Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 223-Bis Mércores, 4 de novembro de 2020 Páx. 43970

I. Disposicións xerais

Presidencia da Xunta de Galicia

DECRETO 179/2020, do 4 de novembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do estado de alarma declarado polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

I

A expansión do coronavirus COVID-19 xerou unha crise sanitaria sen precedentes recentes. Así, tras a elevación pola Organización Mundial da Saúde da situación de emerxencia de saúde pública pola dita causa a nivel de pandemia internacional e a adopción, por algunhas comunidades autónomas como a galega, de medidas de prevención, mediante o Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, declarouse o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, declaración que afectou a todo o territorio nacional, cunha duración inicial de quince días naturais, pero que foi obxecto de sucesivas prórrogas autorizadas polo Congreso dos Deputados.

O levantamento dese estado de alarma, non obstante, non puxo fin á crise sanitaria, o que xustificou a adopción de medidas, como as previstas, a nivel estatal, no Real decreto lei 21/2020, do 9 de xuño, de medidas urxentes de prevención, contención e coordinación para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, así como as medidas de prevención que foron adoptando as diferentes comunidades autónomas. En concreto, no caso da Comunidade Autónoma de Galicia, a resposta á crise sanitaria foi, fundamentalmente, ademais do mantemento da declaración de situación de emerxencia sanitaria efectuada polo Acordo do Consello da Xunta do 13 de marzo de 2020, a adopción, ao abeiro da lexislación sanitaria, ordinaria e orgánica, de medidas de prevención, tanto de carácter xeral para todo o territorio autonómico, como de maneira específica, a través de diferentes ordes da persoa titular da Consellería de Sanidade, en atención á evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria.

Mediante o Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, declarouse o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2. A dita declaración afectou a todo o territorio nacional e a súa duración inicial esténdese, conforme o disposto no seu artigo 4, ata as 00.00 horas do día 9 de novembro de 2020.

Conforme o artigo 2 do dito real decreto, para os efectos do estado de alarma, a autoridade competente será o Goberno da Nación. En cada comunidade autónoma e cidade con estatuto de autonomía, a autoridade competente delegada será quen desempeñe a presidencia da comunidade autónoma ou cidade con estatuto de autonomía, nos termos establecidos no real decreto. As autoridades competentes delegadas quedan habilitadas para ditar, por delegación do Goberno da Nación, as ordes, resolucións e disposicións para a aplicación do previsto nos artigos 5 a 11 do real decreto sen que para iso sexa precisa a tramitación de procedemento administrativo ningún nin será de aplicación o previsto no segundo parágrafo do artigo 8.6 e no artigo 10.8 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

En concreto, no artigo 5 recóllese, como medida eficaz en todo o territorio nacional, coa excepción de Canarias, desde a entrada en vigor do real decreto, a limitación da liberdade de circulación das persoas polas vías ou espazos de uso público durante o período comprendido entre as 23.00 e as 6.00 horas, salvo as excepcións previstas no precepto, e coa posibilidade de que a autoridade competente delegada correspondente poida determinar, no seu ámbito territorial, que a hora de comezo da limitación sexa entre as 22.00 e as 00.00 horas e a hora de finalización da dita limitación sexa entre as 5.00 e as 7.00 horas.

E nos artigos 6 a 8 recóllense medidas relacionadas coa limitación da entrada e saída de persoas nas comunidades autónomas e cidades con estatuto de autonomía, coa limitación da permanencia de grupos de persoas en espazos públicos e privados e coa limitación da permanencia de persoas en lugares de culto. As ditas medidas, conforme o disposto no artigo 9.1, serán eficaces no territorio de cada comunidade autónoma ou cidade con estatuto de autonomía cando a autoridade competente delegada respectiva o determine, á vista da evolución dos indicadores sanitarios, epidemiolóxicos, sociais, económicos e de mobilidade, logo de comunicación ao Ministerio de Sanidade e de acordo co previsto no artigo 13, sen que poida ser a eficacia da medida inferior a sete días naturais.

