Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 212-Bis Mércores, 21 de outubro de 2020 Páx. 42046

I. Disposicións xerais

Consellería de Sanidade

ORDE do 21 de outubro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nas comarcas de Allariz-Maceda, O Carballiño, Ourense, O Ribeiro, Terra de Celanova, Valdeorras e Verín, na provincia de Ourense.

I

Mediante a Resolución do 12 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, deuse publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade. O obxecto do dito acordo foi establecer as medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, tras a superación da fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade e ata o levantamento da declaración da situación de emerxencia sanitaria de interese galego efectuada polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 13 de marzo de 2020.

Conforme o punto sexto do Acordo do Consello da Xunta do 12 de xuño de 2020, as medidas preventivas previstas nel serán obxecto de seguimento e avaliación continua co fin de garantir a súa adecuación á evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria. Para estes efectos, poderán ser obxecto de modificación ou supresión, mediante acordo do Consello da Xunta, por proposta da consellería competente en materia de sanidade.

Así mesmo, indícase no dito punto sexto, na redacción vixente, que a persoa titular da consellería competente en materia de sanidade, como autoridade sanitaria, poderá adoptar as medidas necesarias para a aplicación do acordo e poderá establecer, de acordo coa normativa aplicable e á vista da evolución da situación sanitaria, todas aquelas medidas adicionais ou complementarias ás previstas no acordo que sexan necesarias. Dentro desta habilitación quedan incluídas aquelas medidas que resulten necesarias para facer fronte á evolución da situación sanitaria en todo ou en parte do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e modifiquen ou, de modo puntual e cun alcance temporalmente limitado, impliquen o desprazamento da aplicación das medidas concretas contidas no anexo.

En aplicación do previsto no punto sexto citado, adoptáronse inicialmente na provincia de Ourense, medidas de prevención específicas nos concellos de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, sendo ratificadas xudicialmente as medidas limitativas de dereitos fundamentais.

Non obstante, a evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria na provincia de Ourense puxo de manifesto a necesidade, por unha banda, de adoptar medidas máis restritivas en determinados aspectos nos concellos das comarcas de Ourense, Verín e Valdeorras nos cales xa se estaban aplicando medidas específicas (isto é, Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras) e, por outra banda, de acordar medidas específicas para todos os concellos das ditas comarcas, así como das comarcas do Carballiño, do Ribeiro e Allariz-Maceda. Así, á vista dos informes da Dirección Xeral de Saúde Pública do 7 de outubro de 2020 sobre as ditas comarcas e tras escoitar as recomendacións do Comité Clínico reunido para estes efectos, ditouse a Orde do 7 de outubro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nas comarcas de Allariz-Maceda, O Carballiño, Ourense, O Ribeiro, Valdeorras e Verín, na provincia de Ourense.

En concreto, na dita orde limitouse a entrada e a saída de persoas do ámbito territorial delimitado de forma conxunta polos concellos de Ourense e de Barbadás, agás para determinados desprazamentos, adecuadamente xustificados; limitáronse os grupos para o desenvolvemento de calquera actividade ou evento de carácter familiar ou social na vía pública, espazos de uso público ou espazos privados, aos constituídos exclusivamente por persoas conviventes nos concellos de Ourense, Barbadás, Verín, O Barco de Valdeorras e en todos os concellos da comarca do Carballiño; e nos restantes concellos incluídos dentro do ámbito territorial previsto na orde, os grupos quedaron limitados a un máximo de dez persoas, agás no caso de conviventes. Así mesmo, en todo o ámbito de aplicación da orde acordouse o peche das actividades de festas, verbenas e outros eventos populares, así como das atraccións de feiras, recolléronse, así mesmo, nos anexos da orde, limitacións específicas de capacidade e outras para determinados sectores de actividade.

O fundamento normativo das ditas medidas, tal e se indicou na orde, atópase na Lei orgánica 3/1986, do 14 de abril, de medidas especiais en materia de saúde pública; no artigo 26 da Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade; nos artigos 27.2 e 54 da Lei 33/2011, do 4 de outubro, xeral de saúde pública, e nos artigos 34 e 38 da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia.

Conforme o punto quinto da orde as medidas tiveron efectos desde as 00.00 horas do 8 de outubro de 2020 e debían ser obxecto de seguimento e avaliación continua e, en todo caso, nun período non superior a sete días naturais desde a publicación da orde, co fin de garantir a súa adecuación á evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria, e proceder, segundo o caso, ao seu mantemento, modificación ou a deixalas sen efecto.

Ademais, as medidas limitativas de dereitos fundamentais foron ratificadas polo Auto 105/2020, do 9 de outubro, da Sala do Contencioso-Administrativo (Sección 3ª) do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Posteriormente, sobre a base do indicado no informe da Dirección Xeral de Saúde Pública do 9 de outubro de 2020 sobre a comarca do Carballiño, e tras escoitar as recomendacións do Subcomité Clínico reunido para estes efectos, a evolución da situación epidemiolóxica no concello do Carballiño puxo de manifesto a necesidade de aplicar as restricións específicas contidas no anexo II da Orde do 7 de outubro de 2020 citada, previstas inicialmente só para os concellos de Ourense e Barbadás, ao concello do Carballiño. En consecuencia, pola Orde do 9 de outubro de 2020 dispúxose a aplicación de tales restricións específicas ao concello do Carballiño, concello no que seguirían aplicándose as restantes medidas previstas na Orde do 7 de outubro de 2020.

En cumprimento do disposto no punto quinto da Orde do 7 de outubro de 2020 e do punto terceiro da Orde do 9 de outubro de 2020 procedeuse ao seguimento e á avaliación das medidas. Así, sobre a base do indicado nos informes da Dirección de Saúde Pública do 14 de outubro de 2020, sobre as comarcas de Allariz-Maceda, O Carballiño, Ourense, O Ribeiro, Terra de Celanova, Valdeorras e Verín,e tras escoitar as recomendacións do comité clínico reunido para estes efectos, pola Orde do 14 de outubro de 2020 dispúxose o mantemento das medidas previstas na Orde do 7 de outubro de 2020 antes citada, coas seguintes modificacións:

a) Extensión ao concello de Verín das restricións específicas previstas no anexo II da Orde do 7 de outubro de 2020.

b) Establecemento da limitación de circulación dentro do ámbito territorial delimitado de forma conxunta polos concellos do Carballiño, O Irixo e Boborás, ademais da aplicación neses ditos concellos (non só, polo tanto, no do Carballiño) das restricións específicas do anexo II da Orde do 7 de outubro de 2020.

c) Extensión aos concellos da comarca da Terra de Celanova das medidas relativas á limitación de grupos a un máximo de 10 persoas, salvo no caso de conviventes, e ao peche das actividades de festas, verbenas e outros eventos populares e das atraccións de feiras, así como das medidas de prevención específicas previstas no anexo I da Orde do 7 de outubro de 2020.

As medidas limitativas de dereitos fundamentais foron ratificadas polo Auto 112/2020, do 16 de outubro, da Sala do Contencioso-Administrativo (Sección 3ª) do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Conforme o punto terceiro da Orde do 14 de outubro de 2020 as medidas debían ser obxecto de seguimento e avaliación continua e, en todo caso, nun período non superior a sete días naturais desde a publicación da orde, co fin de garantir a súa adecuación á evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria.

