DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 210 Luns, 6 de novembro de 2023 Páx. 60928

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

ORDE do 17 de outubro de 2023 pola que se publican modelos de estatutos para agrupacións forestais de xestión conxunta e modelos tipo para constituír dereitos de uso e aproveitamento en Galicia.

A Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia, prevé a necesidade de promover a xestión conxunta de aproveitamentos agrogandeiros e forestais en Galicia, co obxectivo de fomentar o desenvolvemento sustentable e a preservación dos recursos naturais.

En particular, o artigo 73 da Lei 11/2021, do 14 de maio, regula a xestión conxunta dos aproveitamentos agroforestais e establece que as agrupacións forestais de xestión conxunta se rexerán pola Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, ou norma que a substitúa, así como polo disposto nesa lei, e prevé a exixencia dunha orde da consellería competente en materia do medio rural para o desenvolvemento dun modelo de estatutos para os diferentes tipos de agrupacións de xestión conxunta.

Así mesmo, a Lei 7/2012, do 28 de xuño, regula os requisitos das agrupacións forestais de xestión conxunta e regula no seu artigo 122 ter as previsións que recollerán os estatutos da agrupación de xestión conxunta, sempre que pola súa natureza mercantil sexan aplicables.

Do mesmo xeito, a Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, establece as disposicións específicas para a xestión dos recursos forestais e o seu artigo 122 ter.3 establece que a Administración forestal facilitará ás persoas titulares de predios forestais modelos tipo para a constitución dun dereito de uso e aproveitamento a favor de terceiras persoas.

Como medida para facilitar a constitución de agrupacións forestais de xestión conxunta e a formalización de dereitos de uso e aproveitamento en Galicia a favor delas, considérase necesario a publicación de modelos de estatutos e modelos tipo para a constitución de dereitos de uso e aproveitamento que sirvan como guía e referencia para as partes interesadas.

En consecuencia, de conformidade co previsto no artigo 30.1.3 do Estatuto de autonomía de Galicia e de acordo co disposto na Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, e demais normativa concorrente,

DISPOÑO:

Artigo 1. publicación de modelos de estatutos

Publícanse os seguintes modelos de estatutos para as diferentes agrupacións forestais de xestión conxunta, tal e como establece o artigo 73.4 da Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia:

a) Modelo tipo de estatutos para entidades sen ánimo de lucro de xestión forestal conxunta (anexo I).

b) Modelo tipo de estatutos para entidades sen ánimo de lucro de representación para a planificación ou comercialización conxunta (anexo II).

c) Modelo tipo de estatutos de comunidade de bens (anexo III).

d) Modelo tipo de estatutos de sociedade civil (anexo IV).

Artigo 2. Publicación de Modelos Tipo para Constitución de Dereitos de Uso e Aproveitamento

Publícanse os seguintes modelos tipo para a constitución de dereitos de uso e aproveitamento a favor de terceiras persoas en Galicia, de acordo co artigo 122.ter da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia:

a) Contrato tipo para a constitución de dereitos de uso e aproveitamento a favor de agrupacións forestais de xestión conxunta (anexo V).

b) Contrato tipo de cesión ou delegación da planificación da xestión forestal ou da representación para a xestión e comercialización conxunta a favor de agrupacións forestais de xestión conxunta (anexo VI).

Artigo 3. Uso dos modelos

Os modelos de estatutos e modelos tipo mencionados nos artigos 1 e 2 desta orde fornécense como guía e referencia para as partes interesadas. O seu uso é opcional, e as partes poden adaptalos segundo as súas necesidades específicas, en cumprimento das disposicións vixentes.

Disposición adicional primeira. Facultade de modificación

A dirección xeral competente en materia de montes de Galicia queda facultada para realizar modificacións nos modelos de estatutos e modelos tipo publicados nesta orde, co obxectivo de manter a súa actualización e adaptación ás necesidades e regulacións vixentes.

Disposición adicional segunda. Dispoñibilidade dos modelos

Os modelos orientativos regulados nesta orde estarán dispoñibles para as persoas interesadas na páxina web da dirección xeral competente en materia de planificación e ordenación forestal, coa seguinte ligazón: https://mediorural.xunta.gal/es/temas/forestal/a-estrutura-da-propiedade/agrupacions-forestais

Disposición derradeira. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 17 de outubro de 2023

José González Vázquez
Conselleiro do Medio Rural

Anexo I

Modelo tipo de estatutos para entidades sen ánimo lucro
de xestión forestal conxunta

CAPÍTULO I

Asociación en xeral

Artigo 1. Nome e natureza

Baixo a denominación de «Asociación []» (en diante, a Asociación) constitúese unha entidade de carácter asociativo e sen ánimo de lucro, ao abeiro do disposto no artigo 22 da Constitución española e na Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, regulando o dereito de Asociación e demais lexislación aplicable.

Artigo 2. Personalidade e capacidade

A Asociación constituída ten personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar, e poderá realizar todos aqueles actos que sexan necesarios para o cumprimento da finalidade para a que foi creada, con suxeición ao establecido no ordenamento xurídico.

Artigo 3. Enderezo

A Asociación establece o seu enderezo social en [].

Artigo 3

Opcional: no caso de que se prevea contar con varias oficinas.

Poderán ser utilizados outros locais, ben por acordo da Asemblea Xeral ou por proposta da Xunta Directiva, que terá facultades para o cambio tanto de enderezo como de local, comunicando o seu acordo ao órgano encargado do Rexistro de Asociacións.

Artigo 4. Ámbito de actuación

O ámbito territorial en que a Asociación desenvolverá principalmente as súas actividades é [].

A superficie da iniciativa de actuación de xestión ou comercialización conxunta é a indicada na planimetría do anexo XX.

Artigo 5. Duración

A Asociación constitúese por tempo indefinido e rexerase polos principios democráticos recollidos no marco da Constitución española e do resto do ordenamento xurídico.

O exercicio fiscal rematará o 31 de decembro de cada ano natural.

Artigo 6. Finalidades e actividades

Artigo 6.1

Eliminaranse aqueles obxectos sociais que poidan non corresponder e non poderán engadirse máis obxectos sociais que os aquí establecidos.

1. Os fins principais da Asociación son os seguintes:

a) A mobilización de terreos agroforestais ou agrogandeiros mediante unha actuación de xestión conxunta;

b) Explotación e aproveitamento conxunto dos terreos agroforestais mediante a xestión sustentable e multifuncional dos produtos e servizos forestais, contribuíndo a aumentar a rendibilidade e a calidade dos recursos forestais;

c) A comercialización ou produción conxunta de produtos forestais e agrogandeiros, a realización de melloras no medio rural, a promoción e desenvolvemento agrarios e a prestación de servizos comúns que sirvan para tal fin;

d) A xestión activa e posta en valor das masas consolidadas de frondosas autóctonas, tendo en conta os beneficios sociais e ambientais que achegan á sociedade galega;

e) Apoio á xestión forestal sustentable no marco das estratexias de mitigación e adaptación fronte ao cambio climático e nas políticas activas de descarbonización, sen esquecer o seu papel como refuxio da biodiversidade e a importancia que presenta nos servizos fundamentais para a vida;

f) A restauración e conservación dos ecosistemas forestais e a protección da biodiversidade;

g) Cumprir co disposto na lexislación forestal vixente que lle permita a inscrición no existro de Agrupacións Forestais de Xestión Conxunta.

2. Para o cumprimento dos seus fins, a Asociación poderá desenvolver as seguintes actividades:

a) Actividade forestal, que se desenvolverá exclusivamente naquela superficie da que teña cedida dereitos de uso e xestión;

b) [];

c) [].

3. Os beneficios obtidos por calquera concepto destinaranse exclusivamente ao cumprimento destes fins, sen que poidan ser repartidos entre os socios, nin con outras persoas físicas ou xurídicas con interese lucrativo.

CAPÍTULO II

Das persoas ou entidades socias

Artigo 7. Requisitos das persoas ou entidades asociadas

1. Para adquirir a condición de persoa asociada requírese ser persoa física ou xurídica. No caso de ser persoa física, deberá ser maior de idade e non estar suxeita a inhabilitación ou incapacidade legal, así como ter interese no desenvolvemento dos fins establecidos pola Asociación no artigo 6 destes estatutos.

2. Tamén poderán ter a condición de entidade asociada aqueles que, carecendo de personalidade xurídica propia, teñan capacidade xurídica para colaborar no desenvolvemento dos fins da Asociación.

3. As persoas xurídicas de carácter asociativo, así como as entidades sen personalidade xurídica, requirirán o acordo expreso do seu órgano competente para ter a consideración de socios. No caso de entidades de carácter institucional, requirirán o acordo do seu órgano de goberno.

Artigo 7.4

Opción 1: só poderán ser socios os titulares de parcelas forestais que teñan cedido á Asociación o dereito de uso ou xestión.

4. Para que unha persoa ou entidade sexa socia é necesario que teña cedido á Asociación o dereito de uso ou xestión dunha ou varias parcelas forestais.

Artigo 7.4

Opción 2: poderán ser socios os titulares de parcelas forestais que teñan cedido á Asociación o dereito de uso ou xestión, así como os que acheguen capital ou prestacións accesorias.

4. Para que unha persoa ou entidade sexa socia é necesario que teña cedido á Asociación o dereito de uso ou xestión dunha ou varias parcelas forestais, ou ben que acheguen fondos económicos ou calquera outro tipo de prestación accesoria que permita realizar unha xestión forestal sustentable.

Artigo 8. Clases de persoas ou entidades socias

Artigo 8

Opción 1: No caso de que só existan socios que teñan cedidos dereitos de uso ou xestión sobre parcelas forestais.

Dentro da Asociación poderán existir dúas clases de persoas ou entidades asociadas en función do momento de entrada da persoa ou entidade como socia:

a) Fundadores: aquelas persoas ou entidades que asinaron a acta fundacional;

b) Numerarios: aquelas persoas ou entidades que ingresaron despois da sinatura da carta fundacional.

Artigo 8

Opción 2: no caso de haber dúas clases de socios: clase forestal e clase xeral.

Dentro da Asociación poderán existir catro clases de persoas ou entidades asociadas en función do momento de entrada da persoa ou entidade como socia, e de se cedesen ou non os dereitos de uso ou xestión de parcelas forestais á Asociación:

a) Fundadores de clase forestal: aquelas persoas ou entidades que asinaron a acta fundacional e que cederon dereitos de uso ou xestión sobre parcelas forestais;

b) Fundadores de clase xeral: o resto das persoas ou entidades que asinaron a acta fundacional;

c) Numerarios de clase forestal: aquelas persoas ou entidades que ingresaron con posterioridade á sinatura da acta fundacional e que cederon dereitos de uso ou xestión sobre parcelas forestais;

d) Numerarios de clase xeral: o resto das persoas ou entidades que ingresaron despois da sinatura da carta fundacional.

Artigo 9. Perda da condición de persoa ou entidade socia

1. A condición de persoa ou entidade socia poderá perderse por algunha das seguintes causas:

a) Por vontade propia, que se fará efectiva mediante a presentación da súa renuncia, mediante escrito dirixido á Xunta Directiva e dirixido á secretaría da Asociación. A renuncia producirá efectos desde a data da súa presentación;

b) Por falta de pagamento de [] cotas, que se farán efectivas desde a notificación do acordo adoptado pola Xunta Directiva ao interesado. No caso de perder a condición de socio por falta de pagamento das cotas, poderá ser rehabilitada nesa condición sempre que no prazo de [] días desde a notificación do impago proceda ao pagamento da cota pendente;

c) Polo incumprimento destes estatutos ou acordos validamente adoptados polos órganos da Asociación, así como no caso de realizar actuacións que prexudiquen gravemente os intereses da Asociación;

d) Por falecemento da persoa física ou extinción da persoa xurídica ou da entidade sen personalidade xurídica;

e) Por non realizar sistematicamente as prestacións accesorias ás que se comprometera;

f) Por incumprir a obriga de aceptar o réxime de obras, melloras e servidumes que poidan afectar as parcelas forestais cuxo uso ou xestión teña atribuído á Asociación.

g) Por infrinxir a prohibición de concorrencia no caso de ser membro da Xunta Directiva, salvo nos casos en que exista autorización para iso;

h) Por ser condenado en sentenza firme para indemnizar á Asociación dos danos e prexuízos causados por feitos contrarios á lexislación vixente ou aos Estatutos, ou por ter realizado actos sen a dilixencia debida na súa condición de vogal da Xunta Directiva;

i) Por estar o colexiado en concurso ou execución hipotecaria do seu patrimonio.

2. A expulsión de persoas ou entidades socias nos supostos das alíneas b) e c) do punto anterior será acordada pola Xunta Directiva, oída a persoa ou entidade interesada. O acordo de expulsión deberá ser ratificado pola Asemblea Xeral.

3. A perda da condición de socio non dará dereito á devolución das cotas, salvo que se derive dalgunha das circunstancias establecidas nas alíneas a) e d) do punto 1 deste artigo e na contía que se tivese establecido previamente, se é aplicable.

Artigo 10. Prestacións accesorias

1. No momento do ingreso na Asociación, a persoa ou entidade que o solicite poderá comprometerse a realizar un determinado servizo accesorio que poderá consistir, entre outros, na cesión dos dereitos de uso ou xestión de todos ou parte dos predios á Asociación.

Esta prestación accesoria deberá ser aceptada pola Asociación mediante a súa aprobación na Asemblea Xeral de socios.

2. No caso de que algún membro da Asociación se comprometera a realizar prestacións accesorias, calquera que sexan, a Xunta Directiva deberá levar constancia daquelas prestacións comprometidas, debendo asumir á súa vez a obriga de verificar o seu cumprimento.

3. O incumprimento da obriga de realizar o servizo auxiliar asumido pola persoa ou entidade socia, aínda cando o dito incumprimento non lle sexa imputable, poderá dar lugar á súa exclusión da Asociación, sen prexuízo de que, se o incumprimento fose imputable ao asociado, este aboaralle á Asociación unha cantidade económica determinada que, no caso de non estar establecido nestes estatutos, poderá establecerse en reunión da Xunta Directiva.

Artigo 11. Dereitos das persoas ou entidades socias

1. Todas as persoas ou entidades asociadas teñen os mesmos dereitos:

a) Participar nas actividades da Asociación;

b) Ser electores e elixibles para cargos nos órganos de goberno;

c) Participar nas asembleas con voz e voto;

d) Recibir información sobre a composición dos órganos de representación da Asociación, o seu estado de contas e o desenvolvemento da súa actividade;

e) Acceder á documentación da Asociación a través dos órganos de representación;

f) Ser oídos con carácter previo á adopción de medidas disciplinarias contra eles e ser informados dos feitos que orixinan as ditas medidas. Deberá motivarse o acordo que, se é o caso, impoña a sanción;

g) Solicitar, por si ou conxuntamente con outras persoas ou entidades socias, a celebración dunha sesión da Asemblea Xeral, e poderán propoñer un ou varios dos puntos que se van tratar na orde do día correspondente;

h) Impugnar os acordos dos órganos da Asociación que esta considere contrarios á Lei ou aos Estatutos.

2. Cada persoa ou entidade socia terá dereito a emitir un voto. Este dereito poderá suspenderse no caso de non estar ao día no pagamento das cotas sociais, se é o caso.

Artigo 11.3

Opcional: no caso de contar con participacións de clase forestal e clase xeral.

3. A maioría dos dereitos de voto da Asociación deberán estar en posesión dos socios que acheguen titularidade ou dereitos de uso ou xestión sobre parcelas forestais.

Artigo 12. Obrigas dos socios e entidades

1. Son obrigas das persoas ou entidades asociadas:

a) Cumprir estes estatutos e os acordos validamente adoptados polos órganos de goberno e representación da Asociación;

b) Aboar as taxas que, de acordo cos estatutos, se establezan;

c) Cumprir as obrigas inherentes aos cargos para os que foron elixidos;

d) Asistir ás asembleas e demais actos organizados pola Asociación;

Artigo 12.1.e)

Só no caso de que se prevexa aceptar prestacións accesorias.

e) Cumprir coas prestacións accesorias comprometidas, tanto no momento do ingreso na Asociación, como en calquera momento posterior.

Artigo 13. Libro de Rexistro de Socios

1. A Asociación levará un Libro de Rexistro de Socios en que constarán os datos persoais dos socios.

2. A Asociación só poderá rectificar o contido do Libro de Rexistro de Socios se os interesados non se opuxeron á rectificación no prazo dun mes desde a súa notificación fidedigna.

3. Os datos persoais dos socios poderán ser modificados por petición destes e non producirán efectos fronte a Asociación ata que non sexan reflectidos nos ditos libros.

4. Calquera socio poderá examinar o libro de actas, que estará baixo o coidado e responsabilidade dos membros da Xunta Directiva.

5. Calquera persoa ou entidade socia ten dereito a obter unha certificación das accións, dereitos ou gravames inscritos ao seu nome.

Artigo 13.6

Só no caso de considerar a existencia de socios da clase forestal e clase xeral.

6. No Libro de Rexistro de Socios distinguirase entre dúas clases: aqueles colexiados que cedan, por calquera medio, os dereitos de uso ou xestión de parcelas forestais á Asociación (que se identificarán como «socios forestais»), e o resto de socios (que se identificarán como «socios xerais»).

Artigo 14. Da admisión de novos socios

1. No caso de que algunha persoa física ou entidade manifestase interese en integrarse na Asociación, seguirase o seguinte procedemento:

a) Esa persoa ou entidade deberá comunicar formal e expresamente o interese á Xunta Directiva;

b) A Xunta Directiva deberá determinar se a inclusión deste novo membro é de interese da Asociación.

Artigo 14.1.b)

Este texto adicional engadiríase só no caso de que a Asociación teña previsto aceptar prestacións accesorias.

No caso de que a persoa ou entidade interesada en acceder á Asociación sexa titular de dereitos de uso de parcelas forestais e estea disposta a ceder eses dereitos de uso ou xestión á Asociación, presupoñerase o seu interese, sen necesidade de que sexa avalado pola Xunta Directiva.

A Xunta Directiva, se o considera oportuno, ofreceralle a posibilidade de subscribir o contrato de cesión de uso ou xestión conxunta a favor da Asociación e, de ser o caso, tamén pode determinar as condicións para o ingreso como socia da persoa ou entidade solicitante.

c) A persoa ou entidade solicitante deberá elixir entre as opcións presentadas e comunicará á Xunta Directiva, formal e expresamente, a súa conformidade coas condicións que se establezan;

d) En caso de conformidade, a Xunta Directiva deberá incluír na orde do día da seguinte sesión da Asemblea Xeral a solicitude de inscrición desa persoa ou entidade como socio;

e) A Asemblea Xeral deberá decidir sobre a solicitude de ingreso desa nova persoa ou entidade.

CAPÍTULO III

Dos órganos da Asociación

Artigo 15. Organización da Asociación

O órgano de goberno da Asociación é a Asemblea Xeral e o órgano de representación a Xunta Directiva, que adoptará os seus acordos de acordo co principio de maioría ou de democracia interna.

Artigo 16. Asemblea xeral

A Asemblea Xeral é o órgano supremo de goberno da Asociación e estará integrada por todas as persoas asociadas.

Artigo 17. Sesións da asemblea xeral. Clases e convocatoria

1. As sesións da Asemblea Xeral poderán ser ordinarias ou extraordinarias.

2. As sesións ordinarias celebraranse polo menos unha vez ao ano, dentro dos [] meses seguintes ao peche do exercicio.

3. As sesións extraordinarias celebraranse cando as circunstancias así o aconsellen, tantas veces como o acorde a Xunta Directiva, ou cando o solicite por escrito o [] por cento das persoas ou entidades adheridas.

4. As convocatorias realizaranse por escrito e indicará o lugar, o día e a hora da reunión, así como a orde do día, entre a publicación ou notificación da convocatoria e a data da reunión da Asemblea Xeral deberá mediar como mínimo un prazo de [] días naturais.

5. No caso de que un mínimo do [] por cento dos colexiados solicite a celebración dunha sesión da Asemblea Xeral, nesta solicitude deberán figurar os puntos que desexen incluír na orde do día da dita sesión, que deberán ser convocado pola Xunta Directiva dentro do mes seguinte á data de recepción da solicitude.

6. A documentación e información sobre os asuntos incluídos na orde do día estarán á disposición das persoas físicas ou entidades socias na secretaría da Asociación cunha antelación mínima de [] días naturais á celebración da Asemblea Xeral.

Artigo 18. Constitución e quórum suficiente

1. As sesións da Asemblea Xeral, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán validamente constituídas sempre que á primeira convocatoria acuda un terzo das persoas asociadas presentes ou representadas ou, pasada media hora e en segunda convocatoria, con calquera número de asistentes con dereito a voto. En todo caso, deberán estar presentes as persoas que desempeñen a presidencia e a secretaría, ou persoas que as substitúan.

2. A Asemblea Xeral poderá convocar, establecer ou celebrar as súas sesións, así como adoptar os acordos que procedan, tanto presencialmente como a distancia.

3. Nas sesións que se celebren a distancia, os participantes poderán reunirse en distintos lugares sempre que se asegure por medios electrónicos tales como os telefónicos e audiovisuais, a identidade, o contido das súas manifestacións, no momento en que estas se produzan, a interactividade, e intercomunicación en tempo real entre as persoas participantes, así como a dispoñibilidade de medios durante a sesión. Entre outros, considéranse incluídos entre os medios electrónicos válidos o correo electrónico, as audioconferencias e as videoconferencias.

Nas sesións a distancia, os acordos entenderanse adoptados na sede da Asociación.

Artigo 18.3

Facultativo no caso de considerar a existencia de socios da clase forestal e clase xeral.

3. Para que unha determinada sesión da Asemblea Xeral se considere validamente constituída, é necesario que os membros da «clase forestal» representen máis do 50 % dos asistentes á sesión.

Artigo 19. Competencias da Asemblea Xeral en sesión ordinaria

Serán competencias da Asemblea Xeral en sesión ordinaria:

a) Examinar e aprobar as contas e balances do exercicio anterior;

b) Aprobar o orzamento de ingresos e gastos de cada exercicio, así como o plan de actividades;

c) Examinar e aprobar as cotas das persoas asociadas, por proposta da Xunta Directiva;

d) Elixir e cesar os membros da Xunta Directiva;

e) Aprobar a constitución ou separación dunha federación;

f) Solicitar a declaración de utilidade pública da Asociación;

g) Aprobar o regulamento de réxime interno da Asociación;

h) Aprobar e modificar os plans e instrumentos de ordenación forestal e, se é o caso, de ordenación agraria;

i) Aprobar a solicitude de inscrición no rexistro de Agrupacións Forestais de Xestión Conxunta.

j) Aprobar a solicitude para a subscrición dun contrato de xestión ou convenios de colaboración coa Administración.