Polo demais, conforme o artigo 10, a autoridade competente delegada respectiva poderá modular, flexibilizar e suspender a aplicación das medidas previstas nos artigos 6, 7 e 8, co alcance e ámbito territorial que determine. Así mesmo, de acordo co artigo 11, poderá impoñer no seu ámbito territorial a realización das prestacións persoais obrigatorias que resulten imprescindibles no ámbito dos seus sistemas sanitarios e sociosanitarios para responder á situación de emerxencia sanitaria que motiva a aprobación do real decreto.

O 29 de outubro de 2020 o Congreso dos Deputados autorizou a prórroga do estado de alarma ata o 9 de maio de 2021. Conforme o artigo 2 do Real decreto 956/2020, do 3 de novembro, polo que se prorroga o estado de alarma declarado polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-COV-2, a prórroga establecida no dito real decreto estenderase desde as 00.00 horas do día 9 de novembro de 2020 ata as 00.00 horas do día 9 de maio de 2021, e someteráse ás condicións establecidas no Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, e nos decretos que, se é o caso, se adopten en uso da habilitación conferida pola disposición derradeira primeira do citado Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, sen prexuízo do establecido nas disposicións que recolle o propio real decreto de prórroga. Estas disposicións, que rexerán durante a prórroga do estado de alarma, refírense, en esencia, á inclusión da medida relativa á limitación da liberdade de circulación das persoas en horario nocturno prevista no artigo 5 do Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, dentro das medidas do estado de alarma cuxa aplicación pode ser obxecto de modulación, flexibilización ou suspensión polas autoridades competentes delegadas nos termos previstos nos artigos 9 e 10 do dito real decreto, sen prexuízo de que a dita medida manteña a súa eficacia nos termos previstos con anterioridade ao comezo da prórroga, en tanto a autoridade competente delegada que corresponda non determine a súa modulación, flexibilización ou suspensión. Ademais, incorpóranse disposicións relativas á rendición de contas e ao tratamento de enclaves.

Respecto do rango e alcance do real decreto de declaración do estado de alarma e das súas eventuais prórrogas, conforme sinalou o Tribunal Constitucional, na súa Sentenza 83/2016, do 28 de abril, estamos ante normas con valor de lei que establece o concreto estatuto xurídico do estado de alarma, constituíndo tamén fonte de habilitación de disposicións e actos administrativos. Dispoñen, polo tanto, da legalidade aplicable durante a vixencia do estado de alarma, integrando en cada caso, xunto coa Constitución e a Lei orgánica 4/1981, do 1 de xuño, dos estados de alarma, excepción e sitio, o sistema de fontes do dereito de excepción que será de aplicación no concreto estado declarado, polo que son de obrigado cumprimento polos poderes públicos.

En consecuencia, durante a vixencia do estado de alarma e da súa prórroga, a adopción das medidas previstas no Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, deberán adoptarse na condición de autoridade competente delegada, nos termos previstos no dito real decreto e no real decreto de prórroga.

Non obstante, as medidas previstas no Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, non esgotan todas as que poden ser adoptadas para facer fronte á crise sanitaria. Neste sentido, como prevé expresamente o seu artigo 12, cada Administración conservará as competencias que lle outorga a lexislación vixente, así como a xestión dos seus servizos e do seu persoal, para adoptar as medidas que considere necesarias, sen prexuízo do establecido no real decreto.

Polo tanto, como destaca a propia exposición de motivos do real decreto, durante a vixencia do estado de alarma, as administracións sanitarias competentes en saúde pública, no non previsto nesa norma, deberán continuar adoptando as medidas necesarias para afrontar a situación de emerxencia de saúde pública ocasionada polo COVID-19, conforme a lexislación sanitaria, en particular, a Lei orgánica 3/1986, do 14 de abril, de medidas especiais en materia de saúde pública, a Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade, e a Lei 33/2011, do 4 de outubro, xeral de saúde pública, así como na normativa autonómica correspondente.

II

Neste contexto normativo derivado do estado de alarma vixente, e ante a evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria en determinados territorios da Comunidade Autónoma de Galicia, ditouse o Decreto 178/2020, do 30 de outubro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas en determinados ámbitos territoriais da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do estado de alarma declarado polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2. As ditas medidas consistiron no establecemento de limitacións da entrada e saída de persoas en determinados ámbitos territoriais, así como na limitación da permanencia de grupos de persoas en espazos públicos ou privados en determinados concellos aos constituídos só por persoas conviventes, agás excepcións xustificadas. Conforme o punto terceiro do decreto, as medidas tiveron efecto desde as 15.00 horas do 30 de outubro de 2020 e debían ser obxecto de seguimento e de avaliación continua, co fin de garantir a súa adecuación á situación epidemiolóxica e sanitaria para os efectos, de ser necesario, da súa modificación ou levantamento. En todo caso, debían ser revisadas nun período máximo de 7 días.

Ademais, tal e como se indicou na parte expositiva do decreto, as medidas que nel se adoptaron non impedían o mantemento da eficacia, no que fose compatible co disposto nel, da Orde do 21 de outubro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, que foi ratificada xudicialmente polo Auto 123/2020, do 23 de outubro, da Sala do Contencioso-Administrativo (Sección 3ª) do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, sen prexuízo da avaliación que de tales medidas debía facerse no período máximo de catorce días naturais desde a súa publicación, conforme o indicado no punto quinto da dita orde.

Entre as medidas previstas na Orde do 21 de outubro de 2020 citada, de aplicación no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, agás naqueles ámbitos territoriais respecto dos que se teñan acordado medidas máis restritivas, atópase a consistente na limitación dos grupos para o desenvolvemento de calquera actividade ou evento de carácter familiar ou social na vía pública, espazos de uso público ou espazos privados, a un máximo de cinco persoas, con determinadas excepcións. Así mesmo, na orde prevese que a asistencia a lugares de culto non poderá superar o cincuenta por cento da súa capacidade, que non se poderá utilizar o exterior dos edificios nin a vía pública para a celebración de actos de culto e que se deberá respectar un máximo de cincuenta persoas.

A evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia impón no momento actual a necesidade de adoptar novas medidas, ao abeiro do marco normativo derivado do estado de alarma, polo presidente da Comunidade Autónoma na condición de autoridade competente delegada, sen prexuízo das que, de modo complementario e compatible con elas, sexan adoptadas con esta mesma data pola persoa titular da Consellería de Sanidade, en exercicio das súas competencias como autoridade sanitaria autonómica.

En concreto, á vista do indicado no informe da Dirección Xeral de Saúde Pública do 4 de novembro de 2020 e tras escoitar as recomendacións do Comité Clínico reunido para estes efectos, a situación epidemiolóxica e sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia esixe a adopción, na condición de autoridade competente delegada, das seguintes medidas:

a) Establecemento, con efectos desde as 00.00 horas do día 7 de novembro de 2020, de limitacións da entrada e saída de persoas en determinados ámbitos territoriais, agás certas excepcións, coa finalidade de controlar a transmisión da enfermidade e de conter a irradiación a outros lugares limítrofes dos correspondentes ámbitos territoriais delimitados. Ata ese momento, continuarán vixentes as actuais limitacións de entrada e saída de persoas contidas no punto primeiro do Decreto 178/2020, do 30 de outubro, nos termos previstos no dito decreto, con excepción das limitacións relativas ao ámbito territorial delimitado de forma conxunta polos concellos do Carballiño, O Irixo e Boborás, e ao ámbito territorial delimitado de forma conxunta polos concellos de Verín, Oímbra e Vilardevós, as cales quedarán sen efecto ás 00.00 horas do 5 de novembro de 2020, ao ser aplicables desde ese momento as novas limitacións de entrada e saída do ámbito territorial do concello do Carballiño e do concello de Verín, por non ser necesarias limitacións de ámbitos territoriais máis amplos nesas zonas.

b) Limitación da permanencia de grupos de persoas en espazos de uso público e de uso privado, agás supostos excepcionais e xustificados, aos formados por un máximo de seis persoas, agás que sexan persoas conviventes. Esta limitación será de aplicación, desde as 00.00 horas do 5 de novembro de 2020, no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, en substitución da existente ata o momento na que o máximo era de cinco persoas, excepto conviventes.

Non obstante o anterior, en determinados ámbitos territoriais e atendida a situación epidemiolóxica e sanitaria máis desfavorable existente neles ou en concellos cos que existe unha forte interrelación, procede establecer a medida máis restritiva consistente na limitación de grupos aos constituídos só por persoas conviventes. Esta medida xa está sendo de aplicación actualmente en determinados concellos, en concreto, nos previstos no punto segundo do Decreto 178/2020, do 30 de outubro, nos cales se mantén a medida (agás nos concellos de Oímbra, Vilardevós, O Barco de Valdeorras, Beariz, Boborás, O Irixo, Maside, Piñor, Punxín, San Amaro e San Cristovo de Cea, nos cales se levanta a medida máis restritiva ao non ser necesaria). Esta medida máis restritiva, a partir das 00.00 horas do 7 de novembro de 2020, esténdese, ademais, a outros concellos nos cales resulta necesaria.

A medida de limitación de grupos resulta necesaria, adecuada e proporcionada para o fin perseguido, que non é outro que controlar e evitar a maior difusión dunha enfermidade altamente contaxiosa, respecto da cal a diferenza entre persoas enfermas e sas resulta difusa, dada a posible asintomatoloxía ou levidade dos síntomas e a existencia dun período no cal non hai indicios externos da enfermidade. En concreto, trátase de evitar especialmente aglomeracións ou encontros de carácter familiar ou social por riba dun determinado número de persoas co fin de garantir o mantemento da distancia de seguridade e reducir o risco de contacto físico ou proximidade en condicións favorecedoras do contaxio. Debe recordarse, neste sentido, que o Auto 40/2020, do 30 de abril de 2020, do Tribunal Constitucional, no seu fundamento xurídico cuarto, ao ponderar a relevancia das especiais circunstancias derivadas da crise sanitaria creada pola pandemia no exercicio do dereito de reunión, salientou como, ante a incerteza sobre as formas de contaxio, sobre o impacto real da propagación do virus, así como sobre as consecuencias a medio e longo prazo para a saúde das persoas que se viron afectadas, as medidas de distanciamento social, confinamento domiciliario e limitación extrema dos contactos e actividades grupais son as únicas que se teñen demostrado eficaces para limitar os efectos dunha pandemia de dimensións descoñecidas ata a data. En particular, a medida de limitación das agrupacións de persoas vai dirixida a previr ou, polo menos, restrinxir numericamente a participación en reunións familiares ou sociais nas cales cabe apreciar un maior risco de transmisión polas circunstancias en que se realizan, por existir unha maior confianza e relaxación das medidas de seguridade, xa que teñen lugar fóra de ambientes profesionais, laborais ou outros protocolizados en que se debe usar máscara e que se rodean doutras garantías que dificultan a transmisión e o contaxio. Para maior abastanza, a medida máis restritiva, aplicable en determinados concellos, consistente en limitar os grupos aos constituídos exclusivamente por persoas conviventes, ten como finalidade intentar controlar a transmisión aumentando o nivel de restrición dos contactos familiares e sociais, atendida a situación epidemiolóxica e sanitaria máis desfavorable existentes nos ditos concellos.

Procede advertir, ademais, de que a medida de limitación de grupos non é absoluta, senón que seguirá estando matizada por unha serie de importantes excepcións.

c) Limitación da permanencia de persoas en lugares de culto. Trátase de manter, con efectos desde as 00.00 horas do 5 de novembro de 2020, os límites de capacidade que se viñan aplicando actualmente na Comunidade Autónoma de Galicia en virtude da Orde do 21 de outubro de 2020 antes citada.

Non obstante o anterior e, tal e como se vén facendo nestes meses de xestión da crise, recóllense unhas medidas máis restritivas neste eido para aqueles concellos nos que a situación epidemiolóxica e sanitaria é máis desfavorable ou que teñen unha forte interrelación con eles, con efectos desde as 00.00 horas do 7 de novembro de 2020.

Todo isto co fin de evitar concentracións de persoas e de manter a coherencia cos límites de capacidade que se preven para outras actividades para previr e reducir o risco de transmisión.

Finalmente, respecto da eficacia das medidas, estas terán efectos ata as 15.00 horas do día 4 de decembro, ben que, en cumprimento dos principios de necesidade e de proporcionalidade, as medidas serán obxecto de seguimento e de avaliación continua co fin de garantir a súa adecuación á situación epidemiolóxica e sanitaria, para os efectos, de ser necesario, da súa modificación ou levantamento.

III

No que atinxe, finalmente, ao fundamento normativo das medidas, como se adiantou antes, o artigo 6.2 do Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, prevé que a autoridade competente delegada que corresponda poderá limitar a entrada e saída de persoas en ámbitos territoriais de carácter xeograficamente inferiores á comunidade autónoma, coas excepcións previstas no artigo 6.1.

Pola súa banda, o artigo 7 do mesmo texto normativo dispón que a permanencia de grupos de persoas en espazos de uso público, tanto pechados como ao aire libre, quedará condicionada a que non se supere o número máximo de seis persoas, salvo que se trate de conviventes e sen prexuízo das excepcións que se establezan en relación con dependencias, instalacións e establecementos abertos ao público. A permanencia de grupos de persoas en espazos de uso privado quedará condicionada a que non se supere o número máximo de seis persoas, salvo que se trate de conviventes. No caso das agrupacións en que se inclúan tanto persoas conviventes como persoas non conviventes, o número máximo será de seis persoas. Tal e como se indicou antes, conforme o artigo 9, a eficacia desta medida nunha comunidade autónoma producirase cando a autoridade competente delegada o determine. Ademais, o artigo 7 recolle a posibilidade de que a autoridade competente delegada correspondente determine, no seu ámbito territorial, á vista da evolución dos indicadores sanitarios, epidemiolóxicos, sociais, económicos e de mobilidade, logo de comunicación ao Ministerio de Sanidade e de acordo co previsto no artigo 13, que o número máximo sexa inferior a seis persoas, salvo que se trate de conviventes. Así mesmo, as autoridades competentes delegadas poderán, no seu ámbito territorial, establecer excepcións respecto a persoas menores ou dependentes, así como calquera outra flexibilización da limitación.

De acordo co artigo 8 do real decreto, a autoridade competente delegada poderá limitar a permanencia de persoas en lugares de culto mediante a fixación de capacidade para reunións, celebracións e encontros relixiosos, atendendo ao risco de transmisións que puidese resultar dos encontros colectivos, sen que a dita limitación poida afectar en ningún caso o exercicio privado e individual da liberdade relixiosa.

E conforme o artigo 10 da norma, a autoridade competente delegada en cada comunidade autónoma poderá, no seu ámbito territorial, á vista da evolución dos indicadores sanitarios, epidemiolóxicos, sociais, económicos e de mobilidade, logo de comunicación ao Ministerio de Sanidade e de acordo co previsto no artigo 13, modular, flexibilizar e suspender a aplicación das medidas previstas nos artigos 6, 7 e 8, co alcance e ámbito territorial que determine.

Na súa virtude, por proposta do conselleiro de Sanidade, e na condición de autoridade competente delegada, por delegación do Goberno da Nación, conforme o disposto nos artigos 2, 6, 7, 8, 9 e 10 do Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2,

DISPOÑO:

Primeiro. Limitacións da entrada e saída de persoas en determinados ámbitos territoriais

1. Con efectos desde as 00.00 horas do 7 de novembro de 2020, queda restrinxida a entrada e a saída de persoas dos seguintes ámbitos territoriais:

a) Do ámbito territorial delimitado de forma conxunta polos concellos de Vigo, Mos, Nigrán, Redondela, O Porriño e Gondomar.

b) Do ámbito territorial delimitado de forma conxunta polos concellos de Pontevedra, Marín, Vilaboa, Soutomaior, Ponte Caldelas, Barro, Cerdedo-Cotobade, Campo Lameiro e Poio.

c) Do ámbito territorial delimitado de forma conxunta polos concellos da Coruña, Culleredo, Arteixo, Oleiros e Cambre.

d) Do ámbito territorial delimitado de forma conxunta polos concellos de Ferrol, Ares, Neda, Narón, Fene e Mugardos.

e) Do ámbito territorial delimitado de forma conxunta polos concellos de Ourense, Amoeiro, Barbadás, Coles, O Pereiro de Aguiar, San Cibrao das Viñas e Toén.

f) Do ámbito territorial delimitado de forma conxunta polos concellos de Santiago de Compostela, Ames, Boqueixón, Oroso, O Pino, Teo, Trazo, Val do Dubra e Vedra.

g) Do ámbito territorial delimitado de forma conxunta polos concellos de Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa e Cambados.

h) Do ámbito territorial delimitado de forma conxunta polos concellos de Lalín, Silleda e A Estrada.

i) Do ámbito territorial do concello de Lugo.

j) Do ámbito territorial do concello de Viveiro.

k) Do ámbito territorial do concello de Burela.

l) Do ámbito territorial do concello de Monforte de Lemos.

m) Do ámbito territorial do concello de Vimianzo.

n) Do ámbito territorial do concello de Xinzo de Limia.

