DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 47 Mércores, 6 de marzo de 2024 Páx. 17286

III. Outras disposicións

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 27 de febreiro de 2024 pola que se dá publicidade dos beneficiarios das axudas concedidas durante o cuarto trimestre de 2022.

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, o Igape publicará as subvencións concedidas, conforme as bases reguladoras das axudas do Igape, no Diario Oficial de Galicia, con expresión da persoa beneficiaria, finalidade, contía e aplicación orzamentaria.

A persoa beneficiaria está sometida ás obrigas de información e difusión establecidas na regulamentación da UE, en particular as establecidas no anexo XII, punto 2.2, do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013 (DOUE L 347, do 20 de decembro de 2013).

Así mesmo, o Igape tamén publicará as subvencións concedidas en vía de recurso ao abeiro das súas bases reguladoras, unha vez vistos os recursos interpostos contra as resolucións dos expedientes instruídos ao abeiro das súas bases reguladoras e tras propoñer para concesión os proxectos aprobados nos recursos estimados.

En virtude do exposto anteriormente,

RESOLVO:

Primeiro. Dar publicidade á relación de persoas beneficiarias das axudas concedidas polo Igape durante o cuarto trimestre de 2022, que figura como anexo I.

Segundo. Dar publicidade á relación de persoas beneficiarias das axudas concedidas polo Igape en vía de recurso durante o cuarto trimestre de 2022, que figura como anexo II.

Santiago de Compostela, 27 de febreiro de 2024

Covadonga Toca Carús
Directora xeral do Instituto Galego de Promoción Económica

ANEXO I

Norma reguladora: Resolución do 14 de xullo de 2017 (DOG núm. 142, do 27 de xullo) pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a bonificación dos custos do financiamento das pequenas empresas de Galicia, titulares de préstamos superiores a 25.000 euros, instrumentadas mediante convenio de colaboración coas entidades financeiras e as sociedades de garantía recíproca (Liña pequenas empresas).

Finalidade: reducir os custos do financiamento das pequenas empresas para acometer investimentos en Galicia e dotarse da liquidez necesaria para o desenvolvemento da actividade.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 05.A1-741A-7700 e 06.A1-741A-7700 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG204.2017.1.185

Timber Frame España, S.L. (Unipersonal)

2.11.2022

22.500,00

2.334,92

Norma reguladora: Resolución do 13 de xaneiro de 2020 (DOG núm. 22, do 3 de febreiro de 2020) pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: estimular a posta en marcha de proxectos de investimento empresarial en Galicia, coa finalidade principal de dinamizar a actividade económica na Comunidade Autónoma e potenciar o mantemento e creación de emprego, así como a innovación, a través do desenvolvemento e mellora das empresas existentes, así como coa creación e posta en marcha de novas iniciativas empresariais.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 06.A1-741A-7701 e 05.A1-741A-7701 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica. Esta convocatoria finánciase no marco do programa operativo Feder Galicia 1420, que ten unha taxa de cofinanciamento Feder do 80 %, computándose como cofinanciamento nacional o investimento privado elixible dos beneficiarios polo 20 % restante. En particular: obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.04, obxectivo específico 03.04.01, actuación 3.4.1.3, campo de intervención CE001 e liña de actuación 07.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG253.2020.1.197

Palets Cervelo, S.L.

1.12.2022

2.000.000,00

560.000,00

IG253.2020.1.200

Neira Iglesias, José Manuel

1.12.2022

66.800,00

18.036,00

IG253.2020.1.202

Ucalsa Industrial Vigo, S.L.

1.12.2022

456.000,00

88.920,00

IG253.2020.1.205

Anpian Estación de Servicio Reza, S.L.

1.12.2022

174.640,00

47.152,80

IG253.2020.1.206

J2V-AEJM, S.L.

1.12.2022

120.874,04

31.427,25

IG253.2020.1.209

Silmaplast, S.L.

1.12.2022

210.172,00

37.830,96

IG253.2020.1.210

Evolventia, S.L.

1.12.2022

166.270,00

29.928,60

IG253.2020.1.211

Sincro Mecánica, S.L.

1.12.2022

142.233,57

21.335,04

IG253.2020.1.213

Carrera Machine, S.L.

1.12.2022

664.975,85

179.543,48

IG253.2020.1.215

Norperfil, S.L.

1.12.2022

52.550,00

14.714,00

IG253.2020.1.201

Coruñesa de Etiquetas, S.L.

2.12.2022

443.677,00

79.861,86

IG253.2020.1.214

Gasolinera el Jardín, S.L.

2.12.2022

244.977,37

66.143,89

IG253.2020.1.217

Galicia Almacén Logístico, S.L.

2.12.2022

173.328,72

51.998,61

IG253.2020.1.219

Fenestra, S.L.

2.12.2022

246.813,00

59.235,12

IG253.2020.1.221

Digamel, S.A.

2.12.2022

180.314,08

34.259,68

IG253.2020.1.224

Pepe Vieira, S.L.

2.12.2022

627.168,50

188.150,55

IG253.2020.1.225

Imasys Innovación, S.L.

2.12.2022

50.856,88

15.257,07

IG253.2020.1.228

Quantum Innovative, S.L.

2.12.2022

278.532,72

80.718,78

IG253.2020.1.230

Electrón Retracts, S.L.

2.12.2022

59.574,59

17.276,63

IG253.2020.1.231

Mobiliario Comercial Smobel, S.L.

2.12.2022

291.222,07

87.366,62

IG253.2020.1.244

Thune Eureka, S.A.

2.12.2022

66.650,00

11.997,00

IG253.2020.1.270

Mecanizados Moan, S.L.

2.12.2022

380.000,00

102.600,00

IG253.2020.1.226

Matadero de Aves Suavi, S.L.

5.12.2022

1.928.058,79

539.856,46

IG253.2020.1.233

Steelrent, S.L.U.

5.12.2022

383.724,07

115.117,22

IG253.2020.1.238

Topconsulnor, S.L.

5.12.2022

82.519,00

24.755,70

IG253.2020.1.247

Alumetal Monforte, S.L.

5.12.2022

103.900,00

24.936,00

IG253.2020.1.248

Kauman, S.A.

5.12.2022

151.532,00

28.033,42

IG253.2020.1.249

Colchón Durmet, S.L.

5.12.2022

76.691,38

21.473,59

IG253.2020.1.258

Tecnología y Reciclaje de Materiales, S.L.

5.12.2022

706.073,34

141.214,67

IG253.2020.1.259

Encuadernaciones Santiago, S.L.

5.12.2022

978.150,00

293.445,00

IG253.2020.1.262

Maderas Alfonso Import Export, S.L.U.

5.12.2022

150.000,00

45.000,00

IG253.2020.1.269

W. Diamant Herramientas, S.A.

5.12.2022

103.624,00

20.724,80

Norma reguladora: Resolución do 12 de xaneiro de 2022 (DOG núm. 39, do 25 de febreiro) pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a internacionalización dixital das empresas galegas (Galicia Exporta Dixital 2022), financiadas no marco do eixe React-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: apoiar a empresa galega no desenvolvemento e implementación dun programa de internacionalización dixital da empresa.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 05.A1-741A-7700 e 06.A1-741A-7700 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica. Esta convocatoria finánciase ao 100 % no marco do eixe React-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19. En particular: obxectivo temático 13, prioridade de investimento 13.01, obxectivo específico OE 20.01.02-OE React-UE 2, actuación CPSO 20.1.2.7 e liña de actuación 75.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG272.2022.1.94

Sogestone, S.L.

6.10.2022

42.000,00

33.600,00

IG272.2022.1.98

Enertres, Energías Renovables, S.L.U.

6.10.2022

35.500,00

28.400,00

IG272.2022.1.102

Viña Costeira, S.C.G.

6.10.2022

18.500,00

14.800,00

IG272.2022.1.108

Puertas Betanzos, S.L.

6.10.2022

59.210,00

47.368,00

IG272.2022.1.109

Homekit, S.L.

6.10.2022

54.300,00

43.440,00

IG272.2022.1.110

Sacerra, S.L.

6.10.2022

25.000,00

20.000,00

IG272.2022.1.117

Aldea de Buscaros, S.L.

6.10.2022

27.000,00

21.600,00

IG272.2022.1.118

Energías Renovables Anova, S.L.

21.10.2022

49.500,00

39.600,00

IG272.2022.1.119

Northvivor, S.L.

21.10.2022

74.644,31

59.715,45

IG272.2022.1.120

Viveiros Río Tollo, S.L.

21.10.2022

18.480,00

14.784,00

IG272.2022.1.128

Hifas da Terra, S.L.

21.10.2022

52.500,00

42.000,00

IG272.2022.1.129

Reparaciones Náuticas Amura, S.L.

21.10.2022

27.080,00

21.664,00

IG272.2022.1.138

Cadenas y Trincajes, S.L.

21.10.2022

20.500,00

16.400,00

IG272.2022.1.140

Vilarvín, S.L.

21.10.2022

18.000,00

14.400,00

IG272.2022.1.141

Panelship, S.L.U.

21.10.2022

22.000,00

17.600,00

IG272.2022.1.143

Casal Marzoa, María Nieves

9.11.2022

34.000,00

27.200,00

IG272.2022.1.145

Alonso Doldan Ingeniería y Servicios, S.L.

9.11.2022

49.356,00

39.484,80

IG272.2022.1.146

Elaxtic Comfort&dreams, S.L.

9.11.2022

64.098,00

51.278,40

IG272.2022.1.148

Calor Color, S.L.

9.11.2022

25.000,00

20.000,00

IG272.2022.1.151

Astilleros del Ulla, S.L.

9.11.2022

19.000,00

15.200,00

IG272.2022.1.152

Equipos Lagos, S.A.

9.11.2022

67.100,00

53.680,00

IG272.2022.1.153

Artesanía la Galaica, S.L.

9.11.2022

55.000,00

44.000,00

IG272.2022.1.155

Estudios Rafer, S.L.

9.11.2022

27.875,00

22.300,00

IG272.2022.1.156

Alasature, S.L.

9.11.2022

25.511,47

20.409,18

IG272.2022.1.157

Jardincelas, S.L.

9.11.2022

47.550,00

38.040,00

IG272.2022.1.163

Velneo, S.A.

9.11.2022

18.000,00

14.400,00

IG272.2022.1.170

Ulex Soluciones, S.L.

9.11.2022

33.950,00

27.160,00

IG272.2022.1.176

Arvicacao, S.L.

9.11.2022

21.200,00

16.960,00

IG272.2022.1.178

Aplicaciones de Bombeo Industrial, S.L.

21.11.2022

23.405,00

18.724,00

IG272.2022.1.179

Suministros Monte Alba, S.L.

21.11.2022

22.450,00

17.960,00

IG272.2022.1.181

Granja Campomayor, S.L.

21.11.2022

19.870,00

15.896,00

IG272.2022.1.183

Brigal, S.A.

21.11.2022

26.000,00

20.800,00

IG272.2022.1.185

García Pérez do Ribeiro, S.L.

21.11.2022

22.574,00

18.059,20

IG272.2022.1.191

Miramar Cruises, S.L.

21.11.2022

38.000,00

30.400,00

IG272.2022.1.195

Sopregal, S.L.U.

21.11.2022

40.866,00

32.692,80

IG272.2022.1.197

Aluminios Gardo, S.L.

1.12.2022

68.800,00

55.040,00

IG272.2022.1.203

Qaroní Emea, S.L.

1.12.2022

22.700,00

18.160,00

IG272.2022.1.204

Mariscos Campelo, S.A.

1.12.2022

30.000,00

24.000,00

IG272.2022.1.207

Walkin & Eatin Galicia, S.L.

1.12.2022

27.350,00

21.880,00

IG272.2022.1.220

Millasur, S.L.

1.12.2022

49.500,00

39.600,00

IG272.2022.1.224

Soluciones para el Rural Intega, S.L.

1.12.2022

98.200,00

78.560,00

IG272.2022.1.225

Enxendra Technologies, S.L.

1.12.2022

20.000,00

16.000,00

IG272.2022.1.227

Alkanatur Drops, S.L.U.

1.12.2022

19.249,00

15.399,20

IG272.2022.1.228

Marcaxe Deza, S.L.

1.12.2022

51.300,00

41.040,00

IG272.2022.1.234

Creaciones Foque, S.L.

1.12.2022

25.000,00

20.000,00

IG272.2022.1.208

Materiales de Construcción J.A. Martínez, S.L.

2.12.2022

22.574,00

18.059,20

IG272.2022.1.211

Teimas Global, S.L.

2.12.2022

21.000,00

16.800,00

IG272.2022.1.229

Councilbox Technology, S.L.

2.12.2022

34.500,00

27.600,00

IG272.2022.1.231

Irisana, S.A.

2.12.2022

51.300,00

41.040,00

IG272.2022.1.237

Esmotec Gestión de Proyectos, S.L.

13.12.2022

46.200,00

36.960,00

IG272.2022.1.241

Hydraulic Tecnical Suply, S.L.

13.12.2022

19.000,00

15.200,00

Norma reguladora: Resolución do 16 de marzo de 2022 (DOG núm. 53, do 17 de marzo) pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica, que aproba as bases reguladoras das axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas 2022), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade: incentivar a realización de accións de promoción exterior xeradoras de vantaxes competitivas que incidan na proxección e posicionamento das empresas galegas nos mercados internacionais.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 06.A1-741A-7708 e 05.A1-741A-7708 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica. Estas axudas están cofinanciadas ao 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 e, en particular: obxectivo temático 03; prioridade de investimento 03.04; obxectivo específico 03.04.03; actuación CPSO 03.04.03.01; campo de intervención: 066; liña de actuación 15.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG230.2022.1.1

Real Conservera Española, S.L.

20.12.2022

1.526,23

1.163,60

IG230.2022.1.3

Brabander 2, S.L.

20.12.2022

12.000,00

8.400,00

IG230.2022.1.4

Viveros Juan Peixoto, S.L.

20.12.2022

2.888,29

2.888,29

IG230.2022.1.5

Torre de Núñez de Conturiz, S.L.

20.12.2022

2.888,29

2.888,29

IG230.2022.1.6

Transmedia Comunicación y Prensa, S.L.

20.12.2022

8.664,88

8.664,88

IG230.2022.1.8

360 Zolutions Europe, S.L.

20.12.2022

13.776,59

11.376,59

IG230.2022.1.9

Tubería y Calderería, S.L.

20.12.2022

10.776,59

9.276,59

IG230.2022.1.11

Fiablone, S.L.

20.12.2022

10.888,29

8.488,29

IG230.2022.1.12

I Mas D3 Equipamiento Tecnológicos, S.L.

20.12.2022

5.776,59

5.776,59

IG230.2022.1.13

Santos Equip. de Interiores, S.L.

20.12.2022

8.000,00

5.600,00

IG230.2022.1.14

Eduardo Guillén, S.L.

20.12.2022

8.664,87

8.664,87

IG230.2022.1.16

Arvicacao, S.L.

20.12.2022

5.776,59

5.776,59

IG230.2022.1.17

Fba Indaga Soft, S.L.

20.12.2022

25.804,24

22.684,24

IG230.2022.1.18

Bodegas Chaves, S.L.

20.12.2022

14.553,17

13.653,17

IG230.2022.1.19

Cerámicas Técnicas Galegas, S.L.

20.12.2022

9.776,59

8.576,59

IG230.2022.1.20

Informática y Networking Compostela, S.L.U.

20.12.2022

14.888,29

11.288,29

IG230.2022.1.21

Sg Entornos Turísticos, S.L.

20.12.2022

8.000,00

5.600,00

IG230.2022.1.24

Hermasa Canning Technology, S.A.

20.12.2022

2.888,29

2.888,29

IG230.2022.1.26

Galician Country Homes, S.L.U.

20.12.2022

26.747,33

22.622,33

IG230.2022.1.27

Cabomar Congelados, S.A.

20.12.2022

5.776,58

5.776,58

IG230.2022.1.28

Copemar, S.A.

20.12.2022

20.555,29

20.165,29

IG230.2022.1.30

Plasmitec 2010, S.L.

20.12.2022

5.776,59

5.776,59

IG230.2022.1.31

Cecoagro Central de Compras, S.L.

20.12.2022

25.000,00

17.500,00

IG230.2022.1.32

Netun Solutions, S.L.

20.12.2022

16.888,29

12.688,29

IG230.2022.1.33

Textiles Dosan, S.L.

20.12.2022

39.518,06

33.728,06

IG230.2022.1.34

Plymouth Rubber Europa, S.A.U.

20.12.2022

28.882,95

28.882,95

IG230.2022.1.35

Rotelpa, S.L.

20.12.2022

20.000,00

14.000,00

IG230.2022.1.36

Ausavil2, S.L.

20.12.2022

5.776,59

5.776,59

IG230.2022.1.37

Misutonida, S.L.

20.12.2022

2.888,29

2.888,29

IG230.2022.1.39

Quantum Ingeniería Europea, S.L.

20.12.2022

5.776,59

5.776,59

IG230.2022.1.41

Tecsoled, S.L.

20.12.2022

11.776,59

9.976,59

IG230.2022.1.43

Ingeniería de Proyectos Marinos, S.L.

20.12.2022

2.888,29

2.888,29

IG230.2022.1.44

Villapene Investment, S.L.

20.12.2022

39.282,95

36.162,95

IG230.2022.1.45

Miramar Cruises, S.L.

20.12.2022

8.000,00

5.600,00

IG230.2022.1.46

Asenjo Montenegro Vigo Soluciones, S.L.

20.12.2022

31.845,71

31.245,71

IG230.2022.1.47

Pardiñas López, S.L.

20.12.2022

55.218,06

44.718,06

IG230.2022.1.50

Tokapp Online, S.L.

20.12.2022

9.388,29

7.438,29

IG230.2022.1.51

Electrón Retracts, S.L.

20.12.2022

39.401,57

36.101,57

IG230.2022.1.53

Montajes Conserveros de Galicia, S.L.

20.12.2022

14.664,88

12.864,88

IG230.2022.1.54

Mía & Lía, S.L.U.

20.12.2022

2.888,29

2.888,29

IG230.2022.1.59

Urbarrio, S.L.

20.12.2022

11.468,29

8.894,29

IG230.2022.1.60

Pilses, S.L.

20.12.2022

2.888,29

2.888,29

IG230.2022.1.61

Depósitos Coballes, S.L.

20.12.2022

5.776,59

5.776,59

IG230.2022.1.62

Precisgal Utillaje, S.L.

20.12.2022

4.004,00

2.802,80

IG230.2022.1.66

Fraga Fraga, Ana

20.12.2022

23.404,24

21.004,24

IG230.2022.1.67

Bodegas Martín Codax, S.A.U.

20.12.2022

41.689,64

36.981,14

IG230.2022.1.68

Wapping Networks, S.L.

20.12.2022

16.276,59

13.126,59

IG230.2022.1.70

Peter Taboada, S.L.

20.12.2022

20.441,47

18.641,47

IG230.2022.1.71

Adegas Terra de Asorei, S.L.

20.12.2022

19.201,59

15.174,09

IG230.2022.1.72

Tesol, S.L.

20.12.2022

14.888,29

11.288,29

IG230.2022.1.73

Vazva, S.L.

20.12.2022

31.123,65

29.584,95

IG230.2022.1.74

Class One, S.L.

20.12.2022

7.702,12

7.702,12

IG230.2022.1.75

Kinarca, S.A.

20.12.2022

25.180,82

23.980,82

IG230.2022.1.77

Copesma Congelados, S.L.

20.12.2022

8.664,88

8.664,88

IG230.2022.1.78

Bmc Construction Estudio & Contract, S.L.U.

20.12.2022

17.329,76

17.329,76

IG230.2022.1.80

Cerna Ingeniería y Asesoría Medioambiental, S.L.L.

20.12.2022

26.888,29

19.688,29

IG230.2022.1.82

Anforum Barricas de Piedra, S.L.

20.12.2022

8.640,00

6.048,00

IG230.2022.1.83

Creaciones Foque, S.L.

20.12.2022

36.438,80

33.738,80

IG230.2022.1.84

Ailala-Ailalelo, S.L.

20.12.2022

5.400,00

3.780,00

IG230.2022.1.85

Rotogal, S.L.

20.12.2022

18.773,91

18.773,91

IG230.2022.1.86

Igalia, S.L.

20.12.2022

21.180,83

21.180,83

IG230.2022.1.88

Bader Europe Group, S.L.

20.12.2022

8.664,88

8.664,88

IG230.2022.1.90

Colterxy, S.L.

20.12.2022

2.888,29

2.888,29

IG230.2022.1.91

Industrias Céspedes e Hijos, S.L.

20.12.2022

15.861,59

12.836,09

IG230.2022.1.92

Matricería Galega, S.L.

20.12.2022

5.776,59

5.776,59

IG230.2022.1.93

Gold Stock, S.L.

20.12.2022

31.106,35

28.706,35

IG230.2022.1.95

Carmen Melero Costume, S.L.

20.12.2022

44.841,48

35.721,48

IG230.2022.1.97

Grupo Igal Trader Global, S.L.

20.12.2022

44.389,24

35.693,74

IG230.2022.1.98

Industrial Recense, S.L.

20.12.2022

63.329,76

49.529,76

IG230.2022.1.99

Estaños y Soldaduras Senra, S.L.U.

