DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 66 Xoves, 4 de abril de 2024 Páx. 21995

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

RESOLUCIÓN do 22 de marzo de 2024, da Dirección Xeral de Cultura, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 26 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas a entidades locais de Galicia titulares de bibliotecas públicas e/ou axencias de lectura, integradas na Rede de bibliotecas públicas de Galicia, para a adquisición de novidades editoriais en galego e para a mellora das coleccións bibliográficas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2024 (código de procedemento CT235A).

O artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, establece a obrigatoriedade de publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputan, o beneficiario, a cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención. Así mesmo, segundo o artigo 16 da orde de convocatoria esta resolución publicarase no Diario Oficial de Galicia e na páxina web (https://www.cultura.gal). Esta publicación substituirá a notificación persoal e producirá os mesmos efectos.

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas aos concellos que se relacionan nos anexos I e II, ao abeiro da Orde do 26 de decembro de 2023, correspondentes ao programa A, subvencións para a dotación de novidades editoriais en galego en formato físico, por un importe total de 199.998,96 €, con cargo á partida orzamentaria 10.04.432A.760.2, e ao programa B, subvencións para a mellora das coleccións bibliográficas, por un importe total de 349.999,10 €, con cargo á partida orzamentaria 10.04.432A.760.1, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2024, cos importes correspondentes a cada beneficiario.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, os interesados poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben impugnala directamente a través do recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, que se contarán desde a mesma data, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. En todo caso, non se poderá interpor recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se produza o rexeitamento presunto do recurso de reposición.

Santiago de Compostela, 22 de marzo de 2024

Anxo M. Lorenzo Suárez
Director xeral de Cultura

ANEXO I

Programa A. Subvencións para a dotación de novidades editoriais en galego en formato físico

NIF

Concello

Cantidade concedida

P1500100A

Abegondo

1.239,66 €

P2700200E

Alfoz

413,22 €

P3200200H

Allariz

1.239,66 €

P1500200I

Ames

2.479,33 €

P2700300C

Antas de Ulla

413,22 €

P3200400D

Arnoia

413,22 €

P1500500B

Arteixo

2.479,33 €

P1500600J

Arzúa

1.239,66 €

P3200500A

Avión

413,22 €

P3600300B

Baiona

1.652,89 €

P3200700G

Bande

413,22 €

P1500700H

Baña, A

826,44 €

P3200900C

Barbadás

1.652,89 €

P3201000A

Barco de Valdeorras, O

1.652,89 €

P2700500H

Barreiros

826,44 €

P3600200D

Barro

826,44 €

P3201200G

Beariz

413,22 €

P1500800F

Bergondo

1.239,66 €

P1500900D

Betanzos

1.652,89 €

P1501100J

Boiro

1.652,89 €

P3201500J

Bola, A

413,22 €

P1501200H

Boqueixón

826,44 €

P2700800B

Bóveda

413,22 €

P1501300F

Brión

1.239,66 €

P3600400J

Bueu

1.652,89 €

P2706800F

Burela

1.239,66 €

P1501400D

Cabana de Bergantiños

826,44 €

P3600500G

Caldas de Reis

1.239,66 €

P3600600E

Cambados

1.652,89 €

P1501700G

Cambre

2.066,11 €

P3600700C

Campo Lameiro

413,22 €

P3600800A

Cangas

2.066,11 €

P3600900I

Cañiza, A

1.239,66 €

P3201900B

Carballeda de Avia

413,22 €

P1501900C

Carballo

2.479,33 €

P1509500C

Cariño

826,44 €

P1502000A

Carnota

826,44 €

P1502100I

Carral

1.239,66 €

P2701000H

Castro de Rei

1.239,66 €

P3601000G

Catoira

826,44 €

P1502200G

Cedeira

1.239,66 €

P1502300E

Cee

1.239,66 €

P3202500I

Celanova

1.239,66 €

P3202600G

Cenlle

413,22 €

P3600048G

Cerdedo-Cotabade

1.239,66 €

P2701300B

Cervo

826,44 €

P2701600E

Chantada

1.239,66 €

P1502700F

Coirós

413,22 €

P1502800D

Corcubión

413,22 €

P1502900B

Coristanco

1.239,66 €

P3601300A

Covelo

826,44 €

P1503100H

Culleredo

2.479,33 €

P3601500F

Cuntis

826,44 €

P1503200F

Curtis

826,44 €

P1503300D

Dodro

826,44 €

P1503400B

Dumbria

826,44 €

P3601700B

Estrada, A

2.066,11 €

P1503600G

Fene

1.652,89 €

P2701900I

Foz

1.652,89 €

P1503900A

Frades

826,44 €

P3602200B

Grove, O

1.652,89 €

P2702200C

Guitiriz

1.239,66 €

P8600004I

Illa de Arousa, A

826,44 €

P3203600F

Irixo, O

413,22 €

P1504000I

Irixoa

413,22 €

P3602400H

Lalín

2.066,11 €

P2702600D

Láncara

826,44 €

P1504200E

Laracha, A

1.652,89 €

P1504100G

Laxe

826,44 €

P3204300B

Lobios

413,22 €

P2702700B

Lourenzá

826,44 €

P2702800J

Lugo

2.892,56 €

P3204400J

Maceda

826,44 €

P1504400A

Malpica de B.

