DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 229 Venres, 1 de decembro de 2023 Páx. 66498

III. Outras disposicións

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2023, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade, cofinanciadas pola Unión Europea no marco do programa FSE+ Galicia 2021-2027, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento SI440A) (Diario Oficial de Galicia número 131, do 11 de xullo).

Mediante Resolución do 28 de xuño de 2023, da Secretaría Xeral da Igualdade, establecéronse as bases reguladoras e convocáronse para o ano 2023 as axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade (DOG núm. 131, do 11 de xullo).

Segundo o artigo 17.3 das bases reguladoras, e de acordo co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as resolucións destas subvencións serán obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia, a cal producirá os mesmos efectos da notificación. Nesta publicación especificarase a data da convocatoria, a entidade beneficiaria, a cantidade concedida e a finalidade da subvención outorgada, así como as solicitudes desestimadas, con expresión sucinta dos motivos da desestimación.

Unha vez rematada a fase de instrución das solicitudes recibidas na Secretaría Xeral da Igualdade, avaliadas as solicitudes pola Comisión de Valoración prevista no artigo 15 das bases reguladoras, vista a proposta de resolución formulada polo órgano instrutor e tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder as axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade para as persoas traballadoras que se acollan á redución da súa xornada de traballo que se indican no anexo I, como consecuencia da aplicación dos criterios de valoración e prelación previstos no artigo 16 e segundo o establecido no artigo 7 das bases reguladoras (contía das axudas), por un importe total de euros, con cargo á aplicación orzamentaria 11.20.312G.480.0, código de proxecto 2023.00092, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2023.

Segundo. Excluír e declarar desistidas as solicitudes que se relacionan no anexo II, con indicación da causa específica, por non cumpriren o requisito de emenda e/ou achega dos documentos preceptivos no prazo establecido, segundo o disposto no artigo 13.1 das bases reguladoras, ou ben por non cumprir algún dos requisitos establecidos nas referidas bases.

Terceiro. Informar as persoas beneficiarias que figuran no anexo I desta resolución que a data límite para a presentación da documentación xustificativa necesaria para proceder ao pagamento da subvención é o 28 de decembro de 2023, de acordo co artigo 22.1 das bases reguladoras. A falta de presentación da solicitude de pagamento/xustificación no prazo establecido comportará a perda do dereito ao cobramento da subvención (artigo 22.3).

A documentación que se ten que presentar é a seguinte:

a) Anexo III. Solicitude de pagamento da axuda concedida, na cal conste, entre outras, unha declaración complementaria e actualizada das axudas concedidas ou percibidas para a mesma actuación, así como a de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

b) Folla asinada de recollida de datos de indicadores de seguimento do FSE+ Galicia 2021-2027 (e resultado) co obxecto, entre outros, de acreditar e dar cumprimento aos requisitos de información a través de indicadores de realización e de resultado previstos no artigo 17 do Regulamento (UE) nº 2021/1057, do 24 de xuño, relativo ao Fondo Social Europeo Plus (FSE+), polo que se deberán realizar actuacións precisas para recoller información suficiente relativa ao desenvolvemento da prestación que permita dar cumprimento aos devanditos requisitos. Os datos relativos aos indicadores de realización e de resultado achegaranse, de forma obrigatoria e debidamente asinado, no modelo que figura na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade.

c) No caso de que o período subvencionable sexa superior ao período xustificado no momento de presentar a solicitude de axuda ou da emenda, o Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) no cal se acredite a situación de redución de xornada por coidado de fillo/a menor durante o período polo cal se solicita a axuda. No caso de pertencer a sistemas de previsión social distintos ao da Seguridade Social (Muface, Isfas, Muxexu, etc.), certificación, en que se acredite a referida situación en papel oficial do organismo que emite o certificado debidamente selado e coa identificación da persoa responsable que certifica.

Así mesmo, infórmaselles de que a aceptación da subvención comunitaria implicará a súa aparición na lista de operacións que se publique nos termos establecidos no artigo 49.3 do Regulamento (UE) nº 2021/1060 do Parlamento Europeo e do Consello do 24 de xuño de 2021. E recordáselles que deben cumprir cos requisitos e deberes exixidos nos artigos 10 e 11 da Lei 9/2007, do 13 de xullo, de subvencións de Galicia, e coas obrigas establecidos no artigo 23 das bases reguladoras.

Cuarto. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante a secretaria xeral da Igualdade, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta publicación, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao desta publicación, de acordo co establecido nos artigos 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Disposición derradeira

Esta resolución entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 23 de novembro de 2023

Sandra Vázquez Domínguez
Secretaria xeral da Igualdade

ANEXO I

Concesións

Nº de orde

Nº de expediente

Solicitante

DNI

Puntos renda (art. 16.1.1)

Puntos fillos/as (art. 16.1.2)

Solicitude fam. monoparental
(art. 16.1.3)

Total
puntos

Importe axuda (€)
período 1

Importe axuda (€)
período 2

Importe axuda (€)
período 3

Importe total
axuda (€) (1)