20.12.2022

22.218,06

21.618,06

IG230.2022.1.101

Rodabell, S.A.

20.12.2022

14.776,59

12.076,59

IG230.2022.1.102

Syntelix Avances Tecnológicos, S.L.

20.12.2022

21.671,59

16.903,09

IG230.2022.1.105

Pasteurizados Cíes, S.L.

20.12.2022

25.776,58

19.776,58

IG230.2022.1.106

Peña Cueros y Derivados, S.A.

20.12.2022

5.230,00

3.661,00

IG230.2022.1.107

Abn Pipe Systems, S.L.U.

20.12.2022

11.553,18

11.553,18

IG230.2022.1.108

Galuppo Sport Clothes, S.L.

20.12.2022

35.000,00

24.500,00

IG230.2022.1.111

Manufacturas y Distribuciones Salnés, S.L.

20.12.2022

6.430,00

4.501,00

IG230.2022.1.114

Artesanía Granlei, S.L.

20.12.2022

37.184,34

34.838,34

IG230.2022.1.116

Troqueles y Moldes de Galicia, S.A.

20.12.2022

5.776,58

5.776,58

IG230.2022.1.119

Invbit Diseño y Desarrollo Web, S.L.

20.12.2022

8.000,00

5.600,00

IG230.2022.1.120

Lupeon, S.L.

20.12.2022

10.888,29

8.488,29

IG230.2022.1.124

Sociedad Cooperativa Vitivinícola Arousana, S. Coop. Galega

20.12.2022

69.930,90

64.548,42

IG230.2022.1.125

Universal Mobility, S.L.

20.12.2022

49.351,89

42.055,89

IG230.2022.1.127

Hermanos Alfaro, S.L.

20.12.2022

10.888,29

8.488,29

IG230.2022.1.129

Nodosa, S.L.

20.12.2022

34.293,58

30.648,58

IG230.2022.1.131

Pipeworks, S.L.

20.12.2022

22.664,88

18.464,88

IG230.2022.1.132

Panelship, S.L.U.

20.12.2022

10.590,41

10.590,41

IG230.2022.1.133

Electro Gálvez y Senabre, S.L.

20.12.2022

2.888,29

2.888,29

IG230.2022.1.134

Alibos Galicia, S.L.

20.12.2022

18.572,00

13.000,40

IG230.2022.1.135

Carmen Vázquez Industria Textil, S.L.

20.12.2022

8.000,00

5.600,00

IG230.2022.1.137

Lugar da Veiga, S.L.L.

20.12.2022

44.863,06

37.469,56

IG230.2022.1.138

Pele Design And Retail, S.L.

20.12.2022

16.888,29

12.688,29

IG230.2022.1.140

Industrias Abalde, S.L.

20.12.2022

38.700,00

27.090,00

IG230.2022.1.141

Tarlogic Security, S.L.

20.12.2022

13.000,00

9.100,00

IG230.2022.1.142

Celtarys Research, S.L.

20.12.2022

9.250,00

6.475,00

IG230.2022.1.143

Vilarvín, S.L.

20.12.2022

8.527,60

5.969,32

IG230.2022.1.144

Corvus Belli, S.L.

20.12.2022

41.180,83

35.180,83

IG230.2022.1.145

Rc Fil Non-Tex, S.L.U.

20.12.2022

13.108,78

11.765,13

IG230.2022.1.146

Teimas Global, S.L.

20.12.2022

12.000,00

8.400,00

IG230.2022.1.147

Nodosafer, S.L.

20.12.2022

21.578,29

15.971,29

IG230.2022.1.148

Utingal, S.L.

20.12.2022

6.919,29

5.709,99

IG230.2022.1.149

Guarnicionería Hnos. Gómez, S.L.

20.12.2022

17.329,77

17.329,77

IG230.2022.1.150

Revinolution, S.L.

20.12.2022

28.618,05

26.098,05

IG230.2022.1.151

Comercializadora de Plantas de Galicia, S.L.

20.12.2022

11.553,17

11.553,17

IG230.2022.1.153

Suavepa, S.L.

20.12.2022

12.064,88

11.044,88

IG230.2022.1.155

Sumicarol, S.L.

20.12.2022

7.560,88

7.025,59

IG230.2022.1.156

Ionosphere Technology, S.L.

20.12.2022

4.400,00

3.080,00

IG230.2022.1.157

Comenza, S.L.

20.12.2022

18.706,88

15.694,28

IG230.2022.1.158

Marga Novas, S.L. Unipersonal

20.12.2022

26.000,00

18.200,00

IG230.2022.1.159

Fortuna Wines, S.L.

20.12.2022

38.085,07

37.635,07

IG230.2022.1.160

Elogia Media, S.L.

20.12.2022

15.702,12

13.302,12

IG230.2022.1.161

Neumáticas de Vigo, S.A.

20.12.2022

11.164,88

10.414,88

IG230.2022.1.164

Maslamas, S.L.

20.12.2022

29.664,87

23.364,87

IG230.2022.1.165

Creaciones Dona, S.L.

20.12.2022

28.664,87

22.664,87

IG230.2022.1.166

Confecciones M.R.F., S.A.

20.12.2022

37.067,00

25.946,90

IG230.2022.1.167

Selmark, S.L.

20.12.2022

79.207,37

77.107,37

IG230.2022.1.168

Gabadi, S.L.

20.12.2022

14.441,47

14.441,47

IG230.2022.1.169

Merchant Unión, S.L.

20.12.2022

10.888,29

8.488,29

IG230.2022.1.170

Sailway, S.L.

20.12.2022

9.754,59

8.561,19

IG230.2022.1.173

Mecanizados Rodríguez Fernández, S.L.

20.12.2022

69.932,18

52.418,48

IG230.2022.1.174

Desarrollo Técnicas Industriales de Galicia, S.A. (Detegasa)

20.12.2022

95.655,66

89.487,66

IG230.2022.1.175

Tecnologizando para Competir, S.L.

20.12.2022

7.000,00

4.900,00

IG230.2022.1.176

Radiospectrum Networks, S.L.

20.12.2022

5.000,00

3.500,00

IG230.2022.1.178

Grupo Grl, S.L.

20.12.2022

21.988,29

16.258,29

IG230.2022.1.181

Emwey Sport, S.L.

20.12.2022

10.800,00

7.560,00

IG230.2022.1.182

Ayeconomics Research Centre, S.L.

20.12.2022

46.687,44

42.212,58

IG230.2022.1.183

Ictel Ingenieros, S.L.

20.12.2022

34.576,23

33.734,73

IG230.2022.1.184

Energías Renovables Anova, S.L.

20.12.2022

2.888,29

2.888,29

IG230.2022.1.186

Aerocámaras, S.L.

20.12.2022

41.333,16

32.399,16

IG230.2022.1.187

Bandua Wargames, S.L.U.

20.12.2022

1.500,00

1.050,00

IG230.2022.1.188

Comercial Cereijo, S.A.

20.12.2022

46.776,59

34.476,59

IG230.2022.1.189

Ulex Soluciones, S.L.

20.12.2022

12.000,00

8.400,00

IG230.2022.1.190

Maquinaria Agrícola Cancela, S.L.

20.12.2022

29.224,03

23.922,78

IG230.2022.1.191

Arosa Tours, S.L.

20.12.2022

11.720,74

10.370,74

IG230.2022.1.192

Electrónica y Comunicaciones Noroeste, S.L.

20.12.2022

12.000,00

8.400,00

IG230.2022.1.193

Authusb, S.L.

20.12.2022

4.538,29

4.043,29

IG230.2022.1.199

Galopín Playgrounds, S.L.

20.12.2022

18.445,00

12.911,50

IG230.2022.1.200

Svenska Bearing Española, S.L.

20.12.2022

5.776,59

5.776,59

IG230.2022.1.202

Superbvision Optik, S.L.

20.12.2022

11.553,18

11.553,18

IG230.2022.1.203

Proquiga Biotech, S.A.

20.12.2022

44.334,02

32.766,79

IG230.2022.1.204

Innolact, S.L.

20.12.2022

17.776,59

14.176,59

IG230.2022.1.208

Vp Ourense Interiorismo, S.L.

20.12.2022

11.553,17

11.553,17

IG230.2022.1.210

Councilbox Technology, S.L.

20.12.2022

82.500,00

57.750,00

IG230.2022.1.211

Asesoramiento, Diseño y Montajes de Galicia, S.L.

20.12.2022

5.888,29

4.988,29

IG230.2022.1.213

Hydraulic Tecnical Suply, S.L.

20.12.2022

11.000,00

7.700,00

IG230.2022.1.216

Formato Verde, S.L.

20.12.2022

16.664,88

14.264,88

IG230.2022.1.217

Cofrico, S.L.

20.12.2022

13.776,59

11.376,59

IG230.2022.1.219

Seijas y Otero, S.L.

20.12.2022

26.526,58

20.301,58

IG230.2022.1.220

Lemmar Granite, S.L.

20.12.2022

3.371,35

2.359,95

IG230.2022.1.221

Fashion el Pulpo, S.L.U.

20.12.2022

43.644,77

35.750,27

IG230.2022.1.223

Star Electrónica, S.L.

20.12.2022

21.815,00

15.270,50

IG230.2022.1.224

Arte & Comunicaciones Avanzadas, S.L.

20.12.2022

3.490,00

2.443,00

IG230.2022.1.225

Paris Dakart. Área Recreativa, S.A.

20.12.2022

26.108,00

18.275,60

IG230.2022.1.226

Confecciones Esquio, S.A.

20.12.2022

28.664,87

22.664,87

IG230.2022.1.227

Estudios Mega, S.L.

20.12.2022

88.851,13

79.236,73

IG230.2022.1.228

Textiles Rosalía de Castro, S.L.

20.12.2022

34.441,46

28.441,46

IG230.2022.1.231

Hifas Da Terra, S.L.

20.12.2022

79.953,69

61.599,76

IG230.2022.1.232

Cristalería Pontevedresa, S.L.

20.12.2022

18.888,29

14.088,29

IG230.2022.1.233

Mieles Anta, S.L.

20.12.2022

91.000,00

91.000,00

IG230.2022.1.234

The Campamento Kidswear, S.L.

20.12.2022

25.776,59

19.776,59

IG230.2022.1.235

Centum Research & Technology, S.L.

20.12.2022

52.792,53

42.442,53

IG230.2022.1.236

Granja Campomayor, S.L.

20.12.2022

22.569,84

17.347,18

IG230.2022.1.238

Pizarras los Tres Cuñados, S.A.

20.12.2022

18.482,18

16.403,48

IG230.2022.1.239

Cedval Marine Solutions, S.L.

20.12.2022

2.888,29

2.888,29

IG230.2022.1.240

Calor Color, S.L.