Artigo 19.h)

Só no caso de que a Asociación teña previsto aceptar prestacións accesorias

k) Aceptar ou rexeitar as prestacións accesorias que propuxese algún dos socios.

Artigo 20. Competencias da Asemblea Xeral en sesión extraordinaria

Serán competencias da Asemblea Xeral en sesión extraordinaria:

a) Modificar os estatutos da Asociación, incluíndo o cambio de enderezo;

b) Elixir e cesar os membros da Xunta Directiva;

c) Acordar a transformación, fusión ou disolución da Asociación, así como designar as persoas liquidadoras;

d) Aqueles que, sendo competencia da Asemblea Xeral en sesión ordinaria, por razóns de urxencia ou necesidade non poidan esperar á súa convocatoria;

e) Todos aqueles non expresamente conferidos á Asemblea Xeral en sesión ordinaria, nin á Xunta Directiva.

Artigo 21. Adopción de acordos

1. Os acordos da Asemblea Xeral adoptaranse por maioría simple das persoas presentes ou representadas, cando os votos afirmativos superen os negativos, e non serán computables para estes efectos os votos nulos ou en branco ou as abstencións.

2. Para adoptar os seguintes acordos será necesaria a maioría absoluta dos votos emitidos, que resultará cando os votos afirmativos superen a metade das persoas presentes ou representadas:

a) Nomeamento de membros da Xunta Directiva;

b) Acordo de constitución de federacións e de integración ou separación delas;

c) Disolución da Asociación;

d) Modificación dos estatutos, incluído o cambio de enderezo social;

e) Enaxenación ou alleamento de bens;

f) Retribucións das persoas que integran os órganos de representación.

3. Os acordos que se adopten de acordo cos preceptos contidos neste artigo serán de obrigado cumprimento para todas as persoas asociadas, incluso as que non asistan.

Artigo 22. A xunta directiva. Composición

1. A Xunta Directiva é o órgano de representación que xestiona e representa os intereses da Asociación, de acordo coas disposicións e directrices da Asemblea Xeral.

2. Estará integrado por un presidente, vicepresidente, secretario, tesoureiro e vogais, que deberán ser designados pola Asemblea Xeral entre os asociados maiores de idade, en pleno uso dos seus dereitos civís e que non estean incursos en causas de incompatibilidade legalmente establecidas.

Os cargos que integran a Xunta Directiva desempeñaranse con carácter gratuíto, sen prexuízo do dereito ao reembolso dos gastos debidamente xustificados que se poidan ocasionar por actuacións relacionadas coa Asociación.

3. O seu mandato será de [ anos, e poderán ser obxecto de sucesivas reeleccións.

4. Os cargos da Xunta Directiva cesarán nas súas funcións por algunha das seguintes causas:

a) Morte ou declaración de falecemento da persoa física, ou extinción da persoa xurídica ou entidade sen personalidade xurídica;

b) Incapacidade, inhabilitación ou incompatibilidade, segundo o disposto no ordenamento xurídico;

c) Resolución xudicial;

d) Dimisión voluntaria;

e) Perda da condición de persoa asociada;

f) Incumprimento dalgunha das obrigas que se lles encomenden;

g) Transcorrido o prazo do seu mandato. Neste caso, e mentres non se realice a elección dunha nova xunta directiva, esta continuará en funcións ata o nomeamento das novas persoas titulares.

5. De existiren vacantes na Xunta Directiva, estas serán cubertas provisionalmente polos restantes membros da Xunta, ata a elección definitiva pola Asemblea Xeral.

Artigo 22.6

Facultativo no caso de considerar a existencia de socios da clase forestal e clase xeral

Os membros da clase forestal terán dereito a nomear [] membros da Xunta Directiva, mentres que os membros da clase xeral terán dereito a designar outros [].

Artigo 23. Sesións e acordos da Xunta Directiva

1. A Xunta Directiva será convocada pola presidencia, por iniciativa propia ou por solicitude dalgún dos seus compoñentes.

2. Para estar validamente constituídos deberán estar presentes a metade máis un dos seus membros e, en todo caso, as persoas que desempeñen a presidencia e a secretaría, ou as que os substitúan.

3. Para que os acordos da Xunta Directiva sexan válidos deberán ser adoptados pola maioría de votos dos asistentes. Os empates resolveranse polo voto de calidade da presidencia.

4. A Xunta Directiva poderá convocar, constituír, celebrar as súas sesións ou adoptar acordos presencialmente ou a distancia.

5. Nas sesións que se celebren a distancia, os membros da Xunta Directiva poderán reunirse en distintos lugares sempre que se asegure, por medios electrónicos tales como os telefónicos e audiovisuais, a identidade, o contido das súas manifestacións, no momento en que estas se produzan, a interactividade e a intercomunicación en tempo real entre as persoas participantes, así como a dispoñibilidade de medios durante a sesión. Entre outros, considéranse incluídos entre os medios electrónicos válidos o correo electrónico, as audioconferencias e as videoconferencias.

Nas sesións celebradas a distancia, os acordos entenderanse adoptados na sede da Asociación.

Artigo 24. Competencias da Xunta Directiva

A Xunta Directiva terá as seguintes facultades:

a) Programar e dirixir actividades asociativas;

b) Asumir a xestión administrativa e económica da Asociación;

c) Executar os acordos tomados pola Asemblea Xeral;

d) Someter á aprobación da Asemblea Xeral o orzamento anual de ingresos e gastos, así como o estado de contas do exercicio anterior;

e) Convocar e fixar as datas das sesións da Asemblea Xeral;

f) Propoñer á Asemblea Xeral a fixación de cotas ordinarias e extraordinarias para as persoas e entidades asociadas;

g) Nomear as comisións ou seccións de traballo que se consideren oportunas para o bo funcionamento da Asociación;

h) Ditar normas de organización interna, así como exercer cantas funcións non estean expresamente atribuídas á Asemblea Xeral;

i) Resolver as solicitudes de admisión daquelas persoas ou entidades que desexen incorporarse á Asociación;

j) Propoñer o plan de actividades da Asociación á Asemblea Xeral para a súa aprobación, impulsando e dirixindo as súas tarefas;

k) Resolver os procedementos disciplinarios que se instrúan.

Artigo 24.k)

Só no caso de que teña previsto aceptar prestacións accesorias

l) Levar un rexistro das prestacións accesorias ás que se comprometeron as persoas ou entidades socias, así como verificar o seu cumprimento.

Artigo 25. Obrigas documentais

A Asociación deberá dispoñer dos seguintes documentos, que estarán á disposición de todas as persoas ou entidades asociadas:

a) Unha lista actualizada das persoas ou entidades socias;

b) Documentación contable que permita obter unha imaxe fiel do patrimonio, resultados e situación financeira da entidade, así como das actividades desenvolvidas. Esta contabilidade realizarase de acordo coa normativa específica que resulte de aplicación;

c) Inventario dos seus activos;

d) Libro de actas das sesións dos seus órganos de goberno e representación.

Artigo 26. Atribucións da persoa que ocupa o cargo de presidente

A persoa que ocupe o cargo de presidente terá as seguintes atribucións:

a) Representar legalmente a Asociación ante calquera organismo público ou privado;

b) Convocar e presidir as sesións que celebre a Xunta Directiva e a Asemblea Xeral, dirixir as deliberacións dun e doutro, e decidir con voto de calidade aquelas deliberacións con empate;

c) Ordenar a execución dos acordos adoptados pola Xunta Directiva e a Asemblea Xeral;

d) Ordenar pagamentos validamente acordados;

e) Asinar as actas, certificados, pagamentos e demais documentos da Asociación xunto coa persoa que desempeña a secretaría ou, se é o caso, co membro da Xunta Directiva que se encargue da elaboración do documento de que se trate.

f) Verificar que a Asociación cumpre co disposto na lexislación forestal vixente co fin de que sexa inscrita no Rexistro de Agrupacións Forestais de Xestión Conxunta.

Artigo 27. Atribucións da persoa que ocupa o cargo de vicepresidente

A persoa titular da vicepresidencia exercerá as funcións propias da presidencia nos casos de ausencia ou enfermidade do presidente. Tamén poderá actuar en representación da Asociación nos casos en que así o acorde a Xunta Directiva ou a Asemblea Xeral.

Artigo 28. Atribucións da persoa que ocupa o cargo de secretaría

A persoa titular da secretaría terá as seguintes atribucións:

a) Tramitar as solicitudes de ingreso na Asociación, así como formalizar as inscricións das altas e baixas das persoas asociadas;

b) Dirixir as actividades sociais e a administración da Asociación;

c) Formalizar as convocatorias de reunións por orde da presidencia, así como redactar a correspondente acta;

d) Expedir certificacións de acordos co visto e prace da presidencia, así como emitir informes;

e) Redactar o inventario dos bens da Asociación;

f) Custodia o arquivo de libros e documentos da Asociación;

g) Cumprir coas demais obrigas documentais nos termos que legalmente correspondan.

O titular da secretaría, nos casos de ausencia ou enfermidade, será substituído por outro membro da Xunta Directiva que designe a presidencia.

Artigo 29. Atribucións da persoa que ocupa o cargo de tesouraría

A persoa titular da tesouraría terá as seguintes atribucións:

a) Recadar e custodiar os fondos pertencentes á Asociación na forma que acorde a Xunta Directiva e a Asemblea Xeral;

b) Intervir coa súa sinatura todos os documentos de cobros e pagamentos co visto e prace da presidencia;

c) Cumprir as ordes de pagamento emitidas pola presidencia;

d) Elaborar o proxecto de orzamento para a súa aprobación;

e) Levar os libros de contabilidade da Asociación e elaborar as contas anuais para a súa aprobación pola Asemblea Xeral;

f) Calquera outra función da tesouraría como a responsabilidade da xestión económica financeira da Asociación.

Artigo 30. Atribucións das persoas que ocupan o cargo de vogal

Os vogais terán as obrigas propias do seu cargo e aquelas outras que lles sexan conferidas.

CAPÍTULO IV

Réxime económico da Asociación

Artigo 31. Patrimonio inicial

1. A Asociación, no momento de iniciar a súa actividade, ten un patrimonio de [] euros.

2. O peche do exercicio económico coincidirá co ano natural, e terá lugar o 31 de decembro de cada ano.

Artigo 32. Contas anuais

1. Anualmente, con referencia ao último día do exercicio, elaboraranse as contas anuais, nas cales se reflectirá a situación patrimonial e contable da Asociación, así como unha memoria das actividades desenvolvidas. Esta documentación estará á disposición das persoas asociadas durante un prazo non inferior a [] días, para que posteriormente sexa sometida á aprobación da Asemblea Xeral.

2. A Xunta Directiva levará os correspondentes libros contables, que permitan obter unha imaxe fiel do patrimonio, resultados e situación financeira da Asociación.

Artigo 33. Destino dos ingresos para os efectos da Asociación

Como entidade sen ánimo de lucro, os beneficios obtidos das actividades económicas desenvolvidas pola Asociación, incluída a prestación de servizos, destinaranse exclusivamente ao cumprimento dos seus fins. Estes beneficios, en ningún caso poderán ser repartidos entre as persoas ou entidades asociadas, nin entre ningunha outra persoa ou entidade con interese lucrativo.

Artigo 34. Orixe dos recursos económicos

O núcleo principal dos recursos económicos procederá dos seguintes recursos:

a) As cotas periódicas das persoas ou entidades asociadas;

b) As cotas extraordinarias propostas pola Xunta Directiva e aprobadas pola Asemblea Xeral;

c) As doazóns ou subvencións que poidan conceder organismos públicos, entes privados ou particulares;

d) Os ingresos que se poidan percibir polo desenvolvemento das actividades da Asociación, e en particular os derivados do desenvolvemento da actividade forestal con criterios de xestión forestal sustentable;

e) Calquera outro ingreso admitido pola normativa vixente para actividades sen ánimo de lucro.

Artigo 35. Honorarios das persoas ou entidades asociadas

Artigo 35.1

Opción 1: establécese unha cota periódica para financiar os gastos da Asociación.

1. A Asociación establece unha cota periódica ás persoas ou entidades asociadas co obxectivo de financiar os gastos que vaia sufragar durante o desenvolvemento das súas actividades.

Artigo 35.1

Opción 2: non se establece ningún tipo de cota periódica, aínda que se deixa a posibilidade de que se establezan no futuro.

1. A Asociación non establece unha cota periódica para as persoas ou entidades asociadas, aínda que se reserva a posibilidade de constituíla no futuro se fose necesario. Esta cota deberá ser proposta pola Xunta Directiva e aprobada pola Asemblea Xeral.

2. Ademais, por proposta da Xunta Directiva, a Asemblea Xeral poderá aprobar todas aquelas cotas extraordinarias que se consideren necesarias e convenientes para o mantemento e a sustentabilidade da Asociación.

Artigo 36. Doazóns e subvencións recibidas

Artigo 36.1

Opción 1: no caso de que teña previsto aceptar prestacións accesorias.

1. As subvencións ou axudas que se poidan obter poderán destinarse tanto para gastos e melloras comúns da Asociación (mantemento de vías, acondicionamento de peiraos de carga, instrumentos de xestión, traballos técnicos, etc.), como para a realización traballos silvícolas naquelas parcelas xestionadas pola Asociación, segundo o establecido no contrato de cesión de aproveitamento ou xestión conxunta subscrito cos propietarios ou titulares dos dereitos de uso das ditas parcelas.

2. Todos os socios que sexan titulares de parcelas deberán colaborar con ela para a obtención das subvencións ou axudas que se poidan percibir.

Así mesmo, no caso de que a Asociación vaia formalizar un contrato de cesión de uso ou xestión conxunta dunha parcela, a Xunta Directiva, ou quen se encargue da súa redacción, deberá garantir que, entre as súas cláusulas, se inclúe aquela que obrigue o propietario a colaborar coa Asociación na obtención de todo tipo de subvencións ou axudas.

3. Nos contratos de cesión de uso ou xestión conxunta que poida subscribir a Asociación coa propiedade, deberanse incluír causas de penalización por incumprimento do período de permanencia comprometido. Entre elas, a Xunta Directiva deberá valorar a conveniencia de introducir unha cláusula que permita que, á hora de calcular o custo total acumulado dos traballos silvícolas realizados, non se teñan en conta as subvencións ou doazóns recibidas para a execución destas obras.

Artigo 37. Cesión de contratos de uso ou de xestión conxunta que se vaian formalizar entre a Asociación e a propiedade

1. A Xunta Directiva poderá propoñer a formalización de contratos de cesión de uso ou xestión conxunta cos titulares de parcelas. Nestes contratos, e en materia de ingresos, a Xunta Directiva deberá velar por que se establezan os criterios de distribución dos ingresos que se poden obter pola comercialización dos produtos obtidos.

Artigo 37.2

Opcional: no caso de que se queiran establecer nos estatutos os criterios de distribución.

2. En particular, nos contratos que se formalicen entre a propiedade e a Asociación, a Xunta Directiva, ou quen designe, deberá asegurarse de establecer a quen corresponde a pertenza dos posibles produtos que se xeren nas parcelas, con tres opcións posibles:

a) Que o 100 % do produto pertence á Asociación, que se encargará da comercialización do produto obtido, e aboará á propiedade as cantidades correspondentes en función do disposto nas distintas cláusulas do contrato;

b) Que o 100 % do produto pertence á propiedade, a Asociación poderá facerse cargo dos seus labores de comercialización. Neste caso, e segundo o establecido nas distintas cláusulas do contrato, a comunidade poderá cobrar tanto unha cantidade fixa como unha variable, co fin de compensar os gastos ocasionados durante a quenda de corte da masa ou durante o proceso de comercialización; ou

c) Que o produto pertenza a cada parte en determinadas porcentaxes establecidas no contrato, cada unha das partes poderá comercializar o correspondente produto.

No caso de obter distintos produtos –madeira, castañas, cogomelos, dereitos de absorción de dióxido de carbono, etc.– a Xunta Directiva, ou terceiros que presten soporte técnico, poderán acordar co propietario diferentes cesións de propiedade para cada produto.

3. No caso de que se vaian asinar contratos vinculados á explotación forestal, estes deberán conter cláusulas onde se especifique a porcentaxe ou importe do aproveitamento que percibirá a Asociación como compensación dos traballos de xestión e actuacións que se vaian realizar na parcela durante a quenda de corta, polo que a Xunta Directiva, ou o persoal técnico que a apoie, deberá velar pola inclusión deste tipo de cláusulas.

Artigo 37.4

Opción 1: no caso de comercialización de produtos recorrentes, a propiedade pertence sempre ao propietario, e a Asociación limitarase a labores de comercialización.

4. No caso de produtos susceptibles de ser comercializados de forma recorrente –castañas, cogomelos ou resina, por exemplo– a titularidade do produto corresponderá sempre ao titular ou titular do dereito de uso da parcela, e o labor da Asociación limitarase ás tarefas de comercialización de produtos.

Artigo 37.4

Opción 2: no caso de comercialización de produtos recorrentes, a propiedade pertence sempre á Asociación.

4. No caso de produtos que se comercialicen con carácter recorrente –castañas, cogomelos ou resina, por exemplo– a titularidade do produto corresponderá sempre á Asociación, que se encargará da súa comercialización. A Xunta Directiva, ou terceiros asignados para tal fin por esta, encargaranse de levar un control pormenorizado das operacións, para garantir que as liquidacións que se vaian realizar coa propiedade sexan o máis axustadas posibles á realidade.

Artigo 37.4

Opción 3: no caso de comercialización de produtos recorrentes, a Xunta Directiva da Asociación poderá optar entre un proceso en que asuma a titularidade do produto comercializado e outro en que non asuma esa titularidade.

4. No caso de produtos que se comercialicen con carácter recorrente –castañas, cogomelos ou resina, por exemplo–, a titularidade do produto poderá pertencer tanto á Asociación como ao propietario, segundo o establecido no contrato subscrito entre as partes. En calquera dos casos, a Xunta Directiva, ou un terceiro designado por ela, deberá levar un control detallado das operacións para que as liquidacións sexan axustadas á realidade, especialmente no caso de que a Asociación se converta en titular do produto.

Artigo 38. Réxime das obras, melloras e servidumes

1. Para o exercicio dos seus fins sociais, é requisito que a Asociación dispoña dun instrumento de ordenación forestal ou xestión forestal.

2. Como consecuencia da execución do instrumento de ordenación ou xestión forestal, poderá xurdir a necesidade de realizar obras, melloras ou servidumes en terreos forestais, propiedade das persoas asociadas, pero cuxo uso ceden á Asociación. De darse tal circunstancia, o socio cedente non poderá opoñerse á realización da obra ou mellora, nin á constitución da servidume que lle corresponda.

3. No caso de que as parcelas xestionadas pola Asociación non sexan de socios senón que sexan xestionadas en virtude do disposto nun contrato de cesión de uso ou xestión conxunta subscrito entre a Asociación e a propiedade, ese contrato deberá conter cláusulas que garantir que o propietario non se opoña á realización de obras ou melloras de interese para a Asociación, salvo acordo mutuo entre as partes.

4. Os propietarios en cuxo predio forestal se realicen as ditas obras, melloras ou servidumes terán dereito a percibir unha indemnización da Asociación no caso de que, como consecuencia dela, o valor razoable do devandito predio se vise afectado negativamente. O seu importe determinarase en función do disposto no acordo extraestatutario que acorde a Asemblea Xeral, e deberase aboar no prazo de [] días, contados desde o inicio da actuación nos solares da súa propiedade.

5. Terán prioridade aquelas obras previstas nos instrumentos de ordenación ou xestión forestal.

6. A Asociación non poderá destinar os seus fondos a destinos distintos do financiamento de traballos directos e indirectos relacionados coa execución destes instrumentos de ordenación ou xestión forestal, e deberá destinar para tal fin un mínimo do 40 % de todos os ingresos obtidos, salvo que as necesidades económicas de afrontar os traballos establecidos nos instrumentos de ordenación ou xestión forestal sexan inferiores, neste caso axustarase esa porcentaxe de reinvestimento a eses importes.

No caso de que os ingresos se deriven da realización de ingresos de masas afectadas por incendios, tormentas ou pragas, a porcentaxe de reinvestimento establecida no parágrafo anterior deberá elevarse ao 100 %.

Artigo 39. Os custos de referencia ligados aos modelos forestais utilizados

A Asociación levará unha contabilidade que permita cuantificar os diferentes custos que soporta. Para tal fin, a Xunta Directiva deberá dotarse de medios técnicos que lle permitan calcular os custos de execución das distintas actuacións silvícolas previstas nos modelos silvícolas que utiliza como referencia, tendo en conta diferentes niveis de mecanización en función da situación física características da área xestionada pola Asociación.

Estes recursos deberán ser actualizados tendo en conta a variación dos custos no tempo, ben por parte da Xunta Directiva, ou ben por terceiros aos cales teña encomendada esta tarefa.

Artigo 40. Avaliación económica derivada da aplicación de modelos forestais de referencia

1. Os recursos a que se refire o artigo anterior tamén se utilizarán para o cálculo do valor económico dunha determinada masa forestal ou do valor dunha determinada prestación accesoria.

Neste caso, haberá que ter en conta os ingresos previstos en función da calidade da estación da zona xestionada pola Asociación. A Xunta Directiva, ou aquel terceiro a quen se lle encomendou esta tarefa, deberá levar un rexistro actualizado da calidade da estación de cada unha das parcelas xestionadas, utilizando estes valores para calcular o beneficio latente de cada masa en pé, tanto no momento en que a parcela pasa a ser xestionada pola Asociación, como no momento en que deixa de ser xestionada, no caso de que esta se produza con anterioridade á execución da corta definitiva.

Artigo 40.2

Opcional no caso de que se trate dun grupo de produción de castaña ou doutro tipo de produto que se obteña de forma recorrente ao longo dos anos, axustándose o nivel de produtividade dunha determinada masa tendo en conta o historial produtivo obtido.

2. No caso particular daquelas masas destinadas á elaboración de castañas ou doutro tipo de produtos que se obteñan de forma recorrente no tempo, a súa capacidade de produción determinarase no momento da inclusión. Para determinar a capacidade de produción poderá terse en conta a produción media establecida na zona onde se sitúa a masa pola propia Asociación. Nestes casos, ao longo dos primeiros anos posteriores á xestión da masa pola Asociación, deberán ser verificados e axustados, se é o caso, os valores preestablecidos.

Artigo 41. Da garantía sobre a superficie forestal asignada en explotación

Os socios que, por calquera modalidade xurídica, cedan á Asociación o uso e explotación de parcelas forestais, non poderán ceder a súa propiedade salvo que se garanta que esta poderá seguir desfrutando dos ditos dereitos de uso ata a finalización do prazo establecido inicialmente.

