DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 155 Xoves, 17 de agosto de 2023 Páx. 48656

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social e Xuventude

RESOLUCIÓN do 8 de agosto de 2023, da Dirección Xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, pola que se publica a Resolución do 7 de agosto de 2023 de concesión das axudas para a posta en marcha de casas do maior convocadas na Orde do 11 de abril de 2023 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas do maior, para os anos 2023 e 2024, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS212A).

No Diario Oficial de Galicia número 77, do 21 de abril de 2023, publícase a Orde do 11 de abril pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas do maior, para os anos 2023 e 2024, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS212A).

De conformidade co artigo 16 da antedita orde, a resolución de concesión das subvencións, tras a fiscalización da proposta, corresponde á persoa titular da dirección xeral con competencias en materia de persoas maiores, que resolverá por delegación da persoa titular da consellería con competencias en materia de política social.

Así mesmo, o artigo 17 establece que se publicarán no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os actos administrativos de requirimento de emenda de documentación, así como a correspondente resolución. Esta publicación producirá os efectos de notificación.

Serán igualmente obxecto de publicidade a través do Portal do Benestar da consellería con competencias en materia de política social e de forma complementaria poderá efectuarse a notificación electrónica mediante o Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, dispoñible a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).

Así, o 7 de agosto de 2023, tras a instrución do procedemento, vista a proposta de resolución da subdirección xeral con competencias en materia de recursos residenciais e atención diúrna e fiscalizada esta, ao abeiro do disposto no artigo 16 da Orde do 11 de abril de 2023, a persoa titular da Dirección Xeral con competencias en materia de persoas maiores, dita a resolución de concesión das axudas para a posta en marcha casas do maior, para os anos 2023 e 2024 (código de procedemento BS212A).

Polo exposto,

RESOLVO:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia do contido íntegro da Resolución do 7 de agosto de 2023, ditada no procedemento BS212A, de concesión de axudas para a posta en marcha de casas do maior, para os anos 2023 e 2024, que se xunta á presente resolución no anexo.

Segundo. Comunicar que a Resolución do 7 de agosto de 2023, que finaliza este procedemento, esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, ou ben interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia.

Terceiro. Notificada a resolución, as persoas beneficiarias disporán dun prazo de 10 días computado a partir do día seguinte da publicación para a súa aceptación, transcorrido o cal sen que se producise manifestación expresa, entenderase tacitamente aceptada.

Santiago de Compostela, 8 de agosto de 2023

Antonio Acevedo Prado
Director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria

ANEXO

Resolución do 7 de agosto de 2023 das axudas para a posta en marcha de casas
do maior, previstas na Orde do 11 de abril de 2023 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas do maior, para os anos 2023 e 2024, e se procede á súa convocatoria
(código de procedemento BS212A)

Vista a proposta da subdirección xeral con competencias en materia de recursos residenciais e atención diúrna, de conformidade co disposto no artigo 15.5.b) da Orde do 11 de abril de 2023 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas do maior, para os anos 2023 e 2024, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS212A), e fiscalizada esta, facendo uso do previsto no artigo 7.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder ás persoas físicas e cooperativas de traballo asociado que se relacionan no anexo I as axudas convocadas na dita orde de convocatoria con cargo ás aplicacións orzamentarias 13.05.312E.470 e 13.05.312E.770.0.

Estas axudas ampáranse no réxime de minimis establecido no Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis (DOUE L 352, do 24 de decembro). Esta circunstancia farase constar expresamente na resolución de concesión. Polo tanto, de recibir a persoa física ou xurídica outras axudas baixo o réxime de minimis, deberase garantir que non se supera o límite de 200.000,00 euros durante calquera período de tres exercicios fiscais.

As axudas concedidas condicionaranse ao cumprimento de todas as obrigas establecidas no artigo 22 da Orde do 11 de abril de 2023.

A xustificación da subvención realizarase de acordo co establecido no artigo 20 da orde de convocatoria.