1

SI440A-2023-00000046-00

Ruibal Rios Inés

***0727**

35

20

20

75

2.300,00

0,00

0,00

2.300,00

2

SI440A-2023-00000435-00

González Agulla Lara

***7450**

35

20

20

75

3.230,00

0,00

0,00

3.230,00

3

SI440A-2023-00000457-00

Collazo Aira Alexandra

***0725**

30

30

10

70

3.700,00

0,00

0,00

3.700,00

4

SI440A-2023-00000097-00

Conde Vázquez Ilduara

***1261**

35

20

10

65

1.389,58

0,00

0,00

1.389,58

5

SI440A-2023-00000139-00

Rivas Rodríguez Lorena

***1625**

35

20

10

65

2.098,75

0,00

0,00

2.098,75

6

SI440A-2023-00000299-00

Pulleiro García Begoña María

***5396**

35

20

10

65

2.788,00

0,00

0,00

2.788,00

7

SI440A-2023-00000378-00

Domínguez González Josué

***2357**

35

20

10

65

2.300,00

0,00

0,00

2.300,00

8

SI440A-2023-00000572-00

Braña Puente Vanina Micaela

***8610**

35

20

10

65

1.159,58

536,67

0,00

1.696,25

9

SI440A-2023-00000212-00

Campoy Casal Francisca

***0689**

35

10

20

65

2.300,00

0,00

0,00

2.300,00

10

SI440A-2023-00000242-00

Diéguez Gómez María Cristina

***1756**

35

10

20

65

2.300,00

0,00

0,00

2.300,00

11

SI440A-2023-00000251-00

Santos Alonso Marián

***5355**

35

10

20

65

2.012,50

0,00

0,00

2.012,50

12

SI440A-2023-00000386-00

Quintáns González Alba María

***8364**

35

10

20

65

1.243,44

0,00

0,00

1.243,44

13

SI440A-2023-00000576-00

Rodríguez Eirea Isabel

***7929**

35

10

20

65

3.700,00

0,00

0,00

3.700,00

14

SI440A-2023-00000239-00

Delgado Jorge Emma

***2548**

25

20

20

65

3.400,00

0,00

0,00

3.400,00

15

SI440A-2023-00000117-00

Lomba Otero Néstor

***0281**

15

40

10

65

3.700,00

0,00

0,00

3.700,00

16

SI440A-2023-00000196-00

Rodríguez Alén Iván

***7176**

30

30

0

60

3.700,00

0,00

0,00

3.700,00

17

SI440A-2023-00000371-00

Navarro Hernández Rubén José

***2413**

30

30

0

60

3.400,00

0,00

0,00

3.400,00

18

SI440A-2023-00000530-00

Gómez Gómez Miguel

***6098**

30

30

0

60

1.032,92

699,58

0,00

1.732,50

19

SI440A-2023-00000031-00

Miguélez Fandiño Miguel Ángel

***1856**

30

20

10

60

3.700,00

0,00

0,00

3.700,00

20

SI440A-2023-00000126-00

Palmeiro Rosario Aura Elena

***5717**

30

20

10

60

2.300,00

0,00

0,00

2.300,00

21

SI440A-2023-00000186-00

Taboada Alonso Silvia María

***6524**

30

20

10

60

1.130,83

0,00

0,00

1.130,83

22

SI440A-2023-00000230-00

Cores Zas David

***0961**

30

20

10

60

2.300,00

0,00

0,00

2.300,00

23

SI440A-2023-00000293-00

Guisado Barral Bibiana

***7593**

30

20

10

60

2.691,67

0,00

0,00

2.691,67

24

SI440A-2023-00000311-00

González Pazos Rosa María

***8731**

30

20

10

60

3.400,00

0,00

0,00

3.400,00

25

SI440A-2023-00000425-00

Grande Martínez María Luisa

***1790**

30

20

10

60

2.323,33

0,00

0,00

2.323,33

26

SI440A-2023-00000447-00

García Barreiro Guadalupe

***9518**

30

20

10

60

3.700,00

0,00

0,00

3.700,00

27

SI440A-2023-00000450-00

Tabernero Vidal Pablo

***3450**

30

20

10

60

3.700,00

0,00

0,00

3.700,00

28

SI440A-2023-00000165-00

Groba Martínez Elena

***9554**

30

10

20

60

2.300,00

0,00

0,00

2.300,00

29

SI440A-2023-00000167-00

Rodríguez Míguens Ana

***7226**

30

10

20

60

2.300,00

0,00

0,00

2.300,00

30

SI440A-2023-00000211-00

Ramírez Fernández Raquel

***2704**

30

10

20

60

3.330,00

0,00

0,00

3.330,00

31

SI440A-2023-00000454-00

Martínez Troncoso María Victoria

***1425**

30

10

20

60

2.300,00

0,00

0,00

2.300,00

32

SI440A-2023-00000481-00

Arjona Otero Esther

***8047**

30

10

20

60

1.515,83

0,00

0,00

1.515,83

33

SI440A-2023-00000494-00

Ramos Penas Ana Belén

***9667**

30

10

20

60

1.648,33

462,50

0,00

2.110,83

34

SI440A-2023-00000499-00

Lamadrid Nazar Laura

***0336**

30

10

20

60

2.300,00

0,00

0,00

2.300,00

35

SI440A-2023-00000072-00

Caba Vizcaíno Luis Alfredo

***4078**

35

20

0

55

3.400,00

0,00

0,00

3.400,00

36

SI440A-2023-00000207-00

Berreco Muñiz Simón

***0258**

35

20

0

55

1.976,25

750,00

833,33

3.100,00

37

SI440A-2023-00000385-00

Costas Torres David

***3916**

35

20

0

55

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

38

SI440A-2023-00000460-00

Morgado Vieira Igor André

***4912**

35

20

0

55

1.325,00

0,00

0,00

1.325,00

39

SI440A-2023-00000013-00

Muñiz de la Fuente Verónica

***0100**

35

10

10

55

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

40

SI440A-2023-00000021-00

Moldes Cordido Paula

***5720**

35

10

10

55

1.588,75

0,00

0,00

1.588,75

41

SI440A-2023-00000039-00

Castro Rey Patricia

***6813**

35

10

10

55

691,67

835,83

0,00

1.527,50

42

SI440A-2023-00000041-00

Estévez López Beatriz

***3349**

35

10

10

55

2.000,00

166,67

0,00

2.000,00

43

SI440A-2023-00000079-00

Insua Rodríguez Taomi

***6168**

35

10

10

55

1.225,00

0,00

0,00

1.225,00

44

SI440A-2023-00000112-00

Ruiz Mourenza Yesenia del Carmen

***6035**

35

10

10

55

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

45

SI440A-2023-00000120-00

Doce Blanco Marta

***3104**

35

10

10

55

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

46

SI440A-2023-00000144-00

Rodríguez González Beatriz

***0105**

35

10

10

55

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

47

SI440A-2023-00000158-00

García Santiago Ariana

***1118**

35

10

10

55

3.400,00

0,00

0,00

3.400,00

48

SI440A-2023-00000225-00

Rodríguez Lameiro Paula

***8074**

35

10

10

55

633,33

0,00

0,00

633,33

49

SI440A-2023-00000226-00

González Rico Alicia

***9736**

35

10

10

55

3.400,00

0,00

0,00

3.400,00

50

SI440A-2023-00000235-00

Jordedo Couto Lourdes

***2985**

35

10

10

55

633,33

0,00

0,00

633,33

51

SI440A-2023-00000369-00

Pérez Rouco María Cristina

***2233**

35

10

10

55

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

52

SI440A-2023-00000466-00

Pose Alvarellos María Isabel

***6910**

35

10

10

55

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

53

SI440A-2023-00000485-00

Paz Fernández Carla

***4193**

35

10

10

55

340,00

0,00

0,00

340,00

54

SI440A-2023-00000035-00

Rodríguez Nieto José Antonio

***1399**

25

30

0

55

3.400,00

0,00

0,00

3.400,00

55

SI440A-2023-00000383-00

Carballo Pérez David

***7473**

25

30

0

55

1.600,42

2.776,67

0,00

3.400,00

56

SI440A-2023-00000296-00

Camiña Vázquez José

***2455**

25

20

10

55

1.865,42

925,00

0,00

2.790,42

57

SI440A-2023-00000351-00

Suárez Durán Daniel

***0525**

25

20

10

55

2.300,00

0,00

0,00

2.300,00

58

SI440A-2023-00000388-00

Regueiro Taboada Begoña

***9699**

25

20

10

55

3.315,00

0,00

0,00

3.315,00

59

SI440A-2023-00000053-00

Monje Barcia Mónica

***6684**

25

10

20

55

2.300,00

0,00

0,00

2.300,00

60

SI440A-2023-00000194-00

Torres Álvarez Rubén

***3480**

15

40

0

55

3.400,00

0,00

0,00

3.400,00

61

SI440A-2023-00000233-00

Vilas Rodríguez Rubén

***1198**

15

30

10

55

2.300,00

0,00

0,00

2.300,00

62

SI440A-2023-00000449-00

Rilo García-Jalón Isabel

***4759**

15

30

10

55

2.300,00

0,00

0,00

2.300,00

63

SI440A-2023-00000057-00

Cañadas Álvarez Mariano Camilo

***6119**

30

20

0

50

3.100,00

0,00

0,00

3.100,00

64

SI440A-2023-00000064-00

Casal Duarte Javier

***0145**

30

20

0

50

1.333,33

0,00

0,00

1.333,33

65

SI440A-2023-00000075-00

Martínez García Javier

***2765**

30

20

0

50

1.475,00

0,00

0,00

1.475,00

66

SI440A-2023-00000091-00

Rico Martínez Adrián

***1619**

30

20

0

50

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

67

SI440A-2023-00000094-00

Acea González Rubén

***7893**

30

20

0

50

925,00

0,00

0,00

925,00

68

SI440A-2023-00000123-00

Gómez Caamaño Juan Carlos

***1759**

30

20

0

50

1.691,67

0,00

0,00

1.691,67

69

SI440A-2023-00000140-00

Rodríguez Campo Mariano

***4191**

30

20

0

50

3.100,00

0,00

0,00

3.100,00

70

SI440A-2023-00000232-00

Ameneiro Iglesias Luis Ángel

***4815**

30

20

0

50

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

71

SI440A-2023-00000276-00

Fernández González Rubén

***7625**

30

20

0

50

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

72

SI440A-2023-00000339-00

Lancina Rouco José Alberto

***6561**

30

20

0

50

566,67

0,00

0,00

566,67

73

SI440A-2023-00000418-00

Fumega Damián Diego

***2081**

30

20

0

50

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

74

SI440A-2023-00000422-00

Martínez González Damián

***7013**

30

20

0

50

250,00

410,83

2.000,00

2.660,83

75

SI440A-2023-00000448-00

González Ordóñez Avelino

***8421**

30

20

0

50

3.100,00

0,00

0,00

3.100,00

76

SI440A-2023-00000471-00

Vázquez Vázquez Rubén Iván

***4566**

30

20

0

50

425,00

56,67

42,50

524,17

77

SI440A-2023-00000545-00

Casar Rodríguez Borja

***6504**

30

20

0

50

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

78

SI440A-2023-00000567-00

Portela Ferreira Marco Antonio

***0039**

30

20