CAPÍTULO V

Do regulamento de réxime interno da Asociación

Artigo 42. Regulamento interior

1. Mediante o acordo da Asemblea Xeral poderá aprobarse un regulamento de réxime interno que desenvolva aquelas materias non previstas directamente nestes Estatutos.

2. O funcionamento interno da Asociación estará sometido á xurisdición civil.

CAPÍTULO VI

Disolución e liquidación da Asociación

Artigo 43. Disolución

A Asociación quedará disolta polas seguintes causas:

a) Por acordo adoptado por maioría cualificada en sesión extraordinaria da Asemblea Xeral;

b) Polas causas que se determinan no artigo 39 do Código civil;

c) Por sentenza xudicial firme;

d) Polas demais causas que se determinen nestes Estatutos.

Artigo 44. Liquidación

1. Acordada a disolución da Asociación, deberá abrirse un prazo de liquidación ata o remate do cal a entidade conservará a súa personalidade xurídica.

2. Pasarán a ser liquidadores as persoas que sexan membros da Xunta Directiva no momento da disolución, salvo designación expresa de liquidadores pola Asemblea Xeral ou por autoridade competente.

3. Corresponde ás persoas liquidadoras:

a) Velar pola integridade dos bens da Asociación;

b) Concluír as operacións pendentes e realizar as novas que sexan necesarias para a liquidación;

c) Recoller os créditos da Asociación;

d) Liquidar o patrimonio e pagar os acredores;

e) Destinar os bens resultantes da liquidación para os efectos previstos no acordo de disolución ou nestes estatutos, que non menoscaben o seu carácter sen ánimo de lucro;

f) Solicitar a baixa da Asociación e anulación de inscricións rexistrais, así como solicitar a baixa no Rexistro de Grupos de Xestión Mixta.

4. A solicitude de inscrición da disolución da Asociación no rexistro correspondente irá acompañada do documento xustificativo do destino dos bens resultantes da liquidación.

CAPÍTULO VII

Mediación e arbitraxe

Artigo 45. Mediación e arbitraxe

Todas as cuestións, discrepancias, reclamacións e controversias que xurdan na relación entre a Asociación e os asociados, así como entre eles pola súa condición de tales, incluídas as relacionadas coa separación, exclusión e determinación da cota de liquidación, resolveransen, en primeiro lugar, por acordo entre os correspondentes partícipes.

No caso de que os ditos participantes non poidan chegar a un acordo para resolver as súas discrepancias, someteranse á arbitraxe de equidade, de conformidade co regulado pola lexislación vixente, e xulgará un árbitro designado polas partes e, na súa falta, por un representante da Dirección Xeral con competencias en materia forestal.

O laudo do devandito arbitraxe será vinculante e executivo ante calquera tribunal xudicial competente que teña xurisdición para iso.

Co obxecto de ser inscrita no Rexistro de AFXC, a Asociación debera estar ao disposto na lexislación forestal vixente.

Anexo II

Modelo tipo de estatutos para entidades sen ánimo de lucro
de representacion para a planificación ou comercialización conxunta

CAPÍTULO I

Da Asociación en xeral

Artigo 1. Nome e natureza

Baixo a denominación de «Asociación [» (en diante, a Asociación) constitúese unha entidade de carácter asociativo e sen ánimo de lucro, ao abeiro do disposto no artigo 22 da Constitución española e na Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de Asociación e demais lexislación aplicable.

Artigo 2. Personalidade e capacidade

A Asociación constituída ten personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar, e poderá realizar todos aqueles actos que sexan necesarios para o cumprimento da finalidade para a que foi creada, con suxeición ao establecido no ordenamento xurídico.

Poderá unirse, federarse ou asociarse con outras entidades nacionais e estranxeiras de propietarios forestais, así como participar en calquera outra, logo do acordo da Xunta Directiva que deberá ser ratificado pola Asemblea Xeral.

Artigo 3. Enderezo

A Asociación establece o seu domicilio social en [].

Artigo 3

Opcional: no caso de que se prevexa contar con varias oficinas.

Poderá utilizarse outros locais asociativos noutras localidades, polo acordo da Asemblea Xeral por proposta da Xunta Directiva, que terá atribucións para cambiar, tanto o domicilio como os locais, dando conta do seu acordo ao organismo encargado do Rexistro de Asociacións.

Artigo 4. Ámbito de actuación

O ámbito territorial en que a Asociación desenvolverá principalmente as súas actividades é [].

A superficie da iniciativa de actuación de xestión ou comercialización conxunta é a indicada na planimetría do anexo XX

Artigo 5. Duración

A Asociación constitúese por tempo indefinido e rexerase polos principios democráticos recollidos no marco da Constitución española e do resto do ordenamento xurídico.

O exercicio fiscal rematará o 31 de decembro de cada ano natural.

Artigo 6. Finalidades e actividades

Artigo 6.1

Elimina aqueles obxectos sociais que poidan non corresponder.

1. Os fins principais da Asociación son os seguintes:

a) A mobilización de terreos agroforestais ou agrogandeiros mediante unha actuación de xestión conxunta, ou mediante o impulso de iniciativas e propostas que melloren a estrutura da propiedade forestal de Galicia, dirixidas á consecución de unidades de explotación tecnicamente viables;

b) A realización de melloras no medio rural, a promoción e o desenvolvemento agrarios e a prestación de servizos comúns que sirvan a aquela finalidade;

c) Promover iniciativas que contribúan a incrementar o valor engadido dos bens, produtos e recursos xerados nos montes galegos;

d) O apoio á xestión forestal sustentable no marco de estratexias de mitigación e adaptación fronte ao cambio climático e nas políticas activas de descarbonización, sen esquecer o seu papel como refuxio da biodiversidade e a importancia que presenta en servizos fundamentais para a vida, incluíndo a realización de actividades que favorezan o perfeccionamento técnico, mantendo por todos os medios posibles o intercambio de información, coñecementos e experiencias relativas á produción forestal;

e) A comercialización ou produción conxunta de produtos forestais e agrogandeiros;

f) Asegurar aos seus socios tanto información como asesoramento e asistencia técnica no ámbito silvícola;

g) Procurar unha máxima transparencia na información aos seus asociados sobre melloras, métodos, técnicas, prácticas aconsellables, axudas e orientacións de carácter socioeconómico que favorezan os seus intereses, así como a prestación de servizos para acadalas;

h) Representar os seus socios ante as administracións, entes, corporacións e institucións nacionais e internacionais, no ámbito forestal, tratando de contribuír á elaboración de políticas forestais acordes cos intereses dos silvicultores galegos;

i) Elevar á Administración pública, tanto estatal como autonómica, mesmo a Unión Europea, reclamacións, iniciativas e suxestións que reflictan as aspiracións e dereitos dos seus membros;

j) Colaborar cos organismos e coas entidades no desenvolvemento dos coñecementos técnicos e científicos, favorecendo a docencia, a divulgación, a investigación científica, a experimentación práctica sobre o terreo e a utilización de todo o necesario para lograr o perfeccionamento tecnolóxico e económico do sector forestal e do monte en xeral;

k) Cooperar con calquera organización interesada na promoción da produción e comercialización da madeira;

l) Actuar como órgano consultivo na elaboración das disposicións que poidan afectarlles ante a consellería con competencias no sector forestal, mesa da madeira e outros organismos;

m) Fomentar a solidariedade e o sentimento de unión, así como a axuda entre todos os seus membros;

n) Todos aqueloutros fins lícitos que vaian en beneficio da Asociación e dos seus membros.

2. Para levar a cabo os seus fins, a Asociación poderá desenvolver as seguintes actividades:

a) Actividade de comercialización conxunta de produtos obtidos en montes xestionados por persoas físicas ou entidades...;

b) [];

c) [].

3. Os beneficios obtidos por calquera concepto destinaranse exclusivamente ao cumprimento destes fins, sen que poidan ser repartidos entre os socios, nin con outras persoas físicas ou xurídicas con interese lucrativo.

CAPÍTULO II

Das persoas ou entidades socias

Artigo 7. Requisitos das persoas ou entidades asociadas

1. Para adquirir a condición de persoa asociada requírese ser persoa física ou xurídica. No caso de persoa física, deberá ser maior de idade e non estar suxeita a inhabilitación ou incapacidade legal, así como ter interese no desenvolvemento dos fins establecidos pola Asociación no artigo 6 destes estatutos.

2. Tamén poderán ter a condición de entidade asociada aquelas que, carecendo de personalidade xurídica propia, teñan capacidade xurídica para colaborar no desenvolvemento dos fins da Asociación.

3. As persoas xurídicas de natureza asociativa, así como as entidades sen personalidade xurídica, requirirán o acordo expreso do seu órgano competente para ser consideradas socios. No caso de entidades de carácter institucional, requirirán o acordo do seu órgano reitor.

4. Poderá ser socio calquera persoa ou entidade que teña vinculación coa actividade forestal .

Artigo 8. Clases de persoas ou entidades socias

Dentro da Asociación poderán existir dúas clases de persoas ou entidades asociadas segundo o momento do ingreso:

a) Fundadoras: aquelas persoas ou entidades que subscribiron a acta fundacional;

b) Numerarias: aquelas persoas ou entidades que ingresaron con posterioridade a subscrición da acta fundacional.

Artigo 9. Perda da condición de persoa ou entidade socia

1. A condición de persoa ou entidade socia poderá perderse por algunha das seguintes causas:

a) Por vontade propia, que se fará efectiva mediante a presentación da súa renuncia, por escrito dirixido á Xunta Directiva e dirixido á secretaría da Asociación. A renuncia producirá efectos desde a data da súa presentación;

b) Por falta de pagamento de [] cotas, que se farán efectivas desde a notificación do acordo adoptado pola Xunta Directiva á persoa interesada. No caso de perder a condición de socio por falta de pagamento das cotas, poderá ser rehabilitada nesa condición sempre que no prazo de [] días desde a notificación do impago proceda ao pagamento das cotas pendente;

c) Polo incumprimento destes estatutos ou de acordos validamente adoptados polos órganos da Asociación, así como no caso de realizar actuacións que prexudiquen gravemente os intereses da Asociación;

d) Por falecemento da persoa física ou a extinción da persoa xurídica ou da entidade sen personalidade xurídica.

e) Por infrinxir a prohibición de concorrencia no caso de ser membro da Xunta Directiva, salvo nos casos en que exista autorización para iso;

f) Por ser condenado en sentenza firme para indemnizar a Asociación polos danos e prexuízos ocasionados por actos contrarios á lexislación vixente ou aos estatutos, ou ben por ter realizado actos sen dilixencia na súa condición de membro da Xunta Directiva;

g) Por atoparse o socio en causa de concurso de acredores ou execución hipotecaria do seu patrimonio;

2. A expulsión de persoas ou entidades socias nos supostos das alíneas b) e c) do punto anterior será acordada pola Xunta Directiva, oída a persoa ou entidade interesada. O acordo de expulsión deberá ser ratificado pola Asemblea Xeral.

Contra esta resolución poderá recorrerse ante a xurisdición ordinaria.

3. A perda da condición de socio non dará dereito á devolución das cotas achegadas, salvo que se derive dalgunha das circunstancias establecidas na alínea a) do punto 1 deste artigo, e na contía que se tivese establecida previamente, de ser o caso.

Artigo 10. Dereitos das persoas ou entidades socias

1. Todas as persoas ou entidades asociadas teñen os mesmos dereitos:

a) Participar nas actividades da Asociación;

b) Ser electores e elixibles para cargos nos órganos de goberno;

c) Participar nas asembleas con voz e voto;

d) Recibir información sobre a composición dos órganos de representación da Asociación, do seu estado de contas e o desenvolvemento da súa actividade;

e) Acceder á documentación da Asociación a través dos órganos de representación;

f) Ser oídos con carácter previo á adopción de medidas disciplinarias contra eles, e ser informados dos feitos que orixinan as ditas medidas. Deberá motivarse o acordo que, se é o caso, impoña a sanción;

g) Solicitar, por si ou conxuntamente con outras persoas ou entidades socias, a celebración dunha sesión da Asemblea Xeral, e poderán propoñer un ou varios dos puntos que se vaian tratar na orde do día correspondente;

h) Impugnar os acordos dos órganos da Asociación que esta considere contrarios á lei ou aos estatutos.

2. Cada persoa ou entidade socia terá dereito a emitir un voto. Este dereito poderá suspenderse no caso de non estar ao día no pagamento das cotas sociais, de existir estas.

Artigo 11. Obrigas das persoas ou entidades socias

1. Son obrigas das persoas ou entidades asociadas:

a) Cumprir estes estatutos e os acordos validamente adoptados polos órganos de goberno e representación da Asociación;

b) Aboar as taxas que, de acordo cos estatutos, se establezan;

c) Desempeñar as obrigas inherentes aos cargos para os que foron elixidos;

d) Asistir ás asembleas e demais actos organizados pola Asociación;

Artigo 12. Libro de rexistro de socios

1. A Asociación levará un Libro de Rexistro de Socios/as no que fará constar os datos persoais dos socios.

2. A Asociación só poderá rectificar o contido do Libro de Rexistro de Socios/as se os interesados non se opuxeran á rectificación no prazo dun mes desde a notificación fidedigna da finalidade de proceder a ela.

3. Os datos persoais dos socios/as poderán ser modificados por petición súa e non producirán efectos fronte a Asociación ata que non sexan reflectidos nos ditos libros.

4. Calquera socio/a poderá examinar o libro rexistro, que estará baixo o coidado e responsabilidade dos membros da Xunta Directiva.

5. Calquera persoa ou entidade socia ten dereito a obter unha certificación das participacións, dereitos ou gravames rexistrados ao seu nome.

Artigo 13. Da admisión de novos socios

1. No caso de que calquera persoa física ou entidade manifestase interese por acceder a Asociación, seguirase o seguinte procedemento:

a) Esa persoa ou entidade deberá comunicar de maneira formal e explícita o interese da Xunta Directiva;

b) A Xunta Directiva deberá determinar se a inclusión desta nova persoa socia é de interese para a Asociación.

c) No caso de considerar que é de interese para a Asociación, a Xunta Directiva deberá incluír a solicitude de alta desa persoa ou entidade como socia na orde do día da seguinte sesión da Asemblea Xeral;

d) A Asemblea Xeral deberá decidir ao respecto da solicitude de entrada desa nova persoa ou entidade.

CAPÍTULO III

Dos órganos da asociación

Artigo 14. Organización da asociación

O órgano de goberno da Asociación é a Asemblea Xeral e o órgano de representación é a Xunta Directiva, que adoptará os seus acordos de acordo co principio de maioría ou de democracia interna.

Artigo 15. Asemblea xeral

A Asemblea Xeral é o órgano supremo de goberno da Asociación e estará integrada por todas as persoas asociadas.

Artigo 16. Sesións da Asemblea Xeral. Clases e convocatoria

1. As sesións da Asemblea Xeral poderán ser ordinarias ou extraordinarias.

2. As sesións ordinarias celebraranse polo menos unha vez ao ano, dentro dos [] meses seguintes ao peche do exercicio económico.

3. As sesións extraordinarias celebraranse cando as circunstancias así o aconsellen, cantas veces como o acorde a Xunta Directiva, ou cando o soliciten por escrito o [] por cento das persoas ou entidades socias.

4. As convocatorias realizaranse por escrito e indicarán o lugar, o día e a hora da reunión, así como a orde do día, entre a publicación ou notificación da convocatoria e a data da reunión da Asemblea Xeral deberá mediar como mínimo un prazo de [] días naturais.

5. No caso de que un mínimo do [] por cento dos colexiados soliciten a celebración dunha sesión da Asemblea Xeral, deberán relacionarse nesa solicitude os puntos que desexen incluír na Orde do Día desa sesión, que deberá ser convocado pola Xunta Directiva dentro do mes seguinte á data de recepción da solicitude.

6. A documentación e información sobre os asuntos incluídos na orde do día estará á disposición das persoas físicas ou entidades socias na secretaría da Asociación cunha antelación mínima de [] días naturais á celebración da sesión da Asemblea Xeral.

Artigo 17. Constitución e quorum suficiente

1. As sesións da Asemblea Xeral, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán validamente constituídas sempre que en primeira convocatoria asistan un terzo das persoas asociadas presentes ou representadas ou, transcorrida media hora, e en segunda convocatoria, con calquera número de persoas asociadas e asistentes con dereito a voto En todo caso, deberán estar presentes as persoas que desempeñen a presidencia e a secretaría, ou persoas que as substitúan.

2. A Asemblea Xeral poderá convocar, constituíur ou celebrar as súas sesións, así como adoptar os acordos pertinentes, tanto presencialmente como a distancia.

3. Nas sesións que se celebren a distancia, os participantes poderán atoparse en distintos lugares sempre que se asegure, por medios electrónicos tales como telefónicos e audiovisuais, a identidade, o contido das súas declaracións, o momento en que estas se producen, a interactividade e a intercomunicación en tempo real entre os participantes, así como a dispoñibilidade de medios durante a sesión. Entre outros, considéranse incluídos entre os medios electrónicos válidos o correo electrónico, as audioconferencias e as videoconferencias.

Nas sesións a distancia, os acordos entenderanse adoptados na sede da Asociación.

Artigo 18. Facultades da asemblea xeral en sesión ordinaria

Serán competencias da Asemblea Xeral en sesión ordinaria:

a) Examinar e aprobar as contas e balances do exercicio anterior;

b) Aprobar o orzamento de ingresos e gastos de cada exercicio, así como o plan de actividades;

c) Examinar e aprobar as cotas das persoas asociadas, por proposta da Xunta Directiva;

d) Elixir e cesar os membros da Xunta Directiva;

e) Aprobar a incorporación ou separación dunha federación;

f) Solicitar a declaración de utilidade pública da Asociación;

g) Aprobar o regulamento de réxime interno da Asociación;

h) Aprobar e modificar os plans e instrumentos de ordenación forestal e, se é o caso, de ordenación e xestión agropecuaria;

i) Aprobar a solicitude de inscrición no Rexistro de Agrupacións Forestais de Xestión Conxunta.

j) Aprobar a solicitude para a subscrición dun contrato de xestión ou convenios de colaboración coa Administración.

Artigo 19. Facultades da asemblea xeral en sesión extraordinaria

Serán competencias da Asemblea Xeral en sesión extraordinaria:

a) Modificar os estatutos da Asociación, incluíndo o cambio de domicilio;

b) Elixir e cesar os membros da Xunta Directiva;

c) Acordar a transformación, fusión ou disolución da Asociación, así como designar as persoas liquidadoras;

d) As que, sendo competencia da Asemblea Xeral en reunión ordinaria, por razóns de urxencia ou necesidade non poidan agardar á súa convocatoria;

e) Todas as non conferidas á Asemblea Xeral en sesión ordinaria, nin á Xunta Directiva.

Artigo 20. Adopción de acordos

1. Os acordos da Asemblea Xeral adoptaranse por maioría simple das persoas presentes ou representadas, cando os votos afirmativos superen os negativos, e non serán computables para estes efectos os votos nulos ou en branco nin as abstencións.

2. Será necesaria a maioría absoluta dos votos emitidos, que resultará cando os votos afirmativos superen a metade das persoas presentes ou representadas, para adoptar os seguintes acordos:

a) Nomeamento de membros da Xunta Directiva;

b) Acordo de constitución de federacións e de integración ou separación delas;

c) Disolución da Asociación;

d) Modificación dos Estatutos, incluído o cambio de domicilio social;

e) Enaxenación ou alleamento de bens;

f) Retribucións das persoas que integran os órganos de representación.

3. Os acordos que se adopten de acordo cos preceptos recollidos no presente artigo obrigarán todas as persoas asociadas, mesmo as non asistentes.

Artigo 21. A xunta Directiva. Composición

1. A Xunta Directiva é o órgano de representación que xestiona e representa os intereses da Asociación, de acordo coas disposicións e directrices da Asemblea Xeral.

2. Estará integrado por un presidente/a, vicepresidente/a, secretario/a, tesoureiro/a e vogais, que deberán ser designados pola Asemblea Xeral entre as persoas asociadas maiores de idade, en pleno uso dos seus dereitos civís e que non estean incursos en causas de incompatibilidade legalmente establecidas.

Os cargos que compoñen a Xunta Directiva desempeñaranse con carácter gratuíto, sen prexuízo do dereito ao reembolso dos gastos debidamente xustificados que se poidan ocasionar por actuacións relacionadas coa Asociación.

3. A duración do seu mandato será de [] anos e poderá ser obxecto de sucesivas reeleccións.

4. Os cargos da Xunta Directiva cesarán nas súas funcións por calquera dos seguintes motivos:

a) Morte ou declaración de falecemento da persoa física, ou extinción da persoa xurídica ou entidade sen personalidade xurídica;

b) Incapacidade, inhabilitación ou incompatibilidade, segundo o disposto no ordenamento xurídico;

c) Resolución xudicial;

d) Dimisión voluntaria;

e) Perda da condición de persoa asociada;

f) Incumprimento dalgunha das obrigas que tivesen encomendadas;

g) Transcorrido o prazo do seu mandato. Neste caso, e mentres non se elixa unha nova xunta directiva, aquela continuará en funcións ata a designación das novas persoas titulares.

5. De producirse vacantes na Xunta Directiva, estas serán desempeñadas provisionalmente polas restantes persoas que a integran, ata a elección definitiva pola Asemblea Xeral.

Artigo 22. Sesións e acordos da Xunta Directiva

1. A Xunta Directiva será convocada pola presidencia, por iniciativa propia ou por petición de calquera dos seus compoñentes.

2. Para estar validamente constituídos deberán estar presentes a metade máis un dos seus membros e, en todo caso, as persoas titulares da presidencia e a secretaría, ou as que os substitúan.

3. Para que os acordos da Xunta Directiva sexan válidos, deberán ser adoptados pola maioría de votos das persoas asistentes. Os empates resolveranse polo voto de calidade da presidencia.

4. A Xunta Directiva poderase convocar, constituír, celebrar as súas sesións ou adoptar acordos presencial ou a distancia.

5. Nas sesións que se celebren a distancia, os membros da Xunta Directiva poderán encontrarse en distintos lugares sempre que se asegure, por medios electrónicos tales como os telefónicos e audiovisuais, a identidade, o contido das súas declaracións, o momento en que estas teñan lugar, a interactividade e a intercomunicación en tempo real entre os participantes, así como a dispoñibilidade de medios durante a sesión. Entre outros, considéranse incluídos entre os medios electrónicos válidos o correo electrónico, as audioconferencias e as videoconferencias.

Nas sesións celebradas a distancia, os acordos entenderanse adoptados na sede da Asociación.

