DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 196 Luns, 16 de outubro de 2023 Páx. 57135

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ORDE do 5 de outubro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para financiar os gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento ED303A).

Os plans de formación do profesorado de niveis non universitarios da Comunidade Autónoma de Galicia perseguen, como obxectivos xerais, mellorar a competencia profesional do profesorado, fomentar a reflexión crítica sobre a súa actividade cotiá e crear actitudes proclives á investigación e á experimentación educativas.

Coa finalidade de facilitar a participación do profesorado en actividades de formación que contribúan á consecución dos obxectivos anteriormente sinalados, a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades (en diante, a Consellería) organiza distintas actividades de formación orientadas a conxugar as necesidades derivadas do propio sistema educativo coas demandas xurdidas do mesmo profesorado.

Con independencia da oferta formativa desenvolvida pola Consellería, faise necesario, co fin de favorecer o desenvolvemento profesional do persoal docente, fomentar as iniciativas individuais cara á súa propia formación que redunden na mellora do sistema educativo e permitan aliñalas coas liñas prioritarias da formación en Galicia.

Polo indicado, procede establecer un sistema que permita a compensación, cando menos parcial, dos gastos orixinados pola asistencia a este tipo de actividades de formación do profesorado.

Polo anteriormente exposto, de conformidade coas competencias atribuídas polo Decreto 119/2022, do 23 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras do procedemento de concesión de axudas para financiar gastos derivados da participación como asistente a actividades de formación non organizadas polas estruturas de formación da consellería que se desenvolvan na Comunidade Autónoma de Galicia, no resto do territorio español ou no estranxeiro, entre os días 1 de xaneiro e o 30 de novembro de 2023 (código de procedemento ED303A). Así mesmo, ten por obxecto proceder á convocatoria para o ano 2023.

Poderase presentar unha solicitude de axuda para dúas actividades de formación distintas, indicando cal é a preferente. Terase en conta que a actividade non preferente soamente se tramitará se existe remanente orzamentario unha vez resoltas o resto das solicitudes.

2. En ningún caso se concederán axudas para a asistencia a actividades de formación de carácter regrado, nin para formación en actividades que non poidan ser recoñecidas a nivel individual de acordo coa Orde do 14 de maio de 2013 pola que se regula a convocatoria, o recoñecemento, a certificación e o rexistro das actividades de formación permanente do profesorado en Galicia.

Artigo 2. Principios de xestión

A xestión deste procedemento realizarase de acordo cos seguintes principios:

a) Publicidade, transparencia, obxectividade, igualdade e non-discriminación.

b) Eficacia no cumprimento dos obxectivos fixados pola Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

c) Eficiencia na asignación e utilización dos recursos públicos.

Artigo 3. Normativa aplicable

No desenvolvemento desta orde observarase o disposto nas seguintes disposicións:

– Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

– Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

– Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

E, suplementariamente:

– Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, reguladora dos requisitos de concesión e xustificación de subvencións concedidas na Administración do Estado. Nesta lei recóllense artigos de carácter básico que resultan de aplicación á normativa desta comunidade autónoma e, consecuentemente, a esta orde de convocatoria.

– Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

– Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

– Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico das administracións públicas.

– Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia.

Artigo 4. Financiamento

1. As axudas concederanse con cargo á aplicación orzamentaria 10.08.423A.780.1 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia por un importe máximo de 100.000 €.

2. Este importe inicial pode ser ampliado en función das dispoñibilidades orzamentarias, o que poderá dar lugar ao incremento da contía total das axudas, de acordo co disposto no artigo 31.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, sen que dea lugar á apertura de novo prazo de presentación de solicitudes.

Artigo 5. Persoas beneficiarias

1. Poderá ser persoa beneficiaria das axudas o persoal docente funcionario de carreira que imparta as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, con destino en centros docentes públicos e que exerza docencia directa co alumnado, equipos de orientación específicos, postos de asesoría dentro da estrutura administrativa da consellería e na Inspección educativa.

2. O persoal docente funcionario en prácticas poderá solicitar unha axuda das reguladas nesta convocatoria para a realización de actividades formativas.

3. Así mesmo, poderá cursar solicitude o persoal docente funcionario interino que manteña esta condición tanto no momento da presentación da solicitude como no momento da resolución de concesión prevista no artigo 17. Estas persoas farán indicación expresa desta circunstancia, segundo o modelo do anexo I.

4. O profesorado substituto poderá cursar a solicitude sempre que a actividade se desenvolva integramente durante o período do seu nomeamento.

5. As persoas solicitantes deben estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

6. O procedemento de concesión tramitarase en réxime de concorrencia competitiva, de acordo co establecido no artigo 19.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, coas garantías previstas no artigo 31.4 da dita lei. As axudas concedidas ao abeiro desta convocatoria son compatibles con calquera outra que puidese ser concedida para a mesma finalidade. Non obstante, o importe da axuda en ningún caso poderá superar, illadamente ou en concorrencia con subvencións doutras administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, o custo da acción que levou a cabo a persoa beneficiaria.

7. Para acceder ás axudas previstas nesta convocatoria as persoas beneficiarias deberán estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de axudas públicas.

8. Persoas excluídas:

a) Non poden beneficiarse das axudas recollidas nesta orde aquelas persoas solicitantes que se encontren nos supostos previstos nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

b) Aquelas persoas que se encontren sancionadas administrativa ou penalmente coa perda da posibilidade de obtención de subvencións públicas, ou incorran nalgunha prohibición legal que as inhabilite para iso, con inclusión das que se produzan por discriminación de sexo, de conformidade co disposto na disposición derradeira sexta da Lei 4/2005, do 18 de febreiro, para a igualdade de mulleres e homes.

Así mesmo, as persoas beneficiarias deberán cumprir os restantes requisitos establecidos pola Lei de subvencións de Galicia.

Artigo 6. Gastos subvencionables

Estas axudas cobren exclusivamente gastos de matrícula e desprazamentos, sen incluíren en ningún caso os gastos de mantenza e aloxamento.

Artigo 7. Actividades subvencionables

As axudas concederanse para actividades de formación directamente relacionadas coa igualdade, convivencia e inclusión, coas tecnoloxías da comunicación e información, ámbito STEM (ciencia, tecnoloxía, enxeñaría e matemáticas), co plurilingüismo e o ámbito artístico. Ademais, en función da dispoñibilidade orzamentaria, concederanse para aquelas actividades directamente relacionadas coa disciplina, área, ciclo ou especialidade que imparta a persoa solicitante e que sexan directamente trasladables á práctica docente ou teñan interese para as necesidades do centro educativo.

Artigo 8. Contía das axudas

As axudas cubrirán ata o 100 % dos gastos de matrícula e desprazamentos, cos seguintes límites:

Tipo I, para actividades realizadas na Comunidade Autónoma de Galicia, ata un máximo de 175 €.

Tipo II, para actividades realizadas no resto do territorio español, ata un máximo de 290 €.

Tipo III, para actividades realizadas no estranxeiro, ata un máximo de 700 €.

Artigo 9. Presentación de solicitudes

1. As solicitudes dirixiranse á xefatura territorial que corresponda e presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

2. De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda.

3. Para presentar as solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

Artigo 10. Prazo de presentación de solicitudes

1. O prazo de presentación de solicitudes será dun (1) mes desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

2. Non serán admitidas en ningún caso solicitudes presentadas fóra do prazo e da forma establecida nesta orde.

Artigo 11. Documentación complementaria

1. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación:

A. Se a actividade xa se realizou o último día do prazo de presentación de solicitudes:

a) Copia da certificación de asistencia e/ou aproveitamento expedida polo centro ou a institución onde se realizou a actividade de formación. No caso de actividades realizadas no estranxeiro, deberá presentarse a tradución desta certificación.

b) Documentación para a comprobación do cumprimento dos requisitos establecidos na Orde do 14 de maio de 2013 pola que se regula a convocatoria, o recoñecemento, a certificación e o rexistro das actividades de formación permanente do profesorado en Galicia:

– No caso de actividades realizadas no territorio español non organizadas por unha universidade, documentación acreditativa de que a actividade conta co recoñecemento da correspondente Administración educativa.

