DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 206 Luns, 30 de outubro de 2023 Páx. 59263

III. Outras disposicións

Instituto Galego da Vivenda e Solo

RESOLUCIÓN do 23 de outubro de 2023 pola que se modifica a Resolución do 22 de marzo de 2022 pola que se acorda ampliar ata o 30 de xuño de 2025 o prazo para presentar as solicitudes de cualificación provisional e de cualificación definitiva para actuacións de rehabilitación de edificios e vivendas no ámbito das áreas de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago, do Parque Nacional das Illas Atlánticas e da Ribeira Sacra, no marco do Programa de rexeneración e renovación urbanas do Plan de vivenda 2018-2021 (códigos de procedemento VI408F, VI408G, VI408L e VI408M), e pola que se regula o procedemento para participar no programa de axudas ás actuacións de rehabilitación e renovación nas áreas de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago, do Parque Nacional das Illas Atlánticas e da Ribeira Sacra, se establecen as bases reguladoras das subvencións correspondentes ás citadas áreas de rehabilitación integral e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (códigos de procedemento VI408O, VI408P e VI408Q).

A área de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago foi declarada o 17 de decembro de 2010, no seo da Comisión Bilateral de Seguimento do Plan de vivenda e rehabilitación 2009-2012, e ampliada o 12 de abril de 2019, mediante Acordo da Comisión Bilateral de Seguimento do Plan de vivenda 2018-2021, co obxecto de incluír no seu ámbito de aplicación dous novos camiños: o Camiño de Inverno e o Camiño Portugués pola Costa. Coa inclusión destes dous novos camiños, o ámbito de actuación desta área afecta 662 parroquias de 126 concellos dentro das catro provincias galegas.

Pola súa parte, a área de rehabilitación integral do Parque Nacional das Illas Atlánticas e a área de rehabilitación integral da Ribeira Sacra foron declaradas mediante resolucións da presidenta do Instituto Galego da Vivenda e Solo do 23 de xaneiro de 2019 e do 21 de febreiro de 2020, respectivamente.

De conformidade co previsto no artigo 53 da Lei 1/2019, do 22 de abril, de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia, as tres áreas de rehabilitación integral citadas xestiónanse directamente a través Instituto Galego da Vivenda e Solo, polo que corresponde ao dito organismo regular especificamente a participación das persoas e entidades interesadas no ámbito destas áreas e, así mesmo, ditar unhas bases reguladoras para a concesión das correspondentes axudas.

O 2 de xullo de 2019 publicouse no Diario Oficial de Galicia a Resolución do 20 de xuño de 2019 pola que se regula o procedemento para participar no Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan de vivenda 2018-2021 e se establecen as bases reguladoras das subvencións correspondentes ás áreas de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago e do Parque Nacional das Illas Atlánticas (códigos de procedemento VI408F e VI408G).

Pola súa parte, o 2 de xullo de 2020 publicouse no Diario Oficial de Galicia a Resolución do 22 de xuño de 2020 pola que se regula o procedemento para participar no Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan de vivenda 2018-2021 e se establecen as bases reguladoras das subvencións correspondentes á área de rehabilitación integral da Ribeira Sacra (códigos de procedemento VI408L, VI408M e VI408N).

No Diario Oficial de Galicia do 29 de marzo de 2022 publicouse a Resolución do 22 de marzo de 2022 pola que se acorda ampliar ata o 30 de xuño de 2025 o prazo para presentar as solicitudes de cualificación provisional e de cualificación definitiva para actuacións de rehabilitación de edificios e vivendas no ámbito das áreas de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago, do Parque Nacional das Illas Atlánticas e da Ribeira Sacra, no marco do Programa de rexeneración e renovación urbanas do Plan de vivenda 2018-2021 (códigos de procedemento VI408F, VI408G, VI408L e VI408M).

Tendo en conta que non hai máis financiamento estatal para o citado programa do Plan 2018-2021, cómpre pechar o prazo de cualificacións provisionais e definitivas e abrilo de novo ao abeiro das novas bases reguladoras que se establecen por esta resolución.

De conformidade con todo o anterior, no exercicio das facultades que me confire o artigo 4 do Decreto 97/2014, do 24 de xullo, polo que se establece a estrutura orgánica do Instituto.

RESOLVO:

I. Obxecto da resolución

Primeiro. Obxecto

Esta resolución ten por obxecto:

a) Modificar a Resolución do 22 de marzo de 2022 pola que se acorda ampliar ata o 30 de xuño de 2025 o prazo para presentar as solicitudes de cualificación provisional e de cualificación definitiva para actuacións de rehabilitación de edificios e vivendas no ámbito das áreas de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago, do Parque Nacional das Illas Atlánticas e da Ribeira Sacra, no marco do Programa de rexeneración e renovación urbanas do Plan de vivenda 2018-2021 (códigos de procedemento VI408F, VI408G, VI408L e VI408M).

b) Regular o procedemento para participar no Programa de axudas ás actuacións de rehabilitación e de renovación na área de rehabilitación integral (en diante, ARI) dos Camiños de Santiago, na ARI do Parque Nacional das Illas Atlánticas e na ARI da Ribeira Sacra, mediante a presentación de solicitudes de cualificación provisional (código de procedemento VI408O) e de cualificación definitiva (código de procedemento VI408P) e aprobar as bases reguladoras que rexerán a concesión das subvencións (código de procedemento VI408Q) nestas ARI.

c) Convocar estas axudas para a anualidade 2023.

d) Establecer o réxime transitorio respecto das solicitudes de cualificación provisionais e definitivas no marco do Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan de vivenda 2018-2021 nas mencionadas ARI, así como das súas solicitudes de axudas.

II. Modificación da Resolución do 22 de marzo de 2022

Segundo. Peche do prazo de presentación de solicitudes de cualificación no ámbito das áreas de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago, do Parque Nacional das Illas Atlánticas e da Ribeira Sacra presentadas no marco do Programa de rexeneración e renovación urbanas do Plan de vivenda 2018-2021

Modifícase a Resolución do 22 de marzo de 2022 co obxecto de pechar na data de publicación da presente resolución o prazo de presentación de solicitudes de cualificación provisional e de cualificación definitiva para actuacións de rehabilitación de edificios e vivendas no ámbito das ARI dos Camiños de Santiago, do Parque Nacional das Illas Atlánticas e da Ribeira Sacra, no marco do Programa de rexeneración e renovación urbanas do Plan de vivenda 2018-2021 (códigos de procedemento VI408F, VI408G, VI408L e VI408M).

III. Programa de axudas ás actuacións de rehabilitación e de renovación nas áreas de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago, do Parque Nacional das Illas Atlánticas e da Ribeira Sacra

Terceiro. Disposicións xerais

Un. Definicións.

Para os efectos da aplicación deste programa, os termos incluídos neste ordinal interpretaranse co significado e alcance seguintes:

a) Unidade de convivencia: conxunto de persoas que habitan e gozan dunha vivenda de forma habitual e permanente, así como con vocación de estabilidade, con independencia da relación que exista entre todas elas.

b) Persoa con discapacidade: interpretarase de conformidade co Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social.

c) Indicador público de renda de efectos múltiples (en diante, IPREM): indicador definido no Real decreto lei 3/2004, do 25 de xuño, para a racionalización da regulación do salario mínimo interprofesional e para o incremento da súa contía; considérase unidade de medida para a determinación da contía dos ingresos familiares, no seu cómputo anual, incluíndo dúas pagas extras.

Para os efectos desta axuda, tomarase en consideración o IPREM do ano que se especifique na correspondente convocatoria.

d) Edificio de tipoloxía residencial colectiva: edificio composto por máis dunha vivenda, cuxo uso predominante sexa o residencial e onde cada vivenda conta coa correspondente referencia catrastral.

e) Vivenda unifamiliar: vivenda situada nun edificio independente, cuxo uso predominante sexa o residencial e no cal non existe ningunha outra vivenda, e que conte coa correspondente referencia catastral. As vivendas unifamiliares poden ser illas ou agrupadas en fila.

f) Residencia habitual e permanente dunha unidade de convivencia: domicilio no cal constan empadroadas as persoas integrantes da correspondente unidade.

g) Cualificación provisional: resolución administrativa que contén a identificación da persoa ou entidade solicitante, o tipo de actuación que se vai executar, o seu prazo de execución, o orzamento máximo subvencionable e, de ser o caso, o número de vivendas e locais que comprenda a actuación, así como a relación das persoas propietarias partícipes nas obras.

h) Cualificación definitiva: resolución administrativa que constata a realización das actuacións e na cal se expresa o tipo de actuación realizada, o importe do orzamento subvencionable, así como o gasto efectivamente xustificado.

Dous. Forma de presentación de solicitudes.

1. As solicitudes de cualificación provisional (VI408O) e definitiva (VI408P), así como, de ser o caso, das correspondentes axudas (VI408Q) presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través dos formularios normalizados dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

2. A presentación electrónica será obrigatoria para as entidades sen personalidade xurídica e para as súas persoas representantes.

3. De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, se algunha das persoas interesadas obrigadas á presentación electrónica presenta a súa solicitude presencialmente, requeriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda.

4. Para a presentación electrónica das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

5. Aquelas persoas interesadas non obrigadas á presentación electrónica poderán presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Tres. Documentación complementaria.

1. A documentación complementaria presentarase preferiblemente por vía electrónica.

2. A presentación electrónica será obrigatoria para os suxeitos obrigados á presentación electrónica da solicitude. Se algunha destas persoas presenta a documentación complementaria presencialmente, será requidira para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela en que fose realizada a emenda.

3. Aquelas persoas non obrigadas á presentación electrónica poderán presentar a documentación complementaria presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

4. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o exixa ou existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá solicitar, de maneira motivada, o cotexo das copias achegadas pola persoa interesada, para o que poderán requirir a exhibición do documento ou da información orixinal.

Catro. Trámites posteriores á presentación de solicitudes.

A sede electrónica da Xunta de Galicia permite ás persoas e entidades interesadas realizar trámites electrónicos con posterioridade ao inicio do expediente accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada. Cando as persoas interesadas non resulten obrigadas á presentación electrónica tamén poderán realizarse os ditos trámites presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Cinco. Notificacións.

1. As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse preferentemente por medios electrónicos e, en todo caso, cando as persoas e entidades interesadas resulten obrigadas a recibilas por esta vía. As persoas interesadas que non estean obrigadas a recibir notificacións electrónicas poderán decidir e comunicar en calquera momento que as notificacións sucesivas se practiquen ou deixen de practicar por medios electrónicos.

2. A persoa interesada deberá manifestar expresamente a modalidade escollida para a notificación (electrónica ou en papel) no formulario de inicio. No caso de optar pola notificación en papel, practicarase a notificación segundo o establecido na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

3. De conformidade co artigo 45.2 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as notificacións electrónicas practicaranse mediante a comparecencia na sede electrónica da Xunta de Galicia e a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal. Este sistema remitirá ás persoas e entidades interesadas avisos da posta á disposición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

No caso de persoas e entidades interesadas obrigadas a recibir notificacións só por medios electrónicos deberán optar en todo caso, no formulario, pola notificación por medios electrónicos, sen que sexa válida, nin produza efectos no procedemento, unha opción diferente.

4. As notificacións por medios electrónicos entenderanse practicadas no momento en que se produza o acceso ao seu contido. Cando a notificación por medios electrónicos sexa de carácter obrigatorio, ou fose expresamente elixida pola persoa interesada, entenderase rexeitada cando transcorresen dez días naturais desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

5. Se o envío da notificación electrónica non é posible por problemas técnicos, practicarase a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Seis. Recursos contra a presente resolución.

Esta resolución pon fin á vía administrativa e contra ela poderán interpoñerse os seguintes recursos, sen prexuízo de que as persoas e entidades interesadas poidan presentar calquera outro que consideren procedente:

a) Recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Presidencia do Instituto Galego da Vivenda e Solo (en diante, IGVS) no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia (en diante, DOG), segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

b) Recurso contencioso-administrativo ante os xulgados do contencioso-administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses, contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, de acordo co establecido no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Sete. Remisión normativa.

En todo o non recollido nesta resolución aplicarase o disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no seu regulamento, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, e na Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Oito. Habilitación para o desenvolvemento.

Habilítase a persoa titular da Dirección Xeral do IGVS para ditar as resolucións que sexan necesarias para o desenvolvemento e aplicación deste programa, así como para adoptar os acordos, instrucións e aclaracións que sexan precisos para a xestión destas axudas.

Cuarto. Regulación da participación no programa de axudas ás actuacións de rehabilitación e de renovación na área de rehabilitación integral (en diante, ARI) dos Camiños de Santiago, na ARI do Parque Nacional das Illas Atlánticas e na ARI da Ribeira Sacra

Un. Ámbito das ARI.

1. ARI dos Camiños de Santiago.

1.1. As actuacións de rehabilitación ou renovación na ARI dos Camiños de Santiago deberán realizarse en edificios e/ou vivendas que estean situados no ámbito desta ARI, de acordo coa relación de parroquias que figuran no anexo I, que comprende o trazado das nove rutas do Camiño en Galicia, que son as seguintes:

Francés: desde Pedrafita do Cebreiro ata Santiago de Compostela.

Da Prata I e da Prata II: desde A Mezquita ou Verín ata Ourense e desde Ourense ata Santiago de Compostela, respectivamente.

Inglés: desde Ferrol ou A Coruña, xuntándose en Mesía ata Santiago de Compostela.

Primitivo: desde A Fonsagrada ata Melide, onde conecta co Camiño Francés.

Norte: desde Ribadeo ata Arzúa, onde conecta co Camiño Francés.

Fisterra-Muxía: desde Santiago de Compostela ata Fisterra con desvío Muxía.

Portugués polo Interior: desde Tui a Santiago de Compostela.

Portugués pola Costa: desde A Guarda ata Redondela onde conecta co Camiño Portugués polo interior.

Camiño de Inverno: desde Carballeda de Valdeorras ata Lalín onde conecta co Camiño da Prata ou Sanabrés.

1.2. Non obstante o anterior, nas conexións coas cidades e vilas importantes, o ámbito das actuacións limítase exclusivamente ás vivendas e edificios situados no trazado do camiño.

1.3. Non poderán acollerse a este programa as actuacións de rehabilitación ou de renovación realizadas en edificios e vivendas situados en parroquias de concellos que estean integradas nos ámbitos doutras ARI xa declaradas pola Xunta de Galicia, agás que non teñan convenio de financiamento vixente ao abeiro do seu programa de ARI ou do Programa de axuda ás actuacións de rehabilitación a nivel de barrio do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea NextGenerationEU.

2. ARI do Parque Nacional das Illas Atlánticas.

As actuacións de rehabilitación ou renovación na ARI do Parque Nacional das Illas Atlánticas deberán realizarse en edificios e/ou vivendas situados no ámbito desta ARI, integrado polos arquipélagos das Cíes, Ons, Sálvora e Cortegada e que afecta os concellos de Vigo, Bueu, Ribeira e Vilagarcía de Arousa.

3. ARI da Ribeira Sacra.

3.1. As actuacións de rehabilitación ou renovación na ARI da Ribeira Sacra deberán realizarse en edificios e/ou vivendas que estean situados no ámbito desta ARI, que comprende os 25 concellos seguintes, pertencentes á provincia de Lugo e de Ourense, de acordo coa relación de parroquias que figuran no anexo II desta resolución:

Bóveda, Carballedo, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Chantada, Esgos, Manzaneda, Monforte de Lemos, Montederramo, Nogueira de Ramuín, Pantón, Parada de Sil, Paradela, A Peroxa, A Pobra de Trives, A Pobra do Brollón, Portomarín, Quiroga, Ribas de Sil, San Xoán de Río, O Saviñao, Sober, Taboada, A Teixeira e Xunqueira de Espadanedo.

3.2. Naqueles concellos que xa teñan unha ARI declarada no seu termo municipal manterase a vixencia dos acordos de financiamento xa asinados con estes concellos.

3.3. Naqueles concellos atravesados polo Camiño de Inverno e polo Camiño Francés, a ARI da Ribeira Sacra prevalecerá sobre o trazado da ARI destes Camiños de Santiago. En consecuencia, as parroquias destes concellos sinaladas no citado anexo II que estean dentro do ámbito destes dous Camiños de Santiago quedan excluídas destes para integrarse na ARI da Ribeira Sacra.