0

50

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

79

SI440A-2023-00000583-00

Colmeiro Villanueva Miguel

***4697**

30

20

0

50

212,50

0,00

0,00

212,50

80

SI440A-2023-00000009-00

Cajaraville Neira Diego

***3940**

30

10

10

50

3.400,00

0,00

0,00

3.400,00

81

SI440A-2023-00000027-00

Agra Otero Yolanda

***8023**

30

10

10

50

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

82

SI440A-2023-00000054-00

Vila López María José

***3889**

30

10

10

50

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

83

SI440A-2023-00000125-00

Valverde Varela Beatriz

***6351**

30

10

10

50

1.283,33

0,00

0,00

1.283,33

84

SI440A-2023-00000131-00

Garre Rodas Laura María

***8698**

30

10

10

50

1.591,67

2.221,67

0,00

3.100,00

85

SI440A-2023-00000153-00

Fernández Muíño Silvia

***8995**

30

10

10

50

3.100,00

0,00

0,00

3.100,00

86

SI440A-2023-00000173-00

García Luaces Susana

***3557**

30

10

10

50

500,00

0,00

0,00

500,00

87

SI440A-2023-00000205-00

Paradelo Sanabria María Isabel

***4307**

30

10

10

50

3.100,00

0,00

0,00

3.100,00

88

SI440A-2023-00000248-00

Pintos da Vila Tamara

***6771**

30

10

10

50

400,00

0,00

0,00

400,00

89

SI440A-2023-00000258-00

Torea Figueiras Juan José

***8537**

30

10

10

50

3.400,00

0,00

0,00

3.400,00

90

SI440A-2023-00000265-00

González Marcote Rafael Manuel

***1460**

30

10

10

50

3.400,00

0,00

0,00

3.400,00

91

SI440A-2023-00000338-00

Monteagudo Domínguez Tamara

***5619**

30

10

10

50

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

92

SI440A-2023-00000349-00

Enríquez González Tamara

***7091**

30

10

10

50

283,33

2.000,00

0,00

2.000,00

93

SI440A-2023-00000388-00

Lorido Niño César

***5923**

30

10

10

50

875,00

0,00

0,00

875,00

94

SI440A-2023-00000432-00

Gil Silva Lara

***0416**

30

10

10

50

166,67

1.058,33

0,00

1.225,00

95

SI440A-2023-00000455-00

Vicente Gómez Elva

***3800**

30

10

10

50

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

96

SI440A-2023-00000473-00

Roibas Vázquez María Cristina

***2935**

30

10

10

50

1.586,67

0,00

0,00

1.586,67

97

SI440A-2023-00000502-00

López Montoto María Belinda

***0665**

30

10

10

50

3.100,00

0,00

0,00

3.100,00

98

SI440A-2023-00000506-00

Cacais Salgueiro Montserrat

***3137**

30

10

10

50

3.100,00

0,00

0,00

3.100,00

99

SI440A-2023-00000507-00

Pérez Collazo Andrea

***9713**

30

10

10

50

275,00

0,00

0,00

275,00

100

SI440A-2023-00000536-00

Edrosa Botana Verónica

***3524**

30

10

10

50

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

101

SI440A-2023-00000557-00

Ucha Tienda María Sonia

***0619**

30

10

10

50

3.400,00

0,00

0,00

3.400,00

102

SI440A-2023-00000560-00

Álvarez Díaz Diana

***9627**

30

10

10

50

800,00

0,00

0,00

800,00

103

SI440A-2023-00000563-00

Vázquez Lista Montserrat

***2105**

30

10

10

50

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

104

SI440A-2023-00000268-00

Figueira Figueira David

***6851**

20

30

0

50

2.300,00

0,00

0,00

2.300,00

105

SI440A-2023-00000272-00

Camba Álvarez Rubén

***5394**

20

30

0

50

2.153,33

585,83

0,00

2.739,16

106

SI440A-2023-00000297-00

Noya López Diego

***6634**

20

30

0

50

929,58

0,00

0,00

929,58

107

SI440A-2023-00000368-00

Figueira López Juan Carlos

***7565**

20

30

0

50

2.300,00

0,00

0,00

2.300,00

108

SI440A-2023-00000423-00

Turanza Rodríguez Faustino Esteban

***2011**

20

30

0

50

38,33

67,08

220,42

325,83

109

SI440A-2023-00000474-00

Pacheco Gil Rafael

***0500**

20

30

0

50

2.300,00

0,00

0,00

2.300,00

110

SI440A-2023-00000156-00

Teijeiro Couselo Francisco José

***1013**

20

20

10

50

1.485,42

0,00

0,00

1.485,42

111

SI440A-2023-00000426-00

Gómez Lavandeira Carlos

***1972**

20

20

10

50

2.300,00

0,00

0,00

2.300,00

112

SI440A-2023-00000532-00

Saavedra Hernández Juan Manuel

***6786**

20

20

10

50

2.300,00

0,00

0,00

2.300,00

113

SI440A-2023-00000356-00

Fernández Gómez Zoraida María

***0580**

20

10

20

50

2.300,00

0,00

0,00

2.300,00

114

SI440A-2023-00000566-00

García Domínguez Eva María

***6938**

20

10

20

50

3.700,00

0,00

0,00

3.700,00

115

SI440A-2023-00000062-00

Santás Álvarez Emilio José

***2347**

10

30

10

50

2.300,00

0,00

0,00

2.300,00

116

SI440A-2023-00000059-00

Álvarez Gómez Daniel

***5147**

35

10

0

45

1.700,00

0,00

0,00

1.700,00

117

SI440A-2023-00000180-00

Albela Lamela Simón

***4804**

35

10

0

45

2.144,17

0,00

0,00

2.144,17

118

SI440A-2023-00000267-00

Fernández Padín David

***8204**

35

10

0

45

1.700,00

0,00

0,00

1.700,00

119

SI440A-2023-00000298-00

Pérez Couñago Adrián

***7764**

35

10

0

45

1.878,33

0,00

0,00

1.878,33

120

SI440A-2023-00000325-00

Prophette Joachim

***2395**

35

10

0

45

1.334,29

0,00

0,00

1.334,29

121

SI440A-2023-00000350-00

Fernández Pino Diego

***0198**

35

10

0

45

3.100,00

0,00

0,00

3.100,00

122

SI440A-2023-00000354-00

Álvarez Bello Juan Jesús

***9405**

35

10

0

45

1.289,17

0,00

0,00

1.289,17

123

SI440A-2023-00000058-00

Segade Varela Antón

***9967**

25

20

0

45

850,00

3.400,00

0,00

3.400,00

124

SI440A-2023-00000077-00

Blanco Duarte José

***2467**

25

20

0

45

3.100,00

0,00

0,00

3.100,00

125

SI440A-2023-00000082-00

Gómez Rodríguez Antonio

***1270**

25

20

0

45

1.714,17

2.983,75

0,00

3.400,00

126

SI440A-2023-00000104-00

Casal González Iván

***7569**

25

20

0

45

3.100,00

0,00

0,00

3.100,00

127

SI440A-2023-00000288-00

Brea Veiga Adrián

***0669**

25

20

0

45

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

128

SI440A-2023-00000319-00

Penas Casal Yago

***8207**

25

20

0

45

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

129

SI440A-2023-00000335-00

Lago Xesteira Ramón

***5732**

25

20

0

45

466,67

0,00

0,00

466,67

130

SI440A-2023-00000394-00

Pouso Hermo José Alejandro

***3250**

25

20

0

45

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

131

SI440A-2023-00000438-00

Colomino González Víctor Manuel

***6547**

25

20

0

45

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

132

SI440A-2023-00000440-00

Conde Buján Aaron

***2788**

25

20

0

45

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

133

SI440A-2023-00000476-00

Souto Teijeiro Iván

***4114**

25

20

0

45

3.400,00

0,00

0,00

3.400,00

134

SI440A-2023-00000511-00

López Barbeito Pablo

***0039**

25

20

0

45

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

135

SI440A-2023-00000521-00

Abeleira Cabeza Jaime

***6485**

25

20

0

45

1.775,00

0,00

0,00

1.775,00

136

SI440A-2023-00000004-00

Ramos Mañana Fátima

***6755**

25

10

10

45

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

137

SI440A-2023-00000015-00

Gómez Compadre Natalia

***7850**

25

10

10

45

3.048,33

0,00

0,00

3.048,33

138

SI440A-2023-00000102-00

Iglesias Mata Efrén

***6445**

25

10

10

45

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

139

SI440A-2023-00000119-00

Viña Areosa María Jesús

***3892**

25

10

10

45

1.266,67

0,00

0,00

1.266,67

140

SI440A-2023-00000236-00

Duro Pérez Sonia María

***0543**

25

10

10

45

382,50

0,00

0,00

382,50

141

SI440A-2023-00000357-00

Arias Freire Sara

***5095**

25

10

10

45

736,67

0,00

0,00

736,67

142

SI440A-2023-00000366-00

Paz Lamela Miguel Ángel

***0771**

25

10

10

45

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

143

SI440A-2023-00000498-00

Riobo Martínez Andrea

***4116**

25

10

10

45

1.266,67

0,00

0,00

1.266,67

144

SI440A-2023-00000093-00

Silva Freire Esteban

***0808**

15

30

0

45

3.400,00

0,00

0,00

3.400,00

145

SI440A-2023-00000271-00

Becerra Burgos Ricardo

***9505**

15

20

10

45

2.300,00

0,00

0,00

2.300,00

146

SI440A-2023-00000333-00

Mouriz Lamas Roberto

***2948**

15

20

10

45

1.865,42

2.194,58

0,00

3.700,00

147

SI440A-2023-00000373-00

Otero Otero Víctor Manuel

***3556**

15

20

10

45

3.700,00

0,00

0,00

3.700,00

148

SI440A-2023-00000470-00

Leiva Alonso José Joaquín

***6679**

15

20

10

45

2.300,00

0,00

0,00

2.300,00

149

SI440A-2023-00000085-00

Chapela Rey David

***9918**

30

10

0

40

361,67

0,00

0,00

361,67

150

SI440A-2023-00000109-00

Fernández Pita Hugo

***1035**

30

10

0

40

1.700,00

0,00

0,00

1.700,00

151

SI440A-2023-00000147-00

De Saa Blanco Iván

***9064**

30

10

0

40

7,08

0,00

0,00

7,08

152

SI440A-2023-00000170-00

Carreira Varela Javier

***0891**

30

10

0

40

1.324,58

325,83

0,00

1.650,41

153

SI440A-2023-00000172-00

Varela Collazo Alberto

***0012**

30

10

0

40

1.700,00

0,00

0,00

1.700,00

154

SI440A-2023-00000199-00

Novo Bouzas José Ramón

***4914**

30

10

0

40

857,08

1.494,58

0,00

1.700,00

155

SI440A-2023-00000234-00

Cardalda Cores Samuel

***7876**

30

10

0

40

536,67

0,00

0,00

536,67

156

SI440A-2023-00000252-00

Núñez Fernández Bruno

***2988**

30

10

0

40

644,58

0,00

0,00

644,58

157

SI440A-2023-00000270-00

Rodríguez Pereira Pablo

***3497**

30

10

0

40

1.700,00

0,00

0,00

1.700,00

158

SI440A-2023-00000277-00

Cantador Vázquez Rael

***1569**

30

10

0

40

942,08

0,00

0,00

942,08

159

SI440A-2023-00000317-00

Fernández Pérez Pedro Pablo

***7186**

30

10

0

40

517,08

0,00

0,00

517,08

160

SI440A-2023-00000320-00

Baquero Cachaza Ibán

***9982**

30

10

0

40

1.700,00

0,00

0,00

1.700,00

161

SI440A-2023-00000326-00

Orozco Martínez Pedro Aurelio

***1135**

30

10

0

40

786,25

0,00

0,00

786,25

162

SI440A-2023-00000345-00

Feijoo Fernández Juan Pablo

***8643**

30

10

0

40

1.700,00

0,00

0,00

1.700,00

163

SI440A-2023-00000347-00

Vázquez López José Manuel

***9421**

30

10

0

40

3.100,00

0,00

0,00

3.100,00

164

SI440A-2023-00000392-00

Marín Rojas Armando

***1132**

30

10

0

40

1.700,00

0,00

0,00

1.700,00

165

SI440A-2023-00000427-00

Cancela Varela Pablo

***6576**

30

10

0

40

495,83

0,00

0,00

495,83

166

SI440A-2023-00000487-00

Calvo Varela Carlos

***4881**

30

10

0

40

3.100,00

0,00

0,00

3.100,00

167

SI440A-2023-00000043-00

Jiménez Maruenda Enrique

***2799**

20

20

0

40

2.000,00

158,33

0,00

2.000,00

168

SI440A-2023-00000063-00

Porto Arrivi Jorge

***8079**

20

20

0

40

3.100,00

0,00

0,00

3.100,00

169

SI440A-2023-00000078-00

Castro Limeres Óscar

***3060**

20

20

0

40

1.058,33

1.200,00

0,00

2.000,00

170

SI440A-2023-00000084-00

Coello Fernández Alberto

***1338**

20

20

0

40

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

171

SI440A-2023-00000143-00

Codeseda González Jesús

***7668**

20

20

0

40

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

172

SI440A-2023-00000245-00

Fernández López Ramiro

***7311**

20

20

0

40

3.100,00

0,00

0,00

3.100,00

173

SI440A-2023-00000263-00

Pita López Roberto

***7142**

20

20

0

40

900,00

1.916,67

0,00

2.000,00

174

SI440A-2023-00000307-00

Bouyrie Sánchez Ricardo Horacio

***5750**

20

20

0

40

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

175

SI440A-2023-00000315-00

Villar Casal Francisco Javier

***6719**

20

20

0

40

1.591,67

0,00

0,00

1.591,67

176

SI440A-2023-00000316-00

Touris Pereira Daniel Alejandro

***8674**

20

20

0

40

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

177

SI440A-2023-00000324-00

García Puente Javier

***1321**

20

20

0

40

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

178

SI440A-2023-00000362-00

Reyes Caneda Alejandro

***0894**

20

20

0

40

1.633,33

0,00

0,00

1.633,33

179

SI440A-2023-00000424-00

Antón Rodríguez Fernando

***1047**

20

20

0

40

3.100,00

0,00

0,00

3.100,00

180

SI440A-2023-00000439-00

Crespo Martín Jonathan

***4170**

20

20

0

40

758,33

0,00

0,00

758,33

181

SI440A-2023-00000464-00

Fernández Castro Diego

***4623**

20

20

0

40

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

182

SI440A-2023-00000477-00

Flores Santos Antonio

***6676**

20

20

0

40

791,67

0,00

0,00

791,67

183

SI440A-2023-00000503-00

Blanco Pérez José Luis

***9080**

20

20

0

40

525,00

0,00

0,00

525,00

184

SI440A-2023-00000519-00

Suárez Rodríguez David

***5911**

20

20

0

40

891,67

0,00

0,00

891,67

185

SI440A-2023-00000573-00

Valencia García Palomares

***3102**

20

20

0

40

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

186

SI440A-2023-00000002-00

Álvarez López Patricia

***8839**

20

10

10

40

1.266,67

0,00

0,00

1.266,67

187

SI440A-2023-00000003-00

Sardiña Arenas Alexandra

***0341**

20

10

10

40

1.266,67

0,00

0,00

1.266,67

188

SI440A-2023-00000042-00

Núñez Martínez María Cristina

***1139**

20

10

10

40

2.125,00

0,00

0,00

2.125,00

189

SI440A-2023-00000162-00

Mosteiro Álvarez Rosa

***7893**

20

10

10

40

875,00

0,00

0,00

875,00

190

SI440A-2023-00000163-00

Muñiz Costa Lidia

***7022**

20

10

10

40

1.743,75

0,00

0,00

1.743,75

191

SI440A-2023-00000195-00

Pallas García Mónica

***7443**

20

10

10

40

1.525,00

1.358,33

0,00

2.000,00

192

SI440A-2023-00000253-00

Cores Arosa Marta María

***2375**

20

10

10

40

3.100,00

0,00

0,00

3.100,00

193

SI440A-2023-00000291-00

Bravo Ramallo María

***5052**

20

10

10

40

91,67

833,33

0,00

925,00

194

SI440A-2023-00000401-00

Canosa Boedo Pablo Manuel

***3686**

20

10

10

40

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

195

SI440A-2023-00000402-00

Da Silva González Susana

***2593**

20

10

10

40

1.666,67

0,00

0,00

1.666,67

196

SI440A-2023-00000480-00

Vales Rodríguez Rocío

***4919**

20

10

10

40

3.100,00

0,00

0,00

3.100,00

197

SI440A-2023-00000029-00

Freire Vidal Gustavo

***6281**

25

10

0

35

1.126,25

0,00

0,00

1.126,25

198

SI440A-2023-00000044-00

Crespo Puga Daniel

***7491**

25

10

0

35

857,08

0,00

0,00

857,08

199

SI440A-2023-00000221-00

Faro Pérez Andrés

***0755**

25

10

0

35

1.700,00

0,00

0,00

1.700,00

200

SI440A-2023-00000256-00

Garea Sánchez Yago

***6165**

25

10

0

35

637,50

0,00

0,00

637,50

201

SI440A-2023-00000303-00

Sánchez Cardama Alberto

***3836**

25

10

0

35

821,67

0,00

0,00

821,67

202

SI440A-2023-00000465-00

Rodríguez Pérez Carlos

***9268**

25

10

0

35

3.100,00

0,00

0,00

3.100,00

203

SI440A-2023-00000517-00

Vázquez García Paulo

***4709**

25

10

0

35

3.100,00

0,00

0,00

3.100,00

204

SI440A-2023-00000045-00

Barros Blanco Ramiro

***4332**

15

20

0

35

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

205

SI440A-2023-00000050-00

Mera Lorenzo Jairo

***6453**

15

20

0

35

3.100,00

425,00

0,00

3.400,00

206

SI440A-2023-00000069-00

Posada Estévez José Manuel

***5715**

15

20

0

35

1.266,67

1.250,00

0,00

2.000,00

207

SI440A-2023-00000081-00

Castesana Figueroa Iván

***3313**

15

20

0

35

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

208

SI440A-2023-00000101-00

Saleta Puñal Cristian Manuel

***2650**

15

20

0

35

3.100,00

0,00

0,00

3.100,00

209

SI440A-2023-00000105-00

Medina Vivas Fabián

***7241**

15

20

0

35

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

210

SI440A-2023-00000110-00

Arias Tejeda Gonzalo

***5271**

15

20

0

35

983,33

0,00

0,00

983,33

211

SI440A-2023-00000121-00

Cruz Sánchez Ángel

***7579**

15

20

0

35

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

212

SI440A-2023-00000138-00

Villar Salgado Dorado

***3251**

15

20

0

35

858,33

0,00

0,00

858,33

213

SI440A-2023-00000160-00

Gutiérrez Fuentes Javier

***8288**

15

20

0

35

500,00

0,00

0,00

500,00

214

SI440A-2023-00000171-00

Cruz Flores Diego

***3710**

15

20

0

35

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

215

SI440A-2023-00000174-00

Piñeiro Adán Antonio

***7771**

15

20

0

35

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

216

SI440A-2023-00000240-00

Guerrero Feijoo César

***2668**

15

20

0

35

1.516,67

0,00

0,00

1.516,67

217

SI440A-2023-00000247-00

Boo Barreiro Iván

***1206**

15

20

0

35

2.402,50

0,00

0,00

2.402,50

218

SI440A-2023-00000254-00

Lendoiro Pablo Iglesias

***0054**

15

20

0

35

1.266,67

0,00

0,00

1.266,67

219

SI440A-2023-00000255-00

Martínez Suárez Roberto

***9959**

15

20

0

35

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

220

SI440A-2023-00000261-00

Martínez Valcarcel Ricardo

***6834**

15

20

0

35

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

221

SI440A-2023-00000278-00

Lagares López Jesús

***3985**

15

20

0

35

1.963,33

645,83

0,00

2.609,16

222

SI440A-2023-00000285-00

Lebón Santos Pablo

***4309**

15

20

0

35

1.700,00

0,00

0,00

1.700,00

223

SI440A-2023-00000287-00

Portero Iglesias Francisco Alejandro

***8680**

15

20

0

35

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

224

SI440A-2023-00000289-00

Monteagudo Mouriño Gustavo

***5225**

15

20

0

35

632,92

0,00

0,00

632,92

225

SI440A-2023-00000314-00

Brake Pérez Iván

***3290**

15

20

0

35

416,67

516,67

0,00

933,34

226

SI440A-2023-00000327-00

Ferreira F André Manuel

***4426**

15

20

0

35

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

227

SI440A-2023-00000332-00

Estévez Mora Eulogio Juan

***0510**

15

20

0

35

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

228

SI440A-2023-00000361-00

Flores Díaz Pablo

***5520**

15

20

0

35

2.000,00

641,67

0,00

2.000,00

229

SI440A-2023-00000407-00

Álvarez Vázquez Brian

***7145**

15

20

0

35

3.100,00

0,00

0,00

3.100,00

230

SI440A-2023-00000411-00

Rodríguez Mougán Jorge

***7211**

15

20

0

35

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

231

SI440A-2023-00000437-00

Chapela Ramos Xesús

***3779**

15

20

0

35

1.214,17

0,00

0,00

1.214,17

232

SI440A-2023-00000458-00