O pagamento da subvención realizarase de acordo co establecido no artigo 21 da Orde do 11 de xaneiro de 2023.

As persoas beneficiarias disporán dun prazo de 4 meses, contados a partir da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia para achegar a documentación prevista nas letras k) a r) do artigo 10.1 de acordo co establecido no anexo I, así como para acreditar o acondicionamento do inmoble de acordo co establecido no artigo 4.1.c) da Orde do 11 de abril de 2023.

Segundo. Inadmitir a trámite e desestimar as solicitudes relacionadas no anexo II polas causas que se detallan.

Terceiro. Esta resolución, que finaliza o procedemento, esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, ou ben interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 7 de agosto de 2023. A conselleira de Política Social e Xuventude. P.D. (Artigo 16 e disposición adicional terceira da Orde do 11.4.2023; Diario Oficial de Galicia núm. 77, do 21 de abril). Antonio Acevedo Prado, director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria.

ANEXO I

Axudas concedidas

Expediente

Solicitante

NIF

Concello

Puntuación

Servizo desprazamento

Axudas investimento 2023

Prima desenvolvemento e servizo desprazamento 2023 (5 meses)

Prima desenvolvemento e servizo desprazamento 2024

Total orde da convocatoria axudas 2023

e 2024

Condicionada á entrega da seguinte documentación e acreditación requisitos/obrigas

BS212A/2023-01

Andrea Domínguez Dosil

**11312**

Carnota

45

Si

15.000,00 €

13.666,65 €

31.700,00 €

60.366,65 €

Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble durante o período subvencionado (escritura de propiedade, contrato de arrendamento ou documento de cesión).

Achegar informe dos servizos técnicos municipais de que o inmoble proposto conta coas condicións de habitabilidade necesarias para o seu uso como vivenda, ou informe elaborado por profesional con titulación habilitante que, co alcance e definición requiridos polo Código técnico da edificación (CTE), acredite o cumprimento da normativa que sexa de aplicación.

Achegar fotografías das adaptacións realizadas.

Identificación da persoa que se encargará de substituír a persoa responsable do desenvolvemento do proxecto nos supostos de ausencia, enfermidade ou emerxencia, así como copia da documentación recollida no artigo 4.1.a).

Alta no Censo de obrigados tributarios do Ministerio de Facenda e Función Pública, de ser o caso.

Achegar Plan de actuación en caso de emerxencia.

Alta na Seguridade Social no réxime especial de autónomos (deberase achegar documentación acreditativa).

Xustificante de ter contratada unha póliza de seguro nos termos do artigo 10.1.q) da orde.

BS212A/2023-02

Avada, Sociedade Cooperativa Galega

F05269196

Mesía

45

Si

15.000,00 €

13.666,65 €

31.700,00 €

60.366,65 €

Acreditar residencia no concello en que se promove o establecemento da casa do maior.

Achegar certificado de manipulador de alimentos.

Achegar informe dos servizos técnicos municipais de que o inmoble proposto conta coas condicións de habitabilidade necesarias para o seu uso como vivenda, ou informe elaborado por profesional con titulación habilitante que, co alcance e definición requiridos polo Código técnico da edificación (CTE), acredite o cumprimento da normativa que sexa de aplicación.

Achegar fotografías das adaptacións realizadas.

Identificación da persoa que se encargará de substituír a persoa responsable do desenvolvemento do proxecto nos supostos de ausencia, enfermidade ou emerxencia, así como copia da documentación recollida no artigo 4.1.a).

Alta no Censo de obrigados tributarios do Ministerio de Facenda e Función Pública, de ser o caso.

Achegar Plan de actuación en caso de emerxencia.

Alta na Seguridade Social no réxime especial de autónomos (deberase achegar documentación acreditativa).

Xustificante de ter contratada unha póliza de seguro nos termos do artigo 10.1.q) da orde.