Dous. Actuacións obxecto de cualificación.

1. Poderán cualificarse as actuacións de rehabilitación que teñan o seguinte obxecto:

a) Actuacións destinadas a garantir a seguridade:

1º. As actuacións necesarias de reforzo, reparación ou consolidación da estrutura portante do edificio para garantir as condicións de seguridade necesarias e para evitar deformacións na estrutura que produzan danos noutros elementos da edificación.

2º. As actuacións necesarias para eliminar, reparar ou substituír aqueles elementos construtivos que polo seu estado de conservación ou polas súas características poidan supor un risco para os usuarios do edificio ou producir danos nos edificios ou espazos contiguos.

3º. As actuacións necesarias para garantir a protección dos edificios fronte ao lume e garantir a seguridade en caso de incendio. Inclúense nesta epígrafe as actuacións dirixidas a evitar a propagación do lume en caso de incendio, instalar ou reparar os sistemas de protección contra incendios, illar a estrutura do edificio para garantir a súa resistencia en caso de incendio, así como as actuacións necesarias para facilitar a evacuación do edificio en caso de incendio.

4º. A execución das obras precisas para garantir a utilización do edificio en condicións de seguridade, eliminando o risco de caídas, de danos por impacto, atrapamento ou aprisonamento.

5º. A protección do edificio fronte a acción do raio.

b) Actuacións destinadas a garantir a protección fronte a auga e a humidade:

1º. As actuacións sobre as fachadas, carpintaría exterior e cubertas das edificacións que teñan por obxecto protexer o edificio fronte a auga de chuvia.

2º. As actuacións que teñan por obxecto protexer o edificio fronte a auga proveniente do terreo.

3º. As actuacións que teñan por obxecto evitar a condensación da auga nos paramentos ou elementos construtivos da vivenda mediante a eliminación de pontes térmicas, o establecemento de elementos ou sistemas de ventilación, o incremento do illamento térmico, a colocación de barreiras fronte o vapor de auga etc.

c) As actuacións destinadas a garantir as condicións de salubridade da vivenda:

1º. O establecemento de sistemas de ventilación, activa ou pasiva, que garantan a calidade do aire exterior.

2º. A execución de medidas para evitar a entrada no edificio do gas radon ou adopción de medidas para garantir a súa eliminación do interior das vivendas.

3º. As actuacións de reparación ou dotación das instalacións axeitadas para a subministración de auga.

4º. As actuacións de reparación ou dotación das instalacións axeitadas para a evacuación de augas residuais.

d) As actuacións destinadas a adecuar, total o parcialmente, á normativa vixente as instalacións dos edificios e vivendas. Estas actuacións inclúen as de reparación, actualización, mellora ou substitución das instalacións indicadas a continuación, co fin de garantir as súas adecuadas prestacións ou adaptalas, total ou parcialmente, á normativa específica de aplicación:

1º. As instalacións de abastecemento de auga.

2º. As instalacións de evacuación de augas residuais.

3º. As instalacións de electricidade.

4º. As instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións.

5º. As instalacións de auga quente sanitaria.

6º. As instalacións térmicas dos edificios.

7º. As instalacións de subministración e almacenamento de combustibles.

e) As actuacións destinadas a mellorar a protección fronte ao ruído (cumprimento dos parámetros establecidos no documento básico do Código técnico da edificación DB-HR).

Estas actuacións incluirán as intervencións necesarias sobre os elementos construtivos (na envolvente do edificio e nos elementos de separación entre usuarios), encamiñados á mellora do illamento a ruído aéreo e ruído de impacto.

f) As actuacións destinadas a garantir que as edificacións cumpran as condicións de ornato público, adecuación ao contorno e de protección do patrimonio cultural ou paisaxístico:

1º. As obras destinadas á reparación ou adecuación das edificacións para garantir o ornato público exixible.

2º. O remate de fachadas con materiais axeitados ao contorno, cando aquelas teñan á vista elementos concibidos para ser revestidos.

3º. A eliminación e substitución de materiais, elementos ou sistemas construtivos das edificacións que non resulten congruentes co seu contorno.

4º. As obras de reparación, rehabilitación e/ou conservación de fachadas, carpintaría exterior ou cuberta das edificacións mediante o emprego de materiais que, polas súas características e cores, resulten acordes cos das edificacións tradicionais do contorno e coa paisaxe en que estean localizados.

5º. En xeral, todas aquelas destinadas a garantir a harmonización das edificacións coas edificacións tradicionais ou históricas do seu contorno e co medio natural onde estean localizadas.

6º. As actuacións que teñan por obxecto adecuar os edificios ás exixencias derivadas da normativa sobre protección do patrimonio cultural ou paisaxístico.

g) Obras para mellorar as condicións de accesibilidade aos edificios e os accesos ás vivendas e locais:

1º. A instalación ou substitución de ascensores e salvaescaleiras.

2º. A eliminación das barreiras arquitectónicas que poidan supor un atranco para a súa utilización.

3º. A execución de obras ou instalacións, así como a súa adecuación para a utilización por persoas con limitacións sensoriais ou motrices.

4º. A instalación de mobiliario de cociña adaptado.

5º. A execución de baños e aseos ou a adaptación destes ou dos seus elementos.

6º. A adecuación dos espazos da vivenda co obxecto de permitir ou facilitar a súa correcta utilización.

7º. A adición e acondicionamento á vivenda de espazos que tivesen un uso distinto ao de vivenda cando aquela non reunise os requisitos de accesibilidade precisos.

2. Poderán cualificarse as actuacións de renovación que teñan por obxecto a construción de edificios de vivendas ou vivendas de nova construción, en substitución de edificios ou vivendas previamente demolidos/as.

3. En cada convocatoria das axudas deste programa especificaranse os tipos de actuacións subvencionables de entre as sinaladas neste ordinal, en función do financiamento dispoñible.

Tres. Requisitos das actuacións.

1. Serán subvencionables as actuacións realizadas en vivendas unifamiliares, en edificios de vivendas de tipoloxía residencial colectiva, así como nas vivendas situadas nestes edificios que cumpran as seguintes condicións:

a) Estar rematados antes de 2006. Esta circunstancia acreditarase mediante escritura pública, nota simple rexistral ou consulta descritiva e gráfica dos datos catastrais. Non se exixirá este requisito no suposto de que na vivenda ou no edificio obxecto da actuación habiten persoas cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33 %.

b) Que, polo menos, o 50 % da súa superficie construída sobre rasante teña uso residencial de vivenda.

Para os efectos deste programa, para que un edificio de máis dunha vivenda poida ser considerado edificio de tipoloxía residencial colectiva cada vivenda debe contar coa súa referencia catastral.

2. Así mesmo, será necesario que as actuacións cumpran estes outros requisitos:

a) Deberán dispor do acordo da comunidade ou comunidades de persoas propietarias debidamente agrupadas, de ser o caso.

b) Deberán dispor de licenza municipal ou, se é o caso, someterse ao réxime de intervención municipal de comunicación previa, así como dispoñer de todas as autorizacións sectoriais preceptivas.

c) Deberán axustarse ao proxecto de execución das obras, presentado coa solicitude de cualificación provisional ou, de se o caso, á memoria elaborada para a súa execución. A memoria deberá estar asinada por técnico/a competente, e este/a será o/a profesional con capacidade técnica suficiente para redactar o orzamento, dirixir ou executar a obra.

O proxecto ou a memoria técnica deberá conter todas as especificacións que xustifiquen as actuacións que se van executar, coa desagregación establecida no modelo de solicitude de cualificación provisional, así como un resumo en capítulos dos tipos de obra que se vaian executar, sinalando o seu importe. Para estes efectos, o custo de todas as actuacións subvencionables poderá incluír tamén os honorarios das persoas profesionais que interveñan, o custo da redacción dos proxectos, direccións técnicas ou facultativas, os informes técnicos e certificados necesarios, os gastos derivados da tramitación administrativa e calquera outro gasto similar, derivado da actuación, sempre que estean debidamente xustificados. O dito custo subvencionable non poderá superar os custos medios do mercado que correspondan a tales actuacións, os cales se determinarán de conformidade coa última edición publicada da base de prezos da construción de Galicia. No custo total das obras non se incluirán os gastos derivados de impostos, taxas ou outros tributos.

No caso de actuacións de renovación, poderá incluírse o custo das obras de demolición.

d) Deberán realizarse de conformidade cos criterios fixados na Guía de cor e materiais elaborada pola Xunta de Galicia.

e) Non poderán estar iniciadas antes do 1 de xaneiro do ano en que se presente a solicitude de cualificación provisional nin poderán estar finalizadas á data da presentación da dita solicitude.

f) Deberán executarse no prazo máximo determinado na resolución de cualificación provisional.

3. Ademais, no caso de actuacións de renovación, os novos edificios e/ou vivendas deberán ter unha cualificación enerxética mínima B.

Catro. Procedemento de cualificación das actuacións.

1. Para participar neste programa as persoas ou entidades interesadas deberán solicitarlle á área provincial do IGVS onde estea situada a vivenda ou o edificio a cualificación provisional das actuacións (código do procedemento VI408O).

2. A cualificación provisional pode solicitarse en calquera momento anterior á finalización das obras.

3. No prazo máximo dun mes, contado desde a data de remate das obras, a persoa ou entidade promotora deberá solicitarlle á correspondente área provincial do IGVS a cualificación definitiva das actuacións (código do procedemento VI408P). Para estes efectos, é imprescindible que a data de remate estea comprendida no prazo máximo de execución fixada na cualificación provisional.

4. De conformidade co establecido no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, se as solicitudes de cualificación, provisional ou definitiva, ou a documentación presentada xunto con elas non reunen os requisitos exixidos, requirirase a persoa ou entidade solicitante para que, nun prazo de dez días hábiles, emende a falta ou achegue os documentos preceptivos, coa indicación de que, se así non o fixer, se terá por desistida da súa petición.

O IGVS poderá realizar, en calquera momento, as comprobacións e as inspeccións técnicas que considere oportunas, co obxecto de verificar o cumprimento das condicións que servirán de base para o outorgamento da correspondente cualificación, así como a comprobación material do investimento para os efectos previstos nos puntos 2 e 3 do artigo 30 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

5. A competencia para instruír os procedementos de cualificación provisional e definitiva correspóndelles ás áreas provinciais do IGVS onde se atope a vivenda ou edificio obxecto das actuacións. As resolucións de cualificación provisional e definitiva serán ditadas pola persoa titular da xefatura territorial do IGVS.

6. O prazo para ditar e notificar as resolucións sobre cualificación, provisional ou definitiva, será de dous meses, que se contarán desde a data da presentación da solicitude da cualificación provisional ou, de ser o caso, definitiva. Transcorrido o dito prazo sen que se notifique a resolución expresa, esta entenderase denegada. Contra as resolucións de cualificación provisional ou definitiva poderase interpor recurso de alzada ante a persoa titular da Presidencia do IGVS no prazo dun mes, que se contará a partir do día seguinte ao da súa notificación.

7. Serán causas de denegación da cualificación provisional, entre outras, as seguintes:

a) Que o edificio ou vivenda obxecto da actuación que se pretende rehabilitar non se atope nos ámbitos da ARI dos Camiños de Santiago, do Parque Nacional das Illas Atlánticas e da Ribeira Sacra, segundo o establecido no punto 1 do ordinal cuarto desta resolución.

b) Que a actuación prevista non se atope entre as actuacións de rehabilitación ou renovación recollidas neste programa.

c) Que a actuación obxecto de execución xa estivese rematada na data da presentación da solicitude de cualificación provisional.

d) Que a solicitude se presentase fóra de prazo.

e) Que a actuación non se axuste ás determinacións destas bases.

8. Serán causas de denegación da cualificación definitiva, entre outras, as seguintes:

a) Que non se executen as actuacións de conformidade co previsto na resolución de cualificación provisional, que se executen parcialmente ou se executen actuacións distintas das previstas na citada resolución de cualificación provisional.

b) Que se incumpra o prazo de execución previsto na resolución de cualificación provisional.

c) Que a solicitude se presentase fóra de prazo.

d) Que non se executen as actuacións de conformidade coa licenza de obras ou non se cumpran as condicións recollidas nela ou coa comunicación previa, no caso de que a actuación non estivese sometida a licenza.

e) Que se comprobase ou coñecese, en calquera momento, por parte do IGVS que a actuación obxecto de execución xa estivese rematada con anterioridade á data da presentación da solicitude de cualificación provisional.

Cinco. Persoas solicitantes das cualificacións.

1. Poderán solicitar a cualificación provisional:

a) As comunidades de persoas propietarias e as agrupacións de comunidades de persoas propietarias constituídas conforme o disposto polo artigo 5 da Lei 49/1960, do 21 de xullo, de propiedade horizontal.

b) As agrupacións de persoas propietarias.

c) As persoas físicas propietarias e usufrutuarias de edificios ou vivendas.

2. Para solicitar a cualificación definitiva será requisito necesario estar en posesión da cualificación provisional.

3. A obtención da cualificación provisional ou definitiva non xera para a súa persoa ou entidade interesada o dereito á concesión da subvención nin comporta a súa consideración de persoa beneficiaria da axuda.

Seis. Prazo de presentación das solicitudes de cualificación.

1. O prazo de presentación de solicitudes de cualificación provisional e de cualificación definitiva das actuacións abrirase o día hábil seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e finalizará o 28 de novembro de 2025.

2. Sen prexuízo do anterior, mediante resolución da persoa titular da Dirección Xeral do IGVS, poderase pechar o prazo para a presentación das solicitudes de cualificación provisional e cualificación definitiva, en atención ao financiamento dispoñible. A resolución de peche do prazo de presentación de solicitudes publicarase no DOG e na páxina web do IGVS.

Sete. Forma de presentación das solicitudes de cualificación.

As solicitudes para as cualificacións provisional e definitiva realizaranse, de conformidade co disposto no punto 2 do ordinal terceiro, mediante a presentación dos modelos que se incorporan, respectivamente, como anexo III (código de procedemento VI408O) e anexo IV (código do procedemento VI408P) desta resolución. Deberán dirixirse á área provincial do IGVS onde estea situada a vivenda ou edificio.

Oito. Documentación complementaria para a solicitude de cualificación provisional.

1. Coa solicitude de cualificación provisional deberá achegarse a seguinte documentación:

a) De ser o caso, documentación acreditativa da representación da persoa que actúe no nome da persoa ou entidade solicitante. A representación deberá acreditarse a través do modelo normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia ou por calquera outro medio válido en dereito. O modelo normalizado pódese descargar na seguinte ligazón: https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/modelos-xenericos.

b) Documentación acreditativa da titularidade do inmoble.

c) Escritura pública, nota simple rexistral ou consulta descritiva e gráfica dos datos catastrais, en que se acredite que, polo menos, o 50 % da superficie construída sobre rasante ten uso residencial de vivenda.

d) Acta de constitución da comunidade de persoas propietarias ou documento de constitución como agrupación de comunidades de persoas propietarias.

e) Anexo V, de certificado da comunidade de persoas propietarias, da agrupación de comunidades de persoas propietarias ou da agrupación de persoas propietarias, en que se recolla tanto o acordo de participar neste programa como o nomeamento da persoa que represente na tramitación do expediente a comunidade ou a agrupación de comunidades de persoas propietarias ou a agrupación de persoas propietarias.

f) Proxecto de execución das obras ou, se non for preciso para a súa autorización, memoria descritiva das actuacións que se van realizar, que deberán identificar o edificio ou a vivenda, incluír fotografías onde se amosen os elementos que se rehabilitarán, así como o orzamento desagregado e detallado do investimento.

g) Certificado do inicio das obras, emitido pola persoa técnica responsable da obra, no caso de obras iniciadas con anterioridade á data da solicitude da cualificación provisional.

h) Licenza municipal de obras, no caso de que sexa necesaria pola actuación que se vai realizar. No suposto de non contar aínda coa licenza, achegarase a correspondente solicitude de licenza.

i) Comunicación previa ao concello, cando a actuación non estea sometida a licenza. No caso de ter transcorridos máis de quince días hábiles, contados desde a data da presentación da comunicación previa ao concello, esta deberá vir acompañada dunha declaración responsable de non ter sido requirido para a súa emenda.

j) Plano de situación da vivenda ou edificio en que se vaian realizar as actuacións.

k) No caso de edificios ou vivendas declarados ben de interese cultural (en diante, BIC), catalogados ou que conten con protección integral no instrumento de ordenación urbanística correspondente, a ficha do catálogo de patrimonio cultural da normativa urbanística vixente no termo municipal onde se sitúe o ben inmoble.

l) Anexo VI, de relación das persoas propietarias das vivendas e locais do edificio/vivenda partícipes nas actuacións de rehabilitación ou renovación, con indicación da súa cota de participación no caso de solicitudes de edificios de tipoloxía residencial colectiva e tamén no caso de vivendas das cales sexan propietarias varias persoas, agás que, sendo varias persoas copropietarias, só a solicitante sexa a promotora da actuación.