– No caso de actividades organizadas por unha universidade e realizadas no territorio español, documentación acreditativa de que a actividade conta coa aprobación en Xunta de Goberno.

– No caso de actividades realizadas no estranxeiro, documentación acreditativa de que a actividade foi organizada por un organismo oficial, por unha universidade ou por unha institución de formación do profesorado oficialmente recoñecida e que conta con prestixio acreditado polas autoridades educativas do respectivo país.

c) Memoria da actividade desenvolvida. Esta memoria debe versar integramente sobre a actividade realizada e a repercusión desta actividade no desenvolvemento profesional da persoa solicitante, a relación coa disciplina, área, ciclo ou especialidade que imparta, a súa aplicación á práctica docente e o seu interese para as necesidades do centro educativo. Como tal, deberá ser unha elaboración persoal e individual sobre a totalidade da actividade formativa realizada en calidade de asistente (mínimo 2.000 palabras). No caso de que varias persoas soliciten a axuda para a mesma actividade formativa, cada unha delas deberá presentar a súa memoria persoal e individual.

d) Relación numerada da documentación xustificativa dos gastos de matrícula ou inscrición na actividade e dos gastos de desprazamentos onde conste o concepto detallado de cada un dos gastos e o importe en euros correspondente, indicando a cantidade total xustificada con indicación, de ser o caso, das desviacións producidas respecto ao orzamento presentado coa solicitude.

e) Documentos que xustifiquen o pagamento realizado pola persoa solicitante da matrícula ou inscrición na actividade e que especifique o importe en euros do gasto realizado.

f) Xustificación dos gastos de desprazamentos, segundo corresponda:

– Documentación xustificativa do pagamento do billete de avión e tamén das tarxetas de embarque.

– Billete de tren, metro ou autobús.

– Factura de axencia.

– Facturas de taxi.

– Declaración responsable de ter realizado o desprazamento en vehículo propio indicando a matrícula do vehículo en que se realizou o desprazamento, a localidade de saída, a localidade de destino e o total de quilómetros realizados, e os recibos de autoestrada.

– Outros documentos xustificativos de gastos de desprazamentos.

A contía correspondente ao desprazamento en vehículo particular será establecida de acordo co disposto no Decreto 144/2001, do 7 de xuño, sobre indemnizacións por razón do servizo ao persoal con destino na Administración autonómica de Galicia (DOG do 25 de xuño).

A documentación xustificativa dos gastos de desprazamentos ten que estar a nome da persoa que solicita a axuda, de xeito que quede acreditado documentalmente que o pagamento destes gastos foi efectuado pola persoa solicitante.

B. Se a actividade non se realizou o último día do prazo de presentación de solicitudes:

a) Convocatoria da actividade de formación para a que se solicita a axuda, onde conste a denominación, as datas de inicio e finalización, o lugar de realización, a entidade organizadora, o programa e o número total de horas.

b) Orzamento da axuda, referido exclusivamente a gastos de matrícula e desprazamentos.

Neste caso, as persoas solicitantes terán de prazo para presentar a documentación xustificativa e as facturas correspondentes ata o día 30 de novembro de 2023.

2. A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente.

Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela en que fose realizada a emenda.

3. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o exixa ou existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá solicitar de maneira motivada o cotexo das copias achegadas pola persoa interesada, para o que poderá requirir a exhibición do documento ou da información orixinal.