ñ) Do ámbito territorial do concello de Cangas.

o) Do ámbito territorial do concello de Ponteareas.

p) Do ámbito territorial do concello de Tui.

q) Do ámbito territorial do concello do Grove.

2. Ademais, con efectos desde as 00.00 horas do 5 de novembro de 2020, queda restrinxida a entrada e a saída de persoas do ámbito territorial do concello do Carballiño e do ámbito territorial do concello de Verín.

3. Quedan exceptuados das anteriores limitacións aqueles desprazamentos, adecuadamente xustificados, que se produzan por algún dos seguintes motivos:

a) Asistencia a centros, servizos e establecementos sanitarios.

b) Cumprimento de obrigas laborais, profesionais, empresariais, institucionais, sindicais e de representación de traballadores ou legais.

c) Asistencia a centros universitarios, docentes e educativos, incluídas as escolas de educación infantil.

d) Retorno ao lugar de residencia habitual ou familiar.

e) Asistencia e coidado, incluído o acompañamento, a maiores, menores, dependentes, persoas con discapacidade ou persoas especialmente vulnerables.

f) Desprazamento a entidades financeiras e de seguros ou estacións de servizo en territorios limítrofes.

g) Actuacións requiridas ou urxentes ante os órganos públicos, xudiciais ou notariais.

h) Renovacións de permisos e documentación oficial, así como outros trámites administrativos inaprazables.

i) Realización de exames ou probas oficiais inaprazables.

j) Por causa de forza maior ou situación de necesidade.

k) Calquera outra actividade de análoga natureza, debidamente acreditada.

4. Non estará sometida a restrición ningunha a circulación en tránsito a través dos ámbitos territoriais en que resulten de aplicación as limitacións previstas nos números 1 e 2.

5. Ata as 00.00 horas do 7 de novembro de 2020 seguirán vixentes as limitacións de entrada e saída de determinados ámbitos territoriais previstas no punto primeiro do Decreto 178/2020, do 30 de outubro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas en determinados ámbitos territoriais da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do estado de alarma declarado polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2, nos termos previstos no dito decreto, con excepción das limitacións relativas ao ámbito territorial delimitado de forma conxunta polos concellos do Carballiño, O Irixo e Boborás, e ao ámbito territorial delimitado de forma conxunta polos concellos de Verín, Oímbra e Vilardevós, as cales quedarán sen efecto ás 00.00 horas do 5 de novembro de 2020, ao ser aplicables desde ese momento as limitacións previstas no número 2.

A partir das 00.00 horas do 7 de novembro de 2020 quedarán sen efecto as demais limitacións do punto primeiro do Decreto 178/2020, do 30 de outubro, sendo aplicables desde ese momento as previstas no número 1.

Segundo. Limitación da permanencia de grupos de persoas en espazos públicos ou privados

1. Con efectos desde as 00.00 horas do 5 de novembro de 2020, no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, agás nos concellos citados no número 2, a permanencia de grupos de persoas en espazos de uso público, tanto pechados como ao aire libre, quedará condicionada a que non se supere o número máximo de seis persoas, agás que se trate de persoas conviventes. A permanencia de grupos de persoas en espazos de uso privado quedará condicionada a que non se supere o número máximo de seis persoas, agás que se trate de persoas conviventes.

No caso de agrupacións en que se inclúan tanto persoas conviventes como persoas non conviventes, o número máximo a que se refire o parágrafo anterior será de seis persoas.

A limitación prevista neste número non será de aplicación no caso de actividades laborais, institucionais, empresariais, profesionais, sindicais, de representación de traballadores, e administrativas, actividades en centros universitarios, educativos, de formación e ocupacionais, así como no caso da práctica do deporte federado, sempre que se adopten as medidas previstas nos correspondentes protocolos de funcionamento.