Por último, procede ter en conta que na Orde do 21 outubro de 2020 pola que establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, se recollen medidas específicas de limitacións de grupos a un máximo de 5 persoas, con determinadas excepcións, así como limitacións de capacidade para determinadas actividades, e o peche de festas, verbenas, outros eventos populares e atraccións de feiras. Estas medidas serán de aplicación en toda a Comunidade Autónoma de Galicia, agás naqueles ámbitos territoriais concretos para as que sexa necesaria a adopción de medidas máis restritivas

II

En cumprimento do previsto no punto terceiro da Orde do 14 de outubro de 2020 citada procedeuse ao seguimento e á avaliación das medidas específicas que se están a aplicar nas comarcas de Allariz-Maceda, O Carballiño, Ourense, O Ribeiro, Terra de Celanova ,Valdeorras e Verín, na provincia de Ourense.

Así, con data do 21 de outubro de 2020 a Dirección Xeral de Saúde Pública emitiu informes sobre a situación epidemiolóxica e sanitaria nas distintas comarcas.

Respecto da comarca de Allariz-Maceda, no informe sobre a dita comarca indícase que a taxa acumulada a 7 días na comarca mostra, na última semana, unha tendencia descendente nos primeiros días, que parece estabilizarse nos últimos 3 días, mentres que a incidencia acumulada a 3 días mostra unha tendencia ascendente nestes últimos 3 días. O valor da taxa acumulada a 14 días para o total da comarca foi inferior á recollida na semana pasada, pero aínda así amosando valores 1,37 veces máis altos que os acadados nese mesmo momento temporal para o conxunto de Galicia. Ademais, o número reprodutivo instantáneo está situado en valores por debaixo do 1, pero amosando o límite superior do intervalo de confianza un valor por encima do 1. A maioría dos concellos desta comarca teñen unha situación demográfica de elevado envellecemento e tendo en conta a súa proximidade ao concello e comarca de Ourense, a situación actual, aínda non controlada, podería aumentar o risco para os colectivos de máis idade. Vista a situación epidemiolóxica desta comarca nos últimos 7 días, con taxas superiores ás globais de Galicia ademais da situación demográfica de elevado envellecemento da comarca e a súa proximidade ao concello e comarca de Ourense, no informe recoméndase que nesta comarca de Allariz-Maceda se apliquen as restricións establecidas para o total da Comunidade Autónoma de Galicia.

En relación coa comarca do Carballiño, o informe indica que a incidencia acumulada a 7 días amosa, desde hai 10 días, valores por riba dos 400 casos por cen mil habitantes, cunha incidencia acumulada a 3 días que vén ascendendo dun xeito progresivo nos últimos 4 días. O valor da taxa acumulada a 14 días para o total da comarca e de 855 casos por cen mil habitantes, o que supón 1,19 veces ao respecto do valor estimado hai nunha semana. En Beariz, Boborás, O Carballiño, O Irixo, Punxín, e en San Cristovo de Cea, a taxa acumulada a 14 días ascende ao comparar os datos actuais cos da semana anterior. Este aumento é destacable en Boborás, no que a taxa actual é 1,67 veces a da semana pasada e no Irixo, no cal é 1,37 veces a da semana pasada. Ademais, por número absoluto de casos destaca O Carballiño, cunha taxa de 1204,8 casos por cen mil habitantes. Así, Boborás, O Carballiño e O Irixo amosan, na actualidade, taxas acumuladas a 14 días por riba de 700 casos por cen mil habitantes. Ademais, a taxa acumulada na comarca, a 3-7-14 días amosa valores moi superiores aos observados para eses mesmos momentos temporais no conxunto de Galicia, concretamente, 4,64 veces máis, 4,68 veces máis e 5,34 veces máis, respectivamente. Os indicadores de seguimento do brote indican que non está baixo control, cunha incidencia acumulada a tres días na área e período de investigación do brote que presenta un valor (218 c/100.000h) moi por riba do que marca un risco alto. O feito de que as taxas acumuladas a 14 días alcanzadas nos concellos do Carballiño e Boborás acaden valores por riba dos 1.000 c/100.000h, e no Irixo estea a superar os 700 c/100.000h, xunto ao feito de que amosen unha tendencia ascendente respecto da semana anterior, parece indicar que as medidas adoptadas non son suficientes para evitar a difusión do virus entre a poboación e o aumento do número de casos. Esta situación é de moi alto risco, tal e como recolle o indicador de seguimento do abrocho da incidencia acumulada a tres días. Este brote ten unha evolución moi adversa e está a afectar tamén a poboación dos grupos de idade máis avanzados. Así mesmo, as taxas de incidencia acumuladas son moi elevadas nestes grupos de idade. A afectación destes grupos de idade, na que a enfermidade ten máis probabilidades de ser grave, están influíndo nas taxas de hospitalización da área, aumentando a presión asistencial que se está a sufrir. O informe considera imprescindible restrinxir ao máximo as interaccións sociais para protexer esta poboación máis vulnerable. Así, ademais das restricións vixentes, recoméndase o peche de actividades non básicas nos concellos do Carballiño, O Irixo e Boborás.

No que atinxe á comarca de Ourense, no informe indícase que a taxa acumulada a 14 días na comarca foi algo menor da rexistrada na semana anterior, pero que segue a revestir importancia ao ser 2,46 veces maior que a observada no conxunto de Galicia para ese mesmo momento temporal. Destacan as taxas do concello de Ourense e do concello de Barbadás, limítrofe co de Ourense. Nos últimos 14 días, o concello de Ourense presentou unha notificación continua de casos diarios e Barbadás en todos os días agás un. Os indicadores de seguimento do brote indican que este segue sen estar baixo control, xa que tanto o aumento da incidencia como a porcentaxe de positividade entre as probas realizadas aínda amosan valores de risco alto. No informe conclúese que, aínda que a situación nesta comarca de Ourense parece evolucionar ben nos últimos días, a taxa acumulada a 14 días na comarca segue a ser moi superior (2,46) da estimada para o conxunto de Galicia. O feito de que Ourense e Barbadás sigan amosando unha declaración practicamente diaria de casos, xunto ao feito de que os indicadores de seguimento sigan a indicar que o brote non está baixo control, determinan que no informe se recomende manter as restricións específicas de capacidade e a medida consistente na limitación dos grupos para o desenvolvemento de calquera actividade ou evento de carácter familiar ou social na vía pública, espazos de uso público ou espazos privados aos constituídos só por persoas conviventes, con determinadas excepcións, que xa se veñen aplicando nos ditos concellos. Ademais, co fin de controlar a posible irradiación de casos a outros concellos da comarca, recoméndase manter tamén a medida adicional de restrición da mobilidade perimetral para estes dous concellos, agás que sexa por razóns excepcionais e xustificadas.

Respecto do resto dos concellos da comarca, dado que a situación na comarca non está controlada, no informe estímase que as restricións establecidas para o global da Comunidade Autónoma son tamén aptas para eses outros concellos.

