DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 37 Mércores, 21 de febreiro de 2024 Páx. 14970

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Portos de Galicia

RESOLUCIÓN do 6 de febreiro de 2024 pola que se fai público o outorgamento de varias concesións administrativas en terreos de dominio público portuario.

Cumpridos os trámites previstos na Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia, acordouse, en virtude do indicado no seu artigo 70.13, dar publicidade ás resolucións, que poñen fin á vía administrativa, dos outorgamentos das seguintes concesións en dominio público portuario, con suxeición ás condicións estipuladas nos pregos de condicións correspondentes:

– Data da resolución: 20.11.2023.

Tipo de trámite: outorgamento de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 12-43-23-C-2.

Obxecto da concesión: ocupación do dominio público portuario en superficie e do edificio 12.43.edf.001-(lonxa nova e 8 departamentos) titularidade de Portos de Galicia para o desenvolvemento da actividade comercial de lonxa para o sector pesqueiro e/ou marisqueiro.

Porto: Portosín.

Concesionario: Confraría de Pescadores de Portosín.

Superficie concedida no título concesional: 1.855 m².

Investimento: 0 €.

Prazo da concesión: dez (10) anos.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 3.480,61 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario e en concepto de taxas por desenvolvemento de actividades comerciais ou industriais e de servizos, unha porcentaxe do importe neto da cifra de negocio anual que corresponderá ao 2,0 % das actividades non estritamente portuarias de venda de produtos alimenticios e bebidas en máquinas de vending e de 0,0015 € por quilogramo de pesca vendida na lonxa.

– Data da resolución: 9.11.2023.

Tipo de trámite: prórroga de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 14-03-07-C-1.

Obxecto da concesión: instalación dunha rede de telecomunicacións na avenida Valle Inclán.

Porto: Foz.

Concesionario: R Cable y Telecomunicacións, S.A.

Superficie concedida no título concesional: 103 m².

Investimento: 0 €.

Prazo da concesión: ata o 21.5.2031.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 0,93 €/m² anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario e en concepto de taxas por desenvolvemento de actividades comerciais ou industriais e de servizos, unha porcentaxe do importe neto da cifra de negocio anual que corresponderá ao 1,0 % das actividades portuarias de redes de fornecementos e comunicacións a instalacións portuarias.

– Data da resolución: 18.12.2023.

Tipo de trámite: outorgamento de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 12-44-21-C-1.

Obxecto da concesión: ocupación do dominio público portuario en superficie e ocupación parcial do edificio clave 12.44.edf.002 (lonxa e 6 departamentos L) para o desenvolvemento das actividades de lonxa, fábrica de xeo e garaxe para medios mecánicos da confraría.

Porto: Porto do Son.

Concesionario: Confraría de Pescadores de Porto do Son.

Superficie concedida no título concesional: 861 m².

Investimento: 5.808 € (sen IVE).

Prazo da concesión: dez (10) anos.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 3.261,59 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario e en concepto de taxas por desenvolvemento de actividades comerciais ou industriais e de servizos, unha porcentaxe do importe neto da cifra de negocio anual que corresponderá ao 1,0 % das actividades portuarias de fábricas de xeo, do 1,0 % das actividades portuarias de cámaras de frío, do 1,0 % das actividades portuarias de medios mecánicos vinculados ás actividades portuarias e de 0,0015 € por quilogramo de pesca vendida na lonxa.

– Data da resolución: 26.12.2023.

Tipo de trámite: outorgamento de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 13-36-21-C-2.

Obxecto da concesión: ocupación do dominio público portuario en superficie, da ocupación parcial do edificio 13.36.edf.001 (lonxa e 7 departamentos) e ocupación total do edificio 13.36.edf.006 (nave de descarga moluscos) para o desenvolvemento da actividade comercial de lonxa.

Porto: Tragove.

Concesionario: Confraría de Pescadores de Cambados.

Superficie concedida no título concesional: 2.265 m².