1.239,66 €

P1504500H

Mañón

413,22 €

P3602600C

Marín

2.066,11 €

P3602700A

Meaño

1.239,66 €

P2702900H

Meira

413,22 €

P3602800I

Meis

826,44 €

P1504800B

Mesía

826,44 €

P3204900I

Mezquita, A

413,22 €

P1504900J

Miño

1.239,66 €

P3602900G

Moaña

1.652,89 €

P1505000H

Moeche

413,22 €

P3603000E

Mondariz

826,44 €

P3603100C

Mondariz-Balneario

413,22 €

P2703100D

Monforte de Lemos

1.652,89 €

P2703200B

Monterroso

826,44 €

P3603200A

Moraña

826,44 €

P3603300I

Mos

1.652,89 €

P1505200D

Mugardos

1.239,66 €

P1505400J

Muros

1.239,66 €

P1505500G

Narón

2.479,33 €

P1505600E

Neda

826,44 €

P1505700C

Negreira

1.239,66 €

P3603500D

Nigrán

1.652,89 €

P1505800A

Noia

1.652,89 €

P1505900I

Oleiros

2.479,33 €

P1506000G

Ordes

1.652,89 €

P1506100E

Oroso

1.239,66 €

P1506200C

Ortigueira

1.239,66 €

P3205500F

Ourense

2.892,56 €

P2703800I

Ourol

413,22 €

P1506300A

Outes

1.239,66 €

P1506500F

Paderne

826,44 €

P1506600D

Padrón

1.239,66 €

P2704100C

Pantón

826,44 €

P2704300I

Páramo, O

413,22 €

P3603700J

Pazos de Borbén

826,44 €

P3205900H

Pereiro de Aguiar, O

1.239,66 €

P1506700B

Pino, O

826,44 €

P2704700J

Pobra do Brollón, A

413,22 €

P1506800J

Pobra do Caramiñal, A

1.239,66 €

P3604100B

Poio

1.652,89 €

P3604300H

Ponte Caldelas

1.239,66 €

P3604200J

Ponteareas

2.066,11 €

P1506900H

Ponteceso

1.239,66 €

P3604400F

Pontecesures

826,44 €

P1507000F

Pontedeume

1.239,66 €

P1507100D

Pontes de García Rodríguez, As

1.239,66 €

P3603900F

Porriño, O

2.066,11 €

P3604000D

Portas

826,44 €

P1507200B

Porto do Son

1.239,66 €

P2705000D

Quiroga

826,44 €

P1507300J

Rianxo

1.652,89 €

P3207000E

Ribadavia

1.239,66 €

P2705100B

Ribadeo

1.239,66 €

P3604600A

Ribadumia

1.239,66 €

P1507400H

Ribeira

2.066,11 €

P3604700I

Rodeiro

826,44 €

P3604800G

Rosal, O

1.239,66 €

P1507600C

Sada

1.652,89 €

P3604900E

Salceda de Caselas

1.239,66 €

P3207600B

San Cibrao das Viñas

1.239,66 €

P3207700J

San Cristovo de Cea

826,44 €

P1507700A

San Sadurniño

826,44 €

P1507800I

Santa Comba

1.239,66 €

P1507900G

Santiago de Compostela

2.892,56 €

P1508000E

Santiso

413,22 €

P3600021D

Sanxenxo

1.652,89 €

P2705700I

Sarria

1.652,89 €

P2705800G

Saviñao, O

826,44 €

P3605200I

Silleda

1.239,66 €

P2705900E

Sober

826,44 €

P1508100C

Sobrado

413,22 €

P1508200A

Somozas, As

413,22 €

P3605300G

Soutomaior

1.239,66 €

P2706000C

Taboada

826,44 €

P3208000D

Taboadela

413,22 €

P1508300I

Teo

1.652,89 €

P1508500D

Tordoia

826,44 €

P1508700J

Trazo

826,44 €

P3605500B

Tui

1.652,89 €

P1508900F

Val do Dubra

826,44 €

P2706300G

Valadouro, O

413,22 €

P1508800H

Valdoviño

1.239,66 €

P3605600J

Valga

1.239,66 €

P1509000D

Vedra

1.239,66 €

P3208700I

Viana do Bolo

826,44 €

P3605900D

Vila de Cruces

1.239,66 €

P3605800F

Vilaboa

1.239,66 €

P3606000B

Vilagarcía de Arousa

