DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 154 Luns, 14 de agosto de 2023 Páx. 48417

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 2 de agosto de 2023, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, pola que se resolven as solicitudes de subvención convocadas pola Orde do 30 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2023 (procedemento MR340A), modificada pola Orde do 17 de abril de 2023.

missing image file

A Orde do 30 de decembro de 2022 (publicada no DOG do 27 de xaneiro de 2023), modificada pola Orde do 17 de abril de 2023, establece as bases reguladoras das axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) e convoca as do exercicio orzamentario de 2023.

As axudas convocadas consisten en subvenciones, así como en garantías para préstamos destinados a financiar os investimentos. A concesión das subvencións, segundo establecen as bases reguladoras, efectuarase mediante concorrencia competitiva.

De conformidade co previsto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as resolucións destas subvencións convocadas mediante concorrencia competitiva deben ser obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia, a cal producirá os mesmos efectos da notificación.

Unha vez finalizada a fase de instrución das solicitudes recibidas, avaliadas as solicitudes pola Comisión de Valoración prevista no artigo 12 das bases reguladoras, e tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias, procede resolver a convocatoria.

Por outra parte, de conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

Por todo o indicado,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder as subvencións convocadas pola Orde do 30 de decembro de 2022 (publicada no DOG do 27 de xaneiro de 2023), modificada pola Orde do 17 de abril de 2023, que establece as bases reguladoras das axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) e convoca as do exercicio orzamentario de 2023, que se relacionan no anexo I, como consecuencia da aplicación dos criterios de valoración e de preferencia establecidos no artigo 12 da convocatoria, polas contías e anualidades que se reflicten no anexo, e con cargo á aplicación 14.04.741A.770.0 e proxecto 2023 00154 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para os anos 2023, 2024 e 2025.

Estas axudas teñen por finalidade incentivar os investimentos para a transformación e comercialización de produtos agrarios.

Segundo. Informar as empresas beneficiarias que figuran no anexo I desta resolución do seguinte:

a) As condicións de aplicación a estas axudas son, con carácter xeral, as establecidas na Orde desta consellería do 30 de decembro de 2022, modificada pola Orde do 17 de abril de 2023 que regula estas axudas e, supletoriamente, as establecidas na normativa autonómica, estatal e comunitaria aplicable.

b) Non se admitirán modificacións dos investimentos aprobados nin do calendario e datas máximas de xustificación establecidas, salvo nos casos e condicións admitidos no artigo 18 da Orde do 30 de decembro de 2022.

c) Para a concesión destas axudas e o establemento das súas características tívose en conta a información e a documentación incluída coas solicitudes de axuda. Calquera modificación que afecte a esta información ou documentación achegada poderá dar lugar á modificación desta resolución, coa revogación da axuda, de ser o caso.

d) A subvención concedida aboarase nas anualidades indicadas no calendario de execución establecido para cada beneficiario, e incluído no anexo I desta resolución, coas datas máximas de xustificación para cada anualidade indicadas a continuación:

Anualidade

Data máxima de xustificación

2023

10.10.2023

2024

10.10.2024

2025

10.10.2025

e) Para proceder ao pagamento da subvención correspondente a cada anualidade, o beneficiario deberá cumprir as condicións establecidas na Orde do 30 de decembro de 2022, modificada pola Orde do 17 de abril de 2023, e presentar a documentación indicada no seu artigo 17º, así como, no caso de pagamentos da última anualidade da axuda, presentar a documentación particular indicada no anexo I desta resolución, todo isto sen superar as datas máximas de xustificación indicadas anteriormente. No caso de pagamentos a conta superiores a 18.000 €, deberá presentar unha garantía do 110 % do importe do(os) pagamento (s).

f) Se o beneficiario da axuda cumpre as condicións establecidas na resolución de concesión, executando e xustificando todos os conceptos dos investimentos aprobados nos prazos establecidos, e cumprindo co resto dos requisitos da resolución de concesión, procederá a aboarse a totalidade da subvención concedida. Do contrario, procederase consonte o establecido no artigo 20 da Orde do 30 de decembro de 2022, relativo a incumprimentos.

g) A actividade obxecto da axuda, así como os conceptos subvencionados deberanse manter durante un período non inferior a cinco anos contados a partir da data do pagamento final da axuda.

h) Consonte o disposto no artigo 123.2 do Regulamento (UE) nº 2021/2115, o beneficiario da axuda deberá levar un sistema de contabilidade separado ou ben un código contable adecuado para todas as transaccións relativas á operación subvencionada.

i) Esta axuda procede do Plan estratéxico da PAC 2023-2027 (PEPAC), e está cofinanciada nun 60 % con fondos da Unión Europea a través do Feader.

j) Consonte o establecido no artigo 65 do Regulamento (UE) nº 1303/2013, do Parlamento Europeo e do Consello, polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e de Pesca, e polo que se establecen disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e de Pesca, e se derroga o Regulamento (CE) 1083/2006 do Consello, unha operación poderá recibir axuda dun ou varios fondos EIE ou dun ou varios programas e doutros instrumentos da Unión, coa condición de que a partida de gasto incluída nunha solicitude de pagamento para o reembolso por un dos fondos EIE non estea subvencionada por outro fondo ou instrumento da Unión, ni polo mesmo fondo conforme un programa distinto.

Estas axudas son compatibles con instrumentos financeiros comunitarios nas condicións establecidas no artigo 37 do Regulamento (UE) nº 1303/2013 indicado. En calquera caso, a suma total das axudas concedidas, incluídas as de minimis, no poderá superar as porcentaxes de axuda indicadas no número 2 do artigo 4 da Orde do 30 de decembro de 2022, modificada pola Orde do 17 de abril de 2023.

k) O beneficiario deberá cumprir coa normativa sobre información e publicidade das axudas do Feader establecida no artigo 6 e no anexo III do Regulamento de execución (UE) nº 2022/129, do 21 de decembro de 2021, polo que se establecen normas para os tipos de intervención relativos ás sementes oleaxinosas, o algodón e os subprodutos da vinificación en virtude do Regulamento (UE) nº 2021/2115, do Parlamento e do Consello, así como para os requisitos en materia de información, publicidade e visibilidade relacionados coa axuda da Unión e os plans estratéxicos da PAC, e demais normas de aplicación.

Cuarto. Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñerse potestativamente recurso de reposición ante o conselleiro do Medio Rural, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, ou directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da súa notificación, conforme o disposto no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso- administrativa, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro dereito que consideren pertinente.

Santiago de Compostela, 2 de agosto de 2023

O conselleiro do Medio Rural
P.D. (Orde do 17.11.2015; DOG núm. 223, do 23 de novembro)
Silvestre José Balseiros Guinarte
Director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

ANEXO I

Aprobacións

Código expediente

Beneficiario

NIF

Investimento subvencionable

Puntuación criterios de valoración

Subvención concedida

Calendario de execución

Documentación particular que hai que presentar para o pagamento da última anualidade da axuda

Ano

Investimento subvencionable para xustificar

Subvención para pagar

L-03-PDR-23 (1)

Queserías Entrepinares, S.A.U.

A47037296

23132617,79

42

4.000.000,00

2023

4.626.523,56

1.287.957,07

1. Actualización da autorización ambiental integrada e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que estas establezan relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa unha nova autorización ambiental integrada.

2. Actualización do rexistro sanitario ou certificado en que se sinale que, á vista dos novos produtos elaborados, se considera que segue vixente o rexistro sanitario existente.

3. Proxecto e certificación final de obra subvencionados.

2024

13.879.570,67

2.263.871,20

2025

4.626.523,56

448.171,73

L-17-PDR-23

Novafrigsa, S.A.

A27199140

5.024.605,00

67

2.009.842,00

2023

1.004.921,00

401.968,40

1. Actualización da autorización ambiental integrada e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que estas establezan relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa unha nova autorización ambiental integrada.

2. Declaración, e/ou xustificación, de ser o caso, sobre o valor de venda da maquinaria e/ou equipamentos substituídos.

3. Licenza de obra do almacén auxiliar de fileteado para considerar como subvencionables as instalacións e maquinaria relacionadas.

2024

1.004.921,00

401.968,40

2025

3.014.763,00

1.205.905,20

O-08-PDR-23

Centro de Procesado de Subproductos, S.L.

B32395550

2.120.493,00

64

848.197,20

2023

530.123,25

212.049,30

1. Actualización da autorización ambiental integrada e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que estas establezan relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa unha nova autorización ambiental integrada.

