Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 114-Bis Venres, 12 de xuño de 2020 Páx. 23471

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

EXTRACTO da Orde do 11 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das axudas económicas ás entidades privadas e de iniciativa social para ou mantemento dos centros de día de persoas maiores dos que son titulares durante a situación de suspensión deste servizo como consecuencia do COVID-19 (código de procedemento BS900A)

BDNS (Identif.): 510282.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase ou extracto dá convocatoria cuxo texto completo poderase consultar na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primeiro. Entidades beneficiarias

As entidades de iniciativa privada e de iniciativa social, inscritas non Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPSS), que sexan titulares de centros de día de persoas maiores autorizados na Comunidade Autónoma de Galicia, cuxa actividade está suspendida segundo o disposto no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de marzo de 2020, polo que se adoptan as medidas preventivas en materia de saúde pública na Comunidade Autónoma de Galicia, como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19.

Segundo. Obxecto

Establecer as bases reguladoras para a concesión dunha liña de axudas económicas ás entidades privadas e de iniciativa social titulares de centros de día de persoas maiores e de centros de día específicos de alzheimer, para contribuír ao seu sostemento debido á falta de ingresos tendo en conta que a súa actividade está suspendida pola situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Terceiro. Bases reguladoras e convocatoria

Orde do 11 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das axudas económicas ás entidades privadas e de iniciativa social para o mantemento dos centros de día de persoas maiores dos que son titulares durante a situación de suspensión deste servizo como consecuencia do COVID-19 (código de procedemento BS900A).

Cuarto. Contía

A contía global destinada a estas axudas ascende a 4.000.000 euros que se financiarán con cargo á aplicación orzamentaria 13.04.312E.470.0 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020.

A axuda terá un importe máximo de 4 .000,00 euros mensuais para sufragar os custos fixos en que incorre a entidade polo mantemento do centro durante o período de suspensión da actividade.

Quinto. Outros datos

O prazo de presentación das solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da orde no Diario Oficial de Galicia.

A concesión da axuda tramítase en réxime de concorrencia non competitiva.

Santiago de Compostela, 11 de xuño de 2020

Fabiola García Martínez
Conselleira de Política Social