2. De conformidade co artigo 28.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, non será necesario achegar os documentos que xa fosen presentados anteriormente pola persoa interesada a calquera Administración. Neste caso, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os ditos documentos, que serán recabados electronicamente a través das redes corporativas ou mediante consulta ás plataformas de intermediación de datos ou outros sistemas electrónicos habilitados para o efecto, agás que conste no procedemento a oposición expresa da persoa interesada.

De forma excepcional, se non se poden obter os citados documentos, poderá solicitarse novamente á persoa interesada a súa achega.

Nove. Documentación complementaria para a solicitude de cualificación definitiva.

Coa solicitude de cualificación definitiva deberá achegarse a seguinte documentación:

a) Reportaxe fotográfica que amose as obras realizadas.

b) Memoria en que se describan as actuacións realizadas.

c) Anexo VII, de facturas das persoas provedoras que participaron na execución das actuacións, que deberán reflectir de xeito desagregado o seu importe e a súa descrición.

d) Documentos bancarios acreditativos do pagamento das facturas presentadas. Non se admitirán pagamentos en efectivo nin se admitirán como xustificantes os obtidos a través da rede internet, se non están validados pola entidade bancaria ou non dispoñen de códigos de verificación na sede electrónica da dita entidade bancaria. Excepcionalmente, admitirase o recibo de pagamento da persoa provedora para gastos de importes inferiores a 1.000 euros.

e) Licenzas e/ou autorizacións preceptivas, no caso de non telas achegado con anterioridade.

f) De ser o caso, certificado do inicio das obras, emitido pola persoa técnica responsable da obra, no caso de non ter iniciadas as obras con anterioridade á data da solicitude da cualificación provisional.

g) De ser o caso, certificado do remate das obras.

h) Copia de, polo menos, tres ofertas de diferentes provedores, no suposto de que o importe do custo que se vai executar supere a contía de 40.000 euros. A elección entre as ofertas presentadas realizarase conforme criterios de eficiencia e economía, debendo xustificarse expresamente nunha memoria a elección cando non recaia na proposta económica máis vantaxosa, nos termos establecidos no artigo 29.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

i) De ser o caso, en función da actuación subvencionable, acta de medición que acredite a mellora das condicións de protección fronte ao ruído, se non se xustifica previamente mediante as opcións recollidas no documento básico de protección fronte ao ruído do Código técnico da edificación.

j) De ser o caso, en función da actuación subvencionable, acta de medición da situación, unha vez finalizadas as obras, que acredite o cumprimento da redución de forma efectiva da concentración da media anual do radon no interior da vivenda, de non utilizar as solucións que recolla o documento básico de salubridade-protección fronte ao radon do Código técnico da edificación.

Dez. Comprobación de datos.

1. Para a tramitación da cualificación provisional (procedemento VI408O) consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos en poder da Administración actuante ou elaborados polas administracións públicas, agás que a persoa interesada se opoña á súa consulta:

a) Documento nacional de identidade (DNI) ou número de identidade de estranxeiro/a (NIE) da persoa solicitante.

b) Número de identificación fiscal (NIF) no suposto de comunidades ou agrupacións de comunidades de persoas propietarias ou agrupacións de persoas propietarias.

c) DNI ou NIE da persoa física representante.

d) NIF da entidade representante.

e) Certificación catastral de titularidade correspondente á persoa solicitante ou, de ser o caso, ás persoas que sexan membros de comunidades ou agrupacións de comunidades de persoas propietarias ou agrupacións de persoas propietarias.

f) Consulta descritiva e gráfica dos datos catastrais da vivenda ou vivendas en que se van levar a cabo as actuacións, que acredite o seu uso para as actuacións promovidas pola persoa solicitante.

2. No caso de que as persoas ou entidades interesadas se opoñan á consulta, deberán indicalo no recadro correspondente habilitado no anexo III e achegar os documentos oportunos.

Cando así o exixa a normativa aplicable, solicitarase o consentimento expreso da persoa ou entidade interesada para realizar a consulta.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos citados datos, poderáselles solicitar ás persoas interesadas que presenten os documentos correspondentes.

Quinto. Bases reguladoras das axudas ás actuacións de rehabilitación e renovación nas ARI dos Camiños de Santiago, do Parque Nacional das Illas Atlánticas e da Ribeira Sacra

Un. Obxecto e réxime das axudas.

1. A concesión das axudas ás actuacións de rehabilitación ou renovación nas ARI dos Camiños de Santiago, do Parque Nacional das Illas Atlánticas e da Ribeira Sacra rexeranse polo establecido nestas bases reguladoras (código procedemento VI408Q).

2. De conformidade co establecido no artigo 19.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, estas subvencións concederanse polo procedemento de concorrencia non competitiva, ata esgotar o crédito dispoñible previsto na resolución de convocatoria pública.

Dous. Persoas e entidades beneficiarias.

1. Poderán ser beneficiarias destas subvencións:

a) As comunidades de persoas propietarias e as agrupacións de comunidades de persoas propietarias constituídas conforme o disposto polo artigo 5 da Lei 49/1960, do 21 de xullo, de propiedade horizontal.

b) As agrupacións de persoas propietarias.

c) As persoas físicas propietarias o usufrutuarias de edificios ou vivendas.

2. Para que as persoas físicas sexan beneficiarias deberán posuír a nacionalidade española ou, no suposto das persoas estranxeiras, ter a residencia legal en España.

3. Non poderán obter a condición de persoas ou entidades beneficiarias aquelas que estean incursas nalgunha das causas previstas no artigo 10.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

4. No caso de que a solicitante sexa unha comunidade ou agrupación de comunidades de propietarios/as ou agrupación de persoas propietarias, os requisitos sinalados nos números anteriores deberán cumprilos todos os seus membros.

5. Cando a execución da actuación corresponda a varias persoas beneficiarias, a axuda distribuirase en proporción ao custo asumido por cada unha delas. As persoas beneficiarias destinarán o importe íntegro da axuda ao pagamento das correspondentes actuacións. Cando se trate de comunidades ou agrupación de comunidades de persoas propietarias, esta regra resultará igualmente de aplicación, con independencia de que, tanto o importe dela como o custo das obras deba repercutirse nas persoas propietarias e, de ser o caso, nos locais comerciais ou predios doutros usos compatibles, de conformidade coas regras previstas na lexislación de propiedade horizontal.

Non obstante o disposto no parágrafo anterior, cando algún dos membros da comunidade ou da agrupación de comunidades de persoas propietarias incorra nunha ou varias das prohibicións establecidas no artigo 10.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, non se atribuirá á dita propietaria a parte proporcional que lle correspondería da axuda recibida, que se rateará entre as restantes persoas membros da comunidade ou agrupación.

6. As agrupacións de persoas propietarias non poderán disolverse ata que transcorra o prazo de catro anos, contados desde que venceu o prazo para presentar a xustificación da subvención por parte da entidade beneficiaria.

7. Será requisito necesario para poder solicitar a axuda estar en posesión da cualificación definitiva.

Tres. Determinación da contía da subvención.

1. A contía máxima das axudas determinarase atendendo ao custo total da intervención reflectido na cualificación definitiva, que incluirá, de ser o caso, os custos desagregados da actuación de rehabilitación ou renovación.

2. O gasto subvencionable fixado na cualificación definitiva determinarase logo da comprobación da execución de todas as actuacións e da emisión do informe favorable dos servizos técnicos das áreas provinciais do IGVS, en atención ás facturas e aos documentos bancarios de pagamento que se presenten como xustificación destas.

3. A contía máxima das axudas non poderá exceder, de forma individualizada, o 50 % do custo subvencionable da actuación.

No caso de actuacións en vivendas unifamiliares ou actuacións no interior de vivendas situadas en edificios de tipoloxía residencial colectiva, esta porcentaxe máxima poderá ser do 75 %, cando resulten acreditados ingresos da unidade de convivencia da persoa propietaria ou usufrutuaria, promotora da actuación e residente na vivenda, e estes sexan inferiores a tres veces o IPREM.

Esta mesma porcentaxe aplicarase cando se acometan actuacións para a mellora da accesibilidade e se acredite na unidade de convivencia da persoa propietaria, promotora da actuación e residente na vivenda, que existen persoas con discapacidade ou maiores de 65 anos.

4. A contía máxima determinarase atendendo o custo total da actuación e calcularase multiplicando o número de vivendas polas axudas unitarias establecidas a seguir:

a) Ata 12.000 euros por cada vivenda que se rehabilite, sexa unifamiliar ou en edificio de tipoloxía residencial colectiva.

No caso de edificios de tipoloxía residencial colectiva, incrementaranse estas contías con 80 euros por cada metro cadrado de superficie construída de local comercial ou outros usos. Ademais, poderá incrementarse en 1.000 euros por vivenda e 10 euros por cada metro cadrado de superficie construída de uso comercial ou outros usos, nos edificios e vivendas declaradas BIC, catalogados ou que conten con protección integral no instrumento de ordenación urbanística correspondente.

Para poder computar a contía establecida por cada metro cadrado de uso comercial ou outros usos, será necesario que os predios correspondentes participen nos custos de execución da actuación.

b) Ata 30.000 euros por cada vivenda construída en substitución doutra previamente demolida.

Catro. Solicitudes de subvencións.

1. As solicitudes realizaranse, de conformidade co disposto no punto 2 do ordinal terceiro, mediante a presentación do formulario que se incorpora, respectivamente, como anexo VIII (código de procedemento VI408Q) desta resolución, debidamente cuberto. Deberán dirixirse á área provincial do IGVS onde estea situada a vivenda ou edificio.

2. No formulario de solicitude a persoa ou entidade solicitante deberá realizar as seguintes declaracións:

a) Declaración responsable de que non solicitou nin obtivo ningunha outra axuda para a mesma finalidade. No caso de ter solicitado ou obtido algunha outra axuda, deberá indicar cales e a súa contía.

b) Compromiso de comunicar calquera outra subvención que lle sexa concedida para a mesma finalidade.

c) Declaración responsable de non estar incursa nas causas de inhabilitación para a obtención de axudas previstas no artigo 10.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

d) Declaración responsable de que se está ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e o artigo 9 do seu regulamento, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

e) Declaración responsable de que todos os datos da solicitude son certos.

Cinco. Documentación complementaria.

1. As persoas ou entidades interesadas deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación:

a) De ser o caso, documentación acreditativa da representación da persoa que actúe no nome da persoa ou entidade solicitante. A representación deberá acreditarse a través do modelo normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia ou por calquera outro medio válido en dereito. O modelo normalizado pódese descargar na seguinte ligazón: https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/modelos-xenericos.

b) Anexo IX, de ser o caso, de certificado da persoa que exerza as funcións de secretaria da comunidade de persoas propietarias, da agrupación de comunidades de persoas propietarias ou de quen representa á agrupación de persoas propietarias, en que se recolla tanto o acordo de solicitar a subvención do Programa de axudas ás actuacións de rehabilitación ou renovación nas áreas de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago, do Parque Nacional das Illas Atlánticas e da Ribeira Sacra, como o nomeamento da persoa que represente na tramitación do expediente á comunidade de persoas propietarias, á agrupación de comunidades de persoas propietarias ou á agrupación de persoas propietarias.

c) Anexo X, de ser o caso, debidamente cuberto, en que se relacionen as persoas propietarias das vivendas e locais do edificio, partícipes nas actuacións de rehabilitación ou renovación e interesadas na subvención. Neste anexo cubriranse, de ser o caso, as declaracións de non estar incursos en ningunha das circunstancias do artigo 10.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

d) Anexo XI, de declaración responsable e comprobación de datos das persoas que integran a unidade de convivencia da persoa solicitante, no caso de actuacións en vivendas unifamiliares ou actuacións no interior de vivendas situadas en edificios de tipoloxía residencial colectiva.

e) Certificado acreditativo da discapacidade da persoa solicitante ou, de ser o caso, das persoas que compoñen a súa unidade de convivencia en que concorra a dita circunstancia, no suposto de tratarse dun documento non expedido pola Xunta de Galicia.

f) No caso de edificios ou vivendas declarados BIC, catalogados ou que conten con protección integral no instrumento de ordenación urbanística correspondente, documentación xustificativa destas circunstancias, se non constaba na documentación anterior.

2. De conformidade co artigo 28.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, non será necesario achegar os documentos que xa fosen presentados anteriormente pola persoa interesada a calquera Administración. Neste caso, deberase indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os ditos documentos, que serán recabados electronicamente a través das redes corporativas ou mediante consulta ás plataformas de intermediación de datos ou outros sistemas electrónicos habilitados para o efecto, agás que conste no procedemento a oposición expresa da persoa interesada.

De forma excepcional, se non se poden obter os citados documentos, poderá solicitarse novamente á persoa interesada a súa achega.

Seis. Comprobación de datos.

1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos en poder da Administración actuante ou elaborados polas administracións públicas, agás que a persoa ou entidade interesada se opoña á súa consulta:

a) DNI ou NIE da persoa solicitante e das persoas integrantes da súa unidade de convivencia, de ser o caso, así como das persoas propietarias dunha vivenda ou local do edificio partícipes nas actuacións de rehabilitación ou renovación e interesadas na subvención, de ser o caso.

b) NIF da entidade solicitante.

c) DNI ou NIE da persoa física representante.

d) NIF da entidade representante.

e) Certificados acreditativos do cumprimento de obrigas tributarias coa Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT), de obrigas coa Seguridade Social e/ou coa Administración Pública da Comunidade Autónoma de Galicia, da persoa solicitante e das persoas integrantes da súa unidade de convivencia, así como da entidade solicitante e, de ser o caso, das persoas que sexan membros de comunidades ou agrupacións de comunidades de persoas propietarias ou agrupacións de persoas propietarias.

f) Certificación catastral de titularidade correspondente á persoa ou entidade solicitante ou, de ser o caso, das persoas que sexan membros de comunidades ou agrupacións de comunidades de persoas propietarias ou agrupacións de persoas propietarias.

g) Consulta descritiva e gráfica dos datos catastrais da vivenda ou vivendas en que se vanlevar a cabo as actuacións, que acredite o seu uso pola persoa ou entidade solicitante ou, de ser o caso, das persoas que sexan membros de comunidades ou agrupacións de comunidades de persoas propietarias ou agrupacións de persoas propietarias.

h) Consulta de bens inmobles correspondentes á persoa ou entidade solicitante ou, de ser o caso, das persoas que sexan membros de comunidades ou agrupacións de comunidades de persoas propietarias ou agrupacións de persoas propietarias.