BS212A/2023-03

Axuda no Fogar, Sociedade Cooperativa Galega

F32255499

Riós

25

Non

15.000,00 €

8.166,65 €

19.600,00 €

42.766,65 €

Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble durante o período subvencionado (escritura de propiedade, contrato de arrendamento ou documento de cesión).

Achegar certificado de manipulador de alimentos.

Achegar informe dos servizos técnicos municipais de que o inmoble proposto conta coas condicións de habitabilidade necesarias para o seu uso como vivenda, ou informe elaborado por profesional con titulación habilitante que, co alcance e definición requiridos polo Código técnico da edificación (CTE), acredite o cumprimento da normativa que sexa de aplicación.

Achegar fotografías das adaptacións realizadas.

Alta no Censo de obrigados tributarios do Ministerio de Facenda e Función Pública, de ser o caso.

Achegar Plan de actuación en caso de emerxencia.

Alta na Seguridade Social no réxime especial de autónomos (deberase achegar documentación acreditativa).

Xustificante de ter contratada unha póliza de seguro nos termos do artigo 10.1.q) da orde.

BS212A/2023-04

Beatriz Mella Pazos

**84155**

Boqueixón

25

Si

15.000,00 €

13.666,65 €

31.700,00 €

60.366,65 €

Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble durante o período subvencionado (escritura de propiedade, contrato de arrendamento ou documento de cesión).

Achegar informe dos servizos técnicos municipais de que o inmoble proposto conta coas condicións de habitabilidade necesarias para o seu uso como vivenda, ou informe elaborado por profesional con titulación habilitante que, co alcance e definición requiridos polo Código técnico da edificación (CTE), acredite o cumprimento da normativa que sexa de aplicación.

Achegar fotografías das adaptacións realizadas.

Identificación da persoa que se encargará de substituír a persoa responsable do desenvolvemento do proxecto nos supostos de ausencia, enfermidade ou emerxencia, así como copia da documentación recollida no artigo 4.1.a).

Alta no Censo de obrigados tributarios do Ministerio de Facenda e Función Pública, de ser o caso.

Achegar Plan de actuación en caso de emerxencia.

Alta na Seguridade Social no réxime especial de autónomos (deberase achegar documentación acreditativa).

Xustificante de ter contratada unha póliza de seguro nos termos do artigo 10.1.q) da orde.

BS212A/2023-05

Beldade, Sociedade Cooperativa Galega

**38005**

Moeche

25

Si

15.000,00 €

13.666,65 €

31.700,00 €

60.366,65 €

Acreditar residencia no concello no cal se promove o establecemento da casa do maior.

Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble durante o período subvencionado (escritura de propiedade, contrato de arrendamento ou documento de cesión).

Achegar certificado de manipulador de alimentos.

Achegar fotografías das adaptacións realizadas.

Identificación da persoa que se encargará de substituír a persoa responsable do desenvolvemento do proxecto nos supostos de ausencia, enfermidade ou emerxencia, así como copia da documentación recollida no artigo 4.1.a).

Alta no Censo de obrigados tributarios do Ministerio de Facenda e Función Pública, de ser o caso.

Alta na Seguridade Social no réxime especial de autónomos (deberase achegar documentación acreditativa).

Xustificante de ter contratada unha póliza de seguro nos termos do artigo 10.1.q) da orde.

BS212A/2023-06

Diana Rosa Armada Luaces

**70395**

Cariño

40

Si

15.000,00 €

13.666,65 €

31.700,00 €

60.366,65 €

Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble durante o período subvencionado (escritura de propiedade, contrato de arrendamento ou documento de cesión).

Achegar informe dos servizos técnicos municipais de que o inmoble proposto conta coas condicións de habitabilidade necesarias para o seu uso como vivenda, ou informe elaborado por profesional con titulación habilitante que, co alcance e definición requiridos polo Código técnico da edificación (CTE), acredite o cumprimento da normativa que sexa de aplicación.

