DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 171 Venres, 8 de setembro de 2023 Páx. 52083

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2023, do tribunal cualificador do proceso selectivo de acceso libre para o ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñaría, especialidade de enxeñaría de montes, convocado mediante a Resolución do 16 de decembro de 2021 (Diario Oficial de Galicia número 241, do 17 de decembro), pola que se fai pública a relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo.

En sesión que tivo lugar o 29 de agosto de 2023, o tribunal nomeado pola Resolución do 8 de xullo de 2022 (DOG núm. 133, do 13 de xullo) e pola Resolución do 4 de agosto de 2022 (DOG núm. 151, do 9 de agosto) para cualificar o proceso selectivo de acceso libre para o ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñaría, especialidade de enxeñaría de montes, convocado pola Resolución do 16 de decembro de 2021 (DOG núm. 241, do 17 de decembro),

ACORDOU:

Primeiro. Facer pública a relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo, por orde de puntuacións obtidas e con indicación do seu documento nacional de identidade (coas limitacións previstas na normativa en materia de protección de datos de carácter persoal).

De conformidade coa base IV.2 da convocatoria, as persoas aspirantes disporán dun prazo de vinte (20) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia desta resolución, para presentar a documentación prevista na citada base.

Segundo. Elevar esta relación ao titular da Dirección Xeral da Función Pública para os efectos de que as persoas que figuran nela sexan propostas para o seu nomeamento como persoal funcionario de carreira.

Terceiro. De acordo co disposto na base III.13 da convocatoria, contra este acordo poderase interpoñer recurso de alzada ante o conselleiro competente en materia de función pública, nos termos previstos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 29 de agosto de 2023

Carlos Calzadilla Bouzón
Presidente do tribunal

ANEXO

A1 Enxeñaría de montes-acceso libre

Nº orde

NIF

Apelidos e nome

Quenda

exercicio

2º exercicio

3º exercicio

Concurso

Total

1

***8150**

Álvarez Rodríguez, José Manuel

Libre

31,53

31,10

Exento/a

14,90

77,53

2

***6953**

Otero Alcalde, Alejandro

Libre

27,96

32,24

Exento/a

13,14

73,34

3

***1410**

Giráldez Cortegoso, María Araceli

Libre

28,43

31,39

Exento/a

12,28

72,10

4

***9842**

Fernández Alonso, José María

Libre

29,72

33,50

Exento/a

6,28

69,50

5

***2140**

Arias Vázquez, Óscar

Libre

29,03

30,22

Exento/a

4,92

64,17

6

***9550**

Maceira Gesteira, María Jesús

Libre

29,44

32,22

Exento/a

2,30

63,96

7

***8088**

Eimil Fraga, Cristina

Libre

20,19

36,57

Exento/a

7,01

63,77

8

***3654**

Arca Eiroa, José Manuel

Libre

25,65

35,76

Exento/a

1,48

62,89

9

***3122**

Jiménez Carmona, Enrique

Libre

21,25

29,25

Exento/a

11,99

62,49

10

***7931**

Rodríguez Fernández, José Manuel

Libre

28,61

26,12

Exento/a

6,95

61,68

11

***0773**

Baz González, María

Libre

26,44

32,80

Exento/a

0,24

59,48

12

***7719**

Vilor Rivero, Horacio

Libre

26,02

30,65

Exento/a

0,96

57,63

13

***7777**

Carreira Méndez, Iván

Libre

26,85

29,05

Exento/a

0,00

55,90

14

***3937**

Cortizas Rodríguez, Raul

Libre

24,72

29,05

Exento/a

1,88

55,65

15

***9624**

Fernández Campo, Martina

Libre

23,24

32,05

Exento/a

0,00

55,29

16

***6936**

Cortiñas Fernández, Juan

Libre

20,65

23,85

Exento/a

10,48

54,98

17

***1542**

Pasalodos Tato, Francisco Javier

Libre

26,16

28,05

Exento/a

0,00

54,21

18

***2942**

Arias Lombao, Elena

Libre

20,65

22,70

Exento/a

8,59

51,94

19

***6331**

López González, Olalla

Libre

20,65

27,46

Exento/a

1,19

49,30

20

***3577**

Baralobre Pazos, Sofía

Libre

24,17

20,43

Exento/a

0,00

44,60