4. Sempre que se realice a presentación de documentación separadamente da solicitude, deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.

5. No caso de que algún dos documentos que se vaia presentar de forma electrónica supere os tamaños máximos establecidos ou teña un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos e na forma indicada no parágrafo anterior. A información actualizada sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.

6. De non presentar a documentación referida neste artigo no prazo establecido, entenderase como non xustificada a axuda ou a parte dela que corresponda, o que comportará a perda do dereito ao seu cobramento, polo que a persoa titular da dirección xeral ditará resolución para o efecto que será notificada á persoa interesada.

7. No caso de que a documentación achegada relativa aos gastos de inscrición e matrícula e desprazamentos non xustifique o total do importe concedido, o pagamento farase efectivo unicamente pola cantidade xustificada. Esta circunstancia notificarase á persoa interesada mediante unha resolución da persoa titular da dirección xeral.

Artigo 12. Comprobación de datos

1. Para tramitar este procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos en poder da Administración actuante ou elaborados polas administracións públicas, agás que a persoa interesada se opoña á súa consulta:

a) DNI ou NIE da persoa solicitante.

b) DNI ou NIE da persoa representante.

c) Certificado de estar ao día no pagamento á Seguridade Social.

d) Certificado de estar ao día no pagamento das débedas coa Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

e) Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias á AEAT.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan á consulta, deberán indicalo no recadro correspondente habilitado no formulario de solicitude (anexo I) e achegar os documentos.

Cando así o exixa a normativa aplicable, solicitarase o consentimento expreso da persoa interesada para realizar a consulta.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos citados datos, poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

Artigo 13. Emenda das solicitudes

De acordo co establecido no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, a xefatura territorial correspondente requirirá aquelas persoas cuxas solicitudes non sexan correctas para que, nun prazo de 10 días hábiles, emenden as faltas ou xunten os documentos preceptivos; de non o faceren, considerarase que desistiron da súa petición e arquivarase o expediente logo da resolución que será ditada nos termos do artigo 21 da referida lei.

Artigo 14. Trámites administrativos posteriores á presentación das solicitudes

Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban realizar tras a presentación da solicitude deberán ser realizados electronicamente accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artigo 15. Instrución do procedemento

1. O procedemento para a concesión das axudas recollidas nesta orde tramitarase en réxime de concorrencia competitiva.

2. Correspóndelle á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos a instrución do procedemento de concesión destas axudas e desenvolverá de oficio cantas actuacións considere necesarias para a determinación, coñecemento e comprobación dos datos en virtude dos cales deba formularse a proposta de resolución.

3. Ás solicitudes que se axusten aos requisitos establecidos nesta convocatoria asignaráselles a cantidade resultante para o cumprimento da finalidade desta orde.

4. A adxudicación das axudas realizarase nos termos previstos no artigo 19.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, polo que, unha vez revisados os expedientes, o órgano instrutor daralle traslado daqueles que reúnan todos os requisitos á Comisión de Valoración.

5. A Comisión de Valoración das axudas estará formada polas seguintes persoas:

Presidencia: a persoa titular da Subdirección Xeral de Centros, ou persoa en quen delegue.

Vogais:

– A persoa titular da Xefatura do Servizo de Programas de Formación.

– Unha persoa adscrita ao Servizo de Programas de Formación.

– Unha persoa adscrita á Subdirección Xeral de Inspección e Avaliación do Sistema Educativo.

– Unha persoa adscrita ao Servizo de Programas de Formación, que realizará as funcións de secretaría.

Se, por calquera causa, no momento en que a Comisión de Valoración teña que examinar as solicitudes algunha das persoas que a compoñen non puider asistir, será substituída pola persoa que, para o efecto, designe a persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.

Na composición da Comisión de Valoración procurarase acadar unha presenza equilibrada de homes e mulleres.