Gómez Fernández Alfredo

***0087**

15

20

0

35

2.131,25

0,00

0,00

2.131,25

233

SI440A-2023-00000461-00

Sevilla Figueruelo Aaron

***6186**

15

20

0

35

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

234

SI440A-2023-00000475-00

Ferrero Madriñán Efraín David

***2901**

15

20

0

35

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

235

SI440A-2023-00000491-00

Jiménez Balsa Gonzalo

***7225**

15

20

0

35

1.166,67

0,00

0,00

1.166,67

236

SI440A-2023-00000523-00

Magariños González Javier

***0382**

15

20

0

35

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

237

SI440A-2023-00000546-00

Viñas Carro David

***2907**

15

20

0

35

3.100,00

0,00

0,00

3.100,00

238

SI440A-2023-00000551-00

Rodríguez Amoedo Iago

***1013**

15

20

0

35

533,33

0,00

0,00

533,33

239

SI440A-2023-00000574-00

Otero Lago Vanesa

***7712**

15

20

0

35

3.100,00

0,00

0,00

3.100,00

240

SI440A-2023-00000188-00

Moya Rellán Rubén

***7603**

15

10

10

35

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

241

SI440A-2023-00000360-00

Jar Varela Javier

***1297**

15

10

10

35

3.400,00

0,00

0,00

3.400,00

242

SI440A-2023-00000415-00

Freiría González Román

***7261**

5

20

10

35

2.300,00

0,00

0,00

2.300,00

243

SI440A-2023-00000012-00

Dopico Varela David

***2161**

20

10

0

30

2.800,00

0,00

0,00

2.800,00

244

SI440A-2023-00000067-00

Brea Núñez Adrián

***8499**

20

10

0

30

1.076,67

0,00

0,00

1.076,67

245

SI440A-2023-00000115-00

Álvarez Estévez Carlos Antonio

***8483**

20

10

0

30

2.800,00

0,00

0,00

2.800,00

246

SI440A-2023-00000137-00

Italiani Fernández Jaime

***5585**

20

10

0

30

1.700,00

0,00

0,00

1.700,00

247

SI440A-2023-00000166-00

Morandeira Rodríguez Boris

***3705**

20

10

0

30

283,33

0,00

0,00

283,33

248

SI440A-2023-00000181-00

Figueroa Alén Enrique

***6864**

20

10

0

30

2.800,00

0,00

0,00

2.800,00

249

SI440A-2023-00000203-00

Álvarez Fraga José Antonio

***5254**

20

10

0

30

1.306,67

0,00

0,00

1.306,67

250

SI440A-2023-00000228-00

Vila Rodríguez Jorge

***7877**

20

10

0

30

1.700,00

0,00

0,00

1.700,00

251

SI440A-2023-00000246-00

González Pérez Daniel

***9318**

20

10

0

30

1.700,00

0,00

0,00

1.700,00

252

SI440A-2023-00000300-00

Guisande Alonso Bruno

***9343**

20

10

0

30

637,50

0,00

0,00

637,50

253

SI440A-2023-00000404-00

Bracho Curros Jhonatan

***2857**

20

10

0

30

1.700,00

0,00

0,00

1.700,00

254

SI440A-2023-00000409-00

Vidal Fernández Marcos Felipe

***0233**

20

10

0

30

1.700,00

0,00

0,00

1.700,00

255

SI440A-2023-00000520-00

Carrasco Gallego Pío Manuel

***6678**

20

10

0

30

736,25

0,00

0,00

736,25

256

SI440A-2023-00000540-00

Martínez Calvo Luis Miguel

***2947**

20

10

0

30

2.800,00

0,00

0,00

2.800,00

257

SI440A-2023-00000579-00

González Agustiño Jesús

***7388**

20

10

0

30

864,17

0,00

0,00

864,17

258

SI440A-2023-00000056-00

Graña Brea Francisco Alejandro

***7562**

10

20

0

30

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

259

SI440A-2023-00000060-00

Barros Carmoega Francisco

***3020**

10

20

0

30

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

260

SI440A-2023-00000074-00

Castro Suárez Marco

***0434**

10

20

0

30

3.400,00

0,00

0,00

3.400,00

261

SI440A-2023-00000103-00

Vila Fernández Micael

***8113**

10

20

0

30

3.009,58

0,00

0,00

3.009,58

262

SI440A-2023-00000111-00

Bello Carracedo Carlos

***9544**

10

20

0

30

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

263

SI440A-2023-00000122-00

Pastor Losada José

***2349**

10

20

0

30

1.291,67

0,00

0,00

1.291,67

264

SI440A-2023-00000410-00

Flórez García Marcos

***8356**

10

20

0

30

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

265

SI440A-2023-00000452-00

Fernández Castro María José

***0095**

10

10

10

30

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

266

SI440A-2023-00000088-00

Cabanillas Martínez David

***8213**

15

10

0

25

1.700,00

0,00

0,00

1.700,00

267

SI440A-2023-00000089-00

Leiro Cambeses Yago

***2824**

15

10

0

25

1.700,00

0,00

0,00

1.700,00

268

SI440A-2023-00000090-00

Cobelas Sobrino Pablo

***7412**

15

10

0

25

1.700,00

0,00

0,00

1.700,00

269

SI440A-2023-00000095-00

Martínez Uzal Carlos Alberto

***6568**

15

10

0

25

1.289,17

0,00

0,00

1.289,17

270

SI440A-2023-00000099-00

Gutiérrez Ponte Daniel

***9881**

15

10

0

25

2.251,67

0,00

0,00

2.251,67

271

SI440A-2023-00000107-00

Calvo Rodríguez Manuel Ángel

***8557**

15

10

0

25

583,33

93,33

0,00

676,66

272

SI440A-2023-00000132-00

Mosquera Balado Iván

***3269**

15

10

0

25

1.700,00

0,00

0,00

1.700,00

273

SI440A-2023-00000142-00

González Bello Roi

***3203**

15

10

0

25

1.700,00

0,00

0,00

1.700,00

274

SI440A-2023-00000145-00

Chaves Torres José Manuel

***7040**

15

10

0

25

672,92

0,00

0,00

672,92

275

SI440A-2023-00000146-00

Casal Rey Manuel Ángel

***7196**

15

10

0

25

1.700,00

0,00

0,00

1.700,00

276

SI440A-2023-00000157-00

Piñeiro Blanco José Ramón

***3846**

15

10

0

25

1.700,00

0,00

0,00

1.700,00

277

SI440A-2023-00000218-00

Fernández Estévez Rafael

***4146**

15

10

0

25

1.700,00

0,00

0,00

1.700,00

278

SI440A-2023-00000237-00

Díaz Fernández Donino

***4671**

15

10

0

25

1.700,00

0,00

0,00

1.700,00

279

SI440A-2023-00000259-00

Atan Lestón Heriberto

***7180**

15

10

0

25

148,75

0,00

0,00

148,75

280

SI440A-2023-00000260-00

Lago Calvar Gabriel

***6419**

15

10

0

25

580,83

0,00

0,00

580,83

281

SI440A-2023-00000274-00

Besada Falque Alberto Daniel

***7059**

15

10

0

25

1.700,00

0,00

0,00

1.700,00

282

SI440A-2023-00000284-00

Fernández González Omar

***4891**

15

10

0

25

2.800,00

0,00

0,00

2.800,00

283

SI440A-2023-00000286-00

Núñez Freire Enrique

***9464**

15

10

0

25

2.321,67

0,00

0,00

2.321,67

284

SI440A-2023-00000310-00

Aláez Ayan Adrián

***0434**

15

10

0

25

984,58

0,00

0,00

984,58

285

SI440A-2023-00000336-00

González Nieto Marcos

***9359**

15

10

0

25

2.800,00

0,00

0,00

2.800,00

286

SI440A-2023-00000379-00

Aran Sánchez César

***1112**

15

10

0

25

1.700,00

0,00

0,00

1.700,00

287

SI440A-2023-00000488-00

De Rosende Pico Diego

***5404**

15

10

0

25

1.700,00

0,00

0,00

1.700,00

288

SI440A-2023-00000500-00

Beltrán Rosa Antonio

***9407**

15

10

0

25

1.855,00

0,00

0,00

1.855,00

289

SI440A-2023-00000504-00

Ferreño Hermida Bruno

***9926**

15

10

0

25

7,08

0,00

0,00

7,08

290

SI440A-2023-00000539-00

Alonso Espasandín José Luis

***5886**

15

10

0

25

1.600,83

0,00

0,00

1.600,83

291

SI440A-2023-00000581-00

Villar Cuíñas Alberto

***3942**

15

10

0

25

1.700,00

0,00

0,00

1.700,00

292

SI440A-2023-00000049-00

Asensio Varela Óscar

***0127**

5

20

0

25

116,67

0,00

0,00

116,67

293

SI440A-2023-00000114-00

Papiri Villanueva David Ángel

***7588**

5

20

0

25

1.808,33

0,00

0,00

1.808,33

294

SI440A-2023-00000152-00

García Mallo Ángel

***6574**

5

20

0

25

3.400,00

0,00

0,00

3.400,00

295

SI440A-2023-00000161-00

Álvarez García Fernando

***2794**

5

20

0

25

225,00

0,00

0,00

225,00

296

SI440A-2023-00000185-00

Luengo Calvo Enrique

***1509**

5

20

0

25

441,67

250,00

450,00

1.316,67

297

SI440A-2023-00000229-00

Fernández Rodríguez Roberto

***2587**

5

20

0

25

1.963,33

750,00

0,00

2.713,33

298

SI440A-2023-00000486-00

Soto Gutiérrez Alfonso

***0060**

5

20

0

25

1.216,67

1.100,00

0,00

2.000,00

299

SI440A-2023-00000561-00

Rañales Acebo Santiago

***0207**

5

20

0

25

325,00

0,00

0,00

325,00

300

SI440A-2023-00000148-00

Vázquez Vilarelle David José

***9004**

10

10

0

20

1.963,33

0,00

0,00

1.963,33

301

SI440A-2023-00000200-00

Antelo Piñeiro Marcos

***6737**

10

10

0

20

1.700,00

0,00

0,00

1.700,00

302

SI440A-2023-00000301-00

Barbeito Alfonsín Miguel Ángel

***6168**

10

10

0

20

1.700,00

0,00

0,00

1.700,00

303

SI440A-2023-00000343-00

Ferreiro Davila Ramón

***4951**

5

10

0

15

387,50

0,00

0,00

387,50

304

SI440A-2023-00000529-00

Fernández Vieira Vicente

***9426**

5

10

0

15

637,50

0,00

0,00

637,50

(1) Axustado ao máximo artigo 7 BBRR (máximo do BECU correspondente).

ANEXO II

Solicitudes excluídas e desistidas

Nº de orde

Nº de expediente

Solicitante

DNI

Causa de denegación ou desistencia

1

SI440A-2023-00000001-00

Torre Iglesias Antía

***0128**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

2

SI440A-2023-00000005-00

Pérez González David

***4430**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

3

SI440A-2023-00000006-00

Rodríguez Rodríguez Alicia

***4387**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

4

SI440A-2023-00000007-00

Chantada Cobas Mírian

***1445**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

5

SI440A-2023-00000008-00