Investimento: 1.075.916,28 € (con IVE).

Prazo da concesión: dez (10) anos.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 4.638,84 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxa de ocupación do dominio público portuario e en concepto de taxa por desenvolvemento de actividades comerciais ou industriais e de servizos, será de 0,0015 € por quilogramo de pesca vendida na lonxa.

– Data da resolución: 11.12.2023.

Tipo de trámite: outorgamento de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 12-50-22-C-1.

Obxecto da concesión: ocupación do dominio público portuario en superficie e do edificio 12.50.edf.008 (naves Escurís) e soto do edificio 12.50.edf.016 (casa Escurís) titularidade de Portos de Galicia para o desenvolvemento da actividade de oficinas e invernaxe de embarcacións.

Porto: A Pobra do Caramiñal.

Concesionario: Pérez Queiruga e hijos, S.L.

Superficie concedida no título concesional: 3.926 m².

Investimento: 337.292,3 € (sen IVE).

Prazo da concesión: vinte e cinco (25) anos.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 22.290,60 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario e en concepto de taxas por desenvolvemento de actividades comerciais ou industriais e de servizos, unha porcentaxe do importe neto da cifra de negocio anual que corresponderá ao 1,5 % das actividades portuarias de naves de almacenaxe e do 1,5 % das actividades portuarias de oficinas.

– Data da resolución: 30.10.2023.

Tipo de trámite: outorgamento de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 13-25-22-C-1.

Obxecto da concesión: ocupación do dominio público portuario en superficie e do edificio da lonxa para o desenvolvemento da actividade comercial de lonxa, cámaras frigoríficas e cetaria, para o sector pesqueiro e/ou marisqueiro.

Porto: Cesantes.

Concesionario: Confraría de Pescadores San Juan de Redondela.

Superficie concedida no título concesional: 482 m².

Investimento: 13.775,51 € (sen IVE).

Prazo da concesión: dez (10) anos.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 2.957,32 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario e en concepto de taxas por desenvolvemento de actividades comerciais ou industriais e de servizos, unha porcentaxe do importe neto da cifra de negocio anual que corresponderá ao 1,0 % das actividades portuarias de cámaras de frío, do 1,0 % das actividades portuarias de cetarias e de 0,0015 € por quilogramo de pesca vendida na lonxa.

– Data da resolución: 3.11.2023.

Tipo de trámite: outorgamento de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 12-37-22-C-3.

Obxecto da concesión: ocupación do dominio público portuario en superficie e do departamento nº 1 do edificio 12.37.edf.001 (15 departamentos) e substitución das cámaras de conxelación para o desenvolvemento das actividades de servizo de cámaras de conxelación e cursos de formación do ámbito marítimo.

Porto: Portocubelo (Lira).

Concesionario: Confraría de Pescadores de Lira.

Superficie concedida no título concesional: 232 m².

Investimento: 77.501,00 € (sen IVE).

Prazo da concesión: quince (15) anos.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 2.691,32 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario e en concepto de taxas por desenvolvemento de actividades comerciais ou industriais e de servizos, unha porcentaxe do importe neto da cifra de negocio anual que corresponderá ao 1,0 % das actividades portuarias de cámaras de frío, do 1,5 % das actividades portuarias de oficinas e do 1,0 % das actividades portuarias de ensinanzas náuticas.

– Data da resolución: 7.11.2023.

Tipo de trámite: modificación substancial de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 13-36-88-C-1.

Obxecto da concesión: construción dunha instalación dun aparello surtidor de gasóleo con dous tanques de 50.000 lt e un aparello surtidor de gasolina cun tanque de 25.000 lt no porto de Tragove.

Porto: Tragove.

Concesionario: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.

Superficie concedida no título concesional: 188,65 m².

Investimento: 0 €.

Prazo da concesión: ata o 30.9.2028.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 796,10 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario e en concepto de taxas por desenvolvemento de actividades comerciais ou industriais e de servizos, unha porcentaxe do importe neto da cifra de negocio anual que corresponderá ao 1,0 % das actividades portuarias de subministración de combustible a buques.

