DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 155 Xoves, 17 de agosto de 2023 Páx. 48640

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Industria e Innovación

EXTRACTO da Orde do 30 de xuño de 2023, conxunta da Consellería de Economía, Industria e Innovación e da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a formación de doutores e doutoras das universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG) en empresas e centros de innovación e tecnoloxía, programa Doutoramentos industriais, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2023 (código de procedemento IN606D).

BDNS (Identif.): 712368.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de datos nacional de subvencións (BDNS)

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/712364-2)

Primeiro. Entidades beneficiarias

Poderán ser beneficiarias destas axudas:

a) As empresas e os centros de innovación e tecnoloxía que estean validamente constituídas no momento da presentación da solicitude de axuda con domicilio social ou centro de traballo en Galicia que desexen contratar investigadores ou investigadoras predoutorais para realizar un proxecto de investigación industrial en colaboración cunha universidade do SUG que lles sirva como traballo de tese de doutoramento e sexa do seu interese.

Segundo o artigo 1 do anexo I do Regulamento (UE) nº 651/2014, considerarase empresa toda entidade, independentemente da súa forma xurídica, que exerza unha actividade económica.

Os centros de innovación e tecnoloxía da Comunidade Autónoma son aqueles que figuran inscritos (ou teñan resolución de recoñecemento como centro tecnolóxico ou centro de apoio á innovación tecnolóxica de ámbito estatal) no rexistro regulado no Real decreto 2093/2008, do 19 de decembro, polo que se regulan os centros tecnolóxicos e os centros de apoio á innovación tecnolóxica de ámbito estatal e se crea o rexistro de tales centros.

b) As universidades do SUG que desexen participar na execución dun proxecto de investigación industrial ou de desenvolvemento experimental que se desenvolva en colaboración cunha empresa ou centro de innovación e tecnoloxía con domicilio social ou centro de traballo en Galicia e asumir a dirección dunha tese de doutoramento asociada.

Segundo. Obxecto

1. Esta orde establece as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2023 das axudas para o desenvolvemento de proxectos de doutoramento industrial, programa Doutoramentos industriais, da Consellería de Economía, Industria e Innovación, a través da Axencia Galega de Innovación e da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva, código de procedemento IN606D.

O programa Doutoramentos industriais ten como obxectivos:

a) Promover a colaboración efectiva e a transferencia de coñecemento entre as universidades do SUG e o tecido empresarial mediante a sinatura de convenios ou acordos que regulen o desenvolvemento dun proxecto de investigación industrial.

b) Potenciar a captación de mozos e mozas investigadores e investigadoras para que desenvolvan proxectos de investigación nas empresas e centros de innovación e tecnoloxía que os contraten e que lles permita obter un doutoramento industrial en sectores de interese estratéxico rexional.

c) Posibilitar a incorporación de persoal doutor mozo ás empresas, unha vez que remate a axuda e desta maneira abrirlles novas saídas profesionais.

d) Fortalecer a colaboración entre as empresas e as universidades do SUG.

2. As axudas concedidas ás empresas no marco da presente resolución axustaranse ao establecido no Regulamento (UE) 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis.

3. Os organismos de investigación beneficiarios quedan obrigados a destinar a axuda recibida a usos relacionados con actividades non económicas e relativas a actuacións de I+D+i conforme o establecido no punto 2.1.1 do Marco comunitario sobre axudas estatais de investigación e desenvolvemento e innovación (2022/C 414/01).

Terceiro. Bases reguladoras

Orde do 30 de xuño de 2023, conxunta da Consellería de Economía, Industria e Innovación e da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a formación de doutores e doutoras das universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG) en empresas e centros de innovación e tecnoloxía, programa Doutoramentos industriais, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2023 (código de procedemento IN606D).

Cuarto. Contía

O importe total da convocatoria é de 1.890.000 € coa seguinte distribución anual:

Entidade

beneficiaria

Nº de axudas

Aplicación/s orzamentarias e códigos de proxecto

Importe

2023

Importe

2024

Importe

2025

Importe

2026

Importe 2027

TOTAL

Empresas

12

05.A2.561A.470.0

(2016 00004)

12.000,00 €

252.000,00 €

372.000,00 €

288.000,00 €

48.000,00 €

972.000,00 €

05.A2.561A.770.0

(2016 00004)

0,00 €

60.000,00 €

60.000,00 €

60.000,00 €

-

180.000,00 €

Centros de innovación e tecnoloxía

3

05.A2.561A.480.0

(2016 00004)

3.000,00 €

63.000,00 €

93.000,00 €

72.000,00 €

12.000,00 €

243.000,00 €

05.A2.561A.781.0

(2016 00004)

0,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

-

45.000,00 €

Universidades do SUG

15

10.03.561B.744.0

(2016 .00129)

0,00 €

150.000,00 €

150.000,00 €

150.000,00 €

-

450.000,00 €

TOTAL

15.000,00 €

540.000,00 €

690.000,00 €

585.000,00 €

60.000,00 €

1.890.000,00 €

As axudas serán para un período máximo de tres anos, que se contarán a partir da data da resolución de adxudicación das axudas ou da data do contrato, se esta é posterior.

A contía das axudas será:

a) Para a empresa ou centro de innovación e tecnoloxía:

a.1) Custos para o desenvolvemento do proxecto de doutoramento industrial:

i) Custos de contratación da persoa doutoranda. O importe máximo de cada axuda é de 24.000 € anuais por contrato. Este importe soamente poderá ir destinado ao financiamento dun contrato a tempo completo, incluíndo os seus custos sociais, aplicado á persoa seleccionada para a realización da tese de doutoramento no marco do proxecto de desenvolvemento industrial.

ii) Establécese un complemento de 1.000 € anuais por axuda para cubrir os gastos asociados á contratación e para o seguro durante o período de estadía.

iii) Outros gastos relacionados co proxecto de doutoramento industrial: ata un máximo de 5.000 € anuais.

a.2) Adicionalmente aplicarase unha axuda para a realización de estadías no estranxeiro de tres meses de duración co obxectivo de contribuír á formación da persoa doutoranda. O seu importe máximo será de 6.000 €.

b) Para as universidades do SUG:

O importe máximo da axuda concedida á universidade para o desenvolvemento do proxecto de doutoramento industrial será de 10.000 € anuais.

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, que contará a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día de publicación. Se o último día do prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes de vencemento non houber día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira o derradeiro día do mes.

Santiago de Compostela, 30 de xuño de 2023

María Jesús Lorenzana Somoza
Conselleira de Economía, Industria e Innovación e presidenta da Axencia Galega de Innovación

O conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
P.D. (Orde do 29 de xullo de 2022)
Manuel Vila López
Secretario xeral técnico
da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades