DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 60 Luns, 25 de marzo de 2024 Páx. 20711

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2024, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes desta consellería (código de procedemento ED013A).

Mediante a Orde do 21 de novembro de 2023 foi convocado concurso de traslados específico entre o persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes desta consellería (código de procedemento ED013A) (DOG núm. 230, do 4 de decembro).

A base décimo sexta, sobre resolución definitiva do concurso, establece que, consideradas, de ser o caso, as reclamacións e renuncias a que se refire a base décimo quinta, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos procederá a ditar a resolución definitiva da adxudicación e a súa publicación no Diario Oficial de Galicia e na páxina web desta consellería (www.edu.xunta.gal).

Na súa virtude, de conformidade co que antecede, esta dirección xeral

RESOLVE:

Primeiro. Adxudicar e publicar na páxina web desta consellería (www.edu.xunta.gal/) destino definitivo ao persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura de departamento de orientación nos centros que alí se especifican.

Segundo. Aprobar e publicar as relacións definitivas de persoas excluídas na páxina web desta consellería polas causas que se indican.

Terceiro. O persoal que resulte adxudicatario, ademais de prestar servizos no centro base indicado na adxudicación, está obrigado a desprazarse, ademais de aos centros compartidos que figuran nos anexos III e IV da orde de convocatoria, aos centros que se lle adscriba, conforme o establecido no Decreto 120/1998, do 23 de abril.

Cuarto. O persoal funcionario do corpo de mestres que obteña destino definitivo no presente concurso exercerá a xefatura do departamento de orientación con carácter definitivo e tomará posesión con efectividade do 1 de setembro de 2024 e o cesamento no seu destino de procedencia será do 31 de agosto deste ano.

Quinto. Contra esta resolución as persoas interesadas poderán interpoñer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante a persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos no prazo dun mes, a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas ou ben poderán formular directamente recurso contencioso-administrativo ante o xulgado do contencioso-administrativo que resulte competente no prazo de dous meses contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 15 de marzo de 2024

Jesús Manuel Álvarez Bértolo
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO I

Adxudicación definitiva de Orientación 2023/24

DNI

Apelidos e nome

MOD

DPC

DPL

Centro adx.

Concello adx.

Esp. adx.

Bil.
adx.

Iti.
adx.

Centro res.

Concello res.

Esp. res.

Bil. res.

Iti. res.

Titulación preferente

Baremo

***7344**

Rodríguez Calvente, Carlos Luis

A

15027502-CEE Manuel López Navalón

Santiago de Compostela

597939

0

0

15015652-CEIP Apóstolo Santiago

Santiago de Compostela

597939

0

1

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

273,0296

***0702**

Pérez Otero, Amalia

A

36015241-CEP Celso Emilio Ferreiro

Vigo

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

159,8162

***5845**

Soto Rodríguez, Lorena

A

32008847-CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso

Ourense

597939

0

0

32004830-CEIP Carlos Casares

Xinzo de Limia

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

158,6160

***0159**

Acuña Abalde, Uxía

A

15021731-CEIP Plurilingüe de Frións

Ribeira

597939

0

0

Licenciatura en Pedagoxía

154,4328

***1871**

Díaz López, María Teresa

A

36014556-CEP Plurilingüe Santa Tegra-Teis

Vigo

597939

0

0

36015627-CEIP Plurilingüe García Barbón

Vigo

597939

0

0

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

138,3160

***7515**

Márquez Raña, Araceli

A

36015871-CEIP Plurilingüe de Meaño-As Covas

Meaño

597939

0

0

36008878-CEIP Plurilingüe Cruceiro

Sanxenxo

597939

0

0

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

134,1996

***0513**

Pérez González, María Teresa

A

15000107-CEIP A Maía

Ames

597939

0

0

Licenciatura en Pedagoxía

133,2332

***9418**

Fachado González, María Teresa

A

15016012-CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

Santiago de Compostela

597939

0

0

Licenciatura en Psicoloxía

126,0998

***1345**

Justo Adan, Lourdes

A

36006353-CEIP de Vilaverde-Mourente

Pontevedra

597939

0

0

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

123,0745

***7354**

Freire Chana, Tamara

A

36016644-CEIP de Laredo

Redondela

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

116,5992

***2027**

Quintas Lorenzo, Juan Manuel

A

32004830-CEIP Carlos Casares

Xinzo de Limia

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

115,5489

***9797**

Croques Villaverde, Lorena María

A

15021548-CEIP Sal Lence

A Coruña

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

113,6494

***8661**

Álvarez Somoza, Elena

A

32008173-CEIP de Oímbra

Oímbra

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

110,8325

***4220**

Quiroga García, Santiago

A

27006334-CEIP das Mercedes

Lugo

597939

0

0

Universidade Internacional de La Rioja-grao en Pedagoxía

104,6248

***6521**

Cibeira Godás, María Concepción

A

32015906-CEIP Pena Corneira

Carballeda de Avia

597939

0

0

36004095-CEIP Manuel Rivero

Lalín

597939

0

1

Licenciatura en Psicopedagoxía

103,4323

***2335**

Bernárdez Rodríguez, María del Pilar

A

36004095-CEIP Manuel Rivero

Lalín

597939

0

0

36016966-CEP Carlos Casares

Salvaterra de Miño

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

103,2404

***0003**

Queiro Pereira, Alicia

A

15004964-CEIP Plurilingüe Concepción Arenal

A Coruña

597939

0

0

Universidade Nacional de Educación a Distancia-grao en Psicoloxía

102,3746

***2982**

Vedia Baliñas, Noa

A

15005385-CEE María Mariño

A Coruña

597939

0

0

15025670-CEIP Plurilingüe Isidro Parga Pondal

Oleiros

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

101,8662

***5704**

Dopico Vázquez, Marta Susana

B

15025050-CEIP Ramón María del Valle-Inclán

Oleiros

597939

0

0

Universidade Nacional de Educación a Distancia-grao en Psicoloxía

100,4076

***2926**

Téllez Martínez, Sonia

J

15024902-CEIP Plurilingüe Wenceslao Fernández Flórez

A Coruña

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

93,9658

***8073**

Dukart Aranzadi, Graciela Beatriz

J

27015360-CEE Infanta Elena

Monforte de Lemos

597939

0

0

Licenciatura en Psicoloxía

92,7658

***9156**

Maquieira García, Roberto

A

36018690-CEIP de Cabanas

Pontevedra

597939

0

0

36019517-CEIP Santo André de Xeve

Pontevedra

597939

0

0

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

90,0825

***3789**

Paredes Fraiz, Marta

A

27013673-CEIP de Casás

Lugo

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

89,8485

***2182**

Mejuto Fernández, María Victoria

A

15005518-CEIP María Pita

A Coruña

597939

0

0

15004745-CEIP Plurilingüe Anxo da Garda

A Coruña

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

85,8162

***5146**

Oliveira Álvarez, Ramón

J

15015652-CEIP Apóstolo Santiago

Santiago de Compostela

597939

0

0

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

78,7904

***5659**

Fernández Rodríguez, Ana Isabel

J

32015268-CEIP Plurilingüe Otero Novas

Cortegada

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

77,6979

***4287**

García Freire, Paula

A

15004745-CEIP Plurilingüe Anxo da Garda

A Coruña

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

75,9498

***0937**

Gesto Parga, Lucía

J

15017041-CEIP A Igrexa-Calo

Teo

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

73,9821

***6254**

Lago Fidalgo, Alexandra

J

15021792-CEIP Plurilingüe Salgado Torres

A Coruña

597939

0

0

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

72,9987

***0034**

Cousido Martínez, Roberto

J

36006316-CEIP Daría González García

Pontevedra

597939

0

0

Licenciatura en Pedagoxía

67,5980

***8197**

Fernández Casasnovas, Ángel Javier

J

36016966-CEP Carlos Casares

Salvaterra de Miño

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

66,9493

***3293**

Chao Castro, María Isabel

A

36016051-CEIP Plurilingüe Seis do Nadal

Vigo

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

66,6823

***4871**

Andrés Rubio, Ana Catalina de

J

15025670-CEIP Plurilingüe Isidro Parga Pondal

Oleiros

597939

0

0

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

64,4177

***5293**

Fernández Méndez, María Mercedes

J

36015378-CEIP Plurilingüe de Tirán

Moaña

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

63,9492

***2295**

Cepeda Losada, Raquel

J

15013291-CEIP Eduardo Pondal

Ponteceso

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

63,5320

***6089**

Reigosa Fernández, Cristina

J

36005555-CEIP Marquesa do Pazo da Mercé

As Neves

597939

0

0

Licenciatura en Pedagoxía

61,5484

***9351**

Pérez Lamela, María Remedios

J

36019517-CEIP Santo André de Xeve

Pontevedra

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

60,5486

***7925**

Chantada Gómez, Silvia

J

36000648-CEIP Plurilingüe Enrique Barreiro Piñeiro

Cambados

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

57,0485

***8096**

Abalo Nogueira, Beatriz

J

36014611-CEIP A Lama

A Lama

597939

0

0

Licenciatura en Pedagoxía

54,8321

***9889**

Expósito Enes, Nadia Mercedes

J

27016674-CEP Luís Tobío

Viveiro

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

54,8317

***9692**

Pérez Tomé, Ana Isabel

J

36000341-CEIP Plurilingüe A Pedra

Bueu

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

54,5986

***4538**

Ruanova Valdés, Yolanda

J

36009913-CEIP Plurilingüe de Baño-Xanza

Valga

597939

0

0

Licenciatura en Pedagoxía

54,0828

***1585**

Velay Vivel, Luis Miguel

A

36008878-CEIP Plurilingüe Cruceiro

Sanxenxo

597939

0

0

36000648-CEIP Plurilingüe Enrique Barreiro Piñeiro

Cambados

597939

0

1

Licenciatura en Psicopedagoxía

51,8664

***4381**

Rosende Vázquez, Begoña

J

15002578-CEIP Fogar

Carballo

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

51,8148

***3892**

Carpente Freire, Elena

J

15013503-CEIP Couceiro Freijomil

Pontedeume

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

50,1657

***4865**

Fernández Vázquez, Mónica

J

36009846-CEIP Plurilingüe nº 1

Tui

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

50,1328

***3568**

Quintana Álvarez, Patricia

J

27006000-CEIP Juan Rey

Lourenzá

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

49,6328

***3734**

Tobío Chapela, Paula

J

36016991-CEP Plurilingüe de Riomaior

Vilaboa

597939

0

0

Universidade Internacional Isabel I de Castilla-grao en Psicoloxía

48,6994

***7392**

Covelo Fernández, Karina Mariel

J

36010733-CEE Saladino Cortizo

Vigo

597939

0

0

Licenciatura en Pedagoxía

44,1219

***8040**

Novás Salgado, Susana

A

36012742-CEIP Plurilingüe de Vilaxoán

Vilagarcía de Arousa

597939

0

0

36016991-CEP Plurilingüe de Riomaior

Vilaboa

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

43,9488

***3513**

Navarret Rodríguez, Leticia

A

27010891-CEIP Plurilingüe Gregorio Sanz

Ribadeo

597939

0

0

36009913-CEIP Plurilingüe de Baño-Xanza

Valga

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

41,6994

***5313**

Dasairas Carballido, Luis

J

36015627-CEIP Plurilingüe García Barbón

Vigo

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

35,8328

***8117**

Naveiras Orjales, Iria

A

15011981-CEIP José María Lage

Ortigueira

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

31,6995

***2768**

Vilar Pedreira, Elena

J

15002670-CEIP Canosa-Rus

Coristanco

597939

0

0

19,7493

ANEXO II

Relación definitiva de persoas excluídas no concurso específico
para cubrir prazas de xefatura do departamento de Orientación

DNI

Apelidos e nome

Causas de exclusión

***6698**

Santos Rodríguez, María Isabel

Participar voluntariamente sen incluír ningunha petición ao centro