Artigo 23. Competencias da Xunta Directiva

A Xunta Directiva terá as seguintes atribucións:

a) Programar e dirixir actividades asociativas;

b) Levar a xestión administrativa e económica da Asociación;

c) Executar os acordos tomados pola Asemblea Xeral;

d) Someter á aprobación da Asemblea Xeral o orzamento anual de ingresos e gastos, así como o estado de contas do exercicio anterior;

e) Convocar e fixar as datas das sesións da Asemblea Xeral;

f) Propoñer á Asemblea Xeral a fixación de cotas ordinarias e extraordinarias para as persoas e entidades asociadas;

g) Nomear as comisións ou seccións de traballo que se consideren oportunas para o bo funcionamento da Asociación;

h) Ditar normas interiores de organización, así como exercer cantas funcións non estean expresamente atribuídas á Asemblea Xeral;

i) Resolver as solicitudes de ingreso daquelas persoas ou entidades que desexen incorporarse á Asociación;

j) Propoñer o plan de actividades da Asociación á Asemblea Xeral para a súa aprobación, impulsando e dirixindo as súas tarefas;

k) Resolver os procedementos disciplinarios que se instrúan.

Artigo 24. Obrigas documentais

A Asociación deberá dispoñer dos seguintes documentos, que estarán á disposición de todas as persoas ou entidades asociadas:

a) Unha lista actualizada das persoas ou entidades socias;

b) Documentación contable que permita obter unha imaxe fiel do patrimonio, resultados e situación financeira da entidade, así como das actividades desenvolvidas. Esta contabilidade realizarase de acordo coa normativa específica que resulte de aplicación;

c) Inventario dos seus bens;

d) Libro de actas das sesións dos seus órganos de goberno e representación.

Artigo 25. Atribucións da persoa que ocupa o cargo de presidente/a

A persoa que ocupe o cargo de presidente/a terá as seguintes atribucións:

a) Representar legalmente a Asociación ante calquera organismo público ou privado;

b) Convocar e presidir as sesións que celebre a Xunta Directiva e a Asemblea Xeral, dirixir as deliberacións dunha e outra, e decidir con voto de calidade aquelas deliberacións con empate de votos;

c) Ordenar a execución dos acordos adoptados pola Xunta Directiva e a Asemblea Xeral;

d) Ordenar pagamentos validamente acordados;

e) Asinar as actas, certificados, pagamentos e demais documentos da Asociación xunto coa persoa que desempeña a secretaría ou, se é o caso, co membro da Xunta Directiva a que lle corresponda a elaboración do documento de que se trate.

f) Verificar que a Asociación cumpre co disposto na lexislación forestal vixente co fin de que sexa inscrita no Rexistro de Agrupacións Forestais de Xestión Conxunta.

Artigo 26. Atribucións da persoa que ocupa o cargo de vicepresidente/a

A persoa titular da vicepresidencia exercerá as funcións propias da presidencia nos casos de ausencia ou enfermidade do presidente/a, e poderá tamén actuar en representación da Asociación nos casos en que así o acorde a Xunta Directiva ou a Asemblea Xeral.

Artigo 27. Atribucións da persoa que ocupa o cargo de secretario/a

A persoa titular da secretaría terá as seguintes atribucións:

a) Tramitar as solicitudes de ingreso na Asociación, así como formalizar as inscricións das altas e baixas das persoas asociadas;

b) Dirixir as actividades sociais e a administración da Asociación;

c) Formalizar as convocatorias de reunión por orde da presidencia, así como redactar as correspondente actas;

d) Expedir certificacións de acordos co visto e prace da presidencia, así como emitir informes;

e) Redactar o inventario dos bens da Asociación;

f) Custodiar o arquivo de libros e documentos da Asociación;

g) Cumprir coas demais obrigas documentais nos termos que legalmente correspondan.

O titular da secretaría, nos casos de ausencia ou enfermidade, será substituído por outro membro da Xunta Directiva que designe a presidencia.

Artigo 28. Atribucións da persoa que ocupa o cargo de tesoureiro/a

A persoa titular da tesouraría terá as seguintes atribucións:

a) Recadar e custodiar os fondos pertencentes á Asociación na forma que acorde a Xunta Directiva e a Asemblea Xeral;

b) Intervir coa súa sinatura todos os documentos de cobros e pagamentos co visto e prace da presidencia;

c) Cumprir as ordes de pagamento emitidas pola presidencia;

d) Elaborar o anteproxecto de orzamento para a súa aprobación;

e) Levar os libros de contabilidade da Asociación e elaborar as contas anuais para a súa aprobación pola Asemblea Xeral;

f) Calquera outra función da tesouraría como a responsabilidade da xestión económica financeira da Asociación.

Artigo 29. Atribucións das persoas que ocupan o cargo de vogal

Os vogais terán as obrigas propias do seu cargo e aqueloutras que lles sexan conferidas.

CAPÍTULO IV

Réxime económico da Asociación

Artigo 30. Patrimonio inicial

1. A Asociación, no momento de iniciar a súa actividade, ten un patrimonio de [] euros.

2. O peche do exercicio económico coincidirá co ano natural, e terá lugar o 31 de decembro de cada ano.

Artigo 31. Contas anuais

1. Anualmente, con referencia ao último día do exercicio económico, elaboraranse as contas anuais, nas cales se reflectirá a situación patrimonial e contable da Asociación, así como unha memoria das actividades desenvolvidas. Esta documentación estará á disposición das persoas asociadas durante un prazo non inferior a [] días, para que sexa sometida posteriormente á Asemblea Xeral para a súa aprobación.

2. A Xunta Directiva levará os correspondentes libros contables, que permitan obter unha imaxe fiel do patrimonio, o resultado e a situación financeira da Asociación.

Artigo 32. Destino dos ingresos aos fins da asociación

Como entidade sen ánimo de lucro, os beneficios obtidos derivados das actividades económicas desenvolvidas pola Asociación, incluídas as prestacións de servizos, destinaranse exclusivamente ao cumprimento dos seus fins. Estes beneficios non poderán en ningún caso ser repartidos entre as persoas ou entidades asociadas, nin tampouco entre ningunha outra persoa ou entidade con interese lucrativo.

Artigo 33. Orixe dos recursos económicos

O núcleo principal dos recursos económicos procederá dos seguintes recursos:

a) As cotas periódicas das persoas ou entidades asociadas;

b) As cotas extraordinarias propostas pola Xunta Directiva e aprobadas pola Asemblea Xeral;

c) As doazóns ou subvencións que poidan conceder organismos públicos, entes privados ou particulares;

d) Os ingresos que se poidan percibir polo desenvolvemento das actividades da Asociación;

e) Calquera outro ingreso admitido pola normativa vixente para actividades sen ánimo de lucro.

Artigo 34. Cotas das persoas ou entidades asociadas

Artigo 34.1

Opción 1: establécese unha cota periódica para financiar os gastos da Asociación.

1. A Asociación establece unha cota periódica ás persoas ou entidades asociadas co obxectivo de financiar os gastos que soportará durante o desenvolvemento das súas actividades.

Artigo 34.1

Opción 2: non se establece ningún tipo de cota periódica, aínda que se deixa a posibilidade de que se establezan no futuro.

1. A Asociación non establece unha cota periódica para as persoas ou entidades asociadas, aínda que se reserva a posibilidade de constituíla no futuro se fose necesario. Esta cota deberá ser proposta pola Xunta Directiva e aprobada pola Asemblea Xeral.

2. Ademais, por proposta da Xunta Directiva, a Asemblea Xeral poderá aprobar todas aquelas cotas extraordinarias que se consideren necesarias e convenientes para o mantemento e a sustentabilidade da Asociación.

Artigo 35. Doazóns e subvencións recibidas

As subvencións ou axudas que se poidan obter poderán destinarse a gastos e melloras comúns da Asociación.

Artigo 36. Contratos de cesión de uso ou xestión conxunta que se vaian formalizar entre a asociación e a propiedade

1. A Xunta Directiva poderá propoñer a formalización de contratos de xestión conxunta para a comercialización dos produtos pertencentes ás persoas ou entidades socias da Asociación. Nestes contratos, e en materia de ingresos, a Xunta Directiva deberá asegurarse de que se establezan os criterios de distribución dos ingresos que se poidan obter pola comercialización dos produtos obtidos, de xeito que se poida garantir a sustentabilidade económica da Asociación.

Así mesmo, prevese que os contratos establezan a posibilidade de que a Asociación non reciba ingresos derivados deses aproveitamentos, sempre que previamente fose aprobado na Asemblea Xeral de socios, e sempre que se comprobe que a dita circunstancia non pon en risco a sustentabilidade económica da Asociación.

CAPÍTULO V

Do reglamento de régimen interno da Asociación

Artigo 37. Regulamento de réxime interno

1. Por acordo da Asemblea Xeral poderá aprobarse un regulamento de réxime interno que desenvolva aquelas materias non previstas directamente nos presentes estatutos.

2. O funcionamento interno da Asociación estará sometido ao ordenamento xurisdicional civil.

CAPÍTULO VI

Disolución e liquidación da Asociación

Artigo 38. Disolución

A Asociación quedará disolta polas seguintes causas:

a) Por acordo adoptado por maioría cualificada en sesión extraordinaria da Asemblea Xeral;

b) Polas causas que se determinan no artigo 39 do Código civil;

c) Por sentenza xudicial firme;

d) Polas demais causas que se determinen nestes estatutos.

Artigo 39. Liquidación

1. Acordada a disolución da Asociación, deberase abrir un prazo de liquidación ata o remate do cal a entidade conservará a súa personalidade xurídica.

2. As persoas que sexan membros da Xunta Directiva no momento da disolución converteranse en liquidadoras, salvo designación expresa de liquidadoras pola Asemblea Xeral ou por autoridade competente

3. Corresponde ás persoas liquidadoras:

a) Velar pola integridade do patrimonio da Asociación;

b) Concluír as operacións pendentes e realizar as novas que sexan precisas para a liquidación;

c) Cobrar os créditos da Asociación;

d) Liquidar o patrimonio e pagar os acredores;

e) Destinar o haber resultante da liquidación para os fins previstos no acordo de disolución ou nos presentes estatutos, que non desvirtúen a súa natureza sen ánimo de lucro;

f) Solicitar a baixa da Asociación e cancelación dos asentos rexistrais, así como solicitar a baixa no Rexistro de Agrupacións de Xestión Conxunta.

4. A solicitude de inscrición da disolución da Asociación no rexistro correspondente irá acompañada do documento xustificativo do destino dos bens resultantes da liquidación.

CAPÍTULO VII

Mediación e arbitraxe

Artigo 40. Mediación e arbitraxe

Todas as cuestións, dúbidas, discrepancias, reclamacións e controversias que xurdan na relación entre a Asociación e os asociados, así como entre estas pola súa condición de tales, incluídas as relacionadas coa separación, exclusión e determinación da cota de liquidación, quedarán resoltas, en primeiro lugar, por acordo entre os participantes correspondentes.

No caso de que os ditos participantes non poidan chegar a un acordo para resolver as súas discrepancias, someteranse á arbitraxe de equidade, de conformidade co regulado pola lexislación vixente, e xulgará un árbitro nomeado polas partes e, na súa falta, por un representante da Dirección Xeral con competencias en materia de montes.

O laudo da devandita arbitraxe será vinculante e executivo ante calquera tribunal xudicial que teña xurisdición para iso.

Anexo III

Modelo tipo de estatutos de comunidade de bens

Artigo 1. Denominación e domicilio

A Comunidade denomínase [→], nome que se acompañará da expresión «Comunidade de Bens» ou coa súa abreviatura «C.B.» no tráfico xurídico e mercantil ordinario, e poderá ser referida en diante como a «Comunidade».

A Comunidade establece o seu domicilio en [→].

Artigo 2. Obxecto/destino

Os comuneiros conviñeron destinar a predio común do cal son partícipes ao seguinte obxecto:

a) A mobilización de terreos agroforestais ou agrogandeiros por medio dunha actuación de xestión conxunta;

b) A explotación e o aproveitamento conxunto dos terreos agroforestais mediante unha xestión sustentable e multifuncional dos produtos e servizos forestais, contribuíndo a aumentar a rendibilidade e a calidade dos recursos forestais;

c) A comercialización ou produción conxunta de produtos forestais e agrogandeiros, a realización de melloras no medio rural, a promoción e os desenvolvemento agrarios e a prestación de servizos comúns que sirvan a aquela finalidade;

d) A xestión activa e valorización das masas consolidadas de frondosas autóctonas, tendo en conta os beneficios sociais e ambientais que achegan á sociedade galega;

e) O apoio á xestión forestal sustentable no marco das estratexias de mitigación e adaptación fronte ao cambio climático e nas políticas activas de descarbonización, sen esquecer o seu papel como refuxio da biodiversidade e a importancia que presenta en servizos fundamentais para a vida;

f) A restauración e conservación de ecosistemas forestais e a protección da biodiversidade.

Quedan excluídas expresamente todas aquelas actividades para cuxo exercicio a lei exixa requisitos especiais que non poidan ser cumpridos por esta comunidade de bens.

Se é o caso, as actividades que comprenden o obxecto da Comunidade desempeñaranse polos profesionais correspondentes.

A Comunidade poderá acordar por unanimidade ampliar o seu obxecto a calquera outra actividade autorizadas por lei.

Artigo 3. Duración

A Comunidade empezará a rexer o día de hoxe e terá duración indefinida, sen prexuízo da posible concorrencia de causas de extinción.

Artigo 4. Réxime aplicable

A comunidade de bens rexerase, en primeiro lugar, polo previsto expresamente neste contrato e, con carácter supletorio, para todo o non expresamente establecido nestes estatutos aplicaranse as normas da comunidade de bens do Código civil (artigos 392 a 406).

Artigo 5. Patrimonio

O patrimonio da Comunidade está composto pola leira obxecto da agrupación dos predios de cada un dos condominios, de forma que a participación de cada un deles na devandita leira é a seguinte:

• D. [→] ten o % do pleno dominio do predio propiedade da Comunidade, ao valorarlle o predio orixinal da súa titularidade en ____________ euros.

• D. [→] ten o % do pleno dominio do predio propiedade da Comunidade, ao valorarlle o predio orixinal da súa titularidade en ____________ euros.

• D. [→] ten o % do pleno dominio do predio propiedade da Comunidade, ao valorarlle o predio orixinal da súa titularidade en ____________ euros.

• D. [→] ten o % do pleno dominio do predio propiedade da Comunidade, ao valorarlle o predio orixinal da súa titularidade en ____________ euros.

Artigo 6. Modificación das cotas de participación

Os comuneiros poderán modificar as súas cotas de participación na Comunidade mediante a agrupación de novos terreos agroforestais ou agrogandeiros, de conformidade co disposto nos artigos seguintes.

Do mesmo xeito, poderase modificar a cota de participación de cada comuneiro en caso de transmisión total da porcentaxe de dominio da súa titularidade no predio común, nese caso, a dita transmisión considerarase como unha baixa.

Artigo 7. Adquisición da condición de comuneiro

A condición de comuneiro poderá ser adquirida por calquera persoa física ou xurídica ou por unha entidade que careza de personalidade xurídica propia, sempre que sexan titulares de terreos agroforestais ou agrogandeiros situados en [→], susceptibles de ser achegados ao patrimonio común, ben mediante agrupación por ser lindeiras, ben mediante agrupación funcional.

Para os efectos de valorar as porcentaxes de participación de cada comuneiro no predio común, e na falta de acordo por unanimidade, será necesario solicitar o informe dun enxeñeiro técnico forestal ou profesional con similar ou análoga cualificación para que valore cada un dos predios achegados e se lle asigne unha porcentaxe de dominio no predio común tendo en conta a súa valoración actual, así como un importe económico fixo de contribución aos gastos da Comunidade, que con carácter previo fixase a Xunta Xeral.

A incorporación dun novo comuneiro requirirá, en todo caso, a aceptación destes estatutos, e fara seus os dereitos e as obrigas que neles se conteñen.

A entrada dun novo comuneiro requirirá do voto unánime dos comuneiros existentes.

Artigo 8. Procedemento de admisión de novo comuneiro

No caso de que calquera persoa ou entidade que non teña a condición de comuneiro manifeste o seu interese por acceder á Comunidade, procederase do seguinte modo:

a) Esa persoa ou entidade deberá comunicar, de maneira formal e explícita, o seu interese ao xerente da Comunidade, e indicará tamén a achega dos predios que estivese disposto a realizar;

b) O xerente deberá determinar o interese para a Comunidade da proposta recibida;

c) No caso de que se considere interesante a proposta para a Comunidade, o xerente procederá a determinar as condicións que se establecerán para a admisión da nova persoa ou entidade e comunicarllas;

d) A persoa ou entidade solicitante deberá, de maneira formal e explícita, comunicar ao xerente a súa conformidade coas condicións que se lle estableceron;

e) En caso de conformidade, o xerente trasladará a solicitude á Xunta Xeral para que esta resolva sobre a incorporación do terceiro solicitante.

A plena incorporación como novo comuneiro producirase coa agrupación ao predio común da parcela da súa propiedade e o íntegro pagamento da cantidade acordada previamente pola Xunta Xeral como contribución aos gastos da Comunidade.

Artigo 9. Transmisión da condición de comuneiro

A transmisión das cotas de participación na Comunidade será libre cando se produza entre comuneiros ou en favor do seu cónxuxe, ascendente, descendente ou, se é o caso, a realizada a favor de sociedades pertencentes ao mesmo grupo que a transmitente, nos termos establecidos no artigo 42 do Código de comercio.

Para a transmisión da cota a un terceiro distinto dos indicados no parágrafo anterior, o comuneiro transmitente deberá contar co voto favorable unánime dos comuneiros, quen ten, á súa vez, un dereito de adquisición preferente nas mesmas condicións negociadas co terceiro adquirente. Tal dereito será proporcional á cota de participación na Comunidade de cada comuneiro no caso de que todos os demais concorran á adquisición da cota que se pretende transmitir; se non concorren todos os demais comuneiros, seguirá sendo exercitable o citado dereito de adquisición preferente polos que estivesen interesados na transmisión, tamén de maneira proporcional á cota que corresponda a cada un deles.

A Comunidade só poderá opoñerse á transmisión se, en exercicio do seu dereito de adquisición preferente, identifican a outros comuneiros ou terceiro que adquiran a cota do comuneiro transmitente en idénticas condicións. Cando transcorra un mes desde que puxese en coñecemento da Comunidade o seu propósito de transmitir a súa cota sen que a Comunidade lle comunicou a identidade do adquirente ou adquirintes, sen que, unha vez comunicada, se formalizou a transmisión por causa imputable ao adquirente, poderá o comuneiro transmitente transmitilas nas condicións comunicadas ao terceiro da súa elección, dentro do prazo dos tres meses seguintes á data da súa comunicación.

A adquisición dunha cota da Comunidade por sucesión hereditaria confire á parte hereditaria ou legataria a condición de comuneiro, aínda que deberá comunicarse á Comunidade a dita adquisición.

O resto de comuneiros terán dereito de adquisición da cota do causante se a parte hereditaria ou legataria non fose xa comuneiro, ou non fose cónxuxe, descendente ou ascendente da persoa falecida.

Para o caso de alleamento forzoso, por autoridade xudicial ou administrativa, se se producise a poxa da porcentaxe de titularidade dun comuneiro no predio común, calquera dos condóminos poderá exercer os dereitos de adquisición preferente fronte ao adxudicatario en poxa que non teña nese momento a condición de comuneiro.

Artigo 10. Perda da condición de comuneiro

A condición de comuneiro poderá perderse por algunha das seguintes razóns apreciadas pola Comunidade:

a) Pola falta de pagamento dos gastos da Comunidade que lle correspondan, que será efectiva desde a notificación ao comuneiro polo xerente. O comuneiro poderá ser rehabilitado nesa condición sempre que, no prazo de [→] días desde que fose notificado, aboe as cantidades pendentes de pagamento.

Neste caso, os órganos da Comunidade quedarán plenamente liberados para reclamar ao comuneiro o pagamento das cantidades correspondentes.

b) Polo incumprimento destes estatutos ou de acordos validamente adoptados polos órganos da Comunidade, así como no caso de realizar accións que prexudiquen de forma grave os intereses desta;

c) Polo falecemento da persoa física ou a extinción da persoa xurídica ou entidade sen personalidade xurídica.

d) Pola transmisión da súa porcentaxe de titularidade no predio común.

Para o suposto en que a Comunidade inste a perda da condición de comuneiro, que deberá, en todo caso, ser tratada en asemblea da Xunta Xeral e adoptarse por maioría simple dos presentes, a porcentaxe de titularidade do mencionado comuneiro no predio común poderá ser adquirida, a pro rata da porcentaxe de participación, polo/s comuneiro/s que manifesten o seu interese niso, e valorarase a súa cota de participación do mesmo xeito que o previsto no artigo [→] destes estatutos e aboarase ao comuneiro que perdese esa condición o importe resultante da valoración, menos as débedas que mantivese coa Comunidade. Esta obrigación é expresamente asumida polos comuneiros.

En ningún caso, a perda da condición de comuneiro comportará a devolución das cantidades achegadas á Comunidade, nin xerará dereito ou expectativa ningunha para percibir rendementos económicos da Comunidade.

Artigo 11. Libro rexistro

A Comunidade levará un Libro Rexistro de comuneiros, en que se fará constar a cota correspondente a cada comuneiro e, se é o caso, a existencia de dereitos ou cargas sobre a cota de participación.

Artigo 12. Dereitos dos comuneiros

Todos os comuneiros teñen os seguintes dereitos:

a) De permanencia na Comunidade, salvo nos casos previstos no artigo [→] anterior;

b) Participar nas actividades da Comunidade;

c) Formular propostas á Xunta Xeral;

d) Participar nas deliberacións e votacións das sesións que celebre a Xunta Xeral;

e) Recibir información da composición dos órganos de administración da Comunidade, do seu estado de contas e do desenvolvemento da súa actividade;

f) Acceder á documentación da Comunidade mediante solicitude ao xerente;

g) Participar nas ganancias en proporción á súa cota;

h) Ser oídos con carácter previo á adopción de medidas disciplinarias contra eles, e ser informados dos feitos que dean lugar ás ditas medidas, e deberá motivarse o acordo que, se é o caso, impoña a sanción;

i) Impugnar os acordos dos órganos da Comunidade que consideren contrarios á lei ou aos estatutos;

Artigo 13. Obrigacións dos comuneiros

Son obrigacións dos comuneiros:

a) Cumprir o disposto no acordo de constitución e nos presentes estatutos, así como nos acordos adoptados pola Xunta;

b) Pagar os gastos necesarios para a conservación do patrimonio e o desenvolvemento da actividade na cota que lles corresponda;

c) Pagar os gastos necesarios para levar a efecto o obxecto da Comunidade;

d) Desempeñar as obrigacións inherentes aos cargos para os que fosen elixidos;

e) Asistir ás reunións de comuneiros e aos demais actos organizados pola Comunidade;

f) Non exercer actividades que supoñan unha competencia á Comunidade nin utilizar fondos comúns en interese particular, salvo autorización unánime dos outros comuneiros;

g) Respectar os acordos relativos á explotación do predio común;

h) Ningún dos comuneiros poderá dispoñer, gravar, realizar outros actos de disposición, que afecten total ou parcialmente os bens da Comunidade ou realizar obras ou alteracións sobre eles, aínda que destas actuacións puidesen resultar vantaxes para todos, sen a previa efectiva comunicación a todos os comuneiros e sen o previo consentimento por escrito destes por unanimidade, coa condición de que non haxa mandamento legal, xudicial e/ou administrativo noutro sentido.