Respecto da comarca do Ribeiro, no informe indícase que o valor da taxa acumulada a 14 días para o total da comarca foi menor ao valor reflectido no informe anterior, aínda que segue sendo superior ao observado para o global de Galicia. Dentro da comarca, destacan os concellos de Leiro e Ribadavia polas taxas acumuladas a 14 días e polos casos casos nos últimos 14 días. O número reprodutivo instantáneo descendeu por debaixo do dintel de 1 e, na actualidade, a porcentaxe de positividade das mostras microbiolóxicas analizadas atópase por debaixo do 3 %. Non obstante, aínda hai algún indicador de risco en nivel alto, como incidencia acumulada a tres días na área e no período estudado e a porcentaxe de PCR positivas entre os contactos estreitos. Con base nos datos anteriores e aínda que se aprecia unha lixeira melloría con respecto á semana anterior en relación ás taxas de incidencia, a taxa de incidencia da comarca nos últimos 14 días continúa a ser superior á do global de Galicia. Non obstante, o informe conclúe que os datos obtidos parecen evidenciar que as medidas restritivas establecidas nesta comarca están a ter efecto e, polo tanto, é preciso continuar con este tipo de medidas co fin de controlar o brote de maneira definitiva. Tendo en conta as restricións establecidas para o global da Comunidade Autónoma galega, o informe considera que estas son tamén aptas para todos os concellos da comarca do Ribeiro.

En relación coa comarca de Terra de Celanova, no informe indícase que a taxa acumulada a 14 días vai en aumento nas tres últimas semanas e é 1,32 veces maior que a taxa acumulada a 14 días rexistrada para o conxunto de Galicia. Por concellos destaca Celanova. A maior porcentaxe de positividade e as taxas máis altas acadáronse no grupo de idade de 20-24 anos. Por outra banda, os indicadores de risco na comarca recollen indicadores de risco alto, tales como a incidencia acumulada a 3 días e a porcentaxe de probas positivas na área e período de investigación do brote. Ademais, nesta comarca cómpre ter en conta a súa proximidade ao concello e comarca de Ourense (onde se recollen incidencias altas); a idade media dos habitantes dos concellos da comarca (xa que son zonas con idades medias altas e isto supón a existencia de colectivos de risco) e o feito de que está afectada sobre todo a poboación nova, o que, polas características da presentación da COVID-19 nesta poboación, pode facilitar a transmisión. Dada a situación actual da comarca de Terra de Celanova, cunha taxa acumulada a 14 días 1,32 veces maior que a observada no conxunto de Galicia, os indicadores de risco que se manteñen e as características da súa poboación, no informe conclúese que as restricións que se aplicarán a toda a Comunidade Autónoma de Galicia son aptas para que esta comarca consiga rebaixar os seus indicadores epidemiolóxicos.

No que atinxe á comarca de Valdeorras, no informe indícase que o valor da taxa acumulada a 14 días para o total da comarca foi lixeiramente inferior a do informe anterior, pero que continúa sendo superior ao de Galicia. Esta taxa débese fundamentalmente ao concello do Barco de Valdeorras, o cal acada unha taxa de incidencia acumulada aos 14 días tamén inferior á observada hai 7 días, pero superior á global de Galicia. O número reprodutivo instantáneo é algo superior a 1. En canto aos indicadores de risco, aínda hai algún indicador de risco alto, como incidencia acumulada a tres días na área e no período estudado ou a porcentaxe de PCR positivas entre os contactos estreitos. Con base nos datos anteriores e aínda que se aprecia unha lixeira melloría con respecto á semana anterior en relación ás taxas de incidencia, no informe advírtese que hai que ter en conta que a taxa de incidencia da comarca nos últimos 14 días continúa a ser superior á do global de Galicia. Non obstante, os datos obtidos parecen evidenciar que as medidas restritivas establecidas nesta comarca están a ter efecto e, polo tanto, é preciso continuar con este tipo de medidas co fin de controlar o brote de maneira definitiva. Tendo en conta as restricións establecidas para o global da Comunidade Autónoma de Galicia, no informe considérase que tales restricións son tamén aptas para todos os concellos da comarca do Barco de Valdeorras, ben que, para o caso do concello do Barco de Valdeorras, dada a taxa observada no dito concello, recoméndase o mantemento, como medida máis restritiva para este concello, da limitación dos grupos para o desenvolvemento de calquera actividade ou evento de carácter familiar ou social na vía pública, espazos de uso público ou espazos privados aos constituídos só por persoas conviventes, con determinadas excepcións, que xa se vén aplicando no dito concello.

Polo que respecta, finalmente, á comarca de Verín, no informe sobre a dita comarca indícase que o valor da taxa acumulada a 14 días para o total da comarca foi superior o do informe anterior e 4,5 veces o valor acadado para o conxunto de Galicia. Dentro da comarca destaca Verín, por presentar casos todos os días e cunha taxa tamén superior á da semana anterior. Este aumento no concello de Verín tamén repercute no resto de concellos da comarca, como Oímbra e Vilardevós, con taxas que continúan aumentando. Os indicadores de risco da comarca seguen presentando niveis altos de risco. Así, obsérvase unha incidencia a 3 días superior á do informe anterior, ao igual que a porcentaxe de probas positivas entre os contactos, a porcentaxe de PCR positivas ou o número de contactos con PCR positiva relacionados cun caso na área e período de investigación, que tamén son superiores aos da semana anterior. Ademais, o número de casos hospitalizados é alto para esta zona tan pequena, co engadido de presentar maior risco de enfermidade grave por tratarse dunha poboación moi envellecida. O informe conclúe que as taxas acumuladas continúan aumentando, ao igual que os valores dos indicadores de risco o que indica que, a pesar das medidas restritivas establecidas, o brote non está sendo controlado. Este brote ten unha evolución moi adversa e está a afectar tamén a poboación dos grupos de idade máis avanzada. A afectación destes grupos de idade, nos que a enfermidade ten máis probabilidades de ser grave, están influíndo nas taxas de hospitalización da área, aumentando a presión asistencial que se está a sufrir. É imprescindible restrinxir ao máximo as interaccións sociais para protexer esta poboación máis vulnerable. Ante esta situación, no informe recoméndase manter as medidas más restritivas de limitación de capacidade e a consistente en limitar os grupos para o desenvolvemento de calquera actividade ou evento de carácter familiar ou social na vía pública, espazos de uso público ou espazos privados aos constituídos só por persoas conviventes, con determinadas excepcións, que xa se veñen aplicando no concello de Verín, e estender tales medidas tamén aos concellos de Oímbra e Vilardevós. Ademais, co fin de controlar a posible irradiación de casos a outros concellos da comarca, recoméndase adoptar a medida adicional de restrición da mobilidade perimetral para estes tres concellos, agás que sexa por razóns excepcionais e xustificadas.

E, respecto do resto de concellos da comarca, o informe estima que estes deben quedar sometidos ás restricións que se establecen con carácter xeral para o conxunto de Galicia.

Atendido, pois, o sinalado nos informes citados, e tras escoitar as recomendacións do Comité Clínico reunido para estes efectos, a evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria nas comarcas de Allariz-Maceda, O Carballiño, Ourense, O Ribeiro, Terra de Celanova, Valdeorras e Verín impón, como consecuencia, a necesidade de adoptar medidas máis restritivas que as previstas para o territorio autonómico na Orde do 21 de outubro de 2020 pola que establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, nos concellos de Ourense, Barbadás, O Carballiño, O Irixo, Boborás, Verín, Oímbra e Vilardevós, consistentes no establecemento de limitacións de circulación, restrición de grupos aos constituídos exclusivamente por persoas conviventes e maiores limitacións de capacidade para determinadas actividades. Ademais, a medida de restrición de grupos aos constituídos só por persoas conviventes debe manterse tamén no concello do Barco de Valdeorras e no resto dos concellos da comarca de Carballiño.

