DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 26 Martes, 6 de febreiro de 2024 Páx. 11097

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

ORDE do 25 de xaneiro de 2024 pola que se resolve a convocatoria para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo convocado mediante a Orde do 20 de novembro de 2023.

Mediante a Orde do 20 de novembro de 2023, publicada no Diario Oficial de Galicia número 228, do 30 de novembro, convocouse a provisión, polo sistema de libre designación, do posto de traballo da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade que se detalla no anexo.

De conformidade co establecido no artigo 92 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e no artigo 27 do Decreto 151/2022, do 4 de agosto, polo que se aproba o Regulamento dos procedementos de mobilidade do persoal funcionario de carreira da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais integrantes do sector público autonómico, e no uso das atribucións conferidas polo artigo 17.2.c) da dita lei, esta consellería

DISPÓN:

Primeiro. Resolver a dita convocatoria, coa adxudicación do destino á funcionaria que se expresa no anexo desta orde, seleccionada conforme o establecido nas bases da convocatoria, efectuada pola Orde desta consellería do 20 de novembro de 2023.

Segundo. O cesamento no actual destino da funcionaria que obtivo praza producirase no prazo de tres días hábiles, que se contarán a partir do seguinte ao da data da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

A toma de posesión do novo destino deberase realizar no prazo de tres días hábiles seguintes ao do cesamento, se non implica cambio de residencia, ou de sete días hábiles se comporta cambio de residencia, ou dun mes, se comporta o reingreso ao servizo activo, conforme o establecido no artigo 8 do Decreto 151/2022, do 4 de agosto.

Terceiro. A persoa responsable do centro en que cause baixa a funcionaria, así como a daquel no cal obteña destino, consignarán no título administrativo as correspondentes dilixencias de cesamento e toma de posesión, dentro do prazo sinalado no parágrafo anterior.

Cuarto. Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante esta consellería, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderán impugnala directamente ante o xulgado do contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 25 de xaneiro de 2024

Elena Rivo López
Conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade

ANEXO

Apelidos e nome: Romagnoli Gil, María del Sol.

DNI: **4912***.

Grupo/subgrupo: C2.

Corpo ou escala: 2059-Corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

Código do posto: EI.502.00.000.15770.001.

Denominación: secretario/a do/da director/a xeral.

Nivel: 18.

Centro directivo: Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación.

Localidade: Santiago de Compostela.

* O DNI amósase cifrado co fin de protexer os datos de carácter persoal.