2. Declaración, e/ou xustificación, de ser o caso, sobre o valor de venda da maquinaria e/ou equipamentos substituídos.

2024

1.590.369,75

636.147,90

L-26-PDR-23

Mieles

Anta, S.L.

B15351620

156.419,87

62

62.567,95

2023

156.419,87

62.567,95

1. Declaración, e/ou xustificación, de ser o caso, sobre o valor de venda da maquinaria e/ou equipamentos substituídos.

2. Proxecto para acreditar os gastos subvencionables para xustificar neste concepto.

L-29-PDR-23

Coren Agroindustrial, S.A.

A32242588

5.680.000,00

61

2.272.000,00

2023

1.420.000,00

568.000,00

1. Proxecto para acreditar os gastos subvencionables para xustificar neste concepto.

2. Actualización da autorización ambiental integrada e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que esta estableza relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa unha nova autorización ambiental integrada.

3. Certificado de cumprir a normativa sanitaria sobre elaboración de produtos para alimentación animal.

2024

1.988.000,00

795.200,00

2025

2.272.000,00

908.800,00

O-16-PDR-23

Viña Costeira, S.C.G.

F32002230

82.479,19

61

32.991,68

2023

82.479,19

32.991,68

1. Declaración, e/ou xustificación, de ser o caso, sobre o valor de venda da maquinaria e/ou equipamentos substituídos.

C-08-PDR-23

Dairylac, S.L.

B15775570

1.142.139,59

61

456.855,84

2023

571.069,80

228.427,92

1. Proxecto e certificación final de obra subvencionado.

2024

571.069,79

228.427,92

P-20-PDR-23

Agrupación de Cooperativas Lácteas, S.L.

B94059623

1.871.490,00

61

748.596,00

2023

374.298,00

149.719,20

1. Declaración de incidencia ambiental do proxecto e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que esta estableza relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, a vista do proxecto indicado, non se precisa declaración de incidencia ambiental.

2024

935.745,00

374.298,00

2025

561.447,00

224.578,80

L-06-PDR-23

Granja Campomayor, S.L.

B27015429

1.229.341,22

59

491.736,49

2023

860.538,85

344.215,54

1. Actualización da autorización ambiental integrada e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que estas establezan relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa unha nova autorización ambiental integrada.

2. Declaración, e/ou xustificación, de ser o caso, sobre o valor de venda da maquinaria e/ou equipamentos substituídos.

2024

368.802,37

147.520,95

C-29-PDR-23

Lácteos Feinar, S.L.

B70400486

91.720,00

59

36.688,00

2023

91.720,00

36.688,00

C-11-PDR-23

SAT Queinaga N 871 Xuga

V15426497

524.605,00

59

209.842,00

2023

209.842,00

83.936,80

1. Declaración, e/ou xustificación, de ser o caso, sobre o valor de venda da maquinaria e/ou equipamentos substituídos.

2024

209.842,00

83.936,80

2025

104.921,00

41.968,40

O-02-PDR-23

Adega a Coroa, S.A.T.

F32281263

80.602,86

58

32.241,14

2023

40.301,43

16.120,57

1. Certificado actualizado de estar inscrito, como elaborador e embotellador, na DOP Valdeorras.

2024

40.301,43

16.120,57

L-35-PDR-23

Celega, S.L.

B27103837

498.953,94

58

199.581,58

2023

399.163,15

159.665,26

1. Actualización da autorización ambiental integrada e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que estas establezan relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa unha nova autorización ambiental integrada.

2. Proxecto e certificación final de obra subvencionados.

2024

99.790,79

39.916,32

P-07-PDR-23

Avicola Tratante, S.L.

B36040541

655.724,02

58

262.289,61

2023

131.144,80

52.457,92

2024

524.579,22

209.831,69

O-06-PDR-23

Bodega Abeledos, S.L.

B42905620

74.500,00

58

29.800,00

2023

74.500,00

29.800,00

1. Declaración, e/ou xustificación, de ser o caso, sobre o valor de venda da maquinaria e/ou equipamentos substituídos.

O-18-PDR-23

Manuel Vázquez Losada

***3102**

78.389,00

58

31.355,60

2023

78.389,00

31.355,60

L-25-PDR-23

Daniberto SAT XUGA 1221

V27288901

90.065,47

56

36.026,19

2023

72.052,38

28.820,95

1. Proxecto e certificación final de obra subvencionados.

2. Declaración, e/ou xustificación, de ser o caso, sobre o valor de venda da maquinaria e/ou equipamentos substituídos.

2024

18.013,09

7.205,24

P-18-PDR-23

Industrias Frigoríficas del Louro, S.A.