20.12.2022

63.938,80

52.988,80

IG230.2022.1.241

Lenda Pet Food Internacional, S.L.

20.12.2022

23.385,62

21.135,62

IG230.2022.1.242

Notas Frutales Albariño, S.L.U.

20.12.2022

20.164,88

16.714,88

IG230.2022.1.244

Ronáutica Quality Marinas, S.L.U.

20.12.2022

48.785,32

35.882,70

IG230.2022.1.245

Industrias Ferri, S.A.

20.12.2022

29.359,51

23.014,92

IG230.2022.1.247

Cassua, S.L.

20.12.2022

9.627,63

8.472,32

IG230.2022.1.248

Creaciones Paz Rodríguez, S.L.

20.12.2022

56.585,06

50.585,06

IG230.2022.1.249

Iglesias Salud, S.L.U.

20.12.2022

22.888,29

16.888,29

IG230.2022.1.251

Pavestone, S.L.

20.12.2022

20.000,00

14.000,00

IG230.2022.1.253

Asm Soft, S.L.

20.12.2022

2.888,39

2.888,39

IG230.2022.1.254

Ammi Technologies, S.L.

20.12.2022

2.888,29

2.888,29

IG230.2022.1.256

Mouriño, S.A.

20.12.2022

16.664,87

14.264,87

IG230.2022.1.257

Quintagaia Alimentación y Bebidas, S.L.

20.12.2022

48.509,47

38.289,07

IG230.2022.1.258

Tee Travel, S.L.

20.12.2022

41.143,59

35.443,59

IG230.2022.1.259

Ecoforest Geotermia, S.L.

20.12.2022

29.776,59

22.576,59

IG230.2022.1.260

Linknovate Science, S.L.

20.12.2022

40.739,35

30.539,35

IG230.2022.1.261

Gaictech, S.L.

20.12.2022

15.611,18

12.023,73

IG230.2022.1.262

Adegas Terrae, S.L.

20.12.2022

51.980,83

42.740,83

IG230.2022.1.263

Carmen Rey, S.L.

20.12.2022

23.529,87

19.070,37

IG230.2022.1.264

Galmalla, S.L.

20.12.2022

9.576,58

8.436,58

IG230.2022.1.266

Ezpeleta División Comercial, S.L.

20.12.2022

37.329,76

31.329,76

IG230.2022.1.267

Pazo de Señorans, S.L.

20.12.2022

14.020,00

9.814,00

IG230.2022.1.268

Alén Space, S.L.

20.12.2022

37.547,82

37.547,82

IG230.2022.1.269

Squirrel Friends, S.L.

20.12.2022

20.000,00

14.000,00

IG230.2022.1.270

Bflow, S.L.

20.12.2022

6.000,00

4.200,00

IG230.2022.1.273

Trileuco Solutions, S.L.

20.12.2022

24.000,00

16.800,00

IG230.2022.1.274

Adelanta Corporación, S.A.

20.12.2022

33.000,00

23.100,00

IG230.2022.1.276

Pazo de Valdomiño, S.A.

20.12.2022

23.300,00

16.310,00

IG230.2022.1.277

Euro-C.K.P., S.A.

20.12.2022

3.566,67

2.496,67

IG230.2022.1.278

Felix Belso Alfombras, S.L.

20.12.2022

5.776,59

5.776,59

IG230.2022.1.279

Ibercisa Deck Machinery, S.A.

20.12.2022

39.555,31

37.541,94

IG230.2022.1.280

Cedie 2018, S.A.

20.12.2022

13.478,71

13.478,71

IG230.2022.1.281

Mecanizados Acebrón, S.L.

20.12.2022

5.776,59

5.776,59

IG230.2022.1.282

Galventus Servicios Eólicos, S.L.

20.12.2022

11.885,00

8.319,50

IG230.2022.1.283

Fobos Solutions, S.L.

20.12.2022

38.144,62

29.011,87

IG230.2022.1.284

Montajes Fertri, S.L.

20.12.2022

27.169,12

26.239,12

IG230.2022.1.285

Reparaciones Generales Navales, S.A.

20.12.2022

37.271,74

28.256,44

IG230.2022.1.288

Ethical Garment Solutions, S.L.

20.12.2022

19.553,18

17.153,18

IG230.2022.1.290

Epromext, S.L.

20.12.2022

9.822,12

9.186,12

IG230.2022.1.291

Panelfa, S.L.

20.12.2022

14.555,00

10.188,50

IG230.2022.1.292

Aislamientos Térmicos de Galicia, S.A.

20.12.2022

10.109,03

10.109,03

IG230.2022.1.293

Olga Santoni, S.L.

20.12.2022

25.776,58

19.776,58

IG230.2022.1.294

Miista Lifestyle, S.L.

20.12.2022

70.627,65

52.327,65

IG230.2022.1.296

Indupanel, S.L.

20.12.2022

21.684,29

16.045,49

IG230.2022.1.298

Miño Iluminación, S.L.

20.12.2022

14.618,34

11.099,33

IG230.2022.1.300

Industrias Guerra, S.A.

20.12.2022

8.664,88

8.664,88

IG230.2022.1.302

Inserpyme Global, S.A.

20.12.2022

37.799,13

26.459,39

IG230.2022.1.303

Diversa Technologies, S.L.

20.12.2022

91.000,00

91.000,00

IG230.2022.1.305

G. I. Granitos Ibéricos, S.A.

20.12.2022

35.000,00

24.500,00

IG230.2022.1.306

Carchidea, S.L.

20.12.2022

17.076,59

13.686,59

Norma reguladora: Resolución do 14 de marzo de 2022 (DOG núm. 60, do 28 de marzo) pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras dos préstamos previstos no Instrumento financeiro préstamos pemes Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: poñer á disposición das pemes liñas de financiamento directo que melloren o seu acceso ao crédito e faciliten a execución de proxectos de investimento na Comunidade Autónoma.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 05.A1-741A-8310 e 06.A1-741A-8310 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica. Esta convocatoria finánciase no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, que ten unha taxa de cofinanciamento Feder do 80 %, en particular: obxectivo temático 01, prioridade de investimento 01.b, obxectivo específico 01.02.01, actuación 1.2.1.3, campo de intervención CE064.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG246.2022.1.8

3edata Ingeniería Ambiental, S.L.

2.11.2022

73.152,10

11.311,94

IG246.2022.1.11

Artificial Intelligence Indestia, S.L.

2.11.2022

136.150,00

24.822,28

IG246.2022.1.13

Análisis y Soluciones de Ingeniería, S.L.

19.12.2022

85.000,00

15.229,10

Norma reguladora: Resolución do 5 de abril de 2022 (DOG núm. 69, do 8 de abril) pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras de préstamos directos para o financiamento empresarial en Galicia e se convocan en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: apoiar a posta en marcha das seguintes liñas de préstamos: a) Préstamos para investimentos estratéxicos; b) Préstamos para financiar investimentos en infraestruturas de uso compartido e desenvolvemento de proxectos en Galicia por parte de centros tecnolóxicos e asociacións empresariais; c) Préstamos para financiar a operativa da industria auxiliar naval e d) Préstamos para financiar a operativa de industrias afectadas polo incremento de prezo de materias primas e subministracións como consecuencia da invasión de Ucraína por Rusia.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 05.A1-741A-8310 e 06.A1-741A-8310 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG260.2022.1.2

Suitesnature Factory, S.L.

2.11.2022

763.757,50

74.382,60

Norma reguladora: Resolución do 30 de marzo de 2022 (DOG núm. 70, do 11 de abril) pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica que aproba as bases reguladoras do concurso Eduemprende Idea 2022, dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos, e se convocan para o ano 2022 en réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade: potenciar a realización de proxectos empresariais polo alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 05.A1-741A-4800 e 06.A1-741A-4800 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG231.2022.1.1

Cousillas Pérez, Victoria

18.10.2022

3.000,00

3.000,00

IG231.2022.1.5

Bechler Ons, Marcos

18.10.2022

3.000,00

3.000,00

IG231.2022.1.9

González Patiño, Noa

18.10.2022

2.000,00

2.000,00

IG231.2022.1.12

Carballa González, Juan Miguel

18.10.2022

2.000,00

2.000,00

IG231.2022.1.26

Camba García, Juan

18.10.2022

1.000,00

1.000,00

IG231.2022.1.27

Noya Beltrán, Jesús Ángel

18.10.2022

1.000,00

1.000,00

Norma reguladora: Resolución do 13 de abril de 2022 (DOG núm. 76, do 21 de abril) pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras do marco de apoio ao acceso ao crédito das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio coas sociedades de garantía recíproca e as entidades de crédito adheridas (financiamento Igape-pemes), e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: facilitar o acceso ao financiamento por parte das pemes.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 05.A1-741A-7700 e 06.A1-741A-7700 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG257.2022.1.112

Cervela Alimentación, S.L.

6.10.2022

100.000,00

10.472,83

IG257.2022.1.155

Future Digital Solutions, S.C.

6.10.2022

20.000,00

933,33

IG257.2022.1.232

Soyfer, S.L.

6.10.2022

130.668,00

6.097,84

IG257.2022.1.235

Balms Abogados Galicia, S.L.

6.10.2022

40.000,00

1.066,67

IG257.2022.1.241

Santos Castro, Salvador

6.10.2022

25.000,00

1.166,67

IG257.2022.1.252

Rábade Frozen Storage, S.L.

6.10.2022

140.000,00

6.533,33

IG257.2022.1.261

Bv Office Nigrán, Sociedad Limitada

6.10.2022

150.000,00

7.000,00

IG257.2022.1.271

Producto de Aldea, S.L.

6.10.2022

150.000,00

7.000,00

IG257.2022.1.272

Baldomir Sendón, Xaquín

6.10.2022

20.000,00

933,33

IG257.2022.1.279

Bego 2014, S.L.U.

6.10.2022

50.000,00

2.333,33

IG257.2022.1.282

Jd Global Investments, S.L.

6.10.2022

50.000,00

1.666,67

IG257.2022.1.289

Enermetal, S.L.

6.10.2022

50.000,00

1.666,67

IG257.2022.1.290

Visones Barba, S.L.

6.10.2022

100.000,00

4.666,67

IG257.2022.1.292

Sieiro Varela, Francisco

6.10.2022

15.000,00

1.136,66

IG257.2022.1.296

Rojo Landeira, Ramón

6.10.2022

150.000,00

7.000,00

IG257.2022.1.310

Miclubpadel, S.L.

6.10.2022

60.000,00

2.800,00

IG257.2022.1.315

Porto-Muíños, S.L.

