DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 33 Xoves, 15 de febreiro de 2024 Páx. 13686

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Redondela

ANUNCIO da oferta de emprego público para o ano 2023.

A alcaldesa ditou a Resolución núm. 2023-3100, do 26 de decembro de 2023, pola que aprobou a oferta de emprego público do Concello de Redondela, en que se dispón que se publique no Boletín Oficial da provincia de Pontevedra (BOPPO). En cumprimento da citada resolución, publicouse a oferta de emprego público do Concello de Redondela para o ano 2023, no BOPPO núm. 249, do 29 de decembro, cuxas prazas que se ofertan son as seguintes:

– Quenda libre:

A) Persoal funcionario, a tempo completo.

Prazas

Denominación

Escala

Subescala

Clase

Categoría

Grupo-subgrupo

2

Auxiliares da Administración xeral

Admón. xeral

Auxiliar

-

-

C2

1 (*)

Policía local

Básica

Servizos especiais

Policía local

Policía

C1

1

Oficial de obras e servizos

Admón. especial

Servizos especiais

Persoal oficios

Oficial

C2

1

Vixiante de vías e obras

Admón. especial

Servizos especiais

Comet. espec.

Vixiante

C2

(*) Praza reservada ao sistema de mobilidade.

B) Persoal laboral fixo, a tempo completo.

Prazas

Denominación

Categoría

Grupo-subgrupo

2

Xefes/as de intervención e emerxencias

Oficial

C2

1

Limpador/a

Operario/a

Disposición adicicional 6ª

1

Operario/a de Limpeza

Operario/a

Disposición adicicional 6ª

C) Persoal laboral fixo, a tempo parcial.

Prazas

Denominación

Categoría

Grupo-subgrupo

1

Mestre/a de saxofón

(Máximo 28 horas semanais)

Mestre/a

A2

1

Mestre/a de percusión

(Máximo 17 horas semanais)

Mestre/a

A2

1

Mestre/a de linguaxe musical

(Máximo 22 horas semanais)

Mestre/a

A2

– Quenda promoción interna:

A) Persoal funcionario, a tempo completo.

Prazas

Denominación

Escala

Subescala

Clase

Categoría

Grupo-subgrupo

1

Administrativo/a

Admón. xeral

administrativa

-

-

C1

2

Oficiais de obras e servizos

Admón. especial

Servizos especiais

Persoal oficios

Oficial

C2

B) Persoal laboral fixo, a tempo completo.

Prazas

Denominación

Categoría

Grupo-subgrupo

1 (*)

Operario/a de Ensino

Operario/a

Disposición adicicional 6ª

(*) Praza reservada para persoas con diversidade funcional.

O prazo máximo para a execución dos correspondentes procesos selectivos será de 3 anos contados desde a publicación deste anuncio no Boletín Oficial da provincia de Pontevedra.

RECURSOS:

Contra o acordo de aprobación da oferta de emprego público, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer o recurso potestativo de reposición ante a Alcaldía, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOPPO, ao abeiro do establecido no artigo 124 da Lei 39/2015, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente, o recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Vigo no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao desta publicación, consonte o disposto nos artigos 8.1 e 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xuño, da xurisdición contencioso-administrativa.

No caso de que se interpoña o recurso potestativo de reposición, este deberase resolver e notificar no prazo dun mes segundo establece o artigo 124.2 da devandita Lei 39/2015, entendéndose desestimado o recurso de reposición polo transcurso do dito prazo sen resolución expresa notificada, de conformidade co establecido na Lei 39/2015; entón as persoas interesadas poderán interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de seis meses contados desde o día seguinte de aquel en que deba entenderse presuntamente desestimado o recurso de reposición interposto, consonte o establecido no artigo 46.1) e 4) da Lei 29/1998, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Non obstante, tamén se poderá interpoñer calquera outro recurso que as persoas interesadas consideren procedentes conforme dereito.

Redondela, 8 de xaneiro do 2024

Digna Rosa Rivas Gómez
Alcaldesa