2.479,33 €

P2706500B

Vilalba

1.652,89 €

P3606100J

Vilanova de Arousa

1.652,89 €

P3209000C

Vilar de Barrio

413,22 €

P3209100A

Vilar de Santos

413,22 €

P1509100B

Vilasantar

413,22 €

P1509300H

Vimianzo

1.239,66 €

P2706700H

Viveiro

1.652,89 €

P2702100E

Xermade

413,22 €

P3203300C

Xinzo de Limia

1.239,66 €

P2702500F

Xove

826,44 €

P1509400F

Zas

826,44 €

ANEXO II

Programa B. Subvencións para a mellora das coleccións bibliográficas

NIF

Concello

Cantidade concedida

P1500100A

Abegondo

2.114,16 €

P2700200E

Alfoz

845,66 €

P3200200H

Allariz

2.114,16 €

P1500200I

Ames

4.228,32 €

P2700300C

Antas de Ulla

845,66 €

P1500300G

Aranga

845,66 €

P1500400E

Ares

2.114,16 €

P3200400D

Arnoia

845,66 €

P1500500B

Arteixo

4.228,32 €

P1500600J

Arzúa

2.114,16 €

P3200500A

Avión

845,66 €

P3600300B

Baiona

2.642,70 €

P3200700G

Bande

845,66 €

P1500700H

Baña, A

1.585,62 €

P3200900C

Barbadás

2.642,70 €

P3201000A

Barco de Valdeorras, O

2.642,70 €

P2700500H

Barreiros

1.585,62 €

P3600200D

Barro

1.585,62 €

P3201200G

Beariz

845,66 €

P1500800F

Bergondo

2.114,16 €

P1500900D

Betanzos

2.642,70 €

P1501100J

Boiro

2.642,70 €

P3201500J

Bola, A

845,66 €

P1501200H

Boqueixón

1.585,62 €

P2700800B

Bóveda

845,66 €

P1501300F

Brión

2.114,16 €

P3600400J

Bueu

2.642,70 €

P2706800F

Burela

2.114,16 €

P1501400D

Cabana de Bergantiños

1.585,62 €

P3600500G

Caldas de Reis

2.114,16 €

P3600600E

Cambados

2.642,70 €

P1501700G

Cambre

3.171,24 €

P3600800A

Cangas

3.171,24 €

P3600900I

Cañiza, A

2.114,16 €

P1501800E

Capela, A

845,66 €

P3201900B

Carballeda de Avia

845,66 €

P1501900C

Carballo

4.228,32 €

P1509500C

Cariño

1.585,62 €

P1502000A

Carnota

1.585,62 €

P1502100I

Carral

2.114,16 €

P2701000H

Castro de Rei

2.114,16 €

P3601000G

Catoira

1.585,62 €

P1502200G

Cedeira

2.114,16 €

P1502300E

Cee

2.114,16 €

P3202500I

Celanova

2.114,16 €

P3202600G

Cenlle

845,66 €

P3600048G

Cerdedo-Cotabade

2.114,16 €

P2701300B

Cervo

1.585,62 €

P2701600E

Chantada

2.114,16 €

P1502700F

Coirós

845,66 €

P1502800D

Corcubión

845,66 €

P3601300A

Covelo

1.585,62 €

P1503100H

Culleredo

4.228,32 €

P3601500F

Cuntis

1.585,62 €

P1503200F

Curtis

1.585,62 €

P1503300D

Dodro

1.585,62 €

P1503400B

Dumbria

1.585,62 €

P3601700B

Estrada, A

3.171,24 €

P1503600G

Fene

2.642,70 €

P1503700E

Ferrol

5.285,41 €

P2701900I

Foz

2.642,70 €

P1503900A

Frades

1.585,62 €

P3602200B

Grove, O

2.642,70 €

P2702200C

Guitiriz

2.114,16 €

P8600004I

Illa de Arousa, A

1.585,62 €

P3203600F

Irixo, O

845,66 €

P1504000I

Irixoa

845,66 €

P3602400H

Lalín

3.171,24 €

P2702600D

Láncara

1.585,62 €

P1504200E

Laracha, A

2.642,70 €

P1504100G

Laxe

1.585,62 €

P3204100F

Leiro

845,66 €

P2702700B

Lourenzá

1.585,62 €

P2702800J

Lugo

5.285,41 €

P3204400J

Maceda

1.585,62 €

P1504400A

Malpica de B.

