DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 33 Xoves, 15 de febreiro de 2024 Páx. 13576

III. Outras disposicións

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 31 de xaneiro de 2024, da Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación, pola que publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 3 de xaneiro de 2023 pola que se establecen, para o período 2023-2025, as bases reguladoras polas que se rexerán as accións formativas do Plan de formación para o emprego (persoas traballadoras ocupadas) e se realiza a súa primeira convocatoria para os exercicios 2023-2024 (código de procedemento TR302A).

A Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (DOG núm. 121, do 25 de xuño), dispón no seu artigo 15.1, relativo á publicidade das subvencións concedidas, que os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, programa e crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario/a, contía concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

A Orde da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade do 3 de xaneiro de 2023 (DOG núm. 27, do 8 de febreiro) estableceu as bases polas cales se rexerán as accións formativas do Plan de formación para o emprego (persoas traballadoras ocupadas) e realizou a súa primeira convocatoria para os exercicios 2023-2024.

O seu obxecto consiste no establecemento das bases reguladoras e as condicións polas cales se rexerán, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, tanto as convocatorias públicas como a execución das accións formativas do Plan de formación para o emprego dirixido a persoas traballadoras ocupadas, xestionadas pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade.

As subvencións concedidas ao abeiro do disposto na Orde do 3 de xaneiro de 2023 teñen como finalidade o financiamento de programas de formación destinados á cualificación profesional das persoas traballadoras ocupadas e están dirixidas á adquisición e mellora de competencias profesionais relacionadas cos requirimentos de produtividade e competitividade das empresas que teñan os seus centros de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia, ás necesidades de adaptación aos cambios operados no posto de traballo e ás aspiracións de promoción profesional e desenvolvemento persoal das persoas traballadoras, de forma que as capacite para o desenvolvemento cualificado da profesión e lles permita mellorar a súa empregabilidade.

Poden ser beneficiarias das subvencións a que se refiren estas bases as entidades que sexan titulares de centros ou entidades de formación inscritos para impartir formación profesional para o emprego no ámbito laboral da Comunidade Autónoma de Galicia naquelas especialidades formativas para as cales soliciten subvención, xa sexa na modalidade presencial, de teleformación ou mixta.

Destinouse inicialmente á primeira convocatoria un importe total de 7.772.334 €, distribuído en dúas anualidades, para imputar con cargo ás aplicacións 2023 11.50.323B.471.0 e 2023 11.50.323B.481.0, con código de proxecto 2013 00493.

Mediante a Resolución da Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación do 30 de xuño de 2023, publicada no DOG núm. 131, do 11 de xullo, redistribuíronse os créditos orzamentarios recollidos na Orde do 3 de xaneiro de 2023.

Ao abeiro do disposto na Orde do 3 de xaneiro de 2023 ampliouse, mediante a publicación da Orde do 11 de decembro de 2023 (DOG núm. 238, do 18 de decembro), o importe total dos créditos destinados á primeira convocatoria de subvencións para o financiamento das accións formativas do Plan de formación para o emprego (persoas traballadoras ocupadas) da Comunidade Autónoma de Galicia para os exercicios 2023 e 2024.

A distribución final dos créditos, desagregada por aplicación orzamentaria e anualidade, foi a seguinte:

Crédito

Aplicación

Proxecto

Importe

Importes totais

2023

2024

Inicial, segundo a redistribución da Resolución do 30 de xuño de 2023

11.50.323B.471.0

2013 00493

3.458.662,87 €

3.107.167,27 €

6.565.830,14 €

11.50.323B.481.0

313.671,13 €

892.832,73 €

1.206.503,86 €

Crédito inicial

3.772.334,00 €

4.000.000,00 €

7.772.334,00 €

Ampliación

11.50.323B.471.0

2013 00493

899.044,35 €

689.954,40 €

1.588.998,75 €

11.50.323B.481.0

64.349,87 €

64.254,52 €

128.604,39 €

Ampliación de crédito

963.394,22 €

754.208,92 €

1.717.603,14 €

Crédito total (inicial + ampliación)

4.735.728,22 €

4.754.208,92 €

9.489.937,14 €

A relación de subvencións concedidas ás entidades beneficiarias, ordenadas por código de expediente, publícase como anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 31 de xaneiro de 2024

Zeltia Lado Lago
Directora xeral de Formación
para o Emprego e Orientación

ANEXO

Liña I. Programa de formación transversal.

Liña II. Programa de formación vencellada á Axenda galega das capacidades.