Administración

Artigo 14. Goberno da Comunidade

O órgano de goberno da Comunidade é a Xunta Xeral, na cal se atoparán presentes ou representados a totalidade dos comuneiros.

Ao comezo de cada sesión da Xunta, os comuneiros designarán por voto favorable da maioría de cotas as persoas que ocuparán os cargos de presidente e secretario da Xunta.

Artigo 15. Representación na Xunta Xeral

Os comuneiros que non poidan asistir ás reunións da Xunta Xeral poderán outorgar, se así o desexan, a súa representación a outro comuneiro.

A correspondente autorización deberá expresar a data da reunión para a que será efectiva, comuneiro asistente e representado, debendo ser entregada ao presidente da Xunta ao comezo da reunión, para facer constar en acta esta circunstancia.

Artigo 16. Convocatoria da Xunta Xeral, constitución e quórum

Para a válida constitución da Xunta requírese a asistencia, por si ou debidamente representados, de polo menos, os comuneiros que representen o 30 % da Comunidade de Bens.

A Xunta de comuneiros poderá reunirse en sesións ordinarias e extraordinarias. A Xunta de comuneiros reunirase, en sesión ordinaria, polo menos unha vez ao ano co fin de aprobar o orzamento anual da Comunidade de Bens, ou a súa modificación. Esta sesión ordinaria deberá ter lugar, en calquera caso, dentro dos seis primeiros meses de cada ano natural. Así mesmo, reunirase en sesión extraordinaria cando así a convoque o xerente ou o solicite un número de comuneiros que representen, polo menos, un 20 % das cotas de participación.

Sen prexuízo do disposto nos parágrafos anteriores, a Xunta Xeral entenderase convocada e quedará validamente constituída, para tratar asuntos e adoptar acordos en materias da súa competencia, sempre que se atopen presentes ou representados todos os comuneiros e acepten por unanimidade a celebración da Xunta Xeral e a determinación dos asuntos para tratar.

Xunto coa convocatoria da Xunta Xeral remitirase unha orde do día proposta para a devandita reunión. En todo caso, entre a convocatoria e a celebración das sesións ordinarias deberá transcorrer un prazo mínimo de dez días hábiles, que se reducirá a 72 horas cando se trate de sesións extraordinarias, salvo que a urxencia dos asuntos para tratar non permita convocala coa devandita antelación, nese caso este prazo reducirase ata o tempo imprescindible para a súa válida constitución.

As ditas convocatorias realizaranse mediante calquera medio de comunicación por escrito que dea constancia do xustificante de recepción ou mediante calquera outro medio de comunicación, sempre que se poida dar constancia do coñecemento da convocatoria polo comuneiro convocado. Acéptanse expresamente as convocatorias por correo electrónico con xustificante de recepción. De cada sesión que se celebre, levantarase acta, na cal constarán, o lugar e data de celebración, identidade das persoas que desempeñen os cargos de presidente e secretario da Xunta, relación de asistentes e dos comuneiros debidamente representados, asuntos tratados, con breve referencia aos debates que se suscitaron, e parte dispositiva dos acordos alcanzados.

A acta redactada será sometida á aprobación da Xunta Xeral ao final da sesión ou na seguinte reunión que celebre. A Xunta Xeral poderase constituír, celebrar as súas sesións e adoptar acordos de forma presencial ou a distancia, sempre que se asegure, por medios electrónicos tales como os telefónicos e audiovisuais, a identidade, o contido das súas manifestacións, o momento en que estas se producen, a interactividade e a intercomunicación en tempo real entre os comuneiros, así como a dispoñibilidade de medios durante a sesión.

Artigo 17. Representación da Xunta Xeral

A representación da vontade da Xunta Xeral teraa o xerente, que estará facultado para outorgar cuantos documentos privados ou públicos fosen necesarios para formalizar os acordos alcanzados pola Xunta Xeral.

Artigo 18. Adopción de acordos

Para a adopción de acordos requirirase o voto favorable da maioría dos comuneiros, entendido como o voto favorable dos comuneiros que representen a maioría das cotas de participación na Comunidade.

Con carácter expreso, e dado o obxecto da Comunidade e os fins pretendidos por esta, os comuneiros, xa neste acto e por unanimidade, acordan expresamente que a maioría necesaria para a válida adopción de acordos que teñan por obxecto a explotación forestal ou agropecuaria do predio común (a título meramente enunciativo e non limitativo: arrendamentos, constitución de dereitos de superficie, de cesión, etc.), aínda cando sexa por período superior a seis anos e sempre que non exceda os 45 anos, será simple, isto é, co voto favorable dos comuneiros que representen a maioría das cotas de participación na Comunidade.

Sen prexuízo do anterior, para a adopción de acordos sobre as materias que se listan a seguir será necesaria a unanimidade:

– Aprobación e modificación dos estatutos.

– Acordar a venda, traspaso ou permuta dos bens que compoñen o patrimonio a terceiros ou constituír calquera tipo de gravame sobre eles.

Así mesmo, requirirase maioría dos comuneiros que representen polo menos o 50 % de participación na cousa común para:

– Outorgamento de poderes e delegación de facultades.

– Incorporación de terceiros á Comunidade de Bens.

Artigo 19. Réxime de administración

A administración e xestión ordinaria da Comunidade encoméndase a un xerente, para que poida representar a Comunidade de Bens, para todos os efectos legais, ante todos os organismos oficiais e poderá presentar todas as declaracións fiscais que correspondan a esta.

O xerente será nomeado con carácter indefinido e deberá ser aceptado expresamente.

O cargo de xerente é gratuíto/retribuído, podendo ser designado como tal un comuneiro ou un terceiro.

(en caso de ser retribuído)

[O cargo de xerente será retribuído; a retribución consistirá nunha asignación fixa, alzada, de carácter anual, adecuada aos seus servizos e responsabilidades, que poderá ser feita efectiva de forma dineraria e/o en especie. A parte dineraria da retribución será feita efectiva mediante doce pagos dinerarios, mensuais e iguais, respecto dos cales se aplicarán as retencións procedentes de conformidade coa normativa fiscal.

Esta retribución será determinada para cada exercicio social por acordo da Xunta Xeral e permanecerá vixente para exercicios sucesivos sempre que a Xunta Xeral non acorde a súa modificación].

Artigo 20. Funcións do xerente

O xerente poderá solicitar e retirar no seu momento o código de identificación fiscal (CIF) da Comunidade de Bens.

O xerente exercerá a administración ordinaria da Comunidade de Bens, desempeñando as máis amplas facultades, salvo vender, traspasar, permutar ou gravar os bens que compoñen o patrimonio. O xerente poderá, con carácter simplemente enunciativo e non limitativo:

a) Formalizar contratos de arrendamento, cesión de uso, explotación, constitución de dereitos de superficie, así como exercer cantas facultades e dereitos se dispoñan en favor do arrendador nos contratos subscritos pola Comunidade de Bens, sempre que fosen aprobados con carácter previo pola Xunta Xeral.

b) Formalizar contratos de cesión de uso e explotación dos terreos agroforestais e agrogandeiros que integran o patrimonio, por duración comprensiva da totalidade do ciclo de aproveitamento madeireiro que se proxecte (desde a plantación ata a corta), con posibilidade de prorrogar a cesión por idénticos ciclos, sempre que estes fosen aprobados con carácter previo pola Xunta Xeral.

c) Realizar cuantos actos sexan necesarios para a conservación dos bens.

d) Contratar a execución de toda clase de servizos necesarios ou convenientes para o cumprimento dos fins da Comunidade de Bens, incluíndose expresamente os necesarios instrumentos de planificación da xestión forestal.

e) Celebrar contratos de calquera servizo e subministración, de tracto único ou sucesivo.

O xerente poderá pagar e cobrar, cantas cantidades se debán á Comunidade de Bens, por particulares ou organismos públicos ou privados, con plenas facultades para realizar cobranzas, admitir pagamentos parciais, asinar actas de entregas, conferir aprazamentos, e renovar as obrigacións, con novación ou sen ela, podendo asinar recibos, liquidacións ou cancelacións.

O xerente poderá comparecer en nome da Comunidade de Bens ante toda clase de oficinas públicas ou privadas, autoridades e organismos do Estado, provincia e municipio, en asuntos civís (incluíndo, a título enunciativo, accións en relación cos contratos de arrendamento, accións de desafiuzamento, accións de reclamación de cantidades, accións de defensa da posesión, accións de suspensión, etc.), penais, administrativos, contenciosos e económico-administrativos, gobernativos, laborais e fiscais, de todos os graos, xurisdicións e instancias. Poderá promover, instar, seguir, contestar e terminar, como solicitante, coadxuvante, requirido, demandado, opoñente ou en calquera outro concepto, toda clase de expedientes, actas, xuízos, pretensións, tramitacións, excepcións, manifestacións, reclamacións, declaracións, queixas e recursos, mesmo de casación, con facultade de formalizar certificacións persoais, desistencias e violacións. Poderá igualmente outorgar poderes a favor de procuradores dos tribunais e avogados, con calquera facultade.

O xerente poderá abrir contas en entidades financeiras ou de crédito, seguilas, cancelalas e liquidalas; librar, aceptar, endosar, cobrar, pagar, talóns, cheques e outros efectos, facendo, en xeral, canto permitan a lexislación e a práctica bancaria; ordenar transferencias e xiros, e utilizar e dispoñer, por calquera procedemento ou movemento de diñeiro, dos fondos que se atopen nas contas abertas a nome da Comunidade de Bens en calquera entidade financeira ou de crédito, levar e seguir a correspondencia bancaria, dando conformidade a saldos e extractos ou opoñendo reparos e formulando reclamacións cando o estime procedente e, en xeral, realizar na Banca oficial ou privada toda clase de operacións propias dela e do movemento de valores, fondos de Banco e demais establecementos de crédito.

O xerente poderá realizar calquera acto e formalidade e asinar e outorgar calquera documento público ou privado nos termos e condicións que considere máis convenientes, en execución das facultades precedentes.

O xerente, aínda sendo un cargo de carácter indefinido, poderá ser removido del por expreso acordo adoptado pola Xunta Xeral en que conste expresamente esa orde do día, por acordo da maioría simple dos comuneiros.

Artigo 21. Obrigacións documentais

A Comunidade dispoñerá dos seguintes documentos, que estarán ao dispor de todos os comuneiros:

a) Unha relación actualizada dos comuneiros;

b) Documentación contable que permita obter a imaxe fiel do patrimonio, do resultado e da situación financeira da Comunidade, así como das actividades realizadas. Esta contabilidade levarase conforme a normativa específica que resulte de aplicación;

c) Inventario dos seus bens;

d) Libro de actas das sesións dos seus órganos de goberno e representación.

Artigo 22. Exercicio contable

O exercicio contable da Comunidade comeza o un de xaneiro e finaliza o trinta e un de decembro de cada ano. O primeiro exercicio comezará o día do presente contrato e finalizará o día trinta e un de decembro dese mesmo ano.

Artigo 23. Balance do exercicio

No prazo máximo de tres (3) meses, contados a partir do peche do exercicio, formularase un balance e acordarase a aplicación do resultado; no caso de acordarse repartición de beneficios estes serán atribuídos aos comuneiros en proporción ás súas cotas de participación.

Artigo 24. Gastos e beneficios

Os comuneiros percibirán os beneficios e, se é o caso, sufrirán as perdas en proporción ás súas respectivas cotas. Entenderase por beneficios os que se acorden repartir por tal concepto, e non o beneficio íntegro da Comunidade, debido a que, por acordo unánime de todos os comuneiros, poderase destinar unha parte á realización de determinadas actuacións, a reservas ou ao fondo de operacións.

Para o seu funcionamento, a Comunidade dispoñerá dunha conta corrente ordinaria para a súa utilización no día a día da actividade da Comunidade. Está conta será utilizada para a domiciliación dos recibos de gastos correntes e subministracións da Comunidade de Bens. As disposicións desta conta serán realizadas polo xerente, aínda que para disposicións que superen o importe de [→] euros deberá solicitar o consentimento da Xunta Xeral.

Artigo 25. Falta de pagamento de gastos

Se un comuneiro non paga a súa parte proporcional de gastos dentro do prazo indicado polo xerente da Comunidade, colocarase automaticamente en situación de mora, xerando xuros a un tipo do [→] % anual.

En caso de non satisfacerse as ditas débedas, as cantidades debidas máis o xuro sinalado anteriormente deducirase dos beneficios para percibir pola explotación do patrimonio.

En caso de reclamación xudicial todos os gastos e custas serán pola conta do debedor moroso.

División

Artigo 26. Pacto de indivisión

Os comuneiros coinciden no carácter esencial de que o patrimonio da Comunidade mantéñase indiviso, ao cal se comprometen expresamente, para levar a cabo o obxecto social.

Así, de conformidade co establecido no artigo 400 do Código civil, os comuneiros obríganse a conservar o patrimonio común indiviso durante un prazo de dez (10) anos desde a subscrición do presente acordo e, por tanto, non poderán solicitar a súa división.

Transcorrido o devandito prazo, os comuneiros comprométense a renovar expresamente a indivisión por dez anos máis e así sucesivamente, salvo que existan diferenzas irreconciliables entre eles.

En caso de non renovarse o devandito compromiso de indivisión e chegase o momento en que algún dos comuneiros desexase apartarse da comunidade de bens, este poderá renunciar expresamente á súa cota, respectando en todo caso os contratos e compromisos subscritos con terceiros, que acrecerá a do resto de comuneiros, ou instar a división e asignación dos bens, tendo o resto de membros da Comunidade os correspondentes dereitos de adquisición preferente, tenteo e retracto, respecto da cota que se pretende dividir, sen prexuízo de que os demais comuneiros decidan preservar a Comunidade con respecto ás cotas que lles correspondesen.

No caso descrito no parágrafo anterior, valorarase a cota do comuneiro que desexase apartarse da comunidade de bens para os efectos de que a esta sirva de base para o exercicio dos dereitos de adquisición preferente por parte do resto dos comuneiros e logo da dedución das cantidades que, eventualmente, puidese deber á comunidade.

Artigo 27. Extinción da comunidade

A Comunidade extinguirase por:

a) O acordo unánime dos comuneiros;

b) As causas que se determinen no Código civil;

c) Unha sentenza xudicial firme;

d) As demais causas que se determinen destes estatutos.

Artigo 28. Liquidación da Comunidade

No caso de extinción da Comunidade, o xerente no momento da disolución converterase en liquidador, salvo que por acordo dos comuneiros representantes da maioría das cotas ou a autoridade competente se designe a outra persoa para cumprir esa función.

No caso de ser varias as persoas designadas, os comuneiros haberán de indicar ademais o réxime da súa actuación, é dicir, de forma solidaria ou mancomunada.

Artigo 29. Resolución de disputas

Todas as cuestións, discrepancias, reclamacións e controversias que xurdan na relación entre a Comunidade e as comuneiros, así como entre estes pola súa condición de tales, incluídas as relativas á separación, exclusión e determinación da cota de liquidación, resolveranse, en primeiro lugar, por acordo entre os comuneiros.

No caso de que os comuneiros en conflito non sexan capaces de acadar un acordo para resolver as súas discrepancias, as partes sométense expresamente á xurisdición dos tribunais do lugar onde radique o ben común, con renuncia a calquera outro foro que puidese corresponderlles.

E en proba de conformidade, as partes asinan este contrato, en [→] copias e para un só efecto, no lugar e na data indicados no encabezamento.

Anexo IV

Modelo tipo de estatutos de sociedade civil

Artigo 1. Constitución da sociedade. Denominación e domicilio

En virtude do presente contrato, as partes constitúen neste acto a sociedade civil particular denominada ________, Sociedade Civil mediante a posta en común das achegas que cada unha delas vai realizar de conformidade co establecido no artigo ____ do contrato (A «Sociedade», en diante).

A Sociedade terá personalidade xurídica propia e rexerase, en primeiro lugar, polo establecido no presente contrato, especialmente polos estatutos sociais, e para todo o que non fose expresamente previsto en virtude do presente contrato, polas disposicións que respecto diso se establezan no Código civil e demais disposicións legais que, no presente ou no futuro, resulten de aplicación respecto da sociedade civil particular.

Estes estatutos elevaranse a público e serán inscritos no Rexistro Mercantil.

A Sociedade establece o seu domicilio en [→].

Artigo 2. Obxecto social

A Sociedade terá por obxecto a realización das seguintes actividades:

a) A mobilización de terreos agroforestais ou agrogandeiros por medio dunha actuación de xestión conxunta;

b) A explotación e o aproveitamento conxunto dos terreos agroforestais mediante unha xestión sustentable e multifuncional dos produtos e servizos forestais, contribuíndo a aumentar a rendibilidade e a calidade dos recursos forestais;

c) A comercialización ou produción conxunta de produtos forestais e agrogandeiros, a realización de melloras no medio rural, a promoción e desenvolvemento agrarios e a prestación de servizos comúns que sirvan a aquela finalidade;

d) A xestión activa e valorización das masas consolidadas de frondosas autóctonas, tendo en conta os beneficios sociais e ambientais que achegan á sociedade galega;

e) O apoio á xestión forestal sustentable no marco das estratexias de mitigación e adaptación fronte ao cambio climático e nas políticas activas de descarbonización, sen esquecer o seu papel como refuxio da biodiversidade e a importancia que presenta en servizos fundamentais para a vida;

f) A restauración e conservación de ecosistemas forestais e a protección da biodiversidade.

Para o que os socios achegan os seus dereitos de uso e explotación dos terreos agroforestais e agrogandeiros listados no artigo [→], co fin de que a Sociedade leve a cabo o seu aproveitamento económico, ben de forma directa, ben a través dun terceiro ao que esta os arrende, ceda o seu uso ou contrate a súa xestión.

As actividades enumeradas poderán ser desenvoltas pola Sociedade, total ou parcialmente, de modo directo ou indirecto, mesmo mediante a titularidade de accións ou participacións en sociedades con obxecto idéntico ou análogo.

Se é o caso, as actividades que comprenden o obxecto da Sociedade serán desempeñados polos profesionais correspondentes.

Os socios poderán acordar por unanimidade ampliar o obxecto social a calquera outra actividade autorizada por lei.

Artigo 3. Duración

A Sociedade empezará a rexer o día de hoxe e terá duración indefinida, sen prexuízo da posible concorrencia de causas de extinción.

Artigo 4. Réxime aplicable

A Sociedade rexerase polo previsto expresamente nos seus estatutos e nas normas do Código civil que resulten aplicables.

Artigo 5. Achegas dos socios

A achega total que realizan os socios para o desenvolvemento do fin común da Sociedade está valorada nun importe total de [→] euros ([→] €) que se subscribiu e foi desembolsado integramente, mediante as achegas que a seguir se indican:

• [], achega ao capital social a cantidade de [→] euros ([→] €), que desembolsa mediante a cesión dos dereitos de uso e explotación dos predios da súa titularidade sitos en [→], con referencias catastrais [→], [→], [→].

• D. [] achega ao capital social a cantidade de [→] euros ([→] €), que desembolsa mediante a cesión dos dereitos de uso e explotación dos predios da súa titularidade sitos en [→], con referencias catastrais []

• [] achega ao capital social a cantidade de [→] euros ([→] €) que desembolsa mediante transferencia bancaria á conta [→]/en efectivo metálico.

A participación dos socios fundadores no capital será, por tanto:

• [] a [] %.

• [] a [] %.

• [] a [] %.

Artigo 6. Adquisición da condición de novo socio

A entrada dun novo socio requirirá do voto unánime dos socios existentes.

Aprobada esta, deberase realizar unha valoración da Sociedade para os efectos de determinar a achega ao capital que debe realizar, e será necesario solicitar o informe dun enxeñeiro técnico forestal ou profesional con similar ou análoga cualificación para que valore cada un dos predios ou dereitos de uso sobre estas que achegue. Se achega capital, este deberá desembolsarse integramente.

Artigo 7. Libro de Rexistro

A Sociedade levará un Libro de Rexistro de Socios, en que se fará constar a cota de participación correspondente a cada socio e, se é o caso, a existencia de dereitos ou cargas sobre a súa cota de participación.

Os datos persoais das persoas partícipes poderán modificarse por instancia súa e non producirán, namentres non queden reflectidos nos devanditos libros, efectos fronte á Sociedade.

Calquera socio poderá examinar o Libro de Rexistro de persoas partícipes, que estará baixo o coidado e responsabilidade do órgano de administración.

Os socios e aquelas persoas titulares dos dereitos reais ou de gravames sobre as cotas de participación poderán solicitar do órgano de administración unha certificación da cota, dereitos ou gravames rexistrados ao seu nome.

Artigo 8. Transmisión da participación

A transmisión da cota de participación na Sociedade será libre cando se produza entre socios ou en favor do seu cónxuxe, ascendente, descendente ou, se é o caso, a realizada a favor de sociedades pertencentes ao mesmo grupo que a transmitente, nos termos establecidos no artigo 42 do Código de comercio.

Para a transmisión da cota a un terceiro distinto dos indicados no parágrafo anterior, o socio transmitente deberá contar co voto favorable unánime dos socios, quen terá, á súa vez, un dereito de adquisición preferente nas mesmas condicións negociadas co terceiro adquirente. Tal dereito será proporcional á cota de participación na Sociedade de cada socio no caso de que todos os demais concorran á adquisición da cota que se pretende transmitir; se non concorren todos os demais Socios, seguirá sendo exercitable o citado dereito de adquisición preferente polos que estivesen interesados na transmisión, tamén de maneira proporcional á cota que corresponda a cada un deles.

A Sociedade só poderá opoñerse á transmisión se, en exercicio do seu dereito de adquisición preferente, identifican outros socios ou terceiros que adquirirán a cota do socio transmitente en idénticas condicións. Cando transcorra un mes desde que puxese en coñecemento da Sociedade o seu propósito de transmitir a súa cota sen que a Sociedade comunique a identidade do adquirente ou adquirentes, ou sen que, unha vez comunicada, no se formalizase a transmisión por causa imputable ao adquirente, poderá o socio transmitente transmitilas nas condicións comunicadas ao terceiro da súa elección, dentro do prazo dos tres meses seguintes á data da súa comunicación.