2. No caso de actuacións realizadas en vivendas unifamiliares ou de actuacións en interior de vivendas situadas en edificios de tipoloxía residencial colectiva, consultaranse, ademais, os datos incluídos nos seguintes documentos elaborados polas administracións públicas, de ser o caso:

a) Permiso de residencia legal da persoa solicitante, cando sexa estranxeira.

b) Certificado da renda sobre as persoas físicas (IRPF) e nivel de renda da persoa solicitante, así como das persoas que compoñen a súa unidade de convivencia.

c) Certificado das prestacións do Rexistro de Prestacións Sociais Públicas, incapacidade temporal e maternidade do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), da persoa solicitante, así como das persoas que compoñen a súa unidade de convivencia.

d) Certificado das percepcións da renda de integración social de Galicia da persoa solicitante, así como das persoas que compoñen a súa unidade de convivencia.

e) Importes das prestacións de desemprego percibidos pola persoa solicitante, así como das persoas que compoñen a súa unidade de convivencia.

f) Certificado acreditativo da discapacidade, para o suposto de que o documento deba ser expedido pola Xunta de Galicia, da persoa solicitante ou, de ser o caso, das persoas que compoñen a súa unidade de convivencia en que concorra a dita circunstancia e fagan constar na solicitude que lle é de aplicación. No suposto de tratarse dun documento non expedido pola Xunta de Galicia, deberá achegarse a correspondente documentación.

g) Consulta de datos de residencia con data da última variación padroal da persoa propietaria ou usufrutuaria promotora da actuación, para os efectos do cálculo da porcentaxe máxima do 75 % do custo subvencionable da actuación, así como das persoas que compoñen a súa unidade de convivencia.

3. No caso de que as persoas interesadas se opoñan á consulta, deberán indicalo no recadro correspondente habilitado nos anexos VIII, X e XI e achegar os documentos correspondentes.

4. Cando así o exixa a normativa aplicable, solicitarase o consentimento expreso da persoa interesada para realizar a consulta.

5. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos citados datos, poderáselle solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

Sete. Órganos competentes para instruír e resolver o procedemento.

1. A instrución do procedemento e a formulación da proposta de concesión da subvención correspóndelles ás áreas provinciais do IGVS onde se atope o edificio ou a vivenda obxecto da actuación de rehabilitación ou renovación.

2. A resolución de concesión será ditada pola persoa titular da Dirección Xeral do IGVS.

Oito. Procedemento de concesión das subvencións.

1. O procedemento iniciarase de oficio, en réxime de concorrencia non competitiva, mediante a publicación da resolución de convocatoria no DOG.

2. O prazo de presentación de solicitudes será o establecido na correspondente convocatoria.

3. De conformidade co establecido no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, se as solicitudes non reúnen algún dos requisitos exixidos nestas bases reguladoras ou na correspondente convocatoria, requirirase a persoa solicitante para que no prazo de dez días hábiles, emende a falta ou achegue os documentos preceptivos. Neste requirimento farase indicación expresa de que, se así non o fixese, teráselle por desistido na súa petición, logo da correspondente resolución, nos termos do artigo 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

4. Sen prexuízo do disposto no parágrafo anterior, a persoa ou entidade solicitante poderá ser requirida para que achegue cantos datos, documentos complementarios e aclaracións resulten necesarios para a tramitación e resolución do procedemento.

5. O órgano instrutor, logo da comprobación do cumprimento dos requisitos exixidos, elevará a proposta de resolución de concesión de cada expediente á persoa titular da Dirección Xeral do IGVS. Esta proposta conterá a identificación da persoa ou entidade beneficiaria, o tipo de actuación, o orzamento da actuación, o gasto subvencionable e a subvención máxima que lle corresponde.

6. A persoa titular da Dirección Xeral do IGVS, á vista da proposta efectuada e tendo en conta a dispoñibilidade orzamentaria, resolverá o que en dereito proceda.

Nove. Resolución e recursos.

1. A resolución estimará, desestimará ou declarará a inadmisión da axuda solicitada.

2. A resolución estimatoria acordará o outorgamento da subvención, con identificación da persoa/s beneficiaria/s, tipo de actuación, data da cualificación definitiva, número de vivendas e locais, gasto subvencionable e importe da subvención concedida.

3. O prazo para resolver e notificar a concesión será dun mes, contado desde a data de presentación da solicitude. Finalizado o prazo máximo establecido sen que se dite e notifique a resolución, as persoas ou entidades solicitantes poderán entender desestimadas as súas solicitudes por silencio administrativo.

4. A resolución da persoa titular da Dirección Xeral do IGVS é susceptible de recurso de alzada ante a persoa titular da Presidencia do IGVS, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación.

Dez. Modificación da resolución.

Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e, en todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, estatais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión.

Once. Causas de denegación.

1. Será causa de denegación da subvención o incumprimento dalgún dos requisitos exixidos nestas bases ou no resto da normativa que resulte de aplicación.

2. Así mesmo, serán denegadas aquelas solicitudes que non dispuxesen de cobertura orzamentaria no momento da súa resolución. Para estes efectos, o criterio que se utilizará para a súa tramitación será o da orde cronolóxica de entrada da solicitude completa en calquera dos rexistros previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro. Para tal fin, considerarase data de presentación da solicitude aquela en que esta quedase validamente presentada, por terse cuberto na forma correcta e vir acompañada da totalidade dos documentos exixidos na resolución de convocatoria.

Doce. Xustificación e pagamento da subvención.

1. A resolución da cualificación definitiva das actuacións terá a consideración de memoria de actuación e memoria económica, para os efectos do previsto no artigo 48 do regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, así como de comprobación material do investimento para os efectos previstos no artigo 30, apartados 2 e 3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

2. O pagamento realizarase por transferencia bancaria na conta sinalada para estes efectos pola persoa ou entidade beneficiaria.

Trece. Obrigas das persoas e das entidades beneficiarias.

Ademais das recollidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, serán obrigas das persoas e das entidades beneficiarias:

a) Facilitarlles aos órganos competentes toda a información necesaria para asegurar o cumprimento da finalidade da axuda concedida, particularmente, a que sexa requirida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, polo Tribunal de Contas e polo Consello de Contas no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das subvencións.

b) Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos, incluídos os documentos electrónicos, mentres poidan ser obxecto das actuacións de comprobación e control.

c) Destinar a axuda á finalidade para a cal se concede.

Catorce. Perda e reintegro da subvención.

1. Poderán ser causa de perda e posterior reintegro da subvención, ademais dos supostos previstos no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, os seguintes:

a) O incumprimento das obrigas recollidas no ordinal anterior.

b) A falta de comunicación ao órgano instrutor de calquera modificación das circunstancias determinantes do recoñecemento da subvención.

2. O incumprimento ou a falsidade nas condicións requiridas para o outorgamento da subvención comportará, ademais das sancións que poidan corresponder, o reintegro da subvención percibida, incrementada co xuro legal correspondente desde o seu pagamento, máis o 25 %, segundo establece o artigo 34 da Lei 9/2007, do 13 xuño, agás que a Lei de orzamentos xerais do Estado estableza outro diferente.

3. O procedemento para declarar a procedencia da perda do dereito de cobramento da subvención e, de ser o caso, para facer efectiva a devolución, será o establecido no título II da Lei 9/2007, do 13 xuño.

Quince. Compatibilidades e incompatibilidades.

As subvencións deste programa son compatibles con calquera outra axuda pública, sempre e cando a suma do importe de todas elas non supere o custo total da actuación concreta.

Dezaseis. Transparencia e bo goberno.

1. Deberá darse cumprimento ás obrigas de transparencia contidas no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

2. En virtude do disposto no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, as persoas físicas e xurídicas beneficiarias de subvencións están obrigadas a subministrar á Administración, ao organismo ou á entidade das previstas no artigo 3.1 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, a que se atopen vinculadas, logo de requirimento, toda a información necesaria para o cumprimento por aquela das obrigas previstas no título I da citada lei.

Dezasete. Base de datos nacional de subvencións.

En cumprimento do disposto no artigo 20 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, o texto da convocatoria e a información requirida no ordinal oitavo do devandito artigo serán comunicados á Base de datos nacional de subvencións (BDNS). A BDNS dará traslado ao Diario Oficial de Galicia do extracto da convocatoria para a súa publicación de acordo co establecido no Real decreto 130/2019, do 8 de marzo, polo que se regula a Base de datos nacional de subvencións e a publicidade das subvencións e demais axudas.

Dezaoito. Datos de carácter persoal.

De acordo co establecido no artigo 14.1.ñ) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, as persoas ou entidades beneficiarias quedan informadas cos datos consignados no modelo normalizado de solicitude, dos aspectos básicos previstos no Regulamento (UE) nº 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos seus datos persoais e á libre circulación destes datos (RGPD), e na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Sexto. Convocatoria das axudas ás actuacións de rehabilitación e de renovación nas áreas de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago, do Parque Nacional das Illas Atlánticas e da Ribeira Sacra

Un. Prazo de presentación de solicitudes.

1. O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado desde o primeiro día hábil seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia e rematará no momento do esgotamento da partida orzamentaria contida nesta convocatoria.

2. Este prazo poderá ser ampliado mediante resolución da persoa titular da Dirección Xeral do IGVS, que deberá ser publicada no DOG.

Dous. Crédito orzamentario.

1. As axudas previstas nesta convocatoria faranse efectivas con cargo á aplicación orzamentaria 08.81.451A.780.3, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2023, por un importe total de 6.617.000 euros, coa seguinte distribución por ARI:

ARI Camiños de Santiago

5.472.000 €

ARI P. Nacional das Illas Atlánticas

12.000 €

ARI A Ribeira Sacra

1.133.000 €

Total

6.617.000 €

3. No suposto de existir remanente nalgunha das ARI, poderase utilizar para financiar solicitudes das outras ARI, de acordo co previsto no artigo 31 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

4. A contía establecida nesta convocatoria poderá ser obxecto de ampliación por resolución ditada pola persoa titular da Dirección Xeral do IGVS, que terá efecto logo da súa publicación no DOG, de conformidade co establecido no artigo 30 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

Tres. Datos fiscais e valor do IPREM para a concesión das axudas.

Os datos fiscais que se terán en conta nesta convocatoria para a concesión das axudas corresponderán ao exercicio económico 2022. Para a valoración das solicitudes utilizarase o valor do IPREM de 2023.

Catro. Actuacións subvencionables.

Serán subvencionables con cargo a esta convocatoria as actuacións previstas no punto 2 do ordinal cuarto desta resolución.

IV. Réxime transitorio do Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan de vivenda 2018-2021

Sétimo. Regulación do réxime transitorio das solicitudes de cualificación no ámbito das áreas de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago, do Parque Nacional das Illas Atlánticas e da Ribeira Sacra presentadas no marco do Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan de vivenda 2018-2021, así como das actuacións cualificadas definitivamente ao abeiro do dito programa e das axudas denegadas por esgotamento de crédito na convocatoria para o ano 2022

Un. Solicitudes de cualificación.

As solicitudes de cualificacións provisionais e definitivas (códigos de procedemento VI408F, VI408G, VI408L e VI408M) presentadas antes da data de produción de efectos desta resolución tramitaranse conforme a regulación da participación no Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan de vivenda 2018-2021.

Dous. Solicitudes de axudas tras a cualificación definitiva.

As solicitudes de axudas que se presenten en virtude da cualificación definitiva obtida ao abeiro do Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan de vivenda 2018-2021 tramitaranse conforme o establecido nas convocatorias do novo programa.

V. Eficacia

Oitavo. Produción de efectos

Esta resolución producirá efectos a partir do día hábil seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 23 de outubro de 2023

Ángeles Vázquez Mejuto
Presidenta do Instituto Galego da Vivenda e Solo

ANEXO I

Relación de parroquias da ARI dos Camiños de Santiago

Traxecto

Provincia

Concello

Parroquia afectada

Ámbito específico

Camiño Inglés

A Coruña

A Coruña

A Coruña

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

A Coruña

Elviña (San Vicente)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

A Coruña

Oza (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Abegondo

Cos (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Abegondo

Cullergondo (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Abegondo

Folgoso (Santa Dorotea)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Abegondo

Leiro (Santaia)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Abegondo

Limiñón (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Abegondo

Meangos (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Abegondo

Montouto (Santa Cristina)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Abegondo

Presedo (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Abegondo

Sarandós (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Abegondo

Vilacova (San Tomé)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Abegondo

Viós (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Abegondo

Vizoño (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Ames

Agrón (San Lourenzo)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Ames

Ames (San Tomé)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

A Coruña

Ames

Biduído (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Ames

Covas (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Ames

Lens (San Paio)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Ames

Transmonte (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Arzúa

A Mella (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

Arzúa

Arzúa (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Francés

A Coruña

Arzúa

Boente (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

Arzúa

Burres (San Vicenzo)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

Arzúa

A Castañeda (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

Arzúa

Figueroa (San Paio)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

Arzúa

Lema (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

Arzúa

Rendal (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

Arzúa

Dodro (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Arzúa

Arzúa (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Arzúa

Oíns (San Cosme)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Arzúa

San Martiño de Calvos de Sobrecamiño

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Arzúa

Viladavil (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Arzúa

Campo (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Arzúa

Arzúa (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Betanzos

Betanzos

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Betanzos

Requián (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Betanzos

Tiobre (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Boimorto

Andavao (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Boimorto

Boimil (San Miguel)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Boimorto

Boimorto (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Boimorto

Brates (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Boimorto

Cardeiro (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Boimorto

Mercurín (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Boimorto

Os Ánxeles (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Boimorto

Sendelle (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

A Coruña

Boqueixón

Lestedo (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

A Coruña

Boqueixón

Sergude (San Breixo)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Cabanas

Cabanas (San Andrés)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Cabanas

Irís (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Cabanas

Laraxe (San Mamede)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Cabanas

San Martiño de Porto (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Cambre

Anceis (San Xoán)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Cambre

Sigrás (Santiago)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Cambre

O Temple

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Carral

Beira (Santa Mariña)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Carral

Cañás (Santa Baia)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Carral

Sergude (San Xián)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Carral

Tabeaio (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Cee

A Ameixenda (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Cee

A Pereiriña (San Xián)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Cee

A Toba (Santo Adrán)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Cee

Brens (Santa Baia)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Cee

Cee (Santa María da Xunqueira)

Trazado do Camiño

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Cee

Lires (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Corcubión

Corcubión (San Marcos)

Trazado do Camiño

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Corcubión

Redonda (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Culleredo

Almeiras (San Xián)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Culleredo

Culleredo (Santo Estevo)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Culleredo

O Burgo (Santiago)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Culleredo

Rutis (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

A Coruña

Dodro

Dodro (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Dumbría

Buxantes (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Dumbría

Dumbría (Santa Eulalia)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Dumbría

O Ézaro (Santa Uxía)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Dumbría

Olveira (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Dumbría

Olveiroa (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Dumbría

Salgueiros (San Mamede)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Fene

Barallobre (Santiago)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Fene

Fene (San Salvador)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Fene

Magalofes (San Xurxo)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Fene

Perlío (Santo Estevo)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Ferrol

Ferrol

Trazado do Camiño

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Fisterra

Duio (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Fisterra

Duio (San Vicenzo)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Fisterra

Fisterra (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Fisterra

Sardiñeiro (San Juan)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Mazaricos

Os Vaos (San Tomé)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Mazaricos

Corzón (San Cristovo)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Mazaricos

As Maroñas (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Mazaricos

Mazaricos (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

A Coruña

Melide

Abeancos (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

Melide

O Barreiro (San Mamede)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

Melide

Campos (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

Melide

Furelos (San Juan)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

Melide

O Meire (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

Melide

Melide (San Pedro)

Trazado do Camiño

Camiño Francés

A Coruña

Melide

Santa María de Melide (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

Melide

O Leboreiro (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

A Coruña

Melide

Os Ánxeles (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

A Coruña

Melide

Melide (San Pedro)

Trazado do Camiño

Camiño Francés

A Coruña

Melide

Vitiriz (San Vicente)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Mesía

Bruma (San Lourenzo)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Miño

Castro (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Miño

Leiro (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Miño

Miño (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Miño

Vilanova (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Muxía

Bardullas (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Muxía

Santiso de Vuiturón (San Tirso)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Muxía

Caberta (San Fins)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Muxía

Frixe (Santa Leocadia)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Muxía

Moraime (San Xulián)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Muxía

Morquitián (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Muxía

Muxía (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Muxía

Nemiña (San Cristovo)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Muxía

Touriñán (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Muxía

San Martiño de Ozón (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Muxía

Vilastose (San Cibrán)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Muxía

Coucieiro (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Narón

Xuvia (Nsa. Señora dos Desamparados)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Narón

Xuvia (San Martiño)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Narón

Xuvia (Santa Rita)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Narón

Xuvia (Santiago)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Neda

Neda (San Nicolás)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Neda

Santa María de Neda (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Negreira