6. A Comisión de Valoración levantará unha acta en que conste a valoración efectuada e trasladaralla ao órgano instrutor.

Artigo 16. Criterios de valoración

1. A axuda concederase de forma individual de acordo coa adecuación das características das actividades ao previsto no artigo 7 desta convocatoria.

2. A súa contía fixarase tendo en conta os seguintes criterios: o lugar de realización, os gastos de matrícula e os gastos de desprazamentos orixinados pola distancia ao centro de destino.

3. Terase en conta a seguinte prelación en canto ás persoas beneficiarias:

a) Resolverase de acordo cos criterios establecidos no punto 1: en primeiro lugar, as solicitudes do persoal funcionario de carreira e do persoal funcionario en prácticas que nunca gozasen desta axuda, e en segundo lugar, as solicitudes do persoal docente funcionario de carreira e do persoal docente funcionario en prácticas que obtivesen a axuda para esta finalidade en convocatorias anteriores a 2018.

b) Unha vez consideradas todas as solicitudes correspondentes á alínea a), sempre que exista dispoñibilidade orzamentaria dentro do previsto nesta orde, resolveranse as solicitudes do persoal docente de carreira e do persoal funcionario en prácticas que gozasen destas axudas nas convocatorias de 2018 e 2019, por esa orde.

c) De existir remanente orzamentario, poderán considerarse as solicitudes do persoal docente interino que tivese esta condición no momento da solicitude e a manteña no momento da resolución de concesión prevista no artigo 17, de acordo cos seguintes criterios: terán preferencia as solicitudes do persoal interino que nunca gozase desta axuda e, en segundo lugar, o persoal interino que gozase desta axuda nas convocatorias anteriores a 2018 e, por último, o persoal interino que gozase desta axuda nas convocatorias de 2018 e 2019, por esa orde.

d) Poderán considerarse, por último, as solicitudes do profesorado substituto, cos mesmos criterios indicados para o persoal docente interino, sempre que a actividade se desenvolva integramente durante o período do seu nomeamento.

Artigo 17. Resolución

1. A Comisión de Valoración elevará a proposta de resolución, a través da persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, ao conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, que ditará resolución de concesión das axudas co importe das contías concedidas, e a relación de persoas cuxa solicitude de axuda é desestimada, xunto coa causa da desestimación.

2. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, de acordo co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

3. Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da axuda e, en todo caso, a obtención concorrente de axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución da concesión.

4. O prazo máximo para resolver e notificar será de tres meses.

5. As solicitudes entenderanse desestimadas de non existir resolución expresa no prazo de tres meses, contados a partir da data de entrada da solicitude da axuda na sede electrónica.

Artigo 18. Publicación dos actos

A resolución de concesión das axudas publicarase no Diario Oficial de Galicia e no portal educativo da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, www.edu.xunta.gal, pola que se entenderán notificados para todos os efectos os solicitantes, de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, reguladora do procedemento administrativo común das administracións públicas.

As persoas beneficiarias terán que aterse ás obrigas de publicidade que impón a Lei 2/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

Artigo 19. Transparencia e bo goberno

1. Deberase dar cumprimento ás obrigas de transparencia contidas no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. En virtude do disposto no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, as persoas físicas e xurídicas beneficiarias de axudas están obrigadas a subministrar á Administración, ao organismo ou á entidade das previstas no artigo 3.1 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, a que se atopen vinculadas, logo de requirimento, toda a información necesaria para o cumprimento por aquela das obrigas previstas no título I da citada lei.

Artigo 20. Notificacións

1. As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse só por medios electrónicos, nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

2. De conformidade co artigo 45.2 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as notificacións electrónicas practicaranse mediante a comparecencia na sede electrónica da Xunta de Galicia e a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal. Este sistema remitirá ás persoas interesadas avisos da posta á disposición das notificacións á conta de correo electrónico e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

3. De conformidade co artigo 47 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as persoas interesadas deberán crear e manter o seu enderezo electrónico habilitado único a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para todos os procedementos administrativos tramitados pola Administración xeral e as entidades instrumentais do sector público autonómico. En todo caso, a Administración xeral e as entidades instrumentais do sector público autonómico de Galicia poderán, de oficio, crear o indicado enderezo, para os efectos de asegurar que as persoas interesadas cumpran a súa obriga de relacionarse por medios electrónicos.

