Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 114-Bis Venres, 12 de xuño de 2020 Páx. 23452

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

ORDE do 11 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das axudas económicas ás entidades privadas e de iniciativa social para o mantemento dos centros de día de persoas maiores dos que son titulares durante a situación de suspensión deste servizo como consecuencia do COVID-19 (código de procedemento BS900A).

O Estatuto de autonomía de Galicia declara no seu artigo 27 a competencia exclusiva da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de asistencia social.

Pola súa banda, o Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia e se determina o sistema de participación das persoas usuarias no financiamento do seu custo (DOG núm. 182, do 24 de setembro), establece entre os servizos destinados ás persoas con dependencia o servizo de atención diúrna.

Segundo a Orde do 18 de abril de 1996 no relativo á regulación das condicións e requisitos específicos que deben cumprir centros de atención a persoas maiores, e a Orde do 25 de xuño de 2008 pola que se regulan os requisitos específicos que deben cumprir os centros de día e as unidades de atención social para persoas que padecen alzheimer e outras demencias, estes son equipamentos destinados á atención diúrna de persoas maiores con perda da súa autonomía que residindo nos seus propios fogares precisen dunha serie de coidados e atencións de carácter persoal, terapéutico ou social. Estas normas manteñen a súa vixencia tras a aprobación do Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia e se determina o sistema de participación das persoas usuarias no financiamento do seu custo.

A implantación dos centros de día obedece á necesidade de dar resposta ás situacións familiares nas que é preciso optar por centros especializados na atención a persoas maiores dependentes, sen recorrer a outros equipamentos de carácter residencial. No momento actual, os centros de día estanse configurando como recuso óptimo para as familias como medio básico na conciliación da vida laboral e familiar.

O 11 de marzo de 2020, a Organización Mundial da Saúde elevou a situación de emerxencia de saúde pública ocasionada polo COVID-19 á categoría de pandemia internacional.

Na Comunidade Autónoma de Galicia, por Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 12 de marzo de 2020, adoptáronse medidas preventivas en materia de saúde pública que foron seguidas da declaración, polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 13 de marzo de 2020, da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e de activación do Plan territorial de emerxencias de Galicia (Platerga) no seu nivel IG (emerxencia de interese galego), como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19.

Mediante o Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, publicado no BOE número 67, do 14 de marzo, declarouse o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

No que se refire especificamente ao ámbito social, o punto 1.b) do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 12 de marzo de 2020 prevé a adopción, entre outras, da medida de suspensión de toda a actividade dos centros de día de maiores.

Por Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 27 de marzo de 2020 mantense a vixencia das medidas preventivas adoptadas na Comunidade Autónoma de Galicia en materia de saúde pública polos acordos do Consello da Xunta de Galicia do 12 e do 13 de marzo de 2020, como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus, mentres estea vixente a declaración do estado de alarma efectuada polo Goberno do Estado e a situación de emerxencia sanitaria.

Como consecuencia da devandita suspensión da actividade dos centros de día, estes se atopan en situación vulnerable por mor da importante perda de ingresos que están a ter, e que está a poñer nunha difícil situación a súa viabilidade económica e polo tanto a a súa subsistencia no mercado. Ao alongarse esta situación no tempo córrese o risco de que as entidades prestadoras de servizos sociais titulares destes establecementos se vexan na obriga de ter que pechar de forma definitiva os centros por non poder facer fronte aos gastos de mantemento xerais nos que están a incorrer, pese a non estar en funcionamento, moitos dos cales non se reducen pese á suspensión da actividade. Isto suporía unha redución de prazas de atención diúrna a persoas maiores dependentes, no sistema galego de servizos sociais, que prexudicaría especialmente ás persoas usuarias e ás súas familias, ademais de ás propias entidades titulares destes centros e á sociedade galega en xeral.

Polo exposto a través desta orde preténdese cooperar no mantemento dos centros de día da Comunidade Autónoma de Galicia, cuxas actividades están suspendidas por mor do COVID-19, a través da actividade de fomento e mediante o outorgamento de incentivos en forma de axudas económicas.