Achegar fotografías das adaptacións realizadas.

Identificación da persoa que se encargará de substituír a persoa responsable do desenvolvemento do proxecto nos supostos de ausencia, enfermidade ou emerxencia, así como copia da documentación recollida no artigo 4.1.a).

Alta no Censo de obrigados tributarios do Ministerio de Facenda e Función Pública, de ser o caso.

Alta na Seguridade Social no réxime especial de autónomos (deberase achegar documentación acreditativa).

Xustificante de ter contratada unha póliza de seguro nos termos do artigo 10.1.q) da orde.

BS212A/2023-07

Eulogio González Barreiro

**72086**

Punxín

25

Si

15.000,00 €

13.666,65 €

31.700,00 €

60.366,65 €

Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble durante o período subvencionado (escritura de propiedade, contrato de arrendamento ou documento de cesión).

Achegar informe dos servizos técnicos municipais de que o inmoble proposto conta coas condicións de habitabilidade necesarias para o seu uso como vivenda, ou informe elaborado por profesional con titulación habilitante que, co alcance e definición requiridos polo Código técnico da edificación (CTE), acredite o cumprimento da normativa que sexa de aplicación.

Achegar fotografías das adaptacións realizadas.

Alta no Censo de obrigados tributarios do Ministerio de Facenda e Función Pública, de ser o caso.

Achegar Plan de actuación en caso de emerxencia.

Alta na Seguridade Social no réxime especial de autónomos (deberase achegar documentación acreditativa).

Xustificante de ter contratada unha póliza de seguro nos termos do artigo 10.1.q) da orde.

BS212A/2023-08

Iciar Castro Farto

**40443**

Moraña

40

Si

12.206,79 €

13.666,65 €

31.700,00 €

57.573,44 €

Achegar informe dos servizos técnicos municipais de que o inmoble proposto conta coas condicións de habitabilidade necesarias para o seu uso como vivenda, ou informe elaborado por profesional con titulación habilitante que, co alcance e definición requiridos polo Código técnico da edificación (CTE), acredite o cumprimento da normativa que sexa de aplicación.

Achegar fotografías das adaptacións realizadas.

Alta no Censo de obrigados tributarios do Ministerio de Facenda e Función Pública, de ser o caso.

Achegar Plan de actuación en caso de emerxencia.

Alta na Seguridade Social no réxime especial de autónomos (deberase achegar documentación acreditativa).

Xustificante de ter contratada unha póliza de seguro nos termos do artigo 10.1.q) da orde.

BS212A/2023-09

Inés Pertíñez de Castro

**59061**

Vilariño de Conso

45

Non

15.000,00 €

8.166,65 €

19.600,00 €

42.766,65 €

Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble durante o período subvencionado (escritura de propiedade, contrato de arrendamento ou documento de cesión).

Achegar informe dos servizos técnicos municipais de que o inmoble proposto conta coas condicións de habitabilidade necesarias para o seu uso como vivenda, ou informe elaborado por profesional con titulación habilitante que, co alcance e definición requiridos polo Código técnico da edificación (CTE), acredite o cumprimento da normativa que sexa de aplicación.

Achegar fotografías das adaptacións realizadas.

Alta no Censo de obrigados tributarios do Ministerio de Facenda e Función Pública, de ser o caso.

Alta na Seguridade Social no réxime especial de autónomos (deberase achegar documentación acreditativa).

Xustificante de ter contratada unha póliza de seguro nos termos do artigo 10.1.q) da orde.

BS212A/2023-10

Laura Jardón Ferreiro

**48071**

Baltar

45

Si

15.000,00 €

13.666,65 €

31.700,00 €

60.366,65 €

Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble durante o período subvencionado (escritura de propiedade, contrato de arrendamento ou documento de cesión).

Achegar informe dos servizos técnicos municipais de que o inmoble proposto conta coas condicións de habitabilidade necesarias para o seu uso como vivenda, ou informe elaborado por profesional con titulación habilitante que, co alcance e definición requiridos polo Código técnico da edificación (CTE), acredite o cumprimento da normativa que sexa de aplicación.

Achegar fotografías das adaptacións realizadas.

Identificación da persoa que se encargará de substituír a persoa responsable do desenvolvemento do proxecto nos supostos de ausencia, enfermidade ou emerxencia, así como copia da documentación recollida no artigo 4.1.a).

Alta no Censo de obrigados tributarios do Ministerio de Facenda e Función Pública, de ser o caso.

Alta na Seguridade Social no réxime especial de autónomos (deberase achegar documentación acreditativa).

Xustificante de ter contratada unha póliza de seguro nos termos do artigo 10.1.q) da orde.

BS212A/2023-11

María Asunción Ferreiro Rodríguez

**70800**

Baltar

45

Si

15.000,00 €

13.666,65 €

31.700,00 €

60.366,65 €

Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble durante o período subvencionado (escritura de propiedade, contrato de arrendamento ou documento de cesión).

Achegar informe dos servizos técnicos municipais de que o inmoble proposto conta coas condicións de habitabilidade necesarias para o seu uso como vivenda, ou informe elaborado por profesional con titulación habilitante que, co alcance e definición requiridos polo Código técnico da edificación (CTE), acredite o cumprimento da normativa que sexa de aplicación.

Achegar fotografías das adaptacións realizadas.

Identificación da persoa que se encargará de substituír a persoa responsable do desenvolvemento do proxecto nos supostos de ausencia, enfermidade ou emerxencia, así como copia da documentación recollida no artigo 4.1.a).

Alta no Censo de obrigados tributarios do Ministerio de Facenda e Función Pública, de ser o caso.

Alta na Seguridade Social no réxime especial de autónomos (deberase achegar documentación acreditativa).

Xustificante de ter contratada unha póliza de seguro nos termos do artigo 10.1.q) da orde.

BS212A/2023-12

María Cristina Pose Lema

**32356**

Mazaricos

40

Si

15.000,00 €

13.666,65 €

31.700,00 €

60.366,65 €

Achegar informe dos servizos técnicos municipais de que o inmoble proposto conta coas condicións de habitabilidade necesarias para o seu uso como vivenda, ou informe elaborado por profesional con titulación habilitante que, co alcance e definición requiridos polo Código técnico da edificación (CTE), acredite o cumprimento da normativa que sexa de aplicación.

Achegar fotografías das adaptacións realizadas.

Identificación da persoa que se encargará de substituír a persoa responsable do desenvolvemento do proxecto nos supostos de ausencia, enfermidade ou emerxencia, así como copia da documentación recollida no artigo 4.1.a).

Alta no Censo de obrigados tributarios do Ministerio de Facenda e Función Pública, de ser o caso.

Achegar Plan de actuación en caso de emerxencia.

Alta na Seguridade Social no réxime especial de autónomos (deberase achegar documentación acreditativa).

Xustificante de ter contratada unha póliza de seguro nos termos do artigo 10.1.q) da orde.

BS212A/2023-13

María de los Ángeles Caamaño Alvite

**31739**

Muxía

40

Si

15.000,00 €

13.666,65 €

31.700,00 €

60.366,65 €

Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble durante o período subvencionado (escritura de propiedade, contrato de arrendamento ou documento de cesión).

Achegar informe dos servizos técnicos municipais de que o inmoble proposto conta coas condicións de habitabilidade necesarias para o seu uso como vivenda, ou informe elaborado por profesional con titulación habilitante que, co alcance e definición requiridos polo Código técnico da edificación (CTE), acredite o cumprimento da normativa que sexa de aplicación.

Achegar fotografías das adaptacións realizadas.