A36001998

3.217.538,80

56

1.287.015,52

2023

804.384,70

321.753,88

1. Actualización da autorización ambiental integrada e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que estas establezan relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa unha nova autorización ambiental integrada.

2. Declaración, e/ou xustificación, de ser o caso, sobre o valor de venda da maquinaria e/ou equipamentos substituídos.

2024

1.608.769,40

643.507,76

2025

804.384,70

321.753,88

C-24-PDR-23

Forraxes de Xallas e Barcala, S.C.G.

F70171202

904.355,97

55

316.524,59

2023

542.613,58

189.914,75

1. Certificado do Concello de Mazaricos que acredite ter presentado a comunicación previa de primeira ocupación e comunicación previa de modificación de actividade con toda a documentación necesaria.

2. A/s certificación/s e dirección/s de obra subvencionadas.

2024

361.742,39

126.609,84

L-15-PDR-23

Adrián del Campo Villar

***7445**

352.010,86

51

123.203,80

2023

70.402,17

24.640,76

1. Rexistro sanitario.

2. Proxecto e certificación final de obra subvencionados.

2024

281.608,69

98.563,04

L-39-PDR-23

Granja Campomayor, S.L.

B27015429

707.633,89

51

247.671,86

2023

566.107,11

198.137,49

1. Actualización da autorización ambiental integrada e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que estas establezan relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa unha nova autorización ambiental integrada.

2. Rexistro sanitario.

2024

141.526,78

49.534,37

P-06-PDR-23

Bodegas Terras Gauda, S.A.

A36108900

65.130,50

51

22.795,68

2023

65.130,50

22.795,68

1. Declaración, e/ou xustificación, de ser o caso, sobre o valor de venda da maquinaria e/ou equipamentos substituídos.

P-17-PDR-23

Kiwi Atlántico, S.A.

A36681047

334.149,33

51

116.952,27

2023

233.904,53

81.866,59

1. Declaración de incidencia ambiental do proxecto, e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que esta estableza relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa declaración de incidencia ambiental.

2. Actualización do rexistro sanitario ou certificado en que se sinale que, á vista dos novos produtos elaborados, se considera que segue vixente o rexistro sanitario existente.

2024

100.244,80

35.085,68

O-12-PDR-23

Casa Quiroga Hortofrutícola, S.A.

A27461300

181.951,00

47

63.682,85

2023

109.170,60

38.209,71

2024

72.780,40

25.473,14

C-10-PDR-23

Piensos Albores, S.C.G.

F15055668

1.095.867,71

47

383.553,70

2023

383.553,70

134.243,79

1. Certificado de cumprir a normativa sanitaria sobre elaboración de produtos para alimentación animal.

2. Proxectos e certificacións finais de obra subvencionados.

3. Declaración, e/ou xustificación, de ser o caso, sobre o valor de venda da maquinaria e/ou equipamentos substituídos.

2024

493.140,47

172.599,16

2025

219.173,54

76.710,75

P-01-PDR-23

Cogal, S.C.G.

F36030518

166.185,02

47

58.164,76

2023

33.237,00

11.632,95

1. Actualización da autorización ambiental integrada e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que estas establezan relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa unha nova autorización ambiental integrada.

2024

132.948,02

46.531,81

L-36-PDR-23

Pazo de la Cuesta, S.L.U.

B27511401

88.173,27

46

30.860,64

2023

53.353,65

18.673,78

2024

34.819,62

12.186,86

O-10-PDR-23

Adega Vella Xeracións, S.L.

B67862805

97.677,88

46

34.187,26

2023

19.535,58

6.837,45

2024

39.071,15

13.674,90

2025

39.071,15

13.674,91

C-13-PDR-23(2)

Leche Celta, S.L.U.

B82523648

4.315.951,36

45

1.194.785,41

2023

1.726.380,54

517.914,16

1. Actualización da autorización ambiental integrada e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que estas establezan relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa unha nova autorización ambiental integrada.