– Data da resolución: 7.11.2023.

Tipo de trámite: modificación substancial de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 13-10-04-C-1.

Obxecto da concesión: ocupación de terreos con destino a instalacións de subministración de combustibles a embarcacións.

Porto: Portonovo.

Concesionario: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.

Superficie concedida no título concesional: 113,79 m².

Investimento: 12.811,11 € (sen IVE).

Prazo da concesión: ata o 19.1.2034.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 506,88 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario e en concepto de taxas por desenvolvemento de actividades comerciais ou industriais e de servizos, unha porcentaxe do importe neto da cifra de negocio anual que corresponderá ao 1,0 % das actividades portuarias de subministración de combustible a buques.

– Data da resolución: 7.12.2023.

Tipo de trámite: outorgamento de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 13-05-22-C-2.

Obxecto da concesión: ocupación do dominio público portuario soterrado para a instalación de liña eléctrica soterrada para o desenvolvemento da actividade de dar subministración eléctrica.

Porto: Vilanova de Arousa.

Concesionario: Unión Fenosa Distribución Electricidad, S.A.

Superficie concedida no título concesional: 2.498 m².

Investimento: 9.149,92 € (sen IVE).

Prazo da concesión: vinte (20) anos.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 4.146,68 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario e en concepto de taxas por desenvolvemento de actividades comerciais ou industriais e de servizos, unha porcentaxe do importe neto da cifra de negocio anual que corresponderá ao 1,0 % das actividades portuarias de redes de fornecementos e comunicacións a instalacións portuarias.

– Data da resolución: 7.12.2023.

Tipo de trámite: outorgamento de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 13-19-22-C-1.

Obxecto da concesión: ocupación do dominio público portuario soterrado para a construción dunha canalización e regularización da rede existente para o desenvolvemento da actividade de subministración eléctrica.

Porto: Aldán.

Concesionario: Unión Fenosa Distribución Electricidad, S.A.

Superficie concedida no título concesional: 2.221 m².

Investimento: 4.665,25 € (sen IVE).

Prazo da concesión: vinte (20) anos.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 2.076,27 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario e en concepto de taxas por desenvolvemento de actividades comerciais ou industriais e de servizos, unha porcentaxe do importe neto da cifra de negocio anual que corresponderá ao 1,0 % das actividades portuarias de redes de fornecementos e comunicacións a instalacións portuarias.

– Data da resolución: 11.1.2024.

Tipo de trámite: outorgamento de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 12-27-21-C-1.

Obxecto da concesión: ocupación do dominio público portuario soterrado para a instalación de liña eléctrica de baixa tensión soterrada para o desenvolvemento da actividade de dar subministración eléctrica.

Porto: O Barqueiro.

Concesionario: Unión Fenosa Distribución Electricidad, S.A.

Superficie concedida no título concesional: 407 m².

Investimento: 13.528,01 € (sen IVE).

Prazo da concesión: vinte e cinco (25) anos.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 361,58 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario e en concepto de taxas por desenvolvemento de actividades comerciais ou industriais e de servizos, unha porcentaxe do importe neto da cifra de negocio anual que corresponderá ao 1,0 % das actividades portuarias de redes de fornecementos e comunicacións a instalacións portuarias.

Contra os citados actos administrativos que esgotan a vía administrativa cabe interpor recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela no prazo de dous (2) meses, contados a partir do día seguinte ao da publicación da resolución que faga público o outorgamento.

Non obstante, os interesados poderán interpor contra esta resolución recurso potestativo de reposición, no prazo dun (1) mes contado a partir do día seguinte ao desta publicación, ante o mesmo órgano que a ditou, de acordo co disposto no artigo 123 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 6 de febreiro de 2024

José Antonio Álvarez Vidal
Presidente de Portos de Galicia