A Pena (San Mamede)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Negreira

Aro (San Vicente)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Negreira

Broño (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Negreira

Bugallido (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Negreira

Gonte (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Negreira

Landeira (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Negreira

Logrosa (Santo Eleuterio)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Negreira

Negreira

Trazado do Camiño

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Negreira

Portor (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Negreira

Zas (San Mamede)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

O Pino

Arca (Santaia)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

O Pino

Castrofeito (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

O Pino

Cerceda (San Miguel)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

O Pino

Ferreiros (San Breixo)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

O Pino

Ferreiros (San Mamede)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

O Pino

Gonzar (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

O Pino

Medín (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

O Pino

Pereira (San Miguel)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

O Pino

O Pino (San Vicenzo)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Ordes

Ardemil (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Ordes

Buscás (San Paio)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Ordes

Leira (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Ordes

Santa Cruz de Montaos (Santa Cruz)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Ordes

Pereira (Santaia)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Ordes

Poulo (San Xulián)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Oroso

Deixebre (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Oroso

A Gándara (San Miguel)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Oroso

Oroso (San Martiño)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Paderne

Souto (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Paderne

San Pantaleón das Viñas (San Pantaleón)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

A Coruña

Padrón

Cruces (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

A Coruña

Padrón

Iria Flavia (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

A Coruña

Padrón

Padrón (Santiago)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Pontedeume

Andrade (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Pontedeume

Breamo (San Miguel)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Pontedeume

Pontedeume (Santiago)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Pontedeume

Vilar (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

A Coruña

Rois

Ribasar (Santa Mariña)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Santa Comba

Fontecada (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Santiago de Compostela

A Barciela (Santo André)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Santiago de Compostela

A Enfesta (San Cristovo)

Trazado do Camiño

Camiño Francés

A Coruña

Santiago de Compostela

Aríns (San Martiño)

Trazado do Camiño

Camiño Francés

A Coruña

Santiago de Compostela

Bando (Santa Eulalia)

Trazado do Camiño

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Santiago de Compostela

Conxo (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

A Coruña

Santiago de Compostela

Conxo (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Santiago de Compostela

Figueiras (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Santiago de Compostela

Laraño (San Martiño)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

A Coruña

Santiago de Compostela

Laraño (San Martiño)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Santiago de Compostela

Marantes (San Vicente)

Trazado do Camiño

Camiño Francés

A Coruña

Santiago de Compostela

Sabugueira (San Paio)

Trazado do Camiño

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Santiago de Compostela

San Paio (Santiago)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Santiago de Compostela

San Caetano (Santiago)

Trazado do Camiño

Camiño Francés

A Coruña

Santiago de Compostela

San Lázaro (Santiago)

Trazado do Camiño

Camiño da Prata II

A Coruña

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Trazado do Camiño

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Trazado do Camiño

Camiño Francés

A Coruña

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

A Coruña

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Trazado do Camiño

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Santiago de Compostela

Vidán (Divino Salvador)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

A Coruña

Santiago de Compostela

Vidán (Divino Salvador)

Trazado do Camiño

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Santiago de Compostela

Villestro (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño da Prata II

A Coruña

Santiago de Compostela

O Eixo (San Cristovo)

Trazado do Camiño

Camiño da Prata II

A Coruña

Santiago de Compostela

Marrozos (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Norte

A Coruña

Sobrado

A Ciadella (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Sobrado

A Porta (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Sobrado

Carelle (San Lourenzo)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Sobrado

Codeoso (San Miguel)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Sobrado

Cumbraos (San Xiao)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Sobrado

Folgoso (Santa Cristina)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Sobrado

Grixalba (San Xiao)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Sobrado

Nogueira (San Xurxo)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Sobrado

Roade (Santo André)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

A Coruña

Teo

Calo (San Xoán)

Trazado do Camiño

Camiño Primitivo

A Coruña

Toques

Mangoeiro (San Tomé)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

A Coruña

Toques

San Martiño de Oleiros (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

A Coruña

Toques

Vilamor (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

A Coruña

Toques

Vilouriz (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Toques

Santa Mariña de Brañas (Santa Mariña)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

A Coruña

Vedra

A Ponte Ulla (Santa María Madalena)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

A Coruña

Vedra

Santa Cruz de Ribadulla (Santa Cruz)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

A Coruña

Vedra

San Fins de Sales (San Fins)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

A Coruña

Vedra

San Xián de Sales (San Xián)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

A Coruña

Vedra

San Pedro de Vilanova (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Vilasantar

Présaras (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Vilasantar

Vilariño (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

A Fonsagrada

A Bastida (San Miguel)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

A Fonsagrada

A Fonsagrada (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

A Fonsagrada

A Pobra de Burón (Santa Mª Madanela)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

A Fonsagrada

Bruicedo (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

A Fonsagrada

Cuíñas (San Cristovo)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

A Fonsagrada

Fonfría (Santa María Madanela)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

A Fonsagrada

Monteseiro (San Bartolo)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

A Fonsagrada

O Padrón (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

A Fonsagrada

Pacios (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

A Fonsagrada

Paradavella (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

A Fonsagrada

San Martín de Suarna (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

A Fonsagrada

Vieiro (Santo Antonio)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Abadín

Abadín (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Abadín

Candia (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Abadín

Castromaior (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Abadín

Fanoi (Santa María Madanela)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Abadín

Fraiás (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Abadín

Galgao (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Abadín

Quende (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Abadín

Romariz (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

As Nogais

Nullán (San Cosme)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Baleira

A Degolada (San Lourenzo)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Baleira

A Esperela (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Baleira

A Fontaneira (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Baleira

A Lastra (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Barreiros

Cabarcos (San Xulián)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Barreiros

San Xusto de Cabarcos (San Xusto)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Barreiros

Vilamartín Pequeno (San Xoán Degolado)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Begonte

Baamonde (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Begonte

Bóveda (Santalla)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Begonte

San Martiño de Pacios

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Castroverde

A Frairía (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Castroverde

Moreira (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Castroverde

Paderne (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Castroverde

Recesende (San Cibrao)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Castroverde

San Miguel do Camiño (San Miguel)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Castroverde

Souto de Torres (San Tomé)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Castroverde

Soutomerille (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Castroverde

Vilabade (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Castroverde

Vilalle (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Castroverde

Vilariño (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Castroverde

Bolaño (Santa Baia)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Friol

Anafreita (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Friol

Anxeriz (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Friol

Carballo (San Xiao)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Friol

Miraz (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Friol

Nodar (San Mamede)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Friol

O Pacio (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Friol

Seixón (San Paio)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Friol

Silvela (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Guitiriz

As Negradas (San Vicente)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Guitiriz

Maríz (Santa Baia)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Guitiriz

Parga (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Guitiriz

Pígara (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Guitiriz

Roca (San Xiao)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Guitiriz

San Breixo de Parga (San Breixo)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Guitiriz

Santa Locaia de Parga

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Guitiriz

Vilar (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Guntín

San Romao da Retorta

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Guntín

Santa Cruz da Retorta

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Lourenzá

Lourenzá (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Norte

Lugo

Lourenzá

San Tomé de Lourenzá

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Lourenzá

San Xurxo de Lourenzá

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Lourenzá

Santo Adrao de Lourenzá

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Lugo

Alto (San Xoán)

Trazado do Camiño

Camiño Primitivo

Lugo

Lugo

Bacurín (San Miguel)

Trazado do Camiño

Camiño Primitivo

Lugo

Lugo

Bascuas (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Primitivo

Lugo

Lugo

Burgo (San Vicente)

Trazado do Camiño

Camiño Primitivo

Lugo

Lugo

Carballido (San Martiño)

Trazado do Camiño

Camiño Primitivo

Lugo

Lugo

Gondar (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Primitivo

Lugo

Lugo

Mera (San Pedro)

Trazado do Camiño

Camiño Primitivo

Lugo

Lugo

O Veral (San Vicente)

Trazado do Camiño

Camiño Primitivo

Lugo

Lugo

Pedreda (San Vicente)

Trazado do Camiño

Camiño Primitivo

Lugo

Lugo

Poutomillos (San Martiño)

Trazado do Camiño

Camiño Primitivo

Lugo

Lugo

Prógalo (Santiago)

Trazado do Camiño

Camiño Primitivo

Lugo

Lugo

Romeán (San Pedro)

Trazado do Camiño

Camiño Primitivo

Lugo

Lugo

Orbazai (San Miguel)

Trazado do Camiño

Camiño Primitivo

Lugo

Lugo

Lugo

Trazado do camiño

Camiño Norte

Lugo

Mondoñedo

Lindin (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Mondoñedo

O Carme (Nosa Señora do Carme)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Mondoñedo

Os Remedios (Nosa Señora dos Remedios)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Mondoñedo

San Vicente de Trigás

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Mondoñedo

Santiago de Mondoñedo (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Mondoñedo

Sasdónigas (San Lourenzo)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Mondoñedo

Vilamor (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Mondoñedo

Mondoñedo (Nosa Señora do Carme)

Trazado do Camiño

Camiño Francés

Lugo

Monterroso

Ligonde (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Monterroso

Salgueiros (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Palas de Rei

Augas Santas (San Xurxo)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Palas de Rei

San Martiño de Ferreira de Negral

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Palas de Rei

Fontecuberta (Santa Mariña)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Palas de Rei

Lestedo (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Palas de Rei

Meixide (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Palas de Rei

Merlán (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Palas de Rei

O Carballal (San Sebastián)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Palas de Rei

O Mato (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Palas de Rei

Orosa (Santo André)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Palas de Rei

Palas de Rei (San Tirso)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Palas de Rei

San Xiao do Camiño (San Xiao)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Palas de Rei

Vilar de Donas (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Paradela

A Laxe (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Paradela

As Cortes (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Paradela

Ferreiros (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Paradela

Francos (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Paradela

Loio (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Pedrafita do Cebreiro

Fonfría (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Pedrafita do Cebreiro

Hospital (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Pedrafita do Cebreiro

Liñares (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Pedrafita do Cebreiro

Louzarela (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Pedrafita do Cebreiro

O Cebreiro (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Pedrafita do Cebreiro

Padornelo (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Pedrafita do Cebreiro

Veiga de Forcas (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Portomarín

Caborrecelle (San Xulián)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Portomarín

Castromaior (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Portomarín

Cortapezas (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Portomarín

Gonzar (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Portomarín

Narón (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Portomarín

Nespereira (San Cibrao)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Portomarín

Portomarín (San Nicolao)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Portomarín

San Mamede de Belaz (San Mamede)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Portomarín

San Mamede do Río (San Mamede)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Portomarín

Vedro (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Ribadeo

Arante (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Ribadeo

Cedofeita (Santa María Madanela)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Ribadeo

Covelas (San Vicente)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Ribadeo

Ove (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Ribadeo

Ribadeo (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Norte

Lugo

Ribadeo

Vilaselán

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

Castroncán (Santa Marta)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

Estraxiz (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

Formigueiros (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

Frollais (San Miguel)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

Loureiro (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

Lousada (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

Montán (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

Pascais (Santalla)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

Reiriz (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

Renche (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

Romelle (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

Samos (Santa Xertrude)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

San Cristovo do Real (San Cristovo)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

San Mamede de Couto (San Mamede)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

San Martiño do Real (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

San Xil de Carballo (San Xil)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

Teibilide (San Xulián)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

Zoó (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Sarria

Barbadelo (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Sarria

Belante (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Sarria

Biville (San Miguel)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Sarria

Calvor (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Sarria

Castelo dos Infantes (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Sarria

Farbán (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Sarria

Fontao (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Sarria

Lier (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Sarria

Louseiro (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Sarria

Maside (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Sarria

Meixente (San Xulián)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Sarria

O Camiño (San Mamede)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Sarria

Ortoá (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Sarria

A Pinza (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Sarria

Sarria

Trazado do Camiño

Camiño Francés

Lugo

Sarria

Vilar de Sarria (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Trabada

A Ría de Abres (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Trabada

Sante (San Xiao)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Trabada

Trabada (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Trabada

Valboa (Santa María Madanela)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Triacastela

A Balsa (San Breixo)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Triacastela

Lamas do Biduedo (Santo Isidro)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Triacastela

Triacastela (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Triacastela

Vilavella (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Vilalba

A Torre (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Vilalba

Alba (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Vilalba

Boizán (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Vilalba

Carballido (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Vilalba

Corvelle (San Bartolomeu)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Vilalba

Goiriz (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Vilalba

Insua (San Bartolomeu)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Vilalba

Mourence (San Xiao)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Vilalba

Sancovade (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Vilalba

Vilalba (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño da Prata I

Ourense

A Gudiña

A Gudiña (San Martiño e San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

A Gudiña

Carracedo da Serra (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

A Gudiña

O Canizo (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

A Gudiña

Parada da Serra (San Lucas)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

A Gudiña

Pentes (San Mamede)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

A Gudiña

San Lourenzo de Pentes (San Lourenzo)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

A Mezquita

A Vilavella (Santa María da Cabeza)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

A Mezquita

O Pereiro (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

A Mezquita

A Canda

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Allariz

Allariz (Santiago)

Trazado do Camiño

Camiño da Prata I

Ourense

Allariz

Allariz (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Allariz

Augas Santas (Santa Mariña)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Allariz

Coedo (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Allariz

Folgoso (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Allariz

Meire (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Allariz

Os Espiñeiros (San Breixo)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Allariz

Torneiros (San Miguel)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

Amoeiro

Bóveda (San Paio)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

Amoeiro

Rouzós (San Cibrao)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Baños de Molgas

Cantoña (San Mamede)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Baños de Molgas

Coucieiro (San Vicente)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Castrelo de Val

Campobecerros (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Castrelo de Val

Nocedo do Val (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Castrelo de Val

Parada da Serra (San Lucas)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Castrelo de Val

Portocamba (San Miguel)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

Coles

Cambeo (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

Coles

Gustei (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Cualedro

Atás (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Cualedro

Rebordondo (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Laza

A Alberguería (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Laza

Laza (San Juan)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Laza

Matamá (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Laza

O Castro de Laza (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Laza

Retorta (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Laza

Trez (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Monterrei

Albarellos (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Monterrei

Estevesiños (San Mamede)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Monterrei

Infesta (San Vicenzo)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Monterrei

Monterrei (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Monterrei

Vences (Santa Baia)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Oimbra

Rabal (Santo André)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

Ourense

Beiro (Santa Baia)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Ourense

Ourense

Trazado do Camiño

Camiño da Prata I

Ourense

Ourense

Rairo

Trazado do Camiño

Camiño da Prata I

Ourense

Ourense

Seixalbo

Trazado do Camiño

Camiño da Prata II

Ourense

Ourense

Tramo saída Ourense cara a Santiago

Trazado do Camiño

Camiño da Prata II

Ourense

Ourense

Vilar de Astrés (Purísima Concepción)

Trazado do Camiño

Camiño da Prata II

Ourense

Ourense

Cudeiro (San Pedro)

Trazado do Camiño

Camiño da Prata I

Ourense

Paderne de Allariz

Cantoña (San Mamede)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Paderne de Allariz

Coucieiro (San Vicente)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

Piñor

A Canda (San Mamede)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

Piñor

Barrán (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

Piñor

Carballeda (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

Piñor

Desterro (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Riós

Fumaces e A Trepa (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Riós

O Navallo (San Vicente)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Riós

Riós (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Riós

Trasestrada (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

San Cibrao das Viñas

Noalla (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

San Cibrao das Viñas

Santa Cruz de Rabeda (Santa Cruz)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

San Cristovo de Cea

Castrelo (San Cibrao)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

San Cristovo de Cea

Cea (San Cristovo)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

San Cristovo de Cea

Covas (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

San Cristovo de Cea

Pereda (Santa Baia)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

San Cristovo de Cea

Souto (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

San Cristovo de Cea

Vilaseco (San Miguel)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

San Cristovo de Cea

Viña (San Román)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

San Cristovo de Cea

Mandrás (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Sandiás

Couso de Limia (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Sandiás

Piñeira de Arcos (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Sandiás

Sandías (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Sarreaus

Codosedo (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Sarreaus

Paradiña (Santa María Madanela)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Taboadela

Santiago da Rábeda (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Trasmiras