García Davila Rebeca

***3728**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

6

SI440A-2023-00000010-00

Guerra Mier Sara

***5609**

Artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa da solicitude

7

SI440A-2023-00000011-00

Dios Graña Paula

***5135**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

8

SI440A-2023-00000014-00

González Lence Andrea

***5346**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

9

SI440A-2023-00000016-00

Cereijo Corral Lucía

***0090**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

10

SI440A-2023-00000017-00

García Bouzamayor Óscar

***9639**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

11

SI440A-2023-00000018-00

Barros Barreiro Patricia

***5613**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

12

SI440A-2023-00000019-00

Soto Balirac Eva

***7781**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

13

SI440A-2023-00000020-00

Díaz del Río Tapias Carolina

***6806**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

14

SI440A-2023-00000022-00

Nicolás Herrero Inés

***7554**

Artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa da solicitude

15

SI440A-2023-00000023-00

González Gómez Camila Yael

***7304**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

16

SI440A-2023-00000024-00

Gómez González Sandra

***4869**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

17

SI440A-2023-00000025-00

Rodríguez Diéguez Susana

***8433**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

18

SI440A-2023-00000026-00

Alonso da Silva Laura

***9297**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

19

SI440A-2023-00000028-00

Outeiral Suárez Raquel

***8394**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

20

SI440A-2023-00000030-00

Velázquez Requejo Tania

***5459**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

21

SI440A-2023-00000032-00

Sánchez Varela Lorena

***8438**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

22

SI440A-2023-00000033-00

Barreiro Vilela Marta

***8269**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

23

SI440A-2023-00000034-00

Gómez Pérez Ángela

***0723**

Artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa da solicitude

24

SI440A-2023-00000036-00

Ferreiro Rodríguez María del Portal

***9026**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

25

SI440A-2023-00000037-00

Sangil Páez Cristina

***5030**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

26

SI440A-2023-00000038-00

Varela Pérez Paula

***5933**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

27

SI440A-2023-00000040-00

Covelo Morillo Vanesa

***6207**

Artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa da solicitude

28

SI440A-2023-00000047-00

Campaña Alfonso Yolanda

***8463**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

29

SI440A-2023-00000048-00

Rodríguez Pena Ana

***2116**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

30

SI440A-2023-00000051-00

Fernández Varela Beatriz

***8297**

Artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa da solicitude

31

SI440A-2023-00000052-00

Méndez Casabella Nuria

***3698**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

32

SI440A-2023-00000055-00

Fernández Darroza Nuria

***0563**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

33

SI440A-2023-00000061-00

Fernández Pardo María Jesús

***8730**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

34

SI440A-2023-00000065-00

Vila Lago Laura

***0202**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

35

SI440A-2023-00000066-00

Rodríguez Álvarez Gemma

***2956**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

36

SI440A-2023-00000068-00

Filgueiras Turco Noelia

***9966**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

37

SI440A-2023-00000070-00

Filgueiras Bedoya Noelia

***7808**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

38

SI440A-2023-00000071-00

Álvarez Pérez Laura

***7334**

5.1: non esta acollido/a á redución de xornada para o coidado dun fillo/a

39

SI440A-2023-00000073-00

Méndez Muíño María Isabel

***3585**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

40

SI440A-2023-00000076-00

Domínguez Presa Simone

***7018**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

41

SI440A-2023-00000083-00

Mascuñana Quinteiro Sandra María

***5542**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

42

SI440A-2023-00000086-00

Rey Silva José

***2626**

Incumprimento do artigo 5.2.c): ingresos da unidade familiar do ano 2022 superiores a 7 veces o IPREM de 2022

43

SI440A-2023-00000087-00

Baldomir Moreira Paula Esperanza

***7836**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

44

SI440A-2023-00000092-00

Balboa Rodríguez Vanesa

***5625**

Artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa da solicitude

45

SI440A-2023-00000096-00

Balseiro Vivero María Carmen

***5217**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

46

SI440A-2023-00000098-00

Rey Domínguez Jennifer

***0781**

Incumprimento do artigo 13): requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

47

SI440A-2023-00000100-00

Legaspi Alonso Silvia

***4907**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

48

SI440A-2023-00000106-00

Lago Saavedra María Belén

***9589**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

49

SI440A-2023-00000108-00

López Penide Francisco

***3183**

Incumprimento do artigo 5.2.c): ingresos da unidade familiar do ano 2022 superiores a 7 veces o IPREM de 2022

50

SI440A-2023-00000113-00

Martínez Bouza Denise

***4948**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

51

SI440A-2023-00000116-00

Aramburu Rodríguez Sara

***5651**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

52

SI440A-2023-00000118-00

Varela Pérez Sonia

***5940**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

53

SI440A-2023-00000124-00

Ancosmede Amoedo Eva María

***2763**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

54

SI440A-2023-00000127-00

Grandío López Lydia María

***0372**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

55

SI440A-2023-00000130-00

Pérez López Concepción

***8010**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

56

SI440A-2023-00000133-00

Fernández Blanco María Isabel

***1562**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

57

SI440A-2023-00000134-00

Fraga Vázquez José Luis

***0499**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

58

SI440A-2023-00000135-00

Couso Ferreira Beatriz

***2707**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

59

SI440A-2023-00000136-00

Dapena Alberte Isabel

***3170**

Artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa da solicitude

60

SI440A-2023-00000141-00

González Neira Xudit

***7291**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

61

SI440A-2023-00000149-00

González Trevin Ana María

***5768**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

62

SI440A-2023-00000150-00

Barreiro Calvelo Estefanía

***0674**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

63

SI440A-2023-00000151-00

Fernández Fragueiro Alba María

***0362**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

64

SI440A-2023-00000154-00

Vázquez Gómez María Mercedes

***8158**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

65

SI440A-2023-00000155-00

Lamela Lamela Fátima

***7859**

Artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa da solicitude

66

SI440A-2023-00000159-00

Abalo Carballido María Dolores

***8066**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

67

SI440A-2023-00000164-00

Morlán Pereira Marta

***8459**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

68

SI440A-2023-00000168-00

Casais López Pablo José

***9713**

Incumprimento do artigo 5.2.c): ingresos da unidade familiar do ano 2022 superiores a 7 veces o IPREM de 2022

69

SI440A-2023-00000169-00

Vázquez Vidal Lara

***8433**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

70

SI440A-2023-00000175-00

Jiménez Núñez Inmaculada

***2788**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

71

SI440A-2023-00000176-00

Barreiro López Paula

***4926**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

72

SI440A-2023-00000177-00

Álvarez Gómez María

***8867**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

73

SI440A-2023-00000178-00

Martínez Balboa Jéssica

***6272**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

74

SI440A-2023-00000179-00

Silva Calvo Judit

***7500**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

75

SI440A-2023-00000182-00

González López Bárbara

***3549**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

76

SI440A-2023-00000183-00

Pérez Lorenzo María José

***5847**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

77

SI440A-2023-00000184-00

Justo López Javier

***6940**

Incumprimento do artigo 5.2.c): ingresos da unidade familiar do ano 2022 superiores a 7 veces o IPREM de 2022