Esta resolución axústase ao disposto no texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro; na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no seu regulamento, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

En consecuencia, facendo uso das facultades que me confire o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa presidencia

RESOLVO:

Artigo 1. Obxecto

1. A presente orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión dunha liña de axudas económicas ás entidades privadas e de iniciativa social titulares de centros de día de persoas maiores e de centros de día específicos de alzheimer, para contribuír ao seu sostemento debido á falta de ingresos toda vez que a súa actividade está suspendida pola situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 (código de procedemento BS900A).

2. O outorgamento das axudas a que se refire esta orde realízase baseándose nas previsións do artigo 19.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e baixo os principios de publicidade, transparencia, obxectividade, igualdade e non discriminación.

Artigo 2. Entidades beneficiarias

Poderán ser beneficiarias destas axudas as entidades de iniciativa privada e de iniciativa social, inscritas no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPSS), que sexan titulares de centros de día de persoas maiores autorizados na Comunidade Autónoma de Galicia, cuxa actividade está suspendida segundo o disposto no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de marzo de 2020, polo que se adoptan as medidas preventivas en materia de saúde pública na Comunidade Autónoma de Galicia, como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19.

Artigo 3. Importe das axudas e gastos subvencionables

1. As axudas económicas previstas consisten nunha compensación pola perda de ingresos que están a ter as entidades titulares destes centros, durante o tempo de suspensión da súa actividade como consecuencia das medidas adoptadas pola pandemia do COVID-19.

A axuda terá un importe máximo de 4.000,00 euros mensuais para sufragar os custos fixos en que incorre a entidade polo mantemento do centro durante o período de suspensión da actividade.

2. Respecto dos seus efectos temporais, esta orde compensará a perda de ingresos dende a suspensión da actividade dos centros acordada polo Consello da Xunta de Galicia, que comezou o día 16 de marzo de 2020, e ata que se levante a devandita suspensión.

3. Serán subvencionables os seguintes gastos xerais:

a) Alugueiro ou préstamo hipotecario do local.

b) Gastos de subministración eléctrica, de combustible, de telefonía, de gas ou de agua.

c) Primas de seguros.

d) Servizos profesionais independentes de asesoría, xestoría e similares.

e) Outros gastos xerais derivados do mantemento e funcionamento do centro.

Artigo 4. Crédito orzamentario

1. Para a concesión das axudas establecidas nesta orde destinaranse un total de 4.000.000 euros que se financiarán con cargo á aplicación orzamentaria 13.04.312E.470.0 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020.

2. O crédito final resultante destinado a estas axudas poderase incrementar no suposto de que sexa insuficiente para atender a todas as solicitudes recibidas que cumpran os requisitos establecidos nesta orde, de conformidade co disposto no artigo 31.2 e 4 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e 32 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. Este crédito poderá ser ampliado cando o aumento veña derivado dalgún dos supostos previstos no artigo 30.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro. O incremento de crédito quedará condicionado á declaración de dispoñibilidade deste como consecuencia das circunstancias sinaladas no antedito artigo.

3. Realizarase unha desconcentración inicial do 50 % do crédito dispoñible entre as xefaturas territoriais da Consellería de Política Social en función do número de centros de día autorizados en cada provincia. O crédito restante será desconcentrado sucesivamente en función das solicitudes presentadas en cada provincia de modo que se garanta que, no caso de que o crédito se esgote, se respecte en todo caso a orde de presentación de solicitudes a nivel autonómico. A Consellería de Política Social publicará no Diario Oficial de Galicia e no portal da Consellería de Política Social o esgotamento da partida orzamentaria e non admitirá as posteriores solicitudes destinadas á subvención, salvo que se produza un incremento do crédito.

Artigo 5. Solicitudes. Lugar e prazo de presentación

1. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal.

No caso de entidades titulares de máis dun centro, deberán de presentar unha solicitude por cada un deles.

Se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela na que fose realizada a emenda.

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

2. O prazo de presentación das solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. De acordo co previsto no artigo 30 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, se o último día do prazo fose inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte, e se no mes de vencemento non houbese día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira o último día do mes.

Artigo 6. Documentación complementaria necesaria para a tramitación do procedemento

1. As persoas solicitantes deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación:

a) Memoria explicativa coa desagregación dos custos fixos do centro e a súa vinculación cos gastos subvencionables sinalados no artigo 3.3, conforme o modelo recollido como anexo II.

b) Declaración de que non incorre en inhabilitación para a concesión de subvencións e axudas, segundo se sinala no anexo I.