Xunto ao anterior, a desfavorable situación existente nos concellos do Carballiño, O Irixo, Boborás fai necesario establecer restricións ao exercicio de actividades de carácter non esencial.

En particular, procede salientar que as limitacións de mobilidade no ámbito territorial delimitado de forma conxunta polos concellos de Ourense e Barbadás, por unha banda, e do Carballiño, O Irixo e Boborás, por outra, e de Verín, Oímbra e Vilardevós por outra, resultan necesarias, como se indicou antes, como medida adicional para controlar a transmisión da enfermidade e conter a irradiación a outros concellos.

Pola súa banda, a medida consistente en limitar os grupos para o desenvolvemento de calquera actividade ou evento de carácter familiar ou social na vía pública, espazos de uso público ou espazos privados, aos constituídos exclusivamente por persoas conviventes ten como finalidade intentar controlar a transmisión aumentando o nivel de restrición dos contactos familiares e sociais, agás os derivados das causas previstas ou outras xustificadas. Debe recordarse, neste sentido, que o Auto 40/2020, do 30 de abril de 2020, do Tribunal Constitucional, no seu fundamento xurídico cuarto, ante a incerteza sobre as formas de contaxio, sobre o impacto real da propagación do virus, así como sobre as consecuencias a medio e longo prazo para a saúde das persoas que se viron afectadas, expresa que as medidas de distanciamento social, confinamento domiciliario e limitación extrema dos contactos e actividades grupais son as únicas que se teñen demostrado eficaces para limitar os efectos dunha pandemia de dimensións descoñecidas ata a data. En particular, a medida que se recolle para determinados concellos vai dirixida a previr determinadas reunións familiares ou sociais nas cales cabe apreciar un maior risco de transmisión polas circunstancias en que se realizan, por existir unha maior confianza e relaxación das medidas de seguridade, xa que teñen lugar fóra de ambientes profesionais, laborais ou outros protocolizados en que se debe usar máscara e que se rodean doutras garantías que dificultan a transmisión e contaxio. Esta medida, ademais, resulta menos disruptiva das actividades esenciais, económicas, laborais e profesionais ca outras, como as limitacións á liberdade de circulación ou confinamentos, que deben reservarse para cando resulta preciso un maior nivel de restrición. Procede advertir, ademais, de que a medida non é absoluta, senón que se ve matizada por unha serie de importantes excepcións, dado que, ante todo, esta limitación non impedirá a reunión con persoas non conviventes que se produzan por motivos de asistencia e coidado a maiores, dependentes ou persoas con discapacidade, ou por causa de forza maior ou situación de necesidade. Así mesmo, esta limitación non será aplicable no caso de actividades laborais, empresariais, profesionais e administrativas, actividades en centros universitarios, educativos, de formación e ocupacionais e no caso da práctica do deporte federado, sempre que se adopten as medidas previstas nos correspondentes protocolos de funcionamento. Tampouco resultará de aplicación naquelas actividades previstas no anexo desta orde e da Orde do 21 de outubro de 2020, pola que establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, respecto das cales se prevexa a posibilidade de grupos de persoas que non sexan conviventes.

No que sexa compatible coas restricións específicas previstas nesta orde, será de aplicación nos ditos concellos a Orde do 21 de outubro de 2020 citada e, no que sexa compatible con ambas ordes, o Acordo do Consello da Xunta do 12 de xuño de 2020 na súa redacción vixente.

No restante ámbito territorial das comarcas de Allariz-Maceda, Ourense, O Ribeiro, Terra de Celanova, Valdeorras e Verín, serán aplicables as medidas previstas na Orde do 21 de outubro do 2020, pola que establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, ao non ser necesarias neste momento maiores restricións.

Por último, as medidas previstas nesta orde terán unha vixencia de catorce días naturais ao ser o período de tempo que se estima necesario para poder valorar debidamente a súa eficacia no control e contención da evolución da pandemia no ámbito territorial afectado. Non obstante, deberán ser obxecto de seguimento e avaliación continua e, en todo caso, nun prazo non superior a sete días naturais desde a publicación da presente orde, co fin garantir a súa adecuación, en todo momento, á situación epidemiolóxica e sanitaria da Comunidade Autonóma, podendo, en consecuencia, ser modificadas ou levantadas con anterioridade á expiración do dito prazo de catorce días naturais.

III

As medidas que se adoptan na presente orde teñen o seu fundamento normativo na Lei orgánica 3/1986, do 14 de abril, de medidas especiais en materia de saúde pública; no artigo 26 da Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade; nos artigos 27.2 e 54 da Lei 33/2011, do 4 de outubro, xeral de saúde pública, e nos artigos 34 e 38 da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia.

En particular, cómpre salientar que a Lei orgánica 3/1986, do 14 de abril, prevé, no seu artigo primeiro que, co obxecto de protexer a saúde pública e previr a súa perda ou deterioración, as autoridades sanitarias das distintas administracións públicas poderán, dentro do ámbito das súas competencias, adoptar as medidas previstas na dita lei cando así o exixan razóns sanitarias de urxencia ou necesidade.

O artigo segundo habilita as autoridades sanitarias competentes para adoptaren medidas de recoñecemento, tratamento, hospitalización ou control cando se aprecien indicios racionais que permitan supoñer a existencia de perigo para a saúde da poboación debido á situación sanitaria concreta dunha persoa ou grupo de persoas ou polas condicións sanitarias en que se desenvolve unha actividade. E, para o caso concreto de enfermidades transmisibles, o artigo terceiro dispón que, co fin de controlalas, a autoridade sanitaria, ademais de realizar as accións preventivas xerais, poderá adoptar as medidas oportunas para o control dos enfermos, das persoas que estean ou estivesen en contacto con estes e do contorno inmediato, así como as que se consideren necesarias en caso de risco de carácter transmisible. E o artigo 38 da Lei 8/2008, do 10 de xullo, prevé que as autoridades sanitarias poderán levar a cabo intervencións públicas nos supostos de riscos para a saúde de terceiras persoas, nos mesmos termos previstos nos artigos 2 e 3 da Lei orgánica 3/1986, do 14 de abril, antes citados.

Non se recolle, pois, unha lista pechada de medidas de prevención, senón que poderán adoptarse, de acordo cos principios de precaución e de proporcionalidade que deben rexer as actuacións en materia de saúde, as necesarias para facer fronte ao concreto risco sanitario de que se trate.

Por outra banda, as medidas de prevención que se recollen nesta orde teñen un evidente fundamento sanitario, dados os riscos de transmisión dunha enfermidade contaxiosa como a que nos ocupa, e a vixilancia, inspección e control do seu cumprimento corresponden aos concellos, sen prexuízo das competencias da Consellería de Sanidade, tendo en conta a condición de autoridade sanitaria dos alcaldes e alcaldesas (artigo 33.1 da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia), das competencias dos concellos do control sanitario de actividades e servizos que impacten na saúde da súa cidadanía, dos lugares de convivencia humana (artigo 80.3 da lei citada), así como da súa competencia para a ordenación e control do dominio público.