Abavides (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Trasmiras

Lobaces (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Trasmiras

Trasmirás (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Trasmiras

Vila de Rei (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Trasmiras

Zos (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Verín

A Rasela (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Verín

Ábedes (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Verín

Cabreiroá (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Verín

Feces de Abaixo (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Verín

Mandín (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Verín

Mourazos (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Verín

Pazos (San Fiz)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Verín

Queirugás (San Bartolomeu)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Verín

Tamagos (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Verín

Tamaguelos (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Verín

Verín

Trazado do Camiño

Camiño da Prata II

Ourense

Vilamarín

Boimorto (Santa Baia)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

Vilamarín

Sobreira (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

Vilamarín

Tamallancos (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Vilar de Barrio

Bóveda (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Vilar de Barrio

Padreda (San Miguel)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Vilar de Barrio

Vilar de Barrio (San Pedro Fiz)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Vilardevós

Fumaces e Trepa (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Vilariño de Conso

Veigas de Camba

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Xinzo de Limia

Boado (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Xinzo de Limia

Xinzo de Limia

Trazado do Camiño

Camiño da Prata I

Ourense

Xunqueira de Ambía

A Abeleda (San Vicente)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Xunqueira de Ambía

Armariz (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Xunqueira de Ambía

Bobadela A Pinta (Santa Mariña)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Xunqueira de Ambía

Sobradelo (San Román)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Xunqueira de Ambía

Xunqueira de Ambía (Santa María a Real)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

A Estrada

Arnois (San Xiao P.)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

A Estrada

Castro (San Miguel P.)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

A Estrada

Loimil (Santa María P.)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

A Estrada

Oca (Santo Estevo P.)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

A Estrada

Orazo (San Pedro A.)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Barro

Agudelo (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Barro

Barro (San Breixo)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Barro

Barro Perdecanai (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Barro

Portela (San Mamede)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Caldas de Reis

Arcos da Condesa (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Caldas de Reis

Bemil (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Caldas de Reis

Caldas de Reis (San Tomé e Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Caldas de Reis

Caldas de Reis (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Caldas de Reis

Carracedo (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Caldas de Reis

San Clemente de Cesar (San Clemente)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Caldas de Reis

Santo André de Cesar (Santo André)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Dozón

As Maceiras (San Remixio)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Dozón

O Castro (San Salvador P.)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Dozón

Sanguiñedo (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Dozón

Bidueiros (Santa María P.)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Lalín

Bendoiro (San Miguel P.)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Lalín

Botos (San Xoán P.)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Lalín

Catasós (Santiago A.)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Lalín

Donsión (Santa Baia A.)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Lalín

Filgueira (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Lalín

Moneixas (San Adrián P.)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Lalín

Prado (San Martiño A.)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Lalín

Soutolongo (Santa María P.)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Lalín

Vilanova (San Xoán P.)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Lalín

Xesta (San Pedro Félix A.)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Mos

Guizán (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Mos

Louredo (San Salvador)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Mos

Mos (Santa Baia)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Mos

Petelos (San Mamede)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Mos

Sanguiñeda (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Mos

Torroso (San Mamede)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

O Porriño

Atios (Santa Baia)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

O Porriño

O Porriño (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

O Porriño

San Salvador de Budiño (San Salvador)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Pontecesures

Pontecesures (San Xulián)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Pontevedra

A Canicouva (Santo Estevo)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Pontevedra

A Virxe do Camiño (Virxe do Camiño)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Pontevedra

Alba (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Pontevedra

Cerponzóns (San Vicente)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Pontevedra

Lérez (San Salvador)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Pontevedra

Ponte Sampaio (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Pontevedra

Pontevedra

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Pontevedra

Salcedo (San Martiño)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Pontevedra

Tomeza (San Pedro)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Portas

Briallos (San Cristovo)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Redondela

Cedeira (Santo André)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Redondela

Cesantes (San Pedro)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Redondela

O Viso (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Redondela

Quintela (San Mamede)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Redondela

Redondela (Santiago)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Redondela

Saxamonde (San Román)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Redondela

Vilar de Infesta (San Martiño)

Trazado do Camiño

Camiño da Prata II

Pontevedra

Silleda

Chapa (San Cibrao)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Silleda

Cira (Santa Baia)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Silleda

Dornelas (San Martín)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Silleda

Lamela (San Miguel)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Silleda

Magaride (San Fiz)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Silleda

Manduas (San Tirso)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Silleda

Negreiros (San Martín)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Silleda

Piñeiro (San Xiao)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Silleda

Rellas (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Silleda

Siador (San Miguel)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Silleda

Silleda (Santa Baia)

Trazado do Camiño

Camiño da Prata II

Pontevedra

Silleda

Taboada (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Soutomaior

Arcade (Santiago)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Tui

Randufe (Santa María da Guía)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Tui

Rebordáns (San Bartolomeu)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Tui

Ribadelouro (Santa Comba)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Tui

Tui (O Sagrario)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Valga

Xanza (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Valga

Setecoros (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Valga

Valga (San Miguel)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Vilaboa

Figueirido (Santo André)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Vilaboa

Santa Comba de Bértola (Santa Comba)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Vilaboa

Vilaboa (San Martiño)

Trazado do Camiño

Inverno

Lugo

A Pobra do Brollón

A Pobra de Brollón (San Pedro)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

A Pobra do Brollón

Abrence (San Xoán)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

A Pobra do Brollón

Barxa de Lor (Santa Mariña)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

A Pobra do Brollón

Castroncelos (Santiago)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

A Pobra do Brollón

Cereixa (San Pedro)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

A Pobra do Brollón

Fornelas (Santa Comba)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Chantada

A Laxe (San Xoán)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Chantada

Argozón (San Vicente)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Chantada

Belesar (San Bartolomeu)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Chantada

Camporramiro (Santa María)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Chantada

Chantada (Santa Mariña)

Trazado do Camiño

Inverno

Lugo

Chantada

Líncora (San Pedro)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Chantada

Mariz (San Martiño)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Chantada

Muradelle (San Paio)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Chantada

O Mato (San Xillao)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Chantada

O Monte (San Miguel)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Chantada

Requeixo (Santiago)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Chantada

San Salvador de Asma (San Salvador)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Chantada

San Xurxo de Asma (San Xurxo)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Monforte de Lemos

A Parte (Santa María)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Monforte de Lemos

A Vide (San Cibrao)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Monforte de Lemos

Chavaga (San Xoán)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Trazado do Camiño

Inverno

Lugo

Monforte de Lemos

Moreda (San Salvador)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Monforte de Lemos

Reigada (San Salvador)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Monforte de Lemos

Seoane (San Salvador)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

O Saviñao

Diomondi (San Paio)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

O Saviñao

Fión (San Lourenzo)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

O Saviñao

Mourelos (San Xulián)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

O Saviñao

Rosende (Santa Mariña)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Pantón

San Vicente de Castillón (San Vicente)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Pantón

Santalla de Toiriz (Santalla)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Pantón

Santo Estevo do Mato (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Quiroga

Bendilló (Santa María)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Quiroga

Bendollo (Santa Baia)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Quiroga

Montefurado (San Miguel)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Quiroga

Nocedo (San Lourenzo)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Quiroga

Paradaseca (San Marcos)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Quiroga

Quintá de Lor (Santa María)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Quiroga

Quiroga (San Martiño)

Trazado do Camiño

Inverno

Lugo

Quiroga

Sequeiros (Santa Mariña)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Quiroga

Vilaster (Santa María)

Toda a parroquia

Inverno

Ourense

A Rúa

A Rúa de Valdeorras (Santo Estevo)

Trazado do Camiño

Inverno

Ourense

A Rúa

Roblido (San Xoán)

Toda a parroquia

Inverno

Ourense

Carballeda de Valdeorras

Pumares (San Martiño)

Toda a parroquia

Inverno

Ourense

Carballeda de Valdeorras

Sobradelo (Santa María)

Toda a parroquia

Inverno

Ourense

Carballeda de Valdeorras

Vila (Santa María Madalena)

Toda a parroquia

Inverno

Ourense

O Barco de Valdeorras

A Proba (Santa María)

Toda a parroquia

Inverno

Ourense

O Barco de Valdeorras

Éntoma (San Xoán)

Toda a parroquia

Inverno

Ourense

O Barco de Valdeorras

O Barco (San Amaro)

Trazado do Camiño

Inverno

Ourense

Rubiá

Quereño (San Cristovo)

Toda a parroquia

Inverno

Ourense

Vilamartín de Valdeorras

Arcos (San Lourenzo)

Toda a parroquia

Inverno

Ourense

Vilamartín de Valdeorras

San Miguel do Outeiro (Santo Antonio)

Toda a parroquia

Inverno

Ourense

Vilamartín de Valdeorras

Vilamartín de Valdeorras (San Xurxo)

Trazado do Camiño

Inverno

Pontevedra

Lalín

Bendoiro (San Miguel)

Toda a parroquia

Inverno

Pontevedra

Lalín

Donramiro (Santa María)

Toda a parroquia

Inverno

Pontevedra

Lalín

Donsión (Santa Baia)

Toda a parroquia

Inverno

Pontevedra

Lalín

Figueira (Santa María)

Toda a parroquia

Inverno

Pontevedra

Lalín

Goiás (San Miguel)

Toda a parroquia

Inverno

Pontevedra

Lalín

Lalín (Santa María das Dores)

Trazado do Camiño

Inverno

Pontevedra

Lalín

Maceira (San Martiño)

Toda a parroquia

Inverno

Pontevedra

Rodeiro

Álceme (Santa María)

Toda a parroquia

Inverno

Pontevedra

Rodeiro

Camba (San Xoán)

Toda a parroquia

Inverno

Pontevedra

Rodeiro

Negreiros (San Cibrao)

Toda a parroquia

Inverno

Pontevedra

Rodeiro

Pedroso (San Xiao)

Toda a parroquia

Inverno

Pontevedra

Rodeiro

Río (Santa María)

Toda a parroquia

Inverno

Pontevedra

Rodeiro

Rodeiro (San Vicente)

Toda a parroquia

Inverno

Pontevedra

Rodeiro

Santa Baia de Camba (Santa Baia)

Toda a parroquia

Portugués pola costa

Pontevedra

A Guarda

A Guarda (Santa María)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

A Guarda

Camposancos (Santa Isabel)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

A Guarda

Salcidos (San Lourenzo)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

Baiona

Baiona (Santa María)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

Baiona

Baíña (Santa Mariña)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

Baiona

Baredo (Santa María)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

Baiona

Santa Cristina da Ramallosa (Santa Cristina)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

Nigrán

A Ramallosa (San Pedro)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

Nigrán

Nigrán (San Fiz)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

Nigrán

Priegue (San Mamede)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

Oia

Mougás (Santa Uxía)

Toda a parroquia

Portugués pola costa

Pontevedra

O Rosal

O Rosal (Santa Mariña)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

Oia

Oia (Santa María)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

Oia

Pedornes (San Mamede)

Toda a parroquia

Portugués pola costa

Pontevedra

Oia

Viladesuso (San Miguel)

Toda a parroquia

Portugués pola costa

Pontevedra

Redondela

Cedeira (Santo André)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

Redondela

Chapela (San Fausto)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

Redondela

Redondela (Santiago)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

Redondela

Trasmañó (San Vicente)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

Vigo

Beade (Santo Estevo)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

Vigo

Castrelos (Santa María)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

Vigo

Coruxo (San Salvador)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

Vigo

Matamá (San Pedro)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

Vigo

Navia (San Paio)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

Vigo

Oia (San Miguel)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

Vigo

Saiáns (San Xurxo)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

Vigo

Santo André de Comesaña (Santo André)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

Vigo

Teis (San Salvador)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

Vigo

Valadares (Santo André)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

Vigo

Vigo

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

Vigo

Zamáns (San Mamede)

Trazado do Camiño

ANEXO II

Relación de parroquias da ARI da Ribeira Sacra

Provincia

Concello

Parroquias

Ámbito específico

Lugo

Bóveda

Bóveda (San Martiño)

Toda a parroquia

Lugo

Bóveda

Freituxe (Santiago)

Toda a parroquia

Lugo

Bóveda

Guntín (San Cristovo)

Toda a parroquia

Lugo

Bóveda

Martín (San Cristovo)

Toda a parroquia

Lugo

Bóveda

Mosteiro (San Paio)

Toda a parroquia

Lugo

Bóveda

Remesar (San Xoán)

Toda a parroquia

Lugo

Bóveda

Ribas Pequenas (Santiago)

Toda a parroquia

Lugo

Bóveda

San Fiz de Rubián (San Fiz)

Toda a parroquia

Lugo

Bóveda

Rubián (Santiago)

Toda a parroquia

Lugo

Bóveda

Teilán (Santa Baia)

Toda a parroquia

Lugo

Bóveda

Tuimil (Santa María)

Toda a parroquia

Lugo

Bóveda

Ver (San Vicenzo)

Toda a parroquia

Lugo

Bóveda

Vilalpape (San Bartolomeu)

Toda a parroquia

Lugo

Bóveda

Vilarbuxán (San Bartolomeu)

Toda a parroquia

Lugo

Carballedo

Aguada (Santa Baia)

Toda a parroquia

Lugo

Carballedo

Santa Cristina de Asma (Santa Cristina)

Toda a parroquia

Lugo

Carballedo

Veascós (Santa Mariña)

Toda a parroquia

Lugo

Carballedo

San Salvador de Búbal (San Salvador)

Toda a parroquia

Lugo

Carballedo

Santa Baia de Búbal (Santa Baia)

Toda a parroquia

Lugo

Carballedo

Buciños (San Miguel)

Toda a parroquia

Lugo

Carballedo

San Romao de Campos (San Romao)

Toda a parroquia

Lugo

Carballedo

Carballedo (Santa María)

Toda a parroquia

Lugo

Carballedo

Cartelos (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Lugo

Carballedo

Castro (San Cristovo)

Toda a parroquia

Lugo

Carballedo

Santa Mariña do Castro (Santa Mariña)

Toda a parroquia

Lugo

Carballedo

A Cova (San Xoán)

Toda a parroquia

Lugo

Carballedo

Chouzán (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Lugo

Carballedo

Erbedeiro (San Pedro)

Toda a parroquia

Lugo

Carballedo

Furco (San Gregorio)

Toda a parroquia

Lugo

Carballedo

Lobelle (San Cristovo)

Toda a parroquia

Lugo

Carballedo

San Mamede de Lousada (San Mamede)

Toda a parroquia

Lugo

Carballedo

Lousada (Santiago)

Toda a parroquia

Lugo

Carballedo

Marzás (Santa María)

Toda a parroquia

Lugo

Carballedo

Milleirós (San Xoán)

Toda a parroquia

Lugo

Carballedo

Oleiros (San Miguel)

Toda a parroquia

Lugo

Carballedo

Pradeda (Santiago)

Toda a parroquia

Lugo

Carballedo

Temes (Santa María)

Toda a parroquia

Lugo

Carballedo

Vilaquinte (Santa María)

Toda a parroquia

Ourense

Castro Caldelas

Alais (San Pedro)

Toda a parroquia

Ourense

Castro Caldelas

O Burgo (San Pedro)

Toda a parroquia

Ourense

Castro Caldelas

Camba (San Xoán)

Toda a parroquia

Ourense

Castro Caldelas

Castro Caldelas (San Sebastián)

Toda a parroquia

Ourense

Castro Caldelas

Folgoso (Santiago)

Toda a parroquia

Ourense

Castro Caldelas

Mazaira (Santa María)

Toda a parroquia

Ourense

Castro Caldelas

Paradela (San Vicenzo)

Toda a parroquia

Ourense

Castro Caldelas

Pedrouzos (San Mamede)

Toda a parroquia

Ourense

Castro Caldelas

Poboeiros (San Xoán)

Toda a parroquia

Ourense

Castro Caldelas

San Paio de Abeleda (San Paio)

Toda a parroquia

Ourense

Castro Caldelas

Trabazos (Santa Olaia)

Toda a parroquia

Ourense

Castro Caldelas

Santa Tegra de Abeleda (Santa Tegra)

Toda a parroquia

Ourense

Castro Caldelas

Sas de Penelas (San Fiz)

Toda a parroquia

Ourense

Castro Caldelas

Tronceda (Santiago)

