DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 73 Domingo, 14 de abril de 2024 Páx. 23546

II. Autoridades e persoal

a) Cesamentos

Presidencia da Xunta de Galicia

DECRETO 43/2024, do 14 de abril, polo que se dispón que cesen os titulares das vicepresidencias e consellerías da Xunta de Galicia.

Cumpridas as previsións do artigo 15, número 2º, do Estatuto de autonomía de Galicia, e no uso das atribucións que me confiren como presidente o artigo 16, número 3º, do Estatuto de autonomía de Galicia, e o artigo 26, número 1º, da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

Artigo único

Que cesen nos seus cargos os titulares das vicepresidencias e consellerías da Xunta de Galicia, agradecéndolles os servizos prestados:

– Diego Calvo Pouso, como vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes.

– Ángeles Vázquez Mejuto, como vicepresidenta segunda e conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

– Miguel Corgos López-Prado, como conselleiro de Facenda e Administración Pública.

– María Jesús Lorenzana Somoza, como conselleira de Economía, Industria e Innovación.

– Román Rodríguez González, como conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

– Fabiola García Martínez, como conselleira de Política Social e Xuventude.

– Julio García Comesaña, como conselleiro de Sanidade.

– Elena Rivo López, como conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade.

– José González Vázquez, como conselleiro do Medio Rural.

– Alfonso Villares Bermúdez, como conselleiro do Mar.

Santiago de Compostela, catorce de abril de dous mil vinte e catro

Alfonso Rueda Valenzuela
Presidente