Polo tanto, os alcaldes e alcaldesas, como autoridade sanitaria, deben garantir nas referidas actividades, servizos e lugares de convivencia humana os dereitos e deberes sanitarios da cidadanía (artigo 33.2 da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia) e, polo tanto, garantir a vixilancia, inspección e control do cumprimento das medidas preventivas aprobadas pola Administración autonómica e daquelas que, no seu desenvolvemento e atendendo á situación concreta, poida establecer o Concello.

Así mesmo, as forzas e corpos de seguridade teñen un papel fundamental no necesario control do cumprimento das medidas de prevención, papel que veñen desempeñando durante toda esta crise sanitaria, a través da formulación das correspondentes denuncias e remisión ás autoridades competentes, nos casos en que se detecte o seu incumprimento. Debe recordarse a este respecto que o Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 13 de marzo de 2020, declarou a situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e activou o Plan territorial de emerxencias de Galicia (Platerga) no seu nivel IG (emerxencia de interese galego), como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19. Tendo en conta a existencia dunha declaración de emerxencia sanitaria, resulta esencial a colaboración das forzas e corpos de seguridade coa finalidade de preservar a seguridade e a convivencia cidadás.

Conforme o artigo 33 da Lei 8/2008, do 10 de xullo, a persoa titular da Consellería de Sanidade ten a condición de autoridade sanitaria, polo que é competente para adoptar medidas de prevención específicas para facer fronte ao risco sanitario derivado da situación epidemiolóxica existente nos concellos das comarcas de Allariz-Maceda, O Carballiño, Ourense, O Ribeiro, Terra de Celanova, Valdeorras e Verín, coa urxencia que a protección da saúde pública demanda.

Na súa virtude, en aplicación do punto sexto do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade, na súa redacción vixente, e na condición de autoridade sanitaria, conforme o artigo 33 da Lei 8/2008, do 10 de xullo,

DISPOÑO:

Primeiro. Obxecto

O obxecto desta orde é establecer determinadas medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no seguinte ámbito territorial:

a) Comarca de Allariz-Maceda, integrada polos concellos de Allariz, Baños de Molgas, Maceda, Paderne de Allariz, Xunqueira de Ambía e Xunqueira de Espadanedo.

b) Comarca do Carballiño, integrada polos concellos de Beariz, Boborás, O Carballiño, O Irixo, Maside, Piñor, Punxín, San Amaro e San Cristovo de Cea.

c) Comarca de Ourense, integrada polos concellos de Amoeiro, Barbadás, Coles, Esgos, Nogueira de Ramuín, Ourense, O Pereiro de Aguiar, A Peroxa, San Cibrao das Viñas, Taboadela, Toén e Vilamarín.

d) Comarca do Ribeiro, integrada polos concellos da Arnoia, Avión, Beade, Carballeda de Avia, Castrelo de Miño, Cenlle, Cortegada, Leiro, Melón e Ribadavia.

e) Comarca de Valdeorras, integrada polos concellos do Barco de Valdeorras, A Rúa, O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Larouco, Petín, Rubiá, A Veiga e Vilamartín de Valdeorras.

f) Comarca de Verín, integrada polos concellos de Castrelo do Val, Cualedro, Laza, Monterrei, Oímbra, Riós, Verín e Vilardevós.

g) Comarca da Terra de Celanova, integrada polos concellos de: A Bola, Cartelle, Celanova, Gomesende, A Merca, Padrenda, Pontedeva, Quintela de Leirado, Ramirás e Verea.

Segundo. Restricións á mobilidade e ás agrupacións de persoas para a protección da saúde das persoas ante a existencia dun risco de carácter transmisible

1. Á vista da evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria e coa finalidade de controlar a transmisión da enfermidade, adóptanse as seguintes medidas de prevención de modo temporal, durante o período ao cal se estenda a eficacia das medidas previstas na presente orde de acordo co seu punto sexto:

a) Limítase a entrada e a saída de persoas do ámbito territorial delimitado de forma conxunta polos concellos de Ourense e Barbadás, do ámbito territorial delimitado de forma conxunta polos concellos do Carballiño, O Irixo e Boborás así como do ámbito territorial delimitado de forma conxunta polos concellos de Verín, Oimbra e Vilardevós, agás para aqueles desprazamentos, adecuadamente xustificados, que se produzan por algún dos seguintes motivos:

1º) Asistencia a centros, servizos e establecementos sanitarios.

2º) Cumprimento de obrigas laborais, profesionais, empresariais ou legais.

3º) Asistencia a centros universitarios, docentes e educativos, incluídas as escolas de educación infantil.

4º) Retorno ao lugar de residencia habitual.

5º) Asistencia e coidado a maiores, menores, dependentes, persoas con discapacidade ou persoas especialmente vulnerables.

6º) Desprazamento a entidades financeiras e de seguros que non poidan aprazarse.

7º) Actuacións requiridas ou urxentes ante os órganos públicos, xudiciais ou notariais.

8º) Renovacións de permisos e documentación oficial, así como outros trámites administrativos inaprazables.

9º) Realización de exames ou probas oficiais inaprazables.

10º) Por causa de forza maior ou situación de necesidade.

11º) Calquera outra actividade de análoga natureza, debidamente acreditada.

A circulación polas estradas e vías que transcorran ou atravesen os ámbitos territoriais delimitados será posible sempre e cando teña a súa orixe e destino fóra deles.

A circulación de persoas dentro dos ámbitos territoriais delimitados será posible, sempre respectando as medidas de prevención e as recomendacións específicas previstas nesta orde, ben que se recomenda evitar todo movemento ou desprazamento innecesario.

b) Limítanse os grupos para o desenvolvemento de calquera actividade ou evento de carácter familiar ou social na vía pública, espazos de uso público ou espazos privados, nos seguintes termos:

1º) Nos concellos de Ourense, Barbadás, Verín, Oímbra, Vilardevós, O Barco de Valdeorras e todos os concellos da comarca do Carballiño os grupos quedan limitados aos constituídos exclusivamente por persoas conviventes.

Esta limitación non impedirá a reunión con persoas non conviventes que se produzan por motivos de asistencia e coidado a maiores, dependentes ou persoas con discapacidade, ou por causa de forza maior ou situación de necesidade.

Así mesmo, esta limitación non será aplicable no caso de actividades laborais, empresariais, profesionais e administrativas, actividades en centros universitarios, educativos, de formación e ocupacionais, así como no caso da práctica de deporte federado, sempre que se adopten as medidas previstas nos correspondentes protocolos de funcionamento. Tampouco resultará de aplicación naquelas actividades previstas no anexo desta orde ou, no que sexa aplicable, no anexo da Orde do 21 de outubro de 2020, pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, respecto das cales se prevexa a posibilidade de grupos de persoas que non sexan conviventes.

2º) Nos restantes concellos incluídos dentro do ámbito de aplicación da presente orde será de aplicación a restrición de grupos dun máximo de cinco persoas prevista no punto segundo da Orde do 21 de outubro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

2. O incumprimento das medidas de prevención establecidas neste punto poderá dar lugar á imposición de sancións e a outras responsabilidades previstas no ordenamento xurídico.

3. En particular, para os efectos da execución e control destas medidas de prevención, no marco da situación de emerxencia sanitaria declarada polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 13 de marzo de 2020, solicitarase a colaboración das forzas e corpos de seguridade.

