DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 176 Venres, 15 de setembro de 2023 Páx. 52943

III. Outras disposicións

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 5 de setembro de 2023 pola que se publica a modificación do plan de estudos do máster universitario en Avogacía e Procuradoría.

O Acordo do Consello de Ministros do 8 de marzo de 2013, publicado mediante a Resolución da Secretaría Xeral de Universidades do 2 de abril de 2013 no Boletín Oficial del Estado (BOE) do 23 de abril, establece o carácter oficial do título de máster universitario en Avogacía e Procuradoría pola Universidade da Coruña.

O plan de estudos do título de máster universitario en Avogacía e Procuradoría pola Universidade da Coruña foi publicado mediante a Resolución do 20 de novembro de 2015 no BOE do 9 de decembro.

A Universidade da Coruña presentou unha solicitude de modificación do plan de estudos do máster universitario en Avogacía e Procuradoría que obtivo o informe favorable da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) o día 22 de xuño de 2023, de acordo cos artigos 32 e 33 do Real decreto 822/2021, do 28 de setembro, polo que se establece a organización das ensinanzas universitarias e do procedemento de aseguramento da súa calidade.

Polo exposto,

resolvo:

Publicar o plan de estudos conducente á obtención do título de máster universitario en Avogacía e Procuradoría pola Universidade da Coruña coas modificacións aprobadas, que se estrutura segundo consta no anexo e con efectos desde o curso académico 2023/24.

A Coruña, 5 de setembro de 2023

Julio E. Abalde Alonso
Reitor da Universidade da Coruña

ANEXO

Plan de estudos conducente á obtención do título de máster universitario en Avogacía e Procuradoría pola Universidade da Coruña

Código RUCT: 4313635.

Plan de estudos que se inicia no curso 2023/24 por modificación do plan anterior.

O título de máster universitario en Avogacía e Procuradoría reúne as competencias xurídicas do Regulamento da Lei 34/2006, do 30 de outubro, sobre o acceso ás profesións da Avogacía e a Procuradoría, aprobado polo Real decreto 64/2023, do 8 de febreiro (BOE do 9 de febreiro).

Estrutura das ensinanzas (Real decreto 822/2021, anexo II, punto 4.1).

1. Ámbito de coñecemento a que se adscribe o título: dereito e especialidades xurídicas.

2. Distribución do plan de estudos en créditos ECTS, por tipo de materia:

Tipo de materia

Créditos ECTS

Obrigatorias (OB)……..….……………...…

Optativas (OP)…..……….…………………

Prácticas externas (PE)…………………...

Traballo fin de máster (TFM)…….……...…

Total………………………………………….

54

0

30

6

90

3. Contido do plan de estudos.

Primeiro curso

Materia

Carácter

Créditos ECTS

Deontoloxía e Técnicas Transversais

OB

6

Técnicas Instrumentais

OB

5

Práctica Substantiva Civil I

OB

3

Práctica Procesual Civil

OB

6

Práctica Procesual e Substantiva Laboral

OB

5

Práctica Administrativa

OB

5

Práctica Substantiva Civil II

OB

4,5

Práctica Substantiva Penal

OB

4,5

Práctica Procesual Penal

OB

6

Prácticas Externas I

PE

15

Segundo curso

Materia

Carácter

Créditos ECTS

Práctica Mercantil

OB

4,5

Práctica Tributaria

OB

4,5

Prácticas Externas II

PE

15

Traballo fin de máster

OB

6

A unidade temporal de todas as materias é cuadrimestral.

4. Condicións de terminación.

O alumnado deberá superar 90 créditos ECTS, distribuídos como se indica no punto 2, para obter o título de máster universitario en Avogacía e Procuradoría pola Universidade da Coruña.