DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 51 Martes, 12 de marzo de 2024 Páx. 18293

III. Outras disposicións

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 4 de marzo de 2024, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución do 29 de novembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, parcialmente cofinanciadas pola Unión Europea no marco do Programa FSE+ Galicia 2021-2027, e se procede á súa convocatoria para o ano 2024 (códigos de procedemento SI436A, SI435A e SI427B).

A Secretaría Xeral da Igualdade convocou para o ano 2024, a través da Resolución do 29 de novembro de 2023 (DOG núm. 5, do 8 de xaneiro de 2024), subvencións destinadas ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade a través dos seguintes programas:

a) Programa do Plan Corresponsables no ámbito local (SI436A).

b) Programa de promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e tratamento da violencia de xénero (SI435A).

c) Programa de apoio aos centros de información á muller (SI427B).

O artigo 10 da Resolución do 29 de novembro de 2023, que establece o prazo e a forma de presentación das solicitudes, indica que a presentación das solicitudes se realizará obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Así mesmo, no artigo 11 determínase a documentación que se xuntará co anexo da solicitude.

Unha vez revisadas as solicitudes presentadas ao abeiro da dita resolución de convocatoria pola unidade administrativa encargada da tramitación e a instrución dos procedementos, identificáronse aquelas que non reúnen a documentación necesaria, ben por non tela presentado, ben por conter erros, ou ben por non ser suficiente para determinar o cumprimento dos requisitos exixidos para a súa posterior remisión á comisión encargada da súa valoración.

De conformidade co previsto no artigo 20.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, o artigo 14 da citada resolución de convocatoria establece que, se a solicitude non está debidamente cuberta ou non se presenta a documentación exixida, a entidade solicitante será requirida para que, nun prazo de dez (10) días hábiles, emende a falta ou achegue os documentos preceptivos, coa advertencia de que, de non o facer, se considerará que desistiu da súa solicitude, logo da correspondente resolución.

Así mesmo, o segundo parágrafo do artigo 14.1 da Resolución do 29 de novembro de 2023 establece que, por tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva, de conformidade co establecido no artigo 45 da indicada Lei 39/2015, do 1 de outubro, os requirimentos de emenda se farán mediante a publicación no Diario Oficial de Galicia, a cal producirá os mesmos efectos da notificación. Así mesmo, os requirimentos tamén se publicarán na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade.

Polo exposto,

DISPOÑO:

1. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia da relación de solicitudes que non están debidamente cubertas e/ou non achegan a documentación preceptiva exixida segundo o establecido nas bases reguladoras. Esta relación figura como anexo desta resolución (anexo: requirimentos de emenda de documentación, SI436A SI435A e SI427B).

2. Facer indicación expresa a todas as entidades solicitantes que figuran no anexo desta resolución de que son requiridas para que, no prazo de dez (10) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, emenden a falta ou acheguen os documentos preceptivos conforme se establece nela, coa advertencia de que, de non o faceren, se terán por desistidas da súa solicitude, de acordo co previsto no artigo 20.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, logo de que se dite a oportuna resolución ao abeiro do artigo 21 desta mesma lei.

3. En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de emenda de documentación das solicitudes, poderán dirixirse á Secretaría Xeral da Igualdade a través dos teléfonos indicados no artigo 27 da resolución de convocatoria (procedemento SI436A: 981 54 16 18, 881 99 91 63, 881 99 55 34 e 881 99 55 33; procedemento SI435A: 981 54 73 97 e 981 54 53 53; procedemento SI427B: 981 54 53 56 e 981 54 53 57) ou presencialmente.

Santiago de Compostela, 4 de marzo de 2024

Sandra Vázquez Domínguez
Secretaria xeral da Igualdade

ANEXO

Requirimentos de emenda de documentación (SI436A, SI435A e SI427B)

a) Programa do Plan Corresponsables no ámbito local (SI436A).

Nº de expte.

Entidade local
(por orde alfabética)

Documentación requirida

SI436A-2024-00000094-00

Concello da Baña

1. Ampliación da información dos plans de sensibilización e formación en corresponsabilidade destinados aos homes para o cálculo dos criterios específicos de valoración recollidos no artigo 16.3.2 da convocatoria (número de actividades ou número de edicións da mesma actividade que se van desenvolver, se se posibilita a formación en liña e a adecuación das actividades propostas aos obxectivos do Plan Corresponsables).

SI436A-2024-00000190-00

Concello da Bola

1. Anexo IV: cúbrase punto 3.6. O importe non coincide cos anexos I e II.
2. Ampliación da información dos plans de sensibilización e formación en corresponsabilidade destinados aos homes para o cálculo dos criterios específicos de valoración recollidos no artigo 16.3.2 da convocatoria (número de actividades ou número de edicións da mesma actividade que se van desenvolver, se se posibilita a formación en liña e a adecuación das actividades propostas aos obxectivos do Plan Corresponsables).

SI436A-2024-00000148-00

Concello da Guarda

1. Anexo I: cuberto e asinado.

SI436A-2024-00000226-00

Concello da Illa de Arousa

1. Anexo IV: cúbranse puntos 2.1, 2.2 e 3.6.
2. Ampliación da información dos plans de sensibilización e formación en corresponsabilidade destinados aos homes para o cálculo dos criterios específicos de valoración recollidos no artigo 16.3.2 da convocatoria (número de actividades ou número de edicións da mesma actividade que se van desenvolver, se se posibilita a formación en liña e a adecuación das actividades propostas aos obxectivos do Plan Corresponsables).

SI436A-2024-00000227-00

Concello da Merca

1. Anexo I: indíquese o cargo da persoa asinante.
2. Anexos I e II: debe coincidir o importe solicitado.

SI436A-2024-00000229-00

Concello da Pobra de Trives

1. Anexos I e IV: indíquese o cargo da persoa asinante.
2. Anexo IV: cúbranse puntos 3.2.2 e 3.6.

SI436A-2024-00000156-00

Concello da Teixeira

1. Anexo IV: cúbrase punto 3.2.2.

SI436A-2024-00000225-00

Concello da Veiga

1. Anexo I: indíquese o cargo da persoa asinante.
2. Anexo II: asinado pola/o secretaria/o.

SI436A-2024-00000046-00

Concello das Neves

1. Ampliación da información dos plans de sensibilización e formación en corresponsabilidade destinados aos homes para o cálculo dos criterios específicos de valoración recollidos no artigo 16.3.2 da convocatoria (número de actividades ou número de edicións da mesma actividade que se van desenvolver, se se posibilita a formación en liña e a adecuación das actividades propostas aos obxectivos do Plan Corresponsables).

SI436A-2024-00000103-00

Concello de Abadín

1. Anexo IV: cúbrase punto 3.6. O importe non coincide cos anexos I e II.

SI436A-2024-00000158-00

Concello de Abegondo

1. Anexo I: asinado polo/a alcalde/sa.

SI436A-2024-00000091-00

Concello de Agolada

1. Anexo IV: cúbrase punto 3.6. O importe non coincide cos anexos I e II.

SI436A-2024-00000165-00

Concello de Allariz

1. Ampliación da información dos plans de sensibilización e formación en corresponsabilidade destinados aos homes para o cálculo dos criterios específicos de valoración recollidos no artigo 16.3.2 da convocatoria (número de actividades ou número de edicións da mesma actividade que se van desenvolver, se se posibilita a formación en liña e a adecuación das actividades propostas aos obxectivos do Plan Corresponsables).

SI436A-2024-00000128-00

Concello de Aranga

1. Anexo IV: cúbrase punto 3.6. O importe non coincide cos anexos I e II.

SI436A-2024-00000034-00

Concello de Avión

1. Ampliación da información dos plans de sensibilización e formación en corresponsabilidade destinados aos homes para o cálculo dos criterios específicos de valoración recollidos no artigo 16.3.2 da convocatoria (número de actividades ou número de edicións da mesma actividade que se van desenvolver, se se posibilita a formación en liña e a adecuación das actividades propostas aos obxectivos do Plan Corresponsables).

SI436A-2024-00000118-00

Concello de Baiona

1. Anexo I: debe indicar se os ingresos están solicitados ou son percibidos.
2. Anexo IV: cúbrase o punto 2.1 en lugar do 2.2.

SI436A-2024-00000122-00

Concello de Baltar

1. Anexos I e II: debe coincidir o importe solicitado.
2. Anexo IV: cúbrase punto 3.6. O importe non coincide cos anexos I e II.
3. Xustifíquese que se cumpriu co requisito de remisión de contas xerais do exercicio 2022 ao Consello de Contas de Galicia.

SI436A-2024-00000115-00

Concello de Bande

1. Anexo II: debe coincidir o nome da/do secretaria/o coa sinatura.

SI436A-2024-00000073-00

Concello de Baños de Molgas

1. Anexo II: asinado pola/o secretaria/o.

SI436A-2024-00000139-00

Concello de Baralla

1. Anexo IV: cúbrase punto 3.6.

SI436A-2024-00000177-00

Concello de Barbadás

1. Anexo IV: cúbrase punto 3.6
2. Ampliación da información dos plans de sensibilización e formación en corresponsabilidade destinados aos homes para o cálculo dos criterios específicos de valoración recollidos no artigo 16.3.2 da convocatoria (número de actividades ou número de edicións da mesma actividade que se van desenvolver, se se posibilita a formación en liña e a adecuación das actividades propostas aos obxectivos do Plan Corresponsables).