En caso de falecemento dun dos socios, a súa cota de participación será adquirida polo herdeiro ou legatario, quen deberá comunicar tal circunstancia á Sociedade, subrogándose nos dereitos e obrigacións que correspondían ao seu causante na Sociedade. En caso de extinción da entidade xurídica socia, serán os adxudicatarios da súa cota os que subroguen na posición do socio.

No caso de que se produza a copropiedade da cota de participación dalgún dos socios, os copropietarios terán que de designar unha soa persoa para o exercicio dos dereitos de socio, e responderán, sen prexuízo da súa responsabilidade solidaria fronte á Sociedade, de cantas obrigacións se derivan desta condición.

Artigo 9. Dereitos dos socios

Cada socio terá, en especial, os seguintes dereitos:

a) Solicitar información da marcha social;

b) Formular propostas á Xunta Xeral;

c) Participar nas deliberacións e votacións das sesións que celebre a Xunta Xeral;

d) Recibir información da composición dos órganos de administración da Comunidade, do seu estado de contas e do desenvolvemento da súa actividade;

e) Acceder á documentación da Comunidade mediante solicitude ao administrador único;

f) Participar nas ganancias e perdas en proporción á súa cota, de conformidade co establecido no artigo 1.689 do Código civil;

g) Recibir a súa cota da partición, en caso de extinción da Sociedade;

h) Impugnar os acordos dos órganos da Comunidade que considere contrarios á lei ou aos estatutos;

Artigo 10. Obrigacións dos socios

Son obrigacións dos socios:

a) Cumprir estes estatutos e os acordos validamente adoptados polos órganos de goberno e administración da Sociedade;

b) Aboar a parte dos gastos da Sociedade que lle corresponda en proporción á súa cota de participación na Sociedade;

c) Desempeñar as obrigacións inherentes aos cargos para os que fosen elixidos;

d) Asistir ás xuntas xerais e aos demais actos organizados pola Sociedade;

e) Non exercer actividades que supoñan unha competencia á Sociedade salvo autorización unánime dos outros socios.

Artigo 11. Organización da sociedade

O órgano de goberno da Sociedade é a Xunta Xeral, aínda que o ámbito de xestión ordinaria no tráfico mercantil corresponde ao órgano de administración.

Artigo 12. Xunta Xeral

A Xunta Xeral é o órgano supremo de goberno da Sociedade e estará integrada por todos os socios.

I. Convocatoria.

A Xunta Xeral será convocada polo órgano de administración que se nomee mediante calquera procedemento de comunicación individual e escrita, que asegure a recepción do anuncio por todos os socios no domicilio designado para o efecto ou no que conste na documentación da sociedade.

No anuncio constarán, debidamente indicados, o lugar, o día e a hora da sesión, así como a orde do día. Entre a convocatoria e a celebración da Xunta deberán mediar un mínimo de dez (10) días.

II. Xunta Universal.

Non se exixirá convocatoria se, reunidos todos os socios, estes deciden unanimemente celebrar a xunta universal e aceptar a orde do día.

III. Desenvolvemento da Xunta Xeral.

Os socios, ao celebrar a Xunta Xeral nomearán un presidente e un secretario.

Corresponde ao presidente formar a lista de asistentes, declarar constituída a Xunta, dar o uso da palabra por orde de petición, dirixir as deliberacións e fixar o momento e forma da votación. Antes de dar por terminada a sesión, dará conta dos acordos adoptados, con indicación do resultado da votación e das manifestacións relativas a eles cuxa constancia en acta se solicitou.

Corresponde ao secretario redactar a acta da reunión e expedir certificación, se é o caso, co visto e prace do presidente.

A Xunta Xeral poderase constituír, celebrar as súas sesións e adoptar acordos de forma presencial ou a distancia, sempre que se asegure, por medios electrónicos tales como os telefónicos e audiovisuais, a identidade, o contido das súas manifestacións, o momento en que estas se producen, a interactividade e a intercomunicación en tempo real entre os socios, así como a dispoñibilidade de medios durante a sesión.

IV. Adopción de acordos.

Os acordos sociais adoptaranse por maioría dos votos validamente emitidos, e non se computarán os votos en branco.

Con carácter expreso, e dado o obxecto da Sociedade e os fins pretendidos por esta, os socios, xa neste acto e por unanimidade, acordan expresamente que a maioría necesaria para a válida adopción de acordos que teñan por obxecto a explotación forestal ou agropecuaria dos predios cuxo uso común se cedeu polos socios (a título meramente enunciativo e non limitativo: Arrendamentos, constitución de dereitos de superficie, de cesión, etc.), aínda cando sexa por período superior a seis0 anos e sempre que non exceda os 45 anos, será simple, isto é, co voto favorable dos socios que representen a maioría do capital social.

Con todo e por excepción ao disposto nos parágrafos anteriores deste punto, requirirase o voto favorable dos socios que representen polo menos o 50 % do capital social, para calquera modificación dos estatutos sociais ou para acordar a disolución da Sociedade.

Artigo 13. Órgano de administración

A administración da Sociedade poderá encomendarse a:

– Un administrador único;

– A dous ou máis administradores solidarios, ata un máximo de [→], tendo cada administrador por si só o poder de representación;

– A dous ou máis administradores mancomunados ata un máximo de [→], que actuarán conxuntamente sempre polo menos dous deles.

Corresponde á Xunta Xeral, por maioría de socios que representen máis do [→] % do capital social, a facultade de optar por calquera dos modos de organizar a administración da Sociedade.

Para ser nomeado administrador non se requirirá a condición de socio.

Os administradores exercerán o seu cargo por tempo indefinido.

O cargo de administrador é gratuíto/retribuído.

(no caso de ser retribuído)

[Establécese en favor dos administradores unha retribución que consistirá nunha asignación fixa, alzada, de carácter anual, adecuada aos seus servizos e responsabilidades, que poderá ser feita efectiva de forma en diñeiro e/ou en especie. A parte en diñeiro da retribución será feita efectiva mediante doce pagamentos en diñeiro, mensuais e iguais, respecto dos cales se aplicarán as retencións procedentes de conformidade coa normativa fiscal.

Esta retribución será determinada para cada exercicio social por acordo da Xunta Xeral e permanecerá vixente para exercicios sucesivos sempre que a Xunta Xeral non acorde a súa modificación.

Salvo que a Xunta Xeral determine outra cousa, a distribución da retribución entre os distintos administradores establecerase por acordo do órgano de administración.]

Artigo 14. Cesamento do órgano de administración

Os membros do órgano de administración poderán ser cesados por calquera dos seguintes motivos, sen prexuízo das causas previstas na norma aplicable.

a) Morte ou declaración de falecemento da persoa física ou extinción da persoa xurídica ou entidade sen personalidade xurídica; incapacidade, inhabilitación ou incompatibilidade, de acordo co establecido no ordenamento xurídico;

b) Incapacidade, inhabilitación ou incompatibilidade, de acordo co establecido no ordenamento;

c) Resolución xudicial;

d) Renuncia voluntaria;

e) Incumprimento das obrigacións que tivese encomendadas;

Transcorrido o período da súa designación, e en canto non se proceda á elección dun novo órgano de administración, aquel continuará en funcións ata a designación dos novos titulares.

Artigo 15. Facultades do órgano de administración

Sen prexuízo daqueloutras que lle poidan ser atribuídas por acordo da Xunta Xeral, o órgano de administración terá as seguintes atribucións:

a) Administrar os bens e negocios sociais no máis amplo sentido;

b) Celebrar e executar todo tipo de actos e contratos relativos ao tráfico normal da Sociedade;

c) Contratar empregados, axentes e dependentes, sinalándose retribucións fixas ou eventuais e acordando os seus traslados, premios, correccións, cesamentos e separacións;

d) Subscribir, modificar, suspender e extinguir os contratos de arrendamento aprobados pola Xunta Xeral, así como exercer cantas facultades e dereitos se dispoñan en favor do arrendador nos contratos subscritos pola Sociedade.

e) Subscribir, modificar, suspender e extinguir ulteriores contratos de cesión de uso e explotación sobre terreos agroforestais e agrogandeiros cuxos dereitos de uso e explotación fosen cedidos á Sociedade, sempre que fose aceptada a súa cesión pola Xunta Xeral, por duración comprensiva da totalidade do ciclo de aproveitamento madeireiro que se proxecte (desde a plantación ata a corta), con posibilidade de prorrogar a cesión por idénticos ciclos no caso de que así fose aprobado pola Xunta Xeral.

f) Efectuar contratos de obras, de subministracións, de transportes ou de seguros de calquera clase, así como calquera outro contrato de natureza mercantil, con cláusulas e contido que teñan a ben;

g) Representación da Sociedade;

h) Realizar toda clase de operacións cambiarias e bancarias ante persoas físicas ou xurídicas privadas, organismos ou entes públicos, ou entidades bancarias, con todos os actos e contratos que iso comporta de ordinario;

i) Levar a xestión administrativa e económica da Sociedade;

j) Executar os acordos tomados pola Xunta Xeral;

k) Someter á aprobación da Xunta Xeral o orzamento anual de ingresos e gastos, así como o estado de contas do ano anterior;

l) Convocar e fixar as datas das sesións da Xunta Xeral;

m) Propoñer á Xunta Xeral a fixación de cotas ordinarias e extraordinarias de socios;

n) Ditar normas interiores de organización;

o) Resolver os procedementos disciplinarios que se instrúan.

Artigo 16. Poder de representación

Deberá outorgarse en favor do membro ou membros do órgano de administración o pertinente poder notarial para poder actuar no tráfico xurídico, con detalle das facultades que se lle atribúen.

Artigo 17. Obrigacións documentais

A Sociedade dispoñerá dos seguintes documentos, que estarán ao dispor de todos os socios:

a) Un Libro de Rexistro de Socios;

b) Documentación contable que permita obter a imaxe fiel do patrimonio, do resultado e da situación financeira da Sociedade, así como das actividades realizadas. Esta contabilidade levarase conforme a normativa específica que resulte de aplicación;

c) Inventario dos seus bens;

d) Libro de actas das sesións dos seus órganos de goberno e representación.

Artigo 18. Exercicio contable

O exercicio contable da Sociedade comeza o un de xaneiro e finaliza o trinta e un de decembro de cada ano. O primeiro exercicio comezará o día do presente contrato e finalizará o día trinta e un de decembro dese mesmo ano.

Artigo 19. Gastos e beneficios

Os socios percibirán os beneficios e, se é o caso, sufrirán as perdas en proporción ás súas respectivas cotas de participación na Sociedade. Entenderase por beneficios os que se acorden repartir por tal concepto, e non o beneficio íntegro da Sociedade, e poderá destinarse unha parte á realización de determinadas actuacións, a reservas ou ao fondo de operacións.

Para o seu funcionamento, a Sociedade dispoñerá dunha conta corrente ordinaria para a súa utilización no día a día da actividade da Sociedade. As disposicións desta canta serán realizadas polo órgano de administración, aínda que para disposicións que superen o importe de [→] euros deberase solicitar a aprobación da Xunta.

Artigo 20. Falta de pagamento de gastos

Se un Socio non pagase a súa parte proporcional de gastos dentro do prazo indicado polo administrador único da Comunidade, colocarase automaticamente en situación de mora, xerando xuros a un tipo do [] % anual.

En caso de non satisfacerse as ditas débedas, as cantidades debidas máis o xuro sinalado anteriormente deducirase dos beneficios para percibir pola explotación do patrimonio.

En caso de reclamación xudicial todos os gastos e custos serán por conta do debedor moroso.

Artigo 21. Extinción e liquidación

A Sociedade extinguirase:

a) Por imposibilidade de levar a cabo o obxecto social.

b) Polas causas establecidas no Código civil.

c) Cando concorra o voto favorable de 2/3 dos dereitos de voto dos socios na Xunta de Socios convocada especialmente para ese fin.

En todo caso, os socios comprométense a non instar a disolución da Sociedade no prazo de [→] anos desde a súa constitución, que poderán ser prorrogables en caso de acordo unánime.

Decidida a disolución e producida a apertura do período de liquidación, cesarán nos seus cargos os administradores vixentes ao tempo da disolución, que quedarán convertidos en liquidadores, salvo que a Xunta Xeral, ao acordar a disolución, designe outros liquidadores, en número non superior a cinco.

Artigo 22. Partición

A partición entre socios rexerase polas regras das herdanzas, así na súa forma como nas obrigacións que delas resultan.

Artigo 23. Extinción da calidade de socio

Son causas de extinción, voluntaria ou non, da calidade de socio as seguintes:

(i) O embargo ou, en xeral, a realización forzosa do patrimonio do socio ou da súa cota na Sociedade.

(ii) A desistencia voluntaria do socio mediante a transmisión da súa cota na Sociedade nos termos previstos nos estatutos sociais.

(iii) O falecemento do socio ou extinción da entidade xurídica socia.

No suposto de perda da condición de socio, serán de aplicación as regras previstas no artigo [] destes estatutos en relación coa transmisión da cota deste a favor dos demais Socios da Sociedade.

Artigo 24. Resolución de problemas de interpretación ou execución

A resolución de calquera disputa que puidese xurdir en canto á interpretación ou execución do presente acordo sométese, renunciando os comparecentes a calquera outro foro que lles puidese corresponder, aos xulgados e tribunais de [→].

E en proba de conformidade, as partes asinan o presente contrato, en [→] copias e para un só efecto, no lugar e na data indicados no encabezamento

Anexo V

Contrato tipo para a constitución de dereitos de uso
e aproveitamento a favor de agrupacións forestais de xestión conxunta

En [], a [] de [] de []

COMPARECEN:

Dunha parte,

[], maior de idade, con NIF nº [] e con enderezo en [].

Doutra parte,

[], maior de idade, con NIF nº [] e con enderezo en [].

INTERVEÑEN:

A) O primeiro en nome e representación propia (en diante, a «Propiedade»).

B) O segundo en nome e representación de [], con NIF [] e enderezo social en [] (en diante, a «Agrupación»), na súa condición de [], cargo para o que foi nomeado mediante escritura pública autorizada por o/a Notario de [] D/Dª [] na data [] con número de protocolo [].

No sucesivo, a Propiedade e a Agrupación serán referidas conxuntamente como as «Partes» e individualmente, cando corresponda, como a «Parte».

As Partes, recoñecéndose mutuamente a necesaria capacidade legal para a subscrición do presente contrato,

EXPOÑEN:

I. Que a Propiedade é titular [do pleno dominio sobre os montes que se relacionan a seguir/dos dereitos de uso dos montes] que se relacionan a seguir:

a) Monte denominado [], cunha superficie de [] ha, que coincide exactamente coa parcela de referencia catastral [], situado no lugar de [], do concello de []. Este monte atópase raso, sen ningunha masa forestal con valor comercial.

Este monte figura inscrito no Rexistro da Propiedade de ____________, co número de predio rexistral _______________//Non figura inscrito no Rexistro da Propiedade.

b) [].

Perténcelle en virtude de [identificar o título] e está inscrita no Rexistro da Propiedade de [] nº [] ao tomo [], libro [], folla [], finca nº [] / non está inscrita no Rexistro da Propiedade.

Axúntase, como anexo I, consultas descritivas e gráficas obtidas da Sede Electrónica do Catastro relativas aos montes antes identificados, así como notas simples do Rexistro da Propiedade.

II. Que a Agrupación ten como obxecto social a explotación e aproveitamento en común de terreos forestais que lle sexan cedidos. Esta explotación e aproveitamento lévase a cabo de forma sustentable, garantindo a súa viabilidade económica, concretada nos aproveitamentos forestais definidos no artigo 8.3 da vixente Lei 7/2012, do 28 de xuño de montes de Galicia: os madeireiros e leñosos, incluída a biomasa forestal, e os non madeireiros, como cortiza, pastos, caza, froitos, fungos, plantas aromáticas e medicinais, produtos apícolas e demais produtos e servizos característicos dos montes, así como todos aqueles aproveitamentos vinculados con novos mercados de produtos ecosistémicos, entre eles as absorcións de CO2.

III. Que a Agrupación ocúpase da xestión de superficies forestais con tecnoloxías avanzadas para a silvicultura, tanto nos aspectos económicos como nos de reforestación e tratamentos culturais produtivos e preventivos, a aplicación destes permite incrementar a cantidade de madeira producida por unidade, tanto de superficie como de tempo, en relación cos métodos habituais.

IV. Que a xestión forestal realizada pola Agrupación lévase a cabo de acordo con sistemas de xestión forestal sustentable.

V. Que a Propiedade está interesada en que a superficie dos montes identificados no expositivo I (en diante, a «Área de Xestión») sexa cedida á Agrupación para que se xestione seguindo criterios de xestión forestal sustentable.

VI. Postas as partes previamente de acordo, resolveron formalizar o presente contrato que se suxeita ás seguintes.

CLÁUSULAS:

Cláusula 1ª. Obxecto do contrato.

O obxecto do presente contrato é a cesión do uso e aproveitamento da Área de Xestión por parte da Propiedade á Agrupación. Establécese a favor desta un dereito de aproveitamento sobre as masas forestais situadas na Área de Xestión nos termos e condicións previstas no presente contrato.

Cláusula 2ª. Duración do contrato.

Opción 1: contrato con duración determinada e sen prórroga automática.

O presente contrato ten un período de vixencia de [] anos, contados a partir do día seguinte ao da súa sinatura, sendo de obrigado cumprimento para ambas as Partes.

O prazo de duración só será prorrogable por acordo expreso e por escrito das partes, sen que en ningún caso caiba tácita recondución.

Finalizado o prazo de duración previsto no parágrafo primeiro, salvo que exista acordo de prórroga expreso entre as Partes, o presente contrato quedará automaticamente resolto e a Agrupación devolverá á Propiedade a plena posesión da Área de Xestión sempre que a Propiedade, con carácter previo, cumprise cos compromisos asumidos coa sinatura do presente contrato.

No caso de que na data de finalización do período de duración do contrato a Propiedade non cumprise cos compromisos asumidos coa sinatura do presente contrato, a Agrupación poderá optar entre:

(i) Prorrogar unilateralmente o presente contrato ata o momento en que a Propiedade cumprise coas obrigacións asumidas nel, circunstancia esta que a Propiedade deberá comunicar fidedignamente á Agrupación e xuntar acreditación documental do cumprimento. Esta prórroga poderá ser de ata un máximo de [] anos.

Recibida esta notificación por parte da Propiedade, sempre que dese efectivo cumprimento ás obrigacións asumidas neste contrato, a Agrupación sustituiralle a posesión da Área de Xestión dentro dos trinta (30) días seguintes.

Durante esta prórroga, a Agrupación poderá continuar realizando aproveitamentos nos mesmos termos pactados neste contrato, mesmo poderá executar o aproveitamento final da madeira no caso de que se chegase ao final da quenda de corta. Neste caso, a execución do aproveitamento levaríase a cabo de conformidade co pactado nas cláusulas 6ª e 7ª.

(ii) Dar por resolto o contrato, restituíndo á Propiedade a posesión da Área de Xestión, e exixir á Propiedade o cumprimento dos compromisos incumpridos (ou, se é o caso, o equivalente pecuniario).

En ambos os casos, a Agrupación poderá exixir á Propiedade a indemnización dos danos e prexuízos que lle ocasionase o incumprimento das obrigacións asumidas neste contrato.

De común acordo entre as partes, o período de vixencia poderá renovarse unha ou varias veces por períodos de [] anos e poderase, en cada unha desas renovacións, modificar tanto o modelo silvícola asignado como as características ou condicións dos xa elixidos.

Opción 2: contrato con duración determinada e prórroga tácita.

O presente contrato ten un período de vixencia de [] anos, contados a partir do día seguinte ao da súa sinatura, e é de obrigado cumprimento para ambas partes.

Transcorrido o prazo de duración previsto no parágrafo anterior, o contrato entenderase prorrogado automaticamente por períodos de [], salvo que calquera das Partes comunique á outra a súa vontade de non prorrogalo con polo menos [] meses de antelación á data de vencemento inicial ou de calquera das prórrogas.

Finalizado o prazo de duración previsto no parágrafo primeiro, ou calquera das prórrogas que teñan lugar segundo o previsto no parágrafo segundo anterior, o presente contrato quedará automaticamente resolto e a Agrupación devolverá á Propiedade a plena posesión da Área de Xestión sempre que a Propiedade, con carácter previo, cumprise cos compromisos asumidos coa sinatura do presente contrato.

No caso de que na data de finalización do período de duración do contrato a Propiedade non cumprise cos compromisos asumidos coa sinatura do presente contrato, a Agrupación poderá optar entre:

(i) Prorrogar unilateralmente o presente contrato ata o momento en que a Propiedade cumprise coas obrigacións asumidas nel, o que a Propiedade deberá comunicar fidedignamente á Agrupación e xuntar acreditación documental do cumprimento.

Recibida esta notificación por parte da Propiedade, e dado efectivo cumprimento ás obrigacións asumidas neste contrato, a Agrupación restituiralle a posesión da Área de Xestión dentro dos trinta (30) días seguintes.

Durante esta prórroga, a Agrupación poderá continuar realizando aproveitamentos nos mesmos termos pactados neste contrato, mesmo poderá executar o aproveitamento final da madeira no caso de que se chegase ao final da quenda de corta. Neste caso, a execución do aproveitamento levaríase a cabo de conformidade co pactado nas cláusulas 6ª e 7ª.

(ii) Dar por resolto o contrato, restituíndo á Propiedade a posesión da Área de Xestión, e esixir á Propiedade o cumprimento dos compromisos incumpridos (ou, se é o caso, o equivalente pecuniario).

En ambos casos, a Agrupación poderá esixir á Propiedade a indemnización dos danos e prexuízos que lle ocasionase o incumprimento das obrigacións asumidas neste contrato.

Opción 3: contrato con vixencia vinculada coa quenda de corta.

O presente contrato ten un período de vixencia dunha (1) quenda de corta das masas presentes en cada unha das unidades de actuación definidas na Área de Xestión, cun mínimo de duración de dez (10) anos desde a data da súa sinatura.

Polo tanto, o contrato entrará en vigor no momento da súa sinatura e o seu prazo de duración coincidirá coa primeira quenda de corta das masas presentes en cada unha das unidades de actuación definidas na Área de Xestión. O prazo de duración será de obrigado cumprimento para ambas as Partes.

Este período de corta vén establecido na cláusula 3ª do presente contrato e só se modificará por mutuo acordo das Partes ou por causas de forza maior que obriguen ao aproveitamento da masa antes do período establecido para iso.

O prazo de duración só será prorrogable por acordo expreso e por escrito das partes, sen que en ningún caso caiba tácita recondución.

Finalizado o prazo de duración previsto no parágrafo primeiro, salvo que exista acordo de prórroga expreso entre as Partes, o presente contrato quedará automaticamente resolto e a Agrupación devolverá á Propiedade a plena posesión da Área de Xestión sempre que a Propiedade, con carácter previo, cumprise cos compromisos asumidos coa sinatura do presente contrato.