2. Declaración, e/ou xustificación, de ser o caso, sobre o valor de venda da maquinaria e/ou equipamentos substituídos.

2024

2.589.570,82

676.871,25

O-04-PDR-23

Carnes Viana, S.L.

B32163008

251.865,96

43

75.559,79

2023

251.865,96

75.559,79

C-06-PDR-23

Matadero del Sar, S.L.

B70587977

3.728.407,83

43

1.100.000,00

2023

745.681,57

223.704,47

1. Declaración de incidencia ambiental do proxecto, e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que esta estableza relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa declaración de incidencia ambiental.

2. Rexistro sanitario.

3. Certificado de cumprir a normativa de benestar animal.

4. Proxectos e certificacións finais de obra subvencionados.

5. Declaración, e/ou xustificación no seu caso, sobre o valor de venda da maquinaria e/ou equipamentos substituídos.

2024

1.118.522,35

335.556,70

2025

1.864.203,91

540.738,83

P-04-PDR-23

Eulogio Pomares Zárate e hijos, S.L.

B36180487

65.375,25

43

19.612,58

2023

30.464,87

9.139,46

2024

34.910,38

10.473,12

L-07-PDR-23

Codeira, S.C.G.

F27022797

113.926,70

41

34.178,01

2023

113.926,70

34.178,01

1. Declaración, e/ou xustificación, de ser o caso, sobre o valor de venda da maquinaria e/ou equipamentos substituídos.

L-24-PDR-23

Aira, S.C.G.

F27317593

454.041,80

41

136.212,54

2023

249.722,99

74.916,90

1. Declaración de incidencia ambiental do proxecto e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que esta estableza relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa declaración de incidencia ambiental.

2. Declaración, e/ou xustificación, de ser o caso, sobre o valor de venda da maquinaria e/ou equipamentos substituídos (carro mesturador).

2024

204.318,81

61.295,64

P-16-PDR-23

Xuncoga, S.C.G.

F36334092

297.322,00

41

89.196,60

2023

118.928,80

35.678,64

2024

178.393,20

53.517,96

C-05-PDR-23

El Plantel Comarcal de Betanzos, S.C.G.

F15021272

150.851,90

41

45.255,57

2023

30.170,38

9.051,11

2024

120.681,52

36.204,46

C-14-PDR-23

Cusoviame, S.C.G.

F15025810

712.068,65

41

213.620,60

2023

356.034,33

106.810,30

2024

356.034,32

106.810,30

O-01-PDR-23

Bodegas Blare, S.L.

B67705590

99.169,46

40

29.750,84

2023

79.335,57

23.800,67

1. Presentación de autorización de verteduras de saneamento tras a finalización das instalacións e a posta en marcha da depuradora.

2. Certificado actualizado de estar inscrito como elaborador e embotellador na DOP Valdeorras.

2024

19.833,89

5.950,17

L-34-PDR-23

BJMR, S.A.

A27112671

78.725,22

40

23.617,57

2023

23.617,57

7.085,27

1. Rexistro sanitario.

2. Proxecto e certificación final de obra subvencionados.

2024

55.107,65

16.532,30

L-02-PDR-23

Finca y Bodega a Figueira, S.L.

B94201944

71.465,40

40

21.439,62

2023

71.465,40

21.439,62

1. Rexistro sanitario.

2. Proxecto e certificación final de obra subvencionados.

P-19-PDR-23

Bodegas Albamar, S.L.

B36545259

78.545,11

40

23.563,53

2023

62.749,69

18.824,91

2024

15.795,42

4.738,62

C-04-PDR-23

Lácteos Algra, S.L.

B70452792

719.615,72

40

215.884,72

2023

143.923,14

43.176,94

1. Autorización ambiental integrada, ou declaración de incidencia ambiental correspondente e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que estas establezan relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa autorización ambiental integrada nin avaliación de impacto ambiental nin declaración de incidencia ambiental.

2. Rexistro sanitario.

3. Certificación final da obra subvencionada.

2024

431.769,43

129.530,83

2025

143.923,15

43.176,95

C-02-PDR-23

Lácteos o Casal, S.L.

B70479043

850.920,94

40

255.276,28

2023

170.184,19

51.055,26

1. Autorización ambiental integrada, ou declaración de incidencia ambiental correspondente e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que estas establezan relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa autorización ambiental integrada nin avaliación de impacto ambiental nin declaración de incidencia ambiental.