4. Solicitarase a ratificación xudicial das medidas previstas neste punto, de acordo co disposto na redacción vixente do número 8 do artigo 10 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Terceiro. Peche de actividades non esenciais

Á vista da evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria nos concellos do Carballiño, O Irixo e Boborás, e coa finalidade de controlar a transmisión da enfermidade, adóptase no ámbito territorial dos ditos concellos a medida de peche de todas as actividades non esenciais previstas no anexo II, de modo temporal durante o período ao cal se estenda a eficacia das medidas previstas na presente orde de acordo co seu punto sexto.

Cuarto. Outras medidas aplicables no ámbito territorial recollido no punto primeiro

1. Serán de aplicación, nos concellos de Ourense, Barbadás, O Carballiño, O Irixo,, Boborás, Verín, Oímbra e Vilardevós as medidas de prevención específicas recollidas no anexo I.

No non previsto nesta orde para os ditos concellos, e no que sexa compatible con ela, aplicarase o disposto na Orde do 21 de outubro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, así como, no que sexa compatible con ambas, o disposto no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade, na súa redacción vixente.

2. Nos restantes concellos incluídos no punto primeiro desta orde serán de aplicación as medidas previstas na Orde do 21 de outubro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, e, no que sexa compatible con ela, o disposto no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade, na súa redacción vixente

Quinto. Control do cumprimento das medidas e réxime sancionador

1. A vixilancia, inspección e control do cumprimento das medidas de prevención que se recollen nesta orde, e a garantía dos dereitos e deberes sanitarios da cidadanía, corresponderán aos respectivos concellos dentro das súas competencias e sen prexuízo das competencias da Consellería de Sanidade, tendo en conta a condición de autoridade sanitaria dos alcaldes e alcaldesas de acordo co artigo 33.1 da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia, e as competencias dos concellos de control sanitario de actividades e servizos que impacten na saúde da súa cidadanía e dos lugares de convivencia humana, de acordo co artigo 80.3 do mesmo texto legal, así como da súa competencia para a ordenación e control do dominio público.

2. Así mesmo, os órganos de inspección da Administración autonómica, no ámbito das súas competencias, poderán realizar as actividades de inspección e control oportunas para a vixilancia e comprobación do cumprimento das medidas de prevención aplicables.

3. As forzas e corpos de seguridade darán traslado das denuncias que formulen polo incumprimento das medidas de prevención ás autoridades competentes.

Sexto. Eficacia

1. Esta orde terá efectos desde as 00.00 horas do 22 de outubro de 2020 e manterá a súa eficacia por un período de catorce días naturais.

Non obstante o anterior, as medidas previstas nesta orde serán obxecto de seguimento e avaliación continua e, en todo caso, nun período non superior a sete días naturais desde a publicación da presente orde, co fin de garantir a súa adecuación á evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria da Comunidade Autónoma de Galicia. Como consecuencia deste seguimento e avaliación, as medidas poderán ser modificadas ou levantadas antes do transcurso do período de catorce días naturais previsto no parágrafo anterior por orde da persoa titular da consellería competente en materia de sanidade.

2. No momento de comezo dos efectos da presente orde quedarán sen efecto as seguintes ordes:

a) Orde do 7 de outubro de 2020, pola que se establecen determinadas medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nas comarcas de Allariz-Maceda, O Carballiño, Ourense, O Ribeiro, Valdeorras e Verín, na provincia de Ourense.

b) Orde do 14 de outubro de 2020, sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nas comarcas de Allariz-Maceda, O Carballiño, Ourense, O Ribeiro, Terra de Celanova, Valdeorras e Verín, na provincia de Ourense.

3. No caso das competicións deportivas e celebracións e eventos en establecementos de restauración para os días 22 ao 25 outubro que xa estivesen concertados con carácter previo ao día 21 de outubro, non serán aplicables as limitacións establecidas no anexo I, sempre que tales limitacións non estivesen sendo xa aplicables con anterioridade, ben que deberán ser comunicados polos titulares dos establecementos á Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade, para que se poidan adoptar as medidas ou efectuar as recomendacións pertinentes.

Santiago de Compostela, 21 de outubro de 2020

Julio García Comesaña
Conselleiro de Sanidade

ANEXO I

Medidas de prevención específicas aplicables nos concellos de Ourense, Barbadás, O Carballiño, O Irixo, Boborás, Verín, Oímbra e Vilardevós

Nos concellos de Ourense, Barbadás, O Carballiño, O Irixo, Boborás, Verín, Oímbra e Vilardevós, aplicaranse as restricións específicas previstas a continuación, sen prexuízo do peche temporal de actividades non esenciais previstas no anexo II nos concellos do Carballiño, O Irixo e Boborás.

1. Cerimonias nupciais e outras celebracións relixiosas ou civís.

En calquera caso, deberase respectar un máximo de cincuenta persoas en espazos ao aire libre ou de vinte e cinco persoas en espazos pechados.

2. Actividades en academias, autoescolas e centros privados de ensino non regrado e centros de formación e actividade formativa xestionada ou financiada pola Administración autonómica en centros e entidades de formación.

A actividade que se realice nestes centros poderá impartirse dun modo presencial sempre que non se supere unha capacidade do cincuenta por cento respecto da máxima permitida.

3. Establecementos de hostalaría e restauración.

1. Os restaurantes non poderán superar o cincuenta por cento da súa capacidade na zona de comedor para o servizo de comida.

Nos bares e cafetarías non se poderá consumir no interior do local.

2. O consumo dentro do local nos restaurantes poderá realizarse unicamente sentado na mesa, ou agrupacións de mesas, e deberase asegurar o mantemento da debida distancia de seguridade interpersoal entre clientes. Non está permitido o consumo na barra e na zona de cafetaría ou bar.

3. As terrazas ao aire libre dos establecementos de hostalaría e restauración limitarán a súa capacidade ao cincuenta por cento das mesas permitidas no ano inmediatamente anterior con base na correspondente licenza municipal ou no que sexa autorizado para este ano, no caso de que a licenza sexa concedida por primeira vez.

Consideraranse terrazas ao aire libre todo espazo non cuberto ou todo espazo que, estando cuberto, estea rodeado lateralmente por un máximo de dúas paredes, muros ou paramentos.

No caso de que o establecemento de hostalaría e restauración obtivese o permiso do concello para incrementar a superficie destinada a terraza ao aire libre, poderase incrementar o número de mesas previsto no primeiro parágrafo deste número 3, respectando, en todo caso, unha proporción do cincuenta por cento entre mesas e superficie dispoñible e sempre que se manteña o espazo necesario para a circulación peonil no tramo da vía pública en que se sitúe a terraza.

4. En todo caso, deberá asegurarse que se mantén a debida distancia de seguridade interpersoal entre as mesas ou, de ser o caso, agrupacións de mesas. A ocupación máxima será de cinco persoas por mesa ou agrupación de mesas, e deberán ser todas elas conviventes. A mesa ou agrupación de mesas que se utilice para este fin deberá ser acorde co número de persoas e permitir que se respecte a distancia mínima de seguridade interpersoal entre elas.

5. Os establecementos de hostalaría e restauración deberán pechar non máis tarde da unha da madrugada sen que se poida permitir o acceso de ningún cliente desde as 00.00 horas.