No caso de que na data de finalización do período de duración do contrato a Propiedade non cumprise cos compromisos asumidos coa sinatura do presente contrato, a Agrupación poderá optar entre:

(i) Prorrogar unilateralmente o presente contrato ata o momento en que a Propiedade cumprise coas obrigacións asumidas nel, o que a Propiedade deberá comunicar fidedignamente á Agrupación e xuntar acreditación documental do cumprimento.

Recibida esta notificación por parte da Propiedade, e dado efectivo cumprimento ás obrigacións asumidas neste contrato, a Agrupación restituiralle a posesión da Área de Xestión dentro dos trinta (30) días seguintes.

Durante esta prórroga, a Agrupación poderá continuar realizando aproveitamentos nos mesmos termos pactados neste contrato, mesmo poderá executar o aproveitamento final da madeira no caso de que se chegase ao final da quenda de corta. Neste caso, a execución do aproveitamento levaríase a cabo de conformidade co pactado nas cláusulas 6ª e 7ª.

Dar por resolto o contrato, restituíndo á Propiedade a posesión da Área de Xestión, e exixir á Propiedade o cumprimento dos compromisos incumpridos (ou, se é o caso, o equivalente pecuniario).

En ambos casos, a Agrupación poderá exixir á Propiedade a indemnización dos danos e prexuízos que lle ocasionase o incumprimento das obrigacións asumidas neste contrato.

Común a todas as opcións

No caso de que todas ou algunha das masas presentes en cada unha das unidades de actuación definidas na Área de Xestión tivesen que ser aproveitadas por causas de forza maior antes de que se cumpran 10 anos de vixencia do contrato, este manterase en vigor ata que se cumpran os 10 anos co fin de que a Agrupación poida encargarse dos traballos que se establezan no instrumento de ordenación ou xestión forestal correspondente.

Sen prexuízo diso, as partes poderán consensuar un novo modelo silvícola para aplicar, así como a forma de financiar os traballos que correspondan. Todos estes acordos deberán establecerse por escrito, mediante a redacción da addenda correspondente ao presente contrato.

Enténdese por «forza maior» para os efectos do previsto nos dous parágrafos anteriores, a título enunciativo, pero non limitativo, a concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:

a) Que a área onde corresponde realizar o aproveitamento fose afectada por un incendio forestal;

b) Que a masa situada na área onde corresponde realizar o aproveitamento fose afectada por un temporal de vento que produza suficiente dano como para impedir a normal xestión da masa e sexa recomendábel a súa corta de rexeneración;

c) Que unha enfermidade ou praga afecte de forma importante o crecemento normal da masa e isto provoque un cambio da duración prevista da quenda de corta;

d) Que a superficie sobre a que se asenta a masa que se vaia aproveitar se vexa afectada por un proceso expropiatorio que force a súa corta.

Cláusula 3ª. Unidades de actuación identificadas e modelos silvícolas que se aplicarán.

En función do produto ou servicio que se pretende obter na Área de Xestión, identificáronse unha serie de unidades de actuación silvícola nas cales se aplicara un determinado modelo silvícola.

Na seguinte táboa relaciónanse as diferentes unidades de actuación identificadas, das que a Propiedade cede á Agrupación o seu aproveitamento segundo o establecido no presente contrato, así como o modelo silvícola que se aplicará:

UA
silvícola

Superficie (ha)

Modelo
silvícola

Idade
masa

( %) nivel
mecanización

Período cesión
e quenda de corta

A Orde do 19 de maio de 2014 pola que se establecen os modelos silvícolas ou de xestión forestal orientativos e referentes de boas prácticas forestais para os distritos forestais de Galicia, define até 22 modelos no seu anexo I e tamén inclue un código ou referente de boas prácticas aplicando os principios e criterios de xestión forestal sustentable. A Orde do 9 de febreiro de 2021 pola que se modifica o anexo I da Orde do 19 de maio de 2014 pola que se establecen os modelos silvícolas ou de xestión forestal orientativos e referentes de boas prácticas forestais para os distritos forestais de Galicia, incorpora novos modelos silvícolas ou de xestión forestal sustentable.

Estas superficies (xunto cos modelos silvícolas que se aplicarán nelas) veñen reflectidas no plano de unidades de actuación silvícola que se xunta a este contrato como anexo II.

A Agrupación e a Propiedade aceptan a distribución das unidades de actuación establecidas na táboa anterior e no anexo II.

Os modelos silvícolas asignáronse de mutuo acordo entre a Propiedade e a Agrupación, e elixíronse tendo en conta as masas forestais situadas nesa superficie, o nivel de mecanización de cada unha desas unidades de actuación e a súa calidade de estación (produtividade).

A Agrupación, durante a vixencia do presente contrato, comprométese a aplicar os modelos silvícolas definidos na presente cláusula para cada unha das unidades de actuación, axustándoos segundo sexa necesario en función da evolución da masa.

Cláusula 4ª. Cambio de modelo silvícola.

A Agrupación só poderá propoñer cambios do modelo silvícola asignado para cada unidade de actuación na cláusula 3ª por causa de forza maior ou se conta co visto e prace previo da Propiedade. En calquera dos casos, deberase xustificar tecnicamente o cambio.

A Propiedade non poderá opoñerse ao cambio de modelo silvícola no caso de que medie algunha das seguintes circunstancias:

a) Que o cambio sexa motivado por unha imposición da Administración con competencias en materia de montes, á cal a Agrupación non poida negarse;

b) Que, no caso de non realizar o cambio de modelo silvícola, se poida producir graves prexuízos para o resto da superficie xestionada pola Agrupación, prexuízos que deben ser definidos e, no caso de ser necesario, cuantificados; ou ben

c) Que se derive dunha causa de forza maior que obrigou a un aproveitamento anticipado da masa existente con carácter previo á sinatura deste contrato, entendéndose por «forza maior» as situacións descritas na cláusula 2ª.

Cláusula 5ª. Execución dos tratamentos silvícolas na Área de Xestión.

1. Ao longo da vixencia do presente contrato, a Agrupación encargarase, con carácter exclusivo, da dirección e administración de cantos traballos e aproveitamentos se realicen na Área de Xestión, asumindo inicialmente o pagamento dos gastos que iso comporte, sen prexuízo da súa distribución conforme o regulado na cláusula 7ª.

A modo enunciativo, e sen que teña un carácter limitativo, a Agrupación poderá realizar, por os seus propios medios ou contratando terceiros, os seguintes traballos:

a) Os de dirección técnica, estudos e proxectos, a elaboración de instrumento de ordenación que puidese corresponder e a tramitación das subvencións que considere oportuno solicitar;

b) A realización de obras de infraestrutura, tales como camiños, pistas, etc., necesarios para o normal desenvolvemento da xestión dos montes obxecto do presente contrato, sempre que previamente se conte co visto e prace da Propiedade que non poderá ser denegado inxustificadamente;

c) Os investimentos necesarias para levar a cabo os traballos de preparación do terreo para a repoboación forestal, plantación, conservación, coidados e melloras da masa e tratamento de pragas, segundo corresponda;

d) Os correspondentes á realización de cortas, así como a extracción e transporte da materia obtida.

A execución dos aproveitamentos madeireiros e non madeireiros rexerase, respectivamente, polo disposto nas cláusulas 6ª e 7ª deste contrato.

2. A Agrupación queda facultada expresamente para solicitar e facer súas todas as axudas, subvencións ou instrumentos análogos que se publiquen para a forestación, tratamentos silvícolas, ou calquera outra actividade que supoña melloras do arboredo, infraestrutura do monte ou sexa útil para calquera actividade relacionada co aproveitamento forestal da Área de Xestión, obrigándose a Propiedade a facilitar á Agrupación, sen restrición ningunha, toda a colaboración necesaria para iso, o que se traduce na sinatura e posta á disposición de cantas solicitudes, declaracións, certificados ou documentos doutra índole fosen necesarios para a solicitude, tramitación e cobramento das citadas axudas, subvencións ou instrumentos análogos.

As axudas, subvencións ou instrumentos análogos destinaranse integramente á transformación e conservación da Área de Xestión, finalidade esta para as que se solicitan e se conceden.

3. En todos os casos en que a responsabilidade de realizar os traballos lle correspondese á Agrupación, mesmo se os traballos foran realizados por terceiros sempre que fose pola súa conta, a Agrupación asume a responsabilidade dos traballos de cara a posibles prexuízos que puidesen ocasionar á Propiedade ou a terceiros.

4. En relación cos permisos necesarios para a execución dos tratamentos silvícolas[1] na Área de Xestión, a Agrupación será a responsable de obtelos, incluíndo os de aproveitamentos, se eximirá da dita obrigación á Propiedade. En todo caso, a Propiedade queda obrigada a colaborar de forma activa coa Agrupación para obter os ditos permisos, de ser necesaria a súa participación.

Cláusula 6ª. Execución dos aproveitamentos da madeira.

1. Sempre que os diferentes aproveitamentos que se vaian realizar na Área de Xestión se axusten ao establecido nos modelos silvícolas asignados ás diferentes unidades de actuación identificadas, e en concreto ao período de cesión establecido na cláusula 3ª, a Agrupación poderá efectualos cando o xulgue oportuno, e informarase con carácter previo á Propiedade.

A Propiedade só poderá opoñerse ao aproveitamento cando, desde un punto de vista técnico:

(i) O volume da madeira aproveitable sexa inferior ao esperable tendo en conta a idade da masa forestal;

(ii) Sexa esperable un mellor aproveitamento noutro momento posterior; e

(iii) A realización do aproveitamento máis tarde poida completarse dentro do período de cesión previsto na cláusula 3ª.

En ningún caso poderá opoñerse a Propiedade ao aproveitamento cando veña imposto polo modelo silvícola aplicáble conforme a cláusula 3ª ou pola administración ou órgano forestal.

No caso de que a Agrupación desexe realizar o aproveitamento noutro momento diferente ao establecido no modelo silvícola aplicable conforme á cláusula 3ª, deberá contar con autorización previa por parte da Propiedade, salvo que o motivo polo que se realiza o dito aproveitamento sexa algún dos seguintes:

a) Que a área onde corresponde realizar o aproveitamento fose afectada por un incendio forestal;

b) Que a masa situada na área onde corresponde realizar o aproveitamento fose afectada por un temporal de vento que produza suficiente dano como para impedir a normal xestión da masa e sexa recomendable a súa corta de rexeneración;

c) Que unha enfermidade ou praga afecte de forma importante o crecemento normal da masa e isto provoque un cambio da duración prevista da quenda de corta;

d) Que a superficie sobre a que se asenta a masa que se vai aproveitar se vexa afectada por un proceso expropiatorio que force a súa corta.

Aínda que, ante calquera destas circunstancias, a Propiedade non conta coa posibilidade de opoñerse á realización do aproveitamento, deberá serlle comunicado este, en que se indicará o motivo polo cal o aproveitamento se levará a cabo nun momento distinto ao previsto na cláusula 3ª, e é ademais necesario xustificar tecnicamente o motivo disto.

2. Os aproveitamentos madeireiros obtidos na corta final, incluída a biomasa forestal, serán vendidos pola Agrupación mediante:

a) Adxudicación directa, para o que previamente a Agrupación obterá, polo menos, tres ofertas de posibles adquirentes da madeira resultante do aproveitamento.

Á hora da adxudicación da venda deberá terse en conta o prezo, as garantías de cobramento e a calidade dos traballos de aproveitamento realizados no caso de que as empresas que presentan as ofertas realizasen previamente aproveitamentos en superficies xestionadas pola Agrupación.

Polo tanto, o prezo non ten por que ser o único factor que se teña en conta, pero, no caso de que a oferta elixida non sexa a de maior prezo, a adxudicación final a esa oferta deberá contar co visto e prace da Propiedade.

Neste último caso, se a oferta seleccionada non é a de maior prezo, a Agrupación comunicará á Propiedade cal é a súa proposta de adxudicación xuntará as restantes ofertas que obtivese.

A Propiedade disporá dun prazo de cinco (5) días desde a recepción da comunicación para aceptar ou rexeitar a dita proposta, quen poderá:

• Aceptar a proposta da Agrupación; ou

• Realizar unha proposta alternativa e poderá solicitar á Agrupación unha prórroga do prazo por un máximo de [] días adicionais para presentar ofertas alternativas. Esta proposta alternativa debe cubrir a totalidade do lote de venda onde se incluíse o aproveitamento da superficie cedida pola Propiedade.

Se algunha das ofertas presentadas pola Propiedade conten mellores condicións que a considerada inicialmente, a Agrupación adxudicará o aproveitamento a esta nova empresa, salvo que existan dúbidas razoables que permitan concluír que, en termos globais, esa oferta non mellora as anteriores, aínda podendo ser de prezo superior, decisión que deberá ser xustificada á Propiedade.

A falta de resposta á comunicación remitida pola Agrupación, dentro do prazo indicado, entenderase como aceptación tácita da proposta da Agrupación.

b) Poxa pública, á cal a Agrupación invitará, polo menos, a tres empresas forestais para que poidan realizar a súas ofertas pola adquisición dos aproveitamentos madeireiros obtidos na corta. Así mesmo, a Agrupación comunicará á Propiedade, con polo menos cinco (5) días de antelación, a data de celebración da poxa co fin de que poida asistir e/ou invitar outras empresas forestais á poxa.

Os aproveitamentos adxudicaranse tendo en conta o prezo ofertado, as garantías de cobramento e a calidade dos traballos de aproveitamento realizados no caso de que as empresas que presentan as ofertas realizasen previamente aproveitamentos en superficies xestionadas pola Agrupación.

No caso de que a adxudicación da madeira se producise en poxa pública, a Agrupación non terá nin que presentar un número mínimo de ofertas nin que conceder un prazo á Propiedade para presentar novas ofertas, ao entenderse que a poxa pública realizada é unha garantía suficiente de alcanzarse un prezo acorde ao mercado.

Realizada a adxudicación dos aproveitamentos conforme o previsto neste punto, a Agrupación subscribirá o correspondente contrato co adxudicatario e, segundo a súa situación fiscal no momento do aproveitamento, realizaránse os trámites oportunos para documentar de forma adecuada a operación desde o punto de vista fiscal.

3. O réxime previsto no punto anterior aplicarase aos produtos forestais, incluída a biomasa forestal, obtidos en cortas de mellora cando sexan comercialmente aproveitables, salvo que o seu volume sexa tan pequeno que non xustifique a aplicación do procedemento anterior por ser máis custoso que a mellora do prezo que puidera darse.

Cláusula 7ª. Distribución dos rendementos e gastos derivados dos aproveitamentos de madeira realizados na Área de Xestión.

1. Os ingresos derivados da comercialización dos aproveitamentos madeireiros e forestais (incluíndo, se é o caso, biomasa forestal) conforme ao previsto na Cláusula 6ª deste contrato distribuiranse entre as Partes seguindo os seguintes criterios:

a) O [] % dos rendementos netos corresponderá á Agrupación; e

b) O [] % restante dos rendementos netos corresponderá á Propiedade.

Opción 1: distribución dos gastos entre Agrupación e Propiedade na mesma proporción que os ingresos.

2. Os gastos derivados dos traballos e tarefas asumidas pola Agrupación neste contrato serán inicialmente satisfeitos por ela, se ben se liquidarán e distribuirán entre as Partes no mesmo momento e conforme as mesmos porcentaxes que os ingresos.

Opción 2: distribución dos gastos entre Agrupación e Propiedade en distinta proporción que os ingresos.

2. Os gastos derivados dos traballos e tarefas asumidas pola Agrupación neste contrato serán inicialmente satisfeitos por ela, ben que se liquidarán e distribuirán entre as partes no mesmo momento en que distribuen os ingresos, seguindo os seguintes criterios:

a) O [ % dos rendementos netos corresponderá á Agrupación; e

b) O [] % restante dos rendementos netos corresponderá á Propiedade.

Común ás dúas opcións

A título enunciativo, pero non limitativo, entenderanse por gastos para os efectos do disposto nesta cláusula os seguintes:

a) Os gastos incorridos para a realización na Área de Xestión das infraestruturas necesarias para o aproveitamento forestal, tales como camiños, pistas, vías de saca, etc.

b) Os gastos de rexeneración da Área de Xestión, tales como mecanizados, rozas, selección de brotes, plantación, abonado, etc.

c) Os gastos de tratamentos silvícolas realizados na Área de Xestión, tales como podas, desmestas, rareos, etc.

d) Os gastos da corta ou aproveitamento final.

e) Os tributos que a Agrupación teña que satisfacer en relación cos traballos e tarefas asumidas neste contrato, sempre que non sexan fiscalmente deducibles.

3. A liquidación dos ingresos e gastos derivados dos aproveitamentos madeireiros efectuarase só unha vez finalice a corta final de cada unidade de actuación identificada na cláusula 3ª, de modo que se efectuará unha soa liquidación final por cada unidade de actuación.

Para tal fin, dentro do prazo de [] días contados desde a finalización completa da corta final na unidade de actuación correspondente, a Agrupación comunicará á Propiedade os ingresos totais obtidos pola comercialización da madeira, e remitiralle a liquidación dos gastos totais incorridos na unidade de actuación obxecto de liquidación, para que con esta información a Propiedade poida emitir a correspondente factura pola cesión de uso en función do establecido no presente contrato.

A factura será aboada pola Agrupación no prazo de [] días mediante transferencia bancaria realizada ao número de conta que lle indique a Propiedade.

Cláusula 8ª. Execución dos aproveitamentos non madeireiros.

1. A realización dos aproveitamentos non madeireiros dentro da Área de Xestión corresponderá ás Partes segundo o previsto a seguir:

a) Os aproveitamentos de [] serán realizados pola Agrupación.

b) Os aproveitamentos de [] corresponderán en todo caso á Propiedade.

c) Os restantes aproveitamentos non madeireiros corresponderán a [a Propiedade/a Agrupación].

Para os efectos do previsto neste contrato entenderase por «aproveitamento non madeireiro» a cortiza, pastos, caza, froitos, fungos, plantas aromáticas e medicinais, produtos apícolas e demais produtos e servizos característicos da Área de Xestión distintos dos madeireiros/leñosos e da biomasa forestal.

Opción 1: a Propiedade non cede os aproveitamentos non madeireiros que poidan existir.

2. Na medida en que a Propiedade será a única encargada de realizar os aproveitamentos non madeireiros, a Propiedade:

a) Será a única responsable dos traballos vinculados con eses aproveitamentos non madeireiros, mesmo se os traballos fosen realizados por terceiros, así como dos danos e prexuízos que durante a súa execución puidese ocasionar á Agrupación e/ou a terceiros.

b) Será igualmente a única responsable de solicitar os permisos e autorizacións administrativas necesarias para a realización dos aproveitamentos non madeireiros, así como de cumprir a normativa que resulta de aplicación, obrigándose a manter indemne a Agrupación de toda responsabilidade (calquera que sexa a súa natureza).

c) Asumirá a totalidade de gastos necesarios para a realización dos aproveitamentos non madeireiros.

Pola súa parte, a Agrupación comprométese a desenvolver todas as tarefas e traballos que teña asignados no presente contrato coa maior dilixencia posible, evitando que a súa execución poida afectar de forma negativa os aproveitamentos non madeireiros.

No caso de que, como consecuencia da realización dos traballos por parte da Agrupación, se produza un perxuízo inxustificado sobre os aproveitamentos non madeireiros, a Agrupación será a responsable do dito prexuízo fronte á Propiedade.

Opción 2: a Propiedade cede todos ou parte dos aproveitamentos non madeireiros que se poida producir na Área de Xestión.

2. A Propiedade cede á Agrupación os aproveitamentos non madeireiros identificados no punto primeiro desta cláusula que se poidan xerar na Área de Xestión, respecto dos cales a Agrupación:

a) Será a única responsable dos traballos, mesmo se os traballos fosen realizados por terceiros, así como dos danos e prexuízos que durante a súa execución puidese ocasionar á Propiedade e/ou a terceiros.

b) Será igualmente a única responsable de solicitar os permisos e autorizacións administrativas, así como de cumprir a normativa que resulta de aplicación, obrigándose a manter indemne a Propiedade de toda responsabilidade (calquera que sexa a súa natureza).

c) Asumirá inicialmente a totalidade de gastos necesarios para a realización dos aproveitamentos non madeireiros, sen prexuízo da súa posterior distribución conforme o previsto nesta cláusula.

Pola súa parte, a Propiedade comprométese a actuar coa maior dilixencia posible, evitando que a súa execución poida afectar de forma negativa os aproveitamentos non madeireiros que, segundo o previsto no punto 1 desta cláusula, corresponden á Agrupación. A Propiedade será responsable dos danos e prexuízos que ocasione á Agrupación.

3. Os ingresos derivados da comercialización dos aproveitamentos non madeireiros cedidos á Agrupación, segundo o previsto nesta cláusula, distribuiranse entre as Partes seguindo os seguintes criterios:

Aproveitamento

Porcentaxe
Agrupación

Porcentaxe Propiedade

[]

[] %

[] %

[]

[] %

[ %

4. Os gastos derivados dos aproveitamentos non madeireiros cedidos á Agrupación serán inicialmente satisfeitos por esta, ben que se liquidarán e distribuirán entre as Partes no mesmo momento e conforme os mesmos porcentaxes que os ingresos.

A título enunciativo, pero non limitativo, entenderanse por gastos para os efectos do disposto nesta cláusula os seguintes:

a) [………].

b) [………].

5. A liquidación dos ingresos e gastos derivados dos aproveitamentos non madeireiros practicarase conforme ao seguinte calendario:

Aproveitamento

Período de liquidación

Para tal fin, dentro do prazo de [] días contados desde a finalización do período de liquidación antes indicado, a Agrupación comunicará á Propiedade os ingresos totais obtidos pola comercialización dos aproveitamentos non madeireiros que lle foron cedidos e remitiralle a liquidación dos gastos totais incorridos vinculados con estes aproveitamentos non madeireiros, para que con esta información a Propiedade poida emitir a correspondente factura pola cesión de uso en función do establecido no presente contrato.

A factura será aboada pola Agrupación no prazo de [] días mediante transferencia bancaria realizada ao número de conta que lle indique a Propiedade.

Cláusula 9ª. Cesión dos dereitos de absorción de CO2.ou de outros servizos ecosistémicos.

Opción 1: a Propiedade non cede os dereitos de absorción de CO2 ou doutros servizos ecosistémicos á Agrupación.

Os posibles dereitos de absorción que se poidan xerar na Área de Xestión, ou outros servizos ecosistémicos que se poidan identificar nela corresponden en exclusiva á Propiedade.