2. Rexistro sanitario da nova instalación.

3. Xustificación da dirección e certificación final de obra subvencionada.

2024

680.736,75

204.221,02

L-23-PDR-23

Queixería Prestes, S.L.

B27364199

182.164,00

39

54.649,20

2023

91.082,00

27.324,60

1. Declaración, e/ou xustificación, se é o caso, sobre o valor de venda da maquinaria e/ou equipamentos substituídos.

2. Licenza de obra para o salgadoiro exterior ou certificación do concello de que non é necesaria.

2024

91.082,00

27.324,60

C-17-PDR-23

Queizuar, S.L.

B15594401

226.342,90

39

67.902,87

2023

135.805,74

40.741,72

2024

90.537,16

27.161,15

L-41-PDR-23

Pok Quesera, S.L.

B34162347

82.280,00

39

24.684,00

2023

82.280,00

24.684,00

C-16-PDR-23

Queixería Barral, S.L.

B15909328

94.000,00

39

28.200,00

2023

94.000,00

28.200,00

1.Declaración, e/ou xustificación no seu caso, sobre o valor de venda da maquinaria e/ou equipamentos substituídos: cuba de callado.

L-11-PDR-23

Alternative Fats and Proteins of Galicia, S.L.U.

B72585391

5.092.983,50

39

1.200.000,00

2023

4.074.386,80

922.316,04

1.Autorización ambiental integrada, ou declaración de incidencia ambiental correspondente, e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que estas establezan relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa autorización ambiental integrada nin avaliación de impacto ambiental nin declaración de incidencia ambiental.

2. Certificado de cumprir a normativa sanitaria sobre elaboración de produtos para alimentación animal.

2024

1.018.596,70

277.683,96

P-03-PDR-23

Adega Pedralonga, S.L.

B94117249

71.140,00

39

21.342,00

2023

14.228,00

4.268,40

2024

56.912,00

17.073,60

L-27-PDR-23

Pilares de Belesar, S.L.

B27465889

62.423,00

39

18.726,90

2023

31.211,50

9.363,45

2024

31.211,50

9.363,45

P-13-PDR-23

Central Lechera Gallega, S.A.

A36023547

116.750,68

39

35.025,20

2023

116.750,68

35.025,20

1. Rexistro sanitario.

2. Declaración e/ou xustificación, se é o caso, sobre o valor de venda da maquinaria e/ou equipamentos substituídos.

L-33-PDR-23

Pazo de Vilane, S.L.

B64116957

60.735,64

37

18.220,69

2023

60.735,64

18.220,69

C-03-PDR-23

Ecocentro, S.C.

J27489954

943.999,06

37

283.199,72

2023

943.999,06

283.199,72

1. Proxecto subvencionado.

O-07-PDR-23

Aceites Abril, S.L.

B32218356

3.576.341,73

37

900.000,00

2023

894.085,43

268.225,63

1. Actualización da autorización ambiental integrada e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que estas establezan relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa unha nova autorización ambiental integrada.

2. Proxecto e certificación final de obra subvencionados.

2024

1.788.170,87

436.451,26

2025

894.085,43

195.323,11

L-16-PDR-23

Industrias Lácteas de Nadela, S.L.

B27501824

1.373.987,52

33

412.196,26

2023

274.797,50

82.439,25

1. Actualización da autorización ambiental integrada e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que estas establezan relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa unha nova autorización ambiental integrada.

2. Declaración, e/ou xustificación, de ser o caso, sobre o valor de venda da maquinaria e/ou equipamentos substituídos.

2024

1.099.190,02

329.757,01

L-04-PDR-23

Prolactea, S.A.U.

A49009863

543.096,27

33

162.928,88

2023

108.619,25

32.585,78

1. Actualización da autorización ambiental integrada e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que estas establezan relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa unha nova autorización ambiental integrada.

2024

271.548,14

81.464,44

2025

162.928,88

48.878,66

L-21-PDR-23

Lácteos Rábade, S.L.

B27428762

1.785.500,00

33

500.000,00

2023

357.100,00

107.130,00

1. Declaración de incidencia ambiental do proxecto, e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que esta estableza relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa declaración de incidencia ambiental.

2. Actualización do rexistro sanitario ou certificado en que se sinale que, á vista dos novos produtos elaborados, se considera que segue vixente o rexistro sanitario existente.