4. As notificacións entenderanse practicadas no momento en que se produza o acceso ao seu contido, entendéndose rexeitadas cando transcorresen dez (10) días naturais desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

5. Se o envío da notificación electrónica non é posible por problemas técnicos, a Administración xeral e as entidades do sector público autonómico practicarán a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Artigo 21. Obrigas das persoas beneficiarias

A condición de persoa beneficiaria obriga a esta nos seguintes termos:

a) Con carácter previo á concesión e ao pagamento da axuda, estar ao día no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, e non ter débedas pendentes de ningunha natureza coa Comunidade Autónoma de Galicia.

b) Reintegrar, total ou parcialmente, o importe da axuda no suposto de incumprimento dos requisitos e condicións establecidos para a súa concesión e das demais obrigas contidas nesta orde, na Lei 9/2007, do 13 de xuño, ou na restante normativa que sexa de aplicación. Para facer efectiva a devolución, tramitarase o procedemento de reintegro oportuno, que se axustará ao previsto nos artigos 37 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e no título V do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

c) Someterse ás actuacións de control, comprobación e inspección que efectuará a consellería, ás de control financeiro que correspondan, de ser o caso, á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, ás previstas na lexislación do Tribunal de Contas e do Consello de Contas, ou a outros órganos da Administración do Estado, e achegar canta información lles sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.

d) Comunicarlle á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos as modificacións que se produzan nos requisitos e condicións que determinaron a concesión da axuda. Esta comunicación deberá efectuarse no momento en que se coñeza.

e) Comunicarlle á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos a solicitude e, de ser o caso, a obtención doutras axudas para este mesmo concepto.

Para estes efectos, a persoa solicitante debe incluír no anexo I a declaración relativa a outras axudas e, con posterioridade á presentación da solicitude, comunicar a súa obtención, de ser o caso, no anexo III.

f) Subministrar á Administración concedente a información necesaria ao abeiro do disposto no artigo 4 da Lei 1/2016, do 8 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

g) Cumprir cos requisitos e obrigas recollidos nos artigos 10 e 11 da Lei 9/2007, do 3 de xuño, e coas restantes obrigas contidas nesta orde e demais normativa aplicable.

Artigo 22. Xustificación e pagamento

1. Os prazos de presentación da documentación xustificativa dos gastos realizados son os seguintes:

a) Se a actividade xa se realizou cando se presente a solicitude de participación nesta convocatoria, dentro do prazo de presentación de solicitudes.

b) Se a actividade non se realizou ou non rematou antes de que remate o prazo de presentación de solicitudes, o 30 de novembro de 2023.

2. O pagamento das axudas concedidas farase de conformidade co disposto no artigo 31 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia.

3. Para a tramitación do pagamento, no caso das persoas que xa presentaran toda a documentación no momento da solicitude, deberán achegar:

– Anexo III cuberto, aceptando ou renunciando á axuda. No caso de aceptación da axuda, deberá marcarse o cadro de declaración responsable de non ter percibido nin solicitado outra axuda que teña por finalidade a asistencia á actividade para a que se lle concedeu a axuda, procedente de calquera Administración ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais.

4. Para a tramitación do pagamento ás persoas que non puideron presentar a documentación xustificativa xunto coa solicitude de axuda porque o curso non se realizara nese momento, a documentación indicada no artigo 11.1.a) desta orde e, a maiores, o anexo III, tal como se indica no punto anterior.