6.10.2022

200.000,00

9.333,33

IG257.2022.1.324

Roig Terán, Ricardo

6.10.2022

15.000,00

700,00

IG257.2022.1.330

Guzmán Morales, Macarena del Pilar

6.10.2022

24.000,00

1.120,00

IG257.2022.1.332

Ramírez Aránzazu, Jorge Andrés

6.10.2022

10.000,00

333,33

IG257.2022.1.339

Gonfer Electromecánica, S.L.

6.10.2022

50.000,00

2.333,33

IG257.2022.1.352

Ferros Marcos As Pontes, S.L.

6.10.2022

25.000,00

2.707,57

IG257.2022.1.359

Oreona Bra, José

6.10.2022

20.000,00

2.023,35

IG257.2022.1.412

Gómez Gómez, Berta

6.10.2022

45.000,00

2.100,00

IG257.2022.1.65

Blanco Regueiro, María Asunción

18.10.2022

18.477,01

862,26

IG257.2022.1.239

Misto Café Bar, S.L.

18.10.2022

70.000,00

3.266,67

IG257.2022.1.298

García Chico, Ana Belén

18.10.2022

50.000,00

2.333,33

IG257.2022.1.302

D&A Estilistas, S.C.

18.10.2022

80.000,00

3.733,33

IG257.2022.1.305

Esca Distribuciones 2017, S.L.

18.10.2022

150.000,00

5.000,00

IG257.2022.1.311

Transportes Leba, S.L.

18.10.2022

50.000,00

3.668,22

IG257.2022.1.323

Electricidad Esport, S.L.

18.10.2022

30.000,00

1.000,00

IG257.2022.1.327

Losada Graña, Ana Belén

18.10.2022

20.000,00

933,33

IG257.2022.1.426

Wanur Norte, S.L.U.

18.10.2022

23.350,00

1.089,67

IG257.2022.1.467

Distribución Congelados Manolo, S.L.

18.10.2022

40.000,00

1.333,33

IG257.2022.1.340

Maquieira Moldes, Celestino

21.10.2022

150.000,00

7.000,00

IG257.2022.1.357

Pérez Núñez, María Lorena

21.10.2022

20.000,00

933,33

IG257.2022.1.389

Vilela Piñeiro, Silvia María

21.10.2022

80.000,00

3.733,33

IG257.2022.1.415

Cidre Pereira, Antía

21.10.2022

70.000,00

3.266,67

IG257.2022.1.93

Maiores Activos, S.L.

1.11.2022

70.000,00

3.266,67

IG257.2022.1.122

Lastra y Viñan, S.L.

1.11.2022

63.999,96

2.986,66

IG257.2022.1.136

Abeledo Castro, Xosé Manuel

1.11.2022

13.850,00

646,33

IG257.2022.1.183

Costa Rodríguez, María Rita

1.11.2022

24.000,00

1.120,00

IG257.2022.1.247

Piendiz, S.L.

1.11.2022

250.000,00

11.666,67

IG257.2022.1.281

Das Neves Rodríguez, João Manuel

1.11.2022

12.000,00

560,00

IG257.2022.1.317

Muebles Grueiro Gómez, S.L.

1.11.2022

55.000,00

2.566,67

IG257.2022.1.348

Rodríguez García, Jesús

1.11.2022

30.000,00

1.400,00

IG257.2022.1.354

Dismedia Desarrollos Tic, S.L.

1.11.2022

20.000,00

933,33

IG257.2022.1.371

Postres Miudiños, S.L.

1.11.2022

30.000,00

1.400,00

IG257.2022.1.381

Terrapadel, S.L.

1.11.2022

100.000,00

4.666,67

IG257.2022.1.386

Campos Sampayo, Zaída

1.11.2022

22.000,00

1.026,67

IG257.2022.1.397

Moreira Domínguez, Patricia

1.11.2022

60.000,00

2.800,00

IG257.2022.1.406

Santa Rita 2004, S.L.

1.11.2022

400.000,00

18.666,67

IG257.2022.1.416

Cavelicco, S.L.

1.11.2022

120.000,00

5.600,00

IG257.2022.1.465

Uniforz Trade, S.L.

1.11.2022

150.000,00

7.000,00

IG257.2022.1.350

Siempre Sale el Sol, S.L.

9.11.2022

400.000,00

18.666,67

IG257.2022.1.362

Sweet Bite, S.L.

9.11.2022

40.000,00

1.866,67

IG257.2022.1.374

English 4 People, S.L.

9.11.2022

100.000,00

4.666,67

IG257.2022.1.388

Dopazo González, Emilia

9.11.2022

35.000,00

1.633,33

IG257.2022.1.394

Ruan, Zhongyi

9.11.2022

450.000,00

21.000,00

IG257.2022.1.402

E-6to, S.L.

9.11.2022

42.000,00

1.400,00

IG257.2022.1.413

Zas Rouco, Samuel

9.11.2022

80.000,00

3.733,33

IG257.2022.1.420

Alro Maquinaria, S.L.

9.11.2022

155.000,00

7.233,33

IG257.2022.1.425

Meraki Cakes & Food, S.L.

9.11.2022

25.000,00

1.166,67

IG257.2022.1.162

Rivera Ortiz, Almudena

21.11.2022

60.000,00

2.800,00

IG257.2022.1.240

Dayjo Logística, S.L.

21.11.2022

100.000,00

10.830,28

IG257.2022.1.251

Pérez Delgado, José Delfín

21.11.2022

200.000,00

9.333,33

IG257.2022.1.265

Ganadería Portela, S.C.

21.11.2022

30.000,00

1.400,00

IG257.2022.1.314

Margalicia Productos del Mar, S.L.

21.11.2022

100.000,00

10.830,28

IG257.2022.1.343

Aacentia Multimedia

21.11.2022

50.000,00

1.666,67

IG257.2022.1.391

Frank Store, S.L.

21.11.2022

90.000,00

4.200,00

IG257.2022.1.422

Cocipre Investmenst, S.L.L.

21.11.2022

150.000,00

7.000,00

IG257.2022.1.449

Consultorio Médico San Rosendo, S.L.

21.11.2022

200.000,00

9.333,33

IG257.2022.1.221

Rodríguez González, Martín

29.11.2022

29.000,00

1.353,33

IG257.2022.1.237

Gussto Home Galicia, S.L.

29.11.2022

50.000,00

1.333,33

IG257.2022.1.307

Suministros Industriales Sarcal, S.L.

29.11.2022

50.000,00

5.236,41

IG257.2022.1.329

Obraseiro Marquez Martínez, S.R.L.

29.11.2022

50.000,00

2.333,33

IG257.2022.1.335

Hicogal Tecnologías, S.L.

29.11.2022

100.000,00

5.073,72

IG257.2022.1.341

Galenduro Store, S.L.

29.11.2022

50.000,00

2.333,33

IG257.2022.1.342

Pérez Hervada & Lemus, S.L.

29.11.2022

280.000,00

13.066,67

IG257.2022.1.376

Egh Ingeniería e Instalaciones, S.L. (en constitución)

29.11.2022

30.000,00

1.400,00

IG257.2022.1.430

Dacruz Moreiras, Corona

29.11.2022

30.000,00

2.382,23

IG257.2022.1.432

Samarlau, Sociedad Limitada

29.11.2022

150.000,00

7.000,00

IG257.2022.1.436

Proquideza, S.L.

29.11.2022

200.000,00

9.333,33

IG257.2022.1.309

Trendy Store, S.C.

1.12.2022

75.000,00

3.500,00

IG257.2022.1.328

Beganur Estética y Bienestar, S. Coop. Galega

1.12.2022

45.000,00

2.100,00

IG257.2022.1.37

Ganadería Silveira Pardo, S.C.

5.12.2022

94.000,00

4.386,67

IG257.2022.1.131

Terradev, S.L.

5.12.2022

25.000,00

666,67

IG257.2022.1.223

Fiallega Salgado, Iago

5.12.2022

50.000,00

2.333,33

IG257.2022.1.300

Magán Pichel, María Hortensia

5.12.2022

45.000,00

2.100,00

IG257.2022.1.370

Alfoz Trailer, S.L.

5.12.2022

50.000,00

2.333,33

IG257.2022.1.399

Añón Paredes, Martina

5.12.2022

155.000,00

7.233,33

IG257.2022.1.447

Gómez Díaz, María Isabel

5.12.2022

15.000,00

500,00

IG257.2022.1.451

Pontecerca, S.L.

5.12.2022

62.000,00

2.893,33

IG257.2022.1.331

Arias Núñez, Luisa María

12.12.2022

50.000,00

2.333,33

IG257.2022.1.361

García Landín, Jorge Javier

12.12.2022

40.000,00

1.866,67

IG257.2022.1.363

Mariscos Riobó, S.L.

12.12.2022

120.000,00

5.600,00

IG257.2022.1.383

Beqolli Castro, Meidan

12.12.2022

18.409,00

859,09

IG257.2022.1.423

Grapimat Pazos, S.L.

12.12.2022

25.000,00

500,00

IG257.2022.1.291

Centro de Vida Arousa, S.L.

20.12.2022

100.000,00

4.666,67

IG257.2022.1.318

Carnes Viana, S.L.

20.12.2022

200.000,00

9.333,33

IG257.2022.1.367

Pazo As Barreiras, S.L.

20.12.2022

300.000,00

32.490,82

IG257.2022.1.368

Bodegas Villanueva Senra, S.L.

20.12.2022

300.000,00

32.490,82

IG257.2022.1.384

Gasolinerav21, S.L.

20.12.2022

100.000,00

10.472,83

IG257.2022.1.401

Adegas Valdavia, S.L.

20.12.2022

60.000,00

2.800,00

IG257.2022.1.429

Veteris Rehabilitaciones y Construcciones, S.L.

20.12.2022

185.000,00

8.633,33

IG257.2022.1.431

Costas Pujales, S.L.

20.12.2022

70.000,00

3.266,67

IG257.2022.1.442

El Imperio del Pincho, S.L.

20.12.2022

20.000,00

666,67

IG257.2022.1.455

Varela Amoedo Inversiones, S.L.

20.12.2022

100.000,00

4.666,67

IG257.2022.1.293

Soldaduras Técnicas Cruces Alonso, S.L.

26.12.2022

30.000,00

3.249,08

IG257.2022.1.366

Corporación de Comunicaciones, S.L.