SI436A-2024-00000167-00

Concello de Bergondo

1. Anexo IV: cúbrase punto 3.6.
2. Ampliación da información dos plans de sensibilización e formación en corresponsabilidade destinados aos homes para o cálculo dos criterios específicos de valoración recollidos no artigo 16.3.2 da convocatoria (número de actividades ou número de edicións da mesma actividade que se van desenvolver, se se posibilita a formación en liña e a adecuación das actividades propostas aos obxectivos do Plan Corresponsables).

SI436A-2024-00000020-00

Concello de Boborás

1. Anexo II asinado pola/o secretaria/o.
2. Anexo IV: cúbrase punto 3.6. O importe non coincide cos anexos I e II.

SI436A-2024-00000047-00

Concello de Boqueixón

1. Ampliación da información dos plans de sensibilización e formación en corresponsabilidade destinados aos homes para o cálculo dos criterios específicos de valoración recollidos no artigo 16.3.2 da convocatoria (número de actividades ou número de edicións da mesma actividade que se van desenvolver, se se posibilita a formación en liña e a adecuación das actividades propostas aos obxectivos do Plan Corresponsables).

SI436A-2024-00000206-00

Concello de Bóveda

1. Anexo IV: cúbrase punto 3.6. O importe non coincide cos anexos I e II.

SI436A-2024-00000080-00

Concello de Brión

1. Anexo I: asinado polo/a alcalde/sa.
2. Anexo IV: asinado polo/a alcalde/sa.

SI436A-2024-00000220-00

Concello de Burela

1. Anexo IV: cúbrase punto 3.6. O importe non coincide cos anexos I e II.

SI436A-2024-00000201-00

Concello de Cabanas

1. Anexo I: asinado polo/a alcalde/sa.
2. Anexo IV: cúbrase punto 2.1 dentro de período subvencionable.

SI436A-2024-00000152-00

Concello de Caldas de Reis

1. Ampliación da información dos plans de sensibilización e formación en corresponsabilidade destinados aos homes para o cálculo dos criterios específicos de valoración recollidos no artigo 16.3.2 da convocatoria (número de actividades ou número de edicións da mesma actividade que se van desenvolver, se se posibilita a formación en liña e a adecuación das actividades propostas aos obxectivos do Plan Corresponsables).

SI436A-2024-00000064-00

Concello de Cambados

1. Anexos I e II: debe coincidir o importe solicitado.
2. Anexo IV: cúbrase punto 3.6. O importe non coincide cos anexos I e II.

SI436A-2024-00000211-00

Concello de Cambre

1. Anexo I: asinado polo/a alcalde/sa.
2. Anexo II: asinado pola/o secretario/a.
3. Anexo IV: asinado polo/a alcalde/sa.
4. Anexo IV: cúbrase punto 3.6. O importe non coincide cos anexos I e II.

SI436A-2024-00000076-00

Concello de Carballeda de Avia

1. Ampliación da información dos plans de sensibilización e formación en corresponsabilidade destinados aos homes para o cálculo dos criterios específicos de valoración recollidos no artigo 16.3.2 da convocatoria (número de actividades ou número de edicións da mesma actividade que se van desenvolver, se se posibilita a formación en liña e a adecuación das actividades propostas aos obxectivos do Plan Corresponsables).

SI436A-2024-00000212-00

Concello de Cariño

1. Anexo IV: cúbrase punto 3.6.

SI436A-2024-00000219-00

Concello de Castro Caldelas

1. Anexo I: debe coincidir a medida solicitada coa do anexo II.
2. Anexo IV: cúbrase punto 3.6. O importe non coincide cos anexos I e II.
3. Ampliación da información dos plans de sensibilización e formación en corresponsabilidade destinados aos homes para o cálculo dos criterios específicos de valoración recollidos no artigo 16.3.2 da convocatoria (número de actividades ou número de edicións da mesma actividade que se van desenvolver, se se posibilita a formación en liña e a adecuación das actividades propostas aos obxectivos do Plan Corresponsables).

SI436A-2024-00000124-00

Concello de Celanova

1. Anexo IV: punto 2.1, cúbrase unha liña por cada actuación.

SI436A-2024-00000131-00

Concello de Cerceda

1. Xustifíquese que se cumpriu co requisito de remisión de contas xerais do exercicio 2022 ao Consello de Contas de Galicia.

SI436A-2024-00000183-00

Concello de Cerdido

1. Anexo IV: punto 3.6, datas de inicio e fin dentro do período subvencionable.

SI436A-2024-00000185-00

Concello de Chandrexa de Queixa

1. Ampliación da información dos plans de sensibilización e formación en corresponsabilidade destinados aos homes para o cálculo dos criterios específicos de valoración recollidos no artigo 16.3.2 da convocatoria (número de actividades ou número de edicións da mesma actividade que se van desenvolver, se se posibilita a formación en liña e a adecuación das actividades propostas aos obxectivos do Plan Corresponsables)
2. Xustifíquese que se cumpriu co requisito de remisión de contas xerais do exercicio 2022 ao Consello de Contas de Galicia.

SI436A-2024-00000065-00

Concello de Coirós

1. Ampliación da información dos plans de sensibilización e formación en corresponsabilidade destinados aos homes para o cálculo dos criterios específicos de valoración recollidos no artigo 16.3.2 da convocatoria (número de actividades ou número de edicións da mesma actividade que se van desenvolver, se se posibilita a formación en liña e a adecuación das actividades propostas aos obxectivos do Plan Corresponsables).

SI436A-2024-00000188-00

Concello de Coristanco

1. Anexo IV: punto 2.1, cúbrase dentro do período subvencionable e cúbrase punto 3.6.

SI436A-2024-00000090-00

Concello de Covelo

1. Ampliación da información dos plans de sensibilización e formación en corresponsabilidade destinados aos homes para o cálculo dos criterios específicos de valoración recollidos no artigo 16.3.2 da convocatoria (número de actividades ou número de edicións da mesma actividade que se van desenvolver, se se posibilita a formación en liña e a adecuación das actividades propostas aos obxectivos do Plan Corresponsables).

SI436A-2024-00000075-00

Concello de Cuntis

1. Ampliación da información dos plans de sensibilización e formación en corresponsabilidade destinados aos homes para o cálculo dos criterios específicos de valoración recollidos no artigo 16.3.2 da convocatoria (número de actividades ou número de edicións da mesma actividade que se van desenvolver, se se posibilita a formación en liña e a adecuación das actividades propostas aos obxectivos do Plan Corresponsables).

SI436A-2024-00000127-00

Concello de Curtis

1. Ampliación da información dos plans de sensibilización e formación en corresponsabilidade destinados aos homes para o cálculo dos criterios específicos de valoración recollidos no artigo 16.3.2 da convocatoria (número de actividades ou número de edicións da mesma actividade que se van desenvolver, se se posibilita a formación en liña e a adecuación das actividades propostas aos obxectivos do Plan Corresponsables).

SI436A-2024-00000200-00

Concello de Dodro

1. Ampliación da información dos plans de sensibilización e formación en corresponsabilidade destinados aos homes para o cálculo dos criterios específicos de valoración recollidos no artigo 16.3.2 da convocatoria (número de actividades ou número de edicións da mesma actividade que se van desenvolver, se se posibilita a formación en liña e a adecuación das actividades propostas aos obxectivos do Plan Corresponsables).

SI436A-2024-00000202-00

Concello de Dozón

1. Anexo II: debe coincidir a medida solicitada coa do anexo I.
2. Ampliación da información dos plans de sensibilización e formación en corresponsabilidade destinados aos homes para o cálculo dos criterios específicos de valoración recollidos no artigo 16.3.2 da convocatoria (número de actividades ou número de edicións da mesma actividade que se van desenvolver, se se posibilita a formación en liña e a adecuación das actividades propostas aos obxectivos do Plan Corresponsables).

SI436A-2024-00000114-00

Concello de Dumbría

1. Anexo IV: cúbrase punto 3.6.

SI436A-2024-00000236-00

Concello de Entrimo

1. Anexo II: asinado pola/o secretaria/o.
2. Anexo IV: asinado polo/a alcalde/sa.

SI436A-2024-00000150-00

Concello de Esgos

1. Anexo IV: cúbrase punto 2.2.
2. Ampliación da información dos plans de sensibilización e formación en corresponsabilidade destinados aos homes para o cálculo dos criterios específicos de valoración recollidos no artigo 16.3.2 da convocatoria (número de actividades ou número de edicións da mesma actividade que se van desenvolver, se se posibilita a formación en liña e a adecuación das actividades propostas aos obxectivos do Plan Corresponsables).