6. As medidas contidas nos números 3, 4 e 5 serán tamén de aplicación ás terrazas dos establecementos de lecer nocturno.

7. Os establecementos de restauración de centros sanitarios ou de traballo que limiten a súa actividade aos traballadores deles ou, no caso dos centros sanitarios, tamén a acompañantes de doentes, poderán manter o servizo de cafetaría, bar e restaurante. Non poderán superar o cincuenta por cento da súa capacidade. O consumo dentro do local poderá realizarse unicamente sentado na mesa, ou agrupacións de mesas, e deberase asegurar o mantemento da debida distancia de seguridade interpersoal entre clientes. A ocupación máxima será de cinco persoas por mesa ou agrupación de mesas, e deberán ser todas elas conviventes.

4. Condicións para ocupación de zonas comúns de hoteis e aloxamentos turísticos.

As actividades de animación ou clases grupais deberán deseñarse e planificarse cunha capacidade máxima de cinco persoas, sexan ou non conviventes, incluídos os monitores, e deberanse establecer as medidas necesarias para procurar a distancia de seguridade interpersoal durante o desenvolvemento da actividade, excepto no caso de persoas conviventes.

5. Bibliotecas, arquivos, museos e salas de exposicións, monumentos e outros equipamentos culturais.

Na realización de actividades culturais nestes espazos aplicarase un máximo de ata cinco persoas nas actividades de grupos, sexan ou non conviventes e incluído o monitor ou guía, e deberán establecerse as medidas necesarias para procurar a distancia de seguridade interpersoal durante o desenvolvemento da actividade, excepto no caso de persoas conviventes.

6. Actividade en cines, teatros, auditorios, circos de toldo e espazos similares, así como en recintos ao aire libre e noutros locais e establecementos destinados a espectáculos públicos e actividades recreativas.

En calquera caso, será de aplicación un límite máximo de trinta persoas para lugares pechados e de setenta e cinco persoas se se trata de actividades ao aire libre.

Non obstante, poderase ampliar o límite indicado ata un máximo de cincuenta persoas para lugares pechados e de cento cincuenta persoas se se trata de actividades ao aire libre, logo da autorización da Dirección Xeral de Saúde Pública, atendendo ás concretas medidas organizativas e de seguridade propostas e aos riscos de contaxio. Neste caso, a solicitude dos titulares, promotores ou organizadores das actividades, públicos ou privados, deberá ir acompañada dun plan de prevención de contaxios de acordo cos criterios sinalados no documento de recomendacións para eventos e actividades multitudinarias no contexto da nova normalidade polo COVID-19 en España, elaborado polo Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias da Dirección Xeral de Saúde Pública, Calidade e Innovación, do Ministerio de Sanidade, ou aqueles outros que o desenvolvan, modifiquen ou substitúan.

7. Actividades e instalacións deportivas.

A práctica da actividade física e deportiva non federada, ao aire libre, poderá realizarse de forma individual ou colectiva, sen contacto físico, sempre que, neste último caso, todas as persoas do grupo sexan conviventes, sen contar, se é o caso, o monitor

Nas instalacións e centros deportivos poderase realizar actividade deportiva en grupos de ata cinco persoas, sexan ou non conviventes, e sen contar o monitor, sen contacto físico, e sempre que non se supere o cincuenta por cento da capacidade máxima permitida, e deberanse establecer as medidas necesarias para procurar a distancia de seguridade interpersoal durante o desenvolvemento da actividade.

8. Celebración de eventos deportivos, de adestramentos e de competicións deportivas con público.

A celebración de eventos deportivos, adestramentos, competicións deportivas que se celebren en instalacións deportivas ou na vía pública poderán desenvolverse con público sempre que este permaneza sentado, que non se supere o cincuenta por cento da capacidade permitida da instalación ou do espazo de que se trate e cun límite de trinta persoas para lugares pechados e de setenta e cinco persoas se se trata de actividades ao aire libre.

Non obstante, poderase ampliar o límite indicado ata un máximo de cincuenta persoas para lugares pechados e cento cincuenta persoas se se trata de actividades ao aire libre, logo da autorización da Dirección Xeral de Saúde Pública, atendendo ás concretas medidas organizativas e de seguridade propostas e aos riscos de contaxio. Neste caso, a solicitude dos titulares, promotores ou organizadores das actividades, públicos ou privados, deberá ir acompañada dun plan de prevención de contaxios de acordo cos criterios sinalados no documento de recomendacións para eventos e actividades multitudinarias no contexto da nova normalidade polo COVID-19 en España, elaborado polo Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias da Dirección Xeral de Saúde Pública, Calidade e Innovación, do Ministerio de Sanidade, ou aqueles outros que o desenvolvan, modifiquen ou substitúan.

9. Piscinas.

Nas zonas de estancia das piscinas establecerase unha distribución espacial para manter distancia de seguridade interpersoal entre os usuarios e os grupos deberán estar constituídos só por persoas conviventes.

10. Especificidades para determinadas actividades turísticas.

Poderán realizarse actividades de turismo, organizadas por empresas habilitadas para iso, e a actividade de guía turístico, para grupos de ata un máximo de cinco persoas, sexan ou non conviventes, e deberán establecerse as medidas necesarias para procurar a distancia de seguridade interpersoal durante o desenvolvemento da actividade excepto no caso de persoas conviventes.

11. Centros de información, casetas e puntos de información.

Nos centros de información, casetas e puntos de información e espazos similares non se poderá exceder o cincuenta por cento da súa capacidade e deberá respectarse o máximo de cinco persoas nas actividades de grupos, sexan ou non conviventes e incluído o monitor ou guía. Ademais, deberanse establecer as medidas necesarias para procurar a distancia de seguridade interpersoal durante o desenvolvemento da actividade excepto no caso de persoas conviventes.

12. Realización de actividades de tempo libre dirixidas á poboación infantil e xuvenil.

1. Poderanse realizar actividades de tempo libre destinadas á poboación infantil e xuvenil cando estas se leven a cabo ao aire libre, sempre que se limite o número de participantes ao cincuenta por cento da súa asistencia máxima habitual, cun máximo de cincuenta participantes, incluídos os monitores. Cando estas actividades se realicen en espazos pechados, non se deberá superar o cincuenta por cento da capacidade máxima do recinto, cun máximo de vinte e cinco participantes, incluídos os monitores.

2. As actividades deberán realizarse en grupos de ata cinco persoas participantes, sexan ou non conviventes e incluíndo os monitores correspondentes, que deberán traballar sen contacto entre os demais grupos.

13. Uso de espazos públicos.

Os centros cívicos e sociais poderán realizar a súa actividade sempre que se limite a súa capacidade total ao cincuenta por cento e que se extremen as medidas de protección nas actividades socioculturais de tipo grupal que se realizan neles cun máximo de cinco persoas, sexan ou non conviventes e incluído o monitor ou guía para as actividades grupais.

14. Centros recreativos turísticos ou similares.

As visitas de grupos serán dun máximo de cinco persoas, sexan ou non conviventes e incluído o monitor ou guía, e deberanse establecer as medidas necesarias para procurar a distancia de seguridade interpersoal durante o desenvolvemento da actividade excepto no caso de persoas conviventes.

15. Celebración de congresos, encontros, reunións de negocio, conferencias, eventos e actos similares.

Poderanse celebrar congresos, encontros, reunións de negocio, conferencias e eventos e actos similares promovidos por calquera entidade, de natureza pública ou privada, sempre que non se supere o cincuenta por cento da capacidade permitida do lugar de celebración e cun límite máximo de trinta persoas para lugares pechados e de setenta e cinco persoas se se trata de actividades ao aire libre.