2. A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, a Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada.

Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica.

Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela na que fose realizada a emenda.

3. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente se se dispón del.

4. No caso de que algún dos documentos a presentar de forma electrónica superase os tamaños máximos establecidos ou tivera un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos e na forma indicada no paragrafo anterior. A información actualizada sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artigo 7. Trámites administrativos posteriores á presentación de solicitudes

Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban realizar durante a tramitación deste procedemento deberán ser realizados electronicamente accedendo á Carpeta cidadá da Xunta de Galicia da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artigo 8. Comprobación de datos

1. De conformidade co establecido na normativa de protección de datos, para a tramitación deste procedemento consultaranse os datos incluídos nos seguintes documentos elaborados polas administracións públicas:

a) Documento acreditativo da personalidade da persoa solicitante, consistente no NIF no caso de persoas xurídicas e no DNI ou NIE no caso de persoas físicas.

b) DNI ou NIE da persoa representante.

c) Xustificante de que o centro está inscrito no RUEPSS, e da súa titularidade.

d) Certificación de estar ao corrente das obrigas tributarias emitida pola Axencia estatal de Administración tributaria (AEAT).

e) Certificación de estar ao corrente das obrigas coa Seguridade Social.

f) Certificación de estar ao corrente das obrigas tributarias coa facenda da Comunidade Autónoma de Galicia.

g) Concesións de subvencións e axudas.

h) Inhabilitación para obter subvencións ou axudas.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente habilitado no formulario de inicio e achegar os documentos.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilitase a obtención dos citados datos poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

Artigo 9. Instrución do procedemento

1. As unidades administrativas instrutoras do procedemento son os servizos de Dependencia e Autonomía Persoal das xefaturas territoriais da Consellería de Política Social.

Presentada a solicitude, a unidade administrativa instrutora realizará, de oficio, cantas actuacións consideren necesarias para determinar, coñecer e comprobar os datos en virtude dos que se deba pronunciar a resolución, conforme o establecido nesta orde, en particular a comprobación de que a entidade solicitante está inscrita no RUEPSS e o centro de día conta con autorización de inicio de actividade.

De conformidade co establecido no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, se a solicitude non reúne algún dos requisitos exixidos nestas bases reguladoras, o órgano instrutor requirirá ás entidades solicitantes para que, nun prazo de 10 días hábiles desde o día seguinte ao da notificación do dito requirimento, emenden a falta ou acheguen os documentos preceptivos. Neste requirimento farase indicación expresa de que, se así non o fixeren, se terán por desistidas da súa petición, logo de resolución que deberá ditarse nos termos previstos no artigo 21 da mesma lei.

2. De conformidade co establecido no artigo 19.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e tendo en conta o carácter compensatorio que presentan estas axudas, exceptúase expresamente o requisito de fixar unha orde de prelación entre as solicitudes que reúnan os requisitos establecidos nesta convocatoria.

3. As axudas reguladas nesta orde tramitaranse polo procedemento abreviado previsto no artigo 22 da Lei 9/2007, do 13 de xuño. En consecuencia, unha vez realizadas as comprobacións anteriores e constatado o cumprimento dos requisitos, a unidade administrativa instrutora elevará unha proposta de resolución ao órgano competente para resolver.

Artigo 10. Resolución

1. A resolución, logo da fiscalización da proposta, facendo uso do previsto no artigo 7.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, corresponde, por delegación da persoa titular da Consellería de Política Social, ás persoas titulares das xefaturas territoriais da dita consellería.

2. O prazo máximo para resolver e notificar será de 10 días hábiles dende o día seguinte á data de presentación da solicitude no rexistro do órgano competente. Transcorrido dito prazo sen recaer resolución expresa, as solicitudes teranse por desestimadas.

3. De acordo co artigo 17.4 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión, a alteración das condicións tidas en conta para a súa concesión e, en todo caso, a obtención de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais.