SI436A-2024-00000197-00

Concello de Ferrol

1. Anexo I: asinado polo/a alcalde/sa.

SI436A-2024-00000143-00

Concello de Fisterra

1. Anexos I e IV: indíquese o cargo da persoa asinante.

SI436A-2024-00000170-00

Concello de Folgoso do Courel

1. Anexo IV: cúbranse puntos 3.5 e 3.6.

SI436A-2024-00000110-00

Concello de Frades

1. Ampliación da información dos plans de sensibilización e formación en corresponsabilidade destinados aos homes para o cálculo dos criterios específicos de valoración recollidos no artigo 16.3.2 da convocatoria (número de actividades ou número de edicións da mesma actividade que se van desenvolver, se se posibilita a formación en liña e a adecuación das actividades propostas aos obxectivos do Plan Corresponsables).

SI436A-2024-00000228-00

Concello de Guitiriz

1. Anexos I e II: debe coincidir o importe solicitado.
2. Anexo IV: cúbrase punto 3.2.2.

SI436A-2024-00000187-00

Concello de Guntín

1. Anexo IV: cúbrase punto 3.6.

SI436A-2024-00000011-00

Concello de Irixoa

1. Anexo IV: cúbrase punto 3.6. O importe non coincide cos anexos I e II.

SI436A-2024-00000193-00

Concello de Lalín

1. Anexo IV: puntos 2.1 e 2.2, cúbrase dentro do período subvencionable.
2. Anexo IV: cúbrase punto 3.6. O importe non coincide cos anexos I e II.
3. Ampliación da información dos plans de sensibilización e formación en corresponsabilidade destinados aos homes para o cálculo dos criterios específicos de valoración recollidos no artigo 16.3.2 da convocatoria (número de actividades ou número de edicións da mesma actividade que se van desenvolver, se se posibilita a formación en liña e a adecuación das actividades propostas aos obxectivos do Plan Corresponsables).

SI436A-2024-00000098-00

Concello de Laza

1. Anexo IV: punto 2.1 e 3.6 non están dentro do período subvencionable.

SI436A-2024-00000053-00

Concello de Lobios

1. Ampliación da información dos plans de sensibilización e formación en corresponsabilidade destinados aos homes para o cálculo dos criterios específicos de valoración recollidos no artigo 16.3.2 da convocatoria (número de actividades ou número de edicións da mesma actividade que se van desenvolver, se se posibilita a formación en liña e a adecuación das actividades propostas aos obxectivos do Plan Corresponsables).

SI436A-2024-00000102-00

Concello de Meaño

1. Anexo I: debe coincidir a medida solicitada coa do anexo II.

SI436A-2024-00000111-00

Concello de Meis

1. Anexo I: debe indicar se os ingresos están solicitados ou son percibidos.

SI436A-2024-00000209-00

Concello de Melón

1. Anexo II: asinado pola/o secretaria/o.
1. Anexo IV: cúbranse puntos 2.1 e 3.2.2.
3. Anexo IV: cúbrase punto 3.6. O importe non coincide cos anexos I e II.

SI436A-2024-00000175-00

Concello de Mesía

1. Ampliación da información dos plans de sensibilización e formación en corresponsabilidade destinados aos homes para o cálculo dos criterios específicos de valoración recollidos no artigo 16.3.2 da convocatoria (número de actividades ou número de edicións da mesma actividade que se van desenvolver, se se posibilita a formación en liña e a adecuación das actividades propostas aos obxectivos do Plan Corresponsables).

SI436A-2024-00000129-00

Concello de Miño

1. Anexo I: debe indicar se os ingresos están solicitados ou son percibidos.
2. Ampliación da información dos plans de sensibilización e formación en corresponsabilidade destinados aos homes para o cálculo dos criterios específicos de valoración recollidos no artigo 16.3.2 da convocatoria (número de actividades ou número de edicións da mesma actividade que se van desenvolver, se se posibilita a formación en liña e a adecuación das actividades propostas aos obxectivos do Plan Corresponsables).

SI436A-2024-00000001-00

Concello de Moaña

1. Ampliación da información dos plans de sensibilización e formación en corresponsabilidade destinados aos homes para o cálculo dos criterios específicos de valoración recollidos no artigo 16.3.2 da convocatoria (número de actividades ou número de edicións da mesma actividade que se van desenvolver, se se posibilita a formación en liña e a adecuación das actividades propostas aos obxectivos do Plan Corresponsables).

SI436A-2024-00000097-00

Concello de Mondariz-Balneario

1.Ampliación da información dos plans de sensibilización e formación en corresponsabilidade destinados aos homes para o cálculo dos criterios específicos de valoración recollidos no artigo 16.3.2 da convocatoria (número de actividades ou número de edicións da mesma actividade que se van desenvolver, se se posibilita a formación en liña e a adecuación das actividades propostas aos obxectivos do Plan Corresponsables).

SI436A-2024-00000116-00

Concello de Mondoñedo

1. Anexo IV: punto 2.1, cúbrase dentro do período subvencionable e cúbrase punto 3.6.

SI436A-2024-00000157-00

Concello de Moraña

1. Anexo IV: cúbrase punto 3.6.

SI436A-2024-00000232-00

Concello de Mos

1. Anexo II: asinado pola/o secretaria/o.
2. Anexo IV: punto 2.1, cúbrase dentro do período subvencionable.
2. Anexo IV: cúbrase punto 3.6. O importe non coincide cos anexos I e II.

SI436A-2024-00000144-00

Concello de Muros

1. Anexo IV: cúbrase punto 3.6. O importe non coincide cos anexos I e II.

SI436A-2024-00000205-00

Concello de Negreira

1. Anexo IV: cúbrase punto 3.6.

SI436A-2024-0000051-00

Concello de Nigrán

1. Anexo IV: punto 2.1 e punto 3.6 deben coincidir as datas de inicio e fin.

SI436A-2024-00000005-00

Concello de Oímbra

1. Anexo IV: cúbrase o punto 2.1 en lugar do 2.2.

SI436A-2024-00000199-00

Concello de Oroso

1. Anexo I: asinado polo/a alcalde/sa.

2. Anexo IV: asinado polo/a alcalde/sa.

3. Anexo IV: cúbrase punto 2.1 dentro de período subvencionable.

SI436A-2024-00000107-00

Concello de Ortigueira

1. Anexo IV: asinado polo/a alcalde/sa

SI436A-2024-00000119-00

Concello de Ourol

1. Anexo II: asinado pola/o secretaria/o

SI436A-2024-00000218-00

Concello de Outeiro de Rei

1. Anexo IV: cúbrase punto 3.6. O importe non coincide cos anexos I e II.

SI436A-2024-00000004-00

Concello de Pantón

1. Anexo I: asinado polo/a alcalde/sa.
2. Anexo IV: cúbrase punto 3.6. O importe non coincide cos anexos I e II.

SI436A-2024-0000000154-00

Concello de Paradela

1. Anexo IV: punto 2.1, cúbrase dentro do período subvencionable e cúbrase punto 3.6.

SI436A-2024-00000006-00

Concello de Pol

1. Anexo IV: cúbrase punto 3.6. O importe non coincide cos anexos I e II.

SI436A-2024-00000182-00

Concello de Ponteareas

1. Anexo IV: cúbrase punto 3.6. O importe non coincide cos anexos I e II.
2. Ampliación da información dos plans de sensibilización e formación en corresponsabilidade destinados aos homes para o cálculo dos criterios específicos de valoración recollidos no artigo 16.3.2 da convocatoria (número de actividades ou número de edicións da mesma actividade que se van desenvolver, se se posibilita a formación en liña e a adecuación das actividades propostas aos obxectivos do Plan Corresponsables).

SI436A-2024-00000058-00

Concello de Ponteceso

1. Anexo IV: cúbrase punto 3.6.

SI436A-2024-00000121-00

Concello de Pontecesures

1. Anexo IV: punto 2.1, cúbrase dentro do período subvencionable e cúbrase punto 3.6.
2. Ampliación da información dos plans de sensibilización e formación en corresponsabilidade destinados aos homes para o cálculo dos criterios específicos de valoración recollidos no artigo 16.3.2 da convocatoria (número de actividades ou número de edicións da mesma actividade que se van desenvolver, se se posibilita a formación en liña e a adecuación das actividades propostas aos obxectivos do Plan Corresponsables).

SI436A-2024-00000071-00

Concello de Pontedeume

1. Ampliación da información dos plans de sensibilización e formación en corresponsabilidade destinados aos homes para o cálculo dos criterios específicos de valoración recollidos no artigo 16.3.2 da convocatoria (número de actividades ou número de edicións da mesma actividade que se van desenvolver, se se posibilita a formación en liña e a adecuación das actividades propostas aos obxectivos do Plan Corresponsables).