3. Proxecto e certificación final de obra subvencionados.

4. Licenza de obras da nova superficie cuberta en que se localizarán os conceptos subvencionados.

2024

1.071.300,00

321.390,00

2025

357.100,00

71.480,00

L-22-PDR-23

Queixería Silvela, S.L.

B09963018

4.172.342,00

33

951.702,60

2023

834.468,40

250.340,52

1. Autorización ambiental integrada, ou declaración de incidencia ambiental correspondente, e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que estas establezan relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa autorización ambiental integrada nin avaliación de impacto ambiental nin declaración de incidencia ambiental.

2. Rexistro sanitario.

3. Proxectos e certificación final de obra subvencionados.

4. Licenza de obras do concello da nova superficie cuberta na que se situarán os conceptos subvencionados.

2024

2.503.405,20

649.659,48

2025

834.468,40

51.702,60

O-03-PDR-23

Cuevas y Compañía, S.A.

A32000630

62.550,51

33

18.765,15

2023

62.550,51

18.765,15

C-27-PDR-23

Destilerías Compostela, S.A.

A15698871

648.216,90

33

194.465,07

2023

194.465,07

58.339,52

1.Actualización do rexistro sanitario ou certificado en que se sinale que, á vista dos novos produtos elaborados, se considera que segue vixente o rexistro sanitario existente.

2. Declaración, e/ou xustificación, de ser o caso, sobre o valor de venda da maquinaria e/ou equipamentos substituídos.

2024

453.751,83

136.125,55

L-28-PDR-23

Oviganic Ibérica, S.L.

B14590046

22.593.605,19

33

3.300.000,00

2023

4.518.721,04

1.055.616,31

1. Actualización do rexistro sanitario ou certificado en que se sinale que, á vista dos novos produtos elaborados, se considera que segue vixente o rexistro sanitario existente.

2. Proxecto e dirección de obra para a instalación eléctrica da torre de secado subvencionado.

2024

4.518.721,04

744.383,69

2025

13.556.163,11

1.500.000,00

C-18-PDR-23

Viuda de Gerardo Parada y J. Alvela, S.L.

B15141492

231.694,10

33

69.508,23

2023

185.355,28

55.606,58

1.Rexistro sanitario correspondente a cada un dos dous establecementos.

2. Proxecto e certificación final de obra subvencionados.

2024

46.338,82

13.901,65

L-10-PDR-23

Queserías Sarrianas, S.L.

B27266055

2.459.866,70

33

637.960,01

2023

1.229.933,35

368.980,01

1. Declaración de incidencia ambiental do proxecto, e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que esta estableza relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa declaración de incidencia ambiental.

2. Declaración, e/ou xustificación, de ser o caso, sobre o valor de venda da maquinaria e/ou equipamentos substituídos.

2024

1.229.933,35

268.980,00

L-42-PDR-23

Leche de Galicia, S.L.

B27126010

583.045,86

33

174.913,76

2023

233.218,34

69.965,50

1.Actualización da autorización ambiental integrada e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que estas establezan relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa unha nova autorización ambiental integrada.

2. Declaración, e/ou xustificación, se é o caso, sobre o valor de venda da maquinaria e/ou equipamentos substituídos.

2024

349.827,52

104.948,26

C-09-PDR-23

Alfredo Galván, S.L.

B27415611

1.680.683,19

32

500.000,00

2023

336.136,64

100.840,99

1. Autorización ambiental integrada, ou declaración de incidencia ambiental correspondente, e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que estas establezan relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa autorización ambiental integrada nin avaliación de impacto ambiental nin declaración de incidencia ambiental.

2. Rexistro sanitario.

3. Proxecto e certificación final de obra subvencionado.

2024

1.008.409,91

302.522,97

2025

336.136,64

96.636,04

O-20-PDR-23

Jose Antonio Rodriguez Dosantos

***6951**

80.409,82

32

24.122,95

2023

38.596,71

11.579,01

2024

41.813,11

12.543,94

L-13-PDR-23

Jamones González, S.L.

B27011741

151.700,00

31

45.510,00

2023

30.340,00

9.102,00

1. Declaración, e/ou xustificación, de ser o caso, sobre o valor de venda da maquinaria e/ou equipamentos substituídos.

2024

121.360,00

36.408,00

L-18-PDR-23

Torre de Núñez de Conturiz, S.L.

