.583,83 €

2023/0017

Editorial Vicens Vives, S.A.

Lingua Galega e Literatura 5.1, 5.2, 5.3. Comunidade Zoom

2.470,88 €

2023/0018

Editorial Vicens Vives, S.A.

Ciencias Sociais 5. Comunidade Zoom

2.640,31 €

2023/0019

Xerme Edicións, S.L.

Música e Danza. 1º Primaria. Revoa

2.117,90 €

2023/0020

Xerme Edicións, S.L.

Música e Danza. 3º Primaria. Revoa

2.132,02 €

2023/0021

Xerme Edicións, S.L.

Método Globalizado. 1º Primaria. 1º Trimestre. Revoa

2.343,81 €

2023/0022

Xerme Edicións, S.L.

Bioloxía e Xeoloxía. 3º Secundaria. Revoa

2.075,54 €

2023/0023

Xerme Edicións, S.L.

Filosofía. 1 Bacharelato. Revoa

2.117,90 €

2023/0024

Xerme Edicións, S.L.

Música e Danza. 5º Primaria. Revoa

2.132,02 €

2023/0025

Xerme Edicións, S.L.

Bioloxía, Xeoloxía e Ciencias Ambientais. 1º Bacharelato. Revoa

2.075,54 €

2023/0026

Xerme Edicións, S.L.

Bioloxía e Xeoloxía. 1º Secundaria. Revoa

2.089,66 €

2023/0029

Xerme Edicións, S.L.

Ciencias da Natureza. 5º Primaria. Revoa

2.146,14 €

2023/0030

Xerme Edicións, S.L.

Ciencias da Natureza. 3º Primaria. Revoa

2.146,14 €

2023/0031

Xerme Edicións, S.L.

Ciencias da Natureza. 1º Primaria. Revoa

2.132,02 €

2023/0032

Xerme Edicións, S.L.

Xeografía e Historia. 1º Secundaria. Revoa

2.117,90 €

2023/0033

Xerme Edicións, S.L.

Xeografía e historia. 3º Secundaria. Revoa

2.061,42 €

2023/0034

Xerme Edicións, S.L.

Ciencias Sociais. 1º Primaria. Revoa

2.202,61 €

2023/0035

Xerme Edicións, S.L.

Ciencias Sociais. 3º Primaria. Revoa

2.202,61 €

2023/0036

Xerme Edicións, S.L.

Ciencias Sociais. 5º Primaria. Revoa

2.301,45 €

2023/0037

Xerme Edicións, S.L.

1º Primaria Relixión Católica Eden. Revoa

2.202,61 €

2023/0038

Xerme Edicións, S.L.

3º Primaria Relixión Católica Eden. Revoa

2.202,61 €

2023/0039

Xerme Edicións, S.L.

5º Primaria Relixión Católica Eden. Revoa

2.202,61 €

2023/0040

Xerme Edicións, S.L.

Historia do Mundo Contemporáneo. 1º Bacharelato. Revoa

2.047,30 €

2023/0041

Grupo Anaya, S.A.

Xeografía. Operación Mundo. 2º Bacharelato

2.626,19 €

2023/0042

Grupo Anaya, S.A.

Lingua. 4º Primaria

2.823,86 €

2023/0043

Grupo Anaya, S.A.

Ciencias da Natureza. Operación Mundo. 4º Primaria

2.160,25 €

2023/0044

Grupo Anaya, S.A.

Ciencias Sociais. Operación Mundo. 4º Primaria

2.414,40 €

2023/0046

Grupo Anaya, S.A.

Plástica. Operación Mundo. 4º Primaria.

1.948,46 €

2023/0047

Grupo Anaya, S.A.

Música. Operación Mundo. 4º Primaria

2.414,40 €

2023/0048

Grupo Anaya, S.A.

Relixión Católica. Ven e verás. 4º Primaria

2.047,30 €

2023/0049

Grupo Anaya, S.A.

Lingua. Operación Mundo. 6º Primaria

2.823,86 €

2023/0050

Grupo Anaya, S.A.

Ciencias da Natureza. Operación Mundo. 6º Primaria

2.160,25 €

2023/0051

Grupo Anaya, S.A.

Ciencias Sociais. Operación Mundo. 6º Primaria

2.414,40 €

2023/0052

Grupo Anaya, S.A.

Plástica. Operación Mundo. 6º Primaria

2.287,33 €

2023/0053

Grupo Anaya, S.A.

Música. Operación Mundo. 6º Primaria

2.428,52 €

2023/0054

Grupo Anaya, S.A.

Relixión Católica. Ven e verás. 6º Primaria

2.075,54 €

2023/0055

Grupo Anaya, S.A.

Bioloxía e Xeoloxía. Operación Mundo. 4º Secundaria

2.174,37 €

2023/0056

Grupo Anaya, S.A.

Xeografía e Historia. Operación Mundo. 2º Secundaria

2.513,24 €

2023/0057

Grupo Anaya, S.A.

Xeografía e Historia. Operación Mundo. 4º Secundaria

2.372,04 €

2023/0058

Grupo Anaya, S.A.

Filosofía. Operación Mundo. 4º Secundaria

2.259,09 €

2023/0059

Grupo Anaya, S.A.

Matemáticas II. Operación Mundo. 2º Bacharelato

1.976,70 €

2023/0060

Grupo Anaya, S.A.

Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais II. Operación Mundo. 2º Bacharelato

1.976,70 €

2023/0061

Grupo Anaya, S.A.

Bioloxía. Operación Mundo. 2º Bacharelato.

2.160,25 €

2023/0062

Grupo Anaya, S.A.

Educación en Valores Cívicos e Éticos. Operación Mundo. 5º Primaria

2.202,61 €

2023/0063

Baía Edicións

A Coruña, S.L.

Lingua Galega e Literatura. 2º Bacharelato

2.626,19 €

2023/0064

Baía Edicións

A Coruña, S.L.

Historia de España. 2º Bacharelato

2.823,86 €

2023/0065

Baía Edicións

A Coruña, S.L.

Física. 2º Bacharelato

2.160,25 €

2023/0066

Baía Edicións

A Coruña, S.L.

Química. 2º Bacharelato

2.160,25 €

2023/0067

Ediciones Obradoiro, S.L.

Bioloxía e Xeoloxía. 1º ESO

2.202,61 €

2023/0068

Ediciones Obradoiro, S.L.

Bioloxía e Xeoloxía. 3º ESO

2.188,49 €

2023/0069

Ediciones Obradoiro, S.L.

Xeografía e Historia. 1º ESO

2.569,71 €

2023/0070

Ediciones Obradoiro, S.L.

Xeografía e Historia. 3º ESO

2.668,55 €

2023/0071

Ediciones Obradoiro, S.L.

Historia do Mundo Contemporáneo. 1º Bacharelato

2.089,66 €

2023/0072

Ediciones Obradoiro, S.L.

Filosofía. 1º Bacharelato

2.146,14 €

2023/0073

Ediciones Obradoiro, S.L.

Bioloxía, Xeoloxía e Ciencias Ambientais. 1º Bacharelato

2.061,42 €

2023/0074

Ediciones Obradoiro, S.L.

Lingua e Literatura. 1º Bacharelato

2.640,31 €

2023/0075

Ediciones Obradoiro, S.L.

Ciencias da Natureza. 3º Primaria

2.329,69 €

2023/0076

Ediciones Obradoiro, S.L.

Ciencias Sociais. 3º Primaria

2.612,07 €

2023/0077

Ediciones Obradoiro, S.L.

Ciencias da Natureza. 5º Primaria

2.329,69 €

2023/0078

Ediciones Obradoiro, S.L.

Ciencias Sociais. 5º Primaria

2.527,36 €

2023/0079

Ediciones Obradoiro, S.L.

Cinco en Raia. 2º Primaria

2.132,02 €

2023/0080

Ediciones Obradoiro, S.L.

Lingua. 2º Primaria

2.372,04 €

2023/0081

Ediciones Obradoiro, S.L.

Lingua. 4º Primaria

2.372,04 €

2023/0082

Ediciones Obradoiro, S.L.

Valores Cívicos e Éticos. 6º Primaria

2.216,73 €

2023/0083

Ediciones Obradoiro, S.L.

Lingua e Literatura. 2º ESO

2.710,91 €

2023/0084

Ediciones Obradoiro, S.L.

Lingua e Literatura. 4º ESO

2.739,15 €

2023/0085

Ediciones Obradoiro, S.L.

Lingua. 6 Primaria

2.513,24 €

2023/0086

Ediciones Obradoiro, S.L.

Lingua + 4. 4º Primaria

2.414,40 €

2023/0087

Ediciones Obradoiro, S.L.

Lingua + 6. 6º Primaria

2.470,88 €

2023/0088

Edicións Xerais de

Galicia, S.A.

Lingua 4. Educación Primaria. Proxecto Tecelingua

2.781,50 €

2023/0089

Edicións Xerais de

Galicia, S.A.

Lingua 6. Educación Primaria. Proxecto Tecelingua

2.809,74 €

2023/0090

Edicións Xerais de

Galicia, S.A.

Lingua e literatura. 2º ESO

2.823,86 €

2023/0091

Edicións Xerais de

Galicia, S.A.

Lingua e literatura. 2º Bacharelato

2.767,38 €

Total:

200.000,00 €

ANEXO II

Nº de expediente

Solicitante

Título

Motivo de denegación

2023/0001

Hércules de Ediciones, S.L.

Que teñen que ver as vacas co cambio climático?

Artigo 15.1.a).2 último parágrafo

2023/0002

Hércules de Ediciones, S.L.

Parque de atraccións-A fábrica da caca

Art.igo 15.1.a).2 último parágrafo

2023/0003

Hércules de Ediciones, S.L.

Microbios monstruosos. Todo sobre bacterias útiles e virus daniños

Artigo 15.1.a).2 último parágrafo

2023/0027

Xerme Edicións, S.L.

Método Globalizado. 1º Primaria. 2º Trimestre. Revoa

Artigo 8.3 (valórase conxuntamente co expediente 21)

2023/0028

Xerme Edicións, S.L.

Método Globalizado. 1º Primaria. 3º Trimestre. Revoa

Artigo 8.3 (valórase conxuntamente co expediente 21)

2023/0045

Grupo Anaya, S.A.

Ciencias Sociais. Operación Mundo. 4º Primaria

Renuncia

2023/0092

Tania Merelas Iglesias

MemoFEM: científicas e inventoras

Artigo 15.1.a).2 último parágrafo