26.12.2022

200.000,00

9.333,33

Norma reguladora: Resolución do 30 de maio de 2022 (DOG núm. 111, do 10 de xuño) pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras do Programa de adquisición de competencias profesionais en materia de internacionalización empresarial, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade: convocatoria de 37 prazas, 25 para o estranxeiro e 12 para Galicia, para a capacitación de profesionais en materia de internacionalización empresarial mediante formación práctica, coa finalidade de mellorar a empregabilidade e poñer á disposición das empresas galegas profesionais que lles axuden a mellorar a súa competitividade.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 06.A1-741A-4803, 05.A1-741A-7800, 05.A1-741A-4803 e 05.A1-741A-4840 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG220.2022.1.1

Ramos Fuentes, Carlos

6.10.2022

29.741,63

29.741,63

IG220.2022.1.5

Fernández Mariña, Claudia

6.10.2022

39.091,63

39.091,63

IG220.2022.1.6

Señoráns Canto, Marta

6.10.2022

41.383,37

41.383,37

IG220.2022.1.9

Novo Costas, Ruth

6.10.2022

28.091,63

28.091,63

IG220.2022.1.10

Feijóo Reverter, José

6.10.2022

30.991,63

30.991,63

IG220.2022.1.11

Rouco Villalta, Sergio

6.10.2022

28.641,63

28.641,63

IG220.2022.1.12

López Mosquera, Iria

6.10.2022

14.200,00

14.200,00

IG220.2022.1.15

Suárez Álvarez, Mencía

6.10.2022

29.008,37

29.008,37

IG220.2022.1.17

Sotelo Villajos, Álvaro

6.10.2022

32.033,37

32.033,37

IG220.2022.1.18

Sáez Cabrera, Raúl

6.10.2022

44.408,37

44.408,37

IG220.2022.1.20

Campos Ballesteros, Marcos

6.10.2022

39.550,00

39.550,00

IG220.2022.1.22

Domínguez Varela, Manuel Abelardo

6.10.2022

29.191,63

29.191,63

IG220.2022.1.23

Pérez Vázquez, Isabel

6.10.2022

45.233,37

45.233,37

IG220.2022.1.25

Moreno González-Moro, María

6.10.2022

29.375,00

29.375,00

IG220.2022.1.28

Pita Vidal, Alberto

6.10.2022

39.000,00

39.000,00

IG220.2022.1.29

Pérez Malvido, Marta

6.10.2022

39.916,63

39.916,63

IG220.2022.1.32

García Piñeiro, Julia

6.10.2022

14.200,00

14.200,00

IG220.2022.1.34

Guitián Belmonte, Carlota

6.10.2022

14.200,00

14.200,00

IG220.2022.1.35

Bouzas Duro, Belén

6.10.2022

28.733,37

28.733,37

IG220.2022.1.36

Sáez Cabrera, Sergio

6.10.2022

35.300,00

35.300,00

IG220.2022.1.39

Vega Prado, Daniel

6.10.2022

39.000,00

39.000,00

IG220.2022.1.40

Santiago Tenreiro, Beatriz

6.10.2022

25.675,00

25.675,00

IG220.2022.1.41

Baltasar Vázquez, Jacobo

6.10.2022

42.208,37

42.208,37

IG220.2022.1.43

Pallas Mira, Javier

6.10.2022

39.091,63

39.091,63

IG220.2022.1.47

Míllara Carbajales, Erín

6.10.2022

31.025,00

31.025,00

Norma reguladora: Resolución do 18 de xullo de 2022 (DOG núm. 143, do 28 de xullo) pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica que aproba as bases reguladoras das axudas á implantación de solucións avanzadas para o desenvolvemento da economía circular para o ano 2022, cofinanciadas no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade: posta en marcha de proxectos para o desenvolvemento da economía circular cuxa finalidade sexa o desenvolvemento e a implantación de solucións avanzadas para a produción, transporte e distribución de materias primas, compoñentes, semielaborados e produtos finais, acadando reducións e aforros na utilización de recursos naturais, auga e enerxía e diminucións na xeración de refugallos, subprodutos ou restos, coa tendencia de converter os refugallos en recursos de uso noutros procesos produtivos.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 05.A1-741A-7700 e 06.A1-741A-7700 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica e cofinanciadas no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, que ten unha taxa de cofinanciamento do Feder do 80 %, computando como cofinanciamento nacional o investimento privado elixible dos beneficiarios polo 20 % restante. En particular: obxectivo temático 03; prioridade de investimento 03.04; obxectivo específico 03.04.01; actuación 3.4.1.3; campo de intervención CE001 e liña de actuación 07.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG288.2022.1.5

Agroamb Prodalt, S.L.

27.12.2022

20.580,00

9.045,00

IG288.2022.1.6

Ecocelta Galicia, S.L.N.E.

27.12.2022

40.422,65

14.147,93

IG288.2022.1.7

Pmanutrigras, S.A.

27.12.2022

13.360,00

4.676,00

IG288.2022.1.11

Plataforma de Materiales de Construcción, S.L.

27.12.2022

14.980,00

7.490,00

IG288.2022.1.14

Minera de Rocas, S.L.

27.12.2022

85.100,00

29.785,00

IG288.2022.1.17

T y M Ganain, S.L.

27.12.2022

24.476,00

7.519,00

IG288.2022.1.18

Ibercisa Deck Machinery, S.A.

27.12.2022

40.573,15

13.818,29

IG288.2022.1.22

Setga, S.L.

27.12.2022

103.500,00

39.250,00

IG288.2022.1.23

Granitos del Val, S.L.

27.12.2022

91.327,70

31.964,70

IG288.2022.1.24

Ecoplas Barbanza, S.L.

27.12.2022

47.128,50

19.344,98

IG288.2022.1.25

Cooperativa Agraria Provincial de la Coruña, S.C.L.

27.12.2022

80.950,00

22.112,50

IG288.2022.1.26

Aceesca Emprego, S.L.

27.12.2022

78.561,29

21.054,07

Norma reguladora: Resolución do 18 de xullo de 2022 (DOG núm. 144, do 29 de xullo) pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica que aproba as bases reguladoras dos obradoiros e das axudas á dixitalización Industria 4.0 para o ano 2022, cofinanciadas no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade: os obradoiros concíbense como espazos de encontro entre empresas para explorar solucións tecnolóxicas e vías de colaboración que dean lugar a proxectos de implementación de ferramentas dixitais colaborativas sectoriais susceptibles de optaren ás axudas establecidas nestas bases ou noutras convocatorias, ou ben oportunidades de hibridación intersectorial.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 06.A1-741A-7810 e 05.A1-741A-7810 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG239.2022.1.3

Asociación Cluster Alimentario de Galicia

30.12.2022

15.746,23

15.746,23

IG239.2022.1.4

Asociación de Empresas de Tecnología de Galicia

30.12.2022

5.042,08

5.042,08

IG239.2022.1.5

Asociación Cluster da Madeira de Galicia

30.12.2022

19.115,26

19.115,26

IG239.2022.1.8

Asociación de Empresas de Tecnología de Galicia

30.12.2022

5.042,08

5.042,08

IG239.2022.1.12

Clúster da Industria do Deporte e o Benestar de Galicia

30.12.2022

25.000,00

25.000,00

IG239.2022.1.13

Fundación Cluster Empresas de Automoción de Galicia (Ceaga)

30.12.2022

25.000,00

25.000,00

IG239.2022.1.17

Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime)

30.12.2022

25.000,00

25.000,00

IG239.2022.1.18

Viratec, Cluster Galego de Solucións Ambientais e Economía Circular

30.12.2022

14.422,00

14.422,00

IG239.2022.1.19

Viratec, Cluster Galego de Solucións Ambientais e Economía Circular

30.12.2022

16.100,00

16.100,00

IG239.2022.1.20

Confederacion de Empresarios de Pontevedra (CEP)

30.12.2022

25.000,00

25.000,00

IG239.2022.1.21

Confederacion de Empresarios de Pontevedra (CEP)

30.12.2022

25.000,00

25.000,00

IG239.2022.1.22

Asociación Cluster del Granito

30.12.2022

20.099,44

20.099,44

IG239.2022.1.23

Viratec, Cluster Galego de Solucións Ambientais e Economía Circular

30.12.2022

9.444,44

9.444,44

IG239.2022.1.26

Asociación para la Digitalización de la Industria de Galicia, Dihgigal

30.12.2022

13.667,35

13.667,35

IG239.2022.1.29

Asociación Cluster da Función Loxística de Galicia

30.12.2022

12.000,00

12.000,00

IG239.2022.1.30

Confederación Industrias Textiles de Galicia

30.12.2022

19.565,70

19.565,70

IG239.2022.1.32

Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime)

30.12.2022

25.000,00

25.000,00

IG239.2022.1.33

Asociación para la Digitalización de la Industria de Galicia, Dihgigal

30.12.2022

15.450,00

15.450,00

IG239.2022.1.34

Club de Empresarios y Ejecutivos de Galicia

30.12.2022

16.500,00

16.500,00

IG239.2022.1.35

Asociación para la Digitalización de la Industria de Galicia, Dihgigal

30.12.2022

16.555,00

16.555,00

IG239.2022.1.37

Asociación Cluster del Naval Gallego

30.12.2022

23.865,00

23.865,00

IG239.2022.1.38

Asoc. Consorcio Aeronáutico Gallego

30.12.2022

25.000,00

25.000,00

Norma reguladora: Resolución do 18 de xullo de 2022 (DOG núm. 144, do 29 de xullo) pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica que aproba as bases reguladoras dos obradoiros e das axudas á dixitalización Industria 4.0 para o ano 2022, cofinanciadas no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade: posta en marcha de proxectos de dixitalización cuxa finalidade sexa a implantación de solucións para o soporte dixital de procesos dunha empresa ou para proxectos de interconexión dixital de procesos entre unha empresa galega e outras empresas ou entre dúas ou máis empresas galegas, como poden ser ordes de fabricación distribuída, sistemas de facturación, procesos entre un líder industrial cara ás pemes que conforman a súa cadea de valor.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 05.A1-741A-7706, 06.A1-741A-7810, 05.A1-741A-7810 e 06.A1-741A-7706 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica. Estas axudas son susceptibles de ser financiadas ao 100 % no marco do eixe React-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG240.2022.1.3

Gómez y Crespo, S.A.

30.12.2022

63.320,00

22.162,00

IG240.2022.1.4

Álvarez Yamin, S.L.

30.12.2022

32.626,39

11.599,24

IG240.2022.1.5

Crisciden Clínica Dental, S.L.P.

30.12.2022

156.440,88

56.554,31

IG240.2022.1.6

Elogia Media, S.L.

30.12.2022

149.166,00

54.916,50

IG240.2022.1.10

Xeslar Gestión y Administración, S.L.

30.12.2022

12.360,00

4.326,00

IG240.2022.1.12

Inxenia Desarrollos Tecnológicos, S.L.

30.12.2022

12.500,00

6.250,00

IG240.2022.1.14

Ausum Asesores y Abogados, S.L.

30.12.2022

13.500,00

4.725,00

IG240.2022.1.15

A Vida 013, S.L.U.

30.12.2022

136.299,18

47.704,71

IG240.2022.1.16

Hierros Ferreiro, S.L.

30.12.2022

12.050,00

6.025,00

IG240.2022.1.17

Grupo Cortes Redondo, S.L.U.