B27116979

275.667,05

31

82.700,12

2023

275.667,05

82.700,12

1. Proxecto e certificación final de obra subvencionados.

L-30-PDR-23

Frigoríficos del Lea, S.L.

B27034628

113.849,48

31

34.154,84

2023

23.156,98

6.947,09

2024

90.692,50

27.207,75

L-19-PDR-23

Torre de Núñez de Conturiz, S.L.

B27116979

1.707.983,05

31

500.000,00

2023

512.394,92

153.718,47

1. Proxecto e a certificación final de obra subvencionados.

2024

853.991,53

256.197,46

2025

341.596,60

90.084,07

L-08-PDR-23

Cárnicas Pintín, S.L.

B27471051

436.704,59

31

131.011,38

2023

87.340,92

26.202,28

1. Declaración de incidencia ambiental correspondente, e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que estas establezan relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa declaración de incidencia ambiental.

2. Rexistro sanitario.

3. Proxecto e certificación final de obra subvencionados.

2024

262.022,75

78.606,82

2025

87.340,92

26.202,28

L-05-PDR-23

Naturleite, S.L.

B56091929

609.727,76

29

152.431,94

2023

182.918,33

45.729,58

1. Actualización da autorización ambiental integrada e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que estas establezan relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa unha nova autorización ambiental integrada.

2. Declaración, e/ou xustificación, de ser o caso, sobre o valor de venda da maquinaria e/ou equipamentos substituídos.

2024

213.404,72

53.351,18

2025

213.404,71

53.351,18

P-05-PDR-23

Avícola de Galicia, S.A.U.

A36002236

1.711.529,29

26

427.882,32

2023

855.764,65

213.941,16

1. Declaración de incidencia ambiental do proxecto, e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que esta estableza relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa declaración de incidencia ambiental.

2024

855.764,64

213.941,16

L-09-PDR-23

Carsegal, S.L.

B32383366

87.286,95

25

21.821,74

2023

87.286,95

21.821,74

L-14-PDR-23

Lualco, S.L.

B27032739

995.801,04

25

248.950,26

2023

298.740,31

74.685,08

1. Declaración, e/ou xustificación, se é o caso, sobre o valor de venda da maquinaria e/ou equipamentos substituídos.

2024

697.060,73

174.265,18

P-10-PDR-23

Tripas Deza, S.L.

B94131190

60.440,00

25

15.110,00

2023

60.440,00

15.110,00

P-08-PDR-23

Embutidos Lalinense, S.L.

B36020998

171.200,61

25

42.800,15

2023

34.240,12

8.560,03

2024

136.960,49

34.240,12

C-12-PDR-23

Aguardientes de Galicia, S.A.

A15235674

989.881,63

25

247.470,41

2023

593.928,98

148.482,24

1. Proxecto e a certificación final de obra subvencionados.

2024

395.952,65

98.988,17

P-15-PDR-23

Coesco Deza, S.L.U.

B36307270

1.127.457,31

25

281.864,33

2023

243.869,02

60.967,26

1. Proxecto e certificación final de obra da instalación de gas para acreditar os gastos subvencionables que hai que xustificar neses conceptos.

2.Actualización do rexistro sanitario no cal se inclúa a actividade como industria cárnica ou ben informe da autoridade sanitaria eno que conste que a empresa pode elaborar produtos en base a carne.

2024

233.045,42

58.261,35

2025

650.542,87

162.635,72

(1) Este expediente aparece en primeiro lugar como consecuencia da aplicación dos criterios de preferencia establecidos no artigo 12 da orde de convocatoria.

(2) Para a concesión desta axuda tívose en conta que o beneficiario obtivo unha puntuación de 22 puntos na epígrafe de Actividade prioritaria derivada das características dos investimentos subvencionables previstos. Debido a iso, calquera modificación do importe ou características deses investimentos poderá dar lugar a unha nova valoración da solicitude coa redución ou perda da axuda concedida, de ser o caso. Así mesmo, a concesión desta axuda está condicionada a que o uso, horas de utilización, da liña enchedora SIG CFA 812 nos distintos formatos de natas supere o 58 % do número total de horas de utilización durante os 5 anos seguintes á data do pagamento final da subvención.