5. No caso de que a documentación achegada relativa aos gastos de inscrición e matrícula e desprazamentos non xustifique o total do importe concedido, o pagamento farase efectivo unicamente pola cantidade xustificada. Esta circunstancia notificarase á persoa interesada mediante unha resolución da persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.

Artigo 23. Comunicación á Base de datos nacional de subvencións

De conformidade co previsto no artigo 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, comunicarase á Base de datos nacional de subvencións o texto da convocatoria e a información requirida pola base.

Artigo 24. Procedemento de xestión

As xefaturas territoriais da consellería, coa maior brevidade e sempre dentro dos cinco (5) días hábiles seguintes ao da súa recepción, remitiranlle á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos os expedientes de solicitude co informe da Inspección educativa e a súa proposta, segundo o modelo que figura no anexo II desta orde.

Artigo 25. Controis

A consellería competente realizará actuacións de seguimento e control das axudas concedidas que considere oportunas, ben con medios propios ou externos, co fin de comprobar o cumprimento dos requisitos para a percepción da axuda e o destino definitivo. A persoa beneficiaria estará obrigada a colaborar no labor de control, para o que proporcionará os datos requiridos.

Artigo 26. Control e comprobación das axudas

1. A Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos comprobará a adecuada xustificación da subvención, así como a realización da actuación e o cumprimento da finalidade que determinen a concesión ou o gozo da axuda.

2. Será aplicable o disposto no artigo 30 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 27. Perda total ou parcial do dereito ao cobramento da axuda

1. A persoa beneficiaria perderá de forma total ou parcial o dereito ao cobramento da axuda polas seguintes causas:

a) Xustificar de forma incompleta ou fóra de prazo.

b) Incumprir os fins ou obxectivos para os cales se concedeu.

c) Perda da capacidade xurídica ou de obrar, ou inhabilitación para ser persoa beneficiaria de subvencións e axudas públicas, nos termos previstos no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. De serlle concedida outra axuda para esta mesma finalidade no prazo de vixencia desta convocatoria, a persoa beneficiaria terá que comunicarllo á Administración, segundo dispón o artigo 11.d) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, para que, en aplicación do seu artigo 17.3, o importe da axuda se minore co fin de que, illadamente ou en concorrencia coas concedidas por outras administracións ou entes públicos ou privados, non supere o 100 % da actividade realizada.

3. No caso de que se revogue a axuda, a persoa beneficiaria terá que reintegrar as cantidades percibidas e mais os xuros de mora xerados desde o momento do seu pagamento, nos termos que figuran nos artigos 33 a 38 da referida Lei de subvencións de Galicia.

Artigo 28. Recursos

A resolución pon fin á vía administrativa, de acordo co artigo 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e contra ela cabe interpor recurso potestativo de reposición, no prazo dun mes, contado a partir da data de notificación, ou recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde a data de notificación.

Artigo 29. Réxime sancionador

Será de aplicación o establecido no título IV da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 30. Información ás persoas interesadas

Sobre este procedemento administrativo, que ten o código ED303A, poderase obter información a través dos seguintes medios:

a) A seguinte páxina web:

– www.edu.xunta.gal

b) O seguinte enderezo electrónico:

reintegros.fprofe@edu.xunta.gal

Disposición adicional única. Accións de colaboración, promoción e cooperación entre a consellería e outras institucións

Cando do marco das accións de colaboración, promoción e cooperación establecidas entre a consellería e outras institucións derive unha oferta de accións formativas para o profesorado, este poderá beneficiarse destas axudas nas condicións que se fixen nas correspondentes convocatorias.

Disposición derradeira primeira

Facúltase a persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, no ámbito das súas competencias, para que dite as resolucións precisas para o desenvolvemento desta orde.

Disposición derradeira segunda

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 5 de outubro de 2023

O conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
P.D. (Orde do 29.7.2022)
Manuel Vila López
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura,
Educación, Formación Profesional e Universidades

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file