DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 25 Luns, 5 de febreiro de 2024 Páx. 10874

III. Outras disposicións

Valedor do Pobo

RESOLUCIÓN do 25 de xaneiro de 2024 pola que se aproba a concesión da bolsa destinada á formación en prácticas en materia de comunicación escrita, edición e asesoramento, corrección lingüística e tradución.

Vista a proposta formulada polo presidente da Comisión nomeada para a concesión da bolsa destinada á formación en prácticas en materia de comunicación escrita, edición e asesoramento, corrección lingüística e tradución nesta institución, convocada pola Resolución do 23 de outubro de 2023 (DOG núm. 207, do 31 de outubro),

RESOLVO:

Primeiro. Concederlle a bolsa destinada á formación en prácticas en materia de comunicación escrita, edición e asesoramento, corrección lingüística e tradución no organismo Valedor do Pobo á persoa aspirante que figura no anexo I, por obter a maior puntuación de conformidade cos criterios de valoración fixados na base novena da Resolución do 23 de outubro de 2023.

De conformidade coa base décimo segunda da convocatoria, a persoa seleccionada deberá incorporarse para o desenvolvemento dos labores de formación práctica dentro dos sete (7) días naturais seguintes ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Se transcorrido o dito prazo a incorporación da persoa seleccionada non se produce, a bolsa poderase entender rexeitada, salvo causa xustificativa.

Se a bolsa resulta rexeitada ou queda vacante en período de vixencia, a valedora do Pobo proporá as persoas suplentes, na orde en que resultasen, para a concesión da bolsa durante o tempo que reste respecto do inicialmente previsto.

Segundo. Facer pública a resolución definitiva de concesión da bolsa e a relación complementaria de suplentes (anexo II), de conformidade coa base décimo primeira da convocatoria.

Terceiro. Excluír do procedemento de concesión da bolsa as persoas aspirantes que figuran no anexo III ao non quedar acreditado o cumprimento do requisito de titulación requirido na base segunda da convocatoria para optar á concesión da bolsa en cuestión.

Cuarto. A presente resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia e na páxina web do organismo Valedor do Pobo.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpor recurso contencioso-administrativo de conformidade co establecido nos artigos 8, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Potestativamente, e con carácter previo, poderase interpor recurso de reposición, ante este mesmo órgano, nos termos dos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 25 de xaneiro de 2024

María Dolores Fernández Galiño
Valedora do Pobo

ANEXO I

Aspirante

Puntuación total

***1354**

14,66

ANEXO II

Aspirantes

Puntuación total

***0616**

14,37

***6071**

12,41

***8673**

12,41

***5962**

11,93

***6372**

11,56

***3485**

11,51

***4587**

10,95

***3715**

10,54

***1116**

10,37

***0252**

10,11

***6859**

10,10

***8942**

10,10

***0076**

10,10

***6498**

10,08

***7996**

10,02

***6060**

10,01

***8347**

9,79

***8515**

9,63

***8563**

9,62

***6142**

9,53

***1131**

9,29

***5019**

9,07

***7855**

8,95

***8613**

7,67

***8272**

0

ANEXO III

Aspirantes

***6687**

Excluído

***6934**

Excluído

***0609**

Excluído

*** 0999**

Excluído

*** 0931**

Excluído

***2425**

Excluído

***8253**

Excluído

Vista a proposta formulada polo presidente da Comisión nomeada para a concesión da bolsa destinada á formación en prácticas en materia de comunicación escrita, edición e asesoramento, corrección lingüística e tradución nesta institución, convocada pola Resolución do 23 de outubro de 2023 (DOG número 207, do 31 de outubro),

RESOLVO:

Primeiro. Concederlle a bolsa destinada á formación en prácticas en materia de comunicación escrita, edición e asesoramento, corrección lingüística e tradución no organismo Valedor do Pobo á persoa aspirante que figura no anexo I, por obter a maior puntuación de conformidade cos criterios de valoración fixados na base novena da Resolución do 23 de outubro de 2023.

De conformidade coa base décimo segunda da convocatoria, a persoa seleccionada deberá incorporarse para o desenvolvemento dos labores de formación práctica dentro dos sete (7) días naturais seguintes ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Se transcorrido o dito prazo a incorporación da persoa seleccionada non se produce, a bolsa poderase entender rexeitada, salvo causa xustificativa.

Se a bolsa resulta rexeitada ou queda vacante en período de vixencia, a Valedora do Pobo proporá as persoas suplentes, na orde en que resultasen, para a concesión da bolsa durante o tempo que reste respecto do inicialmente previsto.

Segundo. Facer pública a Resolución definitiva de concesión da bolsa e a relación complementaria de suplentes (anexo II), de conformidade coa base décimo primeira da convocatoria.

Terceiro. Excluír do procedemento de concesión da bolsa as persoas aspirantes que figuran no anexo III ao non quedar acreditado o cumprimento do requisito de titulación requirido na base segunda da convocatoria para optar á concesión da bolsa en cuestión.

Cuarto. A presente resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia e na páxina web do organismo Valedor do Pobo.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpor recurso contencioso-administrativo de conformidade co establecido nos artigos 8, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Potestativamente, e con carácter previo, poderase interpor recurso de reposición, ante este mesmo órgano, nos termos dos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 25 de xaneiro de 2024

María Dolores Fernández Galiño

Valedora do Pobo

ANEXO I

Aspirante

Puntuación total

Vista a proposta formulada polo presidente da Comisión nomeada para a concesión da bolsa destinada á formación en prácticas en materia de comunicación escrita, edición e asesoramento, corrección lingüística e tradución nesta institución, convocada pola Resolución do 23 de outubro de 2023 (DOG número 207, do 31 de outubro),

RESOLVO:

Primeiro. Concederlle a bolsa destinada á formación en prácticas en materia de comunicación escrita, edición e asesoramento, corrección lingüística e tradución no organismo Valedor do Pobo á persoa aspirante que figura no anexo I, por obter a maior puntuación de conformidade cos criterios de valoración fixados na base novena da Resolución do 23 de outubro de 2023.

De conformidade coa base décimo segunda da convocatoria, a persoa seleccionada deberá incorporarse para o desenvolvemento dos labores de formación práctica dentro dos sete (7) días naturais seguintes ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Se transcorrido o dito prazo a incorporación da persoa seleccionada non se produce, a bolsa poderase entender rexeitada, salvo causa xustificativa.

Se a bolsa resulta rexeitada ou queda vacante en período de vixencia, a Valedora do Pobo proporá as persoas suplentes, na orde en que resultasen, para a concesión da bolsa durante o tempo que reste respecto do inicialmente previsto.

Segundo. Facer pública a Resolución definitiva de concesión da bolsa e a relación complementaria de suplentes (anexo II), de conformidade coa base décimo primeira da convocatoria.

Terceiro. Excluír do procedemento de concesión da bolsa as persoas aspirantes que figuran no anexo III ao non quedar acreditado o cumprimento do requisito de titulación requirido na base segunda da convocatoria para optar á concesión da bolsa en cuestión.

Cuarto. A presente resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia e na páxina web do organismo Valedor do Pobo.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpor recurso contencioso-administrativo de conformidade co establecido nos artigos 8, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Potestativamente, e con carácter previo, poderase interpor recurso de reposición, ante este mesmo órgano, nos termos dos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 25 de xaneiro de 2024

María Dolores Fernández Galiño

Valedora do Pobo

ANEXO I

Aspirante

Puntuación total