30.12.2022

59.400,00

29.700,00

IG240.2022.1.18

Nutribiotica, S.L.

30.12.2022

12.150,00

4.252,50

IG240.2022.1.20

Sg Entornos Turísticos, S.L.

30.12.2022

19.500,00

8.550,00

IG240.2022.1.21

Santymar, S.A.

30.12.2022

13.037,00

5.990,95

IG240.2022.1.23

Adega Condes de Albarei, S.A.

30.12.2022

21.318,00

13.323,75

IG240.2022.1.24

Distribuciones Maroño e Hijo, S.L.

30.12.2022

16.500,00

5.775,00

IG240.2022.1.25

Aluminios Alca, S.L.

30.12.2022

14.800,00

6.500,00

IG240.2022.1.26

Suministros Pazper, S.L.

30.12.2022

12.050,00

6.025,00

IG240.2022.1.27

Industrias Técnicas de Galicia, S.A.

30.12.2022

23.650,00

10.650,00

IG240.2022.1.29

Nimo Sotelo, Jorge Alberto

30.12.2022

19.086,50

8.030,28

IG240.2022.1.30

Clinicanimo, S.L.

30.12.2022

51.228,50

19.279,98

IG240.2022.1.31

Embutidos Obradoiro, S.L.

30.12.2022

65.800,00

23.030,00

IG240.2022.1.32

Cedie 2018, S.A.

30.12.2022

99.321,50

48.345,25

IG240.2022.1.33

Esbotica, S.L.

30.12.2022

29.230,00

14.615,00

IG240.2022.1.34

Tesol, S.L.

30.12.2022

37.020,00

13.182,00

IG240.2022.1.35

Formavigo, S.L.

30.12.2022

12.800,00

4.705,00

IG240.2022.1.37

Distribuciones Alfonso Lema, S.L.

30.12.2022

108.500,00

27.125,00

IG240.2022.1.39

Talleres Mecánicos Codesal, S.L.

30.12.2022

32.010,00

11.203,50

IG240.2022.1.40

Cofer Equipamiento Industrial, S.L.

30.12.2022

13.000,00

6.500,00

IG240.2022.1.41

Metálica Gallega de Transformados y Acabados, S.L.U.

30.12.2022

141.275,57

50.369,51

IG240.2022.1.42

Peter Taboada, S.L.

30.12.2022

25.896,25

12.108,69

IG240.2022.1.45

Marmolería Caybe, S.L.U.

30.12.2022

13.320,00

6.660,00

IG240.2022.1.47

Idi Ecosistemas, S.L.

30.12.2022

13.135,00

6.567,50

IG240.2022.1.48

Icaria Sun, S.L.

30.12.2022

46.100,00

16.135,00

IG240.2022.1.50

Áurea Energía y Telecomunicaciones, S.L.U.

30.12.2022

85.712,95

34.297,03

IG240.2022.1.51

Sureya, S.L.

30.12.2022

48.060,00

16.821,00

IG240.2022.1.52

Errecé-Aplicaciones Industriales del Láser, S.L.

30.12.2022

20.024,32

8.599,71

IG240.2022.1.53

Mecanizados Rodríguez Fernández, S.L.

30.12.2022

12.550,00

6.275,00

IG240.2022.1.54

Grupo Eco3g Consultores, S.L.

30.12.2022

18.700,00

8.990,00

IG240.2022.1.61

Madera Fiber Technologies, S.L.

30.12.2022

195.500,00

86.500,00

IG240.2022.1.63

Álvarez Real, S.L.

30.12.2022

14.400,00

7.200,00

IG240.2022.1.65

Aluminios Gardo, S.L.

30.12.2022

14.800,00

6.500,00

IG240.2022.1.66

Altrasan, S.L.

30.12.2022

198.064,00

69.322,40

IG240.2022.1.67

Tormeal, S.L.

30.12.2022

49.900,00

22.235,00

IG240.2022.1.70

Soluciones Conceptuales e Innovación, S.L.

30.12.2022

29.574,00

14.787,00

IG240.2022.1.72

Ramos Dacal, S.L.

30.12.2022

25.900,00

9.065,00

IG240.2022.1.73

Nortconsulting Soluciones, S.L.

30.12.2022

137.818,00

34.454,50

IG240.2022.1.74

Construdeco Norte, S.L.

30.12.2022

374.223,70

96.055,93

IG240.2022.1.75

Reymo Export-Import, S.L.

30.12.2022

19.004,00

8.557,00

IG240.2022.1.76

Carpintería Neira, S.L.

30.12.2022

19.274,00

9.637,00

IG240.2022.1.77

Más Cocina Retail Projects, S.L.

30.12.2022

15.750,00

7.875,00

IG240.2022.1.78

Lineaparami, S.L.U.

30.12.2022

24.000,00

10.050,00

IG240.2022.1.79

Grupo Asesor Formación, S.L.

30.12.2022

28.600,00

14.300,00

IG240.2022.1.81

Little Electric Car España, S.L.

30.12.2022

69.387,89

34.616,26

IG240.2022.1.82

Friotea, S.L.

30.12.2022

122.600,00

59.950,00

IG240.2022.1.83

Star Electrónica, S.L.

30.12.2022

106.000,00

48.575,00

IG240.2022.1.84

Maderas Gran Vía de Galicia, S.L.

30.12.2022

92.692,29

33.231,43

IG240.2022.1.85

Plymouth Rubber Europa, S.A.U.

30.12.2022

29.854,72

10.874,51

IG240.2022.1.89

Facosa Equipamiento Industrial, S.L.

30.12.2022

56.000,00

25.750,00

IG240.2022.1.90

Viña Costeira, S.C.G.

30.12.2022

14.900,00

7.450,00

IG240.2022.1.93

Vinigalicia, S.L.

30.12.2022

160.545,00

40.761,25

IG240.2022.1.94

Industrias Plásticas Arias, S.L.

30.12.2022

89.426,00

38.964,10

IG240.2022.1.95

Suministros y Repuestos Alternativos, S.L.U.

30.12.2022

15.370,00

5.979,50

IG240.2022.1.96

Rodamientos Josmar, S.L.

30.12.2022

17.750,00

6.212,50

IG240.2022.1.97

Informática y Networking Compostela, S.L.U.

30.12.2022

40.500,00

20.250,00

IG240.2022.1.98

La Gardenia 2015, S.L.

30.12.2022

28.000,00

9.800,00

IG240.2022.1.102

Diagonal Eyewear, S.L.

30.12.2022

140.019,74

68.647,69

IG240.2022.1.108

Clínica Dentalcom, S.L.P.

30.12.2022

63.435,00

22.202,25

IG240.2022.1.111

Aceuve Mantenimiento, S.L.

30.12.2022

13.400,00

4.690,00

IG240.2022.1.114

Cecoagro Central de Compras, S.L.

30.12.2022

71.300,00

34.180,00

IG240.2022.1.116

Tecsoled, S.L.

30.12.2022

30.000,00

15.000,00

IG240.2022.1.117

Pérez Delgado, José Delfín

30.12.2022

107.213,00

39.924,55

IG240.2022.1.118

Clínica Dental Saudent Teis, S.L.

30.12.2022

12.295,00

4.303,25

IG240.2022.1.119

Engineering Rinosteel, S.L.

30.12.2022

14.000,00

7.000,00

IG240.2022.1.120

Dimalnox, S.L.

30.12.2022

68.254,78

17.063,70

IG240.2022.1.124

Selmark, S.L.

30.12.2022

50.000,00

21.250,00

IG240.2022.1.125

Artesa Rías Baixas, S.L.

30.12.2022

28.256,00

14.128,00

IG240.2022.1.126

Don Disfraz, S.L.U.

30.12.2022

48.219,56

20.281,85

IG240.2022.1.128

Promolar Xestión, S.L.U.

30.12.2022

12.000,00

6.000,00

IG240.2022.1.129

Simei Global Consulting, S.L.

30.12.2022

25.380,80

12.690,40

IG240.2022.1.130

Mecánica Hidráulica, S.A.

30.12.2022

12.000,00

6.000,00

IG240.2022.1.132

Rivtalclinic, S.L.

30.12.2022

61.260,00

21.441,00

IG240.2022.1.133

Plataforma de Materiales de Construcción, S.L.

30.12.2022

151.170,00

67.602,00

IG240.2022.1.135

Mape Asesores, S.A.

30.12.2022

14.500,00

7.250,00

IG240.2022.1.137

Diplodus Sargus, S.L.

30.12.2022

14.900,00

7.450,00

IG240.2022.1.139

Coterena, S.L.

30.12.2022

219.295,50

95.029,88

IG240.2022.1.141

Mon Calamari, S.L.

30.12.2022

12.000,00

6.000,00

IG240.2022.1.142

Texia Ibérica Diseño Textil, S.L.

30.12.2022

17.400,00

8.700,00

IG240.2022.1.143

Generadores Europeos, S.A.

30.12.2022

103.130,50

45.982,75

IG240.2022.1.145

Orval Proyectos e Instalación, S.L.

30.12.2022

45.312,03

21.128,71

IG240.2022.1.147

Yesos Galicia, S.L.

30.12.2022

12.449,63

4.821,70

IG240.2022.1.148

Arestora Consultores, S.L.

30.12.2022

12.600,00

6.300,00

IG240.2022.1.151

Karbonius Composites Technologies, S.L.U.

30.12.2022

14.380,00

7.190,00

IG240.2022.1.154

Raiola Sapm, S.L.

30.12.2022

119.113,66

59.556,83

IG240.2022.1.155

Boibel Forestal, S.L.

30.12.2022

55.000,00

27.500,00

IG240.2022.1.159

Cafrisa Rodríguez, S.L.

30.12.2022

52.900,00

26.450,00

IG240.2022.1.160

H Paniagua, S.L.

30.12.2022

16.200,00

7.860,00

IG240.2022.1.161

Soluciones y Proyectos de Información, S.L.

30.12.2022

18.928,76

8.620,07

IG240.2022.1.162

Codisoil, S.A.

30.12.2022

56.733,00

22.249,25

IG240.2022.1.163

Bodegas Milenium, S.L.

30.12.2022

89.103,78

38.110,95

IG240.2022.1.164

Diexfe, S.L.

30.12.2022

62.080,57

25.563,90

IG240.2022.1.165

Grupo Industrial Valiant 2017, S.L.

30.12.2022

17.500,00

7.850,00

IG240.2022.1.167

Africor Lugo

30.12.2022

56.309,14

22.228,20

IG240.2022.1.169

Galuresa

30.12.2022

111.343,75

27.835,94

IG240.2022.1.171

Bodegas Rectoral de Amandi, S.A.

30.12.2022

52.480,49

17.667,34

IG240.2022.1.172

Astro Café, S.L.