Toda a parroquia

Ourense

Castro Caldelas

Vilamaior de Caldelas (Santa María)

Toda a parroquia

Ourense

Castro Caldelas

Vimieiro (San Xoán)

Toda a parroquia

Ourense

Chandrexa de Queixa

Cadeliña (San Pedro)

Toda a parroquia

Ourense

Chandrexa de Queixa

O Candedo (Santa María)

Toda a parroquia

Ourense

Chandrexa de Queixa

Casteligo (San Martiño)

Toda a parroquia

Ourense

Chandrexa de Queixa

Casteloais (San Pedro)

Toda a parroquia

Ourense

Chandrexa de Queixa

Celeiros (San Martiño)

Toda a parroquia

Ourense

Chandrexa de Queixa

Chandrexa (San Pedro)

Toda a parroquia

Ourense

Chandrexa de Queixa

Chaveán (San Bartolomeu)

Toda a parroquia

Ourense

Chandrexa de Queixa

Drados (Santo Isidoro)

Toda a parroquia

Ourense

Chandrexa de Queixa

Fitoiro (San Paio)

Toda a parroquia

Ourense

Chandrexa de Queixa

Fonteita (Santo André)

Toda a parroquia

Ourense

Chandrexa de Queixa

Forcadas (Santa María)

Toda a parroquia

Ourense

Chandrexa de Queixa

Parada Seca (Santa María)

Toda a parroquia

Ourense

Chandrexa de Queixa

Parafita (San Bartolomeu)

Toda a parroquia

Ourense

Chandrexa de Queixa

Queixa (Santa Cruz)

Toda a parroquia

Ourense

Chandrexa de Queixa

Rabal (Santa María)

Toda a parroquia

Ourense

Chandrexa de Queixa

Requeixo (Santa María Madanela)

Toda a parroquia

Ourense

Chandrexa de Queixa

San Cristovo (San Cristovo)

Toda a parroquia

Ourense

Chandrexa de Queixa

Vilar (San Cosme)

Toda a parroquia

Lugo

Chantada

Chantada

Toda a parroquia

Lugo

Chantada

Adá (Santa Baia)

Toda a parroquia

Lugo

Chantada

A Grade (San Vicente)

Toda a parroquia

Lugo

Chantada

Arcos (Santa María)

Toda a parroquia

Lugo

Chantada

Argozón (San Vicente)

Toda a parroquia

Lugo

Chantada

Santiago de Arriba (Santiago)

Toda a parroquia

Lugo

Chantada

San Fiz de Asma (San Fiz)

Toda a parroquia

Lugo

Chantada

San Salvador de Asma (San Salvador)

Toda a parroquia

Lugo

Chantada

Santa Uxía de Asma (Santa Uxía)

Toda a parroquia

Lugo

Chantada

Belesar (San Bartolomeu)

Toda a parroquia

Lugo

Chantada

Bermún (Santa María)

Toda a parroquia

Lugo

Chantada

Brigos (San Salvador)

Toda a parroquia

Lugo

Chantada

Camporramiro (Santa María)

Toda a parroquia

Lugo

Chantada

Esmeriz (Santa Mariña)

Toda a parroquia

Lugo

Chantada

Esmoriz (San Xillao)

Toda a parroquia

Lugo

Chantada

Fornas (San Cristovo)

Toda a parroquia

Lugo

Chantada

A Laxe (San Xoán)

Toda a parroquia

Lugo

Chantada

Líncora (San Pedro)

Toda a parroquia

Lugo

Chantada

Mariz (San Martiño)

Toda a parroquia

Lugo

Chantada

O Mato (San Xillao)

Toda a parroquia

Lugo

Chantada

Merlán (San Tomé)

Toda a parroquia

Lugo

Chantada

O Monte (San Miguel)

Toda a parroquia

Lugo

Chantada

Mouricios (San Cristovo)

Toda a parroquia

Lugo

Chantada

Muradelle (San Paio)

Toda a parroquia

Lugo

Chantada

Nogueira de Miño (Santa María)

Toda a parroquia

Lugo

Chantada

Pedrafita (Santa Baia)

Toda a parroquia

Lugo

Chantada

Pereira (San Mamede)

Toda a parroquia

Lugo

Chantada

Pesqueiras (Santa María)

Toda a parroquia

Lugo

Chantada

Requeixo (Santiago)

Toda a parroquia

Lugo

Chantada

Sabadelle (Santa María)

Toda a parroquia

Lugo

Chantada

Veiga (San Xoán)

Toda a parroquia

Lugo

Chantada

San Pedro de Viana (San Pedro)

Toda a parroquia

Lugo

Chantada

Santa Cruz de Viana (Santa Cruz)

Toda a parroquia

Lugo

Chantada

Vilaúxe (San Salvador)

Toda a parroquia

Lugo

Chantada

A Sariña (San Vicente)

Toda a parroquia

Lugo

Chantada

San Xurxo de Asma (San Xurxo)

Toda a parroquia

Ourense

Esgos

Santa Olaia de Esgos (Santa Olaia)

Toda a parroquia

Ourense

Esgos

Esgos (Santa María)

Toda a parroquia

Ourense

Esgos

Loña do Monte (San Salvador)

Toda a parroquia

Ourense

Esgos

Os Pensos (San Pedro)

Toda a parroquia

Ourense

Esgos

Rocas (San Pedro)

Toda a parroquia

Ourense

Esgos

Triós (San Pedro)

Toda a parroquia

Ourense

Esgos

Vilar de Ordelles (Santa María)

Toda a parroquia

Ourense

Manzaneda

Cernado (Santa María)

Toda a parroquia

Ourense

Manzaneda

Cesuris (Santa María)

Toda a parroquia

Ourense

Manzaneda

Manzaneda (San Martiño)

Toda a parroquia

Ourense

Manzaneda

San Martiño de Manzaneda (San Martiño)

Toda a parroquia

Ourense

Manzaneda

Paradela (Santo Antonio)

Toda a parroquia

Ourense

Manzaneda

Placín (Santiago)

Toda a parroquia

Ourense

Manzaneda

Reigada (Santa María Madanela)

Toda a parroquia

Ourense

Manzaneda

Requeixo (San Bartolomeu)

Toda a parroquia

Ourense

Manzaneda

Soutipedre (San Marcos)

Toda a parroquia

Ourense

Manzaneda

San Miguel de Bidueira (San Miguel)

Toda a parroquia

Lugo

Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Toda a parroquia

Lugo

Monforte de Lemos

Baamorto (Santa María)

Toda a parroquia

Lugo

Monforte de Lemos

Bascós (San Martiño)

Toda a parroquia

Lugo

Monforte de Lemos

Caneda (Santalla)

Toda a parroquia

Lugo

Monforte de Lemos

O Chao do Fabeiro (San Ramón)

Toda a parroquia

Lugo

Monforte de Lemos

Chavaga (San Xoán)

Toda a parroquia

Lugo

Monforte de Lemos

Distriz (Santo André)

Toda a parroquia

Lugo

Monforte de Lemos

Fiolleda (San Cosmede)

Toda a parroquia

Lugo

Monforte de Lemos

Gullade (Santo Acisclo)

Toda a parroquia

Lugo

Monforte de Lemos

Guntín (Santa Lucía)

Toda a parroquia

Lugo

Monforte de Lemos

Marcelle (San Miguel)

Toda a parroquia

Lugo

Monforte de Lemos

Santa Mariña do Monte (Santa Mariña)

Toda a parroquia

Lugo

Monforte de Lemos

Moreda (San Salvador)

Toda a parroquia

Lugo

Monforte de Lemos

As Nocedas (San Estevo)

Toda a parroquia

Lugo

Monforte de Lemos

A Parte (Santa María)

Toda a parroquia

Lugo

Monforte de Lemos

A Penela (Santa María)

Toda a parroquia

Lugo

Monforte de Lemos

Piñeira (San Martiño)

Toda a parroquia

Lugo

Monforte de Lemos

Reigada (San Salvador)

Toda a parroquia

Lugo

Monforte de Lemos

Ribas Altas (San Pedro)

Toda a parroquia

Lugo

Monforte de Lemos

Rozavales (Santa María)

Toda a parroquia

Lugo

Monforte de Lemos

Seoane (San Salvador)

Toda a parroquia

Lugo

Monforte de Lemos

Sindrán (San Pedro)

Toda a parroquia

Lugo

Monforte de Lemos

Tor (San Xoán)

Toda a parroquia

Lugo

Monforte de Lemos

San Xillao de Tor (San Xillao)

Toda a parroquia

Lugo

Monforte de Lemos

Valverde (San Pedro)

Toda a parroquia

Lugo

Monforte de Lemos

A Vide (San Cibrao)

Toda a parroquia

Lugo

Monforte de Lemos

Vilamarín (San Fiz)

Toda a parroquia

Ourense

Montederramo

Os Abeledos (San Vicente)

Toda a parroquia

Ourense

Montederramo

Covas (San Xoán)

Toda a parroquia

Ourense

Montederramo

As Chás (San Xoán)

Toda a parroquia

Ourense

Montederramo

Gabín (San Pedro)

Toda a parroquia

Ourense

Montederramo

Marrubio (Santo André)

Toda a parroquia

Ourense

Montederramo

A Medorra (Santiago)

Toda a parroquia

Ourense

Montederramo

San Cosme de Montederramo (San Cosme)

Toda a parroquia

Ourense

Montederramo

Nogueira (Santa María)

Toda a parroquia

Ourense

Montederramo

Paredes (Santa María)

Toda a parroquia

Ourense

Montederramo

Sas do Monte (San Pedro)

Toda a parroquia

Ourense

Montederramo

Seoane Vello (San Xoán)

Toda a parroquia

Ourense

Montederramo

Vilariño Frío (Santa María)

Toda a parroquia

Ourense

Montederramo

Montederramo (Santa María)

Toda a parroquia

Ourense

Nogueira de Ramuín

Armariz (San Cristovo)

Toda a parroquia

Ourense

Nogueira de Ramuín

San Miguel do Campo (San Miguel)

Toda a parroquia

Ourense

Nogueira de Ramuín

A Carballeira (San Xosé)

Toda a parroquia

Ourense

Nogueira de Ramuín

Cerreda (Santiago)

Toda a parroquia

Ourense

Nogueira de Ramuín

Faramontaos (Santa María)

Toda a parroquia

Ourense

Nogueira de Ramuín

Loña do Monte (San Salvador)

Toda a parroquia

Ourense

Nogueira de Ramuín

Moura (San Xoán)

Toda a parroquia

Ourense

Nogueira de Ramuín

Nogueira de Ramuín (San Martiño)

Toda a parroquia

Ourense

Nogueira de Ramuín

Santo Estevo de Ribas de Sil (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Ourense

Nogueira de Ramuín

Santa Cruz de Rubiacós (Santa Cruz)

Toda a parroquia

Ourense

Nogueira de Ramuín

Vilar de Cerreda (Santa Baia)

Toda a parroquia

Ourense

Nogueira de Ramuín

Viñoás (Santa María)

Toda a parroquia

Ourense

Nogueira de Ramuín

Luíntra (Santa Baia)

Toda a parroquia

Lugo

Pantón

Acedre (San Romao)

Toda a parroquia

Lugo

Pantón

Atán (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Lugo

Pantón

San Fiz de Cangas (San Fiz)

Toda a parroquia

Lugo

Pantón

Cangas (Santiago)

Toda a parroquia

Lugo

Pantón

San Vicente de Castillón (San Vicente)

Toda a parroquia

Lugo

Pantón

Castillón (Santiago)

Toda a parroquia

Lugo

Pantón

Deade (San Vicente)

Toda a parroquia

Lugo

Pantón

Eiré (San Xulián)

Toda a parroquia

Lugo

Pantón

Espasantes (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Lugo

Pantón

Ferreira de Pantón (Santa María)

Toda a parroquia

Lugo

Pantón

Frontón (San Xoán)

Toda a parroquia

Lugo

Pantón

Mañente (San Mamede)

Toda a parroquia

Lugo

Pantón

Santo Estevo do Mato (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Lugo

Pantón

Moreda (San Romao)

Toda a parroquia

Lugo

Pantón

Pantón (San Martiño)

Toda a parroquia

Lugo

Pantón

Pombeiro (San Vicente)

Toda a parroquia

Lugo

Pantón

Ribeiras de Miño (Santo André)

Toda a parroquia

Lugo

Pantón

Següín (Santo André)

Toda a parroquia

Lugo

Pantón

Serode (San Xulián)

Toda a parroquia

Lugo

Pantón

Siós (San Martiño)

Toda a parroquia

Lugo

Pantón

Toldaos (San Xoán)

Toda a parroquia

Lugo

Pantón

Tribás (San Martiño)

Toda a parroquia

Lugo

Pantón

Toiriz (Santa María)

Toda a parroquia

Lugo

Pantón

Santalla de Toiriz (Santalla)

Toda a parroquia

Lugo

Pantón

Vilamelle (San Cibrao)

Toda a parroquia

Lugo

Pantón

Vilar de Ortelle (Santiago)

Toda a parroquia

Ourense

Parada de Sil

Caxide (Santa Cristina)

Toda a parroquia

Ourense

Parada de Sil

Chandrexa (Santa María)

Toda a parroquia

Ourense

Parada de Sil

A Hedrada (Santiago)

Toda a parroquia

Ourense

Parada de Sil

Forcas (San Mamede)

Toda a parroquia

Ourense

Parada de Sil

Parada de Sil (Santa Mariña)

Toda a parroquia

Ourense

Parada de Sil

As Paradellas (Santa María)

Toda a parroquia

Ourense

Parada de Sil

Pradomao (San Xiao)

Toda a parroquia

Ourense

Parada de Sil

Sacardebois (San Martiño)

Toda a parroquia

Ourense

Parada de Sil

San Lourenzo de Barxacova (San Lourenzo)

Toda a parroquia

Lugo

Paradela

Aldosende (Santiago)

Toda a parroquia

Lugo

Paradela

Andreade (Santiago)

Toda a parroquia

Lugo

Paradela

Barán (San Pedro)

Toda a parroquia

Lugo

Paradela

Castro (San Mamede)

Toda a parroquia

Lugo

Paradela

San Martiño de Castro (San Martiño)

Toda a parroquia

Lugo

Paradela

Castro de Rei de Lemos (Santa María)

Toda a parroquia

Lugo

Paradela

As Cortes (San Salvador)

Toda a parroquia

Lugo

Paradela

Ferreiros (Santa María)

Toda a parroquia

Lugo

Paradela

Francos (Santa María)

Toda a parroquia

Lugo

Paradela

A Laxe (Santiago)

Toda a parroquia

Lugo

Paradela

Loio (San Xoán)

Toda a parroquia

Lugo

Paradela

Paradela (San Miguel)

Toda a parroquia

Lugo

Paradela

San Vicente de Paradela (San Vicente)

Toda a parroquia

Lugo

Paradela

Santa Cristina de Paradela (Santa Cristina)

Toda a parroquia

Lugo

Paradela

Santalla de Paradela (Santalla)

Toda a parroquia

Lugo

Paradela

San Facundo de Ribas de Miño (San Facundo)

Toda a parroquia

Lugo

Paradela

Suar (San Lourenzo)

Toda a parroquia

Lugo

Paradela

Vilaragunte (Santa María)

Toda a parroquia

Ourense

A Peroxa

San Cibrao de Armental (San Cibrao)

Toda a parroquia

Ourense

A Peroxa

Armental (San Salvador)

Toda a parroquia

Ourense

A Peroxa

Beacán (Santa María)

Toda a parroquia

Ourense

A Peroxa

Carracedo (Santiago)

Toda a parroquia

Ourense

A Peroxa

Celaguantes (San Xulián)

Toda a parroquia

Ourense

A Peroxa

Graíces (San Vicente)

Toda a parroquia

Ourense

A Peroxa

Gueral (San Martiño)

Toda a parroquia

Ourense

A Peroxa

Mirallos (Santa María)

Toda a parroquia

Ourense

A Peroxa

Os Peares (Nosa Señora do Pilar)

Toda a parroquia

Ourense

A Peroxa

A Peroxa (Santiago)

Toda a parroquia

Ourense

A Peroxa

San Xes da Peroxa (San Xes)