Opción 2: a Propiedade cede os dereitos de absorción de CO2 ou doutros servizos ecosistémicos á Agrupación, que se queda co 100 % do ingreso recibido pola comercialización deses dereitos.

A Propiedade autoriza a Agrupación para que poida inscribir calquera das masas situadas na Área de Xestión nun proxecto de absorción que permita a comercialización dos dereitos de absorción que se xeren nesa superficie, así como que poida comercializar calquera servizo ecosistémico que se identifique na Área de Xestión, e corresponderán á Agrupación todos os dereitos e obrigacións que se poidan derivar desa inscrición ou comercialización. Así mesmo, e en relación cos dereitos de absorción de CO2 que poidan xerarse, por medio da sinatura do presente contrato, a Propiedade cede todos eses dereitos á Agrupación.

A comercialización dos dereitos de absorción de CO2 ou outros servizos ecosistémicos non poderá extenderse a un prazo superior ao da duración do presente contrato.

Opción 3: a Propiedade cede os dereitos de absorción de CO2 ou doutros servizos ecosistémicos á Agrupación, que se queda cunha parte do ingreso recibido pola comercialización deses dereitos.

A Propiedade autoriza a Agrupación para que poida inscribir calquera das masas situadas na Área de Xestión nun proxecto de absorción que permita a comercialización dos dereitos de absorción que se xeren nesa superficie, así como a que poida comercializar calquera tipo de servizo ecosistémico que se identifique na Área de Xestión, e corresponderán á Agrupación todas as obrigacións que se poidan derivar desa inscrición.

A comercialización dos dereitos de absorción de CO2 ou doutros servizos ecosistémicos non poderá estenderse a un prazo superior ao da duración do presente contrato.

Os ingresos que, se é o caso, se deriven da comercialización dos dereitos de absorción ou doutros servizos ecosistémicos que se xeren na Área de Xestión serán distribuídos entre as Partes do seguinte modo:

(i) O [] por cento do ingreso neto obtido corresponderá á Agrupación;

(ii) O [] por cento restante do ingreso neto obtido corresponderá á Propiedade.

Co fin de determinar os ingresos netos, aos ingresos brutos percibidos pola comercialización dos dereitos de absorción ou doutros servizos ecosistémicos que se xeren na Área de Xestión deduciránselle os tributos e gastos debidamente xustificados en que tivese que incorrer a Agrupación para a comercialización dos dereitos.

A Agrupación comunicará á Propiedade o importe neto dos ingresos obtidos pola comercialización dos dereitos de absorción, xustificando os tributos e gastos incorridos se así lle fose solicitado pola Propiedade, tras o que a Propiedade emitirá á Agrupación a factura correspondente á parte proporcional dos ingresos netos que lle corresponden segundo o previsto nesta cláusula, como contrapartida económica pola cesión que se establece na presente cláusula.

O importe desta factura, sempre que fose conforme ao previsto nesta cláusula, satisfarase pola Agrupación no prazo de [] días contados desde a recepción da factura.

Cláusula 10ª. Fianzas recibidas durante a realización dos aproveitamentos.

No caso de que se fixe unha fianza vinculada coa realización dun determinado aproveitamento na Área de Xestión, a dita fianza será custodiada pola Agrupación no seu papel de entidade xestora desa superficie. No caso de producirse calquera dano durante a realización do aproveitamento, esa fianza será utilizada para reparar o dano producido.

Cláusula 11ª. Cambio de uso.

No caso de que todo ou parte da superficie obxecto de cesión resulte afectada polo desenvolvemento dun parque eólico, horta solar ou infraestruturas de calquera tipo que implique a perda de masa forestal, a Agrupación:

a) Poderá resolver parcialmente o presente acordo de forma exclusiva na parte afectada polo dito desenvolvemento; e

b) Terá dereito a percibir da Propiedade unha indemnización á Agrupación pola totalidade dos gastos incorridos respecto desa superficie, entendéndose por tales os definidos no punto 2 da cláusula 7ª e no punto 4 da cláusula 9ª, salvo aqueles que xa fosen liquidados e satisfeitos pola Propiedade con anterioridade.

Cláusula 12ª. Cambio ou modificación do titular dunha ou varias das parcelas que conforman a área de xestión.

A Propiedade, no caso de allear algunha das parcelas obxecto de cesión no presente contrato, está obrigada a informar a parte compradora da existencia do presente contrato, subrogándose o novo titular en todas as obrigacións dimanantes del.

De igual forma, no caso de que se modifique a persoa ou entidade propietaria dunha ou varias das parcelas por motivo de procesos de herdanza ou transmisión empresarial, a persoa ou entidade que reciba a parcela quedará obrigada ao cumprimento de todas e cada unha das cláusulas estipuladas no presente contrato.

Cláusula 13ª. Motivos de resolución do contrato.

A Propiedade poderá resolver o presente contrato no caso de que a Agrupación non execute o plan de traballos establecido no modelo silvícola que fora consensuado entre as partes, sempre que iso poña en risco a viabilidade da masa.

A Agrupación poderá resolver o presente contrato no caso de que a Propiedade non aboe as facturas emitidas pola Agrupación segundo o establecido no presente contrato.

Ademais, a parte cumpridora poderá tamén instar a resolución do contrato no caso dun incumprimento reiterado dalgunha das cláusulas do presente contrato pola outra parte, séndolle solicitado que cesase nese incumprimento, e sempre que este poida impedir cumprir co obxecto do contrato establecido na cláusula 1ª.

En calquera dos casos, a Parte que solicite resolver o contrato poderá solicitar á outra parte a indemnización dos danos e prexuízos causados.

Cláusula 14ª. Notificacións.

Todas as notificacións, peticións ou declaracións que as partes teñan que emitir en cumprimento do presente contrato serán dirixidas ás persoas e enderezos que figuran no encabezamento del.

Toda comunicación enviada aos enderezos anteriormente indicados entenderase correctamente efectuada, excepto se o destinatario notificase previamente á contraparte un cambio de enderezo a través de calquera medio que permita facer fe do seu contido, neste caso as notificacións terán que efectuarse.

Cláusula 15ª. Gastos e impostos.

Os impostos, taxas, e outros impostos que graven a explotación e aproveitamento da Área de Xestión serán satisfeitos na forma legal e contractualmente establecida tendo en conta, en particular, o previsto nas cláusula 7ª e 8ª deste contrato.

Todos os gastos e impostos derivados da sinatura do presente contrato serán abonados pola Agrupación.

Cláusula 16ª. Resolución de controversias.

Opción 1: xurisdicción ordinaria.

Para a resolución de cantas cuestións puideran suscitarse con motivo da validez, interpretación, cumprimento, terminación ou execución do presente contrato, ambas as Partes conveñen o sometemento da controversia aos xulgados e tribunais de [], con renuncia expresa a calquera outro foro que puidera corresponderlles.

Opción 2: submisión a arbitraxe.

Toda controversia derivada deste contrato ou que garde relación con el, incluída calquera cuestión relativa á súa existencia, validez, interpretación, cumprimento, terminación ou execución, será resolta definitivamente mediante arbitraxe administrada pola [], de acordo co seu Regulamento de arbitraxe vixente na data de presentación da solicitude de arbitraxe, e as partes acordan que:

a) O tribunal arbitral que se designe para tal efecto estará composto por [un único/tres] árbitro/s.

b) O idioma do arbitraxe será o [...].

c) A sede do arbitraxe será [...].

d) O arbitraxe será de [dereito/equidade].

Previamente á presentación a solicitude de arbitraxe, as partes obríganse a negociar de boa fe, durante un prazo máximo de [] contado desde a comunicación formal en que se insta a negociación, para tratar de acadar un acordo sobre os aspectos controvertidos.

Finalizado o citado prazo sen que as partes un acordo, calquera delas poderá instar a solicitude de arbitraxe conforme acadasen previsto nesta cláusula.

E en proba de conformidade de canto antecede, asinan por duplicado e para un só efecto o presente documento no lugar e na data arriba indicados.

Anexo VI

Contratos tipo de cesión ou delegación da planificación da xestión forestal
ou da representación para a xestión e comercialización conxunta a favor
de agrupacións forestais de xestión conxunta

En [], a [] de [] de 20[]

COMPARECEN:

Dunha parte,

[], maior de idade, con NIF nº [] e con enderezo en [].

Doutra parte,

[], maior de idade, con NIF nº [] e con enderezo en [].

INTERVEÑEN:

A) O primeiro en nome e representación propia (en diante, a «Propiedade»).

B) O segundo en nome e representación de [], con NIF [] e enderezo social en [] (en diante, a «Agrupación»), na súa condición de [], cargo para o que foi nomeado mediante escritura pública autorizada polo/a notario de [] D/Dª [] na data [] con número de protocolo [].

No sucesivo, a Propiedade e a Agrupación serán referidas conxuntamente como as «Partes» e individualmente, cando corresponda, como a «Parte».

As Partes, recoñecéndose mutuamente a necesaria capacidade legal para a subscrición do presente contrato,

EXPOÑEN:

I. Que a Propiedade é titular [do pleno dominio sobre os montes que se relacionan a seguir/dos dereitos de uso dos montes] que se relacionan a seguir:

a) Monte denominado [], cunha superficie de [] ha, que coincide exactamente coa parcela de referencia catastral [], situado no lugar de [], do concello de []. Este monte atópase raso, sen ningunha masa forestal con valor comercial.

Figura inscrito no Rexistro da Propiedade de ____________, co número de predio rexistral _______________//non figura inscrito no Rexistro da Propiedade.

b) [].

Perténcelle en virtude de [identificar o título] e atópase inscrita no Rexistro da Propiedade de [] nº [] ao tomo [], libro [], folla [], predio nº. []/non se atopa inscrita no Rexistro da Propiedade.

Xúntase, como anexo I, consultas descritivas e gráficas obtidas da sede electrónica do Catastro relativas aos montes antes identificados, así como notas simples do Rexistro da Propiedade.

II. Que a Agrupación ten como obxecto social a explotación e aproveitamento en común de terreos forestais que lle foron cedidos. Esta explotación e aproveitamento lévase a cabo de forma sustentable, garantindo a súa viabilidade económica, concretada nos aproveitamentos forestais definidos no artigo 8.3 da vixente Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia: os madeireiros e leñosos, incluída a biomasa forestal, e os non madeireiros, como cortiza, pastos, caza, froitos, fungos, plantas aromáticas e medicinais, produtos apícolas e demais produtos e servizos característicos dos montes, así como todos aqueles aproveitamentos vinculados con novos mercados de produtos ecosistémicos, entre eles, as absorcións de CO2.

III. Que a Agrupación ocúpase da xestión de superficies forestais con tecnoloxías avanzadas para a silvicultura, tanto nos aspectos económicos como nos de reforestación e tratamentos culturais produtivos e preventivos, a súa aplicación permite incrementar a cantidade de madeira producida por unidade, tanto de superficie como de tempo, en relación cos métodos habituais.

IV. Que a xestión forestal realizada pola Agrupación lévase a cabo de acordo cos sistemas de xestión forestal sustentable.

V. Que a Propiedade está interesada en contratar á Agrupación a prestación de determinados servizos silvícolas na superficie dos montes identificados no expositivo I (en diante, a «Área de Xestión»), nos termos pactados neste contrato.

VI. Postas as Partes previamente de acordo, resolveron formalizar o presente contrato que suxeitan ás seguintes

CLÁUSULAS

Cláusula 1ª. Obxecto do contrato.

1. O obxecto do presente contrato consiste no desenvolvemento por parte da Agrupación, e a cambio da contraprestación convida, dos seguintes servizos silvícolas (en diante, os «Servizos»):

a) Os de dirección técnica, estudos e proxectos, incluíndo a elaboración do instrumento de ordenación que puidese corresponder, así como a tramitación de subvencións que conveña solicitar segundo o seu criterio;

b) A realización de obras de infraestrutura, tales como camiños, pistas forestais, etc., necesarios para o normal desenvolvemento da xestión dos montes obxecto do presente contrato, e sempre que fosen consensuados con carácter previo coa Propiedade;

c) [].

Xúntase, como anexo II, unha memoria descritiva dos Servizos que prestará a Agrupación á Propiedade tendo en conta as características da Área de Xestión.

2. A Agrupación non está autorizada a realizar ningún tipo de aproveitamento na Área de Xestión, correspondendo a dita tarefa á Propiedade salvo que, por causa de forza maior, sexa necesario realizar o aproveitamento, neste caso as Partes acordarán a forma de proceder que consideren máis conveniente.

Cláusula 2ª. Prestación dos servizos.

A Agrupación prestará os Servizos obxecto do presente contrato de forma independente e actuará en todo momento segundo os seus propios criterios organizativos e de dirección, establecendo os procedementos que considere adecuados, así como dedicando á execución do servizo de que se trate os recursos que entenda necesarios para o seu correcto desenvolvemento.

Sen prexuízo do anterior, ambas as Partes obríganse reciprocamente a prestarse todo o auxilio e colaboración que sexa necesario, así como a intercambiar cantos documentos e información se requira en cada momento.

A Agrupación poderá subcontratar a prestación dos Servizos total ou parcialmente a calquera persoa física ou xurídica, sen necesidade de consentimento da Propiedade.

A Propiedade terá que informar a Agrupación de todas aquelas incidencias que puidesen implicar un risco para a prestación dos Servizos tan pronto como esta fose coñecida por parte da Propiedade.

Cláusula 3ª. Duración do contrato.

Opción 1: contrato con duración determinada e sen prórroga automática.

O presente contrato ten un período de vixencia de [] anos, contados a partir do día seguinte ao da súa sinatura, e é de obrigado cumprimento para ambas as Partes.

O prazo de duración só será prorrogáble por acordo expreso e por escrito das Partes, sen que en ningún caso caiba tácita recondución.

Opción 2: contrato con duración determinada e prórroga tácita.

O presente contrato ten un período de vixencia de [] anos, contados a partir do día seguinte ao da súa sinatura do mesmo, e é de obrigado cumprimento para ambas as Partes.

Transcorrido o prazo de duración previsto no parágrafo anterior, o contrato entenderase prorrogado automaticamente por períodos de [] anos, salvo que calquera das Partes comunique á outra a súa vontade de non prorrogalo con polo menos [] meses de antelación á data de vencemento inicial ou de calquera das prórrogas.

Opción 3: contrato con vixencia vinculada co turno de corta.

O presente contrato ten un período de vixencia dunha (1) quenda de corta das masas presentes na Área de Xestión, cun mínimo de duración de [] anos desde a data da súa sinatura.

Polo tanto, o contrato entrará en vigor no momento da súa sinatura e o seu prazo de duración coincidirá coa primeira quenda de corta das masas presentes en cada unha das unidades de actuación definidas na Área de Xestión. O prazo de duración será de obrigado cumprimento para ambas as Partes.

Este período de corta das masas existentes na Área de Xestión ven establecido na seguinte táboa:

UA
silvícola

Superficie (ha)

Modelo
silvícola

Idade
masa

( %) nivel
mecanización

Quenda de corta

A Orde do 19 de maio de 2014 pola que se establecen os modelos silvícolas ou de xestión forestal orientativos e referentes de boas prácticas forestais para os distritos forestais de Galicia, define até 22 modelos no seu anexo I e tamén inclue un código ou referente de boas prácticas aplicando os principios e criterios de xestión forestal sustentable. A Orde do 9 de febreiro de 2021 pola que se modifica o anexo I da Orde do 19 de maio de 2014 pola que se establecen os modelos silvícolas ou de xestión forestal orientativos e referentes de boas prácticas forestais para os distritos forestais de Galicia, incorpora novos modelos silvícolas ou de xestión forestal sustentable.

No caso de que, por calquera causa, a Propiedade levase a cabo o aproveitamento final das masas con anterioridade á finalización da quenda de corta, o presente contrato quedará automaticamente resolto no momento en que se leve a cabo ese aproveitamento final.

O prazo de duración só será prorrogable por acordo expreso e por escrito das Partes, sen que en ningún caso caiba tácita recondución.

Cláusula 4ª. Contraprestación.

O prezo total pola prestación dos Servizos fíxase na cantidade de [] euros ([] €) [mensuais/por hectárea/…], IVA non incluído, e a Agrupación deberá emitir mensualmente a correspondente factura durante os cinco (5) primeiros días do mes seguinte ao da debindicación.

Ao importe resultante haberá que sumarlle o imposto sobre o valor engadido ou imposto que o substitúa, tendo en conta o tipo impositivo vixente en cada momento.

A cantidade referida será aboada por parte da Propiedade mediante transferencia bancaria a 30 días, no número de conta designado para tal efecto pola Agrupación.

O prezo fixado inclúe a totalidade dos gastos necesarios para a prestación dos Servizos obxecto do presente contrato.

Cláusula 5ª. Obrigacións das partes.

A Agrupación obrígase a dispoñer de todos os permisos, licenzas e autorizacións de calquera tipo que resulten necesarias en cada momento para a prestación dos Servizos, así como a cumprir con calquera outros requisitos legais ou convencionalmente exixibles e que sexan necesarios para a execución dos Servizos obxecto do presente contrato.

A Agrupación deberá cumprir e estar ao día en todo momento nas obrigacións que lle incumban en materia fiscal, laboral, de Seguridade Social, de prevención de riscos laborais e hixiene no traballo ou calquera outra normativa que resulte aplicable.

Adicionalmente, estableceranse os medios de coordinación que sexan necesarios en canto á prevención de riscos laborais e a información sobre elas aos respectivos traballadores, se é o caso, de conformidade co disposto na normativa vixente.

Cláusula 6ª. Independencia das partes.

As Partes expresamente conveñen que o presente contrato non implica nin supón ningunha Asociación ou dependencia entre elas, nin outorga a ningunha das Partes facultade ningunha para representar ou vincular a Parte fronte a terceiros, a menos que expresa e especificamente as Partes establezan o contrario, polo que ambas as Partes serán absolutamente independentes e autónomas, non atinxíndolle á Propiedade ningunha responsabilidade, nin sequera subsidiaria, por aquelas obrigacións que puidera contraer a Agrupación respecto a terceiros, e especialmente, respecto aos seus traballadores ou persoal ao seu cargo, a partir da entrada en vigor do presente contrato.

O presente contrato non supón unha relación de dependencia societaria ou laboral entre as Partes, nin constitúe unha relación de colaboración mercantil, sendo responsabilidade de cada Parte estar dada de alta e ao día na correspondente epígrafe do imposto de actividades económicas e no réxime correspondente de Seguridade Social, así como o efectivo ingreso periódico das cotas e cantidades á conta que deban ser satisfeitas á Facenda pública.

Cláusula 7ª. Resolución.

O presente contrato resolverase, entre outras previstas na lei ou noutras cláusulas do presente contrato, por algunha das seguintes causas:

a) Cando a Área de Xestión fose afectada por un incendio forestal que destrúa as masas existentes nel;

b) Cando a masa situada na Área de Xestión onde se presten os Servizos fose afectada por un temporal de vento que produza suficiente dano como para impedir definitivamente a normal prestación dos Servizos;

c) Cando a Área de Xestión se vexa afectada por un proceso expropiatorio que force a corta das masas existentes nela, impedindo a normal prestación dos Servizos;

d) Cando concorra calquera outra causa que faga imposible o normal desenvolvemento dos Servizos obxecto do contrato.

En calquera dos casos, e salvo que os feitos que provocaron a resolución do contrato se deban a neglixencias imputables a unha das partes, no momento de resolución deberán calcularse os pagamentos que corresponda facer entre as Partes segundo as condicións económicas establecidas no contrato.

Ademais, a Parte cumpridora poderá tamén instar a resolución do contrato no caso dun incumprimento reiterado dalgunha das cláusulas do presente contrato pola outra parte, séndolle solicitado que cesase nese incumprimento, e sempre que este poida impedir cumprir co obxecto do contrato establecido na cláusula 1ª. En calquera dos casos, a Parte que solicite a resolver do contrato poderá solicitar á outra parte a indemnización dos danos e prexuízos causados.

Cláusula 8ª. Modificacións.

O presente contrato só poderá ser modificado (total ou parcialmente) co consentimento de ambas as Partes, o cal deberá de prestarse en documento escrito en que iste mencione expresamente a vontade de ambas as Partes de modificar o presente contrato.

Cláusula 9ª. Nulidade parcial.

A eventual nulidade total ou parcial dalgunha das cláusulas do presente contrato decretada por parte de calquera tribunal arbitral/ de calquera xulgado ou tribunal con xurisdición competente non afectará a legalidade, validez ou executabilidade do resto das cláusulas do presente contrato que continuarán en vigor e, por tanto, serán válidas, eficaces e vinculantes para ambas as Partes.

Cláusula 10ª. Notificacións.

Todas as notificacións, peticións ou declaracións que as Partes teñan que emitir en cumprimento do presente contrato serán dirixidas ás persoas e enderezos que figuran no encabezamento deste.

Toda comunicación enviada aos enderezos anteriormente indicados entenderase correctamente efectuada, excepto se o destinatario notificase previamente á contraparte un cambio de enderezo a través de calquera medio que permita facer fe do seu contido, neste caso as notificacións efectuaranse a ese enderezo.

Cláusula 11ª. Resolución de controversias.

Opción 1: xurisdición ordinaria.

Para a resolución de cantas cuestións puideran suscitarse con motivo da validez, interpretación, cumprimento, terminación ou execución do presente contrato, ambas as Partes conveñen o sometemento da controversia aos xulgados e tribunais de [], con renuncia expresa a calquera outro foro que puidera corresponderlles.

Opción 2: sumisión a arbitraxe.

Toda controversia derivada deste contrato ou que garde relación con el, incluída calquera cuestión relativa á súa existencia, validez, interpretación, cumprimento, terminación ou execución, será resolta definitivamente mediante arbitraxe administrado pola [], de acordo co seu regulamento de arbitraxe vixente na data de presentación da solicitude de arbitraxe, e as Partes acordan que:

e) O tribunal arbitral que se designe para a tal efecto estará composto por [un único / tres] árbitro/s.

f) O idioma do arbitraxe será o [...].

g) A sede do arbitraxe será [...].

h) O arbitraxe será de [dereito/equidade].

Previamente á presentación a solicitude de arbitraxe, as Partes obríganse a negociar de boa fe, durante un prazo máximo de [] contado desde a comunicación formal instando a negociación, para tratar de acadar un acordo sobre os aspectos controvertidos.

Finalizado o citado prazo sen que as Partes acadasen un acordo, calquera delas poderá instar a solicitude de arbitraxe conforme o previsto nesta cláusula.

E en proba da conformidade de canto antecede, asinan por duplicado e para un só efecto o presente documento no lugar e na data arriba indicados.

[1] Este é o termo que emplea a Lei de montes de Galicia para referirse a «aquelas actuacións forestais que tratan da conservación, mellora, aproveitamento ou rexeneración natural das masas arboradas ou, no seu caso, da restauración».