Código de expediente

Denominación da entidade

NIF

Aplicación orzamentaria

Programa formativo

Importe concedido

TR302A-2023/000001-0

Femxa Formación, S.L.

B36338051

11.50.323B.471.0

Liña I

120.566,25 €

TR302A-2023/000003-0

Lidera Knowledge, S.L.

B27821305

11.50.323B.471.0

Liña I

134.400,00 €

TR302A-2023/000004-0

Lidera Knowledge, S.L.

B27821305

11.50.323B.471.0

Liña II

229.950,00 €

TR302A-2023/000005-0

Nred Soluciones Formativas

B27700012

11.50.323B.471.0

Liña I

124.110,00 €

TR302A-2023/000006-0

Followup & Control, S.L.U.

B27827559

11.50.323B.471.0

Liña I

120.487,50 €

TR302A-2023/000007-0

Followup & Control, S.L.U.

B27827559

11.50.323B.471.0

Liña II

183.067,50 €

TR302A-2023/000008-0

Nred Soluciones Formativas

B27700012

11.50.323B.471.0

Liña II

185.692,50 €

TR302A-2023/000009-0

Adquiero Servicios Integrados, S.L.

B27726397

11.50.323B.471.0

Liña II

180.600,00 €

TR302A-2023/000010-0

Adquiero Servicios Integrados, S.L.

B27726397

11.50.323B.471.0

Liña I

123.716,25 €

TR302A-2023/000011-0

Femxa Formación, S.L.

B36338051

11.50.323B.471.0

Liña II

185.955,00 €

TR302A-2023/000012-0

Centro de Estudios Activa Formación, S.L.

B36832723

11.50.323B.471.0

Liña I

123.795,00 €

TR302A-2023/000013-0

Centro de Iniciativas Profesionales (CIP)

B36757557

11.50.323B.471.0

Liña I

123.060,00 €

TR302A-2023/000014-0

Centro de Estudios Activa Formación, S.L.

B36832723

11.50.323B.471.0

Liña II

185.325,00 €

TR302A-2023/000015-0

Ideaspropias Editorial, S.L.

B36957124

11.50.323B.471.0

Liña I

123.585,00 €

TR302A-2023/000016-0

Ideaspropias Editorial, S.L.

B36957124

11.50.323B.471.0

Liña II

185.220,00 €

TR302A-2023/000017-0

Formacomer Gadicom, S.L.

B27879196

11.50.323B.471.0

Liña I

122.850,00 €

TR302A-2023/000018-0

Formacomer Gadicom, S.L.

B27879196

11.50.323B.471.0

Liña II

181.781,25 €

TR302A-2023/000019-0

Fortec, Formación y Tecnología, S.L.

B50737659

11.50.323B.471.0

Liña I

141.435,00 €

TR302A-2023/000020-0

Centro de Iniciativas Profesionales (CIP)

B36757557

11.50.323B.471.0

Liña II

180.915,00 €

TR302A-2023/000034-0

G12 Grupo Empresarial de Servicios, S.L.

B36993509

11.50.323B.471.0

Liña I

124.356,75 €

TR302A-2023/000035-0

G12 Grupo Empresarial de Servicios, S.L.

B36993509

11.50.323B.471.0

Liña II

186.222,00 €

TR302A-2023/000036-0

Academia Postal 3 Vigo, S.L.

B36795565

11.50.323B.471.0

Liña II

186.453,75 €

TR302A-2023/000037-0

Academia Postal 3 Vigo, S.L.

B36795565

11.50.323B.471.0

Liña I

124.351,50 €

TR302A-2023/000038-0

Educatic Gap Pue

B36897239

11.50.323B.471.0

Liña II

186.511,50 €

TR302A-2023/000039-0

Educatic Gap Pue

B36897239

11.50.323B.471.0

Liña I

124.351,50 €

TR302A-2023/000040-0

Moba Skill Training, S.L.

B32327934

11.50.323B.471.0

Liña II

186.451,58 €

TR302A-2023/000042-0

Confederación Empresarial de Ourense (CEO)

G32012742

11.50.323B.481.0

Liña I

121.824,75 €

TR302A-2023/000043-0

Moba Skill Training, S.L.

B32327934

11.50.323B.471.0

Liña I

124.335,15 €

TR302A-2023/000049-0

Centro de Formación Ica, S.L.

B36995934

11.50.323B.471.0

Liña II

211.684,06 €

TR302A-2023/000050-0

Centro de Formación Ica, S.L.