SI436A-2024-00000217-00

Concello de Porqueira

1. Anexos I e II: debe coincidir o importe solicitado.

SI436A-2024-00000108-00

Concello de Portas

1. Ampliación da información dos plans de sensibilización e formación en corresponsabilidade destinados aos homes para o cálculo dos criterios específicos de valoración recollidos no artigo 16.3.2 da convocatoria (número de actividades ou número de edicións da mesma actividade que se van desenvolver, se se posibilita a formación en liña e a adecuación das actividades propostas aos obxectivos do Plan Corresponsables)

SI436A-2024-00000222-00

Concello de Porto do Son

1. Anexo IV: cúbrase punto 3.6. O importe non coincide cos anexos I e II.

SI436A-2024-00000061-00

Concello de Portomarín

1. Anexo I: asinado polo/a alcalde/sa.

SI436A-2024-00000033-00

Concello de Rairiz de Veiga

1. Anexo II: debe coincidir a medida solicitada coa do anexo I.

SI436A-2024-00000017-00

Concello de Ramirás

1. Anexo IV: punto 3.6, datas de inicio e fin dentro do período subvencionable.

SI436A-2024-00000179-00

Concello de Redondela

1. Anexo IV: cúbranse puntos 3.2.2
2. Anexo IV: cúbrase punto 3.6. O importe non coincide cos anexos I e II.
3. Ampliación da información dos plans de sensibilización e formación en corresponsabilidade destinados aos homes para o cálculo dos criterios específicos de valoración recollidos no artigo 16.3.2 da convocatoria (número de actividades ou número de edicións da mesma actividade que se van desenvolver, se se posibilita a formación en liña e a adecuación das actividades propostas aos obxectivos do Plan Corresponsables).
4. Xustifíquese que se cumpriu co requisito de remisión de contas xerais do exercicio 2022 ao Consello de Contas de Galicia.

SI436A-2024-00000092-00

Concello de Ribadeo

1. Anexo IV: cúbrase punto 3.6. O importe non coincide cos anexos I e II.

SI436A-2024-00000235-00

Concello de Ribadumia

1. Anexo II: non se corresponde co programa SI436A.

SI436A-2024-00000160-00

Concello de Ribas de Sil

1. Anexo IV: cúbrase punto 3.6. O importe non coincide cos anexos I e II.

SI436A-2024-00000172-00

Concello de Ribeira

1. Ampliación da información dos plans de sensibilización e formación en corresponsabilidade destinados aos homes para o cálculo dos criterios específicos de valoración recollidos no artigo 16.3.2 da convocatoria (número de actividades ou número de edicións da mesma actividade que se van desenvolver, se se posibilita a formación en liña e a adecuación das actividades propostas aos obxectivos do Plan Corresponsables).

SI436A-2024-00000146-00

Concello de Riotorto

1. Anexo IV: punto 3.6, cúbrase dentro do período subvencionable
2. Ampliación da información dos plans de sensibilización e formación en corresponsabilidade destinados aos homes para o cálculo dos criterios específicos de valoración recollidos no artigo 16.3.2 da convocatoria (número de actividades ou número de edicións da mesma actividade que se van desenvolver, se se posibilita a formación en liña e a adecuación das actividades propostas aos obxectivos do Plan Corresponsables).

SI436A-2024-00000198-00

Concello de Rois

1. Anexo IV: punto 2.1, cúbrase dentro do período subvencionable
2. Xustifíquese que se cumpriu co requisito de remisión de contas xerais do exercicio 2022 ao Consello de Contas de Galicia.

SI436A-2024-00000238-00

Concello de Salceda de Caselas

1. Ampliación da información dos plans de sensibilización e formación en corresponsabilidade destinados aos homes para o cálculo dos criterios específicos de valoración recollidos no artigo 16.3.2 da convocatoria (número de actividades ou número de edicións da mesma actividade que se van desenvolver, se se posibilita a formación en liña e a adecuación das actividades propostas aos obxectivos do Plan Corresponsables).

SI436A-2024-00000145-00

Concello de Samos

1. Anexo IV: cuberto e asinado.

SI436A-2024-00000161-00

Concello de San Cristovo de Cea

1. Anexo IV: cúbrase punto 3.6. O importe non coincide cos anexos I e II.

SI436A-2024-00000231-00

Concello de San Sadurniño

1. Anexo II: asinado pola/o secretaria/o.

SI436A-2024-00000214-00

Concello de Santa Comba

1. Anexo IV: cúbrase punto 3.6.

SI436A-2024-00000013-00

Concello de Soutomaior

1. Anexo I: asinado polo/a alcalde/sa e nos datos da persoa representante da entidade figuran os da directora-psicóloga.
2. Anexo IV: cúbrase punto 3.6.

SI436A-2024-00000009-00

Concello de Taboadela

1. Anexo IV: cúbrase punto 3.6. O importe non coincide cos anexos I e II.
2. Ampliación da información dos plans de sensibilización e formación en corresponsabilidade destinados aos homes para o cálculo dos criterios específicos de valoración recollidos no artigo 16.3.2 da convocatoria (número de actividades ou número de edicións da mesma actividade que se van desenvolver, se se posibilita a formación en liña e a adecuación das actividades propostas aos obxectivos do Plan Corresponsables).

SI436A-2024-00000021-00

Concello de Toén

1. Anexo IV: punto 3.6, datas de inicio e fin dentro do período subvencionable

SI436A-2024-00000234-00

Concello de Tomiño

1. Anexo II: non se corresponde co programa SI436A.
2. Anexo IV: asinado polo/a alcalde/sa.

SI436A-2024-00000002-00

Concello de Trabada

1. Anexo IV: cúbrase punto 3.6. O importe non coincide cos anexos I e II.

SI436A-2024-00000078-00

Concello de Trazo

1. Anexo I: debe indicar se reverte ou non os ingresos.

SI436A-2024-00000207-00

Concello de Tui

1. Ampliación da información dos plans de sensibilización e formación en corresponsabilidade destinados aos homes para o cálculo dos criterios específicos de valoración recollidos no artigo 16.3.2 da convocatoria (número de actividades ou número de edicións da mesma actividade que se van desenvolver, se se posibilita a formación en liña e a adecuación das actividades propostas aos obxectivos do Plan Corresponsables).

SI436A-2024-00000166-00

Concello de Val do Dubra

1. Anexo IV: punto 2.1, cúbrase dentro do período subvencionable.

SI436A-2024-00000176-00

Concello de Valdoviño

1. Anexo IV: cúbranse puntos 2.1 e 3.6 dentro do período subvencionable.

SI436A-2024-00000221-00

Concello de Valga

1. Ampliación da información dos plans de sensibilización e formación en corresponsabilidade destinados aos homes para o cálculo dos criterios específicos de valoración recollidos no artigo 16.3.2 da convocatoria (número de actividades ou número de edicións da mesma actividade que se van desenvolver, se se posibilita a formación en liña e a adecuación das actividades propostas aos obxectivos do Plan Corresponsables).

SI436A-2024-00000155-00

Concello de Verín

1. Anexo IV: punto 2.1, cúbrase dentro do período subvencionable e cúbrase punto 3.6.
2. Xustifíquese que se cumpriu co requisito de remisión de contas xerais do exercicio 2022 ao Consello de Contas de Galicia.

SI436A-2024-00000038-00

Concello de Vila de Cruces

1. Anexo IV: cúbrase punto 3.6.

SI436A-2024-00000040-00

Concello de Vilalba

1. Anexo IV: cúbrase punto 3.6.

SI436A-2024-00000066-00

Concello de Vilasantar

1. Anexo II: asinado pola/o secretaria/o.
2. Ampliación da información dos plans de sensibilización e formación en corresponsabilidade destinados aos homes para o cálculo dos criterios específicos de valoración recollidos no artigo 16.3.2 da convocatoria (número de actividades ou número de edicións da mesma actividade que se van desenvolver, se se posibilita a formación en liña e a adecuación das actividades propostas aos obxectivos do Plan Corresponsables).

SI436A-2024-00000168-00

Concello de Viveiro

1. Anexo IV: cúbrase punto 3.6.

SI436A-2024-00000191-00

Concello de Xermade

1. Anexos I e IV: indíquese o cargo da persoa asinante.

SI436A-2024-00000086-00

Concello de Xinzo de Limia

1. Anexo IV: cúbrase punto 3.6.
2. Ampliación da información dos plans de sensibilización e formación en corresponsabilidade destinados aos homes para o cálculo dos criterios específicos de valoración recollidos no artigo 16.3.2 da convocatoria (número de actividades ou número de edicións da mesma actividade que se van desenvolver, se se posibilita a formación en liña e a adecuación das actividades propostas aos obxectivos do Plan Corresponsables).

SI436A-2024-00000085-00

Concello de Xunqueira de Ambía

1. Anexo IV: cúbrase punto 3.6.

SI436A-2024-00000067-00

Concello do Bolo

1. Anexo IV: cúbrase punto 3.6. O importe non coincide cos anexos I e II.

SI436A-2024-00000101-00

Concello do Irixo

1. Anexo IV: cúbrase punto 3.6.

SI436A-2024-00000142-00

Concello do Pino

1. Anexo IV: cúbrase.
2. Ampliación da información dos plans de sensibilización e formación en corresponsabilidade destinados aos homes para o cálculo dos criterios específicos de valoración recollidos no artigo 16.3.2 da convocatoria (número de actividades ou número de edicións da mesma actividade que se van desenvolver, se se posibilita a formación en liña e a adecuación das actividades propostas aos obxectivos do Plan Corresponsables).