30.12.2022

14.900,00

7.450,00

IG240.2022.1.173

Bodega Alanís

30.12.2022

47.407,43

16.194,33

IG240.2022.1.174

Qatro Elec Ingeniería y Servicios Electr.

30.12.2022

102.376,00

28.719,00

IG240.2022.1.175

Granitos del Val, S.L.

30.12.2022

23.401,48

9.510,52

IG240.2022.1.176

Rectoral do Umia, S.A.

30.12.2022

52.812,99

17.833,59

IG240.2022.1.177

F. Gómez y Cía., S.L.

30.12.2022

53.891,80

14.722,95

IG240.2022.1.180

Esedegal, S.L.U.

30.12.2022

49.500,00

24.750,00

IG240.2022.1.183

Vicus Desarrollos Tecnológicos, S.L.

30.12.2022

86.657,92

31.189,51

IG240.2022.1.184

Metalúrgica Cuevas, S.L.

30.12.2022

12.380,00

6.190,00

IG240.2022.1.185

Formato Verde, S.L.

30.12.2022

29.546,00

14.773,00

IG240.2022.1.186

Indalsu, S.A.

30.12.2022

50.824,00

12.706,00

IG240.2022.1.189

Meiga Soft, S.L.

30.12.2022

12.875,25

4.506,34

IG240.2022.1.190

Solargal Instalaciones, S.L.

30.12.2022

88.582,00

43.650,20

IG240.2022.1.192

Cie Tecnologías, S.L.

30.12.2022

79.200,00

39.600,00

IG240.2022.1.193

Proyestegal, S.L.

30.12.2022

59.552,30

29.776,15

IG240.2022.1.194

Cerna Ingeniería y Asesoría Medioambiental, S.L.L.

30.12.2022

50.000,00

25.000,00

IG240.2022.1.196

Cameril, S.L.

30.12.2022

74.099,62

25.934,87

IG240.2022.1.198

Setga, S.L.

30.12.2022

176.606,73

84.107,15

IG240.2022.1.200

Sociedad Gallega de Carretillas, S.A.

30.12.2022

24.485,47

11.231,12

IG240.2022.1.201

Bermello, S.A.

30.12.2022

39.160,00

19.580,00

IG240.2022.1.202

Viña Costeira, S.C.G.

30.12.2022

37.850,00

18.925,00

IG240.2022.1.203

Aviporto, S.L.

30.12.2022

16.812,66

8.029,43

IG240.2022.1.204

Ocio Marineda, S.L.

30.12.2022

30.120,00

15.060,00

IG240.2022.1.205

Proyestegal, S.L.

30.12.2022

26.915,30

13.457,65

IG240.2022.1.207

Prox Consultores, S.L.U.

30.12.2022

13.703,00

6.326,65

IG240.2022.1.208

Reclam Publicidad, Marketing y Artes Gráficas, S.A.

30.12.2022

76.591,50

30.734,03

IG240.2022.1.209

Gráficas Nogueira, S.L.U.

30.12.2022

13.600,00

6.800,00

IG240.2022.1.210

Ulla Oíl, S.L.

30.12.2022

13.988,00

4.895,80

IG240.2022.1.212

Silmaplast, S.L.

30.12.2022

113.545,00

46.986,25

IG240.2022.1.213

Distrisantiago Papelería, S.L.

30.12.2022

42.655,00

21.327,50

IG240.2022.1.214

Blue Quality, S.L.

30.12.2022

45.000,00

22.500,00

IG240.2022.1.215

Visual Publinet, S.L.

30.12.2022

14.900,00

7.450,00

IG240.2022.1.217

Unifersa 2006, S.A.

30.12.2022

111.552,60

27.888,15

IG240.2022.1.219

Autoescuela Sálvora, S.L.

30.12.2022

16.022,90

7.543,02

IG240.2022.1.221

Tesgal Technologies, S.L.

30.12.2022

12.495,00

4.373,25

IG240.2022.1.222

J.J. Chicolino, S.L.

30.12.2022

40.392,72

19.170,74

IG240.2022.1.223

Conelec, S.A.

30.12.2022

50.730,77

12.682,69

IG240.2022.1.226

Gabadi, S.L.

30.12.2022

20.190,00

5.047,50

IG240.2022.1.228

Ingeniería Insitu, S.L.

30.12.2022

38.965,00

19.482,50

IG240.2022.1.229

Maderas Jesús Lamas, S.L.

30.12.2022

19.183,00

6.714,05

ANEXO II

Norma reguladora: Resolución do 19 de decembro de 2018 (DOG núm. 13, do 18 de xaneiro de 2019) pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: estimular a posta en marcha de proxectos de investimento empresarial en Galicia, coa finalidade principal de dinamizar a actividade económica na Comunidade Autónoma e potenciar o mantemento e creación de emprego a través do desenvolvemento e mellora das empresas existentes, así como coa creación e posta en marcha de novas iniciativas empresariais.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 06.A1-741A-7701 e 05.A1-741A-7701 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica. A presente convocatoria finánciase no marco do programa operativo Feder Galicia 1420, que ten unha taxa de cofinanciamento Feder do 80 %, computándose como cofinanciamento nacional o investimento privado elixible dos beneficiarios polo 20 % restante. En particular: obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.04, obxectivo específico 03.04.01, actuación 3.4.1.3, campo de intervención CE001 e liña de actuación 07.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG253.2019.1.108

Pmanutrigras, S.A.

2.11.2022

732.037,91

219.611,38

Norma reguladora: Resolución do 15 de xuño de 2020 (DOG núm. 124, do 25 de xuño) pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos de empresas galegas para garantir a seguridade laboral e xerar confianza no consumidor, susceptibles de cofinanciamento polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

Finalidade: contribuír a xerar confianza nos consumidores mediante a adopción de medidas para crear espazos seguros e introducir cambios nas prácticas empresariais que faciliten unha adecuada reactivación das actividades económicas tras o confinamento consecuencia da crise sanitaria provocada pola COVID-19.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 06.A1-741A-7701 e 05.A1-741A-7701 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica. Estas axudas fináncianse no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 que, en aplicación das medidas excepcionais para a utilización dos fondos EIE en resposta ao brote da COVID-19, ten unha taxa de cofinanciamento do Feder do 100 %. En particular: obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.04, obxectivo específico 03.04.01, campo de intervención CE001 e liña de actuación 07.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG280.2020.1.63

Porcel Caldarone, Juan Carlos

21.11.2022

582,50

582,50

Norma reguladora: Resolución do 15 de xuño de 2020 (DOG núm. 124, do 25 de xuño) pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos de empresas galegas para garantir a seguridade laboral e xerar confianza no consumidor, susceptibles de cofinanciamento polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

Finalidade: contribuír a xerar confianza nos consumidores mediante a adopción de medidas para crear espazos seguros, e introducir cambios nas prácticas empresariais que faciliten unha adecuada reactivación das actividades económicas tras o confinamento consecuencia da crise sanitaria provocada pola COVID-19.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 06.A1-741A-7701 e 05.A1-741A-7701 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica. Estas axudas fináncianse no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, que ten unha taxa de cofinanciamento do Feder do 80 %. En particular: obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.04, obxectivo específico 03.04.01, campo de intervención CE001 e liña de actuación 07.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG281.2020.1.248

Viajes Melytour, S.L.

6.10.2022

3.238,30

2.590,64

IG281.2020.1.303

Río do Con, C.B.

6.10.2022

2.441,29

1.953,03

IG281.2020.1.422

Juanmaher, S.L.

21.11.2022

3.020,00

2.416,00

IG281.2020.1.602

Pérez Añez, Begoña

16.12.2022

2.379,00

1.903,20

IG281.2020.1.785

Geneiro, Ana Carolina

16.12.2022

2.946,49

2.357,19

IG281.2020.1.907

Explotaciones Turísticas Ob, S.L.

20.12.2022

3.750,00

3.000,00

Norma reguladora: Resolución do 26 de novembro de 2020 (DOG núm. 244, do 3 de decembro) pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a instalación, reforma e adaptación das terrazas dos establecementos de hostalaría e restauración e a adquisición de elementos de envasado e empaquetado para o servizo de consumo no domicilio, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva para o ano 2021.

Finalidade: subvencionar as seguintes actividades: 1. Instalación, reforma e adecuación das terrazas dos establecementos de hostalaría e restauración, sitas en espazos públicos ou privados, na Comunidade Autónoma de Galicia. 2. Adquisición de envasado e empaquetado para o servizo de consumo no domicilio.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 06.A1-741A-7700 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica. Fináncianse no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, que ten unha taxa de cofinanciamento do Feder do 80 %, computando como cofinanciamento nacional o investimento privado elixible dos beneficiarios polo 20 % restante. En particular: obxectivo temático 03; prioridade de investimento 03.04; obxectivo específico 03.04.01; actuación: 3.4.1.6; campo de intervención CE001; liña de actuación 07.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG283.2021.1.1790

López Couceiro, Pablo

31.10.2022

3.740,00

2.992,00

Norma reguladora: Resolución do 18 de maio de 2021 (DOG núm. 101, do 1 de xuño) pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras dos obradoiros á dixitalización Industria 4.0, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade: os obradoiros incentivan a creación de espazos de colaboración entre empresas (mínimo 6) para explorar solucións tecnolóxicas e vías de colaboración na implementación de ferramentas dixitais colaborativas, así como oportunidades de hibridación intersectorial e deben funcionar como xeradores de proxectos que, máis tarde, poden presentarse ás axudas.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 06.A1-741A-7700 e 05.A1-741A-7700 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica. Estas axudas son susceptibles de ser financiadas ao 100 % no marco do eixe React-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia de COVID-19.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG240.2021.1.286

Qatro Elec Ingeniería y Servicios Electr.

6.10.2022

144.042,00

72.021,00

IG240.2021.1.446

Yáñez, S.L.

1.11.2022

55.580,00

27.790,00

Norma reguladora: Resolución do 29 de xuño de 2021 (DOG núm. 130, do 9 de xullo) pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica que aproba as bases reguladoras das axudas a proxectos de dixitalización para facer fronte á situación provocada pola COVID-19 (programa Cheques Dixitalización Covid-19), susceptibles de ser financiadas no marco do eixe React-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia de COVID-19, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: apoiar proxectos que promovan a adaptación dos beneficiarios elixibles á situación creada polo Covid-19 mediante a implementación efectiva de tecnoloxías dixitais en calquera das categorías relacionadas no artigo 1 das bases reguladoras.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 06.A1-741A-7700 e 05.A1-741A-7700 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica. Esta convocatoria é susceptible de ser financiada ao 100 % no marco do eixe React-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia de COVID-19.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG278.2021.1.1283

Club Náutico de Portonovo, S.A.

16.12.2022

8.175,90

6.540,72