Identificación da persoa que se encargará de substituír a persoa responsable do desenvolvemento do proxecto nos supostos de ausencia, enfermidade ou emerxencia, así como copia da documentación recollida no artigo 4.1.a).

Alta no Censo de obrigados tributarios do Ministerio de Facenda e Función Pública, de ser o caso.

Achegar Plan de actuación en caso de emerxencia.

Alta na Seguridade Social no réxime especial de autónomos (deberase achegar documentación acreditativa).

Xustificante de ter contratada unha póliza de seguro nos termos do artigo 10.1.q) da orde.

BS212A/2023-14

María Emilia Fernández Cid

**62600**

A Arnoia

25

Si

5.450,00 €

13.666,65 €

31.700,00 €

50.816,65 €

Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble durante o período subvencionado (escritura de propiedade, contrato de arrendamento ou documento de cesión).

Achegar informe dos servizos técnicos municipais de que o inmoble proposto conta coas condicións de habitabilidade necesarias para o seu uso como vivenda, ou informe elaborado por profesional con titulación habilitante que, co alcance e definición requiridos polo Código técnico da edificación (CTE), acredite o cumprimento da normativa que sexa de aplicación.

Achegar fotografías das adaptacións realizadas.

Identificación da persoa que se encargará de substituír a persoa responsable do desenvolvemento do proxecto nos supostos de ausencia, enfermidade ou emerxencia, así como copia da documentación recollida no artigo 4.1.a).

Alta no Censo de obrigados tributarios do Ministerio de Facenda e Función Pública, de ser o caso.

Achegar Plan de actuación en caso de emerxencia.

Alta na Seguridade Social no réxime especial de autónomos (deberase achegar documentación acreditativa).

Xustificante de ter contratada unha póliza de seguro nos termos do artigo 10.1.q) da orde.

BS212A/2023-15

María José Corbella Fernández

**90583**

Antas de Ulla

25

Si

15.000,00 €

13.666,65 €

31.700,00 €

60.366,65 €

Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble durante o período subvencionado (escritura de propiedade, contrato de arrendamento ou documento de cesión).

Achegar informe dos servizos técnicos municipais de que o inmoble proposto conta coas condicións de habitabilidade necesarias para o seu uso como vivenda, ou informe elaborado por profesional con titulación habilitante que, co alcance e definición requiridos polo Código técnico da edificación (CTE), acredite o cumprimento da normativa que sexa de aplicación.

Achegar fotografías das adaptacións realizadas.

Alta no Censo de obrigados tributarios do Ministerio de Facenda e Función Pública, de ser o caso.

Achegar Plan de actuación en caso de emerxencia.

Alta na Seguridade Social no réxime especial de autónomos (deberase achegar documentación acreditativa).

Xustificante de ter contratada unha póliza de seguro nos termos do artigo 10.1.q) da orde.

BS212A/2023-16

María Teresa González Vázquez

**71427**

A Teixeira

40

Si

12.344,25 €

13.666,65 €

31.700,00 €

57.710,90 €

Acreditar residencia no concello no que se promove o establecemento da casa do maior.

Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble durante o período subvencionado (escritura de propiedade, contrato de arrendamento ou documento de cesión).

Achegar informe dos servizos técnicos municipais de que o inmoble proposto conta coas condicións de habitabilidade necesarias para o seu uso como vivenda, ou informe elaborado por profesional con titulación habilitante que, co alcance e definición requiridos polo Código técnico da edificación (CTE), acredite o cumprimento da normativa que sexa de aplicación.

Achegar fotografías das adaptacións realizadas.

Identificación da persoa que se encargará de substituír a persoa responsable do desenvolvemento do proxecto nos supostos de ausencia, enfermidade ou emerxencia, así como copia da documentación recollida no artigo 4.1.a).

Alta no Censo de obrigados tributarios do Ministerio de Facenda e Función Pública, de ser o caso.

Achegar Plan de actuación en caso de emerxencia.

Alta na Seguridade Social no réxime especial de autónomos (deberase achegar documentación acreditativa).

Xustificante de ter contratada unha póliza de seguro nos termos do artigo 10.1.q) da orde.

BS212A/2023-17

Sonia Nevado Denche

**71954**

Cariño

45

Si

15.000,00 €

13.666,65 €

31.700,00 €

60.366,65 €

Achegar informe dos servizos técnicos municipais de que o inmoble proposto conta coas condicións de habitabilidade necesarias para o seu uso como vivenda, ou informe elaborado por profesional con titulación habilitante que, co alcance e definición requiridos polo Código técnico da edificación (CTE), acredite o cumprimento da normativa que sexa de aplicación.

Achegar fotografías das adaptacións realizadas.

Identificación da persoa que se encargará de substituír a persoa responsable do desenvolvemento do proxecto nos supostos de ausencia, enfermidade ou emerxencia, así como copia da documentación recollida no artigo 4.1.a).

Alta no Censo de obrigados tributarios do Ministerio de Facenda e Función Pública, de ser o caso.

Alta na Seguridade Social no réxime especial de autónomos (deberase achegar documentación acreditativa).

Xustificante de ter contratada unha póliza de seguro nos termos do artigo 10.1.q) da orde.

BS212A/2023-18

Tamara Vázquez Portabales

**65929**

Maside

30

Si

15.000,00 €

13.666,65 €

31.700,00 €

60.366,65 €

Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble durante o período subvencionado (escritura de propiedade, contrato de arrendamento ou documento de cesión).

Achegar informe dos servizos técnicos municipais de que o inmoble proposto conta coas condicións de habitabilidade necesarias para o seu uso como vivenda, ou informe elaborado por profesional con titulación habilitante que, co alcance e definición requiridos polo Código técnico da edificación (CTE), acredite o cumprimento da normativa que sexa de aplicación.

Achegar fotografías das adaptacións realizadas.

Identificación da persoa que se encargará de substituír a persoa responsable do desenvolvemento do proxecto nos supostos de ausencia, enfermidade ou emerxencia, así como copia da documentación recollida no artigo 4.1.a).

Alta no Censo de obrigados tributarios do Ministerio de Facenda e Función Pública, de ser o caso.

Achegar Plan de actuación en caso de emerxencia.

Alta na Seguridade Social no réxime especial de autónomos (deberase achegar documentación acreditativa).

Xustificante de ter contratada unha póliza de seguro nos termos do artigo 10.1.q) da orde.

BS212A/2023-19

Vanesa dos Anjos López

**45942**

Rodeiro

30

Si

15.000,00 €

13.666,65 €

31.700,00 €

60.366,65 €

Acreditar residencia no concello no que se promove o establecemento da casa do maior.

Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble durante o período subvencionado (escritura de propiedade, contrato de arrendamento ou documento de cesión).

Achegar certificado de manipulador de alimentos.

Achegar informe dos servizos técnicos municipais de que o inmoble proposto conta coas condicións de habitabilidade necesarias para o seu uso como vivenda, ou informe elaborado por profesional con titulación habilitante que, co alcance e definición requiridos polo Código técnico da edificación (CTE), acredite o cumprimento da normativa que sexa de aplicación.

Achegar fotografías das adaptacións realizadas.

Identificación da persoa que se encargará de substituír a persoa responsable do desenvolvemento do proxecto nos supostos de ausencia, enfermidade ou emerxencia, así como copia da documentación recollida no artigo 4.1.a).

Alta no Censo de obrigados tributarios do Ministerio de Facenda e Función Pública, de ser o caso.

Achegar Plan de actuación en caso de emerxencia.

Alta na Seguridade Social no réxime especial de autónomos (deberase achegar documentación acreditativa).

Xustificante de ter contratada unha póliza de seguro nos termos do artigo 10.1.q) da orde.