Respecto das actividades previstas no anexo I da Orde do 4 de novembro de 2020, serán de aplicación as limitacións de capacidade máxima e/ou de número máximo global de persoas asistentes ou participantes previstas nel. A limitación de grupos dun máximo de seis persoas, excepto conviventes, contida neste número 1, só se aplicará aos límites específicos para actividades grupais recollidos no dito anexo.

2. Nos concellos da Coruña, Arteixo, Lugo, Pontevedra, Poio, Marín, Santiago de Compostela, Teo, Ames, Vigo, Ferrol, Narón, Fene, Neda, Ourense, Barbadás, Verín, O Carballiño e Vimianzo, nos cales se mantén, ata as 00.00 horas do 7 de novembro de 2020, a medida, prevista no punto segundo do Decreto 178/2020, do 30 de outubro, de que a permanencia de grupos de persoas en espazos de uso público, tanto pechados como ao aire libre, e en espazos de uso privado, queda limitada aos grupos constituídos só por persoas conviventes.

Desde as 00.00 horas do 7 de novembro de 2020, a permanencia de grupos de persoas en espazos de uso público, tanto pechados como ao aire libre, e en espazos de uso privado, quedará limitada aos grupos constituídos só por persoas conviventes, a todos os concellos enumerados nos números 1 e 2 do punto primeiro deste decreto.

A limitación prevista neste número 2 non impedirá a reunión con persoas non conviventes que se produzan por motivos de asistencia e coidado, incluído o acompañamento a maiores, menores, dependentes ou persoas con discapacidade, ou por causa de forza maior ou situación de necesidade.

Así mesmo, esta limitación non será aplicable no caso de actividades laborais, institucionais, empresariais, profesionais, sindicais, de representación de traballadores e administrativas, actividades en centros universitarios, educativos, de formación e ocupacionais, así como no caso de práctica de deporte federado, sempre que se adopten as medidas previstas nos correspondentes protocolos de funcionamento.

Tampouco resultará de aplicación naquelas actividades no anexo II da Orde do 4 de novembro de 2020 que poidan desenvolverse nos concellos indicados respecto das cales se considere expresamente a posibilidade de que os grupos sexan de conviventes e non conviventes.

Terceiro. Limitacións á permanencia de persoas en lugares de culto

1. Con efectos desde as 00.00 horas do 5 de novembro de 2020, na Comunidade Autónoma de Galicia a asistencia a lugares de culto non poderá superar o cincuenta por cento da súa capacidade, debendo respectarse en todo caso o límite máximo de cincuenta persoas. A capacidade máxima deberá publicarse en lugar visible do espazo destinado ao culto.

Non se poderá utilizar o exterior dos edificios nin a vía pública para a celebración de actos de culto.

2. Non obstante o anterior, con efectos desde as 00.00 horas do 7 de novembro de 2020, o límite máximo de persoas asistentes previsto no número 1 será de vinte e cinco persoas, nos concellos enumerados nos números 1 e 2 do punto primeiro deste decreto.

3. As limitacións previstas nos números anteriores non poderán afectar en ningún caso o exercicio privado e individual da liberdade relixiosa.

Cuarto. Persoas procedentes de fóra do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia

As persoas procedentes de fóra do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia deberán cumprir as disposicións establecidas neste decreto, polo que, en particular, só poderán entrar nos ámbitos territoriais delimitados no punto primeiro nos supostos nel previstos.

Quinto. Eficacia, seguimento e avaliación

A eficacia das medidas previstas neste decreto comezará no momento indicado respecto de cada unha delas nos puntos primeiro, segundo e terceiro, e manterase ata as 15.00 horas do 4 decembro de 2020.

Non obstante o anterior, en cumprimento dos principios de necesidade e de proporcionalidade, as medidas deberán ser obxecto de seguimento e de avaliación continua, co fin de garantir a súa adecuación á situación epidemiolóxica e sanitaria e para os efectos, de ser necesario, da súa modificación ou levantamento.

Sexto. Recursos

Contra o presente decreto poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación, conforme os artigos 12.1.a) e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, catro de novembro de dous mil vinte

Alberto Núñez Feijóo
Presidente da Xunta de Galicia