Toda a parroquia

Ourense

A Peroxa

O Souto (San Cristovo)

Toda a parroquia

Ourense

A Peroxa

Toubes (Santiago)

Toda a parroquia

Ourense

A Peroxa

Vilarrubín (San Martiño)

Toda a parroquia

Lugo

A Pobra do Brollón

Barxa de Lor (Santa Mariña)

Toda a parroquia

Lugo

A Pobra do Brollón

Abrence (San Xoán)

Toda a parroquia

Lugo

A Pobra do Brollón

Canedo (San Miguel)

Toda a parroquia

Lugo

A Pobra do Brollón

Castroncelos (Santiago)

Toda a parroquia

Lugo

A Pobra do Brollón

Castrosante (Santa Mariña)

Toda a parroquia

Lugo

A Pobra do Brollón

Cereixa (San Pedro)

Toda a parroquia

Lugo

A Pobra do Brollón

Eixón (San Xurxo)

Toda a parroquia

Lugo

A Pobra do Brollón

Ferreiros (San Salvador)

Toda a parroquia

Lugo

A Pobra do Brollón

A Ferreirúa (San Martiño)

Toda a parroquia

Lugo

A Pobra do Brollón

Fornelas (Santa Comba)

Toda a parroquia

Lugo

A Pobra do Brollón

Lamaigrexa (San Pedro)

Toda a parroquia

Lugo

A Pobra do Brollón

Liñares (San Cosme)

Toda a parroquia

Lugo

A Pobra do Brollón

Óutara (Santa María)

Toda a parroquia

Lugo

A Pobra do Brollón

Parada dos Montes (Santa Einés)

Toda a parroquia

Lugo

A Pobra do Brollón

Pinel (Santa María)

Toda a parroquia

Lugo

A Pobra do Brollón

Piño (Santa María)

Toda a parroquia

Lugo

A Pobra do Brollón

A Pobra do Brollón (San Pedro)

Toda a parroquia

Lugo

A Pobra do Brollón

Santalla de Rei (Santalla)

Toda a parroquia

Lugo

A Pobra do Brollón

Saa (Santa María)

Toda a parroquia

Lugo

A Pobra do Brollón

Salcedo (San Xoán)

Toda a parroquia

Lugo

A Pobra do Brollón

Veiga (San Xián)

Toda a parroquia

Lugo

A Pobra do Brollón

Vilachá (San Mamede)

Toda a parroquia

Ourense

A A Pobra de Trives

Barrio (San Xoán)

Toda a parroquia

Ourense

A A Pobra de Trives

O Castro (San Nicolao)

Toda a parroquia

Ourense

A A Pobra de Trives

Cova (Santa María)

Toda a parroquia

Ourense

A A Pobra de Trives

Cotarós (Santiago)

Toda a parroquia

Ourense

A A Pobra de Trives

A Encomenda (Santo Antonio)

Toda a parroquia

Ourense

A A Pobra de Trives

Xunqueira (San Pedro)

Toda a parroquia

Ourense

A Pobra de Trives

Mendoia (Nosa Señora da Concepción)

Toda a parroquia

Ourense

A Pobra de Trives

Navea (San Miguel)

Toda a parroquia

Ourense

A Pobra de Trives

Pareisás (Santo Antonio)

Toda a parroquia

Ourense

A Pobra de Trives

Pena Petada (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Ourense

A Pobra de Trives

Pena Folenche (Santa María)

Toda a parroquia

Ourense

A Pobra de Trives

Piñeiro (San Sebastián)

Toda a parroquia

Ourense

A Pobra de Trives

A Pobra de Trives (Santo Cristo da Misericordia)

Toda a parroquia

Ourense

A Pobra de Trives

Sobrado (San Salvador)

Toda a parroquia

Ourense

A Pobra de Trives

Somoza (San Miguel)

Toda a parroquia

Ourense

A Pobra de Trives

San Lourenzo de Trives (San Lourenzo)

Toda a parroquia

Ourense

A Pobra de Trives

San Mamede de Trives (San Mamede)

Toda a parroquia

Ourense

A Pobra de Trives

Trives (Santa María)

Toda a parroquia

Ourense

A Pobra de Trives

Vilanova (Santa María)

Toda a parroquia

Lugo

Portomarín

Bagude (San Bartolomeu)

Toda a parroquia

Lugo

Portomarín

San Mamede de Belaz (San Mamede)

Toda a parroquia

Lugo

Portomarín

Caborrecelle (San Xulián)

Toda a parroquia

Lugo

Portomarín

O Castro de Soengas (San Martiño)

Toda a parroquia

Lugo

Portomarín

Castromaior (Santa María)

Toda a parroquia

Lugo

Portomarín

Cortapezas (Santa María)

Toda a parroquia

Lugo

Portomarín

Fiz de Rozas (San Lourenzo)

Toda a parroquia

Lugo

Portomarín

Gonzar (Santa María)

Toda a parroquia

Lugo

Portomarín

León (San Martiño)

Toda a parroquia

Lugo

Portomarín

Narón (Santa María)

Toda a parroquia

Lugo

Portomarín

Nespereira (San Cibrao)

Toda a parroquia

Lugo

Portomarín

Portomarín (San Nicolao)

Toda a parroquia

Lugo

Portomarín

Recelle (San Pedro)

Toda a parroquia

Lugo

Portomarín

San Mamede do Río (San Mamede)

Toda a parroquia

Lugo

Portomarín

Sabadelle (San Salvador)

Toda a parroquia

Lugo

Portomarín

Soengas (Santiago)

Toda a parroquia

Lugo

Portomarín

Vedro (San Martiño)

Toda a parroquia

Lugo

Portomarín

Vilarbasín (San Pedro)

Toda a parroquia

Lugo

Portomarín

Vilaxuste (San Pedro)

Toda a parroquia

Lugo

Quiroga

Augas Mestas (Santiago)

Toda a parroquia

Lugo

Quiroga

Bendilló (Santa María)

Toda a parroquia

Lugo

Quiroga

Bendollo (Santa Baia)

Toda a parroquia

Lugo

Quiroga

Bustelo de Fisteus (Santa Bárbara)

Toda a parroquia

Lugo

Quiroga

Cereixido (Santa María)

Toda a parroquia

Lugo

Quiroga

A Enciñeira (Santa Isabel)

Toda a parroquia

Lugo

Quiroga

Fisteus (San Mamede)

Toda a parroquia

Lugo

Quiroga

A Ermida (Santa María)

Toda a parroquia

Lugo

Quiroga

O Hospital (San Salvador)

Toda a parroquia

Lugo

Quiroga

Montefurado (San Miguel)

Toda a parroquia

Lugo

Quiroga

Nocedo (San Lourenzo)

Toda a parroquia

Lugo

Quiroga

Outeiro (Santa María)

Toda a parroquia

Lugo

Quiroga

Pacios da Serra (San Salvador)

Toda a parroquia

Lugo

Quiroga

Paradaseca (San Marcos)

Toda a parroquia

Lugo

Quiroga

Quintá de Lor (Santa María)

Toda a parroquia

Lugo

Quiroga

Quiroga (San Martiño)

Toda a parroquia

Lugo

Quiroga

A Seara (Santa María Madanela)

Toda a parroquia

Lugo

Quiroga

Sequeiros (Santa Mariña)

Toda a parroquia

Lugo

Quiroga

Vilanuíde (Santo Antonio)

Toda a parroquia

Lugo

Quiroga

Vilar de Lor (San Xosé)

Toda a parroquia

Lugo

Quiroga

Vilarmel (San Lourenzo)

Toda a parroquia

Lugo

Quiroga

Vilaster (Santa María)

Toda a parroquia

Lugo

Ribas de Sil

Nogueira (Nosa Señora das Neves)

Toda a parroquia

Lugo

Ribas de Sil

Peites (San Martiño)

Toda a parroquia

Lugo

Ribas de Sil

Piñeira (San Cristovo)

Toda a parroquia

Lugo

Ribas de Sil

Rairos (Santa Lucía)

Toda a parroquia

Lugo

Ribas de Sil

Ribas de Sil (San Clodio)

Toda a parroquia

Lugo

Ribas de Sil

Soutordei (Santiago)

Toda a parroquia

Lugo

Ribas de Sil

Torbeo (Santa María)

Toda a parroquia

Ourense

San Xoán de Río

Seoane de Argas (San Xoán)

Toda a parroquia

Ourense

San Xoán de Río

San Silvestre de Argas (San Silvestre)

Toda a parroquia

Ourense

San Xoán de Río

As Cabanas (San Paio)

Toda a parroquia

Ourense

San Xoán de Río

Castrelo (Santa María)

Toda a parroquia

Ourense

San Xoán de Río

Cerdeira (Santa María Madanela)

Toda a parroquia

Ourense

San Xoán de Río

Medos (Santa Mariña)

Toda a parroquia

Ourense

San Xoán de Río

San Xoán de Río (San Xoán)

Toda a parroquia

Ourense

San Xoán de Río

San Xurxo (Santa María da O)

Toda a parroquia

Ourense

San Xoán de Río

Vilardá (Santa María)

Toda a parroquia

Lugo

O Saviñao

Abuíme (San Xoán)

Toda a parroquia

Lugo

O Saviñao

A Broza (San Tomé)

Toda a parroquia

Lugo

O Saviñao

A Cova (San Martiño)

Toda a parroquia

Lugo

O Saviñao

Chave (San Sadurniño)

Toda a parroquia

Lugo

O Saviñao

Diomondi (San Paio)

Toda a parroquia

Lugo

O Saviñao

Eirexafeita (San Vicente)

Toda a parroquia

Lugo

O Saviñao

Fión (San Lourenzo)

Toda a parroquia

Lugo

O Saviñao

Freán (Santa Cecilia)

Toda a parroquia

Lugo

O Saviñao

A Laxe (San Fiz)

Toda a parroquia

Lugo

O Saviñao

Licín (Santalla)

Toda a parroquia

Lugo

O Saviñao

Louredo (Santiago)

Toda a parroquia

Lugo

O Saviñao

Marrube (Santa María)

Toda a parroquia

Lugo

O Saviñao

Mourelos (San Xulián)

Toda a parroquia

Lugo

O Saviñao

Ousende (Santa María)

Toda a parroquia

Lugo

O Saviñao

Piñeiró (San Sadurniño)

Toda a parroquia

Lugo

O Saviñao

Rebordaos (Santalla)

Toda a parroquia

Lugo

O Saviñao

Reiriz (Santa María)

Toda a parroquia

Lugo

O Saviñao

Santo Estevo de Ribas de Miño (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Lugo

O Saviñao

San Vitoiro de Ribas de Miño (San Vitoiro)

Toda a parroquia

Lugo

O Saviñao

Rosende (Santa Mariña)

Toda a parroquia

Lugo

O Saviñao

Segán (Santa María)

Toda a parroquia

Lugo

O Saviñao

Seteventos (Santa María)

Toda a parroquia

Lugo

O Saviñao

Sobreda (San Xoán)

Toda a parroquia

Lugo

O Saviñao

Vilacaíz (San Xulián)

Toda a parroquia

Lugo

O Saviñao

Vilaesteva (San Salvador)

Toda a parroquia

Lugo

O Saviñao

Vilasante (San Salvador)

Toda a parroquia

Lugo

O Saviñao

Vilatán (San Xoán)

Toda a parroquia

Lugo

O Saviñao

Vilelos (San Martiño)

Toda a parroquia

Lugo

O Saviñao

Xuvencos (Santiago)

Toda a parroquia

Lugo

Sober

Amandi (Santa María)

Toda a parroquia

Lugo

Sober

Anllo (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Lugo

Sober

San Martiño de Anllo (San Martiño)

Toda a parroquia

Lugo

Sober

Arroxo (San Martiño)

Toda a parroquia

Lugo

Sober

Barantes (San Xoán)

Toda a parroquia

Lugo

Sober

Bolmente (Santa María)

Toda a parroquia

Lugo

Sober

Brosmos (Santa Cruz)

Toda a parroquia

Lugo

Sober

Bulso (San Pedro)

Toda a parroquia

Lugo

Sober

Canaval (San Pedro)

Toda a parroquia

Lugo

Sober

Doade (San Martiño)

Toda a parroquia

Lugo

Sober

Figueiroá (San Salvador)

Toda a parroquia

Lugo

Sober

Gundivós (Santiago)

Toda a parroquia

Lugo

Sober

Liñarán (San Martiño)

Toda a parroquia

Lugo

Sober

Lobios (San Xillao)

Toda a parroquia

Lugo

Sober

Millán (San Nicolao)

Toda a parroquia

Lugo

Sober

Neiras (San Salvador)

Toda a parroquia

Lugo

Sober

Pinol (San Vicente)

Toda a parroquia

Lugo

Sober

Proendos (Santa María)

Toda a parroquia

Lugo

Sober

Refoxo (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Lugo

Sober

Rosende (San Miguel)

Toda a parroquia

Lugo

Sober

Santiorxo (San Xurxo)

Toda a parroquia

Lugo

Sober

Vilaescura (Santa María)

Toda a parroquia

Lugo

Taboada

Ansar (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Lugo

Taboada

Arxiz (San Paio)

Toda a parroquia

Lugo

Taboada

Bembibre (San Pedro)

Toda a parroquia

Lugo

Taboada

Bouzoa (San Xoán)

Toda a parroquia

Lugo

Taboada

Campo (San Xián)

Toda a parroquia

Lugo

Taboada

Carballo (San Tomé)

Toda a parroquia

Lugo

Taboada

Castelo (Santa María)

Toda a parroquia

Lugo

Taboada

Cerdeda (Santa Mariña)

Toda a parroquia

Lugo

Taboada

Cicillón (Santiago)

Toda a parroquia

Lugo

Taboada

Couto (San Martiño)

Toda a parroquia

Lugo

Taboada

Esperante (Santiago)

Toda a parroquia

Lugo

Taboada

Fradé (Santiago)

Toda a parroquia

Lugo

Taboada

Gondulfe (San Lourenzo)

Toda a parroquia

Lugo

Taboada

Insua (San Salvador)

Toda a parroquia

Lugo

Taboada

San Xián de Insua (San Xián)

Toda a parroquia

Lugo

Taboada

Mato (San Martiño)

Toda a parroquia

Lugo

Taboada

Meixonfrío (Santa Mariña)

Toda a parroquia

Lugo

Taboada

Moreda (Santa María)

Toda a parroquia

Lugo

Taboada

Mourulle (San Vicente)

Toda a parroquia

Lugo

Taboada

Piñeira (Santa María)

Toda a parroquia

Lugo

Taboada

Sobrecedo (Santiago)

Toda a parroquia

Lugo

Taboada

Taboada dos Freires (Santa María)

Toda a parroquia

Lugo

Taboada

A Torre (San Mamede)

Toda a parroquia

Lugo

Taboada

Vilameñe (Santa Mariña)

Toda a parroquia

Lugo

Taboada

Vilar de Cabalos (Santa Eulalia)

Toda a parroquia

Lugo

Taboada

Vilela (San Miguel)

Toda a parroquia

Lugo

Taboada

Xián (Santa María)

Toda a parroquia

Ourense

A Teixeira

Abeleda (Santa María)

Toda a parroquia

Ourense

A Teixeira

Boazo (Santa María)

Toda a parroquia

Ourense

A Teixeira

Cristosende (Santa María)

Toda a parroquia

Ourense

A Teixeira

Fontao (San Bartolomeu)

Toda a parroquia

Ourense

A Teixeira

Lumeares (San Salvador)

Toda a parroquia

Ourense

A Teixeira

Montoedo (Santa Mariña)

Toda a parroquia

Ourense

A Teixeira

Pedrafita (San Martiño)

Toda a parroquia

Ourense

A Teixeira

Sistín (Santa María)

Toda a parroquia

Ourense

Xunqueira de Espadanedo

Niñodaguia (Santa María)

Toda a parroquia

Ourense

Xunqueira de Espadanedo

Os Pensos (San Pedro)

Toda a parroquia

Ourense

Xunqueira de Espadanedo

Ramil (San Miguel)

Toda a parroquia

Ourense

Xunqueira de Espadanedo

Xunqueira de Espadanedo (Santa María)

Toda a parroquia

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file