BS212A/2023-20

Yolanda García González

**47046**

Parada de Sil

25

Si

15.000,00 €

13.666,65 €

31.700,00 €

60.366,65 €

Acreditar residencia no concello no que se promove o establecemento da casa do maior.

Achegar documentación acreditativa da dispoñibilidade do inmoble durante o período subvencionado (escritura de propiedade, contrato de arrendamento ou documento de cesión).

Achegar certificado de manipulador de alimentos.

Achegar informe dos servizos técnicos municipais de que o inmoble proposto conta coas condicións de habitabilidade necesarias para o seu uso como vivenda, ou informe elaborado por profesional con titulación habilitante que, co alcance e definición requiridos polo Código técnico da edificación (CTE), acredite o cumprimento da normativa que sexa de aplicación.

Achegar fotografías das adaptacións realizadas.

Identificación da persoa que se encargará de substituír a persoa responsable do desenvolvemento do proxecto nos supostos de ausencia, enfermidade ou emerxencia, así como copia da documentación recollida no artigo 4.1.a).

Alta no Censo de obrigados tributarios do Ministerio de Facenda e Función Pública, de ser o caso.

Achegar Plan de actuación en caso de emerxencia.

Alta na Seguridade Social no réxime especial de autónomos (deberase achegar documentación acreditativa).

Xustificante de ter contratada unha póliza de seguro nos termos do artigo 10.1.q) da orde.

BS212A/2023-27

Sorema, Sociedade Cooperativa Galega

F27870138

Arbo

40

Si

15.000,00 €

13.666,65 €

31.700,00 €

60.366.65€

Achegar informe dos servizos técnicos municipais de que o inmoble proposto conta coas condicións de habitabilidade necesarias para o seu uso como vivenda, ou informe elaborado por profesional con titulación habilitante que, co alcance e definición requiridos polo Código técnico da edificación (CTE), acredite o cumprimento da normativa que sexa de aplicación.

Achegar fotografías das adaptacións realizadas.

Identificación da persoa que se encargará de substituír a persoa responsable do desenvolvemento do proxecto nos supostos de ausencia, enfermidade ou emerxencia, así como copia da documentación recollida no artigo 4.1.a).

Alta no Censo de obrigados tributarios do Ministerio de Facenda e Función Pública, de ser o caso.

Achegar Plan de actuación en caso de emerxencia.

Alta na Seguridade Social no réxime especial de autónomos (deberase achegar documentación acreditativa).

Xustificante de ter contratada unha póliza de seguro nos termos do artigo 10.1.q) da orde.

ANEXO II

Solicitudes non admitidas a trámite e desestimadas

Expediente

Solicitante

NIF

Concello

Causas

BS212A/2023-21

Clara Isabel Prieto Baranga

**98498**

Vilamartín de Valdeorras

Artigo 9.3. Solicitude presentada fóra de prazo.

BS212A/2023-22

María Carmen Pouso Rey

**45323**

Vilanova de Arousa

Artigo 1.2. Non cumprir os requisitos da convocatoria. Concello de máis de 5.000 habitantes.

BS212A/2023-23

Paracorme, Sociedade Cooperativa Galega

F13780952

Ponteceso

Artigo 1.2. Non cumprir os requisitos da convocatoria. Concello de máis de 5.000 habitantes.

BS212A/2023-24

Paracorme, Sociedade Cooperativa Galega

F13780952

Ponteceso

Artigo 1.2. Non cumprir os requisitos da convocatoria. Concello de máis de 5.000 habitantes.

BS212A/2023-25

Ponteagua, Sociedade Cooperativa Galega

F13782040

Ponteceso

Artigo 1.2. Non cumprir os requisitos da convocatoria. Concello de máis de 5.000 habitantes.

BS212A/2023-26

Ponteagua, Sociedade Cooperativa Galega

F13782040

Coristanco

Artigo 1.2. Non cumprir os requisitos da convocatoria. Concello de máis de 5.000 habitantes.