SI436A-2024-00000112-00

Concello do Saviñao

1. Anexos I e II: debe coincidir o importe solicitado.
2. Anexo IV: cúbrase punto 3.6. O importe non coincide cos anexos I e II.

SI436A-2024-00000174-00

Concello do Valadouro

1. Anexo IV: cúbrase punto 2.1 dentro do período subvencionable.

SI436A-2024-00000186-00

Concello dos Blancos

1. Anexo IV: cúbrase punto 3.2.2

SI436A-2024-00000060-00

Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín

1. Anexo IV: puntos 2.2 e 3.2.3, con referencia aos concellos participantes.
2. Memoria de aforro de custos: referida aos concellos participantes.

SI436A-2024-00000023-00

Mancomunidade Intermunicipal Voluntaria Terra de Celanova

1. Ampliación da información dos plans de sensibilización e formación en corresponsabilidade destinados aos homes para o cálculo dos criterios específicos de valoración recollidos no artigo 16.3.2 da convocatoria (número de actividades ou número de edicións da mesma actividade que se van desenvolver, se se posibilita a formación en liña e a adecuación das actividades propostas aos obxectivos do Plan Corresponsables).

b) Programa de promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e tratamento da violencia de xénero (SI435A).

Nº de expte.

Entidade local

(por orde alfabética)

Documentación requirida

SI435A-2024-078

Agrupación dos Concellos da Arnoia e Castrelo de Miño

1. Anexo II: deberase aclarar se son unha mancomunidade ou consorcio.
2. Anexo III, punto 2.1: deberase describir cada unha das actuacións ou actividades que se van desenvolver.

SI435A-2024-059

Agrupación dos Concellos da Cañiza e Covelo

1. Anexos I.2 e II. A contía solicitada non pode ser superior a 15.000 €.

2. Anexo II-bis.

3. Convenio de colaboración co Concello de Covelo.
4. Anexo III, punto 2.1: deberanse indicar as datas de todas as actividades.

SI435A-2024-076

Agrupación dos Concellos das Neves, Salceda de Caselas e Salvaterra de Miño

1. Anexo III, punto 2.1: deberase describir cada unha das actuacións ou actividades que se van desenvolver. Deberase revisar así mesmo, o número de persoas participantes por idade. Ademais, deberase xustificar adecuadamente a relación entre os contidos e o tipo de acción ou actuación.

2. Anexo III, punto 3.1: para a valoración deste punto, deberanse especificar unicamente os módulos recollidos no artigo 16.2.1.a). Deberase acreditar concretando todos os contidos da actividade e a súa correspondencia cunha das tipoloxías dos citados módulos (promoción da igualdade, estereotipos de xénero, prevención da violencia de xénero e respecto á diversidade e colectivos LGTBIQ).

SI435A-2024-090

Agrupación dos Concellos de Arzúa, Boimorto e Santiso

1. Anexo II bis: deberase presentar o anexo cuberto en relación co programa de promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero.

2. Anexo III, punto 2.1: deberase describir cada unha das actuacións ou actividades que se van desenvolver.

3. Anexo III, punto 2.2: deberase aclarar a contratación dunha educadora infantil para a realización de actividades para maiores de idade.

4. Anexo III, punto 3.1: deberase indicar en que actividade/s se inclúe cada módulo.

5. Deberase presentar un convenio de colaboración para o programa de promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero.

6. Deberase presentar unha memoria de aforro de custos para o programa de promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero.

SI435A-2024-054

Agrupación dos Concellos de Castro Caldelas e Montederramo

1. Anexo III, punto 2.1: deberanse indicar as datas de todas as actividades.

SI435A-2024-097

Agrupación dos Concellos de Cee, Corcubión e Fisterra

1. Anexo II-bis: deberase indicar cales son os concellos integrantes da agrupación e a porcentaxe da subvención que se lle aplicará a cada un deles.

2. Anexo III, punto 2.1: deberase describir cada unha das actuacións ou actividades que se van desenvolver.

3. Anexo III, punto 2.2: o número de horas do persoal debe coincidir co número de horas das actuacións ou actividades.
4. Anexo III, punto 3.1: deberase indicar en que actividade/s se inclúe cada módulo.

5. Deberase presentar un convenio de colaboración para o programa de promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero.

6. Deberase presentar unha memoria de aforro de custos para o programa de promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero.

SI435A-2024-094

Agrupación dos Concellos de Entrimo e Calvos de Randín

1. Anexo III, punto 3.1: deberase indicar en que actividade/s se inclúe cada módulo.

SI435A-2024-096

Agrupación dos Concellos de Manzaneda e Vilariño de Conso

1. Anexo III, puntos 2 e 3: debidamente cubertos.

SI435A-2024-080

Agrupación dos Concellos do Irixo e San Amaro

1. Anexo II: deberase aclarar se son unha mancomunidade ou consorcio.
2. Anexo III, punto 2.1: deberase describir cada unha das actuacións ou actividades que se van desenvolver. Hai que xustificar a relación entre os contidos e o tipo de acción. Para poder incluír menores como participantes nunha actividade, o «tipo de acción» tería que ser a número «4. Atención directa a menores fillos e fillas de mulleres vítimas de violencia de xénero ou de explotación sexual» e o «principal colectivo destinatario», mulleres vítimas de violencia de xénero ou de explotación sexual-laboral en redes de prostitución.
3. Anexo III, punto 2.2: deberase indicar as funcións do persoal e os seus custos.

SI435A-2024-033

Concello da Guarda

1. Anexo III, punto 2: debidamente cuberto. Deberase describir cada unha das actividades. Non se valorará ningunha memoria complementaria (artigo 11.1.c).

2. Anexo III. Punto 3.1: para a valoración deste punto, deberanse especificar unicamente os módulos recollidos no artigo 16.2.1.a). Deberase acreditar concretando todos os contidos da actividade e a súa correspondencia cunha das tipoloxías dos citados módulos (promoción da igualdade, estereotipos de xénero, prevención da violencia de xénero e respecto á diversidade e colectivos LGTBIQ).

SI435A-2024-036

Concello da Illa de Arousa

1. Anexos I.2 e II: indíquese a contía da subvención solicitada.

2. Anexo III, punto 2: debidamente cuberto. Deberase describir cada unha das actividades.. Non se valorará ningunha memoria complementaria (artigo 11.1.c).

SI435A-2024-052

Concello da Mezquita

1. Anexo III, punto 2.1: deberase describir cada unha das actuacións ou actividades que se van desenvolver e xustificar a relación entre os contidos e o tipo de acción.

2. Anexo III, punto 2.2: deberase aclarar o número de horas dedicadas ao programa por cada unha das persoas contratadas.

SI435A-2024-083

Concello da Peroxa

1. Anexo II: a medida solicitada non é correcta.
2. Anexo III, punto 2.1: deberase describir cada unha das actuacións ou actividades que se van desenvolver. Non se valorará ningunha memoria complementaria deste anexo (artigo 11.1.c).

SI435A-2024-092

Concello da Pobra de Trives

1. Anexo I.2: deberase presentar debidamente cuberto ou acreditar a representación por calquera medio válido en dereito.

2. Anexo III: deberase acreditar a representación por calquera medio válido en dereito.

3. Anexo III, punto 2.1: deberase aclarar se as participantes son menores ou maiores de idade. Hai que cubrir o tipo de acción e xustificar adecuadamente a relación entre este e os contidos das actividades.

4. Anexo III, punto 2.2: deberase desagregar os custos de persoal. Así mesmo, o núm. total de horas dedicadas ao programa ten que coincidir co das actividades.

5. Anexo III, punto 3.1: para a valoración deste punto, deberanse especificar unicamente os módulos recollidos no artigo 16.2.1.a). Deberase acreditar concretando todos os contidos da actividade e a súa correspondencia cunha das tipoloxías dos citados módulos (promoción da igualdade, estereotipos de xénero, prevención da violencia de xénero e respecto á diversidade e colectivos LGTBIQ).

SI435A-2024-016

Concello da Pobra do Brollón

1. Anexo III, punto 2: deberase revisar o número de participantes. Para poder incluír menores como participantes nunha actividade, o «tipo de acción» tería que ser a número «4. Atención directa a menores fillos e fillas de mulleres vítimas de violencia de xénero ou de explotación sexual». e o «principal colectivo destinatario», mulleres vítimas de violencia de xénero ou de explotación sexual-laboral en redes de prostitución.

2. Anexo III, punto 2.2: deberase desagregar os gastos de persoal. Lembren ademais que os gastos de persoal que desenvolva funcións de preparación, xestión, coordinación ou dirección non son subvencionables.

SI435A-2024-057

Concello da Teixeira

1. Anexos I.2 e II: deberase aclarar a contía da subvención solicitada. Non coincide o que pon nos anexos coa cantidade que pon no decreto de data 6.2.2024.

2. Anexo III, punto 2.2: debidamente cuberto.

SI435A-2024-067

Concello da Veiga

1. A actividade Viaxe educativa en familia en centros culturais non se adecúa ás actuacións descritas no artigo 7.1.a), polo tanto terían que eliminar este gasto da relación de custos directos de persoal (anexo III, punto 2.2) e recalcular o importe da subvención solicitada (anexos I.2 e II).

Deberase revisar o número total de participantes (anexo III, punto 1) e deberanse eliminar os módulos específicos de igualdade que se ían incluír na dita actividade (anexo III, punto 3.1).

2. Anexo II: deberase marcar a opción correspondente ao Programa de prevención da igualdade e prevención da violencia de xénero (SI435A).

SI435A-2024-005

Concello das Pontes de García Rodríguez

1. Anexo III, punto 3.1: para a valoración deste punto, deberanse especificar unicamente os módulos recollidos no artigo 16.2.1.a). Deberase acreditar concretando todos os contidos da actividade e a súa correspondencia cunha das tipoloxías dos citados módulos (promoción da igualdade, estereotipos de xénero, prevención da violencia de xénero e respecto á diversidade e colectivos LGTBIQ).

SI435A-2024-058

Concello de Allariz

1. Anexos I.2 e II. A contía solicitada non pode ser superior a 15.000 €.

SI435A-2024-017

Concello de Ames

1. Anexo III, punto 2: debidamente cuberto. Deberase describir cada unha das actividades.. Non se valorará ningunha memoria complementaria (artigo 11.1.c).

SI435A-2024-087

Concello de Arteixo

1. Anexos I.2 e II: a contía solicitada non pode ser superior ao total dos custos directos de persoal.

2. Anexo III, punto 2.1: o período subvencionable está comprendido entre o 1.10.2023 e o 30.9.2024.

2. Anexo III, punto 3.1: a actividade na que se inclúe o módulo non coincide coa actividade obxecto da subvención.

SI435A-2024-086

Concello de Baiona

1. Anexo III, punto 2.2: deberanse indicar a denominación do posto de traballo, as funcións e o número de horas do persoal que se vaia contratar para realizar as actividades.

SI435A-2024-044

Concello de Bande

Anexo III: punto 3: para os efectos de valorar a solicitude deberase aclarar se van realizar módulos específicos sobre a sensibilización en igualdade (de ser o caso, indicar o nome dos módulos ou actividades, a actividade na que se incluirán e o número de horas).

SI435A-2024-072

Concello de Barbadás

1. Anexo III, punto 2.1: deberase describir cada unha das actuacións ou actividades que se van desenvolver.

SI435A-2024-015

Concello de Boborás

1. Anexo II: debidamente asinado.

2. Anexo III, punto 2: deberase describir cada unha das actuacións ou actividades que se van desenvolver.

SI435A-2024-081

Concello de Cabanas

1. Anexo III, punto 2.1: deberase describir cada unha das actuacións ou actividades que se van desenvolver.

2. Anexo III, punto 2.2: deberase indicar as funcións e o número de horas dedicadas ao programa.

3. Anexo III, punto 3.1: deberase indicar en que actividade se inclúe o módulo.

SI435A-2024-046

Concello de Caldas de Reis

1. Anexo III, punto 3.1: para a valoración deste punto, deberanse especificar unicamente os módulos recollidos no artigo 16.2.1.a). Deberase acreditar concretando todos os contidos da actividade e a súa correspondencia cunha das tipoloxías dos citados módulos (promoción da igualdade, estereotipos de xénero, prevención da violencia de xénero e respecto á diversidade e colectivos LGTBIQ).

SI435A-2024-021

Concello de Cambados

1. Anexo III, punto 2: debidamente cuberto. Deberase describir cada unha das actividades. Non se valorará ningunha memoria complementaria (artigo 11.1.c)

SI435A-2024-049

Concello de Carballeda de Avia

1. Anexos I.2 e II: a contía da subvención solicitada non pode ser superior a 15.000 €.

SI435A-2024-088

Concello de Cedeira

1. Anexos I.2 e II: a contía solicitada non pode ser superior ao total dos custos directos de persoal.

2. Anexo III, punto 2.1: deberase especificar a denominación das actividades que se van desenvolver e aclarar se as mulleres participantes son menores de idade.

3. Anexo III, punto 3.1: a duración dos módulos non pode ser superior á das actividades. Así mesmo, para a valoración deste punto, deberanse especificar unicamente os módulos recollidos no artigo 16.2.1.a). Deberase acreditar concretando todos os contidos da actividade e a súa correspondencia cunha das tipoloxías dos citados módulos (promoción da igualdade, estereotipos de xénero, prevención da violencia de xénero e respecto á diversidade e colectivos LGTBIQ).

SI435A-2024-043

Concello de Celanova

1. Anexo III, punto 2: deberase describir cada unha das actuacións ou actividades que se van desenvolver.

SI435A-2024-075

Concello de Cuntis

1. Anexos I.2 e II: a contía solicitada non coincide.

2. Anexo III, punto 2.1: deberase describir cada unha das actuacións ou actividades que se van desenvolver. Non se valorará ningunha memoria complementaria deste anexo (artigo 11.1.c).
3. Anexo III, punto 3.1: as actividades nas que se inclúen os módulos teñen que coincidir coas actividades obxecto da subvención.

SI435A-2024-048

Concello de Curtis

1. Anexo III, punto 3.1: para a valoración deste punto, deberanse especificar unicamente os módulos recollidos no artigo 16.2.1.a). Deberase acreditar concretando todos os contidos da actividade e a súa correspondencia cunha das tipoloxías dos citados módulos (promoción da igualdade, estereotipos de xénero, prevención da violencia de xénero e respecto á diversidade e colectivos LGTBIQ).

SI435A-2024-070

Concello de Fene

1. Anexo III, punto 1: deberase cubrir a denominación da medida e o número de participantes no programa en coherencia coas persoas participantes nas actividades.
2. Anexo III, punto 2.1: para poder incluír menores como participantes nunha actividade, o «tipo de acción» tería que ser a número «4. Atención directa a menores fillos e fillas de mulleres vítimas de violencia de xénero ou de explotación sexual» e o «principal colectivo destinatario», mulleres vítimas de violencia de xénero ou de explotación sexual-laboral en redes de prostitución.

3.Anexo III.2: cúbrase correctamente o número de mulleres maiores de idade participantes na actividade.

4.Anexo III.2: A actividade «Proxecto Indira» deberase cubrir nun cadro por cada unha das actividades que o compoñen.

SI435A-2024-079

Concello de Ferrol

1. Anexos I.2 e III: deberase acreditar a representación por calquera medio válido en dereito.

2. Anexo III, punto 2.1: deberase describir cada unha das actuacións ou actividades que se van desenvolver.

SI435A-2024-020

Concello de Gondomar

1. Anexo III, punto 2.2: deberanse revisar os gastos imputados e modificalos se fose preciso, xa que os gastos de persoal que desenvolva funcións de preparación, xestión, coordinación ou dirección non son subvencionables.
De ser preciso, deberase modificar ademais o importe da subvención solicitada.

SI435A-2024-093

Concello de Guitiriz

1. Anexos I.2 e II: a contía solicitada non coincide.

2. Anexo II: deberase marcar o programa correcto.

3. Anexo III, punto 1: deberase indicar o núm. total de participantes.

4. Anexo III, punto 2.2: o número de horas do persoal contratado debe coincidir coincide co número de horas da actividade.

5. Anexo III, punto 3.1: a actividade na que se inclúe o módulo non coincide coa actividade obxecto da subvención.

SI435A-2024-045

Concello de Laza

1. Deberase aclarar se forman parte da solicitude presentada pola Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín. No caso de non pertencer, deberanse facer as seguintes emendas:

2. Anexo III, punto 2.1: indíquese o número de horas, as datas e o número de persoas participantes na actividade. En canto ao contido, deberase describir a actividade e aclarar como se vai desenvolver.

3. Anexo III, punto 2.2: debidamente cuberto.

SI435A-2024-074

Concello de Maceda

1. Anexo III, punto 2.1: deberase describir cada unha das actuacións ou actividades que se van desenvolver. Así mesmo, deberase xustificar adecuadamente a relación entre os contidos e o tipo de acción ou actuación. Para poder incluír menores como participantes nunha actividade, o «tipo de acción» tería que ser a número «4. Atención directa a menores fillos e fillas de mulleres vítimas de violencia de xénero ou de explotación sexual» e o «principal colectivo destinatario», mulleres vítimas de violencia de xénero ou de explotación sexual-laboral en redes de prostitución.
2. Anexo III, punto 2.2: o número de horas do persoal contratado debe coincidir co número de horas das actividades. Ademais, deberase desagregar os custos directos de persoal.

3. Anexo III, punto 3.1: deberase indicar as actividades nas que se inclúen os módulos e o número de horas de cada un. Así mesmo, para a valoración deste punto, deberanse especificar unicamente os módulos recollidos no artigo 16.2.1.a). Deberase acreditar concretando todos os contidos da actividade e a súa correspondencia cunha das tipoloxías dos citados módulos (promoción da igualdade, estereotipos de xénero, prevención da violencia de xénero e respecto á diversidade e colectivos LGTBIQ).

SI435A-2024-032

Concello de Meis

1. Anexo III, punto 2.2: deberanse revisar os gastos imputados e modificalos se fose preciso, xa que os gastos de persoal que desenvolva funcións de preparación, xestión, coordinación ou dirección non son subvencionables.

De ser preciso, deberase modificar ademais o importe da subvención solicitada.

SI435A-2024-069

Concello de Melón

1. Anexos I.2 e II: a contía solicitada non pode ser superior ao total dos custos directos de persoal.

2. Anexo III, punto 2: deberase revisar o número de participantes. Para poder incluír menores como participantes nunha actividade, o «tipo de acción» tería que ser a número «4. Atención directa a menores fillos e fillas de mulleres vítimas de violencia de xénero ou de explotación sexual» e o «principal colectivo destinatario», mulleres vítimas de violencia de xénero ou de explotación sexual-laboral en redes de prostitución.

3. Anexo III, punto 2.1: deberanse indicar as datas e número de participantes de cada unha das actividades.

4. Anexo III, punto 2.2: o número de horas do persoal contratado non coincide co número de horas das actividades.

SI435A-2024-001

Concello de Moraña

1. Anexo III, punto 2.1: deberase describir cada unha das actuacións ou actividades que se van desenvolver.

SI435A-2024-095

Concello de Mos

1. Anexo III, punto 2.1: deberase especificar a denominación das actuacións ou actividades que se van desenvolver e explicar os seus contidos. Ademais, deberase revisar o número de mulleres participantes por idade.

2. Anexo III, punto 2.2: as horas do persoal contratado deben coincidir coas reflectidas no punto 2.1.

3. Anexo III, punto 3.1: deberase indicar en que actividade/s se inclúe cada módulo.

SI435A-2024-019

Concello de Nigrán

1. Anexo III, punto 2.2: deberanse revisar os gastos imputados e modificalos se fose preciso, xa que os gastos de persoal que desenvolva funcións de preparación, xestión, coordinación ou dirección non son subvencionables.

De ser preciso, deberase modificar ademais o importe da subvención solicitada.

SI435A-2024-053

Concello de Noia

1. Anexo III: debidamente cuberto. O que envían non é o modelo normalizado da presente convocatoria.

2. Anexo III, punto 3.1: para a valoración deste punto, deberanse especificar unicamente os módulos recollidos no artigo 16.2.1.a). Deberase acreditar concretando todos os contidos da actividade e a súa correspondencia cunha das tipoloxías dos citados módulos (promoción da igualdade, estereotipos de xénero, prevención da violencia de xénero e respecto á diversidade e colectivos LGTBIQ).

SI435A-2024-055

Concello de Ortigueira

1. Anexo III, punto 3.1: para a valoración deste punto, deberanse especificar unicamente os módulos recollidos no artigo 16.2.1.a). Deberase acreditar concretando todos os contidos da actividade e a súa correspondencia cunha das tipoloxías dos citados módulos (promoción da igualdade, estereotipos de xénero, prevención da violencia de xénero e respecto á diversidade e colectivos LGTBIQ).

2. Anexo III, punto 2.2: o número de horas do persoal debe coincidir coas das actuacións ou actividades.

SI435A-2024-029

Concello de Ponteareas

1. Anexo III, punto 2.2: deberanse revisar os gastos imputados e modificalos se fose preciso, xa que os gastos de persoal que desenvolva funcións de preparación, xestión, coordinación ou dirección non son subvencionables.

De ser preciso, deberase modificar ademais o importe da subvención solicitada.

SI435A-2024-026

Concello de Pontedeume

1. Anexo II: deberase marcar a opción correspondente ao Programa de prevención da igualdade e prevención da violencia de xénero (SI435A).

SI435A-2024-071

Concello de Ramirás

1. Anexo III, punto 2.2: deberá cubrir unha fila por cada persoa contratada.

2. Anexo III, punto 3.1: para a valoración deste punto, deberanse especificar unicamente os módulos recollidos no artigo 16.2.1.a). Deberase acreditar concretando todos os contidos da actividade e a súa correspondencia cunha das tipoloxías dos citados módulos (promoción da igualdade, estereotipos de xénero, prevención da violencia de xénero e respecto á diversidade e colectivos LGTBIQ).

SI435A-2024-068

Concello de Redondela

1. Acreditación de ter remitidas as contas do exercicio orzamentario 2022 ao Consello de Contas de Galicia.

2. Anexo III: debidamente cuberto.

SI435A-2024-042

Concello de Ribadeo

1. Anexo III, punto 1: deberase indicar a denominación da medida ou programa (o que poñen é o nome das actividades individuais).

SI435A-2024-0100

Concello de Ribadumia

1. Anexo II: a medida solicitada non é correcta.

2. Anexo III, punto 2.1: deberase describir cada unha das actuacións ou actividades que se van desenvolver. Así mesmo, deberase aclarar se as mulleres participantes son menores ou maiores de idade.

3. Anexo III, punto 2.2: deberanse indicar a denominación do posto de traballo, as funcións e as horas de cada persoa contratada para o desenvolvemento da actividade.

4. Anexo III, punto 3.1: deberase indicar en que actividade/s se inclúe o módulo.

SI435A-2024-037

Concello de San Cibrao das Viñas

1. Anexo III, punto 2: deberase describir cada unha das actuacións ou actividades que se van desenvolver.

SI435A-2024-089

Concello de Santa Comba

1. Anexo II: as medidas solicitadas non son correctas.
2. Anexo III, punto 2.1: deberase aclarar se as mulleres participantes son menores de idade. As bolsas/axudas non son subvencionables, polo que deberá renomear esa actividade.

SI435A-2024-025

Concello de Silleda

1. Anexo I.2: deberase indicar a contía da subvención solicitada.

2. Anexo III, punto 2: debidamente cuberto. Deberase describir cada unha das actividades.. Non se valorará ningunha memoria complementaria (artigo 11.1.c).

SI435A-2024-002

Concello de Soutomaior

1. Anexo I.2: deberase acreditar a representación por calquera medio válido en dereito.

2. Anexo III, punto 2.2: deberanse indicar a denominación do posto de traballo, as funcións e o número de horas dedicadas ao programa.

SI435A-2024-077

Concello de Teo

1. Anexo I.2 asinado pola persoa que exerce a representación legal do Concello (alcaldía) e no cal deberán constar os seus datos persoais no cadro de representación (a Resolución da Alcaldía do 7 de febreiro de 2024 só faculta para o acto de presentación da solicitude na sede electrónica da Xunta de Galicia; a representación do Concello só pode delegarse nos membros da Comisión de Goberno ou nos/nas tenentes de alcaldía, non no persoal do Concello).

2. Anexo III, 2.1: deberase describir cada unha das actuacións ou actividades que se van desenvolver.

SI435A-2024-098

Concello de Tomiño

1. Anexos I.2 e II: a contía solicitada non coincide.
2. Anexo III, punto 2.1 (atención psicolóxica): deberase indicar a data de finalización.

3. Anexo III, punto 2.2: o número de horas do persoal contratado debe coincidir co número de horas das actuacións ou actividades.

4. Anexo III, punto 3.1: deberase indicar en que actividade/s se inclúe cada módulo e o número de horas de cada un.

SI435A-2024-084

Concello de Tui

1. Anexo I.2: a contía solicitada non pode ser superior a 15.000 €.

2. Anexo II: a medida solicitada non é correcta.

3. Anexo III, punto 2.1: deberase describir cada unha das actuacións ou actividades que se van desenvolver e cubrir adecuadamente os contidos, a xustificación entre estes o tipo de acción ou actuación, e o número de mulleres participantes por idade.

4. Anexo III, punto 2.2: as horas do persoal non coinciden coas das actividades que se van desenvolver.

5. Anexo III, punto 3.1: deberase indicar en que actividade se inclúe o módulo e, se son varios, desagregalos.

SI435A-2024-010

Concello de Valdoviño

1. Anexo III: punto 2.2: deberanse indicar a denominación do posto de traballo e as funcións do persoal que se vaia contratar para realizar as actividades.

SI435A-2024-012

Concello de Vedra

1. Anexo II: deberase marcar a opción correspondente ao Programa de prevención da igualdade e prevención da violencia de xénero (SI435A).

2. Anexo III, punto 2.1: deberase aclarar en que consisten as actividades.

SI435A-2024-028

Concello de Viana do Bolo

1. Anexo III, punto 2: deberase revisar o número de participantes. Para poder incluír menores como participantes nunha actividade, o «tipo de acción» tería que ser a número «4. Atención directa a menores fillos e fillas de mulleres vítimas de violencia de xénero ou de explotación sexual» e o «principal colectivo destinatario», mulleres vítimas de violencia de xénero ou de explotación sexual-laboral en redes de prostitución.

2. Anexo III, punto 3.1: para a valoración deste punto, deberanse especificar unicamente os módulos recollidos no artigo 16.2.1.a). Deberase acreditar concretando todos os contidos da actividade e a súa correspondencia cunha das tipoloxías dos citados módulos (promoción da igualdade, estereotipos de xénero, prevención da violencia de xénero e respecto á diversidade e colectivos LGTBIQ).

SI435A-2024-011

Concello de Vigo

Anexo III: punto 3: para os efectos de valorar a solicitude deberase aclarar se van realizar módulos específicos sobre a sensibilización en igualdade (de ser o caso, indicar o nome dos módulos ou actividades, a actividade na que se incluirán e o número de horas).

SI435A-2024-056

Concello de Vilalba

1. Anexos I.2 e II: non coinciden as contías da subvención solicitada. (Lembren que esta contía non pode ser superior aos custos de persoal indicados no anexo III).

SI435A-2024-073

Concello de Vilarmaior

1. Anexo III, punto 2.2: aclaren as funcións do persoal contratado. Deberanse revisar os gastos imputados e modificalos se fose preciso, xa que os gastos de persoal que desenvolva funcións de preparación, xestión, coordinación ou dirección non son subvencionables.

De ser preciso, deberase modificar ademais o importe da subvención solicitada.

SI435A-2024-023

Concello de Vilasantar

1. Anexo II debidamente asinado.

2. Anexo III, punto 2. deberase aclarar o colectivo destinatario da actividade Prevención da violencia en menores vulnerables. Para poder incluír menores como participantes nunha actividade, o «tipo de acción» tería que ser a número «4. Atención directa a menores fillos e fillas de mulleres vítimas de violencia de xénero ou de explotación sexual» e o «principal colectivo destinatario», mulleres vítimas de violencia de xénero ou de explotación sexual-laboral en redes de prostitución.

Deberase revisar e modificar, se fose preciso, o número total de persoas participantes, así coma os custos de persoal e a contía da subvención solicitada.
Deberase aclarar en que consiste a actividade Lidera en feminino.

3. Anexo III. Punto 3.1: para a valoración deste punto, deberanse especificar unicamente os módulos recollidos no artigo 16.2.1.a). Deberase acreditar concretando todos os contidos da actividade e a súa correspondencia cunha das tipoloxías dos citados módulos (promoción da igualdade, estereotipos de xénero, prevención da violencia de xénero e respecto á diversidade e colectivos LGTBIQ).

SI435A-2024-060

Concello de Viveiro

1. Anexo III, punto 2.2: deberanse revisar os gastos imputados e modificalos se fose preciso, xa que os gastos de persoal que desenvolva funcións de preparación, xestión, coordinación ou dirección non son subvencionables.

De ser preciso, deberase modificar ademais o importe da subvención solicitada.

SI435A-2024-018

Concello de Xunqueira de Espadanedo

Anexo III, punto 2.2: o número de horas do persoal debe coincidir coas das actuacións ou actividades.

SI435A-2024-091

Concello do Grove

1. Anexo III, punto 2.1: deberase describir cada unha das actuacións ou actividades que se van desenvolver. Así mesmo, Para poder incluír menores como participantes nunha actividade, o «tipo de acción» tería que ser a número «4. Atención directa a menores fillos e fillas de mulleres vítimas de violencia de xénero ou de explotación sexual» e o «principal colectivo destinatario», mulleres vítimas de violencia de xénero ou de explotación sexual-laboral en redes de prostitución.

2. Anexo III, punto 3.1: deberase especificar a denominación do módulo e a actividade na que se inclúe. Así mesmo, para a valoración deste punto, deberanse especificar unicamente os módulos recollidos no artigo 16.2.1.a). Deberase acreditar concretando todos os contidos da actividade e a súa correspondencia cunha das tipoloxías dos citados módulos (promoción da igualdade, estereotipos de xénero, prevención da violencia de xénero e respecto á diversidade e colectivos LGTBIQ).

SI435A-2024-007

Concello do Porriño

1. Anexos I.2 e II: a contía solicitada non pode ser superior ao total de custos directos de persoal.

2. Anexo III: deberase aclarar que actividades se van realizar, así coma a súa duración e o número total de participantes, xa que hai unha incongruencia entre o indicado no punto 1 e nos puntos 2.1 e 2.2.

SI435A-2024-099

Concello do Valadouro

1. Anexos I.2 e II: a contía solicitada non pode ser superior a 15.000 €.

2. Anexo III, punto 1: deberase cubrir a denominación da medida ou programa e o número de participantes.

3. Anexo III, punto 2.1: deberase describir cada unha das actuacións ou actividades que se van desenvolver. Non se valorará ningunha memoria complementaria deste anexo (artigo 11.1.c).
4. Anexo III, punto 2.2: deberanse cubrir os medios persoais e desagregrar os custos directos de persoal.

5. Anexo III, punto 3.1: para a valoración deste punto, deberanse especificar unicamente os módulos recollidos no artigo 16.2.1.a). Deberase acreditar concretando todos os contidos da actividade e a súa correspondencia cunha das tipoloxías dos citados módulos (promoción da igualdade, estereotipos de xénero, prevención da violencia de xénero e respecto á diversidade e colectivos LGTBTIQ).

SI435A-2024-051

Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín

1. Deberase aclarar que concellos van formar parte do proxecto, posto que o Concello de Laza presentou unha solicitude de forma individual.

2. Anexo III, puntos 2.1 e 2.2: debidamente cubertos. Deberase describir a actividade e desagregar o gastos de persoal. Non se valorará ningunha memoria complementaria (artigo 11.1.c).

SI435A-2024-082

Mancomunidade Voluntaria de Municipios da Comarca de Ordes

1. Anexo II, punto 2.2: deberase indicar que concellos van participar no proxecto.

2. Deberase presentar unha memoria de aforro de custos para o programa de promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero.

c) Programa de apoio aos centros de información ás mulleres (SI427B).

Nº expte.

Entidade local
(por orde alfabética)

Documentación requirida

SI427B-2024-82

Concello da Pobra de Trives

1. Anexo II bis: o presentado non está asinado pola persoa secretaria do Concello.
2. Convenio de colaboración cos concellos de Castro Caldelas, Manzaneda e San Xoán de Río.
3. Memoria de aforro de custos: a presentada non está asinada pola alcaldesa, senón pola concelleira de Educación, Benestar Social e Persoal, da cal non consta a representatividade para actuar en nome do Concello.
4. Aclaración sobre o número estimado de mulleres que se van atender, xa que non consta no anexo V.1.
5. Anexo II: a data do acordo de solicitar a subvención non é correcta.
6. Aclaración sobre a contía solicitada, xa que a que consta no anexo I.3 (69.100,92 euros) non coincide coa que consta no anexo II e nos anexos V.2 (52.193,04 euros).

SI427B-2024-79

Concello de Arteixo

1. Anexo V.1: no punto de medios persoais adscritos ao CIM non están relacionados todos os postos polos cales solicitan a axuda.
2. Anexo V.2 correspondente ao posto de asesoramento xurídico: non constan as contías solicitadas por períodos.

SI427B-2024-75

Concello de Ferrol

1. Anexo II: o anexo presentado o día 26 de febreiro está sen asinar pola persoa secretaria do Concello.

SI427B-2024-67

Concello de Padrón

1. Acreditación de que o Concello de Rois ten remitidas as contas do exercicio 2022 ao Consello de Contas de Galicia ou, no caso contrario, comunicación de que este concello queda excluído da solicitude de xestión compartida.

SI427B-2024-72

Concello de Redondela

1. Acreditación de que ten remitidas as contas do exercicio 2022 ao Consello de Contas de Galicia.

SI427B-2024-38

Concello de Sarria

1. Aclaración sobre o número de horas semanais de atención psicolóxica, xa que na aplicación CIM constan 37:30 horas, pero segundo a ficha individualizada (anexo V.2) só dedica o 53,33 % da súa xornada laboral á atención psicolóxica.

2. Aclaración sobre o número de horas semanais de asesoramento xurídico, xa que non consta na aplicación CIM.

SI427B-2024-76

Concello de Teo

1. Anexo I.3 asinado pola persoa que exerce a representación legal do Concello (Alcaldía) e no cal deben constar os seus datos persoais no cadro de representación (a Resolución da Alcaldía do 7 de febreiro de 2024 só faculta para o acto de presentación da solicitude na sede electrónica da Xunta de Galicia; a representación do Concello só pode delegarse nos membros da Comisión de Goberno ou nos/nas tenentes de alcaldía, non no persoal do Concello).

SI427B-2024-60

Mancomunidade do Ribeiro

1. Aclaración sobre se a traballadora Eva F. está adscrita ao CIM como axente de igualdade, xa que non consta na aplicación CIM. Tamén deberán aclarar se esta traballadora cumpre cos requisitos de formación e experiencia establecidos no artigo 10.3 do Decreto 130/2016.