78

SI440A-2023-00000187-00

Insua Iglesias Irene

***3601**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

79

SI440A-2023-00000189-00

Carro Garrido María del Pilar

***1544**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

80

SI440A-2023-00000190-00

Grande Fernández Rosa Ana

***7098**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

81

SI440A-2023-00000191-00

Bugallo Pérez Carlos

***6118**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

82

SI440A-2023-00000192-00

García del Valle María José

***1557**

Artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa da solicitude

83

SI440A-2023-00000193-00

Schmidt Yésica Janet

***8742**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

84

SI440A-2023-00000197-00

Veiga Figueroa David Ángel

***1668**

Incumprimento do artigo 5.2.c): ingresos da unidade familiar do ano 2022 superiores a 7 veces o IPREM de 2022

85

SI440A-2023-00000198-00

Veiga Plaza María

***2444**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

86

SI440A-2023-00000201-00

Fole Cortón María

***8136**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

87

SI440A-2023-00000202-00

Novo Pose Dolores

***3539**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

88

SI440A-2023-00000204-00

Parga Gonçalves Sonia

***1804**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

89

SI440A-2023-00000206-00

Otero Muíños Nuria

***1570**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

90

SI440A-2023-00000208-00

Iglesias Lorenzo Patricia

***8939**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

91

SI440A-2023-00000209-00

González Torres Belén

***3273**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

92

SI440A-2023-00000210-00

Leiras Álvarez Mireya

***7853**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

93

SI440A-2023-00000213-00

Esandi Murguialday Leyre

***4297**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

94

SI440A-2023-00000214-00

Regueiro Rubio Lorena

***8188**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

95

SI440A-2023-00000215-00

Fraga Ares Ana María

***7742**

Incumprimento do artigo 13): requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

96

SI440A-2023-00000216-00

Olveira Crujeiras Cristina

***8684**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

97

SI440A-2023-00000217-00

Vales Souto Fátima

***7670**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

98

SI440A-2023-00000219-00

Pérez Rodríguez Elena

***6862**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

99

SI440A-2023-00000220-00

Formoso Beloso Irene

***2972**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

100

SI440A-2023-00000222-00

Fernández Ellacuriaga Lorena

***8664**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

101

SI440A-2023-00000223-00

Fortúnez Ramírez Bárbara

***7316**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

102

SI440A-2023-00000224-00

De Moura Barros Antonio Carlos

***5056**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

103

SI440A-2023-00000227-00

Rey Fernández Patricia

***9791**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

104

SI440A-2023-00000238-00

Ojeda Rodríguez Paula

***2358**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

105

SI440A-2023-00000241-00

Alonso Freire Margarita

***8802**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

106

SI440A-2023-00000243-00

Lara Arenas Virginia

***5240**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

107

SI440A-2023-00000244-00

Freire Allegue Alexia

***2096**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

108

SI440A-2023-00000249-00

Martínez García Isabel

***4801**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

109

SI440A-2023-00000250-00

Fernández Rodríguez Alberto

***1265**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

110

SI440A-2023-00000257-00

Bautista Rodríguez Marta

***0180**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

111

SI440A-2023-00000262-00

Vila Calvo Beatriz

***0562**

Artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa da solicitude

112

SI440A-2023-00000264-00

Rodríguez Alcalde Tomás

***6277**

Incumprimento do artigo 5.2.c): ingresos da unidade familiar do ano 2022 superiores a 7 veces o IPREM de 2022

113

SI440A-2023-00000266-00

Reimúndez Lorenzo Natalia

***1961**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

114

SI440A-2023-00000269-00

Abalo Couto María del Carmen

***7224**

Incumprimento do artigo 13): requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

115

SI440A-2023-00000273-00

Navarro Marín Marcos

***8362**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

116

SI440A-2023-00000275-00

Fernández Doce Noelia

***3858**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

117

SI440A-2023-00000279-00

Fragio Oliveira Raquel

***7067**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

118

SI440A-2023-00000280-00

Nevado Denche Sonia

***1954**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

119

SI440A-2023-00000281-00

Requejo Fernández Carla

***6891**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

120

SI440A-2023-00000282-00

Iglesias Santos Mónica

***6354**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

121

SI440A-2023-00000283-00

González López Adela

***9886**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

122

SI440A-2023-00000290-00

Budiño Calvo Diana

***0950**

Artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa da solicitude

123

SI440A-2023-00000292-00

Rojo Martínez María Esther

***5102**

Artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa da solicitude

124

SI440A-2023-00000294-00

Trincado Fernández Rosa Belén

***0527**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

125

SI440A-2023-00000295-00

González Domínguez Eva

***2498**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

126

SI440A-2023-00000302-00

Otero Martínez Estefanía

***9191**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

127

SI440A-2023-00000304-00

Mingotes Rodríguez Fernando

***5022**

Incumprimento do artigo 13): requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

128

SI440A-2023-00000305-00

Rocha Cataldo María Emilia

***8180**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

129

SI440A-2023-00000306-00

Álvarez Álvarez Silvia María

***0697**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

130

SI440A-2023-00000308-00

Abruñedo Guillán Alfonso

***3916**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

131

SI440A-2023-00000309-00

Ces Sánchez Ainhoa

***9623**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

132

SI440A-2023-00000312-00

Mourille Castiñeiras Balbina

***7174**

Artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa da solicitude

133

SI440A-2023-00000313-00

Cancela Ordóñez Diana María

***1978**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

134

SI440A-2023-00000318-00

López Folgueira María Rocío

***3786**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

135

SI440A-2023-00000321-00

Barciela Iglesias Vanesa

***5779**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

136

SI440A-2023-00000322-00

García Castelo Mónica

***1545**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

137

SI440A-2023-00000323-00

Villegas Conde Naiara

***0922**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

138

SI440A-2023-00000328-00

Rodríguez Fernández Eva

***5938**

Incumprimento do artigo 13): requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

139

SI440A-2023-00000329-00

Vázquez Pereira María Carmen

***6477**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

140

SI440A-2023-00000330-00

Pumares Nodar María Consuelo

***7328**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

141

SI440A-2023-00000331-00

Mosquera García Sandra

***7096**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

142

SI440A-2023-00000334-00

Covelo Suárez Raquel

***7659**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

143

SI440A-2023-00000337-00

Parada Caramés María Isabel

***7047**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

144

SI440A-2023-00000340-00

Rodríguez Carbo Noelia

***8594**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

145

SI440A-2023-00000341-00

Pesqueira Fontán Marta

***8538**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

146

SI440A-2023-00000342-00

Rafiq Bibi Sumera

***5317**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

147

SI440A-2023-00000344-00

Martínez Martín Carmen

***7450**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

148

SI440A-2023-00000346-00

Gómez Martínez María Asunción

***5354**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

149

SI440A-2023-00000348-00

Sillero Rivas Noemí

***1228**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

150

SI440A-2023-00000352-00

Iglesias Rodríguez Ana

***6616**

Artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa da solicitude

151

SI440A-2023-00000353-00

Romo Cachafeiro Beatriz Susana

***3775**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

152

SI440A-2023-00000355-00

Lois Riveiro Masiel

***1947**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

153

SI440A-2023-00000358-00

Rios Dopico David

***0313**

Incumprimento do artigo 5.2.c): ingresos da unidade familiar do ano 2022 superiores a 7 veces o IPREM de 2022

154

SI440A-2023-00000359-00

Engroba Folgueira Miguel

***2713**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

155

SI440A-2023-00000363-00

García Marrozos Laura

***0288**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

156

SI440A-2023-00000364-00

Loureiro Tubío Paula

***9982**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

157

SI440A-2023-00000365-00

Gómez González Adriana

***6893**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

158

SI440A-2023-00000367-00

Gómez Costas Rebeca

***4272**

Artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa da solicitude

159

SI440A-2023-00000370-00

Eiras Rodríguez Minia

***2133**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

160

SI440A-2023-00000372-00

Pérez Fernández María

***1706**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

161

SI440A-2023-00000374-00

Bahago Davila Shamtau

***8540**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

162

SI440A-2023-00000375-00

Calo Villaverde Lorena

***8560**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

163

SI440A-2023-00000376-00

Díaz Rey Nerea

***9067**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

164

SI440A-2023-00000377-00

Calvelo Simil Lorena

***7145**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

165

SI440A-2023-00000380-00

Alonso Fernández Jéssica

***0471**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

166

SI440A-2023-00000381-00

Rodríguez Vázquez María Teresa

***9534**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

167

SI440A-2023-00000382-00

Santiago Ruibal Nerea

***0900**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

168

SI440A-2023-00000384-00

Acuña Barcala Inge

***2408**

Incumprimento do artigo 5.2.c): ingresos da unidade familiar do ano 2022 superiores a 7 veces o IPREM do 2022

169

SI440A-2023-00000387-00

Fernández Arias Betty

***5160**

Incumprimento do artigo 5.2.c): ingresos da unidade familiar do ano 2022 superiores a 7 veces o IPREM de 2022