Artigo 11. Notificacións

1. As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse só por medios electrónicos, nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

2. As notificacións electrónicas realizaranse mediante o Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal dispoñible a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). Este sistema remitirá ás persoas interesadas avisos da posta a disposición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

3. Neste caso as persoas interesadas deberán crear e manter o seu enderezo electrónico habilitado único a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para todos os procedementos administrativos tramitados pola Administración xeral e do sector público autonómico. En todo caso, a Administración xeral poderá de oficio crear o indicado enderezo, aos efectos de asegurar o cumprimento polas persoas interesadas da súa obriga de relacionarse por medios electrónicos.

4. As notificacións entenderanse practicadas no momento no que se produza o acceso ao seu contido, entendéndose rexeitada cando transcorresen dez días naturais desde a posta a disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

5. Se o envío da notificación electrónica non fose posible por problemas técnicos, a Administración xeral e do sector público autonómico practicará a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Artigo 12. Réxime de recursos

A resolución porá fin á vía administrativa e contra ela poderase interpor recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Consellería de Política Social, no prazo dun mes a partir do día seguinte á notificación da resolución se esta fose expresa, ou en calquera momento a partir do día seguinte a aquel no que se produza o acto presunto, ou ben impugnala directamente ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses a partir do día seguinte á notificación da resolución, de acordo co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Artigo 13. Pagamento e xustificación

1. O pagamento das axudas realizarase con periodicidade mensual, dentro dos 5 primeiros días de cada mes.

As entidades beneficiarias das axudas percibirán ata o 80 % da cantidade concedida en concepto de pagamento anticipado, con anterioridade á súa xustificación, que se fará efectivo a partir da notificación da concesión. O 20 % restante librarase unha vez xustificados os gastos. A percepción destes pagamentos, en concepto de anticipo, queda exonerada da constitución de garantías.

De conformidade coa natureza das axudas, realizarase un primeiro aboamento correspondente ao período comprendido entre o 16 de marzo de 2020, data na que foi efectiva a suspensión da actividade dos centros de día, e a data de resolución das axudas.

2. Para xustificar as axudas presentarase, no prazo de 10 días a contar dende o levantamento da suspensión da actividade dos centros de día, o anexo III xunto coas facturas ou documentos de valor probatorio equivalente do total dos gastos realizados xunto cos xustificantes bancarios ou recibos que acrediten o seu pagamento, segundo o establecido no artigo 42 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

Transcorrido o prazo establecido de xustificación sen a ter presentado ante o órgano administrativo competente, este requirirá a persoa beneficiaria para que no prazo improrrogable de dez días a achegue debidamente.

A falta de presentación da xustificación no prazo establecido neste parágrafo comportará a perda do dereito á subvención concedida e demais responsabilidades establecidas na Lei 9/2007, do 13 de xuño.

Artigo 14. Obrigas das persoas beneficiarias

As entidades beneficiarias destas axudas obríganse a observar o disposto no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e especificamente a:

a) Manter a actividade do centro como mínimo durante un período de 6 meses dende a reapertura do mesmo, salvo causa de forza maior debidamente xustificada.

b) Someterse ás actuacións de comprobación, que efectuará o órgano concedente, así como a calquera outra actuación, sexa de comprobación ou control financeiro, que poidan realizar os órganos de control competentes, tanto autonómicos coma estatais ou comunitarios. Para este fin achegarase canta información lles sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.

c) Comunicarlle ao órgano concedente a obtención doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas, así como a modificación das circunstancias que fundamentasen a concesión da subvención. Esta comunicación deberá efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos.

d) Comunicar calquera variación que se produza que poida dar lugar a modificación ou perda da axuda.

Artigo 15. Transparencia e bo goberno

1. De conformidade co artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e co artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, a Consellería de Política Social publicará na súa páxina web oficial a relación das persoas beneficiarias e o importe das axudas concedidas. Incluirá, igualmente, as referidas axudas e as sancións que, como consecuencia delas, puideren impoñerse nos correspondentes rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos das persoas beneficiarias e a referida publicidade.

2. En virtude do disposto no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, as persoas físicas e xurídicas beneficiarias de subvencións están obrigadas a subministrar á Administración, ao organismo ou á entidade das previstas no artigo 3.1 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, á que se atopen vinculadas, previo requirimento, toda a información necesaria para o cumprimento por aquela das obrigas previstas no título I da citada lei.

3. Por outra parte, de acordo co previsto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, transmitirase á Base de datos nacional de subvencións a información necesaria.

Artigo 16. Revogación e reintegro das axudas

Nos supostos establecidos no artigo 33.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, procederá o reintegro, total ou parcial, da axuda pública percibida, así como o aboamento dos xuros de demora devindicados desde o momento do seu pagamento ata a data en que se acorde a procedencia do reintegro.

Artigo 17. Infraccións e sancións

No relativo a esta materia, serán de aplicación as disposicións recollidas no título IV, artigos 50 a 68, da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

Artigo 18. Control e verificación

Todas as axudas concedidas ao abeiro desta orde estarán sometidas á función interventora e de control financeiro exercida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, nos termos que establece o título III da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e a súa normativa de desenvolvemento e ás actuacións de comprobación previstas na lexislación do Tribunal de Contas e do Consello de Contas.

Asemade as axudas están suxeitas ao réxime de inspección de servizos sociais, segundo o disposto no artigo 73.e) da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia.

Artigo 19. Concorrencia con outras axudas ou subvencións públicas

1. A percepción destas axudas é compatible con outras subvencións, axudas e ingresos ou recursos para a mesma finalidade procedentes de calquera outra Administración ou ente público ou privado.

2. No caso de se percibiren outras axudas, deberase acreditar documentalmente a súa natureza e contía, así como calquera circunstancia que poida afectar substancialmente a execución das actuacións. A comunicación deberase efectuarse tan pronto como se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos.

3. En ningún caso o importe das axudas concedidas ao abeiro desta orde poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con subvencións ou axudas, supere os custos fixos en que incorre a entidade para o mantemento dos centros.

4. O solicitante deberá presentar, xunto coa solicitude, unha declaración comprensiva de todas as axudas e subvencións solicitadas, concedidas ou percibidas para a mesma finalidade, usando o formulario establecido para o efecto nesta orde (anexo I), o cal terán que volver achegar actualizado sempre que varíe a situación inicialmente declarada.

Artigo 20. Normas de aplicación supletoria

No non previsto nas bases anteriores serán de aplicación directa as normas contidas na Lei 9/2007, do 13 de xuño, e no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, e de aplicación supletoria as establecidas na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e o seu regulamento, aprobado polo Real decreto 887/2006, do 21 de xullo.

Disposición adicional primeira. Delegación de competencias

Apróbase a delegación de competencias nas persoas titulares das xefaturas territoriais correspondentes da Consellería de Política Social para resolver a concesión, denegación, modificación ou outras incidencias das subvencións previstas nesta orde, así como para autorizar os gastos e ordenar os correspondentes pagamentos ao abeiro do establecido no artigo 7.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

Disposición adicional segunda. Información básica sobre a protección de datos persoais

Os datos persoais recadados neste procedemento serán tratados na súa condición de responsable pola Xunta de Galicia, Consellería de Política Social, coas finalidades de levar a cabo a tramitación administrativa que derive da xestión deste procedemento e a actualización da información e dos contidos da Carpeta cidadá.

O tratamento dos datos baséase no cumprimento dunha obriga legal dos poderes públicos, conforme a normativa recollida na ficha do procedemento incluída na Guía de procedementos e servizos, no propio formulario anexo e nas referencias recollidas en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos. Con todo, determinados tratamentos poderán fundamentarse no consentimento das persoas interesadas, esta circunstancia reflectirase no devandito formulario.

Os datos serán comunicados ás administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que os cidadáns poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia.

A fin de darlle a publicidade esixida ao procedemento, os datos identificativos das persoas interesadas serán publicados conforme ao descrito na presente norma reguladora a través dos distintos medios de comunicación institucionais dos que dispón a Xunta de Galicia como diarios oficiais, páxinas web ou taboleiros de anuncios

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros dereitos ou retirar o seu consentimento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou presencialmente nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se explícita na información adicional recollida en https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais.

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento da orde

Autorízase ao director xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade para ditar as instrucións que sexan necesarias para desenvolver esta orde.

Disposición derradeira segunda. Recursos

Contra esta orde poderase interpor recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Consellería de Política Social no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 11 de xuño de 2020

Fabiola García Martínez
Conselleira de Política Social

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file