B36995934

11.50.323B.471.0

Liña I

148.050,00 €

TR302A-2023/000053-0

Confederación Empresarial de Ourense (CEO)

G32012742

11.50.323B.481.0

Liña II

186.471,25 €

TR302A-2023/000057-0

Confeder. Empresarios de Pontevedra (CEP)

G36615219

11.50.323B.481.0

Liña I

124.350,00 €

TR302A-2023/000058-0

Confeder. Empresarios de Pontevedra (CEP)

G36615219

11.50.323B.481.0

Liña II

183.037,50 €

TR302A-2023/000062-0

She Herencia, S.L.

B81565020

11.50.323B.471.0

Liña II

219.922,50 €

TR302A-2023/000063-0

Red Impulsa Formación, S.L.

B87877122

11.50.323B.471.0

Liña II

225.750,00 €

TR302A-2023/000064-0

Red Impulsa Formación, S.L.

B87877122

11.50.323B.471.0

Liña I

145.845,00 €

TR302A-2023/000068-0

Magnafor Qualitas, S.L.

B36565679

11.50.323B.471.0

Liña I

81.765,90 €

TR302A-2023/000069-0

Nt For Learning, S.L.

B15549413

11.50.323B.471.0

Liña I

150.675,00 €

TR302A-2023/000070-0

Escuela Profesional de Hostelería del Baixo Miño, S.L.

B94147725

11.50.323B.471.0

Liña I

100.798,50 €

TR302A-2023/000071-0

Nt For Learning, S.L.

B15549413

11.50.323B.471.0

Liña II

226.800,00 €

TR302A-2023/000072-0

Comercialización Transfronteriza

B32157976

11.50.323B.471.0

Liña II

52.032,00 €

TR302A-2023/000075-0

Magnafor Qualitas, S.L.

B36565679

11.50.323B.471.0

Liña II

97.618,50 €

TR302A-2023/000076-0

Escuela Profesional de Hostelería del Baixo Miño, S.L.

B94147725

11.50.323B.471.0

Liña II

64.017,75 €

TR302A-2023/000077-0

Fundación Nortempo

G70009949

11.50.323B.481.0

Liña I

148.050,00 €

TR302A-2023/000081-0

Anfaco Asoc. Nac. de Fabricantes de Conservas de Pescado

G36625309

11.50.323B.481.0

Liña II

92.064,00 €

TR302A-2023/000082-0

Fundación Nortempo

G70009949

11.50.323B.481.0

Liña II

207.900,00 €

TR302A-2023/000085-0

Método Estudios Consultores, S.L.

B27700475

11.50.323B.471.0

Liña I

150.806,25 €

TR302A-2023/000086-0

Consultora Monte Alto, S.L.

B36857993

11.50.323B.471.0

Liña I

137.550,00 €

TR302A-2023/000087-0

Método Estudios Consultores, S.L.

B27700475

11.50.323B.471.0

Liña II

199.500,00 €

TR302A-2023/000089-0

Consultora Monte Alto, S.L.

B36857993

11.50.323B.471.0

Liña II

200.156,25 €

TR302A-2023/000097-0

Norformación, S.L.

B36343218

11.50.323B.471.0

Liña I

123.185,25 €

TR302A-2023/000101-0

Licencify, S.L.

B88429410

11.50.323B.471.0

Liña II

200.156,25 €

TR302A-2023/000103-0

Informática San Benito, S.L.

B36512903

11.50.323B.471.0

Liña II

179.568,90 €

TR302A-2023/000104-0

Informática San Benito, S.L.

B36512903

11.50.323B.471.0

Liña I

119.750,75 €

TR302A-2023/000105-0

Iniciativas Organizativas de Empresa, S.L.

B73279994

11.50.323B.471.0

Liña II

186.401,25 €

TR302A-2023/000118-0

Aepo Poio, S.L.

B36399152

11.50.323B.471.0

Liña I

109.790,25 €

TR302A-2023/000125-0

Método Business School, S.L.

B90482340

11.50.323B.471.0

Liña II

208.824,00 €

TR302A-2023/000126-0

Método Business School, S.L.

B90482340

11.50.323B.471.0

Liña I

150.395,25 €

TR302A-2023/000131-0

Confederación Empresarios Coruña (CEC)

G15029960

11.50.323B.481.0

Liña I

119.939,70 €

TR302A-2023/000132-0

Confederación Empresarios Coruña (CEC)

G15029960

11.50.323B.481.0

Liña II

144.121,05 €

TR302A-2023/000148-0

Open Ourense, S.L.

B32293599

11.50.323B.471.0

Liña I

112.030,05 €

TR302A-2023/000167-0

Open Ourense, S.L.

B32293599

11.50.323B.471.0

Liña II

131.157,75 €