170

SI440A-2023-00000389-00

Flores Mendoza Zania Lisseth

***0280**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

171

SI440A-2023-00000390-00

Martínez Santomé María Isabel

***9637**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

172

SI440A-2023-00000391-00

Santos Fernández Jorge

***9852**

Artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa da solicitude

173

SI440A-2023-00000393-00

Arias Díaz Sandra

***4523**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

174

SI440A-2023-00000395-00

Martínez Gómez Natalia

***9249**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

175

SI440A-2023-00000396-00

Fernández Sousa Deborah

***2914**

Artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa da solicitude

176

SI440A-2023-00000397-00

Rodríguez Ozores Lorena

***0034**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

177

SI440A-2023-00000398-00

Yagüe Irago Cristina Azucena

***7806**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

178

SI440A-2023-00000399-00

Castelo Fernández Francisco Javier

***0955**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

179

SI440A-2023-00000400-00

Arnejo Mallo Paula

***4784**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

180

SI440A-2023-00000403-00

Sánchez Souto Vanesa

***6033**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

181

SI440A-2023-00000405-00

López Garrido Sonia

***7836**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

182

SI440A-2023-00000406-00

Morgade Merino Marcos

***9474**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

183

SI440A-2023-00000408-00

Balbás Calvo Alexandra

***0239**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

184

SI440A-2023-00000412-00

Rouco Baña Cristina

***6453**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

185

SI440A-2023-00000413-00

Iglesias Pérez Nuria

***3440**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

186

SI440A-2023-00000414-00

Paz Rodríguez Saúl

***4975**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

187

SI440A-2023-00000416-00

Prieto Lestao Sofía

***8011**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

188

SI440A-2023-00000417-00

Valero Mejía Nadia Patricia

***5034**

Artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa da solicitude

189

SI440A-2023-00000419-00

Domínguez Sanz Nelly

***5723**

Incumprimento do artigo 13): requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

190

SI440A-2023-00000420-00

Domínguez Álvarez Sonia

***0464**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

191

SI440A-2023-00000421-00

Pérez Valladares Laura

***5728**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

192

SI440A-2023-00000428-00

Besada Rey María del Mar

***3181**

Artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa da solicitude

193

SI440A-2023-00000429-00

Cotelo Paz María Vanesa

***4004**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

194

SI440A-2023-00000430-00

García Vázquez María Estela

***1852**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

195

SI440A-2023-00000431-00

Pardiñas Río Dolores

***4383**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

196

SI440A-2023-00000433-00

Carballal Penas Ana

***0087**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

197

SI440A-2023-00000434-00

Santaclara Garrido Laura

***1616**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

198

SI440A-2023-00000436-00

Huertas Mosquera Vanessa María

***1126**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

199

SI440A-2023-00000441-00

Peláez Díaz Patricia

***4761**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

200

SI440A-2023-00000442-00

López López Cristina

***4490**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

201

SI440A-2023-00000443-00

Martínez Estévez Juan Antonio

***5406**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

202

SI440A-2023-00000444-00

Couto Riveiro Margarita

***4613**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

203

SI440A-2023-00000445-00

Alonso Costa Silvia

***5282**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

204

SI440A-2023-00000446-00

Blanco Carrera Olalla

***8589**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

205

SI440A-2023-00000451-00

Fuentes Rodríguez Patricia

***3916**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

206

SI440A-2023-00000453-00

García Vázquez Tania

***6405**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

207

SI440A-2023-00000456-00

Rodríguez Pedrares Alicia

***7013**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

208

SI440A-2023-00000459-00

Pérez Gómez Silvia

***3930**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

209

SI440A-2023-00000462-00

González Cabaleiro Cristina

***0776**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

210

SI440A-2023-00000463-00

González Calvo Laura

***9454**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

211

SI440A-2023-00000467-00

Fernández Rodríguez Alejandro

***7882**

Incumprimento do artigo 5.2.c): ingresos da unidade familiar do ano 2022 superiores a 7 veces o IPREM do 2022

212

SI440A-2023-00000468-00

Couselo Álvarez Natalia

***3220**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

213

SI440A-2023-00000469-00

Couceiro Otero María del Mar

***6319**

Incumprimento do artigo 13): requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

214

SI440A-2023-00000472-00

Alonso Pereira Nuria

***9977**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

215

SI440A-2023-00000478-00

Bernárdez Varela Roberto

***1092**

Incumprimento do artigo 5.2.c): ingresos da unidade familiar do ano 2022 superiores a 7 veces o IPREM do 2022

216

SI440A-2023-00000479-00

Echevarría Leiros Sonia

***6108**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

217

SI440A-2023-00000482-00

Fernández García Soraya

***6509**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

218

SI440A-2023-00000483-00

Bao Rodríguez Verónica

***6737**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

219

SI440A-2023-00000484-00

Blanco Amado Margarita

***7774**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

220

SI440A-2023-00000489-00

Fernández Barros Javier

***3494**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

221

SI440A-2023-00000490-00

Pérez Pena Marcos Sebastián

***6510**

Incumprimento do artigo 5.2.c): ingresos da unidade familiar do ano 2022 superiores a 7 veces o IPREM do 2022

222

SI440A-2023-00000492-00

Iglesias Márquez Iria

***6940**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

223

SI440A-2023-00000493-00

Fernández Sampedro María de los Ángeles

***1488**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

224

SI440A-2023-00000495-00

Porto González Inmaculada

***9240**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

225

SI440A-2023-00000496-00

Núñez Acebes Sonia

***3526**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

226

SI440A-2023-00000497-00

Fernández González Beatriz

***8072**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

227

SI440A-2023-00000501-00

Alonso Oliveira Ainara

***2381**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

228

SI440A-2023-00000505-00

Sobrino Lemos María Lourdes

***7470**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

229

SI440A-2023-00000508-00

Martínez Novo Patricia

***6599**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

230

SI440A-2023-00000509-00

Paredes Fleitas Gabriela

***9720**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

231

SI440A-2023-00000510-00

Franco Louro Antía

***1983**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

232

SI440A-2023-00000512-00

López Touceda Verónica

***2351**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

233

SI440A-2023-00000513-00

Herrera Arévalo Miriam

***6045**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

234

SI440A-2023-00000514-00

Fernández Pereira María Isabel

***7879**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

235

SI440A-2023-00000515-00

Fariña Castelo Noelia

***3678**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

236

SI440A-2023-00000516-00

Novoa Solero Diego

***7731**

5.1: non esta acollido/a a redución de xornada para o coidado dun fillo/a

237

SI440A-2023-00000518-00

Cachafeiro Vieites Patricia

***7289**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

238

SI440A-2023-00000522-00

López Ponlla Natalia

***6883**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

239

SI440A-2023-00000524-00

Cuevas Peña Lara

***7999**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

240

SI440A-2023-00000525-00

Fernández Casado María Cristina

***9489**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

241

SI440A-2023-00000526-00

Vázquez Fernández Nemesio

***6654**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

242

SI440A-2023-00000527-00

Guiance Varela Paula

***1505**

Artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa da solicitude

243

SI440A-2023-00000528-00

Luaces Maira Nuria

***4278**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

244

SI440A-2023-00000531-00

Canto Ares Crisitna

***3151**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

245

SI440A-2023-00000533-00

Díaz Ramil Lidia

***5059**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

246

SI440A-2023-00000534-00

Souto Díaz Lucía

***5278**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

247

SI440A-2023-00000535-00

Gil de Garate Hernández Juan Bosco

***7570**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

248

SI440A-2023-00000537-00

Puga Cañoto Mónica

***9495**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

249

SI440A-2023-00000538-00

Castro Baamonde Marcela

***3943**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

250

SI440A-2023-00000541-00

Viñas Buceta Moisés

***7999**

Incumprimento do artigo 5.2.c): ingresos da unidade familiar do ano 2022 superiores a 7 veces o IPREM do 2022

251

SI440A-2023-00000542-00

Nieto Jácome Ana

***0485**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

252

SI440A-2023-00000543-00

Longueira Leira Noa María

***6968**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

253

SI440A-2023-00000544-00

Galiña Pardo Gloria

***6286**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

254

SI440A-2023-00000547-00

Cuña Lage Verónica

***7175**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

255

SI440A-2023-00000548-00

Castro Montero María Fernanda

***3273**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

256

SI440A-2023-00000549-00

Padín Fontán Ana María

***1981**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

257

SI440A-2023-00000550-00

López Gómez María Jesús

***6952**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

258

SI440A-2023-00000552-00

Roa Castro Tamara

***4134**

Incumprimento do artigo 13): requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

259

SI440A-2023-00000553-00

Riveiro Cousiño Laura

***8677**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

260

SI440A-2023-00000554-00

Devesa Bouzón Diana

***4647**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

261

SI440A-2023-00000555-00

Beneyto González-Baylin Marta

***5281**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

262

SI440A-2023-00000556-00

Ramos Alonso Susana

***5475**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

263

SI440A-2023-00000558-00

Romero Pedrosa Antía

***0158**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

264

SI440A-2023-00000562-00

Lamas Sánchez Montserrat

***9556**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

265

SI440A-2023-00000564-00

Simón Fernández Francisco

***5102**

Incumprimento do artigo 13): requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

266

SI440A-2023-00000565-00

Sanz Sánchez María Cristina

***9180**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

267

SI440A-2023-00000569-00

Gómez Moldes Tamara Beatriz

***0678**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

268

SI440A-2023-00000570-00

Melo Arias Frank

***7836**

Incumprimento do artigo 13): requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

269

SI440A-2023-00000571-00

Calvelo Gerpe Vanesa

***0355**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

270

SI440A-2023-00000575-00

Matilla Ojeda Silvia

***2199**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

271

SI440A-2023-00000577-00

Rodríguez Díaz Vanesa

***5970**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

272

SI440A-2023-00000578-00

Maseda Calvo María

***8314**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

273

SI440A-2023-00000580-00

Rivas Blanco Judith

***8319**

Incumprimento do artigo 5.1.b) e c): non é familia monoparental nin non monoparental de persoas proxenitoras do mesmo sexo

274

SI440A-2023-00000582-00

Paz Millán Antonio

***5202**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos