DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 66 Xoves, 4 de abril de 2024 Páx. 22006

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

ORDE do 1 de abril de 2024 pola que se amplía o prazo de elevación da proposta de resolución pola xunta directiva dos grupos de acción local do sector pesqueiro das axudas convocadas pola Orde de 28 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP) no marco do Fondo Europeo Marítimo de Pesca e de Acuicultura 2021-2027, e se convocan as correspondentes ao ano 2024, tramitada como anticipado de gasto (código de procedemento PE155A).

A Consellería do Mar publicou no Diario Oficial de Galicia número 22, do 31 de xaneiro de 2024, a Orde pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP) no marco do Fondo Europeo Marítimo de Pesca e de Acuicultura 2021-2027, e se convocan as correspondentes ao ano 2024, tramitada como anticipado de gasto (código de procedemento PE155A).

De acordo co establecido no artigo 20, punto 3, da orde de bases reguladoras, a proposta de resolución definitiva do GALP será elevada á Consellería do Mar no prazo máximo de 45 días naturais desde a data límite de presentación de solicitudes.

O día de 29 de febreiro, data límite de presentación de solicitudes, houbo unha incidencia técnica na sede electrónica que imposibilitou o funcionamento ordinario do servizo. De acordo co establecido no artigo 3 no Decreto 25/2020, do 13 de febreiro, da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, polo que se regula a ampliación dos prazos de presentación de solicitudes, recursos administrativos, escritos, comunicacións e documentos, o prazo ampliouse automaticamente 24 horas hábiles, contadas a partir da súa finalización.

A situación supuxo unha incidencia na sincronización da documentación na aplicación informática que os GALP, como instrutores do procedemento, deben utilizar de acordo co establecido na cláusula vixésimo primeira do convenio asinado entre a Consellería do Mar e os GALP.

Os oito GALP presentaron, o 15 de marzo de 2024, unha solicitude conxunta de ampliación de prazo de 5 días para a presentación da proposta definitiva da xunta directiva fundamentada nos motivos expostos anteriormente e no elevado número de solicitudes presentadas.

En consecuencia, no exercicio das facultades que me confire o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia,

RESOLVO:

Artigo único. Modificación do artigo 20.3 da Orde do 28 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP)

O punto 3 do artigo 20 queda redactado da seguinte maneira:

«3. A proposta de resolución definitiva será elevada á Consellería do Mar no prazo máximo de 50 días naturais desde a data límite de presentación de solicitudes».

Esta orde producirá efectos desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 1 de abril de 2024

Alfonso Villares Bermúdez
Conselleiro do Mar