Non obstante, poderase ampliar o límite indicado ata un máximo de cincuenta persoas para lugares pechados e cento cincuenta persoas se se trata de actividades ao aire libre, logo da autorización da Dirección Xeral de Saúde Pública, atendendo ás concretas medidas organizativas e de seguridade propostas e aos riscos de contaxio. Neste caso, a solicitude dos titulares, promotores ou organizadores das actividades, públicos ou privados, deberá ir acompañada dun plan de prevención de contaxios de acordo cos criterios sinalados no documento de recomendacións para eventos e actividades multitudinarias no contexto da nova normalidade por COVID-19 en España, elaborado polo Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias da Dirección Xeral de Saúde Pública, Calidade e Innovación, do Ministerio de Sanidade, ou aqueles outros que o desenvolvan, modifiquen ou substitúan.

O recollido neste número será tamén de aplicación para reunións profesionais, xuntas de comunidades de propietarios e eventos similares.

16. Establecementos e locais de xogo e apostas.

En todo caso, deberá asegurarse que se mantén a debida distancia de seguridade interpersoal entre as mesas ou, de ser o caso, agrupacións de mesas. A ocupación máxima será de cinco persoas por mesa ou agrupación de mesas, e deberán ser todas elas conviventes. En calquera caso, deberase respectar un máximo de cincuenta persoas en espazos ao aire libre ou de vinte e cinco persoas en espazos pechados. En caso de dispoñer tamén de servizos de hostalaría, seralles aplicable a prohibición do consumo no interior do local establecido para os ditos establecementos.

17. Limitación de capacidade para outros locais ou establecementos comerciais.

1. Con carácter xeral, calquera outro local ou establecemento comercial para o cal non se recollan expresamente unhas condicións de capacidade na presente orde, nin en protocolos ou normativa específica que lle sexa aplicable, non poderá superar o cincuenta por cento da capacidade autorizada ou establecida. En calquera caso, deberase respectar un máximo de trinta persoas para lugares pechados e de setenta e cinco persoas se se trata de actividades ao aire libre.

Non obstante, poderase ampliar o límite indicado ata un máximo de cincuenta persoas para lugares pechados e cento cincuenta persoas se se trata de actividades ao aire libre, logo da autorización da Dirección Xeral de Saúde Pública, atendendo ás concretas medidas organizativas e de seguridade propostas e aos riscos de contaxio. Neste caso, a solicitude dos titulares, promotores ou organizadores das actividades, públicos ou privados, deberá ir acompañada dun plan de prevención de contaxios de acordo cos criterios sinalados no documento de recomendacións para eventos e actividades multitudinarias no contexto da nova normalidade por COVID-19 en España, elaborado polo Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias da Dirección Xeral de Saúde Pública, Calidade e Innovación, do Ministerio de Sanidade, ou aqueles outros que o desenvolvan, modifiquen ou substitúan.

O disposto neste número 1 non será de aplicación nos establecementos comerciais de alimentación, bebidas, produtos e bens de primeira necesidade, establecementos farmacéuticos, servizos médicos ou sanitarios, ópticas, produtos ortopédicos, produtos hixiénicos, salóns de peiteado, prensa e papelaría, combustible para a automoción, estancos, equipamentos tecnolóxicos e de telecomunicacións, alimentos para animais de compañía, comercio pola internet, telefónico ou correspondencia, tinturarías e lavandarías, sen prexuízo da necesidade de cumprir as obrigas xerais previstas nesta orde e as medidas xerais de hixiene e protección.

2. As actividades en grupos deberán realizarse cun máximo de cinco persoas participantes, sexan ou non conviventes e incluídos os monitores, guías ou encargados correspondentes, e deberanse establecer as medidas necesarias para procurar a distancia de seguridade interpersoal durante o desenvolvemento da actividade excepto no caso de persoas conviventes.

ANEXO II

Actividades non esenciais que pechan temporalmente nos concellos do Carballiño, O Irixo e Boborás

(conforme as definicións contidas no anexo do Decreto 124/2019, do 5 de setembro, polo que se aproba o Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas e establecementos abertos ao público da Comunidade Autónoma de Galicia e se establecen determinadas disposicións xerais de aplicación na materia).

I. Espectáculos públicos:

I.1. Espectáculos cinematográficos.

I.2. Espectáculos teatrais e musicais.

I.3. Espectáculos taurinos.

I.4. Espectáculos circenses.

I.5. Espectáculos deportivos.

I.6. Espectáculos feirais e de exhibición.

I.7. Espectáculos pirotécnicos.

II. Actividades recreativas:

II.1. Actividades culturais e sociais.

II.2. Actividades deportivas.

II.3. Actividades de ocio e entretemento.

II.4. Atraccións recreativas.

II.7. Actividades de restauración.

II.8. Actividades zoolóxicas, botánicas e xeolóxicas.

III. Establecementos abertos ao público:

III.1. Establecementos de espectáculos públicos.

III.1.1. Cines.

III.1.2. Teatros.

III.1.3. Auditorios.

III.1.4. Circos.

III.1.5. Prazas de touros.

III.1.6. Establecementos de espectáculos deportivos.

III.1.7. Recintos feirais.

III.2. Establecementos de actividades recreativas.

III.2.1. Establecementos de xogo.

III.2.1.1. Casinos.

III.2.1.2. Salas de bingo.

III.2.1.3. Salóns de xogo.

III.2.1.4. Tendas de apostas.

III.2.2. Establecementos para actividades deportivas.

III.2.2.1 Estadios deportivos.

III.2.2.2. Pavillóns deportivos.

III.2.2.3. Recintos deportivos.

III.2.2.4. Pistas de patinaxe.

III.2.2.5. Ximnasios.

III.2.2.6. Piscinas de competición.

III.2.2.7. Piscinas recreativas de uso colectivo.

III.2.3. Establecementos para atraccións e xogos recreativos.

III.2.3.1. Parques de atraccións e temáticos.

III.2.3.2. Parques acuáticos.

III.2.3.3. Salóns recreativos.

III.2.3.4. Parques multiocio.

III.2.4. Establecementos para actividades culturais e sociais.

III.2.4.1. Museos.

III.2.4.2. Bibliotecas.

III.2.4.3. Salas de conferencias.

III.2.4.4. Salas polivalentes.

III.2.4.5. Salas de concertos.

III.2.5. Establecementos de restauración.

III.2.5.1. Restaurantes.

III.2.5.1.1. Salóns de banquetes.

III.2.5.2. Cafetarías.

III.2.5.3. Bares.

Os establecementos de restauración permanecerán cerrados ao público e poderán prestar exclusivamente servizos de entrega a domicilio ou para a súa recollida no local e consumo a domicilio. A permanencia nestes establecementos deberá ser a estritamente necesaria. En todo caso, evitaranse aglomeracións e controlarase que consumidores e empregados manteñan a distancia de seguridade establecida co fin de evitar posibles contaxios.

III.2.6. Establecementos para actividades zoolóxicas, botánicas e xeolóxicas.

III.2.7. Establecementos de ocio e entretemento.

III.2.7.1. Salas de festas.

III.2.7.2. Discotecas.

III.2.7.3. Pubs.

III.2.7.4. Cafés-espectáculo.

III.2.7.5. Furanchos.

III.2.8. Centros de lecer infantil.