2.114,16 €

P1504500H

Mañón

845,66 €

P3602600C

Marín

3.171,24 €

P3602700A

Meaño

2.114,16 €

P2702900H

Meira

845,66 €

P3602800I

Meis

1.585,62 €

P1504800B

Mesía

1.585,62 €

P1504900J

Miño

2.114,16 €

P3602900G

Moaña

2.642,70 €

P1505000H

Moeche

845,66 €

P3603000E

Mondariz

1.585,62 €

P3603100C

Mondariz-Balneario

845,66 €

P2703100D

Monforte de Lemos

2.642,70 €

P2703200B

Monterroso

1.585,62 €

P3603200A

Moraña

1.585,62 €

P3603300I

Mos

2.642,70 €

P1505200D

Mugardos

2.114,16 €

P1505400J

Muros

2.114,16 €

P1505500G

Narón

4.228,32 €

P1505600E

Neda

1.585,62 €

P1505700C

Negreira

2.114,16 €

P3603500D

Nigrán

2.642,70 €

P1505800A

Noia

2.642,70 €

P1505900I

Oleiros

4.228,32 €

P1506000G

Ordes

2.642,70 €

P1506100E

Oroso

2.114,16 €

P1506200C

Ortigueira

2.114,16 €

P3205500F

Ourense

5.285,41 €

P2703800I

Ourol

845,66 €

P1506300A

Outes

2.114,16 €

P1506600D

Padrón

2.114,16 €

P2704100C

Pantón

1.585,62 €

P2704300I

Páramo, O

845,66 €

P3603700J

Pazos de Borbén

1.585,62 €

P3205900H

Pereiro de Aguiar, O

2.114,16 €

P1506700B

Pino, O

1.585,62 €

P2704700J

Pobra do Brollón, A

845,66 €

P1506800J

Pobra do Caramiñal, A

2.114,16 €

P3604100B

Poio

2.642,70 €

P3604300H

Ponte Caldelas

2.114,16 €

P3604200J

Ponteareas

3.171,24 €

P1506900H

Ponteceso

2.114,16 €

P3604400F

Pontecesures

1.585,62 €

P1507000F

Pontedeume

2.114,16 €

P1507100D

Pontes de García Rodríguez, As

2.114,16 €

P3603900F

Porriño, O

3.171,24 €

P3604000D

Portas

1.585,62 €

P1507200B

Porto do Son

2.114,16 €

P2705000D

Quiroga

1.585,62 €

P1507300J

Rianxo

2.642,70 €

P3207000E

Ribadavia

2.114,16 €

P2705100B

Ribadeo

2.114,16 €

P3604600A

Ribadumia

2.114,16 €

P1507400H

Ribeira

3.171,24 €

P3604700I

Rodeiro

1.585,62 €

P3604800G

Rosal, O

2.114,16 €

P1507600C

Sada

2.642,70 €

P3604900E

Salceda de Caselas

2.114,16 €

P3207600B

San Cibrao das Viñas

2.114,16 €

P3207700J

San Cristovo de Cea

1.585,62 €

P1507700A

San Sadurniño

1.585,62 €

P1507800I

Santa Comba

2.114,16 €

P1507900G

Santiago de Compostela

5.285,41 €

P1508000E

Santiso

845,66 €

P3600021D

Sanxenxo

2.642,70 €

P2705700I

Sarria

2.642,70 €

P2705800G

Saviñao, O

1.585,62 €

P3605200I

Silleda

2.114,16 €

P2705900E

Sober

1.585,62 €

P1508100C

Sobrado

845,66 €

P1508200A

Somozas, As

845,66 €

P3605300G

Soutomaior

2.114,16 €

P2706000C

Taboada

1.585,62 €

P1508300I

Teo

2.642,70 €

P1508500D

Tordoia

1.585,62 €

P1508700J

Trazo

1.585,62 €

P3605500B

Tui

2.642,70 €

P1508900F

Val do Dubra

1.585,62 €

P1508800H

Valdoviño

2.114,16 €

P3605600J

Valga

2.114,16 €

P1509000D

Vedra

2.114,16 €

P3208700I

Viana do Bolo

1.585,62 €

P3605900D

Vila de Cruces

2.114,16 €

P3605800F

Vilaboa

2.114,16 €

P3606000B

Vilagarcía de Arousa

4.228,32 €

P2706500B

Vilalba

2.642,70 €

P3606100J

Vilanova de Arousa

2.642,70 €

P3209000C

Vilar de Barrio

845,66 €

P3209100A

Vilar de Santos

845,66 €

P1509100B

Vilasantar

845,66 €

P1509300H

Vimianzo

2.114,16 €

P2706700H

Viveiro

2.642,70 €

P2702100E

Xermade

845,66 €

P3203300C

Xinzo de Limia

2.114,16 €

P2702500F

Xove

1.585,62 €

P3203700D

Xunqueira de Ambía

845,66